Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru )"

Transkript

1 Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ , se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H vložka 699, zastoupená Ing. Martinem Kušmirkem, dat. nar. 4. září 1972, jako předsedou představenstva adresa pro doručování: Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7 tel.č.: jako úvěrující (dále jen Věřitel ) a 2., r.č., bytem. jako úvěrovaný (dále jen Dlužník ) se ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dohodli na uzavření této smlouvy: Článek I. Předmět smlouvy Věřitel se zavazuje na základě a v souladu s touto Smlouvou poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky do celkové výše Úvěru, tj.. Kč (slovy: ) (dále jen Úvěr ), a to následujícím způsobem: částku ve výši Kč bezhotovostním převodem na účet č., VS a Dlužník se zavazuje Věřiteli vrátit poskytnutý Úvěr a dále zaplatit úroky z Úvěru, jakož i další nároky Věřitele dle této Smlouvy o Úvěru po splnění následujících odkládacích podmínek čerpání Úvěru Dlužníkem: NAPŘ. Dlužník jako Zástavce uzavřel s Věřitelem Smlouvu o zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem, jež jsou ve výlučném vlastnictví Dlužníka:. (dále jen jako Nemovitost nebo Zástava ) IČ: z 8

2 za účelem zajištění pohledávky Věřitele za Dlužníkem z titulu této Smlouvy a budoucích pohledávek z titulu této Smlouvy a Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, spolu s návrhem na vklad zástavního práva k Zástavě ve prospěch Věřitele, jež byla v potřebném počtu stejnopisů (jeden s úředně ověřenými podpisy) spolu s přílohami a návrhem předána do rukou Věřitele za účelem jejího podání na příslušné katastrální pracoviště, a Dlužník se zavazuje Věřiteli vrátit poskytnutý Úvěr a dále zaplatit úroky z Úvěru, jakož i další nároky Věřitele dle této Smlouvy o Úvěru. Druh spotřebitelského úvěru: Celková výše Úvěru: Výše Úrokové sazby: Konečná splatnost Úvěru: Celková doba trvání Úvěru: Výše úroku z prodlení stanovená p.a.: Článek II. Základní specifikace Úvěru Účel Úvěru: Frekvence splátek úroků Úvěru: Frekvence splátek jistiny Úvěru: Doba fixace úrokové sazby: Další doba fixace úrokové sazby: Referenční úroková sazba: Náhradní referenční úroková sazba: RPSN:. % Celková splatná částka:, Kč... KČ.. % p.m..... zákonný úrok, jehož výše je ke dni uzavření této Smlouvy v souladu s aktuální právní úpravou stanovená jako repo sazba stanovená Českou národní bankou, zvýšená o osm procentních bodů. 1.1 Závazky Dlužníka Článek III. 1. Dlužník se zavazuje uzavřít s Věřitelem dohodu ve formě notářského zápisu o závazku Dlužníka jako osoby povinné splnit pohledávku z této Smlouvy o Úvěru vůči Věřiteli jako osoby oprávněné, a to se svolením k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí ve smyslu ust. 274 písm. e) o.s.ř. nebo exekuce ve smyslu ust. 40 odst. 1 písm. d) exekučního řádu. 2. Dlužník se zavazuje nejpozději do. kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy předložit Věřiteli platně uzavřenou pojistnou smlouvu k Zástavě (pojistná částka sjednána minimálně na částku.. Kč), doklad o zaplacení pojistného a dále potvrzení pojišťovny o provedení vinkulace pojistného plnění k Zástavě ve prospěch Věřitele. Poruší-li Dlužník tento závazek, tj. řádně a včas nepředloží Věřiteli výše uvedené dokumenty, Věřiteli vzniká oprávnění uložit Dlužníkovi smluvní pokutu, a to ve výši Kč, která se stává splatnou do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o uložení smluvní pokuty. Nesplní-li Dlužník tento závazek ani ve lhůtě dvou měsíců ode dne podpisu této Smlouvy, Věřiteli vzniká oprávnění uložit Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši IČ: z 8

3 3. Dlužník se zavazuje nejpozději do ode dne uzavření této Smlouvy předložit Věřiteli aktuální list vlastnictví k výše uvedené Nemovitosti, kde v části C, D, plomby a upozornění nebudou žádné zápisy vyjma zápisů ve prospěch Věřitele. Poruší-li Dlužník tento závazek, tj. řádně a včas nepředloží Věřiteli výše uvedené dokumenty, Věřiteli vzniká oprávnění uložit Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši. Smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o uložení smluvní pokuty. Porušení daného závazku se považuje za podstatné porušení této Smlouvy o Úvěru. 4. Dlužník se zavazuje poskytnout Věřiteli veškerou svou součinnost potřebnou ke vzniku zástavního práva k Zástavě ve prospěch Věřitele za účelem zajištění Úvěru. Dojde-li k zamítnutí návrhu na vklad zástavního práva k Zástavě ve prospěch Věřitele do katastru nemovitostí, případně k zastavení řízení, Dlužník se zavazuje uzavřít s Věřitelem novou zástavní smlouvu k Zástavě ve stejném znění tak, aby došlo k zápisu daného práva ve prospěch Věřitele do katastru nemovitostí. Dlužník poskytne svou součinnost bezodkladně na výzvu Věřitele. Poruší-li Dlužník tento závazek, Věřiteli vzniká oprávnění uložit Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši, která se stává splatnou do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o uložení smluvní pokuty. Porušení daného závazku se považuje za podstatné porušení této Smlouvy o Úvěru. Článek IV. Splácení Úvěru 1. Dlužník se zavazuje splácet Úvěr Splátkami Úvěru dle splátkového kalendáře, který je přílohou k této Smlouvě o Úvěru a tvoří její nedílnou součást. 2. Dlužník je povinen splácet Úvěr spolu s jeho příslušenstvím dle splátkového kalendáře na účet Věřitele č., pod VS 3. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že Věřitel je oprávněn požadovat po Dlužníkovi zaplacení úroků z úroků v souladu s ustanovením 1806 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4. V případě zesplatnění Úvěru běží nadále smluvní úrok ze zesplatněné jistiny Úvěru ode dne zasplatnění Úvěru do dne uhrazení zesplatněné jistiny Úvěru. Po zesplatnění Úvěru se smluvní úrok stává splatným denně. 5. Dlužník je oprávněn kdykoliv požádat Věřitele o vydání aktuálního výpisu z účtu prokazujícího jeho řádné splácení Úvěru a Věřitel je vždy povinen učinit tak bezplatně. 6. Smluvní strany berou na vědomí, že způsob stanovení výše zákonného úroku z prodlení může být stanoven odlišně od způsobu uvedeného v čl. II. této Smlouvy v důsledku změny právní úpravy České republiky, a tedy že výše zákonného úroku uvedená v článku II. této Smlouvy není fixní a může se v průběhu trvání Úvěru měnit v důsledku změn v právní úpravě České republiky. 7. Úroková sazba ve výši uvedené v článku II. této Smlouvy (Základní specifikace Úvěru) je stanovena jako Pevná úroková sazba pro Dobu fixace Úrokové sazby specifikované v článku II. této Smlouvy (Základní specifikace Úvěru), která počíná běžet Dnem čerpání Úvěru. 8. Věřitel je oprávněn jednostranně určit Úrokovou sazbu po uplynutí Doby fixace Úrokové sazby resp. Další doby Úrokové sazby, a to až do výše Referenční úrokové sazby specifikované v článku II. této Smlouvy (Základní specifikace Úvěru) +. % p.a., když rozhodná výše Referenční úrokové sazby je vždy k poslednímu dni Doby fixace Úrokové sazby, resp. Další doby fixace. Pokud by v mezidobí Česká národní banka přestala vyhlašovat Referenční úrokovou sazbu, pak za Referenční úrokovou sazbou je považována Náhradní referenční úroková sazba specifikovaná v článku II. této Smlouvy (Základní specifikace Úvěru). Takto určená Úroková sazba je určena jako Pevná úroková sazba pro další Dobu fixace Úrokové sazby. 9. Výši Úrokové sazby určené dle bodu 8 tohoto článku spolu s novou výší Splátek Úvěru Věřitel oznámí Dlužníku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15-ti dnů, kdy došlo k její změně. IČ: z 8

4 10. Dlužník je povinen hradit Věřiteli smluvní úrok za poskytnutí mu Úvěru, běžící ve výši specifikované v Základní specifikaci Úvěru ode dne čerpání Úvěru až do dne uhrazení celkové výše jistiny Úvěru. 11. V případě prodlení Dlužníka s úhradou kterékoli splátky Úvěru či její části, je Věřitel oprávněn zaslat Dlužníku písemnou výzvu k uhrazení dlužné splátky Úvěru, a to ve lhůtě 30 dnů. V případě, že částka, ohledně které se Dlužník dostal do prodlení, nebude uhrazena ani v této lhůtě, stává se dnem následujícím po uplynutí 30denní lhůty Úvěr splatným. 12. V případě zesplatnění Úvěru je Dlužník povinen uhradit Věřiteli zesplatněnou výši jistiny Úvěru, smluvní úrok naběhlý a neuhrazený Dlužníkem ke dni zesplatnění Úvěru, zákonný úrok z prodlení naběhlý a neuhrazený Dlužníkem ke dni zesplatnění Úvěru (dále jen Zesplatněná částka ), a to do doby uvedené v Oznámení o zesplatnění Úvěru zaslaného mu Věřitelem. 13. Dlužník je oprávněn kdykoliv po celou dobu trvání Úvěru zcela či zčásti předčasně splatit Úvěr, a to formou mimořádné splátky. V případě předčasného splacení Úvěru má Dlužník právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Dlužník povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru, a Věřiteli vzniká právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením Úvěru. Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, mimo jiné, pokud předčasné splacení bylo provedeno do celkové výše 25 % Celkové výše Úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření této Smlouvy. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části Celkové výše Úvěru, je-li doba mezi předčasným splacením a Konečnou dobou splatnosti Úvěru delší jak 1 rok, jinak nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru. To se nevztahuje na náklady, které je Věřitel oprávněn požadovat v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto Úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy Dlužník je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž Věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku ,- Kč. Výše náhrady nákladů Věřitele nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by Dlužník zaplatil za dobu od předčasného splacení do Konečné doby splatnosti Úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba. 14. Pokud Dlužník sdělí Věřiteli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit, Věřitel mu bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset Dlužník v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením, údaje o výši náhrady nákladů Věřitele s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet a informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro Dlužníka, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí Věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení. 15. Smluvní strany se dohodly, že finanční prostředky hrazené Dlužníkem Věřiteli z titulu této Smlouvy se nejprve započtou na splatné úroky Úvěru a až následně na splatnou jistinu Úvěru, neurčí-li Věřitel jinak. 16. V případě ukončení smluvního vztahu je Věřitel oprávněn požadovat po Dlužníkovi zaplacení nesplacené jistiny Úvěru, splatných úroků Úvěru, smluvní pokuty a dalších splatných nároků Věřitele vzniklých z titulu této Smlouvy. 17. Byla-li mezi smluvními stranami sjednána povinnost pojištění Nemovitosti po celou dobu trvání závazkového vztahu mezi Věřitelem a Dlužníkem vzniklého z titulu této Smlouvy a pojistná smlouva nebyla uzavřena ke dni uzavření této Smlouvy, avšak má být tak učiněno do. kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy, smluvní strany berou na vědomí, že pojistné, které je Dlužník povinen pravidelně hradit po celou dobu trvání závazkového vztahu mezi ním a Věřitelem vzniklého z titulu IČ: z 8

5 této Smlouvy, není zobrazeno ve výpočtu, a tak výši RPSN, neboť se jedná o náklad spojený se spotřebitelským úvěrem, který není Věřiteli v době poskytnutí spotřebitelského úvěru znám. 18. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) činí. %. Ve výpočtu RPSN byly zohledněny tyto poplatky a náklady, které byly Věřiteli známy v době uzavření této Smlouvy o Úvěru, tj. 19. Celková částka, kterou je Dlužník povinen uhradit Věřiteli na základě této Smlouvy, činí,- Kč. Článek V. Případy porušení Smlouvy o Úvěru 1. K porušení Smlouvy o Úvěru ze strany Dlužníka dojde když: a) učiní jakékoliv nepravdivé, neúplné, zkreslené nebo zavádějící prohlášení vůči Věřiteli v souvislosti s uzavřením této Smlouvy o Úvěru anebo kdykoliv po jejím uzavření; nebo b) Dlužník nedodrží některý ze svých závazků uvedených v této Smlouvě; nebo c) nesplácí Úvěr řádně a včas nebo jiný splatný závazek vůči Věřiteli; nebo d) použije Úvěr k jinému účelu, než byl sjednán ve Smlouvě o Úvěru; nebo e) bude vůči Dlužníkovi nebo Zástavci nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, jež ohrozí majetkovou a finanční situaci Dlužníka nebo Zástavce závažným způsobem f) bude vůči Dlužníkovi nebo Zástavci podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Dlužníka nebo Zástavce g) dojde-li podle názoru Věřitele k zániku nebo zhoršení Zástavy; nebo h) dojde-li na straně Dlužníka k jakýmkoli změnám, které by mohly mít dle názoru Věřitele vliv na úvěrový vztah založený Smlouvou o Úvěru (např. organizačně-právní změna, změna vlastnických a majetkových poměrů, změna předmětu činnosti, fúze, přeměna apod.) 2. Pokud dojde k podstatnému porušení Smlouvy o Úvěru ze strany Dlužníka, je Věřitel oprávněn: a) Splátky Úvěru včetně všech ostatních finančních závazků Dlužníka vůči Věřiteli prohlásit za splatné. Věřitel spotřebitele před tím, než se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, vyzve k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu alespoň 30 dnů; a/nebo b) odstoupit od Smlouvy o Úvěru; a/nebo c) bez předchozího sdělení Dlužníkovi započítat všechny své pohledávky (jak splatné, tak i nesplatné) vůči Dlužníkovi proti veškerým pohledávkám Dlužníka vůči Věřiteli, nezávisle na jejich formě (způsobu jejich uložení) nebo měně, ve které jsou vedeny. Výslovně se sjednává, že Věřitel může k započtení použít i nesplatné pohledávky Dlužníka vůči Věřiteli či pohledávky Dlužníka z vkladů, a to včetně pohledávek z jeho běžných i vkladových účtů; Článek VI. Smluvní pokuta 1. V případě, kdy Dlužník nesplácí splátky úroků Úvěru či jejich část v souladu s touto Smlouvou řádně a včas, Věřitel je oprávněn požadovat po Dlužníkovi zaplacení úroků z prodlení v zákonné výši stanovené platným právním předpisem ze splátky úroků Úvěru po splatnosti a dále zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,085 % z částky, ohledně níž je Dlužník v prodlení za každý den prodlení do doby úplného uhrazení částky, s jejíž úhradou je v prodlení. Zákonný úrok z prodlení a Věřitelem uložená smluvní pokuta jsou splatné denně. 2. V případě, kdy Dlužník nesplácí splátky jistiny Úvěru v souladu s touto Smlouvou řádně a včas, Věřitel je oprávněn požadovat po Dlužníkovi zaplacení úroků z prodlení v zákonné výši stanovené platným právním předpisem ze splátky jistiny Úvěru po splatnosti a dále zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,085 IČ: z 8

6 % z částky ohledně níž je Dlužník v prodlení za každý den prodlení s její úhradou do doby jejího úplného uhrazení. Zákonný úrok z prodlení a Věřitelem uložená smluvní pokuta je splatná denně. 3. V případě, kdy Dlužník nesplatí Zesplatněnou částku v souladu s touto Smlouvou řádně a včas, Věřitel je oprávněn požadovat po Dlužníkovi zaplacení úroků z prodlení v zákonné výši stanovené platným právním předpisem z doposud nesplacené Zesplatněné částky až do jejího úplného uhrazení a dále zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,085 % z doposud nesplacené zesplatněné jistiny Úvěru za každý den prodlení do doby úplného uhrazení Zesplatněné částky. Zákonný úrok z prodlení a Věřitelem uložená smluvní pokuta jsou splatné denně. 4. Poruší-li Dlužník závazky, ke kterým se na základě této Smlouvy zavázal, Věřitel je oprávněn uložit mu smluvní pokutu ve výši, přičemž o této skutečnosti je Věřitel povinen vyrozumět Dlužníka. Smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o uložení smluvní pokuty. 5. V případě, že nastane kterýkoli z případů porušení Smlouvy o Úvěru, je Věřitel oprávněn požadovat po Dlužníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši, přičemž o této skutečnosti je Věřitel povinen vyrozumět Dlužníka. Smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o uložení smluvní pokuty. 6. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a Celkové výše úvěru, nejvýše však ,- Kč. 7. Ustanovení tohoto článku ohledně ukládání smluvních pokut mají charakter obecný, tzn. aplikují se pouze na ta prohlášení či závazky, za jejichž porušení není výslovně sjednána smluvní pokuta prostřednictvím zvláštních ustanovení upravených v této Smlouvě. 8. Vznik nároku Věřitele na zaplacení smluvní pokuty, popř. její zaplacení dle předchozích odstavců tohoto článku nemá vliv na nároky Věřitele na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, které je zajištěno touto smluvní pokutou a na povinnost Dlužníka tuto újmu nahradit a splnit závazek zajištěný smluvní pokutou. Článek VII. Osobní údaje V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, Dlužník souhlasí se shromažďováním, uchováváním, zpracováním a využitím jeho osobních údajů, které poskytl Věřiteli v rámci posouzení žádosti o Úvěr. Tento souhlas dává Dlužník ve prospěch Věřitele a jeho právních zástupců po dobu trvání závazkového vztahu mezi Dlužníkem a Věřitelem vzniklým z titulu této Smlouvy, a to za účelem řešení závazků, které z této smlouvy vyplývají. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření této smlouvy a smluv zajišťovacích a pro její následné plnění. Informace o zpracovaných osobních údajích bude poskytována v souladu s ustanovením 12 zákona o ochraně osobních údajů a ochrana práv subjektu údajů bude zabezpečena v souladu s ustanovením 21 zákona o ochraně osobních údajů. Článek VIII. Závěrečná ustanovení IČ: z 8

7 1. Dlužník tímto prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na splácení Úvěru, a to nad rámec finančních prostředků nutných na vedení chodu domácnosti Dlužníka a uspokojení základních životních potřeb jednotlivých členů domácnosti Dlužníka. 2. Dlužník tímto výslovně prohlašuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy o Úvěru obdržel standardní informace o spotřebitelském úvěru na bydlení na formuláři, který odpovídá formuláři uvedenému v příloze č. 4 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, tak, aby Dlužník byl v dostatečném předstihu schopen posoudit a zvážit, zda spotřebitelský úvěr za podmínek uvedených ve standardních informacích o spotřebitelském úvěru na bydlení odpovídá jeho záměru a možnostem i s ohledem na nabídky jiných finančních subjektů. 3. Věřitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy s odbornou péčí posoudil schopnost dlužníka splácet poskytnutý spotřebitelský úvěr, a to zejména na základě informací získaných od Dlužníka, a pokud to bylo nezbytné, i nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Dlužníka. Věřitel s odbornou péčí došel k závěru, že Dlužník bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. 4. Věřitel v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení předložil Dlužníku návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, v podobě návrhu textu této smlouvy. 5. Věřitel poskytne Dlužníku bezplatně jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy. 6. Zástavní věřitel může zástavu zajišťující spotřebitelský úvěr na bydlení zpeněžit nejdříve po uplynutí 6 měsíců poté, co započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníkovi oznámil. Zástavní věřitel v této době nemůže zástavnímu dlužníku bránit při prodeji zástavy za účelem splacení dluhu. Bylo-li započetí výkonu zástavního práva zapsáno do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav až poté, co zástavní věřitel započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníku oznámil, běží doba 6 měsíců až ode dne zápisu do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav. 7. Jakékoliv případné spory vzniklé mezi Dlužníkem a Věřitelem z této Smlouvy o Úvěru mohou být mimosoudně řešeny prostřednictvím finančního arbitra v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi ( 8. Příslušným orgánem dohledu, který vykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka ( Kontrolu nad osobami oprávněnými poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává Česká obchodní inspekce ( do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona, nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 9. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevynutitelné, ostatní ustanovení nadále zůstanou platná a vynutitelná. Smluvní strany se tímto zavazují, že takovéto neplatné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vynutitelným nebo alespoň ustanovením s obdobným obchodním nebo právním smyslem. 10. Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a výslovně vylučují použití 1765 a 1766 občanského zákoníku. 11. Smluvní strany se shodně dohodly na vyloučení aplikovatelnosti 607 občanského zákoníku. Připadneli poslední den jakékoliv lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posledním dnem lhůty bude tento den, aniž by došlo k posunutí lhůty na nejbližší následující pracovní den. 12. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými postupně číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se nepovažuje výměna ových či jiných elektronických zpráv. 13. Tato Smlouva o Úvěru je vyhotovena ve stejnopisech s platností originálu. Dlužník obdrží jeden stejnopis a Věřitel dva stejnopisy. 14. Smlouva o Úvěru nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany. IČ: z 8

8 15. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o Úvěru shodně prohlašují, že tato Smlouva o Úvěru byla sepsána a uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. V dne V dne Věřitel IMMO Leasing, SE Dlužník - IČ: z 8

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru č.../ (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 2018XXX

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 2018XXX SMLOUVA O ÚVĚRU č. 2018XXX uzavřená ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. I. Smluvní strany CreditKasa s.r.o., IČO 048 23 541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE ÚVĚRU PERFECT CREDIT, a.s. Karlovo náměstí 34/28 674 01 Třebíč tel.č. +420 568 821 411 Email: info@ipbinvest.cz ÚDAJE O REGISTRU NEBO SEZNAMU, KDE

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU [ ] [ ] Doba trvání spotřebitelského úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU [ ] [ ] Doba trvání spotřebitelského úvěru FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Sídlo Telefonní číslo E-mailová adresa Zprostředkovatel úvěru Adresa Telefonní číslo E-mailová

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi:

TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi: Smlouva o zápůjčce TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi: COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsanou v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j.

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j. DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j. 62018 ) (I.) STRANY DOHODY (1) Ing. Petr Wasserbauer datum

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Smlouva o zápůjčce a zástavní smlouva k ochranným známkám podle ustanovení 2390 a násl. a 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany 1. Statutární město Pardubice

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru (dále též jen Poskytovatel

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU HFS s.r.o Adresa pro doručování: Koněvova 50/2442 Sobínská 7/680 30 00 Praha 3 6 00 Praha 6 Tel.: +420 233353543, 7778205 IČ 650668, DIČ CZ650668 www.hfs.cz, www.pujckahotove.cz e-mail: info@hfs.cz FORMULÁŘ

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

Expobank CZ a.s AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Praha 8.

Expobank CZ a.s AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Praha 8. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových stránek Zprostředkovatel úvěru Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Expobank

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Číslo faxu Adresa internetových

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze

Více

Smlouva o zástavě akcií

Smlouva o zástavě akcií Příloha č. 2: k bodu č. 10. schůze Rady Jihomoravského kraje Smlouva o zástavě akcií Smlouva č..../12/orr uzavřená podle ustanovení 39 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR PŘEDMSLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITESLKÉMU ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Friendly Finance s.r.o

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Friendly Finance s.r.o Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Dle zákona č. 257/2016 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Dle zákona č. 257/2016 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Dle zákona č. 257/206 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli (zapůjčiteli)/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel (zapůjčitel) IČ DIČ Adresa (fakturační)

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1151/HSY/2019-HSYM Čj.: UZSVM/HSY/1130/2019-HSYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon )

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) IDCC EUROPE Finance, a.s. (dále také IDCE ) tímto zpřístupňuje na svých internetových

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Informace trvale přístupné spotřebiteli Informace trvale přístupné spotřebiteli 1. Poskytovatel trvale zpřístupní v listinné podobě, na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových stránkách: a) své kontaktní údaje, zejména poštovní

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: 1. CORNER HOUSE s.r.o. IČO: 046 29 124 se sídlem Gogolova 228/8, 11800 Praha 1 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 298,

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 298, číslo smlouvy typ smlouvy UNIDEBT Czech, SE Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ: 24797880, DIČ: CZ24797880 kterou zastupuje. a, pověřené osoby Telefon: 255 712 400, Adresa pro elektronickou

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Dohoda o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smlouvy o zápůjčce

Dohoda o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smlouvy o zápůjčce Dohoda o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smlouvy o zápůjčce I. Smluvní strany 1. Statutární město Pardubice, sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice IČ: 00274046 zastoupené: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného 1096/HUO/2017-HUOM Č.j.: UZSVM/HUO/1147/2017-HUOM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná...,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 1053/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 154 ze dne 22.12.2015 Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části v režimu

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádného zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 09.08.2016 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU4000080892 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. CreditPortal,a.s.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. CreditPortal,a.s. Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za současného dodržení podmínek zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity ENS

Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity ENS Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity 2020 - ENS Jméno a příjmení Číslo Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity 2020 - ENS Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: IČO: 047

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více