VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne a schválila školská rada dne

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY) ROZBOR ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/ /

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Název: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Sídlo: Kunovice IČO: IZO: Web: Telefon: b) Sídlo: U Pálenice 1620, Kunovice c) Charakteristika školy: JSME ŠKOLOU, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŢIJE KAŢDÉ DÍTĚ. JSME ŠKOLOU PRO VŠECHNY. ŠKOLOU, KDE UČITELÉ I ŢÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ. ŠKOLA S KVALITNÍ VÝUKOU Společnost Scio nás zařadila mezi školy s kvalitní výukou, které posouvají české školství dál. Společnost Scio nás zařadila mezi školy, kde lidé dělají svou práci s nadšením, dokáţou formulovat své myšlenky a sdělovat je ostatním. VÝUKA ORIENTOVANÁ NA DOVEDNOSTI Vycházíme ze znalostí, ale za dŧleţitější povaţujeme dovednosti. Proto od nás všichni rodiče jednou během školního roku dostávají individuální zprávu, která není zaměřena na známky, ale právě na dovednosti dětí. Sdělujeme například to, zda dítě v jednotlivých předmětech dokáţe spolupracovat se spoluţáky, uplatnit vlastní nápady, zda umí řešit problémy, jestli dokáţe hovořit k věci, dodrţuje základní pravidla a povinnosti, má základní pracovní návyky nebo to, zda se umí poučit z vlastních chyb. CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Otevřenou komunikaci (za tu získáváme absolutně nejvíc pochval). Kvalitu sboru (profesní i lidské, jeho stabilitu). Kvalitu výuky (pestrost, moderní výukové postupy). Projekty, aktivity (zapojení do řady akcí). Zapojení do soutěţí a olympiád (počet zapojených ţákŧ i jejich výsledky). Vybavení školy a tříd (výrazně se zlepšuje). Nabídku krouţkŧ (počet, pestrost nabídky i snahu reagovat na poptávku). Webové stránky (mnoţství informací, často a pravidelně obměňované stránky). Zdroj: anketa rodičŧ, školní rok 2012/2013. SPOLUPRACUJEME S RODIČI Jsme drţiteli certifikátu Rodiče vítáni. Jako první škola ve Zlínském kraji jsme získali prestiţní značku Rodiče vítáni. Dostávají ji školy, které dělají dobré věci a dovedou dobře komunikovat s rodiči svých ţákŧ i s ţáky samotnými. 2

4 Rodiče v mnoha anketách pravidelně kromě prŧběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole. Známky svých dětí mohou rodiče s pomocí přístupového hesla zjistit i na internetu, vyuţíváme elektronickou ţákovskou kníţku. O studijních výsledcích a chování ţáka informujeme rodiče během pravidelných konzultací. Od školního roku 2009/2010 dáváme rodičŧm dvakrát za rok individuální zprávu, která není zaměřena na známky (ty si mohou podle libosti najít v klasické nebo elektronické ţákovské kníţce), ale na dovednosti dětí. Jedná se o souhrnný pohled všech vyučujících, díky kterému rodiče zjistí, co se jejich dítěti daří, popřípadě kde má problémy. Nedáme v tomto případě zprávu o známkách, ale o dovednostech ţákŧ. CO ŘÍKÁ ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Příjemná atmosféra při výuce i v celé škole. Aktivní a tvořiví ţáci. Učivo podáváno srozumitelně a věcně. Vyučování má přínosný charakter. Škola vhodně vyuţívá vzájemné hodnocení a sebehodnocení ţákŧ. Škola výborně rozvíjí matematickou, čtenářskou a informační gramotnost. Zdroj: Inspekční protokol, květen JSME FAKULTNÍ ŠKOLOU PF UP OLOMOUC Tento statut získávají školy, kde: Se realizuje kvalitní výuka kvalifikovanými a kreativními učiteli. Škola má dobré materiální a technické vybavení. Škola do výuky pravidelně zařazuje rŧzné organizační formy a postupy a uplatňuje nové trendy týkající se vyučovacích metod. Škola má k dispozici a vhodně vyuţívá učebny, které jsou vybaveny odpovídajícími pomŧckami, audiovizuální technikou a odbornou literaturou. CHCEME, ABY SE DĚTI VE ŠKOLE CÍTILY DOBŘE Proto ve škole pracuje ţákovský parlament, který se často schází s vedením školy Proto se jednou za dva měsíce pedagogický sbor schází na společných shromáţděních se všemi ţáky školy, aby probrali případné problémy Proto ve škole existuje schránka dŧvěry Proto děti v mnoha anketách pravidelně kromě prŧběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole Proto děti spolurozhodují o tom, kam škola investuje některé peníze Proto děti na druhém stupni od školního roku 2011/2012 vţdy jednou za rok anonymně hodnotí úroveň jednotlivých vyučovacích hodin Odměňujeme nejlepší ţáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Na základě několika desítek kritérií v osmi určených oblastech (například studijní výsledky, umístění v olympiádách, ve sportovních a kulturních soutěţích, mimořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spoluţákŧ) získají hodnotné ceny (například počítač, mobilní telefon, příspěvek na zahraniční cestu, na nákup studijní literatury apod.) nejlepší ţáci školy. Peníze na koupi těchto cen získá škola od sponzorŧ. BEZPEČNÁ ŠKOLA Snaţí se pedagogický sbor školy vytvářet prostředí, ve kterém se mohou děti cítit bezpečně? Nepřímou odpověď poskytli odborníci ze Zlínského kraje. Naši školu opakovaně zařadili mezi ty, které se kvalitně starají o bezpečí dětí ve škole a předcházejí neţádoucím jevŧm. Ocenění za minimální preventivní program jsme získali dvakrát během tří let. 3

5 V NAŠÍ ŠKOLE UČÍ TROJNÁSOBNÝ ZLATÝ ÁMOS 2013 Naše vyučující, Mgr. Rŧţena Hlŧšková, vyhrála v soutěţi Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Kromě hlavní ceny získala Rŧţena Hlŧšková ještě titul Dětský Amos od dětské poroty a zvítězila také v hlasování o Ámose sympaťáka. JSME ŠKOLOU, PRO KTEROU JE TYPICKÉ VELKÉ MNOŢSTVÍ PROJEKTŮ Projekty jednotlivcŧ, skupin, tříd i celé školy PROJEKTY EVROPSKÉ Jsme zapojeni do mnoha evropských projektŧ. Díky těmto projektŧm cestují naši ţáci i vyučující po celé Evropě, získávají cenné zkušenosti a často i sebevědomí. PROJEKTY ŠKOLNÍ Podporujeme projektovou výuku. Ve škole realizujeme desítky školních projektŧ, při nichţ propojujeme rŧzné předměty, ale i ročníky. Dětem taková výuka lépe umoţňuje pochopit látku v souvislostech. KROUŢKY Nabízíme více neţ dvacet školních krouţkŧ, to znamená v prŧměru víc neţ jeden krouţek na jednoho pedagoga. Při nabídce krouţkŧ se snaţíme vycházet ze zájmu ţákŧ a rodičŧ, na jejich názor se ptáme v anketách. PODPORUJEME PŘEDEVŠÍM TŘI VÝUKOVÉ OBLASTI Cizí jazyky angličtinu učíme uţ od první třídy Informační technologie vyuţíváme interaktivní tabuli, nejmodernější počítačovou učebnu s další interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením, s pomocí počítačŧ se vyučuje v řadě předmětŧ Sport naši ţáci se pravidelně prosazují v krajském i v celostátním měřítku. PODPORUJEME TALENTOVANÉ IQ STAR. Takový je název soutěţe, jejíţ základní princip je tento: hodnotí se na základě několika desítek kritérií (například studijní výsledky, umístění v olympiádách, ve sportovních a kulturních soutěţích, mimořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spoluţákŧ) a ti nejlepší ţáci získají hodnotné ceny (například počítač, mobilní telefon, MP přehrávač). Peníze na koupi těchto cen získá škola od sponzorŧ. Název IQ Star dali soutěţi sami ţáci. UČÍME V MODERNÍM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ Máme nejmodernější výukovou techniku, speciální počítačové učebny, interaktivní tabule v dostačujícím počtu, hlasovací zařízení, specializované učebny, včetně jazykové Děti mají nové, výškově stavitelné lavice Učí se v barevně přívětivých třídách Máme bohatě vybavenou školní knihovnu a školní klub 4

6 TECHNIKA A LIDÉ Anebo raději naopak. Lidé a technika. Jsme sice škola s nejmodernější vyučovací technikou, ale to není cíl, jen prostředek. Nejdŧleţitější ve škole jsou lidé. Ţáci a učitelé. Máme kvalifikované, odborně zdatné, aktivní a pozitivně naladěné vyučující, kteří (nejen) s pomocí techniky realizují kvalitní výuku. VÝUKA NA WEBU Na webových stránkách školy najdete kaţdý týden informaci, na čem jednotliví vyučující v konkrétním týdnu s dětmi ve svém předmětu pracovali, jaké mají děti úkoly. K dispozici jsou také některé učební materiály, s nimiţ děti ve výuce pracují, u některých vyučujících také ukázky písemných prací, které s dětmi napsali. ZNÁMKY NA WEBU Známky svých dětí mŧţete kromě obvyklé ţákovské kníţky zjistit také prostřednictvím internetu. Elektronická ţákovská kníţka umoţňuje mimo jiné zjistit hodnotu jednotlivých známek. K těm se dostanete pomocí jedinečného přístupového hesla. Všechny známky jsou v elektronické ţákovské kníţce k dispozici nejpozději týden po zkoušení či písemné práci. d) Zřizovatel: Město Kunovice, náměstí Svobody 361, Kunovice e) Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň Datum konkurzu: Datum jmenování: Zástupkyně ředitele: Mgr. Vlasta Frýzová Datum jmenování: f) Adresa pro dálkový přístup: g) Údaje o školské radě: Volba aktuálních členŧ školské rady se uskutečnila ve dnech Jména všech nově zvolených členŧ školské rady zvolených za rodiče a za pedagogické pracovníky byla em odeslána starostce města Mgr. Ivaně Majíčkové a místostarostovi města Ing. Pavlu Vardanovi. Školská rada má 6 členŧ. Předsedkyní je Mgr. Boţena Genrtová (za rodiče). Další členové: Ing. Petr Polách (za rodiče), Ing. Pavel Hašek (za zřizovatele), Ing. Pavel Vardan (za zřizovatele), Mgr. Libuše Kubenová (za pedagogické pracovníky), Mgr. Ivana Janásová (za pedagogické pracovníky). h) Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stíţností: Mgr. Marek Tvrdoň ch) Právní forma školy: příspěvková organizace i) Datum zaloţení školy: j) Datum zařazení do sítě: k) Datum poslední změny zařazení:

7 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Součásti školy zařazené do sítě: Základní škola Kapacita 350 ţáků IZO Školní druţina Kapacita 120 ţáků IZO Školní jídelna Kapacita 500 strávníků IZO Základní údaje o škole a jejích součástech Základní škola Počet ţáků na Počet ţáků třídu/skupinu Počet pracovníků Přepočtený počet ped. pracovníků Celkem , ,478 Počet skupin Školní druţina Počet dětí na Počet ţáků skupinu Přep. počet pracovníků Počet ţáků na úvazek Celkem ,156 41,75 Školní jídelna Průměrný počet stravovaných Přepočtený počet pracovníků Doplňková činnost 62 0,7 Ţáci a zaměstnanci 321 3,3 Celkem 383 4,0 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny Č.j. MŠMT: ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V ročnících Počet ţáků Druhý cizí jazyk Ročník Název předmětu Počet skupin Počet ţáků VII. Jazyk německý 1 18 VII. Jazyk ruský 1 20 VIII. Jazyk německý 1 16 VIII. Jazyk ruský 1 13 IX. Jazyk německý

8 Nepovinné předměty Název Počet skupin Počet ţákŧ Náboţenství 4 71 Zájmové útvary Název Počet ţákŧ Název Počet ţáků Keramika I 16 Gymnastika pro 2. stupeň 16 Keramika II 19 Volejbal I. 18 Šikulové 20 Volejbal II. 20 Angličtina hrou I. 13 Zábavná věda 1.st. I. 24 Angličtina hrou II. 14 Zábavná věda 1.st. II. 26 Angličtina hrou III. 15 Zábavná věda 2.st. 20 Národopisný krouţek 28 Hraní s přírodou 19 Aerobik 12 Florbal I 20 Míčové hry 11 Florbal II 16 Sportovní hry 20 Kybernetika I 14 Anglická konverzace 14 Kybernetika II 12 Mlsné jazýčky 18 Hasičský 13 Gymnastika pro 1. stupeň I. 30 Cvičení z matematiky 13 Gymnastika pro 1. stupeň II. 17 Cvičení z jazyka českého RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, vzdělání, obor, aprobace Počet let pedagogické praxe 1. Ředitel 1 VŠ, JČ D Zástupkyně ředitele 1 VŠ, M F Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel+ vychovatel 1+ 0,178 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, JČ D Učitel 1 VŠ, JČ HV Učitel 1 VŠ, JČ D Učitel 1 VŠ, M RV Učitel 1 VŠ, JR TV Učitel 1 VŠ, Bi CH 10 7

9 Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, vzdělání, obor, aprobace Počet let pedagogické praxe 17. Učitel 1 VŠ, M - Př Učitel 1 VŠ, PČ TV Učitel 1 VŠ, JA Učitel 0,68 VŠ, národopis Vychovatelka 1 Střední Vychovatelka 1 Střední 35 Průměrná délka pedagogické praxe: 19,05 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 20 19,68 Vychovatelky ŠD 2 2,178 Celkem 22 21, Analýza lidských zdrojů Poměr muţů a ţen pedagogičtí pracovníci Stále mŧţeme konstatovat, ţe v pedagogickém sboru tvoří muţi přibliţně jednu pětinu. To sice není příliš, zároveň ale platí, ţe se jedná o nadstandardní počet jak v rámci regionu, tak v rámci republiky Věková struktura pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 24 let nad 60 let 0 Učitelský sbor je jednoznačně stabilizovaný, vedení školy řeší pouze zástupy spojené s odchodem na rodičovskou dovolenou. Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení všechny věkové kategorie. Věkové sloţení sboru se z našeho pohledu blíţí téměř ideálnímu stavu, zkušenost se setkává s mládím, nechybí ani dŧleţitá střední generace Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 8,50 Externí pracovníci 0 0 Celkem 10 8,50 8

10 Další údaje o nepedagogických pracovnících Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. Hospodářka 0,7 Střední 2. Uklízečka 0,7 ZV 3. Uklízečka 0,7 ÚSO 4. Uklízečka 0,7 ÚSO 5. Uklízečka 0,7 ÚSO 6. Školník 1,0 ÚSO 7. Vedoucí ŠJ 1,0 Střední 8. Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 9. Pomocná kuchařka 1,0 ÚSO 10. Pomocná kuchařka 1,0 Základní 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Zapsaní a zařazení ţáci ve školním roce 2013/2014 Zapsaní do první třídy: 47 Odklady: 12 Nastoupí do první třídy: 47 Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 Povinnou školní docházku ukončilo 23 ţákŧ devátých tříd. Gymnázia 5 Střední školy s maturitou Střední odborné školy 12 Střední odborná učiliště 6 Osmileté gymnázium 1 STŘEDNÍ ŠKOLY Gymnázium Uherské Hradiště 4 ţáci Gymnázium (čtyřleté) 1 ţák Gymnázium (osmileté) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 1 ţák Stavebnictví 1 ţák Mechanik seřizovač Stojanovo gymnázium Velehrad 1 ţák Gymnázium (čtyřleté) 9

11 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 1 ţák Elektrotechnika 1 ţák Zdravotnický asistent Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1 ţák Uţitá fotografie a média Střední škola sluţeb, s.r.o., Uherské Hradiště 1 ţák Kosmetické sluţby Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. 1 ţák Sociální činnost Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 2 ţáci Mechanik elektrotechnik 1 ţák Sociální činnost Střední průmyslová škola Zlín 1 ţák Stavebnictví Církevní střední odborná škola Bojkovice 1 ţák Předškolní a mimoškolní pedagogika STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 1 ţák Kuchař - číšník Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 1 ţák Mechanik opravář motorových vozidel Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 1 ţák Puškař 1 ţák Obráběč kovů Střední odborné učiliště Uherský Brod 1 ţák Tesař Střední škola letecká Kunovice 1 ţák Klempíř Všichni ţáci byli přijati v prvním kole. 10

12 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ Vzdělávací a výchovné záměry Jsou podrobně rozpracovány v Koncepci střednědobého rozvoje naší základní školy. Koncepce je přílohou této Výroční zprávy (Příloha č.5). Samotném výsledky vzdělávání jsou analyzovány v závěru výroční zprávy. Přehled největších úspěchŧ ţákŧ školy ve školním roce 2013/2014 KDO TŘÍDA ZA CO Eliška Martincová 9. Vítězství v mezinárodní literární soutěţi pořádané SOŠ Luhačovice, porota sloţená z členů Akademie literatury české Eliška Martincová 9. Eliška Martincová 9. Petr Polách 7.A 3. místo v celostátním kole literární soutěţe vyhlášené Památníkem národního písemnictví Účast v celostátním kole komunikační soutěţe Mladý Démosthenes, vítězství v krajském kole této soutěţe Účast v celostátním kole komunikační soutěţe Mladý Démosthenes, vítězství v krajském kole této soutěţe Eliška Martincová 9. Vítězství v celostátním kole literární části soutěţe TSTT Kristýna Skálová 7.A Vítězství v celostátním kole literární části soutěţe TSTT Robert Ptáček 5.A Zvláštní cena poroty v celostátním kole výtvarné části soutěţe TSTT 9., 9., 8., Vítězství v krajském kole soutěţe o nejlepší školní časopis 8., 8., (nejprestiţnější cena za obsah) a postup do celostátního 5.A, 7.B, kola soutěţe (bude v prosinci 2014) 9. Eliška Martincová, Vojta Šiler, Adéla Mládková, Karolína Klišíková, Šárka Malinová, Darina Důbravová, Eliška Šišperová, Aneţka Dufková Adam Hodonský 9. Klára Peterková, Babrora Hráčková a Klára Flíborová Martina Hanáčková 5.B Lucie Herbánská 4.A Barbora Fornůsková 5.B Filip Andrýsek 3.A Nelly Olbertová 4.A Ondřej Kavka 4.A Karolína Klišíková 8. Vítězství v krajském kole atletické soutěţe Pohár rozhlasu, soutěţ jednotlivců, vrh koulí 9. Vítězství v krajském kole soutěţe ve stolním tenisu Vítězství v krajském kole sportovní gymnastiky, soutěţ jednotlivkyň, cvičení na hrazdě Vítězství v krajském kole literární soutěţe Píšu povídky, píšu básně 2. místo v krajském kole sportovní gymnastiky, soutěţ jednotlivců, víceboj 2. místo v krajském kole literární soutěţe Píšu povídky, píšu básně 2. místo v krajském kole literární soutěţe Píšu povídky, píšu básně 2. místo v krajském kole literární soutěţe Píšu povídky, píšu básně 3. místo v krajském kole sportovní gymnastiky, soutěţ jednotlivců, víceboj Lucie Čiţková, Karolína Klišíková 8. Druhé místo v krajském kole soutěţe ve stolním tenisu Aleš Rybnikář, Petr Fialík, Šimon 8., 7.A, Druhé místo v krajském kole soutěţe ve stolním tenisu Kocáb a Robin Hůlka 7.A, 8. Lucie Herbánská, Eliška Kostrhunová a Druhé místo v krajském kole přírodovědné soutěţe Poznej a 4.A Ondřej Kavka chraň Vanda Charbutová, Kamila 4.B, Druhé místo v krajském kole přírodovědné soutěţe Zlatý list Sochorcová, Tadeáš Skála, Lucie všichni 11

13 KDO TŘÍDA ZA CO Herbánská, Eliška Kostrhunová a ostatní Ondřej Kavka 4.A Barbora Fornůsková, Eliška Šišperová a Veronika Pálková Viktórie Volasová, Pavlína Vlčnovská, Klára Kopuncová, Eva Kunovjánková, Michaela Roszbecková a Kateřina Důbravová 5.B, 5.A, 5.B 7.A, 7.A, 7.B, 7.A, 7.A, 7.A Dominik Ptáček 3.A Druhé místo v krajském kole soutěţe sportovní gymnastiky Třetí místo v krajském kole minivolejbalu 3. místo v krajském kole literární soutěţe Píšu povídky, píšu básně Nelly Olbertová, Eliška Kostrhunová, 4.A, 4.A, Tereza Sukupová a Karolína Mitanová 3.B, 3.B Třetí místo v krajském kole sportovní gymnastiky Karolína Klišíková, Martina Hanáčková, 8., 5.B, Lucie Čiţková a Klára Kopuncová 8., 7.B Třetí místo v krajském kole sportovní gymnastiky Kateřina Důbravová, Viktórie Volasová 7.A Třetí místo v krajském kole soutěţe ve stolním tenisu Šimon Ludvíček 4.A Ocenění poroty v krajském kole recitační soutěţe Adam Hodonský, Martin Sečkár, Šimon 9,. 9., 8., Frýsa a Filip Vajdík 9. Třetí místo v krajském kole soutěţe ve stolním tenisu Karolína Klišíková, Lucie Čiţková, Kristýna Minaříková, Adriana Fornůsková,Eva Kunovjánková, Kateřina Důbravová,, Viktórie Volasová, Pavlína Vlčnovská, Kristýna Skálová, Vendula Kyselá, Eliška Šišperová, Zuzana Kučerová, Alţběta Černá 8., 8.,6., 5.B, 7.A, 7.A, 7.A, 7.A, 7.A, 6., 5.A, 6., 6. Páté místo v krajském kole atletické soutěţe Pohár rozhlasu, vítězství v okresním kole této soutěţe Eliška Martincová 9. Šesté místo v krajském kole olympiády v českém jazyce Karolína Klišíková 8. Markéta Masaříková, Andrea Franková 4.B, 2.B Lucie Bříštělová 3.A Julie Bříštělová, Lucie Bříštělová, Adriana Fornůsková, Karolína Mitanová, Amálie Horáková 3.A, 3.A, 5.B, 3.B, 2.B První místo v atletickém čtyřboji O Pohár starosty města, soutěţ jednotlivců Druhé místo ve výtvarné soutěţi vyhlášené městskými kiny Uherské Hradiště Druhé místo ve výtvarné soutěţi vyhlášené ZUŠ Dolní Němčí, konkurence tří tisíc výtvarných děl První místa v halové i venkovní atletické olympiádě ţáků prvního stupně Soutěţe, počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2013/2014 Soutěţ Školní kolo 12 Okresní (okrskové) kolo Počty účastníků Krajské kolo Přírodovědný klokan O Pohár 17. listopadu, volejbal Školský pohár, florbal, chlapci, první stupeň Výtvarná soutěţ, Vytvoř si svého anděla Výtvarná soutěţ, Městská kina UH Celostátní kolo Výtvarná soutěţ, Dolní Němčí

14 Soutěţ Školní kolo Okresní (okrskové) kolo Počty účastníků Krajské kolo Výtvarná soutěţ Příroda kolem nás Výtvarná soutěţ Příběh planety Výtvarná soutěţ Můj koníčku malovaný Výtvarná soutěţ Ex libris, knihovna UH Celostátní kolo Výtvarná soutěţ TSTT Olympiáda v dějepisu Olympiáda v češtině Olympiáda v zeměpisu Olympiáda v matematice Olympiáda v angličtině Olympiáda v přírodopisu Pythagoriáda Archimediáda Matematický klokan Literární soutěţ, SOŠ Luhačovice Literární soutěţ, TSTT Literární soutěţ, Knihovna Uh. Hradiště Literární soutěţ Příběh planety Literární soutěţ Národní pedagogické muzeum Recitační soutěţ Mladý Démosthenes, komunikační soutěţ Poznej a chraň, přírodovědná soutěţ Zlatý list, přírodovědná soutěţ Mladí fotografují památky Zazpívej, slavíčku Atletický čtyřboj Sprinterský troboj Stolní tenis Branný závod, Kunovice Sálová kopaná, chlapci, druhý stupeň Sportovní gymnastika Volejbal Halová olympiáda prvního stupně

15 Soutěţ Školní kolo Okresní (okrskové) kolo Počty účastníků Krajské kolo Atletická olympiáda prvního stupně Pohár rozhlasu Minivolejbal Mc Donald s Cup Šachový turnaj Celostátní kolo Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření Pololetí Pochvala Přijetí u starosty Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ I II Celkem Sníţené stupně z chování na konci školního roku Počet % všech ţáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 1 0,32 Absence ţáků ve školním roce 2013/2014 Třída Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměr na ţáka 1.A ,75 1.B ,95 2.A ,35 2.B ,95 3.A ,52 3.B ,4/6,55 4.A ,50 4.B ,82 5.A ,89 5.B , ,33 7.A ,26 7.B , , ,39 Celkem ,33/0,40 14

16 Celkový prospěch ţáků ve školním roce 2013/2014 Třída Počet ţáků Prospělo s vyznam. 1. pololetí Prospělo s vyznam. 2. pololetí Prospělo 1.pololetí Prospělo 2.pololetí Neprospělo 1.pol/2.pol Hodnoceno slovně 1.A 20/ B A 23/ B A B /1 0 4.A B A 19/ B Celkem 1.st. 201/ / / A B 20/ / / Celkem 2.stupeň 120/ /1 0 Škola celkem 321/ /2 0 Výsledky výchovného poradenství Výchovné poradenství se ve školním roce 2013/2014 řídilo plánem práce výchovné poradkyně. Výchovná poradkyně Mgr. Libuše Kubenová se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti: evidence ţákŧ s vývojovými poruchami koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných vývojových poruch u konkrétních ţákŧ metodické vedení učitelŧ při přípravě a vyhodnocení IVP koordinace činnosti dyslektických asistentŧ spolupráce s třídními učiteli vycházejících ţákŧ profesní orientace ţákŧ poradenská činnost pro ţáky i rodiče kontakt s poradenskými zařízeními (PPP, SVP HELP, SPC) Z nabízených sluţeb rodiče nejčastěji vyuţívali porady o moţnostech umístění vycházejících ţákŧ. Klíčová byla role výchovné poradkyně i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Ţáci letos opět dostali moţnost podávat dvě přihlášky, a přestoţe to nebylo naší povinností, dětem i rodičŧm jsme přihlášky vytiskli a výchovná poradkyně intenzivně pomáhala s vyplňováním těchto přihlášek. Škola také uspořádala dvě besedy pro rodiče ţákŧ devátých ročníkŧ, ve kterých je seznamovala s chodem a problematikou přijímacího řízení. Rodiče tuto moţnost výrazně ocenili. 15

17 Během celého roku vyuţívali ţáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovné poradkyně. Rodičŧm jsme přímo v naší škole zprostředkovali schŧzku se zástupci jednotlivých středních škol a učilišť, zejména z Uherskohradišťska. Velmi příznivý ohlas měla beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná výchovnou poradkyní. Beseda byla zaměřena na volbu profesní orientace ţákŧ devátých ročníkŧ. Výchovná poradkyně aktivně spolupracovala s vedením školy a pomáhala řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v rŧzných problémech. Aktivně při tom spolupracovala se školní psycholoţkou, která ve škole začala pracovat v listopadu I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrŧznějších dŧvodŧ prošly odbornými vyšetřeními u rŧzných specialistŧ. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogickopsychologickou poradnou v Uherském Hradišti. Na základě vyšetření ţákŧ v pedagogicko psychologické poradně se mŧţeme individuálně věnovat dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných ţákŧ jsme věnovali zvýšenou péči i ţákŧm integrovaným, ať uţ z dŧvodu vývojových poruch učení nebo i znevýhodnění sociálního. Výsledky práce školní druţiny Ve školním roce 2013/2014 probíhala ve školní druţině celoroční hra SAFARI. Společně s dětmi jsme zblízka poznali 45 zvířat, reprezentantŧ všech základních skupin, které patří mezi silně ohroţené druhy. Seznámili jsme se také s tím, jak a kde ţijí, jak se chovají, čím jsou zvláštní, co dovedou, jaké mají schopnosti. Během celého roku jsme sbírali co nejvíce informací a zajímavostí o jejich ţivotě. Kaţdý měsíc jsme v tomto duchu propojovali činnosti výtvarné, pracovní a odpočinkové. Posezení v komunitním kruhu se u nás stalo jiţ samozřejmostí. Kaţdý týden si s dětmi povídáme o rŧzných tématech. Děti nám vyjadřují své názory, proţitky a rŧzné zajímavosti. Výtvarná a pracovní činnost je u dětí oblíbená. Práce je přizpŧsobena jak celoroční hře, tak i ročnímu období nebo významnému dni v daném měsíci. S dětmi si malujeme, kreslíme, vytváříme koláţe. Snaţíme se také zapojovat do rŧzných výtvarných soutěţí. Všechny výrobky nám zkrášlují prostory samotné druţiny, ale také nástěnky na chodbách naší školy. Výtvarnou činnost prokládáme činností pracovní. Vyrábíme z rŧzných materiálŧ například papírové krabičky, plasty, látky, přírodniny atd. Mimo činnosti výtvarné a pracovní jsou u dětí velmi oblíbené činnosti sportovní a odpočinkové. Dalo by se říct, ţe jsou jejich favority! V tomto čase sehrává velkou roli dětská fantazie. Děti hrávají rŧzné stolní hry, dále také hry konstruktivní (stavebnice) a v neposlední řadě je velmi oblíbené kreslení na volné téma. Většinou je u samotných her velká zábava. Kdyţ nám přeje počasí, trávíme s dětmi čas na školním hřišti. Organizujeme pro ně rŧzné soutěţe, při kterých se děti učí toleranci a fair play. Určitě je čas i na volnou zábavu, kdy přichází na řadu tenis, kopaná, házení na koš, skákání přes švihadlo, házení létajícím talířem a spousta dalších sportovních aktivit. Kaţdý rok k nám do druţiny přichází spousta nových dětí, kaţdé je něčím výjimečné. Snaţíme se, aby dny proţité ve školní druţině byly pro ně příjemné a nenahraditelné. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Primární prevence sociálně patologických jevŧ se odehrávala podle minimálního preventivního plánu, jehoţ autorkou je Mgr. Veronika Procházková. Kompletní program je přílohou číslo 1 této výroční zprávy, hodnocení výsledkŧ primární prevence sociálně patologických jevŧ je přílohou číslo 2 této výroční zprávy. 16

18 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Počet účastníků Název akce 1 Seminář k projektu Matematika s chutí Praha Místo konání 1 Vánoční inspirace Uherské Hradiště 2 Metodické setkání učitelů anglického jazyka Uherský Brod 1 Motivační setkání vyučujících anglického jazyka Zlín 1 Pedagog a paragrafy ve škole Luhačovice 1 Řízení a rozvoj lidských zdrojů Luhačovice 2 Veřejná prezentace ţákovských parlamentů Uherské Hradiště 20 Jak tvořit koncepci rozvoje školy Kunovice 8 Práce učitele s nestandardním typem ţáků Kunovice Komentář: Další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ bylo podle plánu zaměřeno především na 6 oblastí: Vzdělávání vedoucích pracovníkŧ školy v oblasti školského managementu Vzdělávání výchovné poradkyně Vzdělávání pedagogických pracovníkŧ v oblasti ŠVP Vzdělávání pedagogických pracovníkŧ v oblasti cizích jazykŧ Vzdělávání pedagogických pracovníkŧ v oblasti informatiky Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou jednotliví pedagogové vyučují O dalším vzdělávání pedagogických pracovníkŧ platí věty napsané jiţ v minulé výroční zprávě. Při vyhledávání vhodných seminářŧ se potýkáme s řadou problémŧ. Jednalo se o potíţe finanční. Ze státního rozpočtu jsme na tento účel dostali mnohem méně peněz neţ v minulosti. Tento problém jsme částečně eliminovali vyuţíváním řady bezplatných seminářŧ, realizovaných v rámci rŧzných, především bezplatných projektŧ. I tak jsme nemohli vyhovět všem členŧm pedagogického sboru, kteří projevili zájem o další vzdělávání. Další objektivní potíţ představuje i fakt, ţe mnoţství seminářŧ, na které se naši pedagogové přihlásili (ať uţ je nabízela jakákoliv instituce), bylo nakonec pro malý zájem zrušeno. Za těchto okolností, které nemŧţeme jakkoliv ovlivnit, sice dál tvoříme plán DVPP. Tento plán se ale vzhledem k výše vyřčenému stále víc stává pouze jakýmsi vodítkem, nikoliv závazným dokumentem.z uvedených dŧvodŧ proto stále častěji místo individuálních vzdělávacích akcí volíme vzdělávací akce pro celou sborovnu nebo alespoň pro její část, akce takzvaně na klíč. Škola ve školním roce 2013/2014 vyuţívala především nabídku Střední odborné školy Otrokovice, Národního institutu pro další vzdělávání, Vzdělávací agentury KPS Vsetín, Vzdělávací agentury Jitka Blechová, vzdělávací společnosti Descartes a reagovala také na další nabídky institucí realizujících akreditované kurzy a semináře. Členové pedagogického sboru absolvovali i akce pořádané jinými školami, vzdělávali se také díky projektu, který realizuje naše škola. Účast se řídila plánem akcí DVPP, schvalovaným vţdy na jedno pololetí školního roku. Pedagogičtí pracovníci vypracovali o kaţdé absolvované akci podrobnou zprávu, podle závaţnosti seznámili s obsahem akce své kolegy v předmětových komisích, nebo všechny pedagogy na společných poradách. Za mnohem podstatnější neţ mnoţství absolvovaných akcí povaţujeme fakt, ţe: a) Téměř všichni účastníci hodnotili výše uvedené akce kladně. b) Účastníci seminářŧ dokázali se získanými poznatky seznámit své kolegy (ať uţ v rámci předmětové komise, nebo v rámci speciálních pedagogických porad takzvané příklady dobré praxe). 17

19 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Trvale usilujeme o to, aby škola neslouţila jen našim ţákŧm, ale také obyvatelŧm Kunovic. V tomto případě se soustředíme na akce, o které měla veřejnost velký zájem. Ať uţ to byly akce spojené s tradiční Jeţíškovou dílnou, prezentací činnosti školních krouţkŧ nebo především letní tábor pro více neţ 50 dětí nejen z naší školy. Konkrétní nabídka pro veřejnost: - vyuţití školního hřiště, tělocvičny - vyuţití počítačové učebny - stravování ve školní jídelně - letní tábor v lokalitě Vápenky Část z akcí uvedených v kapitole týkající se výsledkŧ vzdělávání ţákŧ byla určena také veřejnosti. Nadstandardní je prezentace školy na veřejnosti. Na náš školní web jsme za jediný školní rok umístili více neţ 500 příspěvkŧ, naše stránky zhlédlo více neţ tisíc dvě stě návštěvníkŧ týdně, coţ je ve srovnání se stejně velikými školami vysoké číslo. Naše škola se pravidelně objevovala v lokálních i celostátních médiích, nákladem tři sta kusŧ jsme opět vydali více neţ stostránkovou ročenku školy, která je více neţ vypovídající součástí této výroční zprávy a která podle našeho názoru nemá v tuzemském základním školství obdobu. 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2013/2014 se ve škole neuskutečnila kontrola České školní inspekce. 18

20 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Osnova: 1. Úvod 2. Druhy finančních prostředkŧ 3. Čerpání provozního příspěvku 4. Čerpání státní dotace 5. Doplňková činnost 6. Pořízené investice 7. Hlavní činnost 8. Hospodaření ve fondech 9. Zhodnocení kontrol 10. Závěr Rozbor hospodaření k Úvod Základní škola Kunovice U Pálenice je příspěvkovou organizací se samostatným právním subjektem, jejímţ zřizovatelem je Město Kunovice. 2. Druhy finančních prostředků Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněţními prostředky získanými vlastní činností. Základní škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze tří zdrojŧ: Kraj přímé neinvestiční výdaje jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomŧcky a další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ. Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT. Na rok 2013 byly schváleny celkem přímé NIV ve výši celkem Kč na limit počtu zaměstnanců 29,80. Město Kunovice (zřizovatel) provozní prostředky tento příspěvek je určen k úhradě nákladŧ souvisejících s její hlavní činností, včetně nákladŧ neinvestiční povahy na opravy a údrţbu majetku města ve správě organizace. Na rok 2013 byl schválen příspěvek na provoz ve výši Kč. Koncem kalendářního roku byl provozní příspěvek poníţen a částka Kč převedena na investiční dotaci. Doplňková činnost pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, mŧţe jej pouţít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Příjmy z této činnosti jsou hlavně z hostinské činnosti (vaření pro cizí strávníky) a pronájmu nebytových prostor. 3. Čerpání provozního příspěvku viz. tabulka č.1 Na rok 2013 byl schválen po úpravě provozní příspěvek ve výši Kč a Kč na investice. K byla na účet základní školy připsána částka Kč. Rovněţ tato částka byla proúčtována do výnosŧ. Provozní příspěvek byl k čerpán na 100 %. 19

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více