ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne Přítomni dle prezenční listiny:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:"

Transkript

1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta Ing. Miloš Paleček, člen Rady Mgr. Ivo Přikryl, člen Rady Miroslava Houšťová, vedoucí OV ÚMČ Omluveni: Mgr. Renata Jelínková, tajemnice Radek Wagner, člen rady Program schůze Rady Rada projednala předložený návrh programu 9/VII. schůze Rady. Rada schvaluje program 9/VII. schůze Rady takto: 1) Kontrola plnění usnesení 2) Vyjádření k realizaci rezidentního parkování 3) Zlepšený výsledek hospodaření MŠ Šromova za rok ) Zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jana Broskvy za rok ) Návrh odměny ředitelce MŠ Šromova za rok ) Návrh odměny ředitelce ZŠ a MŠ Jana Broskvy za rok ) Odpisový plán MŠ Šromova pro rok ) Odpisový plán ZŠ a MŠ Jana Broskvy pro rok ) Audit roku 2014 v ZŠ a MŠ Jana Broskvy 10) Revokace usnesení - Odkup zastávkového přístřešku Chrlické náměstí 11) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí 12) Dodatek nájemní smlouvy se Sokolskou župou 13) Pacht části pozemku p.č. 1606/1 k.ú. Chrlice 14) Pacht pozemku p.č. 153 k.ú. Chrlice 15) Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2125, 255/1 k.ú. Chrlice 16) Dodatek nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 262/2 k.ú. Chrlice 17) Využití předkupního práva - garáže ul. K lázinkám 18) Vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby 19) Program 4/VII. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice 20) Různé 1) Kontrola plnění usnesení Rada projednala zprávu starosty o plnění usnesení přijatých na předchozích schůzích Rady. Úkoly splněny. 2) Vyjádření k realizaci rezidentního parkování Rada projednala žádost, Odboru dopravy MMB, o vyjádření k požadavku zařazení městské části Brno-Chrlice do realizace rezidentního parkování v rámci dokumentu "Strategie parkování ve městě Brně - návrhová část", který vypracovává společnost Brněnské komunikace a.s. Rada nepožaduje zařazení městské části Brno-Chrlice do realizace rezidentního parkování v rámci dokumentu "Strategie parkování ve městě Brně". Rada souhlasí s žádostí o zvyšování počtu parkovacích stání ostatními způsoby uvedenými v dokumentu "Strategie parkování ve městě Brně". 1/5

2 Zajistí: OS 3) Zlepšený výsledek hospodaření MŠ Šromova za rok 2014 Rada projednala výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55 a žádost ředitelky školy o souhlas s převodem zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu a fondu odměn. Rada bere na vědomí výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55 a schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 v částce ,96 Kč do rezervního fondu a v částce ,- Kč do fondu odměn. 4) Zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jana Broskvy za rok 2014 Rada projednala výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 a žádost ředitelky školy o souhlas s převodem zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu a fondu odměn. Rada bere na vědomí výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 a schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 v částce ,- Kč do rezervního fondu a v částce ,73 Kč do fondu odměn. 5) Návrh odměny ředitelce MŠ Šromova Rada projednala návrh odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55 za rok Rada schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55 za rok 2014 ve výši 5.000,- Kč z fondu odměn příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55. 6) Návrh odměny ředitelce ZŠ a MŠ Jana Broskvy Rada projednala návrh odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 za rok Rada schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 za rok 2014 ve výši ,- Kč z fondu odměn příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 7) Odpisový plán MŠ Šromova pro rok 2015 Rada projednala odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55. Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55, uvedený v příloze č. 1 zápisu. 2/5

3 8) Odpisový plán ZŠ a MŠ Jana Broskvy pro rok 2015 Rada projednala odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3. Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, uvedený v příloze č. 2 zápisu. 9) Audit roku 2014 v ZŠ a MŠ Jana Broskvy Rada, na základě výběrového řízení, rozhodla zadat audit příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3, obchodní společnosti BDO CA s.r.o., IČ , se sídlem Marie Steyskalové 315/14, Brno a pověřit starostu podpisem smlouvy. Rada rozhodla uzavřít smlouvu o poradenské a auditorské činnosti s obchodní společností BDO CA s.r.o. a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 3 zápisu. 10) Revokace usnesení - Odkup zastávkového přístřešku Chrlické náměstí Rada projednala návrh na revokaci usnesení z 8/VII. schůze Rady, bod 3) Odkup zastávkového přístřešku Chrlické náměstí. Nabývání nemovitého majetku přísluší Zastupitelstvu, dle čl. 11 odst. 2 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění. Rada revokuje své usnesení schválené na 8/VII. schůzi Rady dne pod bodem č. 3) Odkup zastávkového přístřešku Chrlické náměstí a doporučuje Zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy, se společností Dopravní podnik města Brna, a.s., na odkup zastávkového přístřešku Chrlické náměstí na pozemku p.č. 57 k.ú. Chrlice za 1,- Kč a schválit text smlouvy uvedený v příloze č. 4 zápisu. 11) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí Rada projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemků p.č. 83 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 84 zahrada a objektu bydlení č.p. 70 stojící na pozemku p.č. 83, vše k.ú. Chrlice, s Mgr. Zuzanou Dobešovou, Karin Haňkovou a Mgr. Zdeňkou Knechtovou. Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemků p.č. 83 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 84 zahrada a objektu bydlení č.p. 70 stojící na pozemku p.č. 83, vše k.ú. Chrlice, s Mgr. Zuzanou Dobešovou, Karin Haňkovou a Mgr. Zdeňkou Knechtovou a schválit text smlouvy uvedený v příloze č. 5 zápisu. 12) Dodatek nájemní smlouvy se Sokolskou župou Rada projednala návrh dodatku č. 2 nájemní smlouvy č , ve znění pozdějšího dodatku, uzavřené dne se Sokolskou župou Dr. Jindry Vaníčka, na nájem pozemků p.č. 1236/55, 1238/1, 1237/4 vše k.ú. Chrlice. Rada rozhodla uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy č se Sokolskou župou Dr. Jindry Vaníčka a schvaluje text dodatku smlouvy uvedený v příloze č. 6 zápisu. 3/5

4 13) Pacht části pozemku p.č. 1606/1 k.ú. Chrlice Rada projednala žádost pana Roberta Šmatery o ukončení nájemní smlouvy č , uzavřené , na pronájem pozemku p.č. 1606/1 k.ú. Chrlice a žádost paní Ivy Šmaterové o propachtování části pozemku p.č. 1606/1 k.ú. Chrlice. Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 1606/1 k.ú. Chrlice s nájemcem panem Robertem Šmaterou a schvaluje pacht části pozemku p.č. 1606/1 k.ú. Chrlice paní Ivě Šmaterové. Rada schvaluje text dohody o ukončení nájemní smlouvy č s panem Robertem Šmaterou uvedený v příloze č. 7 zápisu a text pachtovní smlouvy s paní Ivou Šmaterovou uvedený v příloze č. 8 zápisu. 14) Pacht pozemku p.č. 153 k.ú. Chrlice Rada projednala žádost paní Aleny Šmorové o ukončení nájmu pozemku p.č. 153 k.ú. Chrlice dohodou a žádost manželů Jiřího a Danuše Pavlů o pronájem pozemku p.č. 153 k.ú.chrlice. Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 153 k.ú. Chrlice s nájemkyní Alenou Šmorovou a schvaluje pacht pozemku p.č. 153 k.ú. Chrlice Danuši a Jiřímu Pavlů. Rada schvaluje text dodatku č. 1 nájemní smlouvy č s paní Alenou Šmorovou, uvedený v příloze č. 9 zápisu a text pachtovní smlouvy s Danuší a Jiřím Pavlů, uvedený v příloze č. 10 zápisu. 15) Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2125, 255/1 k.ú. Chrlice Rada projednala žádost, společnosti VH atelier spol. s r.o., o vyjádření pro územní souhlas k dotčení pozemků p.č a p.č. 255/1 k.ú. Chrlice stavbou SAKO Brno, a.s., Brno, SSO Zámecká, Kanalizační přípojka a SAKO Brno, a.s., Brno, SSO Zámecká, Vodovodní přípojka. Rada souhlasí s dotčením pozemků p.č a p.č. 255/1 k.ú. Chrlice stavbou SAKO Brno, a.s., Brno, SSO Zámecká, Kanalizační přípojka a SAKO Brno, a.s., Brno, SSO Zámecká, Vodovodní přípojka za těchto podmínek: - pozemek bude po dokončení stavby uveden zpět do původního stavu, - v místě zásahu do ploch zeleně (travnaté plochy), budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, odstraněny kameny příp. jiné materiály, které se na povrch dostaly prováděním výkopů. Povrch bude srovnán a bude na něm rozprostřena humusová vrstva v tl. min. 10 cm a bude obnoveno zatravnění (osetí travním semenem). 16) Dodatek nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 262/2 k.ú. Chrlice Rada projednala žádost pana Petka Georgieva o ukončení nájemní smlouvy č na pronájem části pozemku p.č. 262/2 k.ú. Chrlice a návrh dodatku č.1 nájemní smlouvy č , uzavřené dne s paní Olgou Sedlákovou, o nájmu části pozemku p.č. 262/2 k.ú. Chrlice. Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č s panem Petkem Georgievem a schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č na část pozemku p.č. 262/2 k.ú. Chrlice s paní Olgou Sedlákovou a schvaluje text dodatku smlouvy uvedený v příloze č. 11 zápisu. 17) Využití předkupního práva - garáže ul. K lázinkám Rada projednala žádost Odboru majetkového MMB o stanovisko k využití nebo nevyužití předkupního práva k nemovité věci - garáže na pozemku p.č. 221/33 k.ú. Chrlice, ve vlastnictví 4/5

5 Mgr. Josefa Nádeníčka. Současně žádá o vyjádření, zda MČ předpokládá využití předkupního práva k dalším garážím v lokalitě při ul. K lázinkám, které jsou na pozemcích statutárního města Brna p.č. 221/ , 221/18-32, 221/34-47, 221/48-62 vše k.ú. Chrlice. Rada doporučuje Zastupitelstvu vyslovit nesouhlas s využitím předkupního práva k nemovité věci - garáže na pozemku p.č. 221/33 k.ú. Chrlice ve vlastnictví Mgr. Josefa Nádeníčka a současně vyslovit nesouhlas s využitím předkupního práva ke garážím na pozemcích statutárního města Brna p.č. 221/3-17, 221/18-32, 221/34-47, 221/48-62 vše k.ú. Chrlice. 18) Vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby Rada projednala žádost, Odboru vnitřních věcí MMB, o sdělení návrhů na změnu údajů v přílohách obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek. Rada doporučuje Zastupitelstvu, souhlasit se stávajícím znění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek. Zajistí: OV 19) Program 4/VII. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice Rada projednala návrh na svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice dne v hod. Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit tento program 4/VII. mimořádného zasedání: 1. Schválení programu 4/VII. mimořádného zasedání Zastupitelstva 2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu) 3. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí 4. Informace, dotazy, připomínky, náměty Zajistí: OV termín: ihned 20) Různé Pan starosta informoval: - o nových stanoviscích k údržbě a opravám účelových komunikací - o plánované opravě pošty - o možnostech řešení nevyhovujícího železničního podjezdu na ul. Roviny - o stavu komunálního nosiče Zapsala: Miroslava Houšťová Ing. Lukáš Fila starosta MČ Brno-Chrlice Leopold Šrom místostarosta MČ Brno-Chrlice 5/5

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více