Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1096/2016 RM 35 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1097/2016 RM 35 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková, Ing. Vilém Zeiner. 1098/2016 RM 35 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 654/2016-RM 20, 950/2016-RM 30, 1002/2016-RM 31, 1018/2016-RM 32, 1034/2016-RM 33, 1035/2016-RM 33, 1046/2016-RM 33, 1050/2016-RM 33, 1054/2016-RM 33, 1055/2016-RM 33, 1056/2016-RM 33, 1057/2016-RM 33, 1060/2016-RM 34, 1061/2016-RM 34, 1062/2016-RM 34, 1063/2016-RM 34, 1064/2016-RM 34, 1065/2016-RM 34, 1066/2016-RM 34, 1067/2016-RM 34, 1068/2016-RM 34, 1070/2016-RM 34, 1071/2016-RM 34, 1072/2016-RM 34, 1073/2016-RM 34, 1074/2016-RM 34, 1075/2016-RM 34, 1076/2016-RM 34, 1077/2016-RM 34, 1078/2016-RM 34, 1079/2016-RM 34, 1080/2016-RM 34, 1081/2016-RM 34, 1082/2016-RM 34, 1083/2016-RM 34, 1084/2016-RM 34, 1085/2016-RM 34, 1088/2016-RM 34, 1089/2016-RM 34, 1091/2016-RM 34, 1092/2016-RM 34, 1093/2016-RM 34, 1094/2016-RM 34, 1095/2016-RM 34. 1

2 1099/2016 RM 35 Dohody MAP 1. RM po projednání schvaluje Dohody o prioritách dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi podpis dohod o prioritách. 1100/2016 RM 35 Souhlas se začleněním peněžitého účelově určeného daru - Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. 1101/2016 RM 35 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , se zařazením do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: ihned 2

3 1102/2016 RM 35 Udržovací práce domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou - vyhodnocení veřejné soutěže 1. RM po projednání a na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem Udržovací práce domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou schvaluje jako vítěze obchodní společnost Traweko 96 s.r.o., Hranická 1455, Lipník nad Bečvou, IČO: , 2. RM zmocňuje starostu: a) sdělit uchazeči výsledek výběrového řízení T: ihned b) podpisem Smlouvy o dílo T: /2016 RM 35 Plná moc RM po projednání pověřuje starostu podpisem plné moci firmě EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I Město, IČO k veškerým úkonům souvisejícím s projednáním akce Stavební úpravy křižovatky Osecká x Na Horecku. T: ihned 1104/2016 RM 35 Sanace budovy bývalé piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou I. etapa - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č ze dne RM po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č ze dne na akci Sanace budovy bývalé piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou I. etapa. 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku. T:

4 1105/2016 RM 35 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 1106/2016 RM 35 Zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1045/2016 RM 33 ze dne RM po projednání schválila zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy ze dne , která byla na základě usnesení č. 1045/2016 RM 33 ze dne doručena dne nájemci bytu č. 5 v domě č.p. 1005, ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou, za podmínky podpisu dodatku k nájemní smlouvě se změnou doby nájmu na dobu jednoho roku, podpis dodatku nejpozději do V případě, že nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, plní řádně a včas veškeré své povinnosti vyplývající z nájemního vztahu, zejména neporušují-li dobré mravy v domě, a pokud pronajímatel nejpozději k prvnímu dni měsíce, v němž má nájem skončit, nedoručí nájemci písemnou výzvu k vyklizení bytu, prodlužuje se nájemní smlouva vždy o jeden rok za stejných podmínek. V případě, že dodatek k nájemní smlouvě nebude podepsaný do , pozbude tento bod usnesení platnosti. 3. RM ukládá starostovi zajistit zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy za podmínky podpisu dodatku k nájemní smlouvě se změnou doby nájmu na dobu určitou, nejpozději do RM pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě. 1107/2016 RM 35 Prodej parcely p. č. 1203/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej parcely p. č. 1203/2 ovocný sad o výměře 3573 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou manželům Ing. Radimovi Symerskému, bytem. a Ing. Petře Symerské, bytem., za cenu Kč. 4

5 Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši Kč je považována za zálohu kupní ceny. V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2016 RM 35 Prodej b.j. č. 4 v domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 4, o velikosti 3+1, standard, v domě č.p. 959, ul. Mánesova v Lipníku nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu panu Imrichovi Červeňákovi, bytem., za nabídkovou cenu ,- Kč. Jistota složená žadatelem na účet města bude vrácena žadateli, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2016 RM 35 Vyhlášení záměru propachtování části parcel p. č. 1225/1 a p. č. 1235/21 v k. ú. Lipník nad Bečvou (Stromovky) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování části parcely p. č. 1225/1 orná půda o výměře cca m 2 (viz situační plán) a části parcely p. č. 1235/21 orná půda o výměře cca 9500 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Přenechání parcel k dočasnému užívání a požívání (zemědělské účely), a to na dobu určitou od do Pachtovné za parcelu p. č. 1225/1 je stanoveno ve výši Kč, pachtovné za parcelu p. č. 1235/21 je stanoveno ve výši Kč. - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. 5

6 - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o propachtování předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o propachtování předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru propachtování. 3. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: /2016 RM 35 Revokace usnesení č. 270/2016 ZM 13 ze dne Vyhlášení záměru prodeje části parcel p. č. 158/3 a p. č v k. ú. Loučka (východní část obce) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 270/2016 ZM 13 ze dne , b) vyhlášení záměru prodeje části parcel p. č. 158/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 (viz situační plán) a p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 19 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Loučka. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - Při prodeji bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno k převáděné parcele ve prospěch vlastníka kanalizace (svodnice), která je v předmětné parcele uložena, v rozsahu dle geometrického plánu, na dobu neurčitou. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 6

7 - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Nejnižší nabídková cena činí 220 Kč/m 2 + DPH, což je cena obvyklá. Upozornění: - v předmětných parcelách je uložena kanalizace (svodnice) ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou, - na parcele p. č. 158/3 v k. ú. Loučka se nachází zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (nadzemní vedení NN), - do parcely p. č. 158/3 v k. ú. Loučka zasahuje ochranné pásmo zařízení (síť elektronických komunikací) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., - předmětné části parcel jsou v pronájmu. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2016 RM 35 Částečná revokace usnesení č. 2017/2014 RM 73 ze dne Revokace usnesení č. 650/2014 ZM 24 ze dne (Podhoří - lokalita pod lesem) 1. RM po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 2017/2014 RM 73 ze dne , bod RM po projednání doporučuje ZM schválit revokaci usnesení č. 650/2014 ZM 24 ze dne RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

8 1112/2016 RM 35 Zřízení věcného břemene (ul. Perštýnská) 1. RM po projednání schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch každého oprávněného vlastníka, popř. vlastníků parcely p. č. st. 65, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 639, v k. ú. Lipník nad Bečvou, spočívající v právu umístění části objektu č. p. 639 v k. ú. Lipník nad Bečvou na objektu bez č. p. a č. e. situovaného na parcele p. č. st. 87/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou v rozsahu dle situačního plánu. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T: /2016 RM 35 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: REKO MS Lipník nad Bečvou Souhradní REKO MS Lipník nad Bečvou Na Horecku REKO MS Lipník nad Bečvou Tyršova + 2 REKO MS Lipník nad Bečvou Revitalizace sídliště Dukla k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním STL plynárenského zařízení v parcele p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Souhradní dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Souhradní dle předložené situace v parcele p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou a právo přístupu k tomuto zařízení v předmětné parcele v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 8

9 2. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním STL plynárenského zařízení v parcelách p. č. 1223/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1223/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1215/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3431/23 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Na Horecku dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Na Horecku dle předložené situace v parcelách p. č. 1223/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1223/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1215/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3431/23 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, a právo přístupu k tomuto zařízení v předmětných parcelách v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 3. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním STL plynárenského zařízení v parcelách p. č. 1225/71 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 1223/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1224/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1223/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1223/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1223/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2634/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2633/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 367/1 ostatní plocha zeleň, p. č. 2642/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1215/6 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 1224/3 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Tyršova + 2 dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Tyršova + 2 dle předložené situace v parcelách p. č. 1225/71 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 1223/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1224/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1223/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1223/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1223/5 ostatní 9

10 plocha ostatní komunikace, p. č. 2634/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2633/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 367/1 ostatní plocha zeleň, p. č. 2642/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1215/6 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 1224/3 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou a právo přístupu k tomuto zařízení v předmětných parcelách v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 4. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním STL plynárenského zařízení v parcelách p. č. 3981/4 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3981/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2878/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2858/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3984/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2858/4 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3983/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2858/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 1186/1 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2858/25 ostatní plocha zeleň, p. č. 3984/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. st. 1187/1 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2858/31 ostatní plocha zeleň, p. č. 2858/7 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 2858/10 ostatní plocha jiná plocha, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2858/23 ostatní plocha jiná plocha, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2858/26 ostatní plocha zeleň, p. č. 3983/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2863/4 orná půda, p. č. 2858/27 ostatní plocha zeleň, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 1197/1 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2858/1 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 2858/22, ostatní plocha zeleň a p. č. 2858/29 ostatní plocha zeleň, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou revitalizace sídliště Dukla dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou revitalizace sídliště Dukla dle předložené situace v parcelách p. č. 3981/4 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3981/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2878/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2858/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3984/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2858/4 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3983/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2858/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 1186/1 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2858/25 ostatní plocha zeleň, p. č. 3984/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. st. 1187/1 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2858/31 ostatní plocha zeleň, p. č. 2858/7 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 2858/10 ostatní plocha jiná plocha, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2858/23 ostatní plocha jiná plocha, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st

11 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2858/26 ostatní plocha zeleň, p. č. 3983/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2863/4 orná půda, p. č. 2858/27 ostatní plocha zeleň, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 1197/1 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2858/1 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 2858/22, ostatní plocha zeleň a p. č. 2858/29 ostatní plocha zeleň, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, a právo přístupu k tomuto zařízení v předmětných parcelách v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 5. RM pověřuje starostu podpisem smluv. T: /2016 RM 35 Bezúplatný převod majetku (kontejnerová stání) (Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace) 1. RM po projednání schvaluje bezúplatný převod kontejnerových stání na tříděný odpad v ul. Bratrská, Hranická a Jezerská v celkové hodnotě Kč z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 1115/2016 RM 35 Souhlas zřizovatele s použitím uvolněných prostředků RM po projednání schvaluje ponechání a následné čerpání nevyčerpaných neinvestičních prostředků, které byly uvolněny v roce 2016 organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. ve výši Kč ,- (dle důvodové zprávy) na pořízení dopravního zrcadla v Loučce a dopravních značek k úpravě značení v Lipníku nad Bečvou. Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 11

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 27.03.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 04.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2438/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2438/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 23 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více