Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí"

Transkript

1 Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení 16 odst. 3 a podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), stanoví: Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Pojmy a. programem program reprodukce majetku financovaný z prostředků státního rozpočtu a úvěrů se státní zárukou určených rozpočtovým výhledem, zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok a záručními listinami, s výjimkou programů, jejichž financování je upraveno zvláštním zákonem 1), správcem programu správce rozpočtové kapitoly, ze které se výdaje státního rozpočtu na financování programu hradí, b. akcí část programu stanovená správcem programu k zabezpečení realizace cílů programu uvedených v jeho schválené dokumentaci, c. investorem organizační složka státu, právnická anebo fyzická osoba zabezpečující přípravu a realizaci akce, d. účastníkem programu investor financující akci z prostředků státního rozpočtu a úvěrů se státní zárukou, e. projektem akce určená správcem programu, jejíž příprava a realizace se provádí podle pravidel projektového řízení, f. investičním záměrem přípravná dokumentace, obsahující ekonomické a technické podklady pro rozhodování správce programu o účasti státního rozpočtu na financování přípravy a realizace akce, g. dokumentací projektu ekonomické a technické podklady, dokumenty a doklady pro rozhodování správce programu o účasti státního rozpočtu na financování realizace projektu, h. projektovým řízením činnosti stanovené správcem programu k zabezpečení přípravy a realizace projektu, prováděné účastníkem programu, případně kvalifikovanou právnickou anebo fyzickou osobou, která tyto činnosti pro účastníka programu zabezpečí. 1) Například zákon č.300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2 2 Dokumentace programu 1. Dokumentaci programu vypracovanou podle přílohy č.1 předkládá správce programu Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") a. ve lhůtě do 31.května kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém je navrženo zahájení jeho financování nebo se navrhuje změna závazně stanovených parametrů v jeho dokumentaci schválené ministerstvem, b. ve lhůtě dohodnuté s ministerstvem tak, aby jeho projednání ve vládě bylo ukončeno nejpozději 31.července kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém je navrženo zahájení jeho financování nebo se navrhuje změna závazně stanovených parametrů v jeho dokumentaci schválené vládou, ve lhůtě stanovené vládou. 2. Ministerstvo dokumentaci předloženou podle odst.1 posoudí z hlediska a. souladu s pokyny pro její vypracování uvedenými v příloze č.1, b. možností účasti státního rozpočtu na financování programu obsažených v rozpočtovém výhledu, c. možností poskytnutí státních záruk za úvěry na financování programu, d. možností účasti zdrojů Evropského společenství na financování programu obsažených v dokumentech o společných programech České republiky a Evropského společenství, 3. Výsledek posouzení podle odst. 2 sdělí ministerstvo do 30 dnů od data předání dokumentace programu správci programu ve stanovisku obsahujícím a. technicko -ekonomické, časové a finanční parametry přípravy a realizace programu (dále jen "závazné parametry programu"), které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu podle odst. 4, 5 a 6 v případě, že dokumentace splňuje hlediska uvedená v odst. 2, b. pokyny k přepracování dokumentace programu v případě, že nesplňuje hlediska uvedená v odst Pro závěrečné vyhodnocení programu předloží správce programu ministerstvu, ve lhůtě stanovené ve schválené dokumentaci programu, zprávu obsahující a. skutečně dosažené hodnoty parametrů schválené dokumentace v rozsahu uvedeném v příloze č.1, b. zdůvodnění odchylek skutečně dosažených hodnot závazných parametrů programu od hodnot stanovených ministerstvem nebo vládou, c. vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu v rozsahu uvedeném v příloze č Ministerstvo ve lhůtě 30 dnů od předložení zprávy schválí část uvedenou v odst. 4 písm. c) nebo uloží správci programu její přepracování. 6. Zprávu o závěrečném vyhodnocení programu, u kterého výši účasti státního rozpočtu na jeho financování schválila vláda, předkládá správce programu vládě k informaci ve lhůtě 30 dnů ode dne schválení části uvedené v odst. 4 písm. c) ministerstvem. 3 Informační systém financování reprodukce majetku

3 1. Informační systém financování reprodukce majetku, který je ucelenou částí informačního systému programového financování, (dále jen "informační systém") obsahuje vybrané údaje přípravy a realizace akcí (dále jen "vstupní data") uvedené v příloze č Vstupní data předkládá správce programu ministerstvu v rozsahu uvedeném v příloze č.2 ve lhůtě a. stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím vypracování návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, b. do 5 dnů od počátku každého měsíce. 3. Účastník programu předkládá vstupní data správci programu podle jeho pokynů. 4. Ministerstvo zabezpečuje zpracování vstupních dat pro sestavení dokumentace návrhů rozpočtového výhledu, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu a analýz vývoje financování programů. 4 Investiční záměr 1. Investiční záměr stavební akce věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje stavbu a určuje časový průběh přípravy a realizace výstavby a obsahuje alespoň a. zdůvodnění nezbytnosti výstavby a vyhodnocení její efektivnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu, b. požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod., c. územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod., d. majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí, e. požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu, f. zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému zaměstnanosti, g. výkresy a schémata určená správcem programu, h. u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje taktéž dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity a způsobu jeho financování, v rozsahu a formě stanovené správcem programu, i. vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č Investiční záměr nestavební akce, tj. pořízení, technické zhodnocení a opravy strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku, pořízení nemovitostí a dalších činností zabezpečujících schválené cíle programu, vymezuje a zdůvodňuje akci věcně a funkčně, určuje její časový průběh a obsahuje alespoň a. zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu,

4 b. stavebně technický popis pořizované nemovitosti včetně charakteristiky pozemku a jejich předpokládané využití, c. požadavky na zabezpečení podmínek pro hospodárné využívání pořízeného majetku nebo jiných výstupů realizace akce se specifikací jak investičních, tak i neinvestičních potřeb a zdrojů jejich úhrady v roce následujícím po roce, ve kterém bude projekt ukončen, d. zhodnocení přínosu projektu k řešení problému zaměstnanosti, e. výkresy a schémata určená správcem programu, f. vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č Investiční záměr akce výstavby, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií obsahuje nad rámec vymezený v odst. 2 a. datový obsah a vztahy systému k ostatním informačním systémům veřejné správy, b. upřesnění funkčních požadavků, jako je výkonnost, bezpečnost, spolehlivost, požadavky na sběr dat a jejich zpracování apod., c. specifikaci alternativ řešení a jejich důsledků (ekonomické, časové, technologické, způsob zabezpečení apod.), d. kritéria pro posuzování alternativ, e. určení okruhu uživatelů, f. schopnost začlenění do odpovídajících informačních systémů Evropského společenství. 4. U akcí s předpokládanou účastí státního rozpočtu na jejím financování nižší než Kč je správce programu oprávněn stanovit obsah investičního záměru v zjednodušeném rozsahu, než je uveden v odst. 1, 2 a 3. Takto zjednodušený investiční záměr musí obsahovat a. zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu, b. vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č Žádost o poskytnutí dotace nahrazuje investiční záměr v případech stanovených ve schválené dokumentaci programu, pokud obsahuje a. vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č.2 a údaje uvedené v odst. 3, b. majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí v případě, že se jedná o stavební akci, c. údaje nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska plnění podmínek zařazení akce do programu, stanovených správcem programu. 6. Investiční záměr předkládají organizační složky státu, žádost o poskytnutí dotace předkládají příspěvkové organizace zřízené orgánem státní správy a ostatní právnické anebo fyzické osob podle pokynů vydaných správcem programu. 5 Registrace akce 1. Správce programu posoudí investiční záměr anebo žádost o poskytnutí dotace a ve lhůtě 60 dnů ode dne jejich předložení vydá 2. a. rozhodnutí o registraci akce v informačním systému (dále jen "registrační list"), nebo b. stanovisko obsahující pokyny k jejich přepracování v případě, že registraci akce zamítne.

5 3. Přepracovaný investiční záměr, anebo přepracovanou žádost o poskytnutí dotace předloží účastník programu správci programu, který postupuje při jejich posuzování obdobně, jak je uvedeno v odst V registračním listu správce programu stanoví 5. a. technicko-ekonomické, časové a finanční parametry akce, b. pravidla projektového řízení a obsah dokumentace projektu v případě rozhodnutí, že akce bude připravována a realizována jako projekt, c. výši a formu účasti státního rozpočtu na financování přípravy a zabezpečení akce spolu s podmínkami jejich čerpání, d. pokyny pro zadání akce v případě, že nebude připravována a realizována jako projekt. 6. Akce financované formou individuálně posuzovaných výdajů registruje správce programu podle odst. 1 po předchozím souhlasu ministerstva. 7. Žádost o souhlas ministerstva s registrací akce podle odst. 4 obsahuje 8. a. vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č.2, b. závěry posouzení investičního záměru nebo žádosti o poskytnutí dotace, c. návrh registračního listu. 9. Ministerstvo žádost vypracovanou podle odst. 5 posoudí z hlediska 10. a. souladu akce se schválenou dokumentací programu, b. hospodárnosti navrhované účasti státního rozpočtu na financování akce. 11. Na základě posouzení žádosti podle odst. 6 schválí ministerstvo registraci akce ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího předložení potvrzením registračního listu, nebo vrátí žádost k přepracování s uvedením důvodů jejího zamítnutí. 12. a. Registrované akce nelze z informačního systému vyřadit bez předchozího souhlasu ministerstva. b. Žádosti o souhlas s vyřazením akce podle odst. 8 předkládá správce programu v termínech stanovených v 9 odst Individuálně posuzované výdaje 1. Formou individuálně posuzovaných výdajů 2) jsou financovány rozhodující akce programů stanovené z hlediska jejich společenské důležitosti ministerstvem a dále akce, u nichž jsou výdaje státního rozpočtu vyšší než Kč. 2. Akce financovaná formou individuálně posuzovaných výdajů je projektem ve smyslu 1 písm. f).

6 2) 13 odst. 3 písm.a) a c) zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 7 Rozhodování o účasti státního rozpočtu na financování realizace akce 1. Účastník programu zabezpečí vypracování dokumentace projektu v případě, že správce programu tento postup stanoví v registračním listu v souladu s podmínkami stanovenými v 5 odst. 3 písm. b), a předloží ji správci programu k posouzení. 2. Správce programu posoudí předloženou dokumentaci projektu z hlediska jejího souladu s podmínkami stanovenými v registračním listu a vydá ve lhůtě 30 dnů ode dne předložení dokumentace stanovisko obsahující 3. a. pokyny pro zadání realizace projektu v případě, že předloženou dokumentaci schválí, b. pokyny k přepracování dokumentace projektu, pokud předloženou dokumentaci neschválí. 4. Přepracovanou dokumentaci projektu předloží účastník programu správci programu, který dokumentaci posoudí a vydá stanovisko postupem podle odst Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen "rozhodnutí") vydá správce programu na základě posouzení 6. a. dokumentace zadání veřejné zakázky stanovené zvláštním právním předpisem 3), b. návrhu smlouvy o dílo a případně návrhů jiných smluvních dokumentů realizace akce, c. dokladů o zabezpečení zdrojů financování akce stanovených správcem programu, d. vstupních dat v rozsahu uvedeném v příloze č.2, e. jiných dokumentů a dokladů stanovených správcem programu. 7. V rozhodnutí správce programu stanoví 8. a. závazné technicko-ekonomické, časové a finanční parametry akce (dále jen "závazné parametry akce") b. pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce a dodávky, c. obsah a formu předávání informací o průběhu realizace akce, d. v případě potřeby další podmínky čerpání výdajů státního rozpočtu. 9. Pokud účastník programu zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem rozhodnutí podle odst. 5, neprodleně o tomto zjištění informuje správce programu a současně předloží návrh na změnu rozhodnutí. Správce programu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti provede změnu rozhodnutí nebo žádost zamítne. 10. U akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů, předloží správce programu ministerstvu návrh stanoviska podle odst. 2, návrh rozhodnutí podle odst. 4 a návrh změny rozhodnutí a požádá o souhlas s jejich vydáním. 11. Ministerstvo návrhy na vydání dokumentů uvedených v odst. 7 ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich předložení odsouhlasí, anebo vrátí k přepracování s uvedením důvodů jejich odmítnutí.

7 12. Při závěrečném vyhodnocení akce postupuje ministerstvo, správce programu a jeho účastníci podle 8. 3) Zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 8 Závěrečné vyhodnocení akce 1. Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předloží účastník programu ve lhůtě stanovené správcem programu v rozhodnutí. 2. Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce obsahuje 3. a. zprávu o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených v rozhodnutí, b. u stavebních projektů kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vydané podle zvláštního právního předpisu 4), c. vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce v rozsahu uvedeném v příloze č.3, d. vstupní data o skutečnosti v rozsahu stanoveném v příloze č Správce programu zabezpečí kontrolu údajů uvedených v dokumentaci závěrečného vyhodnocení a v případě, že a. zjistí porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, předá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu 5), b. nezjistí porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, závěrečné vyhodnocení ukončí. V případě uvedeném v odst. 3 písm. a) ukončí správce programu závěrečné vyhodnocení podle pokynů ministerstva.

8 4) Zákon č.50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 9 Závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu na financování programů 1. Závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu na financování programů stanoví zákon o státním rozpočtu na příslušný rok. 2. Závazné ukazatele podle odst. 1 lze měnit pouze formou rozpočtového opatření, o které požádá správce programu ministerstvo po vyhodnocení skutečného průběhu financování programů v běžném rozpočtovém roce, za období 3. a. od 1.ledna do 28.února, b. od 1.ledna do 31.května, c. od 1.ledna do 31.srpna, d. od 1.ledna do 15.listopadu, e. od 1.ledna do termínu stanoveného ministerstvem. 4. Žádost o rozpočtové opatření předloží správce programu ministerstvu do 15 dnů po termínu konce období uvedeného v odst Čerpání výdajů státního rozpočtu na financování programů 1. Výdaje státního rozpočtu na financování registrovaných akcí čerpají účastníci programu do výše limitu uvedeného v oznámení limitu výdajů vystaveného správcem programu z výdajových účtů vedených Českou národní bankou, s výjimkou případů uvedených v odst Čerpání výdajů státního rozpočtu 6) na financování registrovaných akcí zabezpečují vybrané banky (dále jen "banka") postupem uvedeným ve smlouvě uzavřené s ministerstvem 3. a. do výše uvedené v oznámení limitu výdajů vystaveného správcem programu účastníku programu na konkrétní akci, b. do výše uvedené v informačním systému u konkrétní akce, sdělené bance ministerstvem. 4. Ve smlouvě podle odst. 2 ministerstvo dohodne 5. a. způsob poskytování záloh a úhrady faktur za provedené práce a dodávky dodavatelům registrovaných akcí, b. obsah a formu dokladů, na jejichž základě budou výdaje státního rozpočtu čerpány, c. obsah a formu informací poskytovaných bankou ministerstvu a správcům programů o výši čerpání výdajů na d. financování konkrétních registrovaných akcí,

9 e. způsob a termíny zálohově poskytovaných prostředků státního rozpočtu z výdajových účtů vedených Českou národní bankou na příslušné účty vedené bankou, f. způsob vyúčtování zálohově poskytovaných prostředků státního rozpočtu z výdajových účtů vedených Českou národní bankou, g. předpokládaný objem výdajů a počet akcí, které bude banka financovat, výši odměny za bankou poskytované služby v běžném rozpočtovém roce. 6. Zálohově poskytnuté prostředky státního rozpočtu nepoužité na financování akcí vrátí banka zpět na výdajový účet vedený Českou národní bankou, ze kterého byly čerpány, ve lhůtě do 31.prosince běžného rozpočtového roku. 6) 16 odst. 2 zákona č.218/2000 Sb. 11 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání 1. Správce programu eviduje výši čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu za období běžného rozpočtového roku a dále výši prostředků převáděných do následujícího roku prostřednictvím 2. a. rezervního fondu organizační složky státu, 7) b. Národního fondu, 8) c. operací státních finančních aktiv. 9) 3. Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce se provádí při závěrečném vyhodnocení akce podle 8, určených na financování programu se provádí při závěrečném vyhodnocení programu podle 2 odst. 4 a Účastníci programu, správce programu a ministerstvo postupují při evidenci čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání podle přílohy č.3.

10 7) 47 zákona č.218/2000 Sb. 8) 37 odst.8 zákona č.218/2000 Sb. 9) 36 zákona č.218/2000 Sb. 12 Společná ustanovení 1. Účastníci programu nesmí hradit daň z přidané hodnoty ze státního rozpočtu v případě, že mohou uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. V informačním systému uvádí finanční potřeby 2. a. bez daně z přidané hodnoty účastníci programu, kteří nesmí hradit daň z přidané hodnoty ze státního rozpočtu, b. včetně daně z přidané hodnoty ostatní účastníci programu. 3. Financování akce formou dodavatelského úvěru použijí příspěvkové organizace zřízené orgánem státní správy v případě, že je tato forma uvedena ve schválené dokumentaci programu a smlouva je odsouhlasena zřizovatelem. 4. Zpravodajské služby 10) předkládají dokumentace programů, vstupní data a ostatní informace o přípravě,realizaci a kontrole akcí podle zvláštního režimu dohodnutého správcem programu s ministerstvem tak, aby byla zabezpečena ochrana utajovaných skutečností podle zvláštních právních předpisů 11). 10) 3 zákona č.153/1994 Sb.,o zpravodajských službách České republiky. 11) Například zákon č.153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13 Přechodná ustanovení 1. Správce programu předloží ministerstvu dokumentace programů financovaných z prostředků státního rozpočtu v roce 2001 ve lhůtě do 30.dubna Správce programu vydá registrační listy podle 5 odst. 1 a rozhodnutí podle 7 odst. 4, 5 a 6 u akcí prováděných v roce 2001, jejichž realizace byla zahájena před datem 1.ledna 2001, ve lhůtě do 30. června Účinnost

11 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr : doc.ing. Mertlík, CSc. v. r.

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Příloha č. 18. Směrnice k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v Informačním systému programového financování

Příloha č. 18. Směrnice k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v Informačním systému programového financování Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí. Čl. 1 Všeobecné informace

Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí. Čl. 1 Všeobecné informace Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí Čl. 1 Všeobecné informace 1. Dotace ze státního rozpočtu (dále jen dotace ) jsou poskytovány v rámci programu Ministerstva

Více

Strana 1 / /2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 11. února 2008,

Strana 1 / /2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 11. února 2008, 52/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Ministerstvo financí stanoví

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY PLÁNOVÁNÍ IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTÍ vychází z kompetenčního zákona, strategické či programové dokumentace příslušné organizace definování oblastí, v rámci

Více

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov Vzor smlouvy Příloha č. 3 Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov uzavřená v souladu s 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU

A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU ŽADATEL Jméno.. Adresa. IČO DIČ.... Statutární zástupce Telefon:. Fax:. E-mail: Kontaktní osoba Telefon:. Fax:. E-mail: PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Název Projektu Výměra BF Cena obvyklá

Více

Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání.

Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Čerpání prostředků státního rozpočtu Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání.

Více

117D066 Bytové domy bez bariér

117D066 Bytové domy bez bariér 117D066 Bytové domy bez bariér Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2017. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 (dále jen Zásady podprogramu )

Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 (dále jen Zásady podprogramu ) 117633 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 (dále jen Zásady podprogramu ) č.j.: MMR 49429/2016-52 Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Určená banka: Česká národní banka. 1. Cíl podprogramu. 2. Vymezení příjemců dotace. 3.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Určená banka: Česká národní banka. 1. Cíl podprogramu. 2. Vymezení příjemců dotace. 3. 117D612 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

PROGRAMY a PROJEKTY z pohledu auditora

PROGRAMY a PROJEKTY z pohledu auditora PROGRAMY a PROJEKTY z pohledu auditora praktické zkušenosti Blanka STÖRZEROVÁ Odbor interního auditu a supervize Telefon 974833754 1 Přehled základních předpisů Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRAČNÍMU LISTU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRAČNÍMU LISTU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRAČNÍMU LISTU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 Návrh Podmínek k registračnímu listu stroje a zařízení Nedílnou součástí registračního listu

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Pro dotační titul Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 6 Návrh Podmínek Registrace projektu (projektu) Nedílnou součástí Registrace projektu i. č 113V

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Údaje dokumentace programu Část 1 Obsah dokumentace podprogramu 1. Identifikační údaje a systém řízení podprogramu na formuláři S05 210. 2. Harmonogram přípravy

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

Část 1 Specifikace věcných cílů programu. Část 2 Technicko ekonomické zdůvodnění cílů programu a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování

Část 1 Specifikace věcných cílů programu. Část 2 Technicko ekonomické zdůvodnění cílů programu a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování Pravidla pro poskytování dotací z programu 298220 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR platná pro akce zařazené do programu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 1 Část

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období leden srpen 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období leden srpen 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2016

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Jihočeský kraj SMĚRNICE. NÁZEV: Statut Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje

Jihočeský kraj SMĚRNICE. NÁZEV: Statut Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje Příloha mat. č. 36/ZK/15 Jihočeský kraj SMĚRNICE NÁZEV: Statut Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje ČÍSLO: SM/83/ZK ZMĚNA Č.: 6 PLATNÁ A ÚČINNÁ OD: 5. 2. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj a příspěvkové

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice. INVESTIČNÍ FOND Účinnost od: Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice. INVESTIČNÍ FOND Účinnost od: Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice Evidenční číslo 65/INA-VOK Číslo vydání: 6 INVESTIČNÍ FOND Účinnost od:

Více

Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí

Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí MINISTERSTVO VNITRA odbor programového financování P r a h a Č. j. MV-120920-1/OPF-2017 Praha 20. října 2017 Počet listů: 6 Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Příloha č.5 Dokumentace programu 113 310. Str.1

Příloha č.5 Dokumentace programu 113 310. Str.1 Příloha č.5 Dokumentace programu 113 310 Přehled faktur a smluv k závěrečnému vyhodnocení akce: č.řádku č.řádku 11331X XXXX DOTACE dodavatel č.smlouvy smluvní cena NEINV INV číslo faktury NEINV INV zdan.plnění

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

z p r á v y Ročník: 2006 V Praze dne 31. března 2006 http://www.denik.obce.cz

z p r á v y Ročník: 2006 V Praze dne 31. března 2006 http://www.denik.obce.cz z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2006 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2006 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Finanční toky prostředků uvolněných

Více

TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ

TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE dotační titul č. 2 - Obnova staveb drobné architektury místního významu Smlouva o poskytnutí dotace

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

12/2002 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ POMOC PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ NEBO JINOU POHROMOU. Předmět úpravy

12/2002 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ POMOC PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ NEBO JINOU POHROMOU. Předmět úpravy 12/2002 Sb. ZÁKON ze dne 18. prosince 2001 o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojiťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů

Více