SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA"

Transkript

1 SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a Davisova poháru 1980 Musím ocenit, kolik práce se tady odvedlo. Ná sport si novou arénu urãitû zaslouïí, uï proto, jak reprezentuje âeskou republiku v zahraniãí. Nová praïská aréna bude nádherná, se spoustou kvalitních sluïeb, takïe vynikající prostfiedí vytvofií nejen pro sportovce, ale i pro diváky a náv tûvníky. V zámofií jsem hrál tfieba ve slavné Madison Square Garden nebo v halách v Pittsburghu, Bostonu a Dallasu, kde dokázali fanou ci vytvofiit boufilivé prostfiedí. PraÏská aréna bude podobnû velká, se stejnû strm mi tribunami, i kdyï vzhledem k v voji technologií pochopitelnû mnohem modernûj í. ËASTN NOV ROK 2004! Pravda, na Nov rok je tû ohromná multimediální videokostka pod stfiechou SAZKA ARENY svítit nebude, ale uï koncem bfiezna se rozzáfií pfii zahajovací galashow a na pfielomu dubna a kvûtna bude diváky doprovázet pfii mistrovství svûta v ledním hokeji. Souboje nejlep ích svûtov ch hokejistû i s fiadou dal ích informací tak uvidíte jako na dla- Jifií Hfiebec, b val tenisov reprezentant, mimo jiné finalista Davisova poháru 1975 PraÏská SAZKA ARENA není jen zimní stadión nebo hokejová hala, ale víceúãelov stánek se v ím v udy. KdyÏ jsme dfiív jezdili na halové turnaje za oceánem, na základní kola ãasto chodilo tfieba osm tisíc a na semifinále nebo finále aï sedmnáct tisíc divákû. I tady bude potfieba spousta úsilí, aby se pro arénu podafiilo vymyslet zajímav program a zaplnit hledi tû. Sám se do arény chystám uï pfii mistrovství svûta v ledním hokeji a myslím si, Ïe tfieba finále âeská republika vers. Kanada by pro fanou ky bylo ohromn m záïitkem. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální displej, umístûn pod stfiechou arény pfiímo nad stfiedem ledové plochy, budou tvofiit ãtyfii obrazové a ãtyfii informaãní LED panely Barco. Obrazová ãást sestává z panelû s rozmûry 5,8 a 4,0 metru, scoreboard potom zpanelû s rozmûry 5,8 a 1,8 metru. Jinak fieãeno, pokud bychom v echny strany videokostky poloïili vedle sebe, získáme plochu témûfi sto tfiicet pût metrû ãtvereãních! Co v echno na centrálním displeji uvidíte? V obrazové ãásti napfiíklad zábûry z hrací plochy a pódia, reklamní programy, vzkazy pro diváky nebo rûzné upoutávky. Obrázky se budou pfiipravovat ve zvlá tním televizním studiu. V informaãní ãásti najdete spoustu dal ích uïiteãn ch informací, mimo jiné aktuální ãas a skóre, stfielce branek nebo v echny dûleïité statistiky utkání. Stejnû jako v nejmodernûj ích zámofisk ch a evropsk ch stáncích bude i centrální displej v praïské SAZKA ARENù souãástí pfiedstavení, tvrdí Jan Vala, tiskov mluvãí akciové spoleãnosti BESTSPORT. Umocní diváck záïitek, umoïní projekci zpomalen ch a opakovan ch zábûrû, ve vypjat ch okamïicích vyburcuje spolu s patfiiãnou zvukovou kulisou fanou ky, hráãe i vystupující. 1 SAZKA ARENA Prosinec 2003

2 I NFO S ONDA PREZIDENT PODPO IL AMPIONÁT Prezident âeské republiky Václav Klaus pfievzal oficiální zá titu nad mistrovstvím svûta v ledním hokeji, které na pfielomu dubna a kvûtna 2004 pfiivítáme v Praze a Vítkovicích. Pfied novináfii se pochlubil reprezentaãním dresem se symbolick m ãíslem jedna, kter mu na PraÏském hradû pfiedali pfiedstavitelé âeského svazu ledního hokeje v ãele s pfiedsedou Karlem Gutem. POHÁR IIHF PRO MISTRY SVùTA Pfiedseda organizaãního v boru mistrovství svûta 2004 Zbynûk Kus pfiivezl z Curychu pohár, o kter budou na jafie pfií tího roku bojovat nejlep í svûtoví hokejisté. Je tû pfied ampionátem se více neï deset kilogramû váïící trofej, dílo panûlského sochafie a designéra André Richarda, pfiedstaví na v ech extraligov ch stadiónech. A protoïe nov pohár vyroben ze zlata a stfiíbra se zaãal pouïívat teprve pfied nûkolika lety, na podstavci zatím najdete pouze tfii ampióny - âeskou republiku, Slovensko a Kanadu. AKCIONÁ I SI PROHLÉDLI ARÉNU Areál budoucí SAZKA ARENY si prohlédli zástupci akcionáfiû spoleãnosti SAZKA, pfiedstavitelé obãansk ch sdruïení, pûsobících v oblasti sportu a tûlesné v chovy. Náv tûvníky pfiitom pochopitelnû zajímal nejen postup v stavby a podoba arény, ale i její vyuïití pro vrcholné události v rûzn ch sportovních odvûtvích, pro svûtové a evropské ampionáty nebo pro v znamné domácí a mezinárodní soutûïe. HOKEJOVÁ GENERALITA V PRAZE Pfiímo v hlavním mûstû se pfiibliïnû est mûsícû pfied ampionátem se la generalita svûtového hokeje, vedení Mezinárodní hokejové federace IIHF. V programu schûzky samozfiejmû nechybûla ani náv tûva staveni tû SAZKA ARENY, pfii které napfiíklad viceprezident IIHF Walter Bush junior prohlásil: Sám pocházím ze Severní Ameriky, kde máme spoustu nádhern ch stánkû, pfiedev ím v profesionální NHL. Ale praïská aréna urãitû patfií mezi nejhezãí, které jsem vidûl. âlenství V PRESTIÎNÍM KLUBU UÏ v lednu pfií tího roku by se praïská SAZKA ARENA chtûla stát ãlenem prestiïního mezinárodního klubu Evropské asociace arén. V kvûtnu, krátce po mistrovství svûta v ledním hokeji by se potom v hlavním mûstû mûla uskuteãnit schûzka asociace, která v souãasné dobû sdruïuje celkem jedenadvacet víceúãelov ch stánkû ze estnácti zemí. ARÉNA NEJEN PRO VÍKENDY Pfiem leli jste, jak bude SAZKA ARENA pfiístupná mimo pofiádané akce? Co se tady bude dít v dobû, kdy na pódiu zrovna nebude vystupovat populární zahraniãní hvûzda, na plo e nebude probíhat zajímavé hokejové utkání a v dal ích prostorách tfieba mezinárodní veletrh, kongres nebo konference? A rchitekti mysleli na v echno a SAZKA ARENU navrhli jako univerzální prostor pro zábavu, obchod a voln ãas, jehoï obvodov prstenec bude pro vefiejnost zvelké ãásti pfiístupn i v dobû mimo koncerty, muzikály nebo sportovní soutûïe. A aï v bezprostfiedním okolí vyroste víceúãelové zábavní a spoleãenské centrum Zelen ostrov, bude aréna spojena i se sousedním hotelem, kongresov m stfiediskem, multimediální scénou, parkem a nûkolika dal ími objekty. Napfiíklad hned na prvním podlaïí arény se P S ONDA fiedev ím vûbec poprvé se na www stránkách objevují bliï í informace k jednotliv m kategoriím míst a ke sluïbám, poskytovan m s SAZKA ARENù. Prohlédnout si mûïete tfieba mapu sedadel, uzavfiená patra skyboxû a klubov ch sedadel, stejnû jako pfiehled gastronomick ch provozoven, aè uï stfiedisek s rychl m obãerstvením, restaurací, barû nebo kaváren. S vyuïitím internetu si navíc snadno vyïádáte podrobnûj í informace, které k pfiípadnému pronájmu nûkterého ze skyboxû, klubov ch nebo komfortních sedadel potfiebujete. Mimochodem, internetové stránky arény se mohou pochlubit mimofiádn m zájmem vefiejnosti. Mûsíãnû registrujeme více neï sto tisíc odbaven ch stránek, pfiiãemï nejvíce náv tûvníkû zajímají panoramatické zábûry areálu, interiéry a exteriéry arény, pfiípadnû tiskové zprávy, kter ch jsme zatím vydali více neï vedle vchodu na lo místo i pro hlavní okruïní chodbu nazvanou âerven okruh. Po celém, témûfi ãtyfisetmetrovém obvodu tady náv tûvníci najdou desítky obchodû, obchûdkû a gastronomick ch provozoven. Nabídka bude rozmanitá nejen móda, obuv a koïené v robky, ale i sportovní v zbroj, elektronika, knihy, noviny a ãasopisy, galerie s luxusním zboïím, galanterií nebo suven ry. Pro firmy a podnikatele budou zajímavá i nûkterá dal í patra prstence, kam se vedle chodeb, restaurací, barû, partyboxû, obchodû a provozních prostor vejde i fiada komfortních kanceláfií s pfiístupem k nejmodernûj ím komunikaãním technologiím. Pfiipoãtûte privilegovanou polohu areálu, skvûlé dopravní spojení vãetnû metra nebo vyfie ené parkování a zjistíte, Ïe praïská SAZKA ARENA bude místem, které bude Ïít i mimo pofiádané akce a které se zafiadí ke spoleãensk m, zábavním a obchodním dominantám hlavního mûsta. SAZKA ARENA NA INTERNETU V novém kabátû, s novou grafickou podobou a s fiadou nov ch rubrik se na pfielomu roku pfiedstavují i oficiální internetové stránky a Jejich náv tûvníci tady najdou v echno, co potfiebují a co by v souvislosti s arénou mûli vûdût. osmdesát. Podobnû zajímavá ãísla nabízí monitoring sdûlovacích prostfiedkû, obsahující v souãasné dobû více neï dva a pûl tisíce zpráv, komentáfiû a dal ích materiálû vûnovan ch SAZKA ARENù. V anketách, které pravidelnû pofiádáme, uï hlasovalo témûfi est tisíc lidí, aï dva tisíce dal ích si zinternetu mûsíc co mûsíc stahují v elektronické podobû newsletter SAZKA ARENA. 2 SAZKA ARENA Prosinec 2003

3 L IDÉ P ROFIL MODERNÍ LEDOVÁ ALCHYMIE UMùNÍ PRO SAZKA ARENU KdyÏ v roce 1968 opou tûla tehdej í âeskoslovensko, teprve studovala jevi tní v tvarnictví na stfiední umûlecké kole v Praze. Po krátkém pobytu v Itálii pokraãovala za oceán, v Torontu dokonãila College of Arts a potom pûsobila napfiíklad ve Spojen ch státech, v Kanadû nebo v Mexiku. D nes najdete díla umperské rodaãky, sochafiky Ley Vivot, nejen ve vefiejn ch expozicích jako v Národní knihovnû v Ottawû nebo v New York State Museum of Holocaust, ale i v fiadû znám ch soukrom ch sbírek. Sochami s jejím podpisem se mohou pochlubit tfieba b val kanadsk premiér Pierre Trudeau, Hillary Clintonová, tenor Plácido Domingo, herec Alan Alda ãi hokejová legenda, dfiíve vynikající hráã Montreal Canadiens Guy Lafleur. Doma i za hranicemi znají pfiedev ím její bronzové sochy a plastiky s motivy Ïeny nebo rodiny. MoÏná vûbec nejvíc si pfiitom odborná a laická vefiejnost v imla provokativní Laviãky lásky, neménû známé jsou Laviãka tajemství, Laviãka bez konce, Laviãka nefiesti nebo plastiky Matka s dítûtem, Îidle a Mot l. adu znich ostatnû najdete také v âeské republice souso í Jednota na leti ti v Ruzyni, Matku s dítûtem na námûstí v rodném umperku, Laviãku nefiesti pfied budovou spoleãnosti SAZKA. Dal í dílo vytváfií Lea Vivot v souãasné dobû pro víceúãelovou SAZKA ARENU. Stejnû jako bronzová skulptura Emila Zátopka bude vítat pfiicházející náv tûvníky, podobnû jako dal í sochy nebo plastiky autorky bude vefiejnû pfiístupné, nadãasové a vyz vající k pfiem lení. A aãkoli podrobnosti dosud pochopitelnû neznáme, uï dnes víme, Ïe artefakt by mûly doplàovat také autentické vzkazy b val ch, ale i souãasn ch hvûzd ãeského ledního hokeje. Autorka, která Ïije v ontarijském Kleinburgu, ãasto cestuje mezi Kanadou a âeskou republikou. V Mexiku podporuje dûtské domovy, zâeské republiky organizuje prázdninové pobyty dûtí ve Spojen ch státech. Není divu, Ïe spolu s nûkolika dal ími v znamn mi osobnostmi nedávno v hlavním mûstû pfievzala prestiïní ocenûní V znamná ãeská Ïena ve svûtû. Gratulujeme! Vyrobit ledovou plochu pro mistrovství svûta, to je moderní alchymie. Prostor mezi mantinely musí b t jako zrcadlo, kluzi tû nesmí pfiemrzat a tfií tit se, ani mûknout nebo vytváfiet kaluïe. DuelÛm nejlep ích hokejistû slu í skvûl a ve v ech místech stejnû kvalitní led, aè uï ve stfiedu hfii tû, mezi kruhy, na brankovi ti nebo v rozích. A to praïskou SAZKA ARENU ãeká bûhem dvou t dnû ampionátu více neï tfiicet ut- P okud vás zajímá, jak ledová plocha pro svûtov ampionát vzniká, potom vûzte, Ïe led v SAZKA ARENù se bude vyrábût systémem tzv. nepfiímého chlazení. V primárním okruhu poslouïí jako chladivo ãpavek, v sekundárním nízkotuhnoucí ekologická kapalina Coolstar. Uveden zpûsob je bezpeãn a efektivní, protoïe chladivo se vyskytuje pouze v uzavfien ch prostorech strojovny. Nízkotuhnoucí kapalinu rozvede pod hrací plochu sloïit systém trubek, umístûn ch v betonové desce. Coolstar pfiitom proudí ze stfiedu hfii tû, aby teplota kapaliny byla ve v ech místech stejná a led ve v ech místech stejnû kvalitní. NeÏ se na plo e SAZKA ARENY vytvofií ãtyficentimetrová vrstva ledu, ãeká pracovníky âkd PRAHA DIZ spousta práce. Cel systém pod ledovou plochou totiï obsahuje nûkolik vrstev, které dohromady dosahují více neï pûlmetrové tlou Èky. Na základovou desku se postupnû pokládají rûzné izolaãní materiály a fólie, panely ze speciální pûnové hmoty i olej kvûli klouzavosti. Vedle trubek rozvádûjících nízkotuhnoucí kapalinu jsou tady umístûny také trubky pro cirkulaci teplé vody, která se pouïívá pro zaji tûní stále teploty základû a rozpou tûní ledu. Cel systém J F AKTA musí b t dokonale pfiesn ve v ech smûrech. Není proto divu, Ïe pfii vymûfiování se pouïívaly laserové pfiístroje. V nejvy í, bezmála dvaceticentimetrové vrstvû betonu se vedle vlastního chladícího potrubí nacházejí i kotvící prvky, a to nejen pro hokejové mantinely, ale i pro dal í sportovní odvûtví, napfiíklad pro náfiadí pfii gymnastick ch soutûïích. SAZKA ARENA pfiitom kotvících prvkû potfiebuje více neï osm set, protoïe poãítá hned se tfiemi rozmûry plochy nej ir ími podle evropsk ch pravidel, nejuï ími podle zámofisk ch pravidel a také s kluzi tûm, na kterém budou hrát extraligu hokejisté domácího klubu, Slavie Praha. BRANKY, BODY, VTE INY V souãasném sportu ãasto rozhodují milimetry, setiny a dokonce i tisíciny vtefiiny. Byl kotouã skuteãnû za brankovou ãarou? Vystfielil útoãník je tû pfied sirénou? Kolik ãasu zb vá, kdyï se rozhodãí chystá vhodit poslední bully a prohrávající muïstvo hraje power play? Není divu, Ïe nedokonal m lidsk m smyslûm proto obãas musí vypomoci moderní technologie. ak bude v uvedeném smûru vybavena praïská SAZKA ARENA? Dokonale, aby nepfiesn ch v rokû bylo co nejménû a aby zmizely pochybnosti. Tak napfiíklad videorozhodãímu budou pfii sporn ch situacích na brankové ãáfie pomáhat ãtyfii kamery i s moderní záznamovou technikou. Objektivy budou rozmístûny tak, aby pokr valy celé brankovi tû a aby puk nezmizel ani v klubku bojujících hráãû nebo pod mohutnou brankáfiskou v strojí. Co ãasomíra? Cel systém, sloïen zovládací jednotky, scoreboardu a pomocn ch zafiízení, bude nejen pfiesn, ale i pfiehledn pro diváky. V echny údaje budou totiï ukazovat ohromné videopanely Barco, umístûné nad stfiedem hrací plochy pod obrazov mi displeji. Rozhodãí nebo asistent pfiitom budou ovládat také pfiíslu enství s ãerven m a zelen m brankov m svûtlem, houkaãkou a napfiíklad v basketbalu i s ukazatelem 24 sekund. 3 SAZKA ARENA Prosinec 2003

4 A RENARIUM Z OOM ARÉNY PLNÉ âísel JAK SE STAVÍ VE SPOJEN CH STÁTECH? Podle odborn ch periodik vyrostlo za oceánem - ve Spojen ch státech a Kanadû - v posledních nûkolika letech více neï 150 moderních víceúãelov ch arén pro sport, kulturu, show, v stavy, kongresy a veletrhy. Najdeme mezi nimi skuteãné architektonické a technologické skvosty tfieba Staples Center v Los Angeles, kde se hraje vynikající basketbal (Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Los Angeles Stars) a lední hokej (Los Angeles Kings), stál v roce miliónû dolarû. ABY VÁM NIC NEUNIKLO Dfiíve se stadióny py nily pfiedev ím kubíky betonu, tunami oceli a kilometry potrubí. Moderní víceúãelové arény charakterizuje pfiedev ím kvalita sluïeb, poãty obchodû, butikû nebo gastronomick ch provozoven, stejnû jako technologie pro komfort vystupujících, pohodlí a záïitek divákû. Odborníci se shodují, Ïe praïská SAZKA ARENA se úrovní technologického vybavení vyrovná nejlep ím stánkûm v zahraniãí. EVROPSKÁ MAPA ARÉN SE ROZRÒSTÁ Pokud dobfie poãítám, v rámci evropského kontinentu otevfielo v uplynulém desetiletí brány více neï dvacet víceúãelov ch stánkû s kapacitou pfies dvanáct tisíc divákû. V nejbliï í dobû se vedle Prahy pfiipojí napfiíklad také Amsterodam, Atény, Berlín, Frankfurt, Innsbruck, Lond n, Malmö, Riga, Stuttgart, Southampton ãi Vilnius, podobn projekt se pfiipravuje v dal ích evropsk ch mûstech. Novináfii se uãí pouïívat nov termín tzv. arena boom. MILIÓNY PRO VE EJNÉ ROZPOâTY Víceúãelové arény vytváfiejí v ude ve svûtû miliónové pfiíjmy pro vefiejné rozpoãty a pro místní drobné podnikatele. Vedle lístkû utrácejí mimomûst tí a zahraniãní náv tûvníci i za dopravu, ubytování, obãerstvení nebo suven ry. Ve skandinávsk ch zemích vyãíslili, Ïe úspû - ná aréna mûïe pro mûsto a místní podnikatele pfiinést roãnû aï 60 miliónû euro, pfiínos náv tûvníkû pfiedstavení opery Aida se odhaduje na 2 milióny euro za jedin víkend. PRÉMIOVÁ MÍSTA V SAZKA ARENù Vedle sedadel ve spodní a horní ãásti hledi tû nabídne SAZKA ARENA témûfi prémiov ch míst na uzavfien ch podlaïích. Napfiíklad kapacita 66 skyboxû pfiedstavuje více neï míst, kapacita klubov ch sedadel vãetnû partyboxû míst a kapacita komfortních sedadel v bezprostfiední blízkosti hrací plochy 900 míst. Prémiová místa pfiitom neposkytují pouze vynikající v hled, ale i spoustu dal ích v hod v oblasti cateringu nebo sluïeb. NEJVùT Í RESTAURACE V PRAZE? Celkem 5 restaurací, 7 barû, 2 kavárny a 27 provozoven se znaãkov m rychl m obãerstvením nabídne náv tûvníkûm SAZKA ARENY míst u stolû a stolkû. V jimeãnost gastroprovozu dokumentují i dal í zajímavá ãísla a údaje napfiíklad více neï 3 kilometry pivních potrubí mezi jednotliv mi patry, francouzská, ãeská a stfiedozemní kuchynû v restauracích nebo v ãepní systém schopn obslouïit bûhem ãtvrthodiny aï zákazníkû. S taãí, kdyï pfiipomeneme napfiíklad skvûle vybaven svûteln a akustick park, zahrnující velkoplo né, náladové a efektové osvûtlení nebo systém reproduktorû pod centrálním displejem, na tribunách a v dal ích prostorech arény. Vnitfiní televizní systém pracuje s dvanácti profesionálními kamerami, znichï ãtyfii jsou miniaturní, nechybí ani technika pro jejich dálkové ovládání. Signál, upraven v technickém studiu, pokraãuje jak na centrální displej, tak do televizního kabelového rozvodu a na zhruba dvû stovky plasmov ch obrazovek rozmístûn ch po celé arénû. Zatímco první programov okruh bude pfiená et zábûry zhrací plochy nebo pódia, na druhém okruhu se budou vysílat pfiedev ím reklamní spoty a dal í pofiady. Pro rozhovory, komentáfie a diskuse s odborníky mohou pracovníci televize vyuïít rovnûï vnitfiní televizní studio s modrou klíãovací plochou a s pfiím m v hledem na pódium i plochu arény. Pro televizní táby budou v SAZKA ARENù k dispozici desítky pfiípojn ch míst, aè uï po obvodu plochy a pódia, v hledi ti nebo v technick ch místnostech. Televizní stanice tak budou moci vysílat znûkolika stanovi È, na která se souãasnû vejde aï deset pfienosov ch vozû. Pro reportéry bude pfiipraveno est pevn ch stanovi È, na tribunách se navíc najdou místa aï pro edesát dal- ích komentátorû, vybavená kabeláïí pro pfiipojení videa, audia, telefonû nebo poãítaãû. UÏ pfii pfiíchodu pfiivítají náv tûvníky textové displeje nad pokladnami, na kter ch si pfieãtou v echny dûleïité informace tfieba program pfiedstavení, ceny lístkû nebo pfiehled událostí pfiipravovan ch pro nejbliï í t dny. Uvnitfi potom urãitû nepfiehlédnou tzv. fascia displej, obepínající celou arénu na úrovni balkónû a umoïàující prezentaci rûzn ch programov ch, diváck ch nebo reklamních sdûlení. Svûtla a barvy arény doplní rovnûï témûfi sto osmdesát tzv. schodi - Èov ch displejû, rozmístûn ch na pevn ch a pohybliv ch schodi tích mezi jednotliv mi fiadami sedadel. Seãteno a podtrïeno v hledi ti SAZKA ARENY vám neunikne Ïádná dûleïitá informace! 4 SAZKA ARENA Prosinec 2003

5 N ÁZOR ZAâÍNÁ NOV ROK, ROK SAZKA ARENY Staveni tû praïské SAZKA ARENY nav tívila v prûbûhu leto ního roku fiada znám ch osobností. Víceúãelov stánek, kter bude nejmodernûj í v Evropû, uï obdivovali vynikající sportovci, svûtoví ampióni a olympij tí vítûzové, umûlci, hvûzdy koncertních pódií, stejnû jako politici, podnikatelé nebo manaïefii. Co pfiejí arénû v roce, ve kterém otevfie brány náv tûvníkûm? Co fiíkají slavní? Nejpopulárnûj í ãesk zpûvák, mnohonásobn âesk a Zlat slavík Karel Gott v areálu továrny, na jejímï území aréna vyrûstá, v minulosti pracoval. AÏ potom se dostal k mikrofonu a zahájil svoji velkou kariéru. Arénû pfieji, aby dobfie zaãala a dlouho vydrïela, prohla uje. Aby získala doma a v zahraniãí stejné uznání jako fabrika, která tu kdysi stávala. Tû ím se, aï tady budu zpívat. AÏ ze zámofií poslal novoroãní pfiání Martin Ruãinsk, olympijsk vítûz znagana, v souãasnosti hráã New York Rangers. Arénû pfieji, aby fungovala stejnû dobfie jako nejlep í arény v Kanadû a Spojen ch státech. Aby byla oblíbená a aby vydûlávala. A hlavnû aby si diváci mohli na tribunách v dubnu a kvûtnu co nejãastûji zakfiiãet Gól a radovat se z co nejlep ích v sledkû ãeské reprezentace. SAZKA ARENA je jako ledová princezna, které pfieji, aby byla pfiipravená na milióny fanou kû, které se jí budou dvofiit, vzkazuje Otto Jelinek, b val kanadsk ministr a mistr svûta v krasobruslení. Aby byla finanãnû zaji tûná a aby byla prvotfiídní hostitelkou, která dokáïe pobavit jak mladé, tak star í nápadníky, stejnû jako spoustu ctitelû z domova i ze zahraniãí. Pfieji SAZKA ARENù, aby se jí dostalo uznání, které si zaslouïí bude to nejkrásnûj í a nejmodernûj í aréna v Evropû, fiíká populární zpûvaãka a hereãka Yvetta Blanaroviãová. Myslím, Ïe na ni budeme py ní. Samozfiejmû, Ïe budu drïet palce, aby hokejisté uspûli a aby novorozenci vloïili hned pfii startu do kolébky medaili znejcennûj ího kovu. Spoustu ãasu, práce a úsilí vûnoval projektu víceúãelové arény v hlavním mûstû âeské republiky Zdenûk Burda, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel spoleãnosti SKANSKA CZ. Co já mûïu pfiát arénû jiného, neï aby se v em líbila tak, jak jsme ji postavili, usmívá se. Aby do ní lidí rádi chodili, uïili si ji a aby v em náv tûvníkû pfiinesla co nejhezãí záïitky. Co fiíká Monika Absolonová, objev koncertních pódií a hvûzda muzikálu Kleopatra? KdyÏ jsem se byla v arénû letos v létû podívat, udûlala na mû ohromn dojem, fiíká. Pfiála bych si, aby stejn dojem udûlala na kaïdého, kdo sem pfiijde poprvé a aby se sem lidé ãasto vraceli. Moc se mi líbí hokej, takïe doufám, Ïe seïenu vstupenky a budu fandit pfii mistrovství svûta. Mezi nejsledovanûj í osobnosti bude na pfielomu dubna a kvûtna pfií tího roku patfiit i Slavomír Lener, trenér hokejové reprezentace âeské republiky. Arénû pfieji, aby hned pfii startu zaïila úspûch pfii mistrovství svûta a aby se divákûm líbila. A pochopitelnû i to, aby byla celoroãnû vytíïená, aby v ní probíhaly zajímavé koncerty a rûzné sportovní události, na které budu chodit. Mezi gratulanty nechybûl ani Martin Vokat, b val reprezentant ve sjezdovém lyïování a pfiedev ím autor architektonického návrhu SAZKA ARENY. Myslím, Ïe aréna by si nemohla pfiát lep í zaãátek neï titul svûtov ch ampiónû v ledním hokeji, prohla uje. Pro budoucnost bych arénû pfiál, aby se ji dafiilo provozovat stejnû úspû nû, jako se ji podafiilo postavit. V první fiadû programov kalendáfi, vyuïití a technologické vybavení zajímaly pfii náv tûva Januse Sidovského. Jak by ne, kdyï patfií k nejúspû nûj ím domácím producentûm a manaïerûm v oblasti showbusinessu. SAZKA ARENù pfieji co nejvíc náv tûvníkû, vzkazuje. Dobrou dramaturgii, hodnû hvûzd, pfiedev ím zahraniãních, a trochu toho tûstí, které urãitû potfiebuje kaïdá aréna. Oficiálním partnerem SAZKAARENY pro gastronomii bude akciová spoleãnost Pivovary Staropramen. Aréna vytvofií vynikající prostfiedí pro zábavu a odpoãinek náv tûvníkû, pfiipomíná generální fieditel spoleãnosti Vincent Lefere. Vûfiím, Ïe bude lidi spojovat, aby se mohli spoleãnû bavit a radovat pfii nejv znamnûj ích domácích nebo mezinárodních událostech. 5 SAZKA ARENA Prosinec 2003

6 F OKUS DVANÁCT REKORDNÍCH MùSÍCÛ V SAZKA ARENù V lednu vévodila staveni ti ohromná základová jáma, v ãervnu podpûrná stfiedová konstrukce se spoustou jefiábû, v prosinci se instalují technologie vãetnû ledové plochy. V stavba pokraãuje podle harmonogramu, pfiiãemï v echno smûfiuje k zahájení provozu a mistrovství svûta v ledním hokeji. PraÏská SAZKA ARENA, vyrûstající bûhem ménû neï pûldruhého roku, by si zaslouïila místo v Guinnessovû knize rekordû. Leden únor TûÏká technika likviduje poslední budovy âkd Lokomotivka, stavbafii pokládají více neï estnáct tisíc metrû krychlov ch betonu, témûfi tfii tisíce tun ocelov ch v ztuïí a pfies sto tfiicet betonov ch pilífiû. V bezprostfiedním okolí arény probíhá rekonstrukce âeskomoravské ulice. âervenec srpen Stavbafii dokonãují montáï ocelové stfie ní konstrukce, roste obvodov plá È a instalují se dal í prvky mosty, lávky nebo gondoly pro rûzné scénické technologie. SAZKA ARENU si jako domovské prostfiedí vybírá obhájce mistrovského titulu, hokejisté HC Slavia Praha. Bfiezen duben Pfiímo ve stfiedu ledové plochy vyrûstá nejvût í jefiáb v âeské republice, v Ïelezárnách vznikají ãásti ocelové stfie ní konstrukce mohutn stfiedov tubus a desítky ocelov ch vazníkû. SAZKA ARENA se pfiedstavuje pfii svûtovém ampionátu IIHF ve Finsku. Záfií fiíjen Celou arénu obepíná ãtyfisetmetrov plá È ze skla, oceli a hliníku, stfie ní panely, svafiovaná fólie a speciální plech zaji Èují vodotûsnost stfiechy. SAZKA ARENA získává Cenu profesora Franti ka Faltuse pro nejlep í stavbu s ocelovou konstrukcí v âeské a Slovenské republice. Kvûten ãerven Práce na monolitické ãásti konstrukce fini ují, nad arénou se montují vazníky stfie ní konstrukce, v jednotliv ch patrech se pfiipravují kabeláïe, rozvody energií a vzduchotechnika. V polovinû ãervna slavíme takzvanou glajchu, tj. dosaïení nejvy ího místa stavby. Listopad prosinec Pokraãují stavební práce v interiérech a exteriérech arény, pfiívody energie a dokonãená vzduchotechnika umoïàují, aby zaãala instalace technologií, vãetnû zafiízení pro v robu ledu. Oficiálním partnerem arény pro gastronomii se stává spoleãnost Pivovary Staropramen. 6 SAZKA ARENA Prosinec 2003

7 R OZHOVOR MODEL PRO HELSINKY, HAMBURK I PRAHU V úter jednali v Praze, ve stfiedu v Amsterodamu, ãasto cestují i do Rigy, Vilniusu nebo Valencie. Harry Harkimo a Mika Sulin vymysleli pro moderní víceúãelové arény koncept, kter pfiiná í v sledky. Není divu, Ïe model úspû nû vyzkou en v Helsinkách uï pfievzali také v Hamburku a Ïe roste poãet zemí, ve kter ch poskytují poradenské a konzultaãní sluïby. Jste známi pfiedev ím jako vlastníci a provozovatelé arén v Helsinkách nebo Hamburku. Na jak ch dal ích projektech spolupracujete, pfiípadnû které pfiipravujete? Harry Harkimo: Vedle SAZKA ARENY poskytujeme poradenské sluïby i pro projekty v Rize a Vilniusu. V Rize vyrûstá aréna pro divákû, ve které se uskuteãní svûtov ampionát IIHF v ledním hokeji v roce 2006, ve Vilniusu víceúãelov stánek pro náv tûvníkû, dûji tû evropského ampionátu v basketbalu v roce A podobné projekty pfiipravujeme napfiíklad také v Amsterodamu nebo ve panûlské Valencii. Jaké konzultaãní a poradenské sluïby poskytujete? Co spolupráce pfiiná í investorûm, ktefií v stavbu víceúãelové arény pfiipravují a financují? financuje soukrom investor s podporou vefiejného sektoru. Státní, regionální nebo mûstské rozpoãty pomáhají pfievodem pozemkû zdarma ãi za symbolickou cenu, vybudováním infrastruktury nebo pfiímou finanãní podporou. Místní vlády a magistráty dobfie vûdí, proã v stavbu nov ch, moderních arén podporují a v nûkter ch pfiípadech pfiímo iniciují. Arény vytváfiejí nové pracovní pfiíleïitosti, pomáhají cestovnímu ruchu, pfiiná ejí peníze pro místní podnikání a pro vefiejné rozpoãty. Co je podle vás rozhodující pro to, aby víceúãelová aréna byla provoznû a finanãnû úspû ná a aby vytváfiela zisk? Harry Harkimo: V první fiadû zajímav, divácky atraktivní program, v konn, odbornû pfiipraven management, stejnû jako efektivní provoz. A pochopitelnû co nejlep í sluïby pro to jsou pochopitelnû rozmûry spádové oblasti a místního trhu v Hamburku, kde je v raznû vût í, dosahuje aï devíti miliónû obyvatel. Mika Sulin: Poradenské sluïby zahrnují celkem osmnáct rûzn ch oblastí od financování, pfies projektové fiízení, design, marketingovou strategii a obchod, aï po provoz, program a pfiípravu personálu. Myslím, Ïe v rámci tzv. arena businessu disponujeme rozsáhl mi zku enostmi, které ve spolupráci s investorem dokáïeme pfiizpûsobit místním podmínkách a poïadavkûm. Navíc zaji Èujeme i rûzné studijní pobyty a stáïe, pfii kter ch tfieba pracovníci praïské arény poznávají, jak probíhá provoz nebo pfiestavba arény zhokeje na rockov koncert ãi operní pfiedstavení. Jak je souãasn mezinárodní trend financují v stavbu víceúãelov ch arén spí soukromé subjekty, nebo vefiejné rozpoãty? Harry Harkimo: V stavbu a provoz obvykle náv tûvníky, aè uï v oblasti dopravy, parkování, gastronomie nebo nabídky v prodejnách a obchodních galeriích. Neménû dûleïité je i to, aby aréna mûla stálého nájemce, nejlépe sportovní klub v nûkterém populárním odvûtví ve Finsku, âeské republice a Loty sku hraje podobnou roli lední hokej, v Nûmecku hokej ãi házená, ve panûlsku nebo Litvû basketbal. Jaké zku enosti z Helsinek jste vyuïili pfii v stavbû Color Line Areny v Hamburku. V ãem jsou oba stánky podobné a v ãem se odli ují? Mika Sulin: Obû arény vycházejí ze stejného konceptu, snaïili jsme se v maximální mífie vyuïít v echny získané zku enosti, takïe rozdíly najdete spí e v jednotlivostech, napfiíklad v provozu gastronomick ch sluïeb. Co se li í nejvíc, Jak Finsko, tak Nûmecko jsou státy s vy í Ïivotní úrovní neï âeská republika, Litva nebo Loty sko. Neobáváte se, Ïe niï í koupûschopnost ve stfiední a v chodní Evropû pfiedstavuje pro místní arena business aï pfiíli velké riziko? Harry Harkimo: Nemyslím. Pfiíjmy obyvatel rostou a rozdíly se postupnû vyrovnávají, mimo jiné i v souvislosti s pfiipravovan m ãlenstvím v Evropské unii. Staãí, kdyï se porozhlédnete po Praze ceny v lep ích restauracích nebo znaãkov ch obchodech jsou podobné jako ve Skandinávii. Navíc, fanou ci napfiíklad zpolska uï teì velmi ãasto jezdí na koncerty v hamburské Color Line Arenû. Pokud nabídnete zajímav program, perfektní sluïby a solidní ceny, lidé jsou pfiipraveni utrácet. V Nûmecku nebo Finsku, stejnû jako v âeské republice. V helsinské Hartwall Areenû se svûtov ampionát IIHF v ledním hokeji uskuteãnil jiï dvakrát, v letech 1997 a Spolupracujete se SAZKA ARENOU i pfii pfiípravû na mistrovství svûta v roce 2004? Mika Sulin: Vlastní organizaci pochopitelnû nezaji Èuje pfiímo aréna, ale hokejov svaz a organizaãní v bor. Ale i pro arénu pfiedstavuje svûtov ampionát velkou a nároãnou událost, takïe managementu SAZKA ARENY pfiedáváme v echny zku enosti, které jsme v minulosti získali. S fiadou vûcí se pfiitom mohl seznámit pfiímo na místû, pfii mistrovství svûta, které jsme hostili letos na pfielomu dubna a kvûtna. HARTWALL AREENA HELSINKY, COLOR LINE ARENA HAMBURK Hartwall Areenu v Helsinkách, otevfienou v roce 1997, nav tívilo bûhem prvního roku provozu více neï pûldruhého miliónû divákû. Víceúãelov stánek s kapacitou pfiibliïnû náv tûvníkû zatím pfiivítal sedm svûtov ch ampionátû v rûzn ch sportovních odvûtví, mimo jiné i mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji v letech 1997 a Na místním pódiu vystupovali napfiíklad Sting, Whitney Houston, Depeche Mode, Genesis, Luciano Pavarotti nebo José Carreras, uskuteãnila se tady i valná hromada spoleãnosti Nokia. Nejnovûj í evropská aréna, Color Line Arena v Hamburku, otevfiela svoje brány v listopadu V rámci zahajovacího koncertu se fanou kûm pfiedstavil Phil Collins, v posledním ãtvrtletí leto ního roku tady vstupovali tfieba Elton John, David Bowie, Eros Ramazzotti, Marilyn Manson, Christina Aguilera nebo Mariah Carey. Na hokejové Hamburg Freezers chodí v prûmûru a na házenkáfiské HSV Handball témûfi divákû. 7 SAZKA ARENA Prosinec 2003

8 P TÁTE SE, ODPOVÍDÁME F OTOARÉNA JAK KOUPÍTE VSTUPENKY? Jak m zpûsobem se budou prodávat lístky na hokejové mistrovství svûta? Kde, kdy a jak si vstupenky mûïeme koupit? Domácí a zahraniãní fanou ci, ktefií vyuïívají internet, si mohou vstupenky on line koupit uï od 22. prosince Na adrese nebo si vyberou místo v hledi ti, kategorii, platbu i zpûsob, jak m chtûjí vstupenky doruãit. Od druhé poloviny ledna 2004 budou lístky k dostání také na prodejních místech akciové spoleãnosti SAZKA, kter ch je v âeské republice více neï A protoïe chceme vyhovût skuteãnû co nejvût ímu poãtu zájemcû, nejpozdûji v polovinû bfiezna 2004 zaãne tfietí, závûreãné kolo, kdy se budou prodávat místa z nevyu- Ïit ch rezervací, která podle reglementu blokujeme pro potfieby pofiadatele ampionátu, hokejov ch federací nebo novináfiû. SnaÏíme se, aby ampionát vidûlo co nejvíc fanou kû, uï dnes je ale jasné, Ïe tfieba v pfiípadû finále a souboje o tfietí místo zájem v raznû pfievy uje kapacitu SAZKA ARENY. Kolik budou vstupenky na mistrovství svûta v ledním hokeji stát a kde mû- Ïeme najít program jednotliv ch utkání? Diváci si mohou vybrat ztémûfi ãtyfiiceti balíãkû, znichï kaïd zahrnuje vstupenky na dvû utkání mistrovství svûta. Cena balíãku se pfiitom li í podle jednotliv ch fází ampionátu a podle atraktivity místa v rûzn ch ãástech tribuny. V základních skupinách se cena balíãku pohybuje mezi Kã, v baráïov ch duelech mezi Kã, v kvalifikaãních skupinách mezi Kã, ve ãtvrtfinále mez i Kã a v semifinále mezi Kã. Nejatraktivnûj í balíãek, kter zahrnuje jak finále, tak souboj o tfietí místo, stojí Kã. Podrobnûj í informace, vãetnû hracího programu, rozpisu balíãkû a cen vstupenek, najdete Pfied více neï ãtvrtstoletím postoupili Jan Kode s Jifiím Hfiebcem do finále Davisova poháru, kdyï nejdfiív vyfiadili Maìarsko, Francii, senzaãnû Austrálii a aï v závûru podlehli védsku s vynikajícím Borgem. Doãká se i SAZKA ARENA? C O MOÎNÁ NEVÍTE PROâ POT EBUJEME ARÉNU Víte, Ïe zimní stadióny, na nichï se v zemi olympijsk ch vítûzû a desetinásobn ch mistrû svûta hraje nejvy í hokejová soutûï, uï vût inou pfiekroãily ãtyfiicítku? Jejich prûmûrná kapacita pfiitom nedosahuje ani sedmi a pûl tisíce divákû. P ravda nov m, rekonstruovan m a velmi hezk m stánkem se mohou pochlubit tfieba v Pardubicích nebo âesk ch Budûjovicích, ale i tady byly pûvodní stadióny vybudovány pfied více neï pûlstoletím. Staãí, kdyï si prohlédnete následující pfiehled, ve kterém v závorce uvádíme nejdfiíve rok v stavby a potom kapacitu âeské Budûjovice (1946, 6 500), Karlovy Vary (1975, 4 700), Kladno (1949, 8 700), Liberec (1958, 7 000), Litvínov (1955, 7 000), Pardubice (1947, 9 300), PlzeÀ (1969, 8 200), Slavia Praha (1974, 5 130), Sparta Praha (1962, ), Tfiinec (1967, 5 200), Vítkovice (1985, 9 400), Vsetín (1964, 5 400), Zlín (1957, 7 500) a Znojmo (1957, 5 500). Jinak fieãeno pokud vydrïí praïská SAZKA ARENA stejnû dlouho jako nejstar í extraligov stadión v âesk ch Budûjovicích, bude se tady vrcholov hokej hrát je tû po roce 2060! Nûkteré haly pfiitom nebyly pro lední hokej ani projektovány, napfiíklad nejvût- í, praïská aréna vznikla pfiestavbou z nûkdej ího Strojírenského paláce V stavi tû. Mezi projektem a otevfiením tehdy ubûhlo celé desetiletí, pfiiãemï vlastní v stavba trvala více neï ãtyfii roky. I jinak ov em platí, Ïe zimní stadión není totéï co moderní víceúãelová aréna a Ïe infrastrukturou se s dal ími hokejov mi velmocemi s v jimkou sousedního Slovenska zatím ani zdaleka nemûïeme srovnávat. Chybí moderní technologie, diváck komfort a pohodlí, chybí víceúãelové vyuïití pro rûzná sportovní odvûtví, kulturu, umûní, zábavné show, televizní soutûïe a pofiady, mezinárodní v stavy, kongresy a veletrhy. Myslím, Ïe py ná mûïe b t nejen Praha, ale celá âeská republika, prohlásil pfii náv tûvû SAZKA ARENY prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel. Co je tû pfied nedávném vypadalo jako blázniv nápad, se stává skuteãností. Pohár IIHF pro mistry svûta v ledním hokeji zûstává pûl roku v zemi vítûzû, potom ho vystfiídá kopie a originál putuje do dal ího pofiadatelského státu. Bude vystaven v Praze, Helsinkách, Stockholmu, Moskvû, Ottawû, Bratislavû nebo Washingtonu? SAZKA ARENA âíslo 10/2003 Periodicita Mûsíãník Vydavatel BESTSPORT akciová spoleãnost, K ÎiÏkovu 4/851, Praha 9, âeská republika Iâ Evidenãní ãíslo MK âr E Foto Karel vec, UPP/DMP, OV MSLH 2004 Grafická úprava, v roba a distribuce ENTRE s.r.o. Uzávûrka ãísla Dal í, podrobnûj í informace najdete na a Pfiípadné dotazy, námûty nebo pfiipomínky zasílejte na ovou adresu 8 SAZKA ARENA Prosinec 2003

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

âíslo 6 Srpen 2003 SAZKA ARENA T ÉMA Domácí a mezinárodní soutěže v mobilních

âíslo 6 Srpen 2003 SAZKA ARENA T ÉMA Domácí a mezinárodní soutěže v mobilních www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com âíslo 6 Srpen 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu E DITORIAL T ÉMA Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé, ještě vloni mnozí nevěřili, letos

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

âíslo 3 Kvûten 2003 SAZKA ARENA T ÉMA

âíslo 3 Kvûten 2003 SAZKA ARENA T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com âíslo 3 Kvûten 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu E DITORIAL T ÉMA Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé, všichni návštěvníci, kteří si v

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA

âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu C O MĚ ZAJÍMÁ T ÉMA Martin Ruãinsk, olympijsk vítûz z Nagana, hráã New York Rangers Moc mě mrzelo,

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency dovolená & zážitky Součástí Global Travel Agency s.r.o. jsou obchodní značky Smart Travel Agency a Smart Holidays.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Pomáháme druh m k vítûzství!

Pomáháme druh m k vítûzství! V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 KRÁLOVNA NOCI barevná litografie, 68 x 53 cm, 2005 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT Opět přepisujeme dějiny Tedy přesně - světový hokej přepisuje dějiny a Česká televize je opět u toho. Poprvé za svou dlouhou historii se bude hrát mistrovství

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Modfiansk palác sladkostí

Modfiansk palác sladkostí Holandské léto po jihoãesku fotoreportáï na str. 4 19. ãervence 2006 / 12 13 / XVIII KRÁTCE / AKTUÁLNù Léto ve mûstû i v pfiírodû ObyvatelÛm Bratislavy jiï opût slouïí oblíbené v letní místo Îelezná studniãka,

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

JEDEN DRUHY SPORTŮ! UNIVERZÁLNÍ VÝSLEDKOVÉ TABULE SCOREBOARD PRO VŠECHNY. od 39000 Kč

JEDEN DRUHY SPORTŮ! UNIVERZÁLNÍ VÝSLEDKOVÉ TABULE SCOREBOARD PRO VŠECHNY. od 39000 Kč UNIVERZÁLNÍ VÝSLEDKOVÉ TABULE JEDEN SCOREBOARD PRO VŠECHNY DRUHY SPORTŮ! od 39000 Kč - výhradní distributor MNOHO MOŽNOSTÍ KRASOBRUSENÍ RAGBY TANCE HOKEJ NOHEJBAL FOTBAL FLORBAL FUTSAL BASKETBAL TENIS

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

HCSPARTAPRAHA VIP VSTUPENKY 2012/2013

HCSPARTAPRAHA VIP VSTUPENKY 2012/2013 HCSTAPRAHA VIP VSTUPENKY / DOVOLTE NÁM SE O VÁS POSTARAT PŘEDSTAVUJEME TO NEJLEPŠÍ VE SPORTU I ZÁBAVĚ Multifunkční TIPSPORT ARENA je domácím stánkem HC Sparta Praha, osminásobných mistrů české hokejové

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz CHAMELEON Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit www.tcmach.cz Chameleon je zvífie, jenï se velmi dobfie pfiizpûsobuje okolnímu prostfiedí. Pfiesnû taková je i nová energetická jednotka

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âaspv 2008 PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkafiû: Je prostor pro pálkafie v zázemí o rozmûrech 8 2 m, mezi

Více