Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204"

Transkript

1 1 RM Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Brabcová Irena, Cívela František, Koláček Kamil, Ohnoutek Zbyněk, Pavelka Karel, Podlas Robert, Ratiborský Pavel Tajemník: Sukupová Zdeňka Hosté při jednání: Antonín Trňák, Monika Chrástová, Ivo Šlíma, Jaromír Strmiska, Zbyněk Tilšer Jméno zapisovatele: Zdeňka Sukupová Ověřovatel zápisu: Kamil Koláček Program jednání: ÚVODNÍ ČÁST 01. Zahájení 02. Stanovení ověřovatele zápisu 03. Kontrola zápisu z minulé schůze 04. Schválení programu jednání PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV A) Valná hromada NTV cable s.r.o. 01. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. Směrnice pro zadávání zakázek B) Majetek 02. Žádost společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. o uzavření smlouvy o narovnání škody způsobené provozní činností pro stavbu D55 Otrokovice, obchvat JV - STAŽENO 03. Aktualizace diagramů na dodávku a odběr tepla ze soustavy centralizovaného zásobování teplem (CZT) společnosti Teplárna Otrokovice a.s., cenových dohod a dohod o zálohových platbách pro rok Výpůjčka nebytových prostor objektu č. p. 95 (bývalá knihovna) na ulici Palackého 05. Uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v lokalitě ul. Jiráskova v Napajedlích 06. Souhlas se záměrem realizace akce Fatra, a.s. - zásobování podzemní vodou C) Životní prostředí 07. Ekonomický rozbor nakládání s odpady v roce 2016 D) Finance 08. Plnění rozpočtu a stav finančních prostředků města k Žádost Klubu vojáků v záloze Napajedla o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Napajedla - RO č. 2/ Návrh na poskytnutí dotací a darů z rozpočtu města Napajedla na rok RO č. 3/2017, 4/ Úpravy rozpočtu města na rok RO č. 5/ Návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb pro rok RO č. 6/2017, 7/2017

2 2 RM Přehled pohledávek ke dni Schválení upraveného odpisového plánu na rok 2017 Pečovatelské službě Napajedla, příspěvkové organizaci E) Kultura 15. Souhlas zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Klub kultury Napajedla s přijetím finančních darů účelově určených na činnost organizace F) Ostatní 16. Program zasedání zastupitelstva města dne Schválení platového výměru ředitelky Pečovatelské služby Napajedla, p. o. 18. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 19. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 20. Akce "Napajedla in - line 2017" 21. Žádost o povolení průjezdu rychlostní zkoušky 47. Barum Czech Rally Zlín - RZ Košíky G) Komise a výbory 22. Zápis z jednání sociální komise ze dne H) Různé 23. Žádost o zimní údržbu cyklostezky kolem Moravy a Baťova kanálu 24. Žádost o příspěvek na varhany pro svatovítskou katedrálu 25. Informace o činnosti Jezdeckých kroužků pro rodiče s dětmi se zdravotním znevýhodněním 26. Rozpočtové opatření č. 8/ inventarizace stromů 27. Návrh na poskytnutí individuální dotace pro xxxxxxxxxxxxxx z rozpočtu města Napajedla pro rok 2017 RO č. 9/2017 ZÁVĚREČNÁ ČÁST ÚVODNÍ ČÁST 1. Místostarosta města Z. Ohnoutek přivítal přítomné a ve 14:00 hodin jednání rady města zahájil. Konstatoval přítomnost 4 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. arch. K. Koláček. 3. Zápis z jednání rady města dne 18. ledna 2017 řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Místostarosta města seznámil přítomné s programem, který byl schválen. Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV A) Valná hromada NTV cable s.r.o Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. - Směrnice pro zadávání zakázek Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila se Směrnicí pro zadávání zakázek společnosti NTV cable s.r.o. a usnesením č. 843/35/01/1/2017

3 3 RM schvaluje Směrnici pro zadávání zakázek společnosti NTV cable s.r.o. Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 Ve 14:10 hodin přišla starostka Ing. I. Brabcová a převzala vedení jednání rady města, přítomno 5 členů rady města Ve 14:16 hodin přišel Mgr. R. Podlas, přítomno 6 členů rady města. B) Majetek 02 - Žádost společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. o uzavření smlouvy o narovnání škody způsobené provozní činností pro stavbu D55 Otrokovice, obchvat JV Bod byl stažen z programu jednání Aktualizace diagramů na dodávku a odběr tepla ze soustavy centralizovaného zásobování teplem (CZT) společnosti Teplárna Otrokovice a.s., cenových dohod a dohod o zálohových platbách pro rok 2017 Rada města Napajedla se seznámila s diagramy na dodávku a odběr tepla ze soustavy CZT společnosti Teplárna Otrokovice a.s., s cenovou dohodou a s dohodou o zálohových platbách pro rok 2017 a usnesením č. 844/35/03/1/2017 aktualizovanou přílohu č. 3 (Diagramy na dodávku a odběr tepla k jednotlivým objektům), přílohu č. 4 (Cenovou dohodu) a přílohu č. 5 (Dohoda o zálohových platbách) ke kupní smlouvě č pro rok 2017, uzavřené s obchodní společností Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, Otrokovice, dne zajistit podpis příloh č. 3, 4 a 5 ke kupní smlouvě č pro rok 2017 se společností Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, Otrokovice Termín: 10. února zaslat schválené a podepsané aktualizované přílohy společnosti Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, Otrokovice Termín: 17. února 2017 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: Výpůjčka nebytových prostor objektu č. p. 95 (bývalá knihovna) na ulici Palackého Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce s Klubem kultury Napajedla, příspěvkovou organizací na využití nebytových prostor v objektu č. p. 95 (bývalá knihovna) na ulici Palackého a usnesením č. 845/35/04/1/2017 výpůjčku nebytových prostor v objektu č. p. 95 (bývalá knihovna) 1. NP včetně sociálního zařízení za účelem konání tradiční akce Březen měsíc knihy s Klubem kultury Napajedla, příspěvkovou organizací, který provozuje Knihovnu Boženy Benešové Napajedla, s účinností od do

4 4 RM b) schvaluje Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 1 c) ukládá - sdělit stanovisko rady města Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizaci Termín: 8. února zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce - zajistit předání nebytových prostor vypůjčiteli Termín: 28. února 2017 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: Uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v lokalitě ul. Jiráskova v Napajedlích Rada města Napajedla projednala žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v lokalitě ulice Jiráskova v Napajedlích a usnesením č. 846/35/05/1/2017 a) vyhlašuje záměr pachtu části pozemku p. č. 1643/3 o výměře 100 m2 za cenu 1,00 Kč/m2/rok v k. ú. Napajedla pro pana xxxxxxxxxxxxxx k pěstitelským účelům, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc ke dni Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ - zajistit zveřejnění záměru na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 8. února sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 10. února zajistit vypracování pachtovní smlouvy Termín: 23. února zajistit uzavření pachtovní smlouvy Termín:28. února 2017 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: Souhlas se záměrem realizace akce Fatra, a.s. - zásobování podzemní vodou Rada města se seznámila s žádostí společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s. zastupující na základě plné moci společnost Fatra, a.s., v níž žádá o stanovisko pro územní řízení a stavební povolení na akci Fatra, a.s. - zásobování podzemní vodou a usnesením č. 847/35/06/1/2017 a) souhlasí s umístěním vedení nového vodovodu podzemní surové vody, dvou šachet a vedení silnoproudu na níže uvedených pozemcích ve vlastnictví města Napajedla v k. ú. Napajedla: - vodovod surové vody: v části pozemků p. č. 4579, jiná plocha, ostatní plocha, p. č. 4578/2, trvalý travní porost, p. č. 4178/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, p. č. 4178/2, orná půda a p. č. 6390/1, ostatní plocha, jiná plocha - SO 317, PS 40, PS 40.1 dle přílohy č. 3 - šachta AŠ1 a AŠ2: v části pozemku p. č. 4578/2, trvalý travní porost dle přílohy č. 3

5 5 RM rozvod silnoproudu v části pozemků p. č. 4579, jiná plocha, ostatní plocha, p. č. 4578/2, trvalý travní porost, p. č. 4178/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, p. č. 4178/2, orná půda a p. č. 6390/1, ostatní plocha, jiná plocha - SO 317, PS 40, PS 40.1 dle přílohy č. 3 vše za podmínky - že část Řádu 1 a rozvod od studny č. 5 (SV2.1) v úseku pod plochou stávajícího autobusového nádraží (pozemek p. č. 4578/2 a p. č. 4178/2) bude uložen bezvýkopovou metodou protlakem v celkové délce cca 40 m a opatřen ocelovou chráničkou a bude dořešen smluvní vztah k novému vedení včetně dvou šachet Upozorňujeme, že začátek řádu 2 bude vedený od studny č. 4 (p. č. 4178/1) v blízkosti stávající plně funkční jímky na vyvážení (veřejné WC) a z tohoto důvodu je nutné, aby trasa budoucího řádu 2 jej respektovala. - sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 10. února předložit smluvní dořešení na vedení a umístění výše uvedených sítí včetně šachet Termín: 15. března 2017 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 C) Životní prostředí 07 - Ekonomický rozbor nakládání s odpady v roce 2016 Rada města Napajedla se seznámila s ekonomickým rozborem nakládání s odpady ve městě Napajedla v roce V 15:10 hodin přišel MUDr. K. Pavelka, přítomno 7 členů rady města. D) Finance 08 - Plnění rozpočtu a stav finančních prostředků města k Rada města Napajedla se seznámila s přehledem stavu finančních prostředků na účtech města k a s předběžným výsledkem plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2016 a bere je na vědomí Žádost Klubu vojáků v záloze Napajedla o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Napajedla - RO č. 2/2017 Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí individuální dotace pro Klub vojáků v záloze Napajedla a usnesením č. 848/35/09/1/2017 a) nedoporučuje zastupitelstvu města - schválit dotaci z rozpočtu města Napajedla v roce 2017 v částce ,00 Kč pro Klub vojáků v záloze Napajedla, IČ: , na úhradu splátky půjčky na nákup pozemků pod střelnicí na Zámoraví - schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle návrhu v příloze č. 1 - schválit rozpočtové opatření č. 2/2017 ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu ,00 Kč z oddílu 63 Finanční operace ORJ 2411 rezerva na spolky do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost na ORJ 4102 Klub vojáků v záloze Napajedla

6 6 RM zadat zpracování znaleckého posudku a zpracovat návrh na odkup pozemků nabízených Klubem vojáků v záloze Napajedla p. č. 4827/4, 4829/19, 7668/1 Termín: 29. března 2017 Ing. I. Brabcové, starostce města - předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. dubna Návrh na poskytnutí dotací a darů z rozpočtu města Napajedla na rok RO č. 3/2017, 4/2017 Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí dotací a darů z rozpočtu města Napajedla v roce 2017 a usnesením č. 849/35/10/1/2017 přidělení dotací a darů z rozpočtu města Napajedla na rok 2017 dle návrhu v příloze č. 1 a změn v příloze č. 7 b) schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací a darů na rok 2017 dle přílohy č. 2 a změn v příloze č. 8 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 dle přílohy č. 6 a změn v příloze č. 9 d) pověřuje Z. Ohnoutka, místostarostu města podpisem smluv o poskytnutí dotací a darů s žadateli dle schváleného návrhu v příloze č. 2 Termín: v průběhu roku 2017 e) ukládá Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2017 Termín: 28. února 2017 f) doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení dotací dle návrhu v příloze č. 3 a změn v příloze č. 10 g) doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2017 dle návrhu v příloze č. 4 a změn v příloze č. 11 h) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2017 dle přílohy č. 6 a dle změn v příloze č. 9 i) ukládá Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál pro přidělení dotací dle přílohy č. 3 k projednání zastupitelstvu města Termín: 22. února Úpravy rozpočtu města na rok RO č. 5/2017 Rada města Napajedla se seznámila s návrhem změn v rozpočtu města na rok 2017 a

7 7 RM usnesením č. 850/35/11/1/2017 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit neinvestiční příspěvek ve výši ,00 Kč v roce 2017 pro Klub kultury Napajedla, příspěvkovou organizaci, IČ: , jako doplatek neinvestičního příspěvku za rok 2016 b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu v příloze č. 1 c) ukládá Ing. I. Brabcové, starostce města předložit doplatek neinvestičního příspěvku a změny rozpočtu k projednání zastupitelstvu města Termín: 22. února Návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb pro rok RO č. 6/2017, 7/2017 Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb pro rok 2017 a usnesením č. 851/35/12/1/2017 přidělení dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb pro rok 2017 dle návrhu v příloze č. 1 b) schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb pro rok 2017 dle přílohy č. 2 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 dle návrhu v příloze č. 5 d) pověřuje Z. Ohnoutka, místostarostu města podpisem smluv o poskytnutí dotací s žadateli dle schváleného návrhu v příloze č. 2 Termín: v průběhu roku 2017 e) ukládá Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2017 Termín: 28. února 2017 f) doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení dotací dle návrhu v příloze č. 3 g) doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2017 dle návrhu v příloze č. 4 h) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2017 dle přílohy č. 5 i) ukládá Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál pro přidělení dotací dle přílohy č. 3 k projednání zastupitelstvu města

8 8 RM Termín: 22. února Přehled pohledávek ke dni Rada města Napajedla se seznámila se stavem pohledávek ke dni dle příloh I. a II. a bere ho na vědomí Schválení upraveného odpisového plánu na rok 2017 Pečovatelské službě Napajedla, příspěvkové organizaci Rada města Napajedla se seznámila s návrhy odpisových plánů na rok 2017 u příspěvkové organizace zřizované městem a usnesením č. 852/35/14/1/2017 odpisový plán na rok 2017 Pečovatelské službě Napajedla, příspěvkové organizaci ředitelce Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace provádět odpisování majetku dle schváleného odpisového plánu Termín: v průběhu roku 2017 c) ukládá Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit zaslání schváleného odpisového plánu uvedené příspěvkové organizaci Termín: 28. února 2017 E) Kultura 15 - Souhlas zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Klub kultury Napajedla s přijetím finančních darů účelově určených na činnost organizace Rada města Napajedla projednala žádost Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizace o souhlas s přijetím finančních darů na činnost a usnesením č. 853/35/15/1/2017 schvaluje přijetí finančních darů účelově určených na činnost Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizace v roce 2017 od společností: - Astrema, spol. s r.o., IČ: ,00 Kč - Zahradnictví Rostislav Šimek, IČ: ,00 Kč F) Ostatní 16 - Program zasedání zastupitelstva města dne Rada města Napajedla usnesením č. 854/35/16/1/2017

9 9 RM schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14, které se bude konat dne 22. února Schválení platového výměru ředitelky Pečovatelské služby Napajedla, p. o. Rada města Napajedla se seznámila s návrhem platového výměru ředitelky Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace a usnesením č. 855/35/17/1/2017 platový výměr ředitelky Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace dle návrhu v příloze č. 1 Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města zajistit vyplácení platu, dle schváleného platového výměru s účinností od ledna Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZM Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, které jsou stanoveny v souladu s novelou nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a usnesením č. 856/35/18/1/2017 ukládá Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 22. února Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" Rada města Napajedla projednala žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a usnesením č. 857/35/19/1/2017 a) souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2017 Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města zajistit sdělení rozhodnutí rady města žadateli Termín: 15. února 2017

10 10 RM Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: Akce "Napajedla in - line 2017" Rada města Napajedla se seznámila se žádostí společnosti INTEX,spol.s r.o. se sídlem 2. května 1600, Napajedla, o spolupráci města Napajedla při zajištění sportovní akce "Napajedla in - line 2017" a usnesením č. 858/35/20/1/2017 a) souhlasí se spoluprací města Napajedla při zajištění sportovní akce "Napajedla in-line 2017" spočívající ve vyřízení legislativy, ve spolupráci se Službami města Napajedla, příspěvkovou organizací, Městskou policií Napajedla a Klubem kultury Napajedla, příspěvkovou organizací b) souhlasí s dočasnou uzavírkou místní komunikace Na Kapli, Sadová, Nábřeží a účelové komunikace pod sokolovnou a přechodným dopravním značení za podmínky zajištění lékařské zdravotní služby a instalace dopravního značení po celou dobu konání sportovní akce c) ukládá - zajistit vyřízení legislativy konání akce Termín: 30. května zajistit sdělení stanoviska rady města žadateli Termín: 17. února Žádost o povolení průjezdu rychlostní zkoušky 47. Barum Czech Rally Zlín - RZ Košíky Rada města Napajedla se seznámila se žádostí pořadatele 47. Barum Czech Rally Zlín o povolení průjezdu katastrálním územím Napajedla při rychlostní zkoušce Košíky a usnesením č. 859/35/21/1/2017 a) souhlasí s průjezdem 47. Barum Czech Rally Zlín přes katastrální území Napajedla - RZ Košíky sdělit písemné stanovisko rady města žadateli Termín: 17. února 2017 G) Komise a výbory 22 - Zápis z jednání sociální komise ze dne Rada města Napajedla se seznámila se zápisem z jednání sociální komise ze dne H) Různé 23 - Žádost o zimní údržbu cyklostezky kolem Moravy a Baťova kanálu

11 11 RM Rada města Napajedla se seznámila s žádostí CykloZLÍN, Iniciativy za bezpečnou cyklodopravu na Zlínsku, o zimní údržbu cyklostezky kolem Moravy a Baťova kanálu a s odpověďmi, které jim byly zaslány společností Baťův kanál, o. p. s. a Městským úřadem Otrokovice Žádost o příspěvek na varhany pro svatovítskou katedrálu Rada města Napajedla se seznámila s dopisem Svazu měst a obcí České republiky s žádostí o zvážení možností připojení se ke sbírce na varhany pro svatovítskou katedrálu. usnesením č. 860/35/24/1/2017 ukládá Ing. I. Brabcové, starostce města předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 22. února Informace o činnosti Jezdeckých kroužků pro rodiče s dětmi se zdravotním znevýhodněním Rada města Napajedla se seznámila s poděkováním Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvkové organizace za finanční podporu a informacemi o činnosti Jezdeckých kroužků pro rodiče s dětmi se zdravotním znevýhodněním, které nabízí každoročně pro občany Napajedel, Otrokovic, Tlumačova a okolního regionu Rozpočtové opatření č. 8/ inventarizace stromů Rada města Napajedla se seznámila s návrhem ředitele Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace na zvýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci a usnesením č. 861/35/26/1/2017 a) doporučuje zastupitelstvu města poskytnout v roce 2017 neinvestiční příspěvek pro Služby města Napajedla, příspěvkovou organizaci, IČ: , ve výši ,00 Kč na zpracování částečné inventarizace a hodnocení stavu stromů v Napajedlích b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 8/2017: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu ,00 Kč z oddílu 64 - Ostatní činnosti z ORJ běžná rezerva do oddílu 36 - Bydlení služby a územní rozvoj ORJ neinvestiční příspěvek pro Služby města Napajedla, p.o. c) ukládá Ing. I. Brabcové, starostce města předložit návrh rozpočtového opatření a poskytnutí neinvestičního příspěvku k projednání zastupitelstvu města Termín: 22. února Návrh na poskytnutí individuální dotace pro xxxxxxxxxxxxxx z rozpočtu města Napajedla pro rok RO č. 9/2017

12 12 RM Rada města Napajedla projednala Návrh na poskytnutí individuální dotace pro xxxxxxxxxxxxxx z rozpočtu města Napajedla pro rok 2017 a usnesením č. 862/35/27/1/2017 přidělení individuální dotace z rozpočtu města Napajedla pro rok 2017 dle přílohy č. 1 b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 dle přílohy č. 2 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu ,00 Kč z oddílu 64 Ostatní činnosti ORJ 2410 rezerva běžná do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost na ORJ 4198 xxxxxxxxxxxx, MTB závody d) pověřuje Z. Ohnoutka, místostarostu města podpisem smlouvy o přidělení individuální dotace s žadatelem dle návrhu v příloze č. 2 Termín: v průběhu roku 2017 e) ukládá Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2017 Termín: 28. února 2017 ZÁVĚREČNÁ ČÁST Zapsal/a Ing. Bc. Zdeňka Sukupová Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin. Ing. Irena Brabcová, v. r. Zbyněk Ohnoutek, v. r. starostka místostarosta Ing. arch. Kamil Koláček, v. r. ověřovatel

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města.

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. Zápis č. 21/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 08.02.2016 od 15:30 hodin a 10.02.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 204 Dne 08.02.2016 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 31.08.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 09.11.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 06.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 14.12.2016 Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 14.12.2016 od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 6 konaného dne 18. března 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 6 konaného dne 18. března 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 6 konaného dne 18. března 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 49. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 13. června 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 7. 12. 2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 10.63/2011 10.69/2011

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 25.1. 2017, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 18.01.2017 Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 18.01.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 NAPAJEDLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 Obsah: I. Základní údaje společnosti II. Předmět podnikání a činnost společnosti III. Organizační struktura společnosti IV. Složení řídících orgánů společnosti Masarykovo

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 14. 10. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 713/2015/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 15/2016 Ze schůze Rady města Toužim konané dne 15. srpna 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015

Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015 Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Jiří Myšák, Mgr. Jiří Ringel, Ing. Eva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 27/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 27/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 27/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.07.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo obce

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Přítomni: Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Bc. Martin Schön, Antonín Vozák ml. Začátek:

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015

Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015 Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková, MPA tajemnice

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 10/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více