Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok červen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008"

Transkript

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL

2 Seznam zkratek Zkratka APZ CIP EQUAL ČR DPA ECDB EK ES ESF ESZ EU ILO JPD 3 MMR MPSV MSSF MŠMT MV MŽP NNO NPS NTS NUTS OP RLZ OP LZZ PD CIP EQUAL Phare PCO PPZ PS PwC RIFE RIZ RLZ RP RPS aktivní politika zaměstnanosti Význam zkratky Program Iniciativy Společenství EQUAL (Community Initiative Programme EQUAL) Česká republika Smlouva o národní spolupráci (Development Partnership Agreement) společná evropská databáze Iniciativy Společenství EQUAL (EQUAL Common Database) Evropská Komise Evropská Společenství Evropský sociální fond Evropská strategie zaměstnanosti Evropská unie Mezinárodní úřad práce (International Labour Office) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Monitorovací systém strukturálních fondů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Monitorovací výbor Ministerstvo životního prostředí nevládní nezisková organizace Národní podpůrná struktura Národní tématická síť nomenklaturní statistická územní jednotka Operační program Rozvoj lidských zdrojů Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Programový dodatek CIP EQUAL forma předvstupní pomoci EU (původní význam zkratky: Poland and Hungary: Action for the reconstructing of the economy) platební a certifikační orgán pasivní politika zaměstnanosti pracovní skupina PricewaterhouseCoopers informační systém: Remote Input for EQUAL roční implementační zpráva rozvoj lidských zdrojů rozvojová partnerství Rámec podpory Společenství Verze schválená MV CIP EQUAL

3 ŘO SF SR TA TCA ÚOHS ÚP VŠPS řídící orgán strukturální fondy státní rozpočet technická asistence smlouva o mezinárodní spolupráci (Transnational cooperation agreement) Úřad na ochranu hospodářské soutěže úřad práce výběrové šetření pracovních sil Verze schválená MV CIP EQUAL

4 Obsah: SEZNAM ZKRATEK... 2 OBSAH:... 4 ÚVOD AKTUALIZACE SOCIO-EKONOMICKÝCH TRENDŮ VLIV NA SOULAD POMOCI Z ESF A DALŠÍCH FINANČNÍCH INSTRUMENTŮ NÁRODNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ POKROK V IMPLEMENTACI PRIORIT A OPATŘENÍ CIP EQUAL A PROGRAMOVÝ DODATEK POKROK V IMPLEMENTACI NA ÚROVNI OPATŘENÍ Postup a výsledky Akce 3 prvního kola Postup a výsledky Akce 2 a 3 druhého kola MAINSTREAMING NA ÚROVNI PROGRAMU IMPLEMENTACE PRINCIPŮ CIP EQUAL PODMÍNKY IMPLEMENTACE A PŘÍPADNÉ PROBLEMATICKÉ OBLASTI DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K ČL. 37 (2) (B) FINANCOVÁNÍ PROGRAMU FINANČNÍ DATA CIP EQUAL RECEIVED FROM COMMISSION IN EUR FINANČNÍ PREDIKCE PRAVIDLO N INTERVENČNÍ KÓDY DLE OPATŘENÍ CIP EQUAL ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ (ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A EFEKTIVITY) PROGRAMU MONITORING, KONTROLA, EVALUACE A SBĚR DAT Národní podpůrná struktura a technická asistence Řízení kvality Monitorovací výbor Evaluace Sdílení dat a výstupů na úrovni EU Finanční kontrola II. POLOLETÍ ROKU HLAVNÍ PROBLÉMY Shrnutí případných nedostatků a nápravných opatření Kroky uskutečněné na základě doporučení k nápravě ve shodě s čl. 34(2) (přezkoumání roční implementační zprávy) Vliv případných nesrovnalostí na finanční stránku implementace PUBLICITA SOULAD S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ A CELKOVÁ KOORDINACE PODPORY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ... 65

5 5.1 CELKOVÁ KOORDINACE PODPORY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ SHODA S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ Evropská strategie zaměstnanosti a roční směrnice ESZ Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení Veřejná podpora Ochrana životního prostředí Prosazování rovnosti mezi ženami a muži Veřejné zakázky PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1: VÝSLEDKY A DOPADY PROJEKTŮ I. KOLA PŘÍLOHA Č. 2: PŘEHLED PROJEKTŮ CIP EQUAL PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM ČLENŮ NÁRODNÍCH TÉMATICKÝCH SÍTÍ CIP EQUAL K PŘÍLOHA Č. 4: FINANČNÍ PLÁN CIP EQUAL NA ROKY (V EUR) PŘÍLOHA Č. 5: PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL PŘÍLOHA Č. 6: INTERVENČNÍ KÓDY DLE OPATŘENÍ CIP EQUAL PŘÍLOHA Č. 7: MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CIP EQUAL Verze schválená MV CIP EQUAL

6 Úvod V souladu s čl. 37 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech předkládá řídící orgán Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro Českou republiku, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, čtvrtou roční implementační zprávu. Zpráva se vztahuje k programovému období a přináší podrobné informace o pokroku v implementaci Programu Iniciativy Společenství EQUAL v České republice za rok Program Iniciativy Společenství EQUAL pro druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL pro ČR byl schválen EK ke dni 25. června 2004 pod číslem CCI: 2004 CZ 05 0 PC 001. Implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL probíhala v roce 2007 nadmíru úspěšně. Všechny dětské nemoci rozběhu realizace byly v průběhu roku 2006 úspěšně překonány a projekty se mohly naplno věnovat svým aktivitám. V roce 2007 se jak na úrovni programu, tak na úrovni projektů dařilo úspěšně realizovat po věcné stránce i po stránce finanční. Realizace byla úspěšná i v oblasti implementace principů EQUAL, jež byly v ČR také díky zkušenostem z realizace CIP EQUAL integrovány do programů ESF Verze schválená MV CIP EQUAL

7 1. AKTUALIZACE SOCIO-EKONOMICKÝCH TRENDŮ Dle článku 37, odst. 2 (a) nařízení Rady (ES) 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech obsahuje roční implementační zpráva také informaci o změnách v obecných podmínkách významných pro provádění pomoci. Demografie Koncem roku 2007 měla Česká republika obyvatel. Přírůstek 62,2 tis. osob byl výsledkem kladného salda zahraniční migrace ve výši 52,4 tis. osob (šlo především o dlouhodobé pobyty cizinců). Díky vyššímu počtu živě narozených a nižšímu počtu zemřelých byl zaznamenán kladný přirozený přírůstek ve výši 9,8 tis. osob (86,4tis. narozených a 76,6 tis. zemřelých). Ukazatel úhrnné plodnosti vzrostl na hodnotu 1,42 živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku. Počet sňatků činil 48,1tis., počet rozvodů dosáhl 23,2 tis. a potratů bylo Počet ekonomicky aktivních osob (jež tvoří zaměstnaní a nezaměstnaní) dosáhl v roce (z toho mužů a žen ). Nezaměstnanost Počet uchazečů o zaměstnání podle MPSV ČR 1 se v roce 2007 snížil oproti roku 2006 o osob. K evidovaly úřady práce celkem osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) dosáhl 252,8 tis. (z toho 143,6 tis. žen), což je nejnižší úroveň od poloviny roku V porovnání se 4. čtvrtletím roku 2006 se celkový počet nezaměstnaných snížil o 86,5 tis. a meziročně poklesl o 25,5 %. Pokles nezaměstnanosti se projevil více v mužské složce populace (o 44,9 tis.), a to zvláště ve věkové skupině let (o 10,4 tis.). Celkový počet nezaměstnaných žen se meziročně snížil o 41,6 tis., nejvíce ve skupině mladých let (o 11,6 tis.). Převážná část všech nezaměstnaných (71,5 %) jsou osoby se středním vzděláním bez maturity nebo se základním vzděláním. Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se snížil proti 4. čtvrtletí 2006 o 62,3 tis. na 122,8 tis. a jejich podíl již klesl pod polovinu všech nezaměstnaných (48,6 %). Snížení nezaměstnanosti se projevilo ve všech krajích republiky, absolutně nejvíce v oblastech s vysokou nebo nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, tj. v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a dále v Jihomoravském kraji. Míra nezaměstnanosti počátkem roku klesá, což je ovlivněno sezónně (obvyklé), pokračujícím růstem ekonomiky a vytvářením nových pracovních míst. V krátkodobém časovém horizontu bude pokles počtu nezaměstnaných lidí pokračovat, i když pomalejším tempem. 1 Rozdíl mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV ČR je způsoben odlišnou metodikou zjišťování. Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje Verze schválená MV CIP EQUAL

8 Počet evidovaných nezaměstnaných osob 600,0 500,0 531,2 528,2 514,8 486,2 463,0 451,1 458,3 458,7 454,2 439,8 432,6 448,5 Počet osob v tis. 400,0 300,0 200,0 364,5 355,0 336,3 100,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen Období Dlouhodobě nezaměstnaní podle věkových skupina a pohlaví ve 4. čtvrtletí 2007 Pohlaví Celkem z toho věková skupina abs. v tis. Celkem 122,8 3,1 20,7 36,0 27,2 33,7 Ženy 53,1 2,3 10,6 12,1 10,5 16,2 Muži 69,7 0,8 10,1 23,8 16,8 17,5 přírůstek (úbytek) proti 4. Čtvrtletí 2006 v tis. Celkem -62,3-1,9-20,5-11,5-17,5-10,5 Muži -26,0-0,3-10,0-5,4-6,2-4,1 Ženy -36,3-1,6-10,5-6,1-11,3-6,4 Mimořádně vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných je ve skupině osob se základním vzděláním (65,1 % všech nezaměstnaných se základním vzděláním), ve skupině nezaměstnaných se středním vzděláním bez maturity je to téměř polovina všech nezaměstnaných (46,2%). Počet osob nezaměstnaných déle než čtyři roky se snížil o 8,7 tis. na 49,5 tis. (19,6 % z celkového počtu nezaměstnaných). Obecná míra nezaměstnanosti podle definice Mezinárodní organizace práce ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla ve 4. čtvrtletí 2007 podle výsledků výběrového šetření desetiletého minima 4,9 %. Proti 4. čtvrtletí 2006 se snížila o 1,7 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než průměr za všechny členské země EU nebo průměr za země eurozóny. Míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 4. čtvrtletí hodnoty 5,8 %, tj. o 1,6 procentního bodu méně než před rokem. Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,8 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (3,0 Verze schválená MV CIP EQUAL

9 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (19,6 %) a nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (5,1 %). V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 4. čtvrtletí roku 2007 činil jejich počet 197,8 tis., tj. o 46,3 tis. méně než ve stejném období roku Velký počet těchto osob je ve věkové skupině do 24 let (66,7 tis.), kdy se převážně jedná o studenty a učně. Relativně značný počet 25-34letých (celkem 38,1 tis.) vyplývá hlavně ze zájmu žen, které jsou na rodičovské dovolené nebo v domácnosti, o své pracovní uplatnění. Počet zájemců o zaměstnání je vysoký ve věku 50 a více let. Ve skupině let je to 17,3 tis. a ve skupině let 16,9 tis osob. První skupinu tvoří především invalidní důchodci, skupinu let pak osoby v invalidním, řádném starobním a částečném důchodu, skupinu šedesátiletých a starších zahrnuje 29,7 tis. zájemců o práci, zejména starobní důchodce. Zaměstnanost Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2007 zvýšila proti stejnému období roku 2006 o 105,6 tis. osob a dosáhla nejvyšší úrovně za posledních jedenáct let. Vzrostl především počet zaměstnanců o 97,4 tis., počet podnikatelů se zvýšil o 10,2 tis. Nárůst počtu podnikatelů se projevil především ve stavebnictví (o 20,4 tis.) a v odvětví nemovitostí, pronájmu a podnikatelských činností (o 7,8 tis.). Meziroční nárůst počtu podnikatelů včetně pomáhajících rodinných příslušníků byl nejvyšší na úseku dokončovací stavební činnosti a ve skupině stavební montážní práce. Vesměs se jedná o pracující na vlastní účet, tedy podnikatele bez zaměstnanců. Celková míra zaměstnanosti 15-64letých se meziročně zvýšila o 0,9 p.b. na 66,5 %. Vyšší byl relativní nárůst zaměstnanosti mužů v produktivním věku (o 1,3 bodu na 75,5 %), u žen se zvýšila o 0,5 p.b. na 57,4 %. Míru zaměstnanosti sice snižuje rychlý růst počtu studujících na vysokých školách, na druhé straně znatelně roste počet osob v zaměstnání jako důsledek souběhu zaměstnanosti silných ročníků narozených na přelomu čtyřicátých, padesátých a v polovině sedmdesátých let a dále zvyšování zákonné hranice pro získání nároku na starobní důchod. Srovnání s EU Z hlediska mezinárodního srovnání náleží Česká republika v rámci EU mezi země s nadprůměrnou intenzitou zaměstnanosti. Podle posledních úplných údajů, zveřejněných Eurostatem za 2. čtvrtletí 2007, byla míra zaměstnanosti 15-64letých v ČR vyšší než v úhrnu za 27 členských států, ale byla nižší než úroveň zemí původní patnáctky. Nižší míra zaměstnanosti než v EU 15 i EU 27 je ve skupině žen. V porovnání s našimi sousedy má vyšší míru zaměstnanosti Rakousko i Německo, míra zaměstnanosti v Polsku, ale i na Slovensku, je však podstatně nižší. Velmi nízká míra zaměstnanosti je i v Maďarsku. Pro ekonomiku ČR je typický vysoký podíl zaměstnanosti v sekundárním sektoru (průmysl + stavebnictví). Tento podíl je nejvyšší ze všech zemí EU 27 a přibližuje se mu pouze podíl tohoto sektoru na celkové zaměstnanosti na Slovensku. Obdobně je tomu u kategorie zpracovatelského průmyslu, když jeho podíl v ČR dosáhl ve 2. čtvrtletí ,6 % celkové zaměstnanosti. To je opět nejvyšší hodnota ze všech Verze schválená MV CIP EQUAL

10 zemí EU. V naší republice byl podíl zpracovatelského průmyslu o 10 p.b. vyšší než v EU 27 a o více než 11 p.b. vyšší než v EU 15. Na druhé straně se naše odvětvová skladba zaměstnanosti vyznačuje podstatně nižším zastoupením sektoru služeb, než je tomu v EU 15 (-14 p.b.), ale také v EU 27 (-11 p.b.). Podprůměrně je v ČR zastoupena zejména kategorie nemovitosti a pronájem, podnikatelské činnosti, kategorie zdravotní a sociální péče, obchod, finanční zprostředkování a vzdělávání. Zaměstnanost cizinců Na návrh ministra práce a sociálních věcí budou cizinci od 1. ledna 2009 získávat tzv. zelené karty současně s pracovním povolením, a to tak, že v zahraničí získají vstupní vízum k jejímu převzetí v ČR. Zelená karta A je určena pro klíčový a VŠ personál, B pro zaměstnance alespoň vyučené a C pro ostatní. Celý proces garantuje vyřízení žádosti ve stanovených lhůtách, rezervování konkrétního pracovního místa a oprávnění k pobytu maximálně na 3 roky (kategorie A) nebo 2 roky (B a C). Celková zaměstnanost cizinců v ČR ( , vč. živnostníků) Pracovní doba V civilním sektoru národního hospodářství pracovalo na plnou pracovní dobu ve svém hlavním zaměstnání 95,0 % všech osob, na zkrácený úvazek pracovalo v hlavním zaměstnání 247,4 tis. osob, převážně žen (181,4 tis.). Podíl pracujících na plnou pracovní dobu v hlavním zaměstnání je v ČR čtvrtý nejvyšší ze všech 27 členských zemí EU. Zastoupení plných úvazků je sice vyšší na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku, celková míra zaměstnanosti je však v těchto třech zemích podprůměrná. Podíl mužů pracujících v ČR na plný úvazek byl ve 2. čtvrtletí minulého roku třetí nejvyšší z EU 27, u žen to byl pátý nejvyšší podíl. Verze schválená MV CIP EQUAL

11 Zvláště u žen se projevuje mimořádně vysoká diferenciace podílu plných úvazků na zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU. V řadě zemí původní patnáctky vysoký počet žen využívá možnosti pracovat na zkrácenou pracovní dobu, a to zejména v Nizozemsku (3/4 pracujících žen ve věku let!) a v dalších šesti zemích se podíl zkrácených úvazků blížil nebo přesáhl 40 % celkové ženské zaměstnanosti. Možnost pracovat na zkrácenou pracovní dobu je jeden ze sociálních aspektů, který dlouhodobě ovlivňuje míru fertility především v Nizozemsku a v některých dalších zemích. Téma slaďování pracovního a rodinného života proto patří mezi jedno z důležitých témat řešených projekty CIP EQUAL v ČR, zastoupenými zejména v NTS E Rovné příležitosti mužů a žen. Mzda V roce 2007 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda výše Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek Kč (7,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálná mzda vzrostla o 4,4 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o Kč (7,5 %) na Kč, reálná mzda vzrostla o 4,6 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o Kč (6,7 %) na Kč, reálná mzda vzrostla o 3,8 %. Verze schválená MV CIP EQUAL

12 1.1 VLIV NA SOULAD POMOCI Z ESF A DALŠÍCH FINANČNÍCH INSTRUMENTŮ Rámcový kontext ESF (klíčové dokumenty) V kontextu národních strategií a politik v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů je možno k situaci v roce 2006 konstatovat, že při přípravě operačních programů pro období spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu byly základními referenčními dokumenty Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2002 pro zajištění souladu s národní strategií zaměstnanosti, Společné hodnocení priorit politiky zaměstnanosti ČR pro zaručení potřebné shody s evropskou strategií zaměstnanosti, Společné memorandum o sociálním začleňování z hlediska souladu se Společnými cíli boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení EU a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR pro soulad s národní strategií v oblasti vzdělávání. Národní program reforem ČR V roce 2007 dále pokračovala realizace klíčového strategického dokumentu Národní program reforem ČR (schválen usnesením vlády č ze 14. září 2005), který byl vypracován v průběhu roku Detailně jsme o tomto dokumentu pojednali již v RIZ Vzhledem k tomu, že Národní program reforem vychází v oblasti trhu práce z Evropské strategie zaměstnanosti a navazuje na dříve připravované Národní akční plány zaměstnanosti, nepředstavuje jeho přijetí změny ve strategii ČR, které by měly dopad na realizaci programů ESF. Naopak, čerpání prostředků z ESF bude mít pozitivní dopad na realizaci opatření a dosažení cílů Národního programu reforem. Zákon o sociálních službách, ze dne 14. března 2006 Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních. Mnohé projekty CIP EQUAL v ČR jsou zaměřeny právě na inovace v oblasti modernizace, zkvalitňování a zefektivňování sociálních služeb, příp. na celkové nastavení sociální sféry vůbec, a to zejména v oblasti tzv. sociální ekonomiky, resp. sociálního podnikání, nebo v oblasti propojení sociálních služeb s trhem práce. Těmito tématy se zabývají zvláště projekty v NTS C Posilování sociální Verze schválená MV CIP EQUAL

13 ekonomiky, zejména komunitních služeb a tato národní tématická síť jako celek. Kurikulární reforma školství Dne 1. září 2007 byla zahájena výuka podle Školních vzdělávacích programů (ŠVP) 2. Každá škola musí ve svém ŠVP zachovat Rámcový vzdělávací plán, který vymezuje základní vzdělávací úroveň pro všechny absolventy daného druhu školy, ale může ho obohacovat podle vlastních vzdělávacích záměrů, potřeb a zájmů žáků i regionálních podmínek. Důraz je kladen na získávání klíčových kompetencí tedy na určitý soubor vědomostí, dovedností a postojů podstatných pro osobní rozvoj jedince a jeho aktivní zapojení do společnosti a uplatnění v životě. Klíčové kompetence jsou osvojovány a rozvíjeny na daném druhu škol a vytváří základ pro další vzdělávání v rámci celoživotního učení. Na tuto reformu školství přímo navazují mnohé projekty CIP EQUAL v ČR (zvláště v NTS D Podpora adaptability a celoživotního učení ), které v souladu s daným trendem inovativně řeší problematiku školních vzdělávacích programů i klíčových kompetencí. Co se týče klíčových kompetencí je o výstupy projektu Kompetence pro trh práce příjemce RPiC-ViP zájem i v zahraničí, kde byl tento projekt již také několikrát oceněn (více viz RIZ 2006). Specifický kontext CIP EQUAL Měnící se situace na trhu práce, měnící se absorpční kapacita v jednotlivých prioritách CIP EQUAL a identifikace volných finančních prostředků byly i v roce 2007 jedním z hlavních důvodů pro zpracování návrhu na změnu rozhodnutí EK o CIP EQUAL. Návrh se týkal mj. realokace finančních prostředků a to takovým způsobem, aby byla maximalizována efektivnost využití přidělených finančních prostředků do programu a byly vyhledány opatření a priority, ve kterých jsou větší předpoklady k čerpání finančních prostředků. Další informace uvádíme v kapitole 2.1 nebo také v souvislosti s dodatečnými výzvami pro Akci 3 v kapitole NÁRODNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ Národní spolufinancování pro CIP EQUAL je v ČR zabezpečeno v plné výši ze státního rozpočtu, a to z rozpočtové kapitoly MPSV (řídící orgán - ŘO) 3. ŘO zavedl od počátku realizace programu systém předfinancování výdajů, který znamená, že všechny výdaje jsou nejprve placeny za realizované aktivity ze státního rozpočtu a až následně se žádá o relevantní platby od EK. Systém národního spolufinancování CIP EQUAL byl detailně popsán již v předchozích implementačních zprávách (viz oficiální stránky programu 2 Dostupné na msmt.cz 3 V souladu s čl. 9(I) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech byl pro CIP EQUAL určen řídící orgán, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Určení ŘO CIP EQUAL vyplývá z působnosti MPSV definované v 9 zákona č. 2/1969 Sb. a dále z usnesení vlády ČR č. 678 ze dne 9. července Dále pak byl ministrem práce a sociálních věcí v rámci organizační struktury MPSV pověřen odb. 72 MPSV (odbor řízení pomoci z ESF) plněním všech povinností řídícího orgánu CIP EQUAL. Verze schválená MV CIP EQUAL

14 2. POKROK V IMPLEMENTACI PRIORIT A OPATŘENÍ 2.1 CIP EQUAL A PROGRAMOVÝ DODATEK Programový dodatek CIP EQUAL V roce 2007 došlo v návaznosti na vývoj implementace CIP EQUAL k jedné změně Programového dodatku CIP EQUAL. Ke schválení Programového dodatku CIP EQUAL verze 1.7 došlo procedurou per rollam ke dni v souladu s rozhodnutím předsedy MV CIP EQUAL ze dne V programovém dodatku verze 1.7 byl aktualizován finanční plán CIP EQUAL pro priority a opatření (kapitola 4.3) a také provedeny dílčí formální úpravy monitorovacích indikátorů (příloha PD CIP EQUAL č. 5). Změny ve finančním plánu CIP EQUAL vycházely z a jsou v souladu s Rozhodnutím Komise K(2007)2061 ze dne měnící Rozhodnutí C(2004)2444 4, kterým se schvaluje Program Iniciativy Společenství EQUAL v České republice. V návrhu finančního plánu byly také zohledněny výsledky dodatečné výzvy č. 4 pro Akci 3 CIP EQUAL. Formální úpravy monitorovacích indikátorů (CIP EQUAL), provedené v návaznosti na agregaci hodnot indikátorů pro Roční implementační zprávu 2006, spočívají ve vyjádření plánovaných hodnot finančních indikátorů v Kč namísto EUR s ohledem na skutečnost, že koneční příjemci vykazují čerpání v Kč. S ohledem na velké množství indikátorů byly v několika případech odhaleny chyby, a proto byly doplněny/vyřazeny/upraveny indikátory v některých tématických oblastech tak, aby byla možná jejich agregace na základě údajů získaných od rozvojových partnerství. 2.2 POKROK V IMPLEMENTACI NA ÚROVNI OPATŘENÍ POSTUP A VÝSLEDKY AKCE 3 PRVNÍHO KOLA První kolo Iniciativy Společenství EQUAL bylo v ČR realizováno v rámci Národního programu Phare 2002 pod č. 2002/ Projekt v celkovém objemu 8 mil. EUR byl realizován jako grantové schéma a financován v průměru z 50 % z prostředků Phare a z 50 % prostředky státního rozpočtu ČR (resp. z rozpočtové kapitoly MPSV). Projekty realizované v rámci prvního kola Iniciativy EQUAL ukončily postupně své aktivity v průběhu 2. čtvrtletí Plánované aktivity projektů proběhly bez větších obtíží a uspokojivým způsobem se podařilo naplnit i stanovené indikátory a cíle projektů. Postup aktivit projektů prvního kola i způsob jejich ukončení byl detailně popsán v předcházejících ročním implementačních zprávách (viz 4 Rozhodnutí C(2004) 2444, kterým se schvaluje program iniciativy Společenství pro boj s diskriminací a nerovnostmi v souvislosti s trhem práce (EQUAL) v České republice, CCI: 2004 CZ 05 0 PC 001 Verze schválená MV CIP EQUAL

15 Řídící orgán dokončil na počátku roku 2007 Závěrečnou zprávu za první kolo Iniciativy Společenství EQUAL. Ta je zaměřena na shrnutí a zhodnocení postupu a výsledků prvního kola. Tato zpráva je rovněž k dispozici na y, výsledky a dopady I. kola V roce 2007 ŘO také vytvořil elektronickou knihovnu produktů I. kola. Ta je umístěna na a nacházejí se v ní výstupy a produkty všech projektů I. kola, (např. metodiky, analýzy, publikace, videoprogramy atd.). V návaznosti na vytvoření knihovny výstupů ŘO také na podzim 2007 inicioval zmapování dosavadních výsledků a dopadů, které měly tyto výstupy na trh práce a cílové skupiny nebo také na relevantní organizace, zákony a politiky. Všechny projekty I. kola, od kterých se doposud podařilo požadované informace získat, za tímto účelem vyplnily dotazníky vytvořené ŘO. Údaje měly být uvedeny aktuální (tj. zhruba ke konci roku 2007) nebo alespoň naposledy aktualizované dostupné údaje (např. ke konci projektu). Vyplněné dotazníky se nacházejí v Příloze č POSTUP A VÝSLEDKY AKCE 2 A 3 DRUHÉHO KOLA V průběhu roku 2007 jednotlivá rozvojová partnerství na plno realizovala své projektové aktivity v rámci Akce 2 a rovněž intenzivně pracovala na mainstreamingu získaných zkušeností a dobrých výstupů Akce 2, a to v rámci Akce 3. Čerpání finančních prostředků i věcné plnění pracovních plánů jednotlivých projektů je pravidelně sledováno, což je důležité pro včasné podchycení případných problémů. Ukončení Akce 1 a realizace Akce 2 a 3 Akce 1 byla v roce 2006 ukončena u všech 59 projektů, u jednoho projektu však k neproběhla závěrečná platba pro nedostatky v předloženém vyúčtování odhalené při kontrole na místě. Na počátku roku 2008 byla předložena závěrečná zpráva tohoto projektu v souladu se závěry kontroly a vypořádáním námitek a následně proplacena závěrečná platba. Na konci roku 2007 bylo v České republice realizováno 69 projektů zařazených v 5 prioritách, resp. v 14 opatřeních. Všechny projekty, které postoupily do Akce 2 a 3 v současné době úspěšně realizují/realizovaly Akci 2 (realizace projektových aktivit) a 3 (šíření a prosazování výstupů projektů). Výjimkou je pouze jeden projekt, který ukončil svou činnost z vlastní iniciativy na počátku roku 2007 a následně vrátil poskytnutou zálohu ve stanoveném termínu na příslušný účet MPSV. Předpokládané ukončení většiny projektů je plánováno do poloviny roku 2008 (červen září 2008). Přestože několik projektů původně indikovalo ukončení činnosti již v roce 2007, byl prozatím ukončen 1 projekt a ostatní projekty si podaly žádost o změnu rozhodnutí týkající se prodloužení doby realizace projektu v průměru o několik měsíců. Tabulka s přehledem projektů v Akci 2 a 3 dle jednotlivých opatření, včetně informace o rozpočtu, datu zahájení Akce 2 a 3, resp. Akce 3 a datu ukončení projektu se nachází v příloze č. 2 této zprávy. Zajištění dostatečného čerpání finančních prostředků Čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu v rámci CIP EQUAL bylo celkově úspěšné. Již ke konci září 2007 ČR překročila co do realizovaných Verze schválená MV CIP EQUAL

16 aktivit CIP EQUAL stanovenou hranici pro splnění pravidla n+2. RP v té době realizovala aktivity v objemu 15,507 mil. EUR. Dále k plnění n+2 viz kapitola 3.3. Podpora příjemcům při realizaci Akce 2 a 3 Metodická podpora příjemcům je poskytována ze strany ŘO, resp. NPS prostřednictvím např. metodických pokynů, konzultací, webových stránek, seminářů či hromadných ových informací zasílaných k jednotlivým problematickým oblastem (tzv. číslovaných informací). Více podrobností o metodické podpoře uvádíme v kapitolách (obecně), 2.4 (ve vztahu k naplňování principů), 2.3 (ve vztahu k mainstreamingu), 4.3 (ve vztahu k publicitě), příp. na jiných odpovídajících místech této zprávy. Monitorovací období projektů bylo původně stanoveno na 3 měsíce, ale pro zlepšení cash-flow projektů byla již v roce 2006 příjemcům dána možnost předkládat monitorovací zprávy i v kratších intervalech (monitorovací období však nesmí být kratší než jeden měsíc). Tuto cestu volí například menší organizace, které nemají vlastní zdroje pro dočasné hrazení výdajů projektu. V průběhu roku 2007 celá řada projektů přešla zpět k 3 měsíční periodicitě předkládání zpráv, a to z důvodu stabilizace rozpočtů. Dalším opatřením pro zlepšení cash-flow projektů, které bylo zavedeno již v roce 2006 a ve kterém bylo pokračováno i v roce 2007, a které má za úkol zlepšit finanční situaci projektů, je navyšování zálohových plateb pro Akci 2 a 3. Novým projektům, které vzešly z dodatečné výzvy č. 4 pro Akci 3 byla ihned automaticky poskytnuta záloha ve výši 30 % jejich celkového rozpočtu, resp. 90 % u úřadů práce. Toto opatření bylo schváleno členy Monitorovacího výboru v Programovém dodatku CIP EQUAL, verze 1.5, která je platná od 1. září 2006, a to na základě projednání tohoto návrhu Výborem příjemců. Možnost navýšení zálohové platby byla dána těm projektům, které splnily stanovená kritéria. Tento krok navíc ocenili i auditoři EK při reauditu ŘO v roce 2006 (více rovněž viz kapitola 2.5). V rámci snižování administrativní náročnosti v oblasti dokladování realizovaných aktivit probíhala řada jednání ŘO s relevantními institucemi týkající se právě zjednodušení administrativy kladené na příjemce při zachování dodržování legislativních pravidel České republiky i Evropské unie. Výsledky těchto vyjednávání byly do praxe zavedeny právě v roce Tento přístup byl rovněž pozitivně hodnocen auditory EK (dále viz kapitola 2.5). Monitorovací indikátory CIP EQUAL V rámci implementace CIP EQUAL jsou sledovány dva typy indikátorů. Jedná se o indikátory CIP EQUAL stanovené ŘO pro celý program (indikátory založené na povinných indikátorech stanovených EK) a o indikátory definované přímo jednotlivými příjemci ve svých DPA, resp. TCA, které poskytují informace nezbytné pro sebehodnocení každého RP. Pro kvantifikaci a analýzu monitorovacích indikátorů po jednotlivých tématických oblastech jsou určeny indikátory stanovené ŘO. Na základě seznamu monitorovacích indikátorů stanovených ŘO jsou data sledována na úrovni RP a následně jsou agregována na úrovni programu a tématických oblastí (indikátory pro opatření, na která se tématická oblast rozpadá Verze schválená MV CIP EQUAL

17 vzhledem k různé míře spolufinancování v oblastech Cíle 1 a Cíle 3, jsou stejné). Monitorovací indikátory sledují realizaci pracovních programů RP v těchto oblastech: výdaje, příjemci služeb, školící/poradenské/mentorské aktivity, mainstreamingové aktivity, složení RP, inovativní produkty, mezinárodní spolupráce a další. Vzhledem k tomu, že aktivity CIP EQUAL jsou zaměřeny na dosažení změny systémů a přístupů, případně vývoj zcela nových přístupů, nikoliv na realizaci určitého počtu školících a vzdělávacích aktivit, je velice obtížné kvantitativně měřit dopady CIP EQUAL. V roce 2007 došlo v oblasti monitorovacích indikátorů stanovených na úrovni programu k několika změnám v systému jejich sběru a vyhodnocování. Prvním významným posunem bylo zahájení elektronického sběru průběžných hodnot indikátorů. Od prvního pololetí 2007 tento sběr probíhá tak, že RP vyplní ve specializované aplikaci sestavu indikátorů, sestavu elektronicky zašle NPS, která provede přenos dat do MSSF. V celém systému monitorovacích indikátorů se ještě potýkáme s počáteční nezkušeností v práci s indikátory. Indikátory byly změněny na MV CIP EQUAL v rámci PD CIP EQUAL, verze prosince Ukázalo se však, zejména na základě analýzy dat poskytovaných RP, že ani tato úprava, přestože napravila mnohé nedostatky, nebyla ideální. Svědčilo o tom především zjevná existence různých výkladů na straně RP, která vedla k poskytování neporovnatelných a neagregovatelných hodnot některých indikátorů. Druhým významným zásahem v oblasti indikátorů proto byla dílčí úprava definic jednotlivých indikátorů, ke které v druhém pololetí 2007 přistoupil ŘO formou komentáře. Nedošlo tedy ke změně indikátorů, avšak byly upřesněny jejich definice. U některých příjemců tento krok vedl k přehodnocení plánovaných hodnot indikátorů, neboť se významně sjednotil výklad jednotlivých indikátorů, aby byla zajištěna možnost jejich agregace. Třetí významný krok v oblasti monitorovacích indikátorů bylo rozšíření stávající převážně formální kontroly o detailní kontrolu věcnou za použití statistických metod. Od listopadu 2007 tak jsou indikátory kontrolovány v rámci kontroly průběžných technických monitorovacích zpráv i z hlediska jasně definovaných logických vazeb mezi jednotlivými indikátory a současně jsou pomocí analýzy hodnot v celém souboru indikátorů identifikovány extrémní hodnoty, které jsou v řadě případů zapříčiněny nesprávným výkladem indikátorů ze strany příjemců. Díky této kontrole již byla výrazně zlepšena validita a reliabilita vykazovaných dat. Na základě této hloubkové kontroly se pochopitelně ukazuje, že vypovídací schopnost agregovaných hodnot některých indikátorů je omezená, nicméně výraznou většinu indikátorů lze bez námitek agregovat na vyšších úrovních. Monitorovací indikátory CIP EQUAL jsou v agregované podobě na úrovni programu a tématických opatření uvedeny v příloze č. 7. Na základě průběžného monitorování realizace pracovních programů RP lze konstatovat, že jednotlivým RP se daří dosahovat stanovených cílů, přičemž hodnoty indikátorů odpovídají fázi realizace pracovních programů RP. Některé monitorovací indikátory na úrovni programu a tématických oblastí jsou plněny dokonce nad rámec stanovených plánovaných Verze schválená MV CIP EQUAL

18 hodnot. Z hlediska specifik jednotlivých tématických oblastí lze konstatovat, že nejsou významné rozdíly v dosažených hodnotách monitorovacích indikátorů. Podrobnější informace k hodnotám monitorovacích indikátorů jsou ve zprávě z 3. etapy průběžného hodnocení CIP EQUAL. 2.3 MAINSTREAMING NA ÚROVNI PROGRAMU Implementační rámec mainstreamingu vztah Akce 2 a 3 Akce 2 (realizace projektových aktivit vývoj a testování inovativních nástrojů na pracovním trhu) a Akce 3 (diseminace a mainstreaming) probíhají v České republice paralelně. Tyto Akce navázaly bezprostředně na Akci 1, a to pokud dané rozvojové partnerství splnilo stanovené podmínky. Většina RP přešla do Akce 2 a 3 v červenci až říjnu Z původně 59 RP v Akci 1 jich do Akce 2 a 3 úspěšně postoupilo 57. Každé RP, které vyvíjí inovativní produkty v rámci Akce 2, má také povinnost provádět diseminační a mainstreamingové aktivity k jejich prosazování. Dodatečné výzvy V souvislosti s identifikací volných prostředků a následnou změnou finančního plánu v programovém dodatku CIP EQUAL a záměrem dále podpořit mainstreamingové aktivity vyhlásil ŘO dne 28. února 2007 dodatečnou výzvu, a to výhradně pro realizaci Akce 3. Celková částka pro tuto výzvu činila Kč. V rámci výzvy bylo podpořeno 25 žádostí. Další dodatečná výzva na Akci 3 byla ŘO vyhlášena 27. září Celková částka pro tuto výzvu činila Kč a před koncem roku 2007 již byly výběrovou komisí doporučeny jednotlivé žádosti pro financování. Následně bylo v roce 2008 podpořeno 6 žádostí. Zajímavým jevem dodatečných výzev byla skutečnost, že někdy docházelo k vytváření nových partnerství i napříč stávajícími RP. Tento fakt lze vysvětlit snahou zapojených subjektů hledat co nejefektivnější strategická spojenectví, která by zesílila účinky finálního mainstreamingu vytvořených výstupů. Národní mainstreamingová strategie Národní mainstreamingová strategie pro ČR byla ustanovena na konci roku Dokument obsahuje popis systému NTS, harmonogramu mainstreamingových aktivit (mainstreamingový plán) a indikátory pro sledování stanovených cílů. Národní mainstreamingová strategie je přitom pravidelně (jednou za čtvrt roku hodnocena) a na základě tohoto hodnocení aktualizována. Dokument Národní mainstreamingová strategie je dostupný na Z hlediska celkového hodnocení můžeme konstatovat, že postup realizace Národní mainstreamingové strategie (NMS) se v roce 2007 uskutečnil dle plánu. NMS byla v roce 2007 aktualizována a vzniklá verze 1.2 byla schválena Monitorovacím výborem CIP EQUAL dne Aktualizace se týkala především následujících oblastí: zapojení placených dlouhodobých expertů do činnosti NTS koordinace mainstreamingových aktivit jednotlivých NTS, zejména v oblasti vertikálního mainstreamingu Verze schválená MV CIP EQUAL

19 možnosti financování aktivit NTS hodnocení a validace inovací a dobré praxe Základní plán práce na rok 2007 byl v rámci NMS stanoven takto: průběžná práce s dílčími výsledky projektů prohlubování spolupráce v rámci NTS, zainteresování širšího okruhu zájemců (mimo NTS) do problematiky identifikace tzv. best practices a bad practices (validace inovativních produktů) diseminace a mainstreaming průběžných výstupů RP a NTS výroční konference prezentace průběžných výstupů NTS Všechny tyto body byly v průběhu daného období průběžně plněny. Více detailů uvádíme níže. Národní tématické sítě (NTS) V roce 2007 pokračovala činnost NTS, která byla v ČR zahájena v únoru Rozvojová partnerství jsou rozdělena celkem do šesti NTS: NTS A NTS B NTS C NTS D NTS E NTS F Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Podpora adaptability a celoživotního učení Rovné příležitosti mužů a žen Integrace na trhu práce pro cizince a osoby ohrožené rasovou nesnášenlivostí Jednotlivé NTS se scházely v průměru jednou za čtvrt roku (celkem v roce 2007 proběhlo 25 setkání NTS). V rámci jednání byly diskutovány např. produkty, které by mohly být předmětem validace, validační experti, společné aktivity (webové stránky, bulletin apod.), plnění mainstreamingových strategií, příprava na výroční konferenci NTS apod. V průběhu daného období byla také v některých NTS navázána hlubší spolupráce několika RP. Jejich společným cílem je využití kombinace vytvářených produktů pro jejich lepší mainstreaming, šíření a udržitelnost (např. v rámci NTS D). Členstvo jednotlivých NTS bylo rozšířeno především o nová RP vzniklá na základě dodatečné výzvy z února 2007, ale připojili se i někteří noví experti stojící mimo RP (např. z úřadů práce). Benchmarking, diseminace a transfer inovativních výsledků Pokud hodnotíme činnost NTS, můžeme konstatovat, že jednoznačně podpořila navázání bezprostředního kontaktu jednotlivých rozvojových partnerství a dalších zapojených expertů a policy makerů. RP vnímají zapojení do sítí jako velký přínos pro své projekty. Důvody jsou zejména navázaní nové spolupráce a to zejména ve vztahu ke společným mainstreamingovým aktivitám; získání inspirativních poznatků a informací, které lze využít v rámci RP a zároveň k aktualizaci mainstreamingových strategií jednotlivých RP. Dochází k přenosu informací mezi RP, ke sdílení kontaktů a Verze schválená MV CIP EQUAL

20 rovněž ke koordinaci výstupů a jejich vzájemnému připomínkování tj. k peer reviews. Dále také dochází k plánování společných aktivit ve vztahu k ovlivňování a informování veřejnosti, a to jak všeobecné veřejnosti, tak expertů s vlivem na změny v legislativní oblasti. Jednotlivé sítě pracují na možnostech publicity svých sítí např. formou vytvoření společného webu nebo vytvoření publikací, které budou popisovat činnost NTS s charakteristikou projektů a jejich společnou mainstreamingovou strategii, společné konference a semináře. Do NTS jsou také jakožto členové zapojení experti z akademické sféry, nevládních organizací, sociální partneři i tzv. tvůrci politik z Rad vlády ČR i jednotlivých ministerstev. Pro tyto zástupce představují sítě možnost mít informace z první ruky o vyvíjených produktech a naopak tyto produkty aktivně ovlivňovat a poskytovat realizátorům projektů možnost benchmarkingu oproti stávající praxi a podporovat jejich možné prosazení. Z průběžného hodnocení národní mainstreamingové strategie v roce 2007 vyplynuly nedostatky v aktivním zapojení nominovaných expertů v rámci některých NTS. V reakci na tento stav ve 3. čtvrtletí došlo ke jmenování nových expertů z úřadů práce do všech NTS. Jejich zapojení je možné hodnotit kladně. ŘO také o činnosti NTS informuje členy MV CIP EQUAL, někteří členové MV CIP EQUAL jsou také přímo členové NTS. Seznam členů NTS se nachází v příloze č. 3 této zprávy. Dne 19. listopadu 2007 se v Praze uskutečnila již třetí národní konference CIP EQUAL tentokrát s podtitulem Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Konference byla jednak příležitostí k prezentování dosaženého pokroku v rámci implementace CIP EQUAL, jednak setkáním zástupců projektů realizovaných v rámci CIP EQUAL v České republice s tvůrci politik a experty na danou problematiku. Byly zde prezentovány nejlepší výsledky projektů CIP EQUAL a národních tématických sítí, které sdružují projekty tohoto programu s podobným tématickým zaměřením a odborníky a zástupce státní správy (tvůrce politik) v daných tématických oblastech. Konferenci zahájil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Konference po úvodní části v plénu probíhala formou workshopů jednotlivých národních tématických sítí a jedné průřezové skupiny, v rámci kterých byly představeny vyvinuté inovativní produkty potenciálním uživatelům ze státní správy, z úřadů práce, vzdělávacích institucí, krajských a obecních úřadů, neziskových organizací apod. Na závěr každého z workshopů byl vyhrazen prostor pro dotazy k příslušnému tématu možnostech využití představených produktů, jejich relevantnost ke stávajícím politikám a praxím na trhu práce či nápady a doporučení pro další směřování strategie dané sítě. Konference potvrdila, že projekty EQUAL již přinášejí první konkrétní a ověřené výstupy v oblasti řešení nejrůznějších problémů a forem diskriminace na trhu práce, a takové je nyní třeba prosazovat do praxe. Závěr konference byl věnován shrnutí jednotlivých workshopů, byly zmíněny hlavní oblasti a možnosti, kterým by měla být v závěrečné fázi NTS, resp. CIP EQUAL věnována pozornost. Po celý den probíhaly výstavky vybraných projektů a jejich produktů. Účastníci konference tak měli příležitost se seznámit i s dalšími inovativními produkty, které byly dosud v rámci CIP EQUAL vyvinuty. V souvislosti s proběhlou konferencí CIP EQUAL byl připraven sborník inovativních produktů, které byly na konferenci prezentovány. Sborník byl publikován v roce Transfer inovativních výsledků CIP EQUAL pokračoval také skrze internetové diskusní platformy, tzv. ESF Fóra, která umožňuje členům NTS - a nejen jim - Verze schválená MV CIP EQUAL

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL

Program Iniciativy Společenství EQUAL Program Iniciativy Společenství EQUAL Praha, 16. duben 2004 OBSAH Seznam zkratek... 6 1. ÚVOD PROGRAMU INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL...9 1.1. Vymezení Iniciativy Společenství EQUAL... 10 1.1.1. Zaměření

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více