Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví"

Transkript

1 Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v účetní jednotce užívá několik let Odpisy: jsou vyjádřením postupného opotřebovávání dlouhodobého majetku vyjadřují trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku Opotřebení: fyzické opotřebení v důsledku využívání DM morální opotřebení v důsledku technického pokroku

2 Základní pojmy - odpisy Odpisy: vyjadřují postupné a systematické zahrnutí ceny, za kterou byl majetek pořízen, do nákladů (účet 551) po několik účetních období (doby životnosti majetku). odpis je vždy roční. Může se účtovat měsíčně nebo ročně. roční odpis ovlivňuje výsledek hospodaření. Není k němu přiřazen výdaj, takže neovlivňuje rozpočet. Základní pojmy - odpisy Odpisy se počítají ze vstupní ceny DM. Vstupní cenou může být cena: pořizovací, reprodukční pořizovací cena, ocenění vlastními náklady. Z reálné ceny nebo ocenění majetku 1,- Kč se odpisy nepočítají. Základní pojmy - odpisy V pořizovací ceně majetku je zahrnutá i případná investiční dotace. Účet 551 Odpisy bude tvořen ze vstupní ceny včetně dotace. Příslušná část dotace se proúčtuje do výnosů, na účet 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (403/672). Oprávky: účtují se k odpisům a pravidelně se každý rok zvyšuji o roční odpis. Vyjadřují tedy souhrn odpisů za období, po který se majetek používá a odpisuje. Zůstatková cena: je vstupní cena po odečtení oprávek. rozvaze sloupec Brutto korekce = Netto Sloupec Netto vyjadřuje zůstatkovou cenu DM.

3 Členění odpisů Odpisy členíme na daňové účetní Daňové odpisy: jsou stanoveny zákonem o dani z příjmů 26 až 33 zákonem je stanovena závazná doba odpisování odpisová sazba je roční (nerozúčtovává se měsíčně) daňové odpisy jsou daňově uznatelným nákladem, ale nemusí se uplatnit v daňovém přiznání o daňových odpisech se neúčtuje Účetní odpisy a zákon o účetnictví Zákon o účetnictví 28 Odst. 1 Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří s majetkem ÚSC, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami. Odst. 2 Majetek odpisuje účetní jednotka, která jej úplatně nebo bezúplatně poskytuje jiné osobě k užívání zejména na základě smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce. Odst. 5 Účetní jednotka, která majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provede na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet, účtuje o tomto technickém zhodnocení a odpisuje jej v souladu s účetními metodami. Odst. 6 Účetní jednotky jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Majetek se odpisuje jen do výše jeho ocenění v účetnictví. Účetní odpisy - charakteristika Účetní odpisy: mají odpovídat skutečnému opotřebení majetku postupuje se podle odpisového plánu odpisuje se z účetní hodnoty majetku do výše této hodnoty (ČUS č. 708 umožňuje zůstatkovou cenu do výše 5 %) odpisová sazba se stanovuje roční, účetní odpisy se uplatňují měsíčně odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru odpisování nelze přerušit

4 Účetní odpisy a vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Odpisy se začínají uplatňovat od 1. dne měsíce následujícím po zařazení majetku do užívání. Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky (s výjimkou mezitímní ÚZ) krytí investičního fondu finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond (416/648). Účetní jednotka v příloze účetní závěrky zdůvodní nekrytí investičního fondu finančními prostředky. Majetek vyloučený z odpisování Podle 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., jsou vyloučeny z odpisování: umělecká díla, která nejsou součástí stavby, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty (účet 032) nedokončený DM a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání finanční majetek zásoby pohledávky DM, pokud jej má účetní jednotka v nájmu nebo ve výpůjčce povolenky na emise a preferenční limity majetek oceněný 1,- Kč a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb dlouhodobý majetek, který se oceňuje reálnou cenou pozemky drobný dlouhodobý majetek Majetek vyloučený z odpisování Zákon o účetnictví 28 odst. 1 Pozemky a jiný majetek vymezený zvláštními právními předpisy se neodpisuje. Směrná účtová osnova Účtová skupina 03 Dlouhodobý majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Kulturní předměty

5 Majetek vyloučený z odpisování podle zákona o dani z příjmů Podle zákona o dani z příjmů se neodpisuje hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době darování od daně darovací osvobozeno. Toto ustanovení se týká pouze daňových odpisů. Účetní odpisy se uplatňují u veškerého darovaného majetku. Odpisový plán Odpisový plán stanoví účetní odpisy následovně: účetní hodnota majetku je Kč stanoví se doba životnosti dlouhodobého majetku např. 50 let vypočítá se roční odpis 100 % : 50 let = 2 % roční odpis v hodnotě Kč x 2 % = Kč měsíční odpis Kč : 12 = 200 Kč/měsíc Odpisování lze ukončit u zůstatkové ceny ve výši 5 %, tedy u hodnoty Kč. Účtování odpisů Předpis odpisů 551/07x, 08x Strana MD účet 551 se na konci roku převede na účet 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období. Strana DAL účet oprávek 07x, 08x, vykazuje konečný zůstatek, který se k 1.1. převede do počátečního stavu. V dalším roce se ke PS připočítá další hodnota odpisu. V rozvaze se oprávky uvedou do sloupce korekce. Odpisy se počítají ze vstupní ceny včetně případné dotace 551/07x, 08x Dotace se k odpisům proúčtuje příslušné výši k odpisům 403/672 Výsledek hospodaření ovlivní na straně MD účet 551 Odpisy a na straně DAL účet 672 Výnosy ÚSC z transferů a sníží se účet 403 Transfery na pořízení DM

6 Vztah náklad výdaj u dlouhodobého majetku Pořízení dlouhodobého majetku: Předpis 042/321 Úhrada 321/231 Zařazení do majetku 02x/042 Rozpočet ovlivní výdaj, ale výsledek hospodaření ovlivněn nebude. Tedy bude výdaj, ale nebude náklad. Účtování odpisů dlouhodobého majetku: Předpis 551/07x, 08x Náklad ovlivní výsledek hospodaření, ale neovlivní výdaje. Bude náklad, ale nebude výdaj. Pořízení majetku ovlivní rozpočet, ale neovlivní VH. Odpisy ovlivní VH, ale neovlivní rozpočet. Odpisy, oprávky, rozvaha, výsledek hospodaření Vliv odpisů na výsledek hospodaření a rozvahu Účetní odpisy ovlivní výsledek hospodaření na straně nákladů. Proúčtování příslušné výše investiční dotace proti odpisům ovlivní výsledek hospodaření na straně výnosů a sníží rozvahový účet 403. Oprávky se v rozvaze uvádějí ve sloupci korekce a ovlivňují zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku. Odpisy a dlouhodobý majetek Odpisy se účtují u: dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku Odpisy se neúčtují u: dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného (účty 031 a 032 a výjimky stanovené vyhláškou č. 410 a zákonem) drobného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (účty 018, 028)

7 Závěr Videokurz vysvětluje základní problémy týkající se odpisování dlouhodobého majetku. Vychází z úpravy stanovené: Zákonem o účetnictví Vyhláškou č. 410/2009 Sb. ustanoveními Českého účetního standardu č Odpisování dlouhodobého majetku Děkujeme za pozornost.

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY (úplné znění nahrazující odpisový plán č. 1 schválený dne: 13.12.2011 ) Název účetní jednotky: Obec Tatobity Číslo: 2 Zpracoval: účetní Kontroloval: Lenka Malá Účinnost: 1.1.2015

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více