Migranti a domácí násilí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Migranti a domácí násilí"

Transkript

1 Migranti a domácí násilí Příspěvky z konference a workshopů konaných 29. a 30. listopadu 2011 v Praze. Centrum sociálních služeb Praha

2 Migranti a domácí násilí Centrum sociálních služeb Praha Autoři publikace: zástupci NNO, které pracují s migranty, a členové interdisciplinárního týmu v hl. m. Praze na ochranu před DN. Většina příspěvků zazněla na mezinárodní konferenci a workshopech na MHMP dne 29. a 30. listopadu Publikace vznikla v rámci projektu financovaného z OP LZZ a globálního grantu Mezinárodní spolupráce a státního rozpočtu. Na koncipování publikace se podílel realizační tým projektu ve složení manažerka PhDr. Marie Šusterová, odborní garanti Ladislava Poláková, DiS., Bc. Alena Nedvědová, Mgr. Zuzana Chomová, Mgr. Lenka Vaníčková, Mgr. Jaroslav Vydra Autorem fotografie na titulní straně:lukáš Bystřický Fotografie uvnitř publikace pořídil Mgr. Jaroslav Vydra Editoři publikace: PhDr. Marie Šusterová, Mgr. Jaroslav Vydra TISK Bario s.r.o Grafická úprava: Informica studio s.r.o.

3 Obsah Úvod - Řešením domácího násilí v rodinách migrantů je interdisciplinární spolupráce... 5 PhDr. Marie Šusterová, manažerka projektu, sociální pracovnice IC Praha Možnosti zachování povolení k pobytu cizincům rodinným příslušníkům občanů EU v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES Ing. Vlastimil Vintr, odd. azylové a migrační politiky MV ČR Domácí násilí a cizinci z pohledu policejního por. Mgr. Bc. Krystian Maršík, DiS., komisař PČR Služby kulturních mediátorů komunitního centra InBáze Berkat o.s. v kontextu problematiky domácího násilí Mgr. Eva Dohnalová, vedoucí sociálního oddělení InBáze Berkat o.s. Domácí násilí a Vietnamci žijící v České republice Mai Xuan Thanh, kulturní mediátorka pro vietnamsky mluvící migranty Problematika domácího násilí u mongolské komunity žijící v ČR Otgon-Erdene Erdenebat, kulturní mediátorka pro mongolsky mluvící migranty Domácí násilí u ruských migrantů Marina Pojmanová, kulturní mediátorka pro rusky mluvící migranty Domácí násilí v arabském světě Chima Youssef, projektový manažer vzdělávací a kulturní sekce Propojení ženských multikulturních skupin a psychoterapie i v oblasti domácího násilí o. s. InBáze Berkat Ing. Věra Roubalová Kotlánová, psycholožka Domácí násilí u cizinců - skrývaný problém? Zkušenosti Centra pro integraci cizinců ze sociálního poradenství migrantům Mgr. Barbora Machová, soc. pracovnice, Centrum pro integraci cizinců o.s.

4 Projekt Magdala, Arcidiecézní charita Praha Mgr. Jinřiška Krpálková, ADCH Praha, Projekt Magdala Organizace pro pomoc uprchlíkům a domácí násilí Mgr. Ludmila Bobysudová Organizace pro pomoc uprchlíkům Opening Doors Mgr. Judita Klepková, sociální pracovnice Sama v cizí zemi případ domácího násilí v rodině cizinců žijících v ČR Bc. Daniela Bendlová, soc. pracovnice, OSPOD ÚMČ Praha 20 Vznik a činnost sdružení META Petra Kozílková, koordinátorka projektů Práce s migranty z perspektivy psychologa Mgr. Jaroslav Vydra, psycholog Intervenčního centra Praha, CSSP Čtyři příběhy z Intervenčního centra Mgr. Zuzana Chomová, psycholožka, Intervenční centrum CSS Praha Interkulturní iniciativa v Berlíně pomáhá migrantkám při ochraně před domácím násilím Systém ochrany před domácím násilím ve Spolkové zemi Berlín PhDr. Marie Šusterová, Intervenční centrum CSS Praha Adresář možné pomoci

5 Úvod Řešením domácího násilí v rodinách migrantů je interdisciplinární spolupráce PhDr. Marie Šusterová, manažerka projektu, sociální pracovnice IC Praha V době, kdy se na nás ze všech stran hrnou informace, letáky, informační materiály a brožury o všem možném, je celkem troufalé pouštět se do vydání další publikace. Možná znáte ty chvíle, kdy vás přepadávají noční můry, aby další brožura nebyla jen souborem popsaných papírů určených do sběru Jsem ráda, že publikace Migranti a domácí násilí není toho druhu a přináší naopak mnoho aktuálních a zcela nových informací o tom, jak různé neziskové organizace pomáhají migrantům v procesu integrace a jak jim pomáhají překonávat v rodině i takové problémy jako domácí násilí. V brožuře dostali prostor zástupci důležitých organizací, které migrantům nabízejí bezplatné služby, poradenství, právní pomoc a doprovázení při jednání na úřadech, ale i užitečné kurzy češtiny či výuku jiných dovedností. Za všechny budu jmenovat InBázi Berkat, Centrum pro integraci cizinců, Organizaci pro pomoc uprchlíkům, občanské sdružení Meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a projekt Magdala Arcidiecézní charity Praha. Řešení domácího násilí v rodině migrantů nebo v dvoukulturním manželství bývá vždy pro policii nebo pro přestupkové oddělení či oddělení péče o dítě nepřehlednou a komplikovanou záležitostí. Každá komunita má svá specifika, kulturu, zvyklosti. Kultura hraje vždy důležitou roli, ale není možné kulturou omlouvat násilí, dočtete se v této publikaci. Dobrou zprávou je, že občanské sdružení InBáze Berkat má již dnes vyškolené kulturní mediátory z vietnamské, mongolské, ruské či arabské komunity. Pro práci mediátorek jsou školeny většinou klientky těchto organizací, které samy prošly integračním procesem a potýkaly se s problémy v nové zemi. Teď chtějí pomáhat lidem ze své komunity. Součástí bohaté nabídky služeb InBáze Berkat je i terénní práce a poradna na cizinecké policii. Kulturní mediátor je současně i krizovým interventem v okamžiku, kdy je s obětí domácího násilí svízelná komunikace. Může být velkou posilou při jednání, zná kulturní kontext a může být zdejším úřadům velmi prospěšný. 5

6 Z příspěvků zjistíte další zajímavou informaci, že občanské sdružení Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů realizuje projekt s pilotním vzdělávacím modulem pro sociální tlumočníky z řad migrantů. Spolupracuje na tomto projektu s Centrem pro integraci cizinců. Projekt je užitečný nejen pro migranty samotné nabídl jim pracovní příležitosti, ale i pro organizace, které potřebují v krátkém čase sehnat tlumočníka pro jednání s ohroženou osoboumigrantkou. Publikace přináší zprávu o zajímavém zahraničním projektu Opening Doors, který v roce 2011 začala realizovat Organizace pro pomoc uprchlíkům. Hlavním cílem projektu je informovat ženy-migrantky o všech formách násilí a jeho prevenci v kontextu života v České republice. Myšlenkou a ústřední ideou projektu je vyškolit ženy migrantky v tématu násilí na ženách, aby posléze byly samy schopny informace ženám ve své komunitě předávat. Informace účastnicím kurzů a workshopů předávají vyškolené lektorky-migrantky. Centrum pro integraci cizinců ve svém příspěvku přesně analyzuje obtížnou životní situaci v rodině migrantů, kde navíc probíhá domácí násilí. Jsou tu popsány specifické faktory, které mohou vést k domácímu násilí právě u migrantů, zároveň však ztěžují řešení situace v rodině. Zkušenost Centra pro integraci cizinců naznačuje, že řešení domácího násilí v rodině migrantů bývá zavřeno za několikerými dveřmi. Migranti mají malý přehled o službách a možnostech pomoci a často nevědí, že mohou využívat sociální služby. Bohužel limitujícím faktorem, aby migranti vyhledali pomoc, bývá jazyková bariéra. Právě proto je dobré, že publikace přináší informace o nové službě sociálních tlumočníků. Nabídka služeb pro cizince vede Intervenční centrum Praha k intenzivnější interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Doufejme, že publikace, která přináší potřebné informace o nabídce organizací, které mají důvěru mezi migranty, podpoří solidní spolupráci mezi organizacemi. Každou publikaci zdobí kazuistiky, nechybějí tedy ani na našich stránkách. Je užitečné, že každý máme možnost konfrontovat svou vlastní zkušenost s řešením případů v jiných organizacích. Důkladné a podrobně popsané kazuistiky z Arcidiecézní charity Praha a Oddělení péče o dítě na ÚMČ pro Prahu 20 jsou výborným pomocníkem pro práci s ohroženou osobou. Projektové aktivity, konferenci a workshop na téma Migranti a domácí násilí, kde byla přednesena většina publikovaných příspěvků, jakož i přípravu a tisk stejnojmenné publikace financuje Centrum sociálních služeb Praha z projektu

7 Finance jsou z Evropského sociálního fondu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a globálního grantu Mezinárodní spolupráce. Inspirací pro hlubší prozkoumání tématu migrantů a domácího násilí v hl. m. Praze byla dlouholetá a bohatá zkušenost s mezikulturní problematikou u našeho německého partnera ve Spolkové zemi Berlín organizaci BIG - Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e. V. Touto cestou děkujeme Patricii Schneider a Stefanu Beckmannovi za zajištění programu při čtyřech berlínských pracovních stážích, kterých se zúčastnilo přibližně 50 členů interdisciplinárního týmu z Prahy. Zajímavé podněty pro práci s migranty jsme čerpali ze setkání s pracovnicemi organizace Interkulturelle Initiative e. V. v Berlíně. V publikaci o této organizaci přinášíme krátkou informaci. Seznámili jsme se i s provozem berlínské BIG Hotline k domácímu násilí. Na této telefonické lince pomoci se střídá po dnech pět neziskových organizací, přitom noční a víkendový provoz zajišťuje koordinátor spolupráce organizace BIG. Berlínská BIG Hotline pro pomoc při domácím násilí dokáže v krátké době zprostředkovat pro ohroženou ženu-migrantku tlumočníka v jednom z 31 jazyků. Při realizaci projektu dostali možnost nahlédnout do systému pomoci osobám ohroženým domácím násilí v Německu a na Slovensku zástupci neziskových organizací, pražských úřadů městských částí, Policie ČR, Městské policie Praha i justice. Zkušenosti Spolkové země Berlín a organizace BIG ukazují, že proti domácímu násilí musí jednotně postupovat celá společnost v čele s politiky, státními úředníky, policií, justicí a neziskovými organizacemi. V ČR se od roku 2004 daří postupně zlepšovat legislativu na ochranu před DN a zkvalitňovat policejní a soudní praxi při řešení případů domácího násilí. Sympatickou zprávou tedy je i příspěvek zástupce státu Ministerstva vnitra ČR. Situaci migrantek, které byly vystaveny chování násilného partnera, bude zohledňovat i Ministerstvo vnitra ČR při posuzování možnosti zachování jejich stávajícího povolení k pobytu. Novelou zákona o pobytu cizinců (zákonem č. 427/2010 Sb.) bylo doplněno ustavení 174a. Ukončení partnerského svazku s násilnou osobou, občanem ČR nebo EU, nemusí mít nutně vliv na ukončení povolení k pobytu na území ČR a že stávající povolení k pobytu, vázané na ukončení manželství nebo partnerský svazek, může být správním orgánem zachováno. O tom, že se mění i přístup Policie ČR k problematice domácího násilí, svědčí příspěvek zástupce Skupiny kriminální policie a vyšetřování Policie Praha o využívání speciální výslechové místnosti na krajském ředitelství. Upravené 7

8 prostory umožňují větší ohleduplnost při výslechu ohrožené osoby. Policisté si uvědomují, že domácí násilí může ve dvoukulturním manželství nebo v rodině migrantů rychle eskalovat a přináší pro ženu a děti nebezpečné riziko. Mnozí policisté už prošli speciálním školením k problematice domácího násilí a chovají se při zásahu profesionálně. Domácí násilí se ve většině případů týká i nezletilých dětí dlouhodobě bývají svědky brutálních útoků v rodině a prožívají traumatizující pocity bezmoci a strachu. Při interdisciplinární spolupráci hledá Intervenční centrum při práci s ohroženou osobou oporu v příslušných odděleních péče o dítě a v organizacích zaměřených na pomoc dítěti. V publikaci se můžete seznámit s kazuistikou, kterou řešil OSPOD Úřadu městské části pro Prahu 20. Z popisovaného příběhu je patrné, že profesionální přístup sociálních pracovnic k řešení domácího násilí v rodině cizinců je důležitou ochranou pro nezletilé dítě. Angažovaný a erudovaný přístup k řešení domácího násilí zaujímá stále více pracovníků oddělení péče o dítě. Publikace Migranti a domácí násilí nabízí informace o situaci migrantů v cizí zemi. Jejich situaci charakterizují specifické sociální faktory, které významně přispívají k násilí mezi blízkými. Bývá to frustrace z migrace, protože jak uvádí sdružení Berkat - je to náročný životní projekt, kdy člověk ztrácí své zázemí v lidech, postavení, krajině, jazyce, jídle, humoru apod. Tato frustrace ze ztráty může vést k násilí. Jestliže budeme mít více informací o sobě navzájem, naučíme se mezi sebou lépe spolupracovat a možná přispějeme k tomu, aby k těmto excesům docházelo co nejméně. Důležitým cílem pro celý interdisciplinární tým je společně hledat vhodnou pomoc rodině, která žije často v izolaci a ve stresu z neznámého prostředí. Chtěla bych poděkovat realizačnímu týmu a pracovníkům Intervenčního centra CSSP za energii, kterou do projektu vkládají. Jsem přesvědčena, že se nám všem vrátí v podobě kvalitní interdisciplinární spolupráce. Děkuji Aleně Nedvědové, Ladislavě Polákové, Zuzaně Chomové, Lence Vaníčkové, Jaroslavu Vydrovi za pečlivou přípravu všech projektových aktivit a výbornou reprezentaci Intervenčního centra, které je součástí Centra sociálních služeb Praha. 8

9 9

10 Ing. Vlastimil Vintr, odd. azylové a migrační politiky MV 10

11 Možnosti zachování povolení k pobytu cizincům rodinným příslušníkům občanů EU v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES (zohlednění okolností, které svědčí o výskytu domácího násilí v ukončeném manželství nebo partnerském svazku, při rozhodování o ukončení přechodného pobytu) Ing. Vlastimil Vintr, odd. azylové a migrační politiky MV Problematika domácího násilí v rámci agendy Ministerstva vnitra České republiky Problematikou domácího násilí se Ministerstvo vnitra České republiky intenzivně a dlouhodobě zabývá. Aktuálně jsou vyvíjeny preventivní aktivity v souladu s vládou České republiky, v usnesení č. 262 ze dne , schváleným Národním akčním plánem prevence domácího násilí na léta 2011 až Koordinátorem tohoto akčního plánu je Ministerstvo vnitra České republiky spolu s Úřadem vlády České republiky. Preventivní aktivity Ministerstva vnitra České republiky, v rámci nichž je rozvíjena spolupráce s dalšími resorty, Policií České republiky, místními samosprávami a nestátním neziskovým sektorem, jsou pojímány interdisciplinárně a zaměřují se na práci s oběťmi i násilnými osobami. Gestorem preventivních aktivit vyvíjených na poli boje proti domácímu násilí Ministerstvem vnitra České republiky je především odbor prevence kriminality. Vzhledem k vnímání problematiky domácího násilí ministerstvem vnitra jako závažného celospolečenského problému, který se netýká pouze občanů ČR, ale i cizinců na území České republiky žijících, svou pozornost k tomuto problému obrací i odbor azylové a migrační politiky. S nabytím účinnosti zákona 427/2010 Sb. (jímž byl novelizován zákon 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) přešla kompetence rozhodování ve věcech dlouhodobého pobytu cizinců z Ředitelství služby cizinecké policie Policie České republiky na odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. Výše uvedenou novelou zákona 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla rovněž transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES. 11

12 V kontextu přechodu kompetencí ve věci povolování dlouhodobého pobytu cizincům na území České republiky na ministerstvo vnitra, resp. odbor azylové a migrační politiky, a transpozice výše uvedené směrnice, získala problematika domácího násilí a jeho důsledků na soužití obětí a násilných osob kvalitativně novou relevanci vzhledem k rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Právní rámec posuzování možnosti zachování stávajícího povolení k pobytu pro oběti domácího násilí S ohledem na platné znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ ES čl. 13 odst. 2. a jeho transpozici do 87f zákona 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplynula potřeba zohlednit takové skutečnosti, které svědčí o důvodném podezření, že rodinný příslušník občana ČR nebo EU se stal v průběhu ukončeného manželského nebo partnerského svazku obětí domácího násilí (v rámci rozhodování o ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana ČR nebo EU z důvodu zániku manželství nebo registrovaného partnerství na základě rozhodnutí soudu nebo z důvodu prohlášení manželství za neplatné). Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES v čl. 13 odst. 2 písm. c) ukládá (v případě rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné nebo ukončení registrovaného partnerství podle čl. 2 odst. 2 písm. c) směrnice) zachování práva pobytu rodinných příslušníků občanů EU, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, pokud je to opodstatněno obzvlášť obtížnými okolnostmi, například u osob, které se během manželství nebo registrovaného partnerství staly obětí domácího násilí. Ustanovení 87f odst. 2. písm. c) zákona 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, explicitně transponuje ustanovení čl. 13 odst. 2. písmena a), b) a d) směrnice. Ustanovení čl. 13 odst. 2. písm. c) směrnice je pak v rámci tohoto zákona upraveno volněji a v ustanovení 87f odst. 2. řešeno obecným odkazem na hodnocení přiměřenosti rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana ČR nebo EU z hlediska zásahu takového rozhodnutí do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka. Přiměřenost takového rozhodnutí by tedy měla být posuzována v souladu s ustanovením 174a zákona 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedené ustanovení dává dostatečný prostor pro zohlednění okolností důvodně svědčících o skutečnosti, že se rodinný příslušník občana ČR nebo EU stal obětí domácího násilí. V této souvislosti je třeba připomenout, že čl. 13 odst. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES dopadá na velmi úzkou skupinu 12

13 cizinců, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů ČR nebo EU. Jde o rodinné příslušníky, jejichž manželství, resp. partnerství, bylo bezdětné, neboť v případě dětí je právo pobytu zachováno (v souladu s ustanovením 87f odst. 2 písm. c) bod 1, které je explicitní transpozicí ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. b) směrnice). Dále jde o situace, ve kterých manželství trvalo méně než tři roky a rodinný příslušník pobýval v daném členském státě méně než jeden rok. V opačném případě je právo pobytu zachováno v souladu s ustanovením 87f odst. 2 písm. c) bod 2, které explicitně transponuje čl. 13 odst. 2 písm. a) směrnice. Při posuzování otázky zda daný právní předpis, v našem případě zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plně transponuje ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES, je nutné vzít v úvahu i základní principy tvorby právních předpisů v České republice. V této souvislosti je třeba zohlednit nálezy Ústavního soudu České republiky 1, z nichž vyplývá, že určitou míru neurčitosti právního předpisu je možné chápat jako logický důsledek povahy právní normy, coby obecného měřítka regulujícího chování právních subjektů. Jakkoliv je jednoznačnost práva vysoce žádoucí, může přinést ve svém důsledku přílišnou rigiditu, a právo proto musí být schopno nechávat prostor měnícím se podmínkám. Ústavní soud v této souvislosti rovněž připomenul ustálenou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, podle níž požadovaná míra přesnosti zákona závisí především na charakteru vztahů, které upravuje, ale též na počtu a povaze jeho adresátů. Novelou zákona o pobytu cizinců (zákonem č. 427/2010 Sb.) bylo doplněno výše uvedené ustanovení 174a. Ustanovení 174a jasně definuje, jaké aspekty jsou při posuzování dopadů do soukromého a rodinného života posuzovány a zkoumány. Ustanovení 174a sice neobsahuje výslovně, že při posuzování dopadů do soukromého a rodinného života je zohledňována situace obětí domácího násilí, na druhou stranu obsahuje dostatek indicií zaručujících, že v rámci správního uvážení správní orgán posoudí zevrubně situaci daného rodinného příslušníka. Výše uvedená možnost objektivního prokázání skutečnosti, že se dotčený rodinný příslušník stal obětí jednání vykazujícího znaky domácího násilí, dává věcně příslušnému správnímu orgánu prostor pro zohlednění takové skutečnosti jako rozhodné pro aplikaci ustanovení 174a. Ministerstvo vnitra České republiky, jako 1 Nález Ústavního soudu České republiky publikovaný pod č. 210/2003 Sb. konstatoval, že neurčitost některého ustanovení právního předpisu nutno považovat za rozpornou s požadavkem právní jistoty, a tudíž i právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky), toliko tehdy, jestliže intenzita této neurčitosti vylučuje možnost stanovení jeho normativního obsahu pomocí obvyklých interpretačních postupů (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/95). 13

14 věcně příslušný správní orgán, v této souvislosti rozpracovalo doporučení postupu při posuzování takových případů rodinných příslušníků občanů ČR nebo EU, v rámci něhož je dále formalizován způsob spolupráce správního orgánu s věcně příslušnými orgány Policie České republiky, pomáhajícími nevládními subjekty a případně soudy za účelem zajišťování informací potřebných k rozhodování o umožnění pobytu skupině rodinných příslušníků občanů ČR nebo EU, kteří se stali oběťmi jednání vykazujícího znaky domácího násilí, a kteří spadají do skupiny definované v čl. 13 odst. 2 písm. c) ve výše uvedeném užším vymezení. Díky v minulosti realizované implementaci souboru opatření zaměřených na potírání domácího násilí na úrovni policejních orgánů a spolupráci policejních orgánů s pomáhajícími nevládními subjekty, které poskytují pomoc a ochranu obětem domácího násilí, se podařilo, kromě zefektivnění opatření proti násilným osobám, především zvýšení koordinace postupu při řešení případů domácího násilí a zajištění evidenčních systémů tak, aby dostupné informace mohly napomoci sledování a dalšímu účinnějšímu odhalování případů jednání vykazujícího znaky domácího násilí; a to jak po linii Policie České republiky, tak po linii pomáhajících nevládních subjektů. Uvedené výsledky implementovaných opatření zásadním způsobem přispívají k možnosti objektivního prokázání skutečnosti, že se dotčený rodinný příslušník stal obětí jednání vykazujícího znaky domácího násilí. Předpokládáme současně, že relevantní pomáhající nestátní neziskové subjekty, které poskytují poradenství a ochranu obětem jednání vykazujícího znaky domácího násilí, jsou po odborné stránce dostatečně erudované, aby mohly případ oběti domácího násilí posoudit a vypracovat, v případě potřeby, na vyzvání správního orgánu objektivní odborné stanovisko. Vzhledem k rozsahu jejich práce s oběťmi domácího násilí jsou rovněž s to, informovat oběti z řad cizinců o skutečnosti, že ukončení partnerského svazku s násilnou osobou, občanem ČR nebo EU, nemusí mít nutně vliv na ukončení povolení k pobytu na území České republiky, a že stávající povolení k pobytu, vázané na ukončené manželství nebo partnerský svazek, může být věcně příslušným správním orgánem zachováno. Česká republika, díky již vybudovaným, a výše popsaným kapacitám plynoucím z interdisciplinární spolupráce na poli potírání domácího násilí a péče o jeho oběti, nastavila v rámci přístupu k rodinným příslušníkům občanů ČR nebo EU (spadajících do kategorie čl. 13 odst. 2 písm. c) směrnice 2004/38/ES) možnosti zachování pobytu těmto cizinců nad rámec, který jí ukládá tato směrnice. Věcně příslušný správní orgán při svém rozhodování o zachování povolení k pobytu totiž není vázán na vyřešení předběžné otázky, zda se dotčený cizinec skutečně stal obětí domácího násilí, jak by tomu bylo při rigidní transpozici výše uvede- 14

15 ného ustanovení směrnice. Takovou skutečnost může konstatovat pouze příslušný soud v rámci svého pravomocného rozhodnutí ve věci trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (podle 199 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který v rámci své skutkové podstaty zahrnuje znaky jednání označovaného jako domácí násilí. Za stávajícího stavu věcně příslušnému správnímu orgánu postačuje, pro prvotní posouzení případu a přiměřenosti dopadu eventuelního odnětí pobytového oprávnění rodinnému příslušníkovi, získání podkladů od věcně příslušného orgánu Policie České republiky, svědčících o důvodném podezření, že se rodinný příslušník občana EU stal obětí jednání nesoucího znaky domácího násilí. Prostor ponechaný správnímu orgánu v legislativní normě upravující pobyt cizinců na území České republiky v podobě zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro správní úvahu tak, při zachování povinnosti správního orgánu zjišťovat stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro to, aby úkon správního orgánu byl v souladu se zákonem a ostatními právními předpisy včetně mezinárodních smluv, při šetření oprávněných zájmů dotčených osob, veřejného zájmu a zohlednění individuálních okolností daného případu, umožňuje postupovat ve věcech povolení pobytu rodinným příslušníkům občanů EU spadajících do skupiny definované v čl. 13 odst. 2 písm. c) směrnice 2004/38/ES nad rámec minimálního standardu daného touto směrnicí, jakož i nad rámec eventuelní rigidní transpozice tohoto minimálního standardu do Zákona o pobytu cizinců. Součinnost Ministerstva vnitra České republiky s dalšími subjekty Z výše popsané charakteristiky transpozice unijních norem do české legislativy vyplývá potřeba koordinované součinnosti mezi Ministerstvem vnitra České republiky, jako věcně příslušného správního orgánu pro rozhodování ve věcech povolování pobytu cizincům na území České republiky, a dalšími subjekty v podobě Policie ČR, justičních orgánů a nestátních neziskových organizací. Za základní rámec takové součinnosti byl zvolen již vytvořený systém monitoringu výskytu případů jednání vykazujícího znaky domácího násilí v rámci policie České republiky 2 a systém péče o oběti domácího násilí založený na interdisci- 2 V návaznosti na závazný pokyn policejního prezidenta č. 166/2009 ze dne 23. prosince 2009, který upravuje způsob evidování rozhodnutí Policie ČR o vykázání násilné osoby podle ustanovení 44 zákona 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 15

16 plinární bázi, opírající se o součinnost ústředních orgánů státní správy s místními samosprávami a nevládními neziskovými organizacemi. Vzhledem ke specifickým okolnostem jevů spojených s problematikou domácího násilí, kterého jsou jako oběti nebo násilné osoby účastni cizinci, Ministerstvo vnitra realizovalo v průběhu roku 2011 konzultace s nestátními neziskovými subjekty, které se s touto problematikou v rámci své činnosti setkávají. Výsledky těchto konzultací byly rovněž zohledněny při nastavování postupu správního orgánu souvisejícího s posuzováním možnosti zachování práva pobytu cizincům, kteří se prokazatelně stali obětí jednání vykazujícího znaky domácího násilí. Prokazování okolností svědčících o výskytu domácího násilí Domácí násilí nebo jednání, které nese znaky domácího násilí, je jevem, který má ve většině případů latentní povahu. Odehrává se velmi často v uzavřeném rodinném, v případě cizinců i komunitním, prostředí, přičemž okolí není vždy s to jeho přítomnost zaregistrovat. Jeho objektivní prokazování je proto komplikované. Velmi často závisí na uskutečnění agrese násilné osoby proti oběti na veřejnosti nebo za okolností, kdy okolí takové jednání zaregistruje a přivolá policii, nebo ochotě oběti vyhledat odbornou pomoc u policie nebo specializovaných nestátních neziskových organizací. Posouzení možnosti zachování práva pobytu cizinci (po zániku manželství nebo partnerského svazku z důvodu domácího násilí), věcně příslušným správním orgánem je však odvislé od možnosti prokázání takových rozhodných skutečností. Toto je možné prostřednictvím spolupráce správního orgánu s Policií České republiky, která v souladu se závazným pokynem policejního prezidenta (č. 166/2009 ze dne 23. prosince 2009) eviduje rozhodnutí policie vykázání násilné osoby podle 44 zákona č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Další možnost představuje předložení dokladů prokazujících přítomnost domácího násilí v zaniklém manželství nebo partnerském svazku samotným cizincem obětí takového jednání. Tyto doklady mohou mít rozličnou povahu. Kromě již zmíněných rozhodnutí policejního orgánu o vykázání násilné osoby podle 44 zákona 273/2008 Sb. se může jednat o rozhodnutí soudu o vydání předběžného opatření podle 76b zákona 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Relevantním podkladem však může být rovněž stanovisko orgánu činného v trestním řízení, které potvrzuje zahájení trestního stíhání podle 160 zákona 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící 16

17 ve společném obydlí podle ustanovení 199 zákona 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně rozhodnutím soudu v uvedené trestní věci. V případě, že je výše uvedeným způsobem objektivně vykázán výskyt domácího násilí, je možné, aby si správní orgán pro další posouzení okolností, za kterých se toto odehrávalo, a závažnosti jeho důsledků na oběť-cizince (s ohledem na ustanovení 174a zákona 326/1999 S., ve znění pozdějších předpisů), vyžádal odborné stanovisko relevantního pomáhajícího nestátního neziskového subjektu. Zhodnocení implementace směrnice s ohledem na další možnosti pobytu obětí domácího násilí na území České republiky Stávající právní norma upravující pobyt cizinců na území České republiky v podobě zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se s problematikou důsledků domácího násilí na rozpad společného soužití obětí (cizinců) a násilných osob (občanů ČR nebo EU), a především následných konsekvencí rozpadu takového společného soužití v oblasti rozhodování o ukončení pobytu obětí z řad rodinných příslušníků na území ČR, vyrovnala dostatečným způsobem, vzhledem k rozsahu a závažnosti problému. Ve srovnání s dikcí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES jde stávající právní norma upravující pobyt cizinců na území České republiky nad rámec společných standardů, touto směrnicí vyžadovaných. Popsaný způsob aplikace stávající právní normy upravující pobyt cizinců na území České republiky dává možnost, v případě prokázání výše uvedeným způsobem, že se cizinec stal v manželském nebo partnerském svazku s občanem ČR nebo občanem EU obětí jednání vykazujícího znaky domácího násilí, zachovat dotčenému cizinci stávající povolení k pobytu na území České republiky, a to do uplynutí platnosti takového povolení k pobytu. V případě, že bude takový cizinec usilovat o setrvání na území České republiky i po uplynutí výše uvedeným způsobem zachovaného povolení k pobytu, musí splnit podmínky, které jsou pro získání příslušného povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vyžadovány zákonem 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Další povolení k dlouhodobému pobytu tedy bude záviset na míře integrace takového cizince v České republice a jeho schopnosti osamostatnění. Možnost zachování původního oprávnění k pobytu otevírá dostatečný časový prostor pro cílenou a systematickou práci nestátních neziskových organizací, zaměřenou na integraci a osamostatnění těchto cizinců. 17

18 por. Mgr. Bc. Krystian Maršík, DiS., komisař PČR, OŘ Policie Praha I 18

19 Domácí násilí a cizinci z pohledu policejního por. Mgr. Bc. Krystian Maršík, DiS., komisař PČR, OŘ Policie Praha I V rámci svého pracovního zaměření komisaře 6. OOK (6. obvodní oddělení kriminální policie a vyšetřování zaměřené na vyšetřování a odhalování trestné činnosti související s rodinou a mládeží) Obvodního ředitelství pro Prahu I, jsem se setkal s různými formami násilí na ženách, které má v podvědomí veřejnost jako domácí násilí. Naše oddělení zahrnuje území Prahy 1, 6, 7, kde se vyskytlo mnoho případů domácího násilí (DN), při kterém trpěly nejen ženy, ale i děti, přítomné při útoku. Domácí násilí tak negativně zasahuje celou rodinu i malé děti, které vyrůstají v prostředí opakovaných konfliktů mezi rodiči. Proto má 3. oddělení kriminální policie Krajského ředitelství Policie ČR v Praze k dispozici speciální výslechovou místnost zaměřenou na provádění úkonů trestního řízení. Ve většině případů jsou v těchto místnostech prováděny výslechy obětí násilných trestných činů, tj. i osob ohrožených domácím násilím. Jsou zde vyslýchány napadené manželky, družky a taktéž děti různého věku, které byly svědky násilného jednání pachatele. Právě tyto místnosti umožňují vyslýchajícím policistům provádět výslech bez přímé přítomnosti osob, při kterých by vyslýchaná osoba nevypovídala, nebo by vypovídala se strachem. Jedná se o dvě místnosti, které jsou těmto výslechům obětí násilných činů uzpůsobeny jak vhodným vybavením, tak skladbou barev. Výslech pak je veden tak, aby v první místnosti byl pouze policista a oběť DN, a v místnosti druhé, do které je přenášen zvukový záznam, byly ostatní zainteresované osoby, např. soudce, státní zástupce, obhájce obviněného, pracovník orgánu péče o dítě či další policisté. Osoba poškozená, v tomto případě osoba ohrožená domácím násilím, může v této místnosti nerušeně vypovídat. Ohrožená osoba tak není přímo vystavena dotěrným nebo nepříjemným otázkám obhájce, ale kontakt je omezen pouze na otázky písemné, které musejí mít nezavádějící formu. Otázky jsou předávány vyslýchajícímu policistovi, obhájce nemá možnost komunikovat přímo. Tímto opatřením je ohrožená osoba, většinou psychicky rozrušená a vyčerpaná, chráněna při výslechu na policii před eventuelními výpady obhájce. Výslech má mnohdy povahu svědecké výpovědi, záleží na tom, v jaké fázi trestního řízení je oběť vyslýchána. 19

20 V případě že se jedná o výslech ve fázi prověřování (před zahájením trestního stíhání podezřelé osoby), je k úkonu přibrán soudce a jedná se tedy ve většině případů o výslech neodkladný a neopakovatelný. Dítě se již nemusí s největší pravděpodobností účastnit soudního řízení. Toto je právě aplikované při výslechu dětí jakožto svědků DN. Ve fázi vyšetřovací (po zahájení trestního stíhání, kdy se z podezřelé osoby stává obviněný) se soudce k výslechu nepřibírá. Výslech je prováděn na protokol o výslechu svědka a také je tu snaha aby se dítě nemuselo účastnit soudního řízení. Výslech se poté doslovně přepíše a v rámci soudního řízení je relevantním důkazem o tom, co se poškozené osobě opravdu stalo a jak toto chování sama vnímala. Tyto informace uvádím proto, abych přiblížil práci Policie ČR a upozornil na změnu přístupu ku prospěchu osobám ohroženým DN. Cizinci a domácí násilí dva příklady Naše oddělení se zabývalo několika případy, kdy byl pachatelem cizinec, který ubližoval v různých formách blízké osobě. Uvedu dva. V prvním případě se jedná o muže nigerijského původu; pan Ahmed, 28 let, se seznámil v Itálii s Češkou, slečnou Ilonou, 26 let, která v té době v oné zemi pracovala. Zhruba po půl roce v Itálii se vzali, částečně i proto, že čekali dítě. Žena si byla dobře vědoma, že do svatby mezi oběma došlo k několika konfliktům a fyzickému napadení. Manžel ji napadl i měsíc po svatbě a v útocích pokračoval. Po několika měsících se paní Ilona vrátila nazpět do České republiky, protože ji manžel nepřestal fyzicky napadat ani po porodu. Ale případ se nevyvíjel jednoznačně. Ukázalo se, že v době, kdy nebyli spolu, si každý den volali a nakonec pan Ahmed přijel za paní Ilonou do Čech. Bydleli v Praze v podnájmu, Ahmed nepracoval. Žili pouze z dávek, které dostávala paní Ilona na dítě. Mezitím Ilona podruhé otěhotněla. Partnerské násilí na čas ustalo, pan Ahmed se v nové zemi pomalu rozkoukával, brzy však opět začal svou manželku fyzicky napadat. Ponižoval ji a neustále opakoval, že je k ničemu, že je nula. Vyhrožoval, že jí vezme dítě a odjede s ním do své vlasti. Pan Ahmed manželku záměrně mlátil do hýždí a stehen, aby nikdo neviděl modřiny. Sousedi slyšeli v nočních hodinách křik, ale nikdo z nich nezavolal Policii ČR. Při jednom incidentu paní Ilona dokonce vyběhla na chodbu, bušila na sousedy s žádostí, aby přivolali policii, protože ji manžel bije a přitom jí sebral telefon, aby si nemohla přivolat pomoc. Při výslechu svědků se tato skutečnost potvrdila. Svědci však uvedli, že pan Ahmed vyšel z bytu a lámanou češtinou sdělil sousedům, že manželka je vyši- 20

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy Formování profese interkulturní pracovník možnosti zapojení v institucích veřejné správy 3. poradní platformu zástupců městských částí a MHMP pro oblast integrace cizinců 15.10.2013 Doba trvání projektu:

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Poskytované služby poradenská a informační činnost právní

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Nezletilý bez doprovodu na území ČR

Nezletilý bez doprovodu na území ČR Nezletilý bez doprovodu na území ČR Mgr. Anna Strádalová (ÚMČ Praha 5) Nezletilý bez doprovodu (NBD) nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 13.00 15.00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem

Formování profese sociokulturní mediátor Inspirace portugalským modelem Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem Zkrácený název projektu: Sociokulturní mediátoři Projekt ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00416 Doba trvání: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Formování profese interkulturní pracovník inspirace portugalským modelem

Formování profese interkulturní pracovník inspirace portugalským modelem Formování profese interkulturní pracovník inspirace portugalským modelem 9. setkání regionální platformy 15.10.2013 Doba trvání projektu: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční partner: ACIDI, I.P.(Vysoký komisariát

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

European Legal Interpreters and Translators Association

European Legal Interpreters and Translators Association European Legal Interpreters and Translators Association EVROPSKÁ ASOCIACE OBHÁJCŮ Od svého založení v roce 1997 je ECBA renomovaným nezávislým sdružením obhájců ze všech zemí Rady Evropy. Cílem ECBA je

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŢÍVÁNÍ DĚTÍ Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE (netradiční) por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ 1. ODDĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci NAŠE POSLÁNÍ respektování práv cizinců a uprchlíků poskytování nezávislé a bezplatné pomoci neselektivní poradenství, podpora integrace cizinců, prevence kriminality NAŠE AKTIVITY právní a sociální poradenství

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Rozdělení činností zástupce ředitele, jejich role v řízení školy jedna z možností Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i vhodný

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Výkaznictví v rámci Projektu

Výkaznictví v rámci Projektu Individuální projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje (číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/15.00008), dále jen Projekt Výkaznictví v rámci Projektu Výklad pojmů

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více