Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden"

Transkript

1 Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums in Zusammenarbeit mit dem Institut für Internationale Beziehungen Praha 2007

2 VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů dne října v Liberci VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums in Zusammenarbeit mit dem Institut für Internationale Beziehungen am Oktober in Reichenberg

3 Na začátku října 2006 se v Liberci konala již VIII. výroční konference Českoněmeckého diskusního fóra. Fórum vzniklo na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 a jeho úkolem je pečovat o česko-německý dialog prostřednictvím zapojení všech skupin, které prosazují dobrou česko-německou spolupráci. Aktivity fóra, včetně výročních konferencí, podporuje administrativně i finančně Česko-německý fond budoucnosti. VIII. výroční konference byla organizována ve spolupráci s pražským Ústavem mezinárodních vztahů a tematicky byla věnována vzdělání a vzdělávání. Jejím cílem bylo nabídnout možnost srovnání, jak Česká republika a Spolková republika Německo odpovídají na klíčové otázky v této oblasti. Konferenci zahájil 7. října pan Michael Libal, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra. Na něj navázaly projevy zástupců ministerstev školství spolkové země Sasko a České republiky, pánů Hansjörga Königa a Jindřicha Fryče. Účastníky uvítal rovněž hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Program tentýž den pokračoval dvěma panely, třetí panel následující den pak celé setkání uzavřel. Závěrečné slovo pronesli oba spolupředsedové Českoněmeckého diskusního fóra, pan Michael Libal a paní Barbara Köpplová. Následující sborník textů obsahuje autorizované přepisy vystoupení jednotlivých panelistů (není-li uvedeno jinak) a shrnutí diskuse, která se po každém panelu rozproudila.

4 Anfang Oktober 2006 fand in Reichenberg schon die VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums statt. Das Forum entstand auf Grund der Deutsch-Tschechischen Deklaration vom Jahre 1997 und seine Aufgabe ist, unter Beteiligung aller an einer engen und guten deutsch-tschechischen Partnerschaft interessierten Kreise den deutsch-tschechischen Dialog zu pflegen. Die Aktivitäten des Forums werden administrativ und finanziell von dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond unterstützt. Die VIII. Jahreskonferenz wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Internationale Beziehungen aus Prag organisiert und thematisch der Bildung und Ausbildung gewidmet. Die Konferenz setzte sich zum Ziel einen Vergleich anbieten, wie die Tschechische Republik und Bundesrepublik Deutschland auf Fragen in diesem Bereich antworten. Die Konferenz wurde am 7. Oktober von Herrn Michael Libal, Co-Vorsitzenden des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, eröffnet. Daran knüpften die Ansprachen der Vertreter der Bildungsministerien von Bundesland Sachsen und der Tschechischen Republik, Herrn Hansjörg König und Jindřich Fryč, an. Die Teilnehmer wurden auch vom Hauptmann der Region Reichenberg, Petr Skokan, begrüßt. Das Program setzte mit zwei Panels am demselben Tag fort, das dritte Panel am folgenden Tag brachte dann das ganze Treffen zum Abschluss. Letztes Wort wurde von beiden Co-Vorsitzenden des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, Herrn Michael Libal und Frau Barbara Köpplová, vorgebracht. Der folgende Sammelband beinhaltet autorisierte Transkriptionen der Auftritte der einzelnen Panelisten (wenn nicht anders angeführt) und die Zusammenfassung der Debatte, die sich nach jedem Panel entspannte.

5

6 VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VZDĚLÁNÍM PŘEKONAT BARIÉRY Liberec, 7. a 8. října 2006 Praha 2007

7 Tato publikace vznikla za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Vydal Ústav mezinárodních vztahů v Praze roku 2007 pro Česko-německé diskusní fórum za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Návrh obálky Jan Šavrda Tisk: Petr Dvořák Tiskárna, Dobříš ISBN

8 Obsah 7. říjen 2006 Úvodní slovo Michael Libal, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra...11 I. panel: Nové nároky na vzdělání a vzdělávání...13 Petr Matějů, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky...15 Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto a.s...19 Jiří Kraft, prorektor Technické univerzity v Liberci...23 Shrnutí debaty k I. panelu...27 II. panel: Evropské a národní vzdělávací strategie pro budoucnost...33 Hansjörg König, státní tajemník Saského státního ministerstva školství...35 Jindřich Fryč, ředitel Odboru mezinárodních vztahů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky...39 Wolfgang Freytag, referent Oddělení pro základní otázky, Bavorská státní kancelář...45

9 Petr Urbánek, docent Katedry pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci...53 Shrnutí debaty k II. panelu říjen 2006 III. panel: Vzdělání/vzdělávání jako nástroj vzájemného respektu a důvěry...67 Andreas Stäbe, Síť pro demokracii a odvahu, občanské sdružení...69 Ladislav Mrklas, ředitel CEVRO (Centrum pro vzdělávání a rozvoj) Liberálně konzervativní akademie...73 Miroslav Mareš, Institut pro srovnávací politologický výzkum...79 Shrnutí debaty k III. panelu...83 Obrazová příloha...89 Verze v německém jazyce Kontakty na česko-německé školy, nadace a další vzdělávací iniciativy Spolupráce českých a německých škol v oblasti EUREGIO EGRENSIS, pracovní sdružení Bavorsko, občanské sdružení...207

10 7. říjen 2006

11

12 Michael Libal Michael Libal spolupředseda Česko-německého diskusního fóra Pane ministře, pane státní tajemníku, pane hejtmane, paní poslankyně a pánové poslanci, pane velvyslanče, dámy a pánové, vítám Vás co nejsrdečněji na letošní konferenci Česko-německého diskusního fóra. Městu Liberci děkuji za projevenou pohostinnost. Toto město nebylo vybráno náhodně. V prostorách gymnázia F. X. Šaldy sídlí česko-německý vzdělávací projekt s možností vykonání německé maturity, v Liberci má také své sídlo česko-německá knihovna jako vzpomínka na doby, kdy zde mírumilovně žili Němci a Češi spolu s obyvateli židovského původu. Poděkovat chci zvláště všem těm, kdo tuto konferenci iniciovali a také na základě usilovné práce tematicky připravili, děkuji především zástupcům Česko-německého fóra mládeže a panu Detlefu Wittigovi z firmy Škoda, který jejich práci obzvláště podpořil. Za technickou přípravu konference chci poděkovat panu Dr. Vladimíru Handlovi a Ústavu mezinárodních vztahů. Skutečnost, že se nám nakonec nepodařilo sehnat všechny referenty, o jejichž účast jsem stáli, souvisí především s politickými peripetiemi v obou zemích, jež bohužel vyžadují nejen přítomnost politiků, ale i expertů v oblasti vzdělávání. Přesto jsem si jist, že můžeme očekávat věcnou a zajímavou diskusi, neboť téma vzdělávání je stále méně esoterické, naopak se ukazuje být zásadním prvkem v mnoha otázkách, které budou rozhodovat o přežití evropské civilizace. K tomu patří nejenom otázka individuální a kolektivní konkurenceschopnosti v rámci světového hospodářství, ale v širším horizontu i rozsáhlý komplex migrace a integrace lidí, pocházejících z jiných kultur. Dále je nutné se ptát, jakou roli může hrát vzdělávání v rámci boje proti politickým a náboženským extremistům, či jak se nám podaří udržet čelné postavení vědeckého myšlení proti pronikání obskurantismu a nepřátelství vůči vědě, k nimž v poslední době dochází. V tomto smyslu přeji nám všem zajímavé a plodné jednání a naši konferenci tímto zahajuji. 11

13

14 I. panel I. panel NOVÉ NÁROKY NA VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání je chápáno jako centrální výzva budoucnosti pro dosažení úspěchu v globální soutěži. V aktuální diskusi o reformě vzdělání proti sobě ale stojí na jedné straně důraz na hospodářství a nasměrování vzdělání na pracovní trh, na druhé straně akcent na nezávislost vědy. Mezi další otázky patří, jakou úroveň rozvoje humanitních a sociálních věd potřebuje vzdělaná společnost? Jak chápe mladá generace vzdělání/vzdělávání a jeho význam? Jaké jsou rozdíly ve vzdělávacích systémech v České republice a ve Spolkové republice Německo? Jak se mohou Češi a Němci svými specifickými kompetencemi vzájemně obohatit? Jaké šance a jaká rizika přináší oběma zemím a zejména jejich příhraničním regionům proces globalizace? Těmito otázkami se zabýval dopolední panel, který spolu s následnou diskusí moderovala paní Barbora Procházková z Českého rozhlasu. 13

15

16 Petr Matějů Petr Matějů * náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Pan Petr Matějů na úvod ocenil příspěvek pana Fryče, který zasvěceně z nadčasového hlediska zhodnotil spolupráci ministerstva s německou stranou. Ve svém vystoupení se věnoval překonávaní bariér na cestě ke vzdělání, čili překonávaní sociálních nerovností. Na základě nedávných výzkumů v zemích OECD se zjistilo, že Česká republika a Německo jsou si v této souvislosti velice blízké a potýkají se s podobnými problémy. Podrobný výklad začal vyjmenováním a charakteristikou čtyř dominantních rolí vzdělání ve společnosti. Pro každého jednotlivce je vzdělání prostředkem pro odstranění sociálních bariér a klíčem k životnímu úspěchu. Mimo to přispívá ke konkurenceschopnosti, umožňuje zemi ekonomickou prosperitu a kultivaci kulturního kapitálu. Dále pak rostoucí vzdělanost přispívá i k racionálnějšímu postoji obyvatel k politice, populace se stává více issue-oriented, tedy orientovaná na skutečné problémy. Proto by se vzdělání mělo stát klíčovým tématem diskusí po celé Evropě. Při plnění těchto úloh je podle pana Matějů důležitá otevřenost, dynamičnost a rychlý rozvoj vzdělávacího systému, který jediný dokáže najít uspokojivou odpověď na rychle rostoucí vzdělanostní aspirace. Musí je provokovat i v rodinách sociálně slabých, ve kterých nejsou ještě tradicí. Do vyšších stupňů vzdělávacího systému je potřeba dostávat i ty jedince, kteří by se tam za normálních okolností pravděpodobně nedostali. Své tvrzení podložil výsledky projektů zaměřených na mládež mezi lety, zejména projektu PISA (Programme for International Student Assessment), ukazujících na časté selhání České republiky i Německa při otevírání vzdělávacího systému i dalším, kteří by možná o vzdělání zájem měli, kdyby tento systém vypadal jinak. Za základ tohoto problému považuje pan Matějů institucionální * Tento text je neautorizovaným výtahem z projevu pana Matějů. 15

17 Petr Matějů kontext formování vzdělanostních aspirací, tj. to, kde se rodí chuť či nechuť a strach vzdělávat se. Vzdělávací systémy se v dnešní době klasifikují podle míry stratifikace, tedy podle počtu typů škol, které lze hierarchicky uspořádat, podle orientace na odbornou, resp. všeobecnou složku vzdělání a podle stupně standardizace jednotlivých vzdělávacích složek. Vysoce stratifikované vzdělávací systémy jsou fakticky uzavřené, vyznačují se velkým počtem různých typů škol. Děti jsou už v raném věku dělené do odlišných vzdělávacích drah, které představují původ příští vzdělanostní nerovnosti. Druhým typem systémů jsou ty, které jsou silně orientované na odborné vzdělání; sem řadíme i Českou republiku a Německo. Tyto vysoce stratifikované systémy sice usnadňují přechod mezi školou a trhem práce, což je pohodlné, ale zároveň vedou k segregaci. Děti se rozhodují ve velmi časném věku, a to posiluje vazby mezi vzdělanostní aspirací a sociálním původem. Opakem jsou vzdělávací systémy, které do 18 let poskytují prakticky všeobecné vzdělání, např. v USA, Finsku nebo Austrálii. V těchto zemích je snaha poskytnout odbornou přípravu co možná nejpozději. Soutěž o vyšší vzdělání se zde posouvá do vyššího věku, kdy má dítě ucelenější vlastní názory a je otevřenější vzestupné mobilitě. Vliv rodičů na výběr oboru či školy je tím pádem menší, a to vše oslabuje vliv sociálního původu na vzdělanostní aspiraci. Samozřejmě jsou v těchto systémech kladeny vyšší nároky na zaměstnavatele, pro mladé lidi je to však výhodnější. Vzhledem k tomu, že doposud nevznikla studie klasifikující takto všechny vzdělávací systémy všech zemí OECD, pokusil se o to pan Matějů ve své prezentaci, a to na základě projektu PISA Zvolil přitom dvě dimenze otevřenost sekundárního systému a otevřenost terciárního systému. Ukazuje se, že obě dimenze jsou spolu velmi úzce spjaty. Je-li uzavřen a velmi stratifikován systém středního vzdělávání, uzavře se studentům cesta ještě dříve a terciární systém již není schopen tuto ztrátu dohnat. Situace v České republice a Německu je podle prezentace pana Matějů právě taková. Stratifikace vzdělávacího systému v obou zemích je tak vysoká, že způsobuje velké disproporce mezi vzdělanostními aspiracemi stejně schopných dětí, avšak z různých sociálních vrstev. V České republice tak uvažuje z nejnadanějších dětí ze sociálně slabých rodin o studiu na vysoké škole pouze 18 procent. Ze stejně schopných dětí nejvyššího sociálního původu je to však až 95 procent. Do vyšších systémů vzdělávání se tak dostává 16

18 Petr Matějů mnohem užší elita dětí, jež je definována jak schopnostmi, tak ovšem i sociálním původem. Jiné země mají tento poměr vyrovnanější, např. Finsko 45 procent ku 81 procentům. Podle pana Matějů tak existují vážné důvody proto, aby mezi odborníky i politiky v České republice i v Německu nastal dialog vedoucí k proměnám obou vzdělávacích systémů, jejichž výsledkem by byla jejich otevřenost, dynamičnost a neselektivnost. 17

19

20 Martin Jahn Martin Jahn * člen představenstva Škoda Auto a.s. Škoda Auto je třetí nejstarší výrobce automobilů ve světě, největší průmyslová firma a průmyslový zaměstnavatel v České republice a mezinárodní hráč na 90 trzích. Svůj úspěch staví na principech corporate social responsibility. Naším cílem není pouze zisk i když samozřejmě zisk je to hlavní, proč firmy fungují, ale soustředíme se i na vzdělávání, do nějž investujeme poměrně velké prostředky. Příkladem je vysoká škola, kterou Škoda Auto založila proto, že v oblasti podnikového managementu a některých dalších disciplín jsme neměli dostatečnou oporu ve veřejném školství. Podle mě je nejdůležitější, že se tato škola soustředí nejenom na odborné kompetence, ale především na tzv. softskills, které v českém školství výrazně chybějí schopnost týmově pracovat, schopnost prezentovat, schopnost přesvědčovat jiné prostřednictvím dobré komunikace, schopnost přesvědčit ostatní, kteří mají jiný názor. Také bych rád zdůraznil, že naše odpovědnost a naše snaha zlepšit vysoké školství jde ještě dále a v současné době máme pět projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a v rámci tohoto projektu se na třech univerzitách podílíme na změně učebních osnov a na změně výuky pěti technických oborů. Škoda Auto v současné době také realizuje poměrně velký projekt tzv. Univerzitního centra na Karmeli, které zahájí letos v říjnu svůj provoz. V současné době se ve Škoda Auto rozvíjí projekt Wanderjahre, který bychom mohli nazvat projektem celoživotního vzdělávání a který má za úkol přispět k odbourávání bariér v rámci koncernu Volkswagen. Koncern Volkswagen je největší evropský výrobce automobilů, jedna z největších evropských firem, a je to koncern, který má své pobočky a své aktivity v mnoha zemích, má zaměstnance, kteří mluví mnoha jazyky a působí v zemích, jež * Tento text je autorizovanou sumarizací projevu pana Jahna. 19

21 Martin Jahn mají odlišné kultury. Proto se tento projekt soustřeďuje na mladé lidi, na absolventy, na zaměstnance, kteří mají méně než pět let praxe, a snaží se pro ně vytvořit systém stáží, aby měli možnost seznámit se s ostatními kulturami v koncernu. Škoda Auto není vzorem pouze v přístupu k zákazníkovi, pouze k tvorbě zisku, ve zvyšování internacionalizace apod., ale je podle mě i vzorem vhodného spojení dvou kultur. Většina zahraničních investic, minimálně z mé zkušenosti, byla v České republice úspěšná a ten úspěch vždy závisel na tom, jak se podaří spojit českou a německou kulturu, českou a japonskou kulturu, českou a americkou kulturu. Češi a Němci přitom mají k sobě velmi blízko. Jsem přesvědčen, že ze slovanských národů mají Češi k německé kultuře nejblíže, ale přesto nebo právě proto jsou tu určité bariéry, které je také třeba překonávat. Podíváme-li se, co přinesla česká a německá strana do Škody Auto: samozřejmě preciznost, disciplínu, osvědčené systémy řízení, investice tak to jsou prvky, které vložil koncern Volkswagen do Škody, a proto se stala Škoda tím, čím je. Nicméně důležité bylo to, že německý management nechal prostor pro českou flexibilitu, pro českou tvořivost a pro českou touhu po úspěchu. A já si myslím, že ta touha po úspěchu je právě jedna z věcí, která výrazně odlišuje Škodu Auto od jiných firem nejenom v koncernu, ale i vůbec ve světě, a v tom je pokud mi dovolíte toto srovnání i velký rozdíl mezi rozvojem české ekonomiky a německé ekonomiky. Německá ekonomika je jedna z nejúspěšnějších a nejbohatších na světě, a právě to vede k určitému pocitu (možná) uspokojení, k určité averzi ke změnám, jež jsou absolutně nezbytné i v německé ekonomice. To, že Česká republika pořád ještě 15 let po změně systému touží po úspěchu, má drive, tak to, myslím si, že žene Škodu Auto i českou ekonomiku kupředu. Je velmi dobře, že se ve firmě podařilo s přispěním německého know-how, německého managementu, preciznosti a dochvilnosti vytvořit prostředí dávající vyniknout i těm českým dobrým vlastnostem. A toto prostředí nám pomáhá i překonávat možné bariéry. Úspěšná firma musí výrazně investovat do vzdělání, protože vzdělání podporuje překonávání bariér. Domnívám se, že firmy dnes mají v České republice odpovědnost za změnu vzdělávacího systému a že bez toho, aniž by stát a kraje, firmy a školy spolupracovaly, se systém změnit nedá. Pokud jediná z těchto stran spolupráce vypadne, tak se české školství nezmění a jsem přesvědčen, že české školství a jeho reforma je jedním ze základních parame- 20

22 Martin Jahn trů dalšího úspěchu. Česká ekonomika má v současné době dva problémy: ať už se na politické scéně nebo v médiích hovoří o čemkoli, těmito problémy jsou posilující koruna, což lze jen velmi obtížně ovlivnit, a vzdělávací systém, jenž se změnit musí. Pokud bude český vzdělávací systém produkovat absolventy připravené na to, co průmysl a ekonomika chce a potřebuje, pak bude česká ekonomika i Škoda Auto, které jsou samozřejmě velmi spojeny, ještě dlouho a dlouho prosperovat. 21

23

24 Jiří Kraft Jiří Kraft prorektor Technické univerzity v Liberci Dámy a pánové, dovoluji si pozdravit vaše jednání jménem Technické univerzity v Liberci a poděkovat Vám za pozvání. V tomto panelu projednávané nové nároky na vzdělání a vzdělávání jsou v úzkém spojení s hlavními cíli Boloňského procesu. Ten si kladl za úkol vytvořit do roku 2010 evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Konkrétně boloňská deklarace, která byla přijata v roce 1999, vedla ke snaze o celosvětovou konkurenceschopnost právě evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Dalšími cíli byl rozvoj mobilit studentů a akademických pracovníků, dále zaměstnavatelnost absolventů, a co je pro nás mimořádně důležité, vymezení dvou hlavních stupňů studijních programů, tzn. bakalářského stupně a na něj navazujícího magisterského stupně. V roce 2001 zdůraznilo pražské komuniké potřebu celoživotního vzdělávání, o kterém tady bylo již hovořeno, v roce 2003 potom berlínské komuniké stimulovalo propojení evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání s evropským výzkumným prostorem. Zároveň byly vymezeny tři hlavní stupně studijních programů, přičemž kromě bakalářského a magisterského byl přidán i stupeň doktorský. Poslední jednání probíhala v Bergenu v roce 2005 a tam došlo k podpoře lisabonské strategie rozvoje Evropské unie. Další jednání je plánované v roce 2007 v Londýně. Právě zmíněná stupňovitost vysokoškolského vzdělávání z Boloňského procesu a berlínského komuniké vyplývající je výrazně novou realitou českého vysokého školství, rozuměno tedy po roce Studijní programy jsou konstituovány jako bakalářské, navazující magisterské a doktorské oproti minulé realitě, která u nás byla v podstatě taková, že bylo studium magisterské, a to nenavazující, ale kontinuální, v zásadě pětileté až na výjimky a vědecká příprava tří až pětiletá, která končila získáním titulu kandidáta věd. 23

25 Jiří Kraft Změna byla přijímána s velkými rozpaky, avšak časem se ukázaly její nezanedbatelné přednosti. Ty bych stručně vymezil takto nový systém umožňuje mobilitu studentů, obvyklou se stává mobilita nejen teritoriální, tzn. že student absolvuje bakalářské studium na jedné škole a třeba i v jiné zemi než navazující studium magisterské a doktorské. Dochází ale zároveň k žádoucí mobilitě mezioborové. Student získává často interdisciplinární vzdělání. Není výjimkou bakalář strojař, který absolvuje magisterské navazující vzdělání ekonomického charakteru. Díky změnám, o kterých tady hovoříme, dochází ke zvýšení průchodnosti vzdělávacím systémem. Za často až osobně tragickou bylo možné v minulosti považovat situaci, kdy student bývalého standardního pětiletého magisterského programu opouštěl školu ve čtvrtém ročníku např. z rodinných důvodů bez uznání jakéhokoliv vyššího vzdělání, tedy v podstatě jen s maturitou. Nyní by obdržel de facto plné vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně. Tato stupňovitost vzdělání umožňuje zároveň i větší selekci posluchačů podle jejich schopností zcela v rozporu s obavami, které před zavedením nového systému existovaly. Byl vytvořen prostor pro růst náročnosti při vzdělávání. Nároky na teoretické znalosti posluchačů navazujícího magisterského studia dříve tedy čtvrtého a pátého ročníku mohou narůstat, neboť, jak již bylo výše uvedeno, případný neúspěch v tomto čtvrtém a pátém ročníku neznamená dnes neabsolvování vysoké školy a navíc do magisterského studia postoupí už jen ti nejlepší, kterým je možné se věnovat, a to i s ohledem na jejich počet, věnovat jim tedy mimořádnou pozornost. Ještě výraznější je tento efekt u studia doktorského, které je v současnosti vyloženě studiem individuálním. Ne všechno, co jsem zde uvedl, tedy cíle Boloňského procesu, již funguje zcela bez problémů, a to jak na straně univerzit, tak na straně posluchačů. Podle mého názoru náročnost na znalosti a schopnosti studentů prvního ročníku bakalářského studia bývají zbytečně vysoké a tím dochází k selekci, která je, myslím si, až nežádoucí. Naopak vyšší nároky bychom mohli mít právě v obou ročnících navazujícího magisterského studia, a to jak v oblasti teorie, tak v oblasti aplikace. Posluchači ještě nejsou vždy srozuměni s faktem, a to je v České republice velmi výrazné, že bakalář je také vysokoškolsky vzdělaný člověk a že ze školy nemusí odcházet pouze jako inženýr nebo magistr. Jisté problémy, a slovo jisté zde znamená velké problémy, jsou i s výjezdy studentů do zahraničí. Posluchači o ně mají minimální zájem. Vy- 24

26 Jiří Kraft žaduje to asi určitý čas, každopádně jsem přesvědčen, že jsme na správné cestě, která vede vpřed. Uvedl bych k tomu konkrétní příklad. Je to rozvíjející se spolupráce Technické univerzity v Liberci a vysokých škol ve Spolkové republice Německo a v Polsku, těch, které sídlí v Euroregionu Nisa. Pravděpodobně jeden z prvních join degree v České republice je realizován na univerzitě Nisa, tak jsme tuto univerzitu pojmenovali, a představuje společnou výuku Technické univerzity v Liberci, Hochschule Zittau/Görlitz a Polytechniky ve Wroclavi. Výuka probíhá v angličtině, a to na úrovni bakalářského studia, kde už je jistá tradice, a nově i v navazujícím magisterském studiu. Obrovský problém spočívá právě v malém zájmu posluchačů o takovéto studium, přestože to je studium oborově velice atraktivní. Jde o informační a komunikační management. Je to program, jehož absolventi nacházejí uplatnění v celé Evropské unii. Roli zde hraje pravděpodobně příliš velká sebekritika ze strany studentů, kteří se bojí, že nezvládnou studium v angličtině. Ještě když jsem byl děkanem ekonomické fakulty, tak jsem řešil neustále problém, že posluchači, kteří se přihlásili na toto studium v angličtině, ještě před nastoupením ke studiu žádali o převedení do české varianty, v níž by cizí jazyk nemuseli používat v takové míře. Zajímavé je, že bakaláři absolvující toto studium pak mohou pokračovat na svých domácích univerzitách, tedy jak u nás, tak ve Spolkové republice Německo a v Polsku, v navazujícím magisterském studiu. Příjemným překvapením je to, že po třech letech studia mají někteří absolventi zájem zůstávat v zahraničí, tzn. čeští studenti chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve Spolkové republice Německo a naopak jsou i zájemci o studium na Technické univerzitě v Liberci. V letošním akademickém roce jsme zahájili společné studium v Polsku s prvními posluchači navazujícího magisterského studijního oboru, který se nazývá risk management. To by mohlo navozovat dojem, že jde o čistě ekonomický směr, ale není tomu tak, tento studijní obor je pod patronací strojní fakulty a jde o technické vzdělávání. Univerzita Nisa tak rozšiřuje svůj záběr. Stále však, a to i v případě magisterského navazujícího studia, zůstává problémem právě jazyk, který je u techniků obzvlášť výraznou bariérou. Položme si nyní otázku: Co by měly v dohledné době univerzity dělat v souvislosti s implementací Boloňského procesu? Jak překonat ty bariéry, které pořád ještě existují? Jde v zásadě o čtyři body: 25

27 Jiří Kraft 1. Nově určit výstupy, kterých bychom měli dosáhnout: vědomosti, dovednosti a kompetence, tedy to, co potřebují naši odběratelé, a tomu podřídit koncepci studijních programů a oborů. V tomto směru musím uznat, že konzervativnost vládnoucí na vysokých školách je značná a změna obsahu studijního oboru a programu se neprovádí vůbec lehce. 2. Je třeba důsledně aplikovat ECTS (Evropský systém převoditelných kreditů), což je záležitost velice důležitá pro možnost krátkodobých pobytů studentů v rámci programu Erasmus, kdy přecházejí na zahraniční univerzitu a tam získají kredity za předměty, které absolvovali, a ty jsou jim uznány na mateřské vysoké škole, tzn. neztrácejí semestr, neztrácejí akademický rok v důsledku svého vycestování do zahraničí. 3. Naší povinností je vydávat diploma supplement a naší snahou je získat diploma supplement label, což umožňuje právě ještě ve větší míře prostupnost mezi vysokými školami a uznávání vzdělání jako celku v rámci Evropské unie. 4. Jako poslední bod si myslím, že je důležité implementovat vnitřní systém hodnocení kvality vysokých škol. Nespoléhat se jen na to, že projdeme jakousi kontrolou vnější, třeba ze strany ministerstva, ale orientovat se na vlastní zájem o takovéto sebehodnocení a zlepšení stávajícího stavu. Dámy a pánové, děkuji Vám za vaši pozornost. 26

28 Shrnutí debaty k I. panelu Shrnutí debaty k I. panelu Petr Matějů ve své reakci označil školství za nejkonzervativnější systém, protože do něj jdou ze státního rozpočtu obrovské prostředky a zároveň je jednotlivým školám dán vysoký stupeň autonomie. Jakákoli reforma je proto velice citlivou záležitostí. Pokud nedojde k zavedení spoluúčasti studentů na financování, navrhuje do vedení školství zavést i státem jmenované manažery. Z vystoupení pana prorektora Krafta reagoval pan Matějů zejména na Boloňský proces, kde navrhuje diskusi s německými partnery o společné strategii zejména při řešení problému hierarchizace vysokých škol podle kvality. Zároveň v této souvislosti měl námitky vůči užívání pojmu sebehodnocení, jelikož jediným kritériem pro hodnocení kvality školy musí zůstat uplatnitelnost studentů na trhu práce a jejich spokojenost. Martin Jahn označil vzdělávání v České republice za konkurenční výhodu země, pro její zachování je však podle něj zapotřebí apolitické reformy, a to především ve dvou oblastech: řízení akademických institucí manažery a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Jelikož peníze do vzdělávání dává stát, není možno argumentovat v tom smyslu, že akademická sféra nemá být služkou průmyslu. Se zástupci průmyslu je při provádění reformy potřeba spolupracovat už kvůli budoucnosti absolventů a jejich platům. Jiří Kraft vyjádřil svoje překvapení nad referátem pana Matějů a jeho slovy o selekci zájemců o vysokoškolské studium, kteří se rekrutují z velice omezeného rodinného zázemí. Pokud nemají jít školy s nároky dolů, je potřeba, aby se to změnilo. Na téma zaměstnatelnosti absolventů poukázal na nedávný výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který ukázal velmi pozitivní vývoj navzdory výrazně nadprůměrným platům vysokoškoláků. Varoval však před úskalími zkoumání rozdílů mezi fakultami, jelikož výsledky může často ovlivnit třeba špatný výběr referenčních dat. Kromě 27

29 Shrnutí debaty k I. panelu neustálého zdůrazňování uplatnitelnosti absolventů je třeba myslet i na potřebu určité univerzálnosti vzdělávání, která umožňuje flexibilitu a změnu orientace na příbuzný obor. Barbora Procházková uvedla statistiku Českého sociálního ústavu, kterou zveřejní v rámci výzkumu Naše společnost. Z této statistiky vyplývá relativní spokojenost respondentů s úrovní vzdělávání v České republice, která navíc stále roste. Většina tázaných je přesvědčena, že střední školy podporují samostatné myšlení a tvorbu vlastního názoru. Miroslav Prokeš (člen Rady Česko-německého diskusního fóra) upozornil na způsob vzniku česko-německého fóra, který sám o sobě svědčí o důležitosti role tandemů. Navrhl do závěrů konference uvést snahu rozšířit fórum, otevřít možnost jeho multilateralizace po vzoru německo-polského a německo-francouzského společenství a podporovat akce se Slovenskem nebo Rakouskem. Název konference označil za málo ambiciózní cíl, protože překážky není potřeba jenom překonávat, je potřeba je odstranit. V otázce na pana Matějů poukázal na možné sociální dopady zavedení školného na vysoké školy. Petr Matějů potvrdil svou podporu spoluúčasti studentů na financování vysokých škol. Zdůvodnil to vědeckými výzkumy, podle kterých studují na veřejných vysokých školách především děti z bohatších rodin, zatímco děti ze sociálně slabších rodin se na tyto školy nedostanou a studují na soukromých školách. Tuto sociální nespravedlnost je potřeba odstranit. Zmínil existenci sociálních programů ve všech zemích, které spoluúčast studentů zavedly. V liberálních zemích, jako jsou Spojené státy nebo Austrálie, studuje z nižších vrstev 33 procent, ve skandinávských zemích 27 procent, zatímco v České republice a Německu pouhých 8 procent. Bariéry tedy nevytváří spoluúčast studentů, ale naopak její absence. Představil svůj návrh systému odloženého školného, kdy by školné platili absolventi kontingenčně až po dosažení průměrného příjmu podle jeho výšky. Pokud by někdo průměrného příjmu nikdy nedosáhl, neplatil by a potrestal by tak svou vysokou školu. Martin Jahn také doporučuje školné zavést. Na základě vlastních studijních zkušeností pozoroval totiž značný rozdíl v přístupu studentů i profesorů 28

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka Konkurenceschopné vysoké školství (Vize 2020) Rudolf Haňka Podfinancované veřejné vysoké školy? Výdaje na VVŠ jako takové, i přepočtené na jednoho studenta, narůstají každoročně Těžká soutěžse zeměmi které

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Závěrečná zpráva Sasko

Závěrečná zpráva Sasko Závěrečná zpráva Sasko V březnu 2007 proběhl dotazníkový průzkum na školách v Budyšíně a Drážďanech (správní obvod Drážďany) a v Chemnitz a Zwickau (správní obvod Chemnitz). Dotazníky byly školám rozeslány

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Zpětné vazby na studentově cestě

Zpětné vazby na studentově cestě Zpětné vazby na studentově cestě 1 Obsah prezentace Podstata a problémy zpětných vazeb Zpětné vazby na cestě: -Uchazeč -Student -Absolvent Závěr 2 Co je to zpětná vazba? Zpětná vazba je REAKCE způsobující

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu

Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu Projekt Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy Řešitelé:

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Rané vzdìlávání v jazycích sousedù v saských pøíhranièních regionech: prùzkum situace

Rané vzdìlávání v jazycích sousedù v saských pøíhranièních regionech: prùzkum situace Nachbarsprache von Anfang an! Sächsische Landesstelle f ür frühe nachbarsprachige Bildung Rané vzdìlávání v jazycích sousedù v saských pøíhranièních regionech: prùzkum situace Moci se setkávat s druhým

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků Odborná konference k projektu Gemini 25.10.2016 Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků analýzy GEMINI, kariérové poradenství DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání

Bílá kniha terciárního vzdělávání Připomínkování materiálu Bílá kniha terciárního vzdělávání (první verze určená k veřejné diskusi - Praha, květen 2008) Zpracoval: Institut Svazu průmyslu ČR V Praze 12.září 2008 strana 1 z 5 I. Úvod Se

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Několik poznámek k reformě vysokých škol

Několik poznámek k reformě vysokých škol Několik poznámek k reformě vysokých škol Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. Katedra kybernetiky ČVUT FEL Centrum excelence EU, Výzkumné středisko Rockwell Automation, s.r.o. Praha Reforma VŠ systému skutečně

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ

VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ KONFERENCE VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ GOETHE INSTITUT / 10. PROSINCE 2015 KONCEPT Poskytnout prostor pro diskuzi o tématu aktivního zapojení mladých lidí do občanského a politického života v České republice.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE VOLBY VÝZKUM VIZE JU PŘIPRAVENOST AKADEMICKÉ SVOBODY STRATEGIE SÍŤ INTERNET DATA 2016-2020 STUDENTI MODERNÍ KAMPUS ZDROJE ODBORNOST CÍLE GRANT PODPORA REGION AV DYNAMICKÁ UČITEL NOVÁ MÉDIA ROZVOJ STABILITA

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více