Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková trendy přístupy metodické listy herní aktivity

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Tato publikace vznikla v projektu Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy - JARO II, reg. č. CZ.2.17/3.1.00/ Projekt realizoval Jaspex MÚVS ČVUT v Praze ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a s finanční podporou z prostředků ESF a rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy. Poděkování: Děkujeme všem učitelům zapojeným do projektu za jejich práci, organizátorům a administrátorům za jejich vedení projektu a podporu, kterou věnovali všem aktivitám Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková ISBN

3 Obsah O projektu ÚVOD Jak zvyšovat kvalitu výuky Jaké trendy jsou považovány za moderní Interaktivní role jazyka Hry a soutěže Výstup metodických seminářů Metodické listy praktický výstup projektu Uspořádání sborníku příkladů dobré praxe Komu je soubor určen Popis metodických listů pro ZŠ (č ) Zadání pro zpracování metodických listů pro ŠŠ Metodický komentář k listům pro ŠŠ Silné aspekty metodických listů: Aspekty metodických listů vyžadující další profesní rozvoj: Přehled metodických listů Metodické listy 1 25 Seznam literatury a internetových zdrojů 2

4 O projektu Milé kolegyně, milí kolegové, máte před sebou sborník příkladů dobré praxe učitelů základních a středních škol, který vznikl v projektu Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy - JARO II. V období tří na sebe navazujících let ( ) byly v projektu v rámci celoživotního vzdělávání realizovány jazykové kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny, dále metodické kurzy pro kvalifikované i nekvalifikované učitele jazyků, specializované na didaktiku jazyka s ohledem na věková specifika žáků a studentů a rozšiřující studium angličtiny vedoucí k získání kvalifikace pro výuku anglického jazyka. Mezi klíčové faktory patřilo nejen zvýšení jazykových znalostí a dovedností pedagogických pracovníků a jejich kvalifikovanosti, ale také snaha podpořit jejich sebevědomí, motivaci a zvednout prestiž učitelského povolání. Vysoký zájem o účast v projektu ze strany samotných učitelů potvrzuje skutečnost, že jazyková vybavenost učitelů zejména angličtiny stále ještě není na uspokojivé úrovni. Potřebu kvalifikovaných učitelů cizích jazyků ze strany institucionální pak dokládá např. výroční zpráva České školní inspekce z roku 2010 (www.csicr.cz), kdy mělo aktivní znalost např. anglického jazyka pouze 41,9% učitelů 1. stupně ZŠ, 35,9% učitelů 2. stupně ZŠ, 38,5% učitelů SŠ (57,4% učitelů gymnázií). Kvalifikovaně byly cizí jazyky vyučovány v průměru na 70% škol, z toho však pouze 57,4% na SOŠ. Projekt JARO II nabídl pěti stům učitelů a řídících pracovníků pražských základních a středních škol v každém školním roce ( , , ) možnost uceleného koncepčního jazykového vzdělávání. Celkem se v průběhu 3 let do projektu zapojilo 686 osob. 1 Zájemci o angličtinu tvoří drtivou většinu kapacity projektu (v každém školním roce přes 85%), a proto se sebraný výběr příkladů dobré praxe uvedený v tomto sborníku týká metodiky angličtiny. Zájem o němčinu a francouzštinu měl v průběhu projektu mírně klesající tendenci, jak vyplývá z grafu č % 95% 5,08% 4,27% 4,51% 90% 9,49% 8,33% 6,55% FJ 85% 80% 85,43% 87,39% 88,94% Nj Aj 75% Graf 1 Účastníci projektu podle jazyků 1 Všechna data se vztahují k stavu projektu k 30. listopadu

5 Podle standardizovaných rozřazovacích testů provedených na začátku projektu u všech účastníků byla zjištěna vstupní úroveň znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a došlo k rozřazení účastníků do 35 konkrétních jazykových skupin: angličtina A0 (17,1% účastníků), A1 (23,8%), A2 (28,9%), B1 (22,7%), B2 (3,6%), C1 (3,9%). Celkem 27 skupin. němčina (A0 20,9%, A1 18,6%, A2 18,6%, B1 27,9%, B2 14%). Celkem 5 skupin. francouzština (A1, A2,B1). Celkem 3 skupiny. V průběhu projektu došlo z důvodu snížené naplněnosti německých a francouzských skupin ke zrušení některých jazykových úrovní. Z původních 5 skupin německého jazyka (A0, A1, A2, B1, B2) se v roce realizovala výuka pouze na úrovni A2 a B1 ve třech skupinách. U skupin francouzského jazyka z původních 3 skupin (A1, A2, B1) se v roce realizovala výuka pouze na úrovni A1-A2 ve dvou skupinách. Počet anglických skupin naopak vzrostl na 32. Vyhodnocení výstupní úrovně účastníků na konci projektu nebylo v době dokončování tohoto textu uzavřeno, proto orientačně uvádíme pouze výsledky dílčího šetření z června a září Podle nich můžeme předpokládat, že 46% účastníků, kteří budou v projektu studovat po celou jeho dobu (při hodinové dotaci minimálně 4 vyučovací hodiny týdně po dobu 28 týdnů/šk. rok), má možnost v roce 2013 zaznamenat zlepšení až o dvě jazykové úrovně. Čtvrtina účastníků se v průběhu dvou let zlepší o jednu jazykovou úroveň. Ke zjištění jazykového pokroku slouží pravidelné testování v pololetí a na konci školního roku. Úspěšnost v testech na konci školního roku je více než 90%. Někteří učitelé se v červnu 2012 (tj. po 2 letech) zúčastnili i standardizovaných zkoušek JASPEX z angličtiny a němčiny, které jsou mezi uznávanými zkouškami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ze 71 účastníků jich bylo 48 úspěšných. Tento zaznamenaný pokrok účastníků jazykových kurzů je potěšujícím výsledkem projektu JARO II. Porovnání jazykového posunu účastníků anglických skupin na jednotlivých jazykových úrovních v prvním a posledním roce projektu je znázorněno na Grafu ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 35,5% 30,5% 24,6% 26,5% 23,5% 17,6% 9,9% 12,9% 3,8% 7,4% 4,0% 3,7% A0 A1 A2 B1 B2 C Graf 2 zastoupení účastníků na jednotlivých jazykových úrovních - angličtina 2 Jazyková úroveň určena na základě výukových materiálů, které účastník skupiny užívá. 4

6 Graf 3 shrnuje složení účastníků projektu podle pohlaví a potvrzuje obecně známou feminizaci českého školství. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85,7% 87,4% 87,7% 14,3% 12,6% 12,3% ženy muži Graf 3 Účast v projektu podle pohlaví- jazykové kurzy i rozšiřující studium angličtiny Graf 4 3 znázorňuje věkové složení účastníků projektu. Věkový faktor nepochybně ovlivnil jazykové úrovně studijních skupin (převaha věkové kategorie 46+). Graf zároveň naznačuje opodstatnění a potřebu jazykového vzdělávání v rámci DVPP, kde existuje stále velmi početná cílová skupina uprostřed produktivního věku, která se chce a potřebuje dále vzdělávat a rozvíjet. Jde hlavně o ženy, které se nacházejí v životní etapě, kdy již nepečují tak intenzivně o děti a rodinu, a které si tak mohou dovolit věnovat čas sebevzdělávání. Rovněž nezanedbatelnou věkovou skupinou jsou učitelé v předdůchodovém věku, zatímco věková kategorie let je zastoupena dokonce méně než kategorie absolventů vysokých škol (do 35 let). Rozpoznání věkové skupiny se zvýšeným zájmem o další vzdělávání pak ovlivňuje volbu formy a náplně kurzů a podílí se na přiměřeném nastavení vzdělávacích cílů. 19,1% 47,5% 17,7% 15,6% do až až let a staší Graf 4 Složení jazykových skupin podle věku ve školním roce Čerpáme z údajů, jak je uvedli účastníci jazykových skupin v přihláškách či v dodatečném šetření. Data byla očištěna o nelogické údaje, kdy účastník uvedl příliš nízký rok narození či naopak příliš vysoký a jednalo se tedy s největší pravděpodobností o překlep (např či 2012). Celkem byly zpracovány informace od 423 účastníků. 5

7 Graf 5 znázorňuje délku setrvání účastníků v projektu. Z 686 učitelů, kteří se zapojili do jazykové výuky včetně rozšiřujícího studia angličtiny, se téměř polovina účastnila projektu po celé tři roky, čtvrtina učitelů dva roky. Můžeme konstatovat, že po dobu dvou až tří let setrvalo v projektu více než 70% účastníků. Je nutné zmínit, že někteří účastníci se o projektu dozvěděli až v době jeho realizace a zapojili se později. Většina účastníků se v projektu vzdělávala z vlastního zájmu, v menší míře šlo o pracovní nutnost (získání odborné kvalifikace pro výuku angličtiny). V projektu nepokračovalo každý rok průměrně 20% účastníků, z toho nejčastějšími důvody pro odchod byly dlouhodobá nemoc, odchod ze školství, na mateřskou dovolenou, rodinné důvody, neuvolnění ze strany zaměstnavatele, pracovní vytížení, úmrtí. Uvolněná místa byla vždy doplněna novými zájemci (kolegové spokojených účastníků, absolventi, kteří nastoupili do praxe, učitelé, kteří si dokázali přizpůsobit pracovní rozvrh apod.) Projekt celkově potvrdil, že učitelé si uvědomují důležitost dalšího vzdělávání a projevují o ně zájem. Koncepční a ucelená nabídka, jakou jazykový projekt JARO II přinesl, tak mnohdy úspěšně nahradila náhodnou a nepromyšlenou volbu individuálních vzdělávacích akcí. Řada účastníků totiž přiznala, že sama příliš systematicky a cíleně vlastní rozvoj neplánuje. 46,21% 12,68% 3,94% 11,37% 13,56% 11,37% 0,87% 1 rok: rok rok roky roky a roky roky Graf 5 Účastníci projektu podle doby docházky jazyková výuka i rozšiřující studium Oproti běžným komerčním kurzům se jazyková výuka v projektu více orientovala na potřeby učitelů, které byly zjišťovány dotazníkovým šetřením ještě před zahájením projektu, a také více zohledňovala specifika školního roku a školního prostředí. Velkým kladem Projektu je, že poskytl možnost získání odborné kvalifikace pro výuku angličtiny pro zájemce se vstupní jazykovou znalostí na úrovni B2, kteří také přispěli do sborníku svými příspěvky. V neposlední řadě je nutno zmínit, že projekt minimalizoval finanční bariéru, která by ekonomicky slabší učitele odradila od účasti. Výuku v 37 jazykových a 6 metodických kurzech vedla a odborně garantovala katedra jazykové přípravy Jaspex Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, která se úspěšně zabývá dalším vzděláváním učitelů již více než dvacet let a stojí za řadou úspěšných projektů realizovaných v Praze i v ČR, např. Rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků za účelem zkvalitňování 6

8 vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a SpŠ (JARO 1) - CZ / /0220 a Příprava zavedení jazykové certifikace na ZŠ a SŠ kraje Vysočina (JACE) - CZ.1.07/1.07/1.1.01/ Věříme, že výše uvedené informace o projektu JARO II naznačují některá specifika ve vzdělávání učitelů a mohou přispět ke smysluplnému formování a kvalitní organizaci dalšího vzdělávání pro tuto cílovou skupinu. PhDr. Monika Hřebačková JASPEX MÚVS ČVUT 7

9 1. Úvod Sborník příkladů dobré praxe představuje nápady a tipy pro výuku žáků prvního, druhého a třetího stupně na základních a středních školách na různých jazykových úrovních podle Společného referenčního rámce pro jazyky 4, které zpracovali učitelé zapojení do projektu JARO II v rámci Cyklu metodických seminářů a Rozšiřujícího studia angličtiny, tj. studia vedoucího k rozšíření odborné kvalifikace o výuku angličtiny. Hlavním cílem metodických seminářů bylo zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků na pražských školách a upevnit a rozvíjet jazykové a metodické znalosti a dovednosti učitelů. Písemné zpracování metodických příprav pro hodiny angličtiny se pak stalo logickým praktickým výstupem. Kvalitu výuky ovlivňují nejen jazykové a metodické znalosti a dovednosti učitele, ale také pochopení moderních trendů, které napomáhá vlastním praktickým změnám. Do následujících řádků jsme se pokusili v krátkosti shrnout několik základních témat, se kterými jsme v projektu pracovali. Uvedené příklady dobré praxe, které byly v projektu pilotovány a následně provedeny ve výuce, netvoří systematický metodický materiál, ale směřují k doplnění a oživení jazykových hodin a ke zvýšení motivace žáků. Autoři metodických listů se snažili o maximální srozumitelnost a využitelnost v praxi, a proto snad odborníci, kterým se tento sborník dostane do rukou, omluví případná zjednodušení. Na tomto místě bychom také rádi poděkovali všem, kteří do sborníku přispěli. 2. Jak zvyšovat kvalitu výuky Vývoj posledních let neklamně naznačuje, že generace dnešních dětí bude potřebovat zvládnout pohotovou komunikaci nejen ve vlastním, ale i v cizím jazyce, a to mnohem intenzivněji než všechny generace předchozí. Proto je užitečné zařazovat cizí jazyk do více předmětů, jazykové kompetence žáků rozvíjet v různých komunikačních situacích, učit je, jak využívat možnosti interaktivních médií a také jak být připraven se neustále učit v rychle se rozvíjejícím globalizovaném světě. 2.1 Jaké trendy jsou považovány za moderní Výuka 21. století bývá označována jako post-komunikační, a to proto, že cizojazyčná výuka vychází z komunikačního přístupu s jeho osvědčenými technikami, strategiemi a aktivitami, ale zároveň je úspěšně kombinuje s těmi prvky starších metod, které považuje za přínosné. Výuku obohacuje o nejnovější technické nástroje, a činí tak výuku mnohem atraktivnější pro současnou mladou generaci, ale často náročnou pro učitele. Mezi moderní aktivizační přístupy se tak stále řadí párová a skupinová práce žáků, která zvyšuje šanci žáků na vlastní komunikaci v cílovém jazyce, a také rozličné simulační aktivity, hry a role-plays, které umožňují rozvíjet jazykové dovednosti a kritické myšlení, upevňují sociální vazby mezi žáky a posilují jejich sociální a pracovní kompetence, stejně jako kompetence k učení. Naopak významnou změnu prodělává role mateřského jazyka. Ten se postupně stává respektovanou součástí cizojazyčné výuky (Atkinson, 1987), ani přeceňovanou, ale ani 4 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Univerzita Palackého v Olomouci

10 podceňovanou. Také původně silný důraz na přesnost jazykového vyjadřování se v současnosti posunuje ve prospěch plynulosti jazykového projevu (Brumfit, 1992). Rozhodně se významně mění role učitele. Již nejde pouze o předávání informací, procvičování nebo kontrolu, ale učitel se dostává do role manažera, poradce a analytika potřeb žáků (Richards a Rodgers, 1991). Žák se stává spoluodpovědným za své pokroky Interaktivní role jazyka V českém prostředí stále narážíme na skutečnost, že nejen vzdělávací prostředí je u nás poměrně konzervativní. Proto se moderní metody u nás prosazují poměrně pomalu jako v nedávné době právě metoda komunikační. Uveďme si jeden příklad za všechny. Pokud nahlédneme do hodiny matematiky, nikoho nepřekvapí, že se v takové hodině po většinu času provádí různé matematické operace. Ale hodina cizího jazyka vedená pouze v cílovém jazyce stále ještě překvapuje. Přitom obecně vzato existují minimálně tři základní důvody, proč nechat žáky ve třídě komunikovat právě v cílovém jazyce. Za prvé se jedná o nácvik skutečných situací ze života, které žákům pomohou zautomatizovat použití jazykových struktur, se kterými se mohou běžně setkat. Druhým důvodem je nácvik a zlepšení schopnosti se vyjadřovat ústně, tj. rozvíjet interaktivní a produktivní řečové dovednosti, které mohou uplatnit i v rodném jazyce. A za třetí se jedná o plnění nelingvistických zadání, kdy jsou žáci motivováni, aby vyjádřili svůj vlastní názor. Ve vlastní praxi se ale často stává, že učitel cizího jazyka, který se nebojí komunikovat v cílovém jazyce, musí, na rozdíl od svého kolegy matematika, často svůj postup obhajovat, a to před žáky samotnými, jejich rodiči a často i vedením školy. V metodických seminářích si učitelé ujasnili, že právě používání cílového jazyka vyžaduje dobrou organizaci práce a promyšlené vedení hodiny. Ústní interakce se totiž řadí mezi ty dovednosti, které přinášejí do třídy tolik žádanou aktivitu, ale také hluk a občas i disciplinární problémy. Aby jim učitel mohl předcházet, musí být schopen hodinu pečlivě naplánovat a hlavně jasně a výstižně stanovit kritéria úspěšných řečových aktivit. Musí si uvědomit, jaké charakteristiky má každá úspěšná mluvní aktivita, a takové aktivity zařazovat. Musí umět žáky motivovat, aby chtěli mluvit, aby mluvili hodně a aktivně, a rozhovor tak neovládali jen úspěšní žáci. Musí umět vést aktivity tak, aby jazyk žáků odpovídal požadované úrovni podle SERRJ a aby se žáci vyjadřovali přiměřeně plynule. 2.3 Hry a soutěže Hry a soutěže ve vyučovacím procesu představují silný zdroj motivace a umožňují cestou přirozeného osvojování znalostí a dovedností vstřebávat cizí jazyk. Přináší prvek zábavy a soutěživosti. Klíčovými vzdělávacími prvky jsou jejich cíle, pravidla a interaktivita. Některé hry zahrnují praktické životní dovednosti, a vytváří tak prostředí pro rozvoj vzdělávacích a psychologických cílů a rozvoj kompetencí požadovaných rámcovým vzdělávacím plánem. V metodických seminářích si učitelé uvědomili, že je obtížné hry členit do kategorií, ale nakonec se učitelé přiklonili k základnímu jazykovému měřítku, tj. jak hry rozvíjejí plynulost a přesnost vyjadřování. V momentě, kdy jsme se zaměřili na hry z pohledu kognitivních dovedností, získali jsme hry, ve kterých třídíme a řadíme slova nebo informace, získáváme je, odhadujeme, vyhledáváme, spojujeme (do této kategorie patří i pexesa a domina), popisujeme obrázky apod. Nesmíme také zapomínat na deskové hry (např. Scrabble) a různé role-plays, ve kterých se dobře uplatňují 5 Website for the EUROPEAN LANGUAGE Portfolio: 9

11 dramatické prvky a simulace. Přitom všechny uvedené aktivity ve skutečnosti představují pro žáky obtížnou práci, ve které si postupně vytváří mapu nového jazyka, který je skutečně používán. Jedná se o určitý most mezi školou a praktickým životem (Handfieldová, 1984). Vlastní prožitek pak pomáhá vytvářet nové jazykové stereotypy. Teprve v dobře organizované aktivitě se mohou úspěšně rozvíjet jazykové dovednosti žáků a organizační dovednosti učitelů. Učitel se musí nejprve naučit žáky na hru připravit, pak zvládnout organizační fázi a nakonec vytvořit zpětnou vazbu. Mezi základní kroky patří: - příprava jazyka - učitel s žáky probere/připraví potřebnou slovní zásobu a fráze, - organizace práce - učitel stanoví jasná a stručná pravidla; vysvětlí pokyny, které jsou ke hře nutné, - vlastní předvedení - učitel předvede hru se skupinou žáků a nechá žáky pracovat samostatně, - zpětná vazba jak úspěšná aktivita byla, co se žáci prostřednictvím hry naučili. Pouze dobře zorganizovaná aktivita s kvalitně stanovenými kritérii hodnocení je úspěšná. 3. Výstup metodických seminářů V metodických seminářích se učitelé společně snažili sestavit seznam praktických kroků, které by je mohly dovést k úspěšné práci s cizím jazykem. Učitelé přitom vycházeli ze znalostí předních evropských metodiků, ale také z vlastních zkušeností získaných při výuce na pražských školách. Mezi užitečné kroky zařadili následující: - nejprve vyslovovat, znázorňovat a vizualizovat, využívat cílový jazyk - motivovat žáky - první úspěchy podporují sebedůvěru v jazykové oblasti a motivují k dalšímu studiu - klást důraz na slovní zásobu a schopnost improvizace v praktickém použití má větší váhu než gramatické struktury - zařazovat aktivní poslech a procvičování ústní interakce - nechat žáky nejprve vyjádřit myšlenku, gramatické chyby opravovat později; využívat cestu pokus omyl - přiměřenost naučených obratů a gramatických jevů a jejich aplikovatelnost pro situace, ve kterých se žák může ocitnout a pro které cizí jazyk potřebuje - učitel musí rozumět jazykové úrovni A1-A2-B1-B2 - připravit reálnou komunikaci na principech tzv. information gap, tj. žáci mají rozdílné vstupní informace - nutnost systematického dalšího vzdělávání a sebevzdělávání učitelů 10

12 4. Metodické listy praktický výstup projektu V metodických listech se učitelé pokusili vyrovnat s problémy, se kterými se běžně ve třídách potýkají, například když žáci nevědí, o čem mluvit, když je téma nezajímá, nebo jak postupovat, když žáci chtějí vyjádřit příliš složité myšlenky, a proto používají mateřský jazyk. Metodické a pracovní listy obsahují postupy a strategie ověřené učiteli angličtiny při jejich vlastní práci na pražských školách. Učitelé v nich prokázali schopnost tvůrčím způsobem aplikovat získané znalosti nejen z projektových seminářů, ale i z dalších metodických zdrojů uvedených v metodických listech. Při tvorbě metodických listů učitelé dále prokázali schopnost podrobně popsat aktivity tak, aby i další vyučující mohli předložený materiál využít při rozvíjení jazykových a vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí svých žáků, s ohledem na časové možnosti a nároky na přípravu vyučovacích pomůcek. Právě základní klíčové kompetence, mezi které patří kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní, lze účinně rozvíjet v hodinách angličtiny jako prvního cizího jazyka, nepovinného předmětu či kroužku. Učitelé obohatili jednotlivé aktivity o různé obměny, pomocí kterých je možné aktivity dále modifikovat a upravovat podle konkrétních potřeb. Část metodických listů zpracovali učitelé, kteří v projektu studovali s cílem získat odbornou kvalifikaci pro výuku angličtiny. Jde o učitele jiných předmětů, kteří angličtinu jako cizí jazyk teprve začnou kvalifikovaně učit. Vzdělávají se proto komplexněji nejen v oblasti metodiky, ale probírají teoretické i praktické aspekty výuky jazykových systémů (např. gramatiky, slovní zásoby, fonetiky) a jazykových dovedností (např. psaní, čtení, poslech). Dále se soustředí na práci s doplňkovými materiály, jako jsou obrázky, hry, písně a také se učí pracovat s autentickými materiály, kdy se zaměřují na adaptaci principů i materiálů pro specifické věkové skupiny. Ti, kteří plánují, že budou vyučovat na středních školách, museli ukázat, že dokážou nejen propojit metodické teorie s praktickými postupy, ale rovněž sestavit plán hodiny, seřadit aktivity a vybrat či adaptovat vhodné materiály tak, aby podporovaly cíle hodiny. Jejich praktické metodické výstupy proto obsahují kromě samotných aktivit také plán hodiny včetně logického řazení různých fází hodiny a následný komentář reflektující silné i slabé stránky daného plánu. Protože tito učitelé-studenti zakončují studium se znalostí jazyka na úrovni C1, zpracovávali své výstupy v angličtině, aby maximálně propojili metodickou a jazykovou složku studia. 5. Uspořádání sborníku příkladů dobré praxe Sborník je uspořádán podle obtížnosti jednotlivých aktivit. Učitelé se většinou věnovali slovní zásobě, ale objevuje se i procvičování gramatiky nebo aktivity s prvky metody CLIL (Content Language Integrated Learning). Slovní zásoba je ve výuce zejména na 1. stupni ZŠ považována za klíčovou. Zařazení do ročníků je orientační, neboť vlastní jazyková úroveň žáků kvalitu aktivit značně ovlivňuje. Předpokládá se, že vyučující budou jednotlivé aktivity zařazovat do hodin podle potřeby a možností. Tento soubor přináší pestrou škálu aktivit v podobě metodických, popř. pracovních listů, které byly vypracovány různými autory, ale na závěr získaly jednotný formát pro přehlednost dalšího používání. Další uživatelé tak získávají možnost nahlédnout do různých pojetí práce na prvním, druhém a třetím stupni základních a středních škol. 11

13 Aktivity vznikaly na základě různých zdrojů. Vycházely z odborné metodické literatury, z internetu a z vlastní učitelské praxe. Všechny zdroje inspirace jsou v pracovních listech řádně uvedeny, stejně jako adresy použitých webových stránek. Metodické listy vznikaly v průběhu celého projektu a jejich zpracování odborně garantovaly metodičky MÚVS ČVUT Jana Čadová a Kamila Dolejší, členky AMATE Asociace metodiků. 5.1 Komu je soubor určen Soubor je určen učitelům anglického jazyka, kteří chtějí aktivně a kreativně přistupovat ke své práci a zajímají se nejen o jazykovou stránku svého předmětu, ale také o soustavný rozvoj klíčových kompetencí. Pro učitele, kterým chybí jazyková jistota, je v pracovním postupu uveden jazyk instrukcí v angličtině. Zpracované aktivity mohou žáci v hodinách realizovat individuálně, ve dvojicích nebo ve skupinách. Každá aktivita vyžaduje různé nároky na použití pomůcek, které je možné připravit na základě předloženého materiálu nebo je nutné si je opatřit nebo vytvořit. V rámci některých aktivit budou žáci pracovat s internetem nebo se slovníkem. Jednotlivé aktivity mají rozdílnou časovou a obsahovou náročnost. Je na zvážení každého učitele, aby rozhodl, zda a jak je vhodné danou aktivitu ve své třídě využít. Pevně věříme, že se tento soubor, který představuje praktický výstup z výuky metodiky angličtiny projektu JARO II, stane inspirativním zdrojem a dalším obohacením jazykových hodin. Všechny metodické listy jsou koncipovány tak, aby mohly být dále upraveny, přizpůsobeny aktuálním podmínkám výuky, případně i jinému cizímu jazyku. Věříme, že budou inspirovat k dalším kreativním nápadům, které jsou dosud nevyužity. 5.2 Popis metodických listů pro ZŠ (č. 1 18) Všechny metodické listy jsou uspořádány v jednotném formátu. Úvodní piktogramy napomáhají rychlé orientaci. V následující podrobné tabulce jsou uváděny cíle, klíčové kompetence a další charakteristiky aktivity. Úvodní přehled obsahuje následující části: Piktogramy: Piktogramy představují zjednodušený popis metodického listu. Název aktivity: Název metodického listu se vztahuje k obsahu nebo typu aktivity. Cílová skupina: Většinou je uveden popis z piktogramu, tj. pro jaký ročník je metodický materiál nejvhodnější, někde je uvedeno rozpětí ročníků, ve kterých je možné materiál použít. Je na zvážení vyučujícího, aby zhodnotil schopnosti žáků ve své třídě a vybral materiál odpovídající úrovně. Dalším vodítkem jsou jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce - A1, A2 apod. Procvičovaná látka: Stručný popis probírané látky, tj. slovní zásoba, určitá vazba apod. 12

14 Cíl aktivity (jazykový, vzdělávací): Uvedené cíle zahrnují vědomosti, dovednosti a postoje, které si mají žáci během aktivit osvojit. Klíčové kompetence: Autoři listů se pokusili o přesnou specifikaci dílčích cílů v rámci klíčových kompetencí, které aktivita rozvíjí. Typ aktivity: Navržený typ aktivity lze libovolně pozměnit podle potřeb žáků. Objevují se: soutěž, role-plays, bingo apod. Forma práce: Základní formy jsou: individuální, párová, skupinová a frontální, které lze volně kombinovat. Klíčová slova: Uvedená klíčová slova obsahují vlastní slovní zásobu, kterou lze podle potřeby doplňovat. Časová dotace: Časovou dotací se udává, kolik času je obvykle nutné ke zvládnutí dané aktivity. Pomůcky: V této části je uvedeno, co je pro realizaci metodického listu nutné, např. různé pomůcky, slovníky, mapy, psací pomůcky, počet nakopírovaných pracovních listů apod. Zdroje: V této části je uvedeno, jestli je aktivita založena na vlastní praxi nebo byla inspirována metodickým materiálem či materiálem z internetu. Metodický list připravil: Jméno osoby, která metodický list připravila a v praxi zrealizovala. Zde je také uvedeno jméno editora nebo vedoucího metodika. Pracovní postup/forma práce: Pracovní postup představuje nejdůležitější část metodického listu. Je zde uveden přesný popis aktivit, které bude realizovat žák a vyučující, jazyk učitele psáno kurzívou a další metodicko-didaktické pokyny, možné obměny a následné navazující aktivity. Poznámky z praxe: Poznámky zahrnují pozorování z vlastní učitelské praxe, případně upozorňují na další variabilitu pracovního listu. Metodický komentář (listy č ) Přílohy: Přílohy zahrnují materiály, které lze nakopírovat. 13

15 5.3 Zadání pro zpracování metodických listů pro SŠ Učitelé - studenti měli za úkol zpracovat plán hodiny, který reálně využijí ve svých hodinách. Časový rozsah a jazyková úroveň byly tudíž jejich volbou. Do hodiny, jež se měla zaměřit na jakýkoli jazykový systém či jazykovou dovednost, museli zařadit některé z doplňkových materiálů, se kterými se seznámili během rozšiřujícího studia. Cílem bylo ukázat, že jsou schopni přemýšlet o hodině koncepčně (např. logický vývoj fází hodiny) i kriticky (např. při výběru a adaptování materiálů, které napomohou k logickému řazení jednotlivých fází). Studenti byli požádáni, aby plán hodiny napsali v anglickém jazyce a aby se v plánu hodiny vyjádřili k následujícím aspektům výuky: Obecné informace o třídě včetně jazykové úrovně o Cíle hodiny hlavní, podpůrné a osobní o Komentář k přístupu a případně zvolené metodě o Očekávané problémy a možná řešení o Vlastní procedura o Materiály v příloze 5.4 Metodický komentář k listům pro SŠ Metodické listy pro SŠ vznikly pod odborným vedením lektorky Kamily Dolejší, která okomentovala některé silné a slabé stránky aktivit i jejich začlenění do výukových plánů. Její metodický komentář a doporučení jistě dobře poslouží k porovnání jejího odborného názoru a pohledu čtenáře tohoto sborníku Silné aspekty metodických listů: učitelé jsou si vědomi důležitosti praktického jazyka, který je realistický a použitelný i mimo třídu, a zpravidla prezentují tento jazyk v realistickém kontextu, což se zdařile odráží ve většině pracovních listů o pracovní listy 19, 21, 22 se zaměřují na funkční jazyk domluva schůzky, návštěva u lékaře, objednávání v restauraci o listy 20 a 25 se zaměřují na popis lidí a míst o list 23 má za cíl zlepšit porozumění inzerátů na byt o list 24 se zaměřuje na každodenní úkony a jazyk s nimi spojený učitelé často staví na předešlých znalostech svých studentů, a dávají jim tak jistou dávku nezávislosti a zodpovědnosti hodiny jsou z větší části zaměřené na studenty a pravidelně využívají párovou a skupinovou práci o párové a skupinové práce využívají velmi dobře např. listy 19, 22, 23, 24 a 25 materiály vykazují známky tvořivosti a různorodosti, učitelé prokázali, že dokážou využít online zdroje a moderní média o velmi pěkné jsou např. doplňkové materiály v listech 21, 22 a 23, které využívají autentických letáků, jídelních lístků a inzerátů aktivity a zadání většinou podporují různé styly učení, a tudíž také zajišťují různorodost hodiny o využití postupů a pomůcek (např. myšlenkové mapy), které podporují vizuální učební styl, vhodně demonstrují listy 20, 22 a 24, kinestetické aktivity jsou zařazeny v listech 19, 23 a 24, listy 21 a 22 zase dobře využívají interpersonálních a intrapersonálních stylů učení 14

16 nutno ocenit sebereflexi těch učitelů, kteří jsou sami schopni kriticky ohodnotit silné a slabé stránky plánu a na silných stránkách dále stavět a rozvíjet je o Studenti rozšiřujícího studia jsou vedeni ke kritickému a vyváženému sebehodnocení. Někteří učitelé plán realizovali ve výuce a do komentáře rovnou zahrnuli postřehy reflektující silné a slabší stránky daného plánu. Doporučujeme čtenářům tohoto sborníku srovnání, tj. aby si prostudovali metodický komentář a zamysleli se nad vhodností plánu i přiložených materiálů pro právě své studenty. Řadu metodických listů lze poměrně snadno adaptovat pro různé úrovně i cílové skupiny studentů. - list 24 analyzuje potenciální jazykové problémy žáků, na které se pak učitel může mnohem snáze připravit, reflektuje i procedurální problémy vlastního plánu a zabývá se jejich řešením - v listu 22 komentář plánu reflektuje jeho nedostatky při realizaci. Podobným situacím pak lze při dalším využití předejít, připravit se na ně nebo je odstranit. (dávat si pozor např. na dodržování časových limitů) Aspekty vyžadující další profesní rozvoj: pozor na příliš ambiciózní cíle hodiny a čas o Učitelé nemají dostatečnou zkušenost a znalost Evropského referenčního rámce a jeho úrovní a mají tendenci nadhodnocovat schopnosti studentů - ambiciózní cíle v ohledu na úroveň se zdají být např. v listu 23 o Cíle hodiny nejsou vždy v souladu s reálnými časovými limity jednotlivých fází hodiny, případně s celkovým časovým limitem - časová dotace některých fází hodin je diskutabilní např. v plánech 21 a 25 o Učitelé ne vždy dokážou dostatečně zúžit a specifikovat cíle hodiny tak, aby měly rozpoznatelný a měřitelný výstup - obecně formulované popisy typu studenti se naučí, jako např. v listu 20, jsou obtížně měřitelné, dostatečně nespecifikují očekávaný výstup logické řazení aktivit se občas jeví jako problém; prezentace cílového jazyka se občas dostaví až příliš pozdě, kontrolované aktivity zaměřené na správnost ne vždy předcházejí aktivitám volnějším, které se zaměřují na plynulost. Níže nabízíme několik typů: o listy 20 a 24 by například obohatila fáze kontrolovaného procvičení o v listech 20 a 25 by bylo logičtější zařadit nejprve poslech zaměřující se na obecné porozumění textu o v listu 23 není zcela jasný účel fáze 8 (aktivita a téma se zde rozbíhá trochu doširoka) o v listu 21 by bylo vhodné odložit gramatiku až po čtení o v listu 22 jsou velmi časté fáze opakování slovní zásoby, někdy se zdají nadbytečné, ale vždy záleží na konkrétních studentech, se kterými učitel pracuje prezentace cílového jazyka a práce na slovní zásobě se někdy zdají být poněkud zbytečně zaměřené na učitele (teacher fronted), zatímco materiály by dovolovaly větší zapojení studentů o např. v listech 21 a 25 použití terminologie není výstižné, hlavně pokud jde o pojmenování jazykových systémů a dovedností o např. v listu 22 se pod titulkem Podpůrné dovednosti objevují cíle zaměřené na jazykové systémy 15

17 ačkoli učitelé pravidelně zařazují fáze zpětné vazby, není vždy jasné, zdali se systematicky věnují opravám chyb a jaké k tomu využívají strategie v některých fázích hodiny učitelé počítají s překladovou metodou, přestože existují jednoduché alternativní aktivity a překlad není vždy zcela nutný o v listu 21 studenti mohou přiřazovat k anglickým slovům jednoduché definice v anglickém jazyce nebo obrázky o v listu 23 lze využít obrázků, případně nahradit překlad několika otázkami, které by cílily na porozumění textu I přes výše uvedená doporučení nutno konstatovat, že jsou všechny navržené aktivity funkční a přispívají k motivujícímu a nenásilnému osvojování jazyka. Shrneme-li typy aktivit využívaných v metodických listech, učitelé vybírají často soutěže, hry, písně, situační dialogy, hraní rolí a zaměřují se více na produktivní dovednosti. Jazykovou bariéru snižují tím, že vedou studenty k užívání částečných jazykových struktur, které jsou doplňovány výběrem z možností nebo vlastní tvorbou, a podporují motivaci realistickými kontexty, které jsou studentům blízké. Používají často vizualizaci, pohyb, provázání poznatků s emočním prožitkem, čímž zvyšují efektivitu učení. Nejsou tedy jen zábavnou složkou v hodině, ale účinným a úspěšným prostředkem, který skutečně aktivuje a pomáhá realizovat výukové cíle. 16

18 6. Přehled metodických listů Cílová skupina A tř A tř Časová dotace (např. 10 minut Potřeba připravit pomůcky Forma práce individuální ve dvojicích skupinová celá třída společná činnost č. metod. listu název úroveň procvičovaná látka typ aktivity 1 Moving Chairs A1 (1.-2.tř) slovní zásoba hra 2 Art in English A1 (1.-3.tř) slovní zásoba - smysly projektová práce 3 Matches A1 (2.-5.tř) slovní zásoba - zákl. číslovky, hláskování soutěž 4 Build-a-face game A1 (2.tř) slovní zásoba - obličej hra 5 There is are A1 (3.-4.tř) 6 Washing line A1 (3.-4.tř) slovosled - vazba there is/are slovní zásoba - oblečení, barvy skupinová spolupráce soutěž 7 Abilities A1 (3.-5.tř) can, can t soutěž 8 Match opposites A1 (4.-5.tř) slovní zásoba soutěž 9 People Work A1 (4.-5.tř) slovní zásoba - zaměstnání zpěv 10 What are you doing A1 (4.-5.tř) přítomný čas průběhový párová práce 11 Where is it A1 (4.-5.tř) 12 A pancake story A1+ (5.-6.tř) slovosled slovní zásoba - tázací zájmeno where párová práce - gapfill skupinová spolupráce 13 Guess who am I A1+ (5.-6.tř) tvoření otázek hra 14 Odd one out A1-A1+ (1.-5.tř) slovní zásoba hra 15 Waka Waka A1-A2 (6.-7.tř) hláskování individuální a párová práce 17

19 16 Dominoes finish the circle A1-A2 (6.-9-tř) slovní zásoba, definice soutěž 17 Proud Peter from Peru A1-A2 (6.-9-tř) zákl. konverzační dovednosti 18 Vocabulary networking A2 (8.-9.tř) slovní zásoba Let s meet (roleplay) What are your fashion preferences? (fashion questionaire) West Nile virus (matching word definitions) A2 B1 A2 Listening, arrangements clothes, giving description modal verbs, imperative, illness-vocabulary 22 Menu for kids (role play) A2 speaking in the restaurant Looking for a flat (integrating PC skills) How often do you (spidergrams) Favourite places (guessing game) A2-B1 A1 A2 advertisements present simple, daily routine comperative and superlative adjectives skupinová spolupráce skupinová spolupráce individuální a párová práce individuální a párová práce individuální individuální, párová, skupinová práce individuální, párová, skupinová práce individuální a párová práce individuální, párová, skupinová práce 18

20 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodický list č. 1 A tř Název aktivity: Cílová skupina: Procvičovaná látka: Cíl aktivity (jazykový, vzdělávací): Klíčové kompetence: Typ aktivity: Forma práce: Klíčová slova: Časová dotace: Pomůcky: Zdroje: Moving chairs 1. a 2. roč. (A1) slovní zásoba žák aktivizuje danou slovní zásobu žák danou slovní zásobu foneticky správně vysloví žák rozumí a pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce k učení: má pozitivní vztah k učení, zaznamená vlastní pokrok k řešení problémů: nebojí se opakovaně zeptat na radu komunikativní: naslouchá promluvám druhých, porozumí jim a reaguje na ně sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině občanské: je si vědom svých práv a povinností při dodržování pravidel hry, respektuje práva ostatních pracovní: využívá znalosti a zkušenosti hra skupinová podle probírané/procvičované lekce středně dlouhá aktivita min. sady obrázků znázorňující slovíčka, stejný obrázek 3-4x, židle v kruhu v počtu o jednu míň, než je počet žáků + učitel vlastní zkušenost z dětství Metodický list připravil: Jana Piňosová; upravila Jana Čadová, 2012

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Příloha č. 3. Dotazník pro učitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 3. Dotazník pro učitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 3 Základní údaje Pohlaví vyplňující osoby (nebo hospitovaného učitele, pokud je formulář vyplňován na základě reálně zhlédnuté hodiny): o žena o muž K výuce na kterém stupni se odpovědi ve formuláři

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více