M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne"

Transkript

1 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Benátky nad Jizerou s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů. 54/3R/2017 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení s vyřazením usnesení číslo 500/20R/2016, 513/21R/2016, 552/22R/2016, 556/22R/2016, 573/22R/2016, 575/22R/2016, 4-5/1R/2017, 8/1R/2017, 16/1R/2017, 25/1R/2017, 28-29/1R/2017, 33/2R/2017, 35/2R/2017, 37/2R/2017, 40/2R/2017, 41/2R/2017, 45/2R/2017, 46/2R/2017, 47/2R/2017, 49-50/2R/2017, 52-53/2R/2017 (souhlasilo 6 přítomných radních) 3. ruší usnesení číslo 30/1R/ revokuje a. usnesení číslo 20/1R/ doplňuje se bod č. 4 následně: 4. Rada města nesouhlasí na základě uskutečněného místního šetření a osobního jednání se spolupodílením se města na zpevnění části pozemku č. 364/1 (cca 50 m²) a části pozemku č. 364/3 v k.ú. Obodř k předpokládanému vjezdu na pozemek č. 25/2 v k.ú. Obodř v majetku manželů xxxxxxxxxx. Dále Rada města nesouhlasí s pronájmem části pozemku č. 49/3 v k.ú. Obodř k uložení stavebního materiálu (nesouhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík b. usnesení číslo 43/2R/ doplňuje se bod č. 3 a 4 následně: 3. Rada města bere na vědomí vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který doporučuje provést ošetření dřevin(y) na straně k pozemku žadatelky tak, aby se obtěžování majitelky sousedního pozemku minimalizovalo a žádné větve nad její pozemek nepřesahovaly a zároveň bylo v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny. Odbor SM nedoporučuje provádět razantní zásahy do koruny dřevin(y), které by dřevinu poškodily a v budoucnu by se jejich následkem mohly dřeviny stát nestabilní a nebezpečné pro návštěvníky parku. Splníme tím naši povinnost plynoucí z 7 odst. 2 zákona o ochraně přírody (Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin). Další (po provedení úpravy dřeviny) požadavky ze strany majitelky sousedního pozemku jsou spíše na posouzení právníka

2 4. Rada města se ztotožňuje s výše uvedeným vyjádřením a souhlasí s ošetřením dřevin dle návrhu odboru Správy majetku a rozvoje města (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík c. usnesení číslo 51/2R/ doplňuje se bod č. 3 následně: 3. Rada města souhlasí s vypsáním veřejné nabídky na pronájem prostoru sloužícího k podnikání (rekreační zařízení v Rokytnici s pozemky, lyžařský vlek a movitý majetek) (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 55/3R/2017 Přehled vyúčtování příspěvků z rozpočtu města za rok 2016 předložený přehled vyúčtování příspěvků z rozpočtu města od klubů a spolků za rok 2016, které měly být vyúčtované dle veřejnoprávních smluv do /3R/2017 Žádost o schválení plánu odpisů na rok 2017 Města Benátky nad Jizerou žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o schválení plánu odpisů na rok 2017 Města Benátky nad Jizerou ve výši ,94 Kč 2. schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 Města Benátky nad Jizerou ve výši ,94 Kč (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 57/3R/2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Celková oprava ZUŠ Benátky nad Jizerou" - NISAINVEST, spol. s r.o. návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Celková oprava ZUŠ Benátky nad Jizerou" mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností NISAINVEST, spol. s r.o., jehož předmětem je Dohoda o započtení vzájemných pohledávek, ze které vyplývá, že bude doplacena společnosti NISAINVEST, spol. s r.o., částka ve výši ,88 Kč bez DPH 2. schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Celková oprava ZUŠ Benátky nad Jizerou" mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností NISAINVEST, spol. s r.o., se sídlem Koněvova 1965/208, Praha 3 - Žižkov, jehož předmětem je Dohoda o započtení vzájemných pohledávek, ze které vyplývá, že bude doplacena společnosti NISAINVEST, spol. s r.o., částka ve výši ,88 Kč bez DPH 3. pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného dodatku a dohody (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová

3 58/3R/2017 Cenová nabídka na kompletní zpracování žádosti o podporu na akci "Rehabilitace a revitalizace parku v Benátkách nad Jizerou" LK Advisory, s.r.o. předloženou cenovou nabídku společnosti LK Advisory s.r.o. na kompletní zpracování žádosti o podporu na akci "Rehabilitace a revitalizace parku v Benátkách nad Jizerou" cenu ve výši ,- Kč s DPH a cenu v případě přiznání dotace ve výši ,- Kč s DPH s předloženou cenovou nabídkou společnosti LK Advisory s.r.o. na kompletní zpracování žádosti o podporu na akci "Rehabilitace a revitalizace parku v Benátkách nad Jizerou" cenu ve výši ,- Kč s DPH a cenu v případě přiznání dotace ve výši ,- Kč s DPH 3. pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 59/3R/2017 Cenová nabídka na laserový měřič rychlosti (radar) pro Policii ČR - ATS- TELCOM Praha a.s. předloženou cenovou nabídku společnosti ATS-TELCOM Praha a.s. na laserový měřič rychlosti (radar) pro Policii ČR za cenu ve výši ,- Kč s DPH a. s předloženou cenovou nabídkou společnosti ATS-TELCOM Praha a.s. na laserový měřič rychlosti (radar) pro Policii ČR za cenu ve výši ,- Kč s DPH s tím, že tato částka bude zahrnuta do 1. rozpočtové změny b. s bezplatnou výpůjčkou tohoto měřiče obvodnímu oddělení Policie ČR v Benátkách nad Jizerou (souhlasilo 6 přítomných radních) 3. pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 60/3R/2017 Směna pozemku č. 3/2 a části pozemku č za část pozemku č. 2, části pozemku č. 414/1 a části pozemku č. 417/1 vše v k.ú. Rokytno - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou návrh Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou na směnu pozemku č. 3/2 a části pozemku č v majetku Města Rokytnice nad Jizerou za část pozemku č. 2, část pozemku č. 414/1 a část pozemku č. 417/1 ve vlastnictví Města Benátky nad Jizerou vše v k.ú. Rokytno v Krkonoších s tím, že rozdíl směňovaných pozemku bude doplacen ve výši 80,- Kč/m2 a geometrické zaměření zajistí a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou s návrhem Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou na směnu pozemku č. 3/2 a části pozemku č v majetku Města Rokytnice nad Jizerou za část pozemku č. 2, část pozemku č. 414/1 a část pozemku č. 417/1 ve vlastnictví Města Benátky nad Jizerou vše v k.ú. Rokytno v Krkonoších s tím, že rozdíl směňovaných pozemku bude doplacen ve výši 80,- Kč/m2 a geometrické zaměření zajistí a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou

4 3. doporučuje směnu výše uvedených pozemků Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních) 61/3R/2017 Zápis č. 2/2017 ze zasedání Bytové komise předložený zápis č. 2/2017 ze zasedání Bytové komise konaného dne projednala návrh na přidělení bytové jednotky č. 3 na adrese Husovo náměstí 59, Benátky nad Jizerou s tím, že komise doporučuje uzavřít Smlouvu o nájmu s paní xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, Benátky nad Jizerou 3. souhlasí s přidělením bytové jednotky č. 3 na adrese Husovo náměstí 59, Benátky nad Jizerou paní xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, Benátky nad Jizerou (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 62/3R/2017 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku a žádost o schválení plánu odpisů na rok Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou předloženou Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace města Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou za rok 2016 s tím, že ředitelka paní Mgr. Emilie Kalová navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 958,94 Kč do Rezervního fondu s převodem hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou za rok 2016 ve výši 958,94 Kč do Rezervního fondu (souhlasilo/nesouhlasilo x přítomných radních) 3. projednala žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky příspěvkové organizace Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou, o odsouhlasení odpisů majetku pro rok 2017 v celkové výši ,- Kč 4. schvaluje odpisy majetku Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou pro rok 2017 v celkové výši ,- Kč (souhlasilo 6 přítomných radních) 63/3R/2017 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku a žádost o schválení plánu odpisů na rok Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav předloženou Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace města Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, za rok 2016 s tím, že ředitelka paní Bc. Jana Pucandlová navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši

5 22.854,87 Kč následovně: částku ve výši ,- Kč do Fondu odměn a částku ve výši 9.296,87 Kč do Rezervního fondu s převodem hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, za rok 2016 ve výši ,87 Kč tak, jak je výše uvedeno (souhlasilo 6 přítomných radních) 3. projednala žádost paní Bc. Jany Pucandlové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, o odsouhlasení odpisů majetku pro rok 2017 v celkové výši ,92 Kč 4. schvaluje odpisy majetku Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, pro rok 2017 v celkové výši ,92 Kč (souhlasilo 6 přítomných radních) 64/3R/2017 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku a žádost o schválení plánu odpisů na rok Správa sportovních zařízení předloženou Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace města Správy sportovních zařízení za rok 2016 s tím, že ředitel pan Jan Slivka navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 23,71 Kč do Rezervního fondu s převodem hospodářského výsledku příspěvkové organizace Správy sportovních zařízení za rok 2016 ve výši 23,71 Kč do Rezervního fondu(souhlasilo 6 přítomných radních) 3. projednala žádost pana Jana Slivky, ředitele příspěvkové organizace Správy sportovních zařízení, o odsouhlasení odpisů majetku pro rok 2017 v celkové výši ,72 Kč 4. schvaluje odpisy majetku Správy sportovních zařízení pro rok 2017 v celkové výši ,72 Kč (souhlasilo 6 přítomných radních) 65/3R/2017 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku - Správa městských lesů Benátky nad Jizerou předloženou Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace města Správy městských lesů Benátky nad Jizerou za rok 2016 s tím, že ředitel pan Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši ,96 Kč do Rezervního fondu na účet s převodem hospodářského výsledku příspěvkové organizace Správy městských lesů Benátky nad Jizerou za rok 2016 ve výši ,96 Kč do Rezervního fondu na účet (souhlasilo 6 přítomných radních)

6 66/3R/2017 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku - Technické služby města Benátky nad Jizerou předloženou Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace města Technických služeb města Benátky nad Jizerou za rok 2016 s tím, že ředitel pan Antonín Cekota navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši ,96 Kč do Rezervního fondu na účet s převodem hospodářského výsledku příspěvkové organizace Technických služeb města Benátky nad Jizerou za rok 2016 ve výši ,96 Kč do Rezervního fondu na účet (souhlasilo 6 přítomných radních) 67/3R/2017 Vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou, z.s. předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Badmintonového klubu 1973 DELTACAR Benátky n.jiz., z.s. ve výši ,- Kč za rok doporučuje výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních) 68/3R/2017 Vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok Volejbalový klub Benátky nad Jizerou, z.s. předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti VK Benátky nad Jizerou ve výši ,- Kč za rok postupuje výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních) 69/3R/2017 Žádost o schválení odpisů DHM pro rok Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 žádost pana Mgr. Jana Novotného, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135, o odsouhlasení odpisů majetku školy a školní jídelny pro rok 2017 v celkové výši 2.442,- Kč 2. schvaluje odpisy majetku Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135 a školní jídelny pro rok 2017 v celkové výši 2.422,- Kč (souhlasilo 6 přítomných radních)

7 70/3R/2017 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Trutnov. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost, není zaměstnán. Povinného se nepodařilo fyzicky dohledat, není známa aktuální adresa pobytu. Adresa, na které má povinný evidovaný pobyt, je úřední adresou. V Centrální evidenci exekucí bylo zjištěno, že jsou proti povinnému vedena další 16 exekuční řízení. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena 2. doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce na pana xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Trutnov (souhlasilo 6 přítomných radních) 71/3R/2017 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Bezno. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost, není zaměstnán. V Centrální evidenci exekucí bylo zjištěno, že jsou proti povinnému vedena další 4 exekuční řízení. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena 2. doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce na pana xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Bezno (souhlasilo 6 přítomných radních) 72/3R/2017 Prodej části pozemku č v k.ú. Kbel - xxxxxxxxxxx žádost paní xxxxxxxxxx o prodej části pozemku č v k.ú. Kbel o výměře cca 600 m² 2. bere na vědomí vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého není pozemek zatížen žádným břemenem. V územním plánu je veden jako zeleň. Odbor SM nedoporučuje pozemek rozdělovat 3. nesouhlasí s prodejem části pozemku č v k.ú. Kbel o výměře cca 600 m² paní Lence Palánové, bytem Pod Brdy 705, Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 6 přítomných radních)

8 4. nedoporučuje prodej části výše uvedeného pozemku Zastupitelstvu města ke schválení. Požaduje vyjádření Finančního výboru 73/3R/2017 Žádost o prodej/pronájem části trafostanice MB_6344 Benátky n. J. Zámek - ČEZ Distribuce, a.s. žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej/pronájem části trafostanice MB_6344 Benátky n. J. Zámek (vstupní kobky na přívodních kabelech 22 kv) 2. odkládá uvedenou žádost k projednání na další zasedání Rady města s tím, že požaduje předložit přesnou technickou specifikaci požadované části výše uvedené trafostanice (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 74/3R/2017 Žádost o obsazení volného místa v Domově pro seniory - Městské centrum komplexní péče návrh paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky příspěvkové organizace města Městského centra komplexní péče, na obsazení uvolněného místa v Domově pro seniory MěCKP s tím, že na toto místo byla navržena paní xxxxxxxxxxxxx doporučuje obsazení uvolněné bytové jednotky Domova pro seniory Městského centra komplexní péče paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou (souhlasilo 6 přítomných radních) 75/3R/2017 Žádost o změnu předmětu nájmu "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1/NB/2017 (prostory Fitness centra)" - U BÍLÉHO PÁVA s.r.o. žádost společnosti U BÍLÉHO PÁVA s.r.o. o změnu předmětu nájmu (snížení rozsahu předmětu nájmu o prostory Fitness centra) Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1/NB/2017, U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou, dohodou k nejbližšímu možnému datu se změnou předmětu nájmu (snížením rozsahu předmětu nájmu o prostory Fitness centra) Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1/NB/2017, na adrese U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou, s tím, že bude nejprve vypsána veřejná nabídka na nájemce uvedených prostor a po výběru nájemce bude upřesněno datum změny předmětu nájmu (souhlasilo 6 přítomných radních) 3. rozhodla vypsat veřejnou nabídku na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Multifunkčního centra - část Fitness centrum, U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou s těmito podmínkami: - délka nájmu bude na dobu neurčitou

9 - cena za pronájem činí ,- Kč/měsíc bez DPH - nájemce hradí náklady za služby (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 76/3R/2017 Žádost o schválení smlouvy o poskytnutí finančního daru - Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 žádost pana Mgr. Radka Dostála, ředitele Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, o schválení Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Základní školou Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 a společností Družstevní závody Dražicestrojírna s.r.o., jejímž předmětem je přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč na krytí výdajů spojených s vlastní činností školy (příspěvek na zájezd do Londýna) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Základní školou Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 a společností Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o., se sídlem Dražice 69, Benátky nad Jizerou, jejímž předmětem je přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč na krytí výdajů spojených s vlastní činností školy (příspěvek na zájezd do Londýna) 3. pověřuje ředitele školy podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 77/3R/2017 Žádost o souhlas s vyřazením majetku - Technické služby města Benátky nad Jizerou žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace města Technických služeb města, o souhlas s vyřazením majetku TS dle přiloženého návrhu s vyřazením majetku TS dle přiloženého návrhu (souhlasilo 6 přítomných radních) 78/3R/2017 Žádost o pronájem nebytových prostor na adrese Husovo náměstí 60, Benátky nad Jizerou - Oční klinika Horní Počernice, s.r.o. žádost paní Bc. Kamily Havránkové Láskové, Oční klinika Horní Počernice, s.r.o., o pronájem nebytových prostor na adrese Husovo náměstí 60, Benátky nad Jizerou, za účelem vybudování oční ordinace a oční optiky s vyvěšením záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání na adrese Husovo náměstí 60, Benátky nad Jizerou a sděluje žadateli, že výše uvedená žádost bude projednána na dalším zasedání Rady města po sejmutí tohoto záměru z úřední desky (souhlasilo 6 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík

10 79/3R/2017 Žádost o pronájem prostoru sloužícího k podnikání (budova bez čp. na pozemku č. 88/1 v k.ú. Staré Benátky) v ulici U Školy, Benátky nad Jizerou - Sound service Audiogang Ivan Zima žádost pana Ivana Zimy, Sound service Audiogang, o pronájem prostoru sloužícího k podnikání (budova bez čp. na pozemku č. 88/1 v k.ú. Staré Benátky - stavba pro výrobu a skladování) v ulici U Školy, Benátky nad Jizerou, za účelem využití těchto prostor jako skladu ozvučovací techniky s tím, že žadatel navrhuje, že uvedený prostor na vlastní náklady upraví (nová betonové podlaha, omítka a snížený zateplený strop, jednoduchá elektroinstalace, nová bezpečnostní vrata) s vyvěšením záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání (budova bez čp. na pozemku č. 88/1 v k.ú. Staré Benátky - stavba pro výrobu a skladování) v ulici U Školy, Benátky nad Jizerou a sděluje žadateli, že výše uvedená žádost bude projednána na dalším zasedání Rady města po sejmutí tohoto záměru z úřední desky (souhlasilo 5 přítomných radních - Ing. Jiří Janda opustil jednání) T: Z: Marek Mařík 80/3R/2017 Žádost investora stavby bytového domu na umožnění realizace parkovacích míst při řešení dopravy v klidu v rámci rozvoje města - U1K Benátky s.r.o. žádost společnosti U1K Benátky s.r.o., IČ investora stavby bytového domu na poz. č. 784/18 v k.ú. Dražice, na umožnění spoluúčasti na budoucí realizaci parkovacích míst při řešení dopravy v klidu v rámci rozvoje města 2. zpřesňuje v souladu s odstavcem 3 části F.10 - Plochy pro dopravu v klidu, platného územního plánu podmínky budoucí spoluúčasti investora na realizaci koncepce řešení statické dopravy a to realizací parkoviště v rozsahu 7 (sedmi) nových parkovacích stání na pozemku č. 784/23 v k.ú. Dražice dle odsouhlaseného návrhu. Pro tento záměr bude uzavřena řádná smlouva 3. postupuje výše uvedenou žádost Zastupitelstvu města k projednání (souhlasilo 5 přítomných radních) 81/3R/2017 Výběrové řízení na akci "Úpravy interiéru a zateplení hasičské zbrojnice v Dražicích č.p.4" protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky "Úpravy interiéru a zateplení hasičské zbrojnice v Dražicích čp. 4" ze dne Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti STAVITELSTVÍ ŠTÝS za cenu ve výši ,- Kč s DPH s uzavřením Smlouvy o dílo na akci "Úprava interiéru a zateplení hasičské zbrojnice v Dražicích čp. 4" s firmou STAVITELSTVÍ ŠTÝS, Benátky nad Jizerou, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě

11 3. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 5 přítomných radních) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 82/3R/2017 Výběrové řízení "Pořízení nového univerzálního traktoru" protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky "Pořízení nového univerzálního traktoru" ze dne Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti JG Plus s.r.o. za cenu ve výši ,79 Kč s DPH s uzavřením Kupní smlouvy na "Pořízení nového univerzálního traktoru" s firmou JG Plus s.r.o., se sídlem Bezděčín 118, Mladá Boleslav, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě 3. pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 5 přítomných radních) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 83/3R/2017 Služební zahraniční cesta (Hustopeče, Modra) - Jaroslav Král, RNDr. Pavel Štifter, Marek Mařík, Ing. Jiří Haspeklo, Mgr. Radek Dostál, Ing. Jiří Janda, RNDr Milan Procházka, Lucie Cachová, Roman Bárta účast pana Jaroslava Krále, RNDr. Pavla Štiftera, Marka Maříka, Ing. Jiřího Haspekla, Mgr. Radka Dostála, Ing. Jiřího Jandy, RNDr Milana Procházky, paní Lucie Cachové a pana Romana Bárty na služební zahraniční cestě do města Hustopeče a partnerského města Modra ve dnech (společné setkání zástupců partnerských měst) s tím, že uvedeným osobám bude poskytnuto kapesné, stravné, zaplacen pobyt a účastníci cesty budou na dobu pobytu pojištěni s účastí pana Jaroslava Krále, RNDr. Pavla Štiftera, Marka Maříka, Ing. Jiřího Haspekla, Mgr. Radka Dostála, Ing. Jiřího Jandy, RNDr Milana Procházky, paní Lucie Cachové a pana Romana Bárty na služební zahraniční cestě do města Hustopeče a partnerského města Modra ve dnech (společné setkání zástupců partnerských měst) s tím, že uvedeným osobám bude poskytnuto kapesné, stravné, zaplacen pobyt a účastníci cesty budou na dobu pobytu pojištěni (souhlasilo 5 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík

12 84/3R/2017 Výpůjčka osobního automobilu Škoda Roomster Technickým službám města předložený návrh na vypůjčení osobního automobilu Škoda Roomster, RZ 9S2 7948, pro potřeby Technických služeb města s vypůjčením osobního automobilu Škoda Roomster, RZ 9S2 7948, pro potřeby Technických služeb města (souhlasilo 5 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík RNDr. Pavel Štifter v.r. místostarosta Jaroslav Král v.r. starosta

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.8.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.4.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015 518/19R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Příloha zápisu

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009 Příloha zápisu

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 12.9.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.1.2017 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 22.1.2016 37/2R/2016 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 1.7.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.4.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 25.11.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 380/14R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 17.6.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.3.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 15.5.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 15.5.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 15.5.2015 242/8R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 380/14R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.6.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 14.10.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.5.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.5.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.5.2015 273/9R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015 545/20R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 1/1R/2016 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015 452/17R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 30.4.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 30.4.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 30.4.2015 206/7R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-16)

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-16) Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 1. 2017 (usnesení č. 1-16) USNESENÍ č. 1/01-17 R přidělit byt č. 15 o velikosti 2+1 v pátém podlaží domu čp. 640 v Bechyni na sídl. Na Libuši, jehož

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 13.11.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 13.11.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 13.11.2015 482/18R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 16.12.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne 21. 3. 2016 (usnesení č. 59-77) USNESENÍ č. 59/06-16 R I. b e r e n a v ě d o m í zprávu společnosti BYTENES Bechyně spol. s r. o. o stavu nedobytných

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 07.06.2010 Příloha zápisu

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 07.06.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 49. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 13. června 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 24.03.2014

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 24.03.2014 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 24.03.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 5. 2015 (usnesení č. 148 164) USNESENÍ č. 148/12-15 R I. r o z h o d l a uzavřít s manželi xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx, nar.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 4.11.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.03.2012

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.03.2012 Z á p i s 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 15.03.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 27/2016 ze dne 06. 06. 2016 Usnesení číslo 356/16-R27 ze dne 06. 06. 2016 Schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 27/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 357/16-R27

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město USNESENÍ okres z 18. Ostrava schůze - rady město města konané dne 08.06.2015 Rada a) bere na vědomí 1. zprávu PČR, obvodní oddělení

Více

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne Zápis z 77. schůze městské rady ze dne 18.3.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 19.5.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 9. 11. 2016 USNESENÍ č. 68/05-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 35/2016 par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.2324 přijaté nekapitálové

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Z Á P I S Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 23.2.2015 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 26. 9. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Z á p i s 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 21.09.2016 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení.

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. ZÁPIS RO 161130 ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne 30.11.2016 Zahájení: 16,00 hod. Ukončení: 17,15 hod. Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. 1.

Více