ៗ勷ៗ勷ៗ勷ᘇ叇Í ៗ勷Áៗ勷YNĚ 1. Mišková Jana TJ Sokol Praha Vršovice Zelenková Anna LK CERE Nováková Lucie TJ Sokol Praha Vršovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ៗ勷ៗ勷ៗ勷ᘇ叇Í ៗ勷Áៗ勷YNĚ 1. Mišková Jana TJ Sokol Praha Vršovice Zelenková Anna LK CERE Nováková Lucie TJ Sokol Praha Vršovice"

Transkript

1 Zimní pohár Vršovic XXXIV. ročník 3. kolo konané dne ៗ勷I 18 m 18 m celkem (NR) 1. Bulíř Martin Dynamo Liberec Termer Jaromír TJ Sokol Praha Vršovice Hodač Michal LK Rokycany Jurák Pavel Dynamo Liberec Brada Vladimír 1.KLK Markant Miroslav 1.KLK Karola Václav SK Slavia Praha Urban Vladimír SK Start Praha Kubín Miroslav TJ Sokol Praha Vršovice Pokorný Richard 1.KLK holý luk 11. Kratochvíl Pavel 1.KLK Horatius David TJ Sokol Praha Vršovice Koťátko Jiří LK CERE Špinar David 1.KLK Kříček Marek TJ Sokol Praha Vršovice Němec Josef TJ Sokol Praha Vršovice Balling Petr TJ Sokol Praha Vršovice (NR) ៗ勷ENY 1. Bartošová Martina 1.KLK holý luk J NIOŘI 1. Bokoč Štěpán LK CERE ៗ勷ៗ勷ៗ勷Eៗ勷I 1. Brabenec Miroslav TJ Sokol Praha Vršovice (NR) 2. David Vojtěch TJ Sokol Praha Vršovice (NR) 3. Weiner Jakub TJ Sokol Praha Vršovice (NR) 4. Braun Oliver LK CERE Tesařík Michal TJ Sokol Praha Vršovice (NR) ៗ勷ៗ勷ៗ勷Eៗ勷ៗ勷Y 1. Koťátková Eliška LK CERE Trutnovská Tereza SK Slavia Praha Matysová Kateřina SK Slavia Praha ៗ勷ៗ勷ៗ勷ᘇ叇Í ៗ勷ÁCI 1. Horevaj Dominik SK Slavia Praha Singer Patrik SK Slavia Praha /6

2 ៗ勷ៗ勷ៗ勷ᘇ叇Í ៗ勷Áៗ勷YNĚ 1. Mišková Jana TJ Sokol Praha Vršovice Zelenková Anna LK CERE Nováková Lucie TJ Sokol Praha Vršovice ៗ勷 ᘇ叇ᘇ叇ᘇ叇 ៗ勷I 1. Lustig Jan 1.KLK J NIOៗ勷ៗ勷Y 1. Sieglová Inka 1.KLK NR - výsledek dosažený na neredukovaném terči Závodu se zůčastnilo 34 střelců ze 8 oddílů ៗ勷ŘÍᘇ叇ENᘇ叇 O ៗ勷Ěៗ勷E 1.KLK II.liga odd.družstev - muži 2.kolo 1565 b. Rozhodčí: Pavel Prokop Ředitel závodu: Jaromír Termer Výsledky zpracoval: Miroslav Kubín 2/6

3 Zimní pohár Vršovic XXXIV. ročník Průběžné pořadí po třech kolech 1.kolo 2.kolo 3.kolo celkem ៗ勷I 1. Termer Jaromír TJ Sokol Praha Vršovice Karola Václav SK Slavia Praha Kubín Miroslav TJ Sokol Praha Vršovice Koťátko Jiří LK CERE Němec Josef TJ Sokol Praha Vršovice Kříček Marek TJ Sokol Praha Vršovice Balling Petr TJ Sokol Praha Vršovice Bulíř Martin Dynamo Liberec Hodač Michal LK Rokycany Preclík Jan SK Slavia Praha Jurák Pavel Dynamo Liberec Reich Milan TJ Sokol Praha Vršovice Pokorný Richard 1.KLK Polášek Jan TJ Sokol Praha Vršovice Kolín Pavel ml. Start Praha Preclík Jaroslav SK Slavia Praha Kolín Pavel st. TJ Sokol Praha Vršovice Toth Tomáš SK Slavia Praha Brada Vladimír 1.KLK Markant Miroslav 1.KLK Urban Vladimír SK Start Praha Preclík František SK Slavia Praha Mucha Martin LK CERE Svoboda Ladislav SK Slavia Praha Kratochvíl Pavel 1.KLK Horatius David TJ Sokol Praha Vršovice Žegklitz Jan SK Slavia Praha Špinar David 1.KLK Randa Josef neregistrovaný Suchomel Ondřej LK CERE Čepek Josef TJ Sokol Praha Vršovice Stűndl Dušan LK CERE ៗ勷ENY 1. Bímová Lucie SK Slavia Praha Bellingová Terezie SK Slavia Praha Slezáková Lenka SK Slavia Praha Macáková Martina SK Slavia Praha Randová Dana SK Slavia Praha Bayerová Michaela LK CERE Bartošová Martina 1.KLK /6

4 J NIOŘI 1. Bokoč Štěpán LK CERE Šimek Michal SK Slavia Praha Nechutný Vladimír LK CERE Chmátal Jonáš SK Slavia Praha J NIOៗ勷ៗ勷Y 1. Kobzová Tereza LK CERE ៗ勷ៗ勷ៗ勷Eៗ勷I 1. Weiner Jakub TJ Sokol Praha Vršovice David Vojtěch TJ Sokol Praha Vršovice Braun Oliver LK CERE Tesařík Michal TJ Sokol Praha Vršovice Kepka Lukáš TJ Sokol Praha Vršovice Šury Pavel SK Slavia Praha ៗ勷ៗ勷ៗ勷Eៗ勷ៗ勷Y 1. Koťátková Eliška LK CERE Trutnovská Tereza SK Slavia Praha Matysová Kateřina SK Slavia Praha Nováková Dora LK CERE ៗ勷ៗ勷ៗ勷ᘇ叇Í ៗ勷ÁCI 1. Brabenec Miroslav TJ Sokol Praha Vršovice Kolman Petr LK CERE Horevaj Dominik SK Slavia Praha Šimon Petr TJ Sokol Praha Vršovice Singer Patrik SK Slavia Praha Sýkora Radek LK CERE ៗ勷ៗ勷ៗ勷ᘇ叇Í ៗ勷Áៗ勷YNĚ 1. Mišková Jana TJ Sokol Praha Vršovice Nováková Lucie TJ Sokol Praha Vršovice Zelenková Anna LK CERE Nechutná Klára LK CERE ᘇ叇ៗ勷ៗ勷ᘇ叇Í ៗ勷ÁCI 1. Dolejší Vít LK CERE ៗ勷 ᘇ叇ᘇ叇ᘇ叇 ៗ勷I 1. Nekolný Michal ARCUS Plzeň Lustig Jan 1.KLK J NIOៗ勷ៗ勷Y 1. Sieglová Inka 1.KLK /6

5 Zimní pohár Vršovic XXXIV. ročník Pořadí pro účast ve finále 1.kolo 2.kolo 3.kolo celkem ᘇ叇INៗ勷ᘇ叇I ៗ勷ᘇ叇 1. Termer Jaromír TJ Sokol Praha Vršovice Karola Václav SK Slavia Praha Kubín Miroslav TJ Sokol Praha Vršovice Koťátko Jiří LK CERE Němec Josef TJ Sokol Praha Vršovice Kříček Marek TJ Sokol Praha Vršovice Weiner Jakub TJ Sokol Praha Vršovice Balling Petr TJ Sokol Praha Vršovice Koťátková Eliška LK CERE David Vojtěch TJ Sokol Praha Vršovice Bulíř Martin Dynamo Liberec Hodač Michal LK Rokycany Preclík Jan SK Slavia Praha Jurák Pavel Dynamo Liberec Reich Milan TJ Sokol Praha Vršovice Pokorný Richard 1.KLK Bímová Lucie SK Slavia Praha Polášek Jan TJ Sokol Praha Vršovice Braun Oliver LK CERE Kolín Pavel ml. Start Praha Preclík Jaroslav SK Slavia Praha Tesařík Michal TJ Sokol Praha Vršovice Kolín Pavel st. TJ Sokol Praha Vršovice Kepka Lukáš TJ Sokol Praha Vršovice Bokoč Štěpán LK CERE Toth Tomáš SK Slavia Praha Brada Vladimír 1.KLK Markant Miroslav 1.KLK Urban Vladimír SK Start Praha Bellingová Terezie SK Slavia Praha Kobzová Tereza LK CERE Preclík František SK Slavia Praha Šimek Michal SK Slavia Praha Mucha Martin LK CERE Slezáková Lenka SK Slavia Praha Svoboda Ladislav SK Slavia Praha Kratochvíl Pavel 1.KLK Macáková Martina SK Slavia Praha Horatius David TJ Sokol Praha Vršovice Žegklitz Jan SK Slavia Praha Špinar David 1.KLK Randová Dana SK Slavia Praha /6

6 43. Nechutný Vladimír LK CERE Randa Josef neregistrovaný Suchomel Ondřej LK CERE Šury Pavel SK Slavia Praha Čepek Josef TJ Sokol Praha Vršovice Chmátal Jonáš SK Slavia Praha Bayerová Michaela LK CERE Stűndl Dušan LK CERE Bartošová Martina 1.KLK Trutnovská Tereza SK Slavia Praha Matysová Kateřina SK Slavia Praha Nováková Dora LK CERE ᘇ叇INÁᘇ叇E ᘇ叇 ៗ勷ÁCI 1. Brabenec Miroslav TJ Sokol Praha Vršovice Mišková Jana TJ Sokol Praha Vršovice Nováková Lucie TJ Sokol Praha Vršovice Zelenková Anna LK CERE Nechutná Klára LK CERE Kolman Petr LK CERE Horevaj Dominik SK Slavia Praha Dolejší Vít LK CERE Šimon Petr TJ Sokol Praha Vršovice Singer Patrik SK Slavia Praha Sýkora Radek LK CERE Do finále postupuje prvních 32 závodníků z reflexního luku bez rozdílu kategorie a pohlaví. Do samostatného finále žálů postupuje prvních 8 žáků. Finále Zimního poháru se uskuteční dle rozpisu Zimního poháru Pořadatel žádá všechny střelce postupující do finále, aby potvrdili svou účast ve finále. V případě ohlášené neúčasti postupujících střelců bude finále doplněno o střelce pod čarou do počtu 32 podle pořadí. 6/6

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Zimní pohár Vršovic XXXXI. ročník 3.kolo 25.1.2014

Zimní pohár Vršovic XXXXI. ročník 3.kolo 25.1.2014 Zimní pohár Vršovic XXXXI. ročník 3. kolo konané dne Reflexní luk: 18m 18m celkem 1. Termer Jaromír TJ Sokol Praha Vršovice 277 286 563 2. Jurák Pavel Dynamo Liberec 276 282 558 3. Rada Petr TJ Spartak

Více

Zimní pohár Vršovic. Zimní pohár Vršovic. XXXXII. ročník 3.kolo XXXXII. ročník 3. kolo konané dne

Zimní pohár Vršovic. Zimní pohár Vršovic. XXXXII. ročník 3.kolo XXXXII. ročník 3. kolo konané dne XXXXII. ročník 3. kolo konané dne Zimní pohár Vršovic Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Bulíř Martin Dynamo Liberec 279 290 569 2. Termer Jaromír TJ Sokol Praha Vršovice 289 266 555 3. Štěpánek Martin

Více

Zimní pohár Vršovic. Zimní pohár Vršovic XXXXII. ročník finále XXXXII. ročník finále konané dne

Zimní pohár Vršovic. Zimní pohár Vršovic XXXXII. ročník finále XXXXII. ročník finále konané dne finále konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Termer Jaromír TJ Sokol Praha Vršovice 280 281 561 2. Hodač Michal LK Rokycany 278 273 551 3. Krejčí Vlastimil TJ Sokol Praha Vršovice 271 276 547

Více

Zpráva ze závodu Bernard cup 2. kolo I. Ligy Radim Bondy, Martin Paar, Petr Nesvadba, Pavel Musil

Zpráva ze závodu Bernard cup 2. kolo I. Ligy Radim Bondy, Martin Paar, Petr Nesvadba, Pavel Musil Zpráva ze závodu Bernard cup 2. kolo I. Ligy 2014 2014 Pořadatel Hlavní rozhodčí Rozhodčí Výsledky zpracovali TJ Start Brno Magda Majarová Radim Bondy, Martin Paar, Petr Nesvadba, Pavel Musil Jakub Laciga,

Více

Český lukostřelecký svaz. Datum: srpna 2016 Místo konání: Lukostřelnice SK Start Praha Běžecká ulice, Praha 6 Strahov

Český lukostřelecký svaz. Datum: srpna 2016 Místo konání: Lukostřelnice SK Start Praha Běžecká ulice, Praha 6 Strahov Zpráva ze závodu 82. Mistrovství České republiky Dospělých Reflexní luk v terčové lukostřelbě 2016 Pořadatel: Technické zajištění: Český lukostřelecký svaz SK Start Praha Datum: 20. - 21. srpna 2016 Místo

Více

Muži RL Lukostřelecký klub ARCUS Plzeň Michal Heřman Barbora Horáčková Ondřej Kníže Štefan Cehelský

Muži RL Lukostřelecký klub ARCUS Plzeň Michal Heřman Barbora Horáčková Ondřej Kníže Štefan Cehelský Z p r á v a z e z á v o d u MČR se zúčastnilo 80 závodníků z 18 klubů a oddílů, ve třídách muži, ženy, senioři, junioři, kadeti, kadetky a divizi reflexní luk, holý luk, kladkový luk. Závod se uskutečnil

Více

S O U P I S K A D R U Ž S T V A

S O U P I S K A D R U Ž S T V A 1. LUKOSTŘELECKÝ KLUB PLZEŇ 5 PŘEBOR ODDÍLOVÝCH DRUŽSTEV DOROSTU - REFLEXNÍ LUK Disciplína, Sezóna: terčová 20/20 Jan Šípek Toužimská 22, 323 00 Plzeň lkplzen@gmail.com, 776 43 2 1 Baloun Filip 2 Bárta

Více

76. mistrovství ČR - terčová lukostřelba

76. mistrovství ČR - terčová lukostřelba Lk Liberec 1 Bulíř Martin Jurák Pavel Kovář Kamil Tj Start Brno B 205 Recurve Men Team 8 Nesvadba Petr Beneš Jan Zenkl Vít 176 Lk Liberec 210 Sokol Kostelec Na Hané 196 5 4 Sokol Kostelec Na Hané Hámor

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Atletická středa v Houštce ( )

Atletická středa v Houštce ( ) Atletická středa v Houštce (5.9.2007) Informace o závodě Datum konání: 5.9.2007 Místo konání: Stará Boleslav Pořadatel: TJ Slavoj Stará Boleslav Výsledky zpracoval: Ondřej Daněk Ředitel závodu: Pavel Sládek

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 2000-2001 1 5 Košťálová Kristýna 2000 SK Slavia Praha 0:22:03 2 4 Kumstová Jana 2001 TJ Sokol Senohraby 0:24:59 TJ Sokol Senohraby 1/12 www.sose.cz Žáci a žákyně starší 2000-2001 1 3 Švejda

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate Výsledková listina KBS v karate Název: VIII. ročník Chodského poháru Datum konání: 23. dubna 2016 Místo konání: Městská sportovní hala Domažlice Počet oddílů: 13 Počet závodníků: 116 Zúčastněné oddíly

Více

Nové Město nad Metují LUKOSTŘELBA

Nové Město nad Metují LUKOSTŘELBA Nové Město nad Metují LUKOSTŘELBA ul. 28. října 943, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 474 270. e-mail: sportklub@sportklub.cz Novoměstský pohár 2016 2. kolo. O víkendu 4. 5. června 2016 se uskutečnilo

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EA Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EA Hotelový resort SEN Žákyně starší 2001-2002 1 2 Hartmanová Barbora 2002 Endurance Lab Team, z.s. 18:47,76 2 6 Vyskočilová Iva 2001 SKI CLUB Brandýs n.l. 26:55,80 3 4 Kumstová Jana 2001 TJ Sokol Senohraby 28:21,07 TJ Sokol

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIV. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & VI. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 18. října 2003 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIV. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & VI. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 18. října 2003 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIV. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & VI. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 18. října 2003 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

Jarní cena Slavie Liberec 2014 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Jarní cena Slavie Liberec 2014 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Jarní cena Slavie Liberec 2014 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pořadatel : TJ Slavia Liberec, oddíl Plavání Datum konání: středa 23.4. 2014, 10,00h (rozplavání 10,00-10,20h) 15,00h (rozplavání 15,00-15,20h) Místo konání

Více

C2 start. 2 TJ Klatovy 2 SK VS ČB. 3 TJ Klatovy. 3 Raft klub Troja TJ Kaučuk Kralupy 3 SK Hubertus KV TJ Kaučuk Kralupy 3 Roztoky. 3 TJ Kaučuk Kralupy

C2 start. 2 TJ Klatovy 2 SK VS ČB. 3 TJ Klatovy. 3 Raft klub Troja TJ Kaučuk Kralupy 3 SK Hubertus KV TJ Kaučuk Kralupy 3 Roztoky. 3 TJ Kaučuk Kralupy K1M start 1 Vondra Jan 012037 88 1 Dukla 2 Grossmann Petr 039047 74 2 Loko Plzeň 3 vm Pechlát Hynek 042019 71 2 KVS Sušice 4 vm Šindelář Pavel 039055 70 2 Loko Plzeň 5 Báča Milan 010020 73 2 SK VS Karbo

Více

Výsledková listina soutěže v karate

Výsledková listina soutěže v karate Výsledková listina soutěže v karate Název: VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ Datum konání: 13. listopadu 2010 Místo konání: Hala TJ Lokomotiva Plzeň Počet oddílů: 20 Počet závodníků: 153 Zúčastněné oddíly: TJ Skvrňany

Více

Výsledková listina závodu Cena Frymburku v obřím slalomu ze dne: 01.03.2015 Přebor ČOS v obřím slalomu

Výsledková listina závodu Cena Frymburku v obřím slalomu ze dne: 01.03.2015 Přebor ČOS v obřím slalomu Obří slalom Červeňák, Olešnice v Orlických horách Kategorie: špunti dívky 1 Čtvrtečková Magdaléna 2008 OK ski Pardubice 0:20.08 0:19.47 0:39.55 2 1 Machová Veronika 2008 Sokol Nový Hrádek 0:20.63 0:20.63

Více

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010 1 z 6 11.5.2010 20:00 Výsledky Veřejné závody PAS Datum konání: 11.5.2010 Místo konání: Praha-Děkanka Pořadatel: Spartak Praha 4 Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Ondřej Benda Jan Feher

Více

CZECHMAN Kid's Triatlon /06/2016 Dolany, Staré ždánice Oficiální výsledková listina

CZECHMAN Kid's Triatlon /06/2016 Dolany, Staré ždánice Oficiální výsledková listina CZECHMAN Kid's Triatlon 2016 04/06/2016 Dolany, Staré ždánice Oficiální výsledková listina Kategorie: Chlapci 8 let 1. 832 MALOCH Václav 2008 CZE Plavecký klub Pardubice 00:18:12.3 00:00:00.0 00:03:39.9

Více

Vánoční vodnický běh na lyžích, KKZ 3 základní kolo Hledá se nová Kateřina Neumannová

Vánoční vodnický běh na lyžích, KKZ 3 základní kolo Hledá se nová Kateřina Neumannová Vánoční vodnický běh na lyžích, KKZ 3 základní kolo Hledá se nová Kateřina Neumannová Místo konání: Datum konání: Pořadatel: Oficiální výsledková listina - bez udání pořadí Vimperk, Sportovní areál Vodník

Více

Výsledková listina 23.ročníku Slavkovského podzimního krosu

Výsledková listina 23.ročníku Slavkovského podzimního krosu Výsledková listina 23.ročníku Slavkovského podzimního krosu Horní Slavkov, neděle 3.11. 2013 380 m Žactvo: Ročník 2006 a mladší 1. KRÄMLING Martin 2006 AK Sokolov 1:30 2. SVOBODA Filip 2006 AC Mariánské

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate SVAZ KARATE PLZEŇSKÉHO KRAJE Paroubkova 535, 344 01 Domažlice Ing. Zdeněk Kubalík předseda STK E-mail: kubalikz@email.cz Výsledková listina KBS v karate Název: II. ročník Chodského poháru Datum konání:

Více

Velké ceny Jihlavy. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=11249. Výsledky. 1 z 7 8.9.2009 22:06. Datum konání: 5.9.2009. Jihlava.

Velké ceny Jihlavy. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=11249. Výsledky. 1 z 7 8.9.2009 22:06. Datum konání: 5.9.2009. Jihlava. 1 z 7 8.9.2009 22:06 Výsledky Velké ceny Jihlavy Datum konání: 5.9.2009 Místo konání: Pořadatel: Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Jihlava Atletika Jihlava Anděl/Nováková Jiří Goth Ivan

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Pořadí oddílů dle výkonu - Muži. Pořadí oddílů dle výkonu - Ženy. Krajské kolo soutěže družstev SwimRace 3.0

Pořadí oddílů dle výkonu - Muži. Pořadí oddílů dle výkonu - Ženy. Krajské kolo soutěže družstev SwimRace 3.0 Pořadí oddílů dle výkonu - Muži Oddíl Body 1, A - muži 17341 2, PSK Olymp Praha - muži 15760 3, Bohemians Praha A - muži 14878 4, Universitní sportovní klub Praha A - muži 14760 5, SK Slavia Praha - muži

Více

Vánoční přebor. SK Slavia Praha

Vánoční přebor. SK Slavia Praha Vánoční přebor Slavie Praha VÝSLEDKY Pořadatel: SK Slavia Praha Místo: Praha Eden 25m bazén, 6 drah Datum konání: 17. 12. 2014 Vrchní rozhodčí: Petr Dvořák I. Sbor rozhodčích Funkce Jméno Kval Vrchní rozhodčí:

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Zjištěné nedostatky: Sokol Buštěhrad C Jaroslav Křížek chybějící povolení k hostování ŠO Stochov Bohumil Sednička neregistrovaný, neaktivní Rozlosování

Více

Kategorie: I. Stupeň ZŠ Celkové pořadí družstev:

Kategorie: I. Stupeň ZŠ Celkové pořadí družstev: Kategorie: I. Stupeň ZŠ 1 22. ZŠ Plzeň 6 6 0 0 23 18 23 2 ZŠ Nepomuk 6 4 0 2 15 12 14 3 15. ZŠ Plzeň 6 3 1 2 13½ 10 13 4 ZŠ Klenčí pod Čerchovem 6 3 0 3 13½ 9 12 5 ZŠ Planá 6 3 1 2 13 10 12 ZŠ Zárečná

Více

A - kluci a holky 6-10 let (do 2007)

A - kluci a holky 6-10 let (do 2007) A - kluci a holky 6-10 let (do 2007) zdarma start v 1. závod 2. závod 3. závod st. č. jméno příjmení oddíl roč. poř. body poř. body poř. body poř. body body poř. 19 Tadeáš Mansfeld Profi Sport Cheb 2007

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně ( , 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84

BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně ( , 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84 BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně (... 2008, 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84 Blaňár Patrik 79 Široký Ondřej 76 Plaček Nikolas 74 Litinský

Více

S ČT4 SPORT NA VRCHOL Lipno

S ČT4 SPORT NA VRCHOL Lipno MUŽI stč jméno #kol čas 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo ztráta 1. 14 DIVIŠ Jan 6 00:25,75 00:26,26 00:25,75 00:26,33 00:26,35 00:26,42 00:26,68 DNS DNS 2. 30 CISLER Antonín 3 00:25,79

Více

ročník. Radnice Prahy 12 Přespolní běh nad Modřanskou roklí ZŠ a MŠ Smolkova Výsledky The English International School

ročník. Radnice Prahy 12 Přespolní běh nad Modřanskou roklí ZŠ a MŠ Smolkova Výsledky The English International School Strana 1/5 ZŠ a MŠ Smolkova VPraze 12 Pořadí DOROSTENCI 16-17 let - 6 000 m Ztráta Kat. Abs. St.č., jméno, ročník (97-96) Oddíl Čas Kat. Abs. 1 626, Svěchota Lukáš (1997) Spartak Praha 4 0:24:30 2 615,

Více

Nominace na Mistrovství ČR 2010

Nominace na Mistrovství ČR 2010 LEGENDA k nominaci: Přeškrtnutá nominace závodníka Šedé pozadí závodníka Zelené pozadí názvu kategorie - závodník nemůže v této kategorii startovat (viz poznámka na konci řádku spadá do vyšší, resp. nižší

Více

VI. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2014

VI. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2014 VI. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2014 A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Plavecký klub Vysoké Mýto Datum: Neděle 23. 2. 2014 Místo konání: Plavecký bazén Vysoké

Více

6.veřejné závody PAS žactva

6.veřejné závody PAS žactva 6.veřejné závody PAS žactva Datum konání: 25.2.2008 Místo konání: Praha-Stromovka Pořadatel: PSK Olymp Praha Výsledky zpracoval: Martin Smetana a Tomáš Linhart Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Poznámka:

Více

3 x hradišťskou strání

3 x hradišťskou strání Výsledková listina 27. ročníku krosu 3 x hradišťskou strání memoriál Jana Wavoka Vodrážky po deváté Datum: 7. listopadu 2010 Místo: Plzeň - Hradiště, Hostinec U Horbenů Počasí: zataženo, trať mokrá po

Více

Kategorie - Nejmladší děti (2011 a mladší) - Trať: 200 m. Kategorie - Mladší děti ( ) - Trať: 200 m

Kategorie - Nejmladší děti (2011 a mladší) - Trať: 200 m. Kategorie - Mladší děti ( ) - Trať: 200 m Černovická míle 2015 - Výsledková listina Kategorie - Nejmladší děti (2011 a mladší) - Trať: 200 m 1. B68 Minks Ondřej 2011 0:45,4 2. B20 Jursová Nela 2011 0:51,1 +0:05,7 3. B71 Hladký Mikuláš 2012 0:52,0

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate SVAZ KARATE PLZEŇSKÉHO KRAJE Paroubkova 535, 344 01 Domažlice Ing. Zdeněk Kubalík předseda STK E-mail: kubalikz@email.cz Výsledková listina KBS v karate Název: IV. ročník Chodského poháru Datum konání:

Více

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži 1 Kováč Zdeněk Sokol Rudná 378 229 1 607 Muži 2 Doubrava Lukáš KK Konstruktiva 367 227 3 594 Muži 3 Roj Jaroslav TJ Kovohutě Příbram 388 204

Více

Základní popis závodů. CELKEM Sektory. prům. na. prům na 1.záv. 2.záv. naloveno Naloveno. závodník

Základní popis závodů. CELKEM Sektory. prům. na. prům na 1.záv. 2.záv. naloveno Naloveno. závodník Základní popis závodů Místo konání: Všenory, Berounka Druh závodu: Od: 29.9.2009 do: 30.9.2009 Pořadatel: ÚSMP a MO V. Chuchle Hl. rozhodčí: Jiří Janků Počet míst 1 závod 2 závod CELKEM Sektory Popis úů

Více

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové 2 0 0 6 Kategorie : dorostenky, dorostenci Náchod 10.4.2006 žáci, žákyně Náchod 12.4.2006 junioři, juniorky Náchod 14.4.2006 ženy, ženy seniorky

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Počet branek : Autor tratě : Hilger Miroslav Hilger Miroslav Předjezdci : Wolf Marek Wolf Marek Náhlovský Ladislav Náhlovský Ladislav

Počet branek : Autor tratě : Hilger Miroslav Hilger Miroslav Předjezdci : Wolf Marek Wolf Marek Náhlovský Ladislav Náhlovský Ladislav Veřejný závod v obřím Slalomu pro děti a mládeţ + přebor Jizerské ţupy sokolské dne 06.02.2011 Všesportovní areál Obří sud Javorník s.r.o. =======================================================================

Více

LK SLOVAN KARLOVY VARY. Lyžařský přespolní běh U hájovny

LK SLOVAN KARLOVY VARY. Lyžařský přespolní běh U hájovny LK SLOVAN KARLOVY VARY Lyžařský přespolní běh U hájovny V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A KARLOVY VARY 25. září 2011 Sponzory lyžařského klubu jsou: Kategorie: K1 - Předžáci, 250 m 1 93 BEŠTA Mikuláš Kynšperk

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

Nejml.chlapci-do roč.2007 150m

Nejml.chlapci-do roč.2007 150m Nejml.chlapci-do roč.2007 150m 1 44 Ježek Adam 2007 TJ Klášterec 2 82 Šilhan Šimon 2007 Witte Bike Team 3 78 Uhlík Adam 2007 LK Nové Hamry 4 71 Lukáš Robert 2007 Karlovy 5 66 Tetur Jan 2007 LK Nové Hamry

Více

Cena Letňan Kord mladší žáci SC Praha

Cena Letňan Kord mladší žáci SC Praha 10/2/2016 4:01:11 PM Celkové pořadí (řazení podle pořadí) poř. příjmení jméno klub datum narození 1 POHNAN Kryštof SC PRAHA 8/3/2004 2 PROCHÁZKA Ondřej 1.FC BĚLÁ 10/4/2005 3 ŠTĚPÁN Petr SC PRAHA 3/5/2005

Více

Velká cena Libereckého kraje 2014/2015

Velká cena Libereckého kraje 2014/2015 poř. příjmení jméno nar. kat. oddíl GP01 GP02 GP03 GP04 GP05 GP06 GP07 GP08 GP09 GP10 Body 1. Paulus Václav 2001 U14 1. Novoborský ŠK 4. 63 1. 80 3. 70 1. 80 1. 80 1. 75 1. 47 385 2. Hofman Kryštof 2004

Více

Výsledky 2.kola národního poháru v Karate Goju-ryu Hodonín, 10.4.2011 KATA. Kata. Stránka 1

Výsledky 2.kola národního poháru v Karate Goju-ryu Hodonín, 10.4.2011 KATA. Kata. Stránka 1 KATA Kata Kihon ido do 8 let Počet: 5 Body 1. Sůkal Vojtěch L.F. Hustopeče 20 2. Michalicová Nicole Nidoshinkan Dojo 15 3. Baranová Simona Tarokan Brno 10 4. Jelínek Adam Tarokan Brno 5 5.-6. Truong Thithuyhien

Více

Lukostřelba Prostějov. Neděle. 216 střelců z 35 klubů

Lukostřelba Prostějov. Neděle. 216 střelců z 35 klubů 216 střelců z 35 klubů 8 kategorií jednotlivců 216 střelců 35 klubů 5 kategorií družstev Muži, ženy, senioři a seniorky Kladkový, reflexní a holý luk Sobota Kvalifikace - 20 sad po 3 šípech = 60 šípů Postupuje

Více

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Výsledková listina 6. závodu Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: LK Trhová Kamenice

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

hl.rozhodčí: Mgr. Milena Novotná pořadí číslo příjmení, jméno klub ročník výsl.čas ztráta

hl.rozhodčí: Mgr. Milena Novotná pořadí číslo příjmení, jméno klub ročník výsl.čas ztráta Benjamínci 100 m 1 21 Janošek Theodor Rožnov 2009 0:00:22 2 24 Černý Tomáš GUZU 2009 0:00:25-00:03 3 15 Pop Ondra LK Veřovice 2010 0:00:27-00:05 4 27 Randus Jakub TJ Gumárny Zubří 2010 0:00:28-00:06 5

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

Konečné pořadí týmů Aktivní pro život s E.ON Celkový počet soutěžících týmů: 45. Pořadí Tým Ročníky narození body/pořadí

Konečné pořadí týmů Aktivní pro život s E.ON Celkový počet soutěžících týmů: 45. Pořadí Tým Ročníky narození body/pořadí Konečné pořadí týmů Aktivní pro život s E.ON 2014 Celkový počet soutěžících týmů: 45 Pořadí Tým Ročníky body/pořadí 1 Macháček Michal 2002 Macháčková Martina 1978 591 2 Větrovská Petra 2005 Větrovský Petr

Více

Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon Reakce Body. 1 Vojtěch Svoboda 950323 AC Slovan Liberec, o.s. 11.22. 1 Áron Tóth 980225 HUNGARY 11.

Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon Reakce Body. 1 Vojtěch Svoboda 950323 AC Slovan Liberec, o.s. 11.22. 1 Áron Tóth 980225 HUNGARY 11. .5.04 Atletika - Výsledky Výsledky Olympic Hopes Svitavy (0. 5. 04) 00 m - Junioři (Běh) Vítr: -.6 m/s Vojtěch Svoboda 950 AC Slovan Liberec, o.s.. 00 m - Dorostenci (Běh) Celkem závodníků Vítr: -.6 m/s

Více

3 x hradišťskou strání

3 x hradišťskou strání Výsledková listina 28. ročníku krosu 3 x hradišťskou strání memoriál Jana Wavoka Vodrážky po desáté Datum: 6. listopadu 2011 Místo: Plzeň - Hradiště, Hostinec U Horbenů Počasí: lehce pod mrakem, teplo

Více

ZIMNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2009

ZIMNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2009 ZIMNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2009 Strana 1 z 23 Soutěžní komise plavání Jihočeského kraje, technické uspořádání KIN České Budějovice ZIMNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ MUŽŮ A ŽEN PRO

Více

VII. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2015

VII. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2015 VII. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2015 A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Plavecký klub Vysoké Mýto Datum: Neděle 22. 2. 2015 Místo konání: Plavecký bazén Vysoké

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi Startovní a výsledková listina z obřího slalomu Startovní Startovní a výsledková listina z obřího slalomu Kategorie: Předžákyně 4 Hlaváčová Barbora 1999 LO Tesla Pardubice 01:23,91 01:22,99 02:46,90 1

Více

Slalomy v Kadani 3. ročník Memoriálu Václava Fišera

Slalomy v Kadani 3. ročník Memoriálu Václava Fišera Pořadatel : DNT Kadaň oddíl kanoistiky 30.4.2005 Slalomy v Kadani 3. ročník Memoriálu Václava Fišera Místo závodu : Řeka Ohře, mlýnský náhon v Kadani BHZ: 4 VR: Günter Totzauer závod č. 39 a č. 40 1. slalom

Více

Žebříček mužů - RSST Kutná Hora /2015

Žebříček mužů - RSST Kutná Hora /2015 1. Miffek Daniel 1976 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 91,67% 2. Herout František 1990 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 72,60% 2. N Nevřela Daniel 1973 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 60,00% 3. Uher Petr 1972 SKC Zruč

Více

Turnaje GPA a MČR v sezoně 2010/2011

Turnaje GPA a MČR v sezoně 2010/2011 Turnaje GPA a MČR v sezoně 2010/2011 GPA U13 Most 25.-26.9.2010 Jméno Oddíl Dvouhra Čtyřhra Mix Legátová Anna Sokol Doubravka 25-32 5-8 5-8 GPA U15 Orlová 16.-17.10.2010 Pistulka Radek USK Plzeň - 5-8

Více

Oficiální výsledková listina týmů

Oficiální výsledková listina týmů Místo konání: Praha - Velká Chuchle dostihové závodiště Datum konání: 25/07/2015 Kategorie týmů: Oficiální výsledková listina týmů Název týmu: Sulkovic Čas týmu: 00:47:03.9 Pořadí týmu: 1 1 3 3229 Dominik

Více

Základní popis závodů. CELKEM Sektory. prům. na. prům na 1.záv. 2.záv. naloveno. závodníka Suma Suma

Základní popis závodů. CELKEM Sektory. prům. na. prům na 1.záv. 2.záv. naloveno. závodníka Suma Suma Základní popis závodů Místo konání: MO Velká Chuchle Druh závodu: Od: 30.8.2008 do: 31.8.2008 Pořadatel: MO Velká Chuchle Hl. rozhodčí: Janků Jiří Počet míst 1 závod 2 závod CELKEM Sektory Popis úů prům.

Více

Krajský přebor - volně

Krajský přebor - volně Krajský přebor - volně Předběžná startovní listina Místo konání: Datum konání: Pořadatel: Vimperk, Vodník 07/01/2017 Fischer Ski klub Šumava Vimperk Ředitel závodu: Velitel trati: Hlavní rozhodčí: Martina

Více

Příjmení Rok Nejlepší Body Celkem. Řenč Jiří , Kůsa Martin , Zimanzl Filip : 00,00 0

Příjmení Rok Nejlepší Body Celkem. Řenč Jiří , Kůsa Martin , Zimanzl Filip : 00,00 0 PR 212 KŠ pr Heslo :pr 1 Vyplň!! Před závodem Vyplň!! Při závodě Kategorie : starší žáci roč : 6.5.214 POHÁR ROZHLASU ZŠ KRALOVICE 1 = -elektricky ; 1-ručně Řenč Jiří 1997 8, 492 6 m Zimanzl Filip 1998

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

Železný muž, Železná žena Vyžlovky celkové pořadí

Železný muž, Železná žena Vyžlovky celkové pořadí Železný muž, Železná žena Vyžlovky 2014 - celkové pořadí běh - finální 1 46 Janáček Miroslav 1984 M 0:06:20 3 0:29:14 1 0:46:04 0:00:00 2 3 Koňák Petr 1986 M 0:09:11 34 0:31:31 5 0:48:21 0:02:17 3 7 Stach

Více

Přestupní karta mladých hasičů pro vyšší kola ročníku 2014/2015. Plamen

Přestupní karta mladých hasičů pro vyšší kola ročníku 2014/2015. Plamen Babická Monika Bártová Anna Blaha Matyáš Blahová Valentina Budka Marek Budka Vojta Crkal Šimon Černý Matěj Dohnálek Matěj Domažlice / Plzeň - jih / Dochev Edvard / Dosoudilová Natalie Kroměříž / Dubská

Více

Pohár ředitele MP Pořadatel: SSK Brandýs nad Labem Výsledkové listiny

Pohár ředitele MP Pořadatel: SSK Brandýs nad Labem Výsledkové listiny 13.2.2016 Pohár ředitele MP 13.2.2016-13.2.2016 Pořadatel: SSK Brandýs nad Labem Výsledkové listiny puškové disciplíny VzPu 30 vleže Mladší žákyně VzPu 30 vleže Mladší žáci VzPu 30 vleže Děvčata do 14-ti

Více

Cena Pacova v hodu diskem

Cena Pacova v hodu diskem 1 z 6 10.7.2011 9:23 Výsledky Cena Pacova v hodu diskem Datum konání: 9.7.2011 Místo konání: Pořadatel: Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Pacov TJ Slavoj BANES Pacov Irena Fišerová Pavel

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate SVAZ KARATE PLZEŇSKÉHO KRAJE Paroubkova 535, 344 01 Domažlice Výsledková listina KBS v karate Název: III. ročník Velké ceny města Kdyně Datum konání: 14. listopadu 2015 Místo konání: Sportovní hala Masarykovy

Více

Velká Klínecká km 14:55. Celkově

Velká Klínecká km 14:55. Celkově Velká Klínecká 2.. Celkově km : Pořadí Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie Oddíl, město čas 1 Etrych Tomáš M- Klínec : 2 Pechar Michal M- Makrokoule : 3 Malý Kamil M- Klínec : Pucherna Eduard M- Pucherňáci

Více

Letos bylo počasí na běhání příjemné. Účast byla opět velice slušná. Traťový rekord Martina Mikeše zůstal znovu nepřekonán (31:04), padl však opět rekord ženský zásluhou Ivany Sekyrové (35:28 min.). Tento

Více

2.kolo krajského přeboru Středočeského kraje mužů ( )

2.kolo krajského přeboru Středočeského kraje mužů ( ) 2.kolo krajského přeboru Středočeského kraje mužů (27.5.2012) Datum konání: 27.5.2012 Místo konání: Čáslav Pořadatel: AC Čáslav Výsledky zpracoval: Jana Červenková Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Technický

Více

Výsledky Humpolec OPEN 2011 Datum konání: Místo konání: Pořadatel: Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Technický delegát: Poznámka:

Výsledky Humpolec OPEN 2011 Datum konání: Místo konání: Pořadatel: Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Technický delegát: Poznámka: 1 z 5 28.9.2011 8:22 Výsledky Humpolec OPEN 2011 Datum konání: 25.9.2011 Místo konání: Pořadatel: Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Humpolec TJ Jiskra Humpolec Kamil Kotlík Miroslav Krpálek Hlavní rozhodčí:

Více

Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013

Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013 Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013 UMÍSTĚNÍ VE VÝSLEDKOVÉ LISTINĚ XIX. MISTROVSTVÍ ČR V ZIMNÍM PLAVÁNÍ - volný způsob - 2013 750 m : muži 18-39 let Datum: 09. února 2013 1. Petr Tomášek

Více

3.kolo MPD staršího žactva (13.6.2013)

3.kolo MPD staršího žactva (13.6.2013) 3.kolo MPD staršího žactva ( Informace o závodě Datum konání: 13.6.2013 Místo konání: Praha Pořadatel: Spartak Praha 4 Výsledky zpracoval: Radek Fischer Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Technický delegát:

Více

Č E S K O M O R A V S K Ý P O H Á R N Á B O R O V Ý Z Á V O D V B Ě H U N A L Y Ž Í C H

Č E S K O M O R A V S K Ý P O H Á R N Á B O R O V Ý Z Á V O D V B Ě H U N A L Y Ž Í C H Č E S K O M O R A V S K Ý P O H Á R N Á B O R O V Ý Z Á V O D V B Ě H U N A L Y Ž Í C H - 2. K O L O V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A Žďár nad Sázavou - Skiareál Martina Koukala Datum závodu Soutěžní

Více

Pořadí St.číslo Příjmení Jméno Ročník Klub VÝSL. ČAS Ztráta 1 81 SLÁDKOVÁ ANETA 2006 ZDAR 0:00:29,3 0:00:00,0

Pořadí St.číslo Příjmení Jméno Ročník Klub VÝSL. ČAS Ztráta 1 81 SLÁDKOVÁ ANETA 2006 ZDAR 0:00:29,3 0:00:00,0 V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A PŘESPOLNÍ BĚH LYŽAŘŮ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - 22. ŘÍJNA 2011 SKIAREÁL MARTINA KOUKALA PŘÍPRAVKA / 2006 A ML. 100M 1 81 SLÁDKOVÁ ANETA 2006 ZDAR 0:00:29,3 0:00:00,0 DÍVKY NEJMLADŠÍ

Více

5. Mistrovství České republiky

5. Mistrovství České republiky 5. Mistrovství České republiky Shotokan Karate-do International Federation Czech Republic 26. března 2017, Hradec Králové VÝSLEDKOVÁ LISTINA Kata nejml. žáci (4 závodníci) 1. Jonáš Bedan SK Karate Spartak

Více

KPSP Kometa Brno výsledková listina SROVNÁVACÍ ZÁVODY BAZÉNKOVÝCH PLAVCŮ

KPSP Kometa Brno výsledková listina SROVNÁVACÍ ZÁVODY BAZÉNKOVÝCH PLAVCŮ KPSP Kometa Brno výsledková listina SROVNÁVACÍ ZÁVODY BAZÉNKOVÝCH PLAVCŮ Brno Ponávka 25m, 6 drah 1. 25m znak žáci 2004 1. Máša Matěj 2004 Lávia 30.00 1/2 2. Gögh Daniel 2004 Svornost 32.60 1/4 3. Těšík

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 7. LISTOPADU

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Oficiální výsledková listina KRAJSKÝ KLASIFIKAČNÍ ZÁVOD SL PARDUBICKÉHO KRAJE a III. závod ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU 2016/17 v běhu na lyžích klasickou technikou Pořadatel: Klub klasického lyžování Hlinsko

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Ženy -48kg. Ženy -53kg. Ženy -58kg. Ženy -63kg :43

Ženy -48kg. Ženy -53kg. Ženy -58kg. Ženy -63kg :43 Ženy -48kg 1. KLIMPAROVÁ Petra / 1976 / 47,6 / 11 CZE - TJ Sokol M. Ostrava 50,0 60,0 110,0 181,6430 2. SUSZKOVÁ Iva / 1997 / 47,9 / 4 CZE - TJ Holešov 49,0 57,0 106,0 174,0732 Ženy -53kg 1. VĚŽNÍKOVÁ

Více

18.ročník 3. říjen Závod se uskutečnil také díky podpoře Města Aš a Karlovarského kraje

18.ročník 3. říjen Závod se uskutečnil také díky podpoře Města Aš a Karlovarského kraje 18.ročník Závod se uskutečnil také díky podpoře Města Aš a Karlovarského kraje Horský půlmaraton 2015 Aš Kluci do 8 400 m (1 kolo) 1 28 Martin Vojta Žižkovský tygři 2008 2,15 2 55 Marek Nasadil Ašští bajkeři

Více