ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jitka Teplá Vedoucí bakalářské práce: Ing. Milada Dandová Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Jitka Teplá Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Odpisy dlouhodobého majetku Zásady pro vypracování: 1. Zpracování a shromáždění podkladů k danému tématu z odborné literatury. 2. Představení a popis subjektu, ve kterém je bakalářská práce zpracována. 3. Popis současného systému uplatňování odpisů dlouhodobého majetku ve společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. 4. Vyhodnocení popsané skutečnosti, popis odchylek a rozdílů. 5. Návrh jiného systému odpisování s ohledem na podnikatelské plány společnosti.

3 Rozsah práce: Seznam odborné literatury: 1. BĚHOUNEK, P., ŠULC, I. Daňové zákony 2007 v úplném znění k s komentářem změn, Praha: Anag, ISBN MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2008: úplná znění platná k , 16.vyd. Praha: Grada, s. ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2006, II. díl, 8. upr. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko ing. Pavel Štohl, Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Jitka Teplá autor Ing. Milada Dandová vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 Abstrakt Autor : Teplá Jitka Název práce : Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek členíme na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Ve své práci jsem se zabývala problematikou dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného, jeho úlohou v ekonomice vybrané společnosti s důrazem na odpisování a to jak z pohledu odpisování účetního, tak daňového. Daňové odpisování jsem dále analyzovala z hlediska zákonem daných pravidel odpisování rovnoměrného a zrychleného a z hlediska vlivu obou způsobů na celkový základ daně a daňovou povinnost sledované společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. Abstract Autor : Teplá Jitka Tittle: Long-time Asset Depreciation A long-time asset is segmented to a long-time tangible asset, a long-time nontangible asset and a long-time financial asset. This work analyzes the long-term tangible asset, its role in a company economy with highlight of depreciation from bookkeeping and tax view. The tax view is analyzed in next from perpective of a legal acceptable stable and an accelerate depreciation and from perspective of an impact to a total economical result and a tax obligation of an described subject Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Odpisy dlouhodobého majetku zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité zdroje, ze kterých jsem čerpala. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s 47b, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a byla uložena v knihovně Soukromé Vysoké školy ekonomické ve Znojmě. V Jihlavě dne Podpis studenta..

6 Poděkování Děkuji především vedoucí mé bakalářské práce, paní Ing. Miladě Dandové, za ochotu a vstřícnost při řešení problémů a otázek týkajících se mé bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala panu Ing. Jiřímu Šlejtrovi, ekonomovi společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., za poskytnuté informace o společnosti, na jejíž účetních datech jsem práci zpracovala a za jeho připomínky co by oponenta mé bakalářské práce. Poděkování patří též mé rodině za trpělivost a podporu.

7 Obsah Úvod Cíl práce a metodika. 8 Teoretická část 1 Ekonomický pohled, systematika dlouhodobého majetku Systematické začlenění a rozdělení dlouhodobého majetku s vazbou na odpisování Základní pojmy odpisování dlouhodobého hmotného majetku Funkce odpisů v podnikové ekonomice, význam účetního a daňového odpisování Způsob odpisování dlouhodobého majetku a základní pravidla Odpisování dlouhodobého majetku z hlediska účetního Odpisování dlouhodobého majetku z hlediska daňového Zařazení majetku do odpisových skupin Způsoby daňového odpisování a jejich výpočet Způsoby daňových odpisů dle Mezinárodních účetních standardů IFRS Výpočet účetních odpisů Účtování odpisů dlouhodobého hmotného majetku Dopady procesu odpisování do ekonomiky podniku v pojetí základních ekonomických výkazů.. 21 Praktická část 3 Identifikace společnosti, na jejíž datech je bakalářská práce zpracována Účetní odpisy a karta majetku Daňové odpisy lineární Dopad odpisů do výsledku společnosti za rok Modelování odpisů dlouhodobého majetku Účetní odpisy a daňové rovnoměrné odpisy současný stav Účetní odpisy a daňové zrychlené odpisy modelové srovnání Dopad modelového výpočtu do ekonomického výsledku společnosti Zhodnocení postupů odpisování společnosti Závěr Použité zdroje Seznam příloh.. 44

8 Úvod Smyslem podnikatelské činnosti je tvorba hodnot, prostřednictvím kterých ekonomický subjekt zajišťuje uspokojování potřeb členů společnosti - včetně vlastních - s cílem dosažení své dlouhodobé prosperity a rozvoje. Podmínkou pro naplnění uvedených cílů je zajištění souboru podmínek, přičemž k nejzákladnějším a nejpodstatnějším patří: z makroekonomického pohledu - politická stabilita; - ekonomická stabilita; - přírodní podmínky. z mikroekonomického pohledu - výrobní prostředky, tedy zařízení dlouhodobé potřeby, které slouží k vytváření výrobků a služeb; - materiál a suroviny, které jsou objektem působení a podílejí se fyzicky na výsledné produkci; - lidské zdroje v odpovídající věkové a kvalifikované struktuře; - finanční prostředky jako směnná hodnota mezi jednotlivými prvky a fázemi procesu. V práci jsem se zaměřila na faktor dlouhodobé povahy dlouhodobý hmotný majetek a to především z pohledu funkčnosti, předávání a navracení hodnot v procesu tvorby produkce. Jedná se tedy o produkční element, který se v procesu výroby či poskytování služeb nespotřebovává jednorázově v jednom výrobním cyklu, ale jeho hodnota se předává do výsledného efektu částečně a dlouhodobě. Tomu odpovídá i specifický stav evidence a průběžné sledování ekonomického, účetního, daňového a morálního zastarání tohoto majetku. Všechny tyto faktory se pak tímto promítají do efektivní činnosti společnosti a to z pohledu rychlosti přenosu hodnoty, rychlosti obnovy dlouhodobého majetku, a tedy udržení technologického vývoje, a konečně samozřejmě do celkové ziskovosti firmy. Otázka odpisování dlouhodobého majetku se tak stává jedním z důležitých faktorů v řízení ekonomiky společnosti a předmětem mnohých optimalizačních metod při úpravě daňového základu. 7

9 Cíl práce a metodika Cílem této bakalářské práce byla oblast odpisů dlouhodobého hmotného majetku z pohledu účetní a daňové evidence a metodika. Práce si kladla za cíl: vymezení dopadů způsobu zatřídění dlouhodobého majetku; vyčíslení rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy. A to vše s vazbou na daňovou povinnost společnosti za rok Práce byla aplikována na podmínky zemědělské výrobní společnosti. Při zpracování byly využity: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s důrazem na způsoby odpisování dlouhodobého hmotného majetku; vnitropodnikové směrnice společnosti stanovující pravidla pro účetní odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Zemědělská společnost využívá účetních odpisů pro reálné zobrazení svého hospodářského výsledku v průběhu roku; vnitropodniková evidence dlouhodobého hmotného odpisovaného majetku; výkazy za rok 2007 : Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce společnosti. V teoretické části bakalářská práce definuje dlouhodobý majetek s vazbou na odpisování, základní pojmy odpisování, zabývá se účetním a daňovým hlediskem odpisů a jejich vlivem na základ daně účetní jednotky. V praktické části pak na datech vybrané zemědělské společnosti tato bakalářská práce modeluje rozdíly mezi hodnotami rovnoměrných daňových odpisů vyčíslených v daném roce účetní jednotkou a hodnotami, které jsou vypočítány metodou zrychleného daňového odpisování. Rozdíly jsou pro lepší názornost zahrnuty do modelového výpočtu daňové povinnosti účetní jednotky za rok 2007 a výsledek je porovnán s vykázanou daňovou povinností za rok

10 Teoretická část 1 Ekonomický pohled, systematika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek, jak již bylo řečeno, je jedním z nejvýznamnějších faktorů reprodukčního procesu, jehož úroveň zasahuje do produktivity práce a celkové úspěšnosti podnikání. Vědomí skutečnosti, že nepřenáší hodnotu jednorázově, ale postupně, vyžaduje vytvoření pravidel, která stanovují: jak rychle bude hodnota předávána; zda (díky velmi rychlému vědecko-technickému pokroku) je rychlost předávání hodnoty konstantní, či bude klesat v čase s morálním zastaráváním daného majetku; náhled na jednotlivé kategorie majetku tak, aby nedocházelo k nejednoznačnému výkladu účetní evidence, či zkreslování evidence daňové. Rychlostí předávání hodnoty z dlouhodobého majetku do finálního výrobku tak můžeme významně urychlit proces modernizace výroby, samozřejmě s dopadem na snížení aktuální ziskovosti. Extrémním případem tak může být odepsání dlouhodobého majetku do finálního výrobku během jednoho výrobního cyklu (pokles ziskovosti s radikálním modernizačním trendem) nebo naopak dlouhodobé využívání technologie s cílem maximalizovat zisk limitně nulovým opotřebením, samozřejmě se ztrátou kontaktu s modernizačními trendy. Optimalizační metody pak jsou záležitostí ekonomickou, konkurenční či otázkou výkaznictví s dopady do daňové povinnosti podnikatelského subjektu. 1.1 Systematické začlenění a rozdělení dlouhodobého majetku s vazbou na odpisování Definici dlouhodobého majetku je možné rozdělit do třech úrovní: a) První úroveň odpovídá na otázku způsobu přenosu hodnoty do finální produkce. Pokud materiální hodnota je zpracována ve výrobním cyklu jednorázově, pak bez ohledu na délku výrobního cyklu - spíše uvažujeme o materiálu než o dlouhodobém majetku. V opačném případě - je-li hodnota majetku předávána do výsledné produkce postupně mluvíme o dlouhodobém majetku. Z důvodu sjednocení metodiky uvažujeme 9

11 z pohledu času o majetku dlouhodobé spotřeby, pokud jeho doba využitelnosti přesahuje hranici jednoho roku. b) Druhým pohledem na začleňování majetku je záležitost účetní a daňová a zaměřuje se na pořizovací hodnotu daného majetku. Vycházíme z toho, že majetek dlouhodobé spotřeby, aby mohl svou hodnotu přenášet, musí mít vstupní hodnotu (cenu) zpravidla vyšší, než je vstupní hodnota (cena) majetku jednorázové spotřeby. Jako hranice pro začleňování byla zákonem stanovena částka Kč [1]. Majetek nižší pořizovací ceny, byť vykazuje znaky dlouhodobého majetku (spíše z důvodu zjednodušení evidence), je považován za majetek okamžité spotřeby. c) Třetím třídícím kritériem je vlastní povaha majetku, který nabývá charakteru hmotného, nehmotného nebo finančního. Z podstaty této systematiky pak vyplývá i nový pohled na uvedenou první úroveň třídění, neboť zjišťujeme, že v dlouhodobém majetku můžeme evidovat i majetek, jenž se podílí na procesu produkce sice průběžným předáváním hodnoty, nicméně bez dopadu na vlastní znehodnocování. Takovýmto majetkem jsou např. pozemky. Jiným případem mohou být předměty historického či uměleckého významu, u nichž předávání hodnoty je více než diskutabilní, nicméně celková hodnota tohoto dlouhodobého majetku má v časové přímce tendence naopak rostoucí. Dále se budeme zabývat tímto třídícím hlediskem: ca) Dlouhodobý hmotný majetek je definován - hmotnou podstatou; - dlouhodobým charakterem použití, za což považujeme dobu užívání delší než jeden rok; - pořizovací cenou pro určení účetní evidence a daňové uznatelnosti nákladů. Limit pro daňovou uznatelnost nákladů se aktuálně pohybuje v úrovni Kč. Limit je upravitelný účetní jednotkou s maximálně uvedeným legislativním stropem. Účetní limit je možné stanovit vnitropodnikovou směrnicí. Př. Účetní jednotka stanovila vnitřní směrnicí limit Kč pro účtování o dlouhodobém majetku. Jednorázový odpis tohoto majetku dle této směrnice je 10

12 daňově neuznatelný a musí být zohledněn v daňové evidenci postupným odpisováním. Z důvodu této komplikace účetní jednotky používají limity dané legislativou. Jako příklad dlouhodobého hmotného majetku mohu uvést s odvoláním na odbornou literaturu [4]: - pozemky, stavby (včetně budov) bez ohledu na výši jejich ocenění; - samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený účetní jednotkou ve své vnitřní směrnici; - pěstitelské celky trvalých porostů; - základní stádo a tažná zvířata bez ohledu na výši ocenění. cb) Dlouhodobý nehmotný majetek je definován - nemateriální povahou; - dobou použitelnosti delší než 1 rok; - administrativní hodnotou pro určení evidence a daňové uznatelnosti nákladů. Limit pro daňovou uznatelnost nákladů se aktuálně pohybuje v úrovni Kč [1]. Jako příklad dlouhodobého nehmotného majetku mohu uvést dle [4]: - předměty z práv průmyslového vlastnictví (např. vynálezy, ochranné známky); - projekty (pokud nejsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného majetku); - software; - hospodářsky nebo technicky využitelné znalosti (např. know-how či licence); - zřizovací výdaje (např. spojené se zřízením nového podniku). cc) Dlouhodobý finanční majetek je definován - jako prostředky finančního charakteru; - s dobou držení či předpokládanou dobou držení delší než 1 rok. Jako příklad dlouhodobého finančního majetku mohu uvést dle [4]: - cenné papíry a podíly (akcie, obligace); - dlouhodobě poskytnuté půjčky; - ostatní dlouhodobý finanční majetek (např. pronajatý majetek v rámci smlouvy o nájmu podniku). 11

13 Pro účely této práce jsem se dále zabývala majetkem, který podléhá procesu daňového odpisování (neboť v případě účetního odpisování majetku bez vazby na daňové účetnictví je to spíše záležitost věrnosti účetního obrazu). Tímto majetkem byly: - z dlouhodobého hmotného majetku - všechny výše uvedené kategorie kromě pozemků, dále dle [4] - podrobněji 26, odst. 2 [1]; - z dlouhodobého nehmotného majetku - všechny výše uvedené kategorie dále specifikované dle [4] - podrobněji 32a, odst. 1 [1]. Dlouhodobý finanční majetek procesu odpisování nepodléhá. 1.2 Základní pojmy odpisování dlouhodobého hmotného majetku V tematice odpisování dlouhodobého majetku se setkáváme s následujícími pojmy: a) Pořizovací cena hodnota vyjádřená penězi, za kterou byl majetek pořízen. Tvoří základ pro stanovení odpisového harmonogramu. Skládá se z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů (tj. ze všech dalších nákladů, které s pořízením dlouhodobého majetku souvisí). Reprodukční pořizovací cenu používáme u ocenění majetku nabytého darováním, u nově zjištěného majetku, vloženého majetku do společnosti. Vlastní náklady jako ocenění používáme u majetku pořízeného vlastní činností. Pořizovací cena se v průběhu odpisování může navýšit o technické zhodnocení tedy výdaje, které významným způsobem zvyšují rozsah majetku nebo jeho funkčnost. b) Účetní odpisy hodnota, o kterou se sníží pořizovací cena dlouhodobého majetku. Odráží skutečnou zůstatkovou hodnotu odpisovaného majetku podle účetní zásady věrnosti. c) Daňové odpisy hodnota, o kterou se sníží pořizovací cena dlouhodobého majetku při respektování zákonných norem pro odpisování. d) Odpisová skupina skupina druhů majetku, u které zákon stanovuje stejnou dobu odpisování. e) Doba odpisování doba, po kterou je (má být) konkrétní dlouhodobý majetek odpisován. U odpisů účetních se doba odpisování rovná životnosti majetku, u odpisů daňových je doba odpisování stanovena zákonem. Po ukončení doby 12

14 účetního odpisování má majetek nulovou hodnotu, může mít ale hodnotu z hlediska daňového a naopak. f) Odpis je vyjádření opotřebování majetku v korunách za určitý časový úsek, max. 1 rok. Používají se měsíční účetní odpisy a roční daňové odpisy. V účetnictví jsou odpisy nákladem. Jedná se tedy o hodnotu, vyjádřenou penězi, o kterou se ročně snižuje hodnota dlouhodobého majetku - která byla přenesena do hodnoty nového výrobku či služby. V případě daňového odpisování - od 2. roku po zařazení majetku je odpisována stále stejná částka (v 1. roce je pak zákonem stanovené procento odpisu nižší) mluvíme o rovnoměrném odpisování. V případě, že podnikatelský subjekt chce využít výhod technického pokroku, může odpisovat tzv. zrychleně. Hodnota dlouhodobého majetku je do hodnoty finální produkce přenesena dříve a lze tudíž touto formou zajistit i rychlejší obnovou zpravidla technologického vybavení. g) Oprávky - jsou souhrnem odpisů, je to suma odpisů za více období. Vyjadřují tedy celkové opotřebení majetku. V účetnictví jsou oprávky korekční položkou k aktivům. 2 Funkce odpisů v podnikové ekonomice, význam účetního a daňového pohledu na odpisování Jak již jsem řekla v úvodu práce, odpisování dlouhodobého majetku se řídí jinými principy než spotřeba majetku krátkodobého, který je spotřebován zpravidla v rámci jednoho výrobního cyklu nebo v krátké době trvání během jednoho hospodářského období. Dlouhodobý majetek přenáší svou hodnotu do finální produkce postupně. Zatímco cena materiálu a zásob je ve výsledné produkci měřitelná vcelku přesně, u dlouhodobého majetku musíme stanovit principy, které zajistí vyčíslení předané hodnoty zakalkulováním do ceny (tržby), která se prostřednictvím prodaného zboží vrací zpět do ekonomiky podniku k zajištění alespoň prosté obnovy výrobních nemovitostí a technologie. Ke stanovení účetních odpisů používáme metody odhadované životnosti nebo odhadované celkové produkce vyprodukované dlouhodobým majetkem. S ohledem na to, že podnikatelské subjekty mohou mít různé zájmy upravovat skutečný stav (v rozporu se zásadou účetnictví zobrazovat věrně), pro účely daňové povinnosti subjektu jsou stanovena základní zákonná pravidla Tato pravidla však nejsou 13

15 schopna zobrazit skutečný stav všech subjektů na trhu, proto pracují s odpisy účetními, které odrážejí zásadu věrnosti a jejichž zásady definuje vnitropodniková směrnice s upřesněním v Příloze k účetní závěrce, ale i odpisy daňovými, jež sjednocují pravidla pro výpočet daně z příjmu. Podrobně viz. dále Kapitola 3.1 až Kapitola Způsob odpisování dlouhodobého majetku a základní pravidla Účetní jednotka je povinna respektovat základní pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku vyplývající ze zákonné úpravy a pravidel účetnictví. Základní pravidla dle [5] jsou následující: Odpisování zahájí účetní jednotka po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého užívání, tím se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí, kolaudace a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny (nebo zvýšené vstupní ceny), tzn. že součet uplatněných odpisů nesmí být vyšší než vstupní cena (nebo zvýšená vstupní cena). Dlouhodobý hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo nebo právo s ním nakládat, či na něm hospodařit. Daňové odpisy se vyjadřují pouze jako roční, nezohledňují se poměrné části roku. Odpisování je právo poplatníka, nikoliv jeho povinnost. Odpisování lze přerušit při následném odpisování je nutné pokračovat tak, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v roce přerušení odpisování poplatník neuplatnil výdaje paušální částkou. Pokud poplatník uplatnil výdaje paušální částkou, nelze v tomto zdaňovacím období uplatnit odpisy v prokázané výši, ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou vede poplatník odpisy pouze formou účetní evidence. Při odpisování majetku, který poplatník fyzická osoba pouze z části využívá k podnikatelské činnosti, se do daňových výdajů zahrnuje pouze poměrná část odpisů. Odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období (k 1.1. daného zdaňovacího období), nebo dojde li v průběhu zdaňovacího období 14

16 k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období ( k daného zdaňovacího období). Majetek, který není evidován v majetku poplatníka na začátku ani na konci zdaňovacího období nelze odpisovat. V oblasti odpisování dlouhodobého hmotného majetku rozeznáváme dva druhy odpisování. Odpisování z hlediska účetního a z hlediska daňového Odpisování dlouhodobého majetku z hlediska účetního Odpisování dlouhodobého majetku z pohledu účetního je v zásadě věcí organizace, samozřejmě při respektování základních pravidel účetnictví (zásada věrnosti zobrazení účetního stavu účetní jednotky), neboť ta jsou hlavním důvodem pro vedení tohoto druhu přehledu o dlouhodobém majetku. Zásady odpisování dlouhodobého majetku jsou upraveny účetními jednotkami ve Vnitropodnikové směrnici a každoročně upřesňovány v Příloze roční účetní závěrky. Účetní jednotka si tak může stanovit vlastní zařazení majetku do účetních skupin dle reálně předpokládané doby odpisování Odpisování dlouhodobého majetku z hlediska daňového Odpisování dlouhodobého majetku z pohledu daňového je vynuceno sjednocením pravidel pro výpočet daňové povinnosti podnikatelských subjektů. Tato pravidla dle [1] stanovují: jaký majetek považujeme za dlouhodobý (viz kapitola 1.1); u kterého majetku budeme dlouhodobě sledovat jeho hodnotu z hlediska významnosti a u kterého půjde o jednorázovou spotřebu (viz kapitola 1.1); jak tento majetek začlenit z hlediska času, neboť u každého majetku očekáváme jinou dobu životnosti (odpisové skupiny viz dále kapitola 2.2); jak prakticky vypočítat výši odpisu za stanovený časový úsek (viz dále kapitola 2.3). 15

17 2.2 Zařazení majetku do odpisových skupin Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 30 stanovuje poplatníkovi daně povinnost zatřídit majetek do tzv. odpisových skupin. Zákon v roce 2007 definuje 7 odpisových skupin Tab. č. 1: Odpisové skupiny s maximální dobou odpisování Odpisová skupina Doba odepisování Příklad začlenění dlouhodobého majetku 1 3 roky Kancelářské stroje a počítače, televizní kamery, rozmetadla mrvy a umělých hnojiv 1a 4 roky Motorová vozidla 2 5 let Stroje pro zemní práce, stroje na výrobu potravin, pásové traktory 3 10 let Pece, klimatizační zařízení, elektrická rozvodná zařízení, lodě, pěstitelské celky 4 20 let Sila, dálková trubní, telekomunikační a elektrická vedení 5 30 let Budovy, nádrže, studny 6 50 let Budovy hotelů, administrativní, obchodní Zdroj: [5] Pozn. Odpisová skupina 1a byla v roce 2008 zrušena, majetek zatříděný do této skupiny byl přeřazen do skupiny Způsoby daňového odpisování a jejich výpočet Zákonná úprava umožňuje podnikatelskému subjektu realizovat daňové odpisy dvěma způsoby. Formou první varianty rovnoměrného odpisování - řešenou 31 dle [1], variantou druhou zrychleného odpisování upravující 32 dle [1]. Oba dále umožňují mimořádné zvýšení odpisu při zvýšené pořizovací ceně pro vyjmenované subjekty a popisují způsob odpisování v tomto režimu. Forma první rovnoměrné odpisování počítá v prvním roce pořízení s nižším odpisem okolo poloviny odpisové rovnoměrné procentní sazby následujících let. Zákonodárce předpokládá pořízení hmotného majetku v polovině prvního roku. Další roky probíhá odpisování rovnoměrným způsobem dle stanovených procentních koeficientů. 16

18 Tab. č. 2: Model výpočtu při rovnoměrném odpisování roční odpis 1. roku = roční odpis násl. let = vstupní cena * procentní sazba pro 1. rok odpisování 100 vstupní cena * procentní sazba pro násl. roky odpisování 100 Zdroj: [5] Metoda rovnoměrného odpisování je základní metodou odpisování, kdy zákonodárce předpokládá rovnoměrné opotřebování dlouhodobého hmotného majetku. S ohledem na rychlý nástup nových technologií, praxe vyžadovala zavést progresivnější metodu odpisování, která by zohledňovala fakt nejvyšší přidané hodnoty produkce z majetku v počátečních letech pořízení s jeho klesající tendencí v letech následujících tzv. morální zastarání díky vědeckotechnickému pokroku. Legislativa proto umožnila odpisovat tento majetek zrychleným způsobem umožňujícím rychlou obnovu technologického parku s udržením konkurenčního tempa. Tab. č. 3: Model výpočtu při zrychleném odpisování roční odpis 1. roku = vstupní cena koeficient pro první rok odpisování roční odpis násl. let = 2 * zůstatková cen koeficient násl. let počet let, po které je odpisováno Zdroj: [5] 17

19 2.4 Způsoby daňového odpisování dle Mezinárodních účetních standardů IFRS Význam Mezinárodních účetních standardů v celosvětovém procesu globalizace nabývá pro firemní sektor na významu. S procesy rychlého slučování společností do vyšších nadnárodních celků je třeba věnovat pozornost i otázce odpisů na této úrovni. Dle mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 16 lze použít následující metody odpisování: komponentní přístup, lineární odpisování, výkonovou metodu, metodu DDB a metodu SYD. Pro objasnění postupů jsou použity příklady z [2]. a) Komponentní přístup počítá s odpisováním zařízení či budov odděleně od hlavních náhradních dílů či technického zhodnocení. Standard považuje za vhodné rozdělit majetek na jednotlivé části a odpisovat je odděleně. b) Metoda lineární počítá s rovnoměrným odpisováním po celou dobu použitelnosti zařízení. (pořizovací cena zbytková hodnota) / doba použitelnosti pořizovací cena = 880 doba použitelnosti = 4 roky zbytková hodnota = 40 roční odpis = (880 40) / 4 = 210 c) Metoda DDB (Double Declining Balance Method) je založena na konstantní odpisové sazbě a klesající základně. Základní procento odpisování se vypočte tak, že se 100% vydělí dobou použitelnosti aktiva a vynásobí dvěma. Výsledný odpis se vypočítá jako součin základního procenta a zůstatkové resp. pořizovací hodnoty. Zbytková hodnota posledního roku se upravuje tak, aby aktivum bylo odepsáno. 18

20 základní procento DDB = 2 * (100% / doba použitelnosti) základní procento DDB = 2 * (100% / 4) = 50% odpis 1 rok = 880 * 50% = 440 (zůstatková hodnota 440) odpis 2. rok = 440 * 50% = 220 (zůstatková hodnota 220) odpis 3. rok = 220 * 50% = 110 (zůstatková hodnota 110) odpis 4. rok =110 * 50% = 55 (nicméně zbytková hodnota je dle zadání 40, musíme tedy odepsat 70) d) Metoda SYD (Sum Of The Year Digits) je založena na klesající odpisové sazbě při konstantní základně. odpis = (zbývající počet let životnosti / suma roků životnosti) * (pořizovací cena zbytková hodnota) suma roků životnosti = = 10 odpis 1. rok = 4 / 10 * (880 40) = 336 odpis 2. rok = 3 / 10 * 840 = 252 odpis 3. rok = 2 / 10 * 840 = 168 odpis 4. rok = 1 / 10 * 840 = 84 e) Výkonová metoda kopíruje při odpisování výkonnost stroje (počet výrobků) (pořizovací cena zbytková hodnota) / předpokládaný výkon jednotkový odpis při předpokládané životnosti 100 ks výrobků = = (880 40) /100 = 8,4 na 1 výrobek 19

21 2.5 Výpočet účetních odpisů Účetní odpisy používá účetní jednotka k vyjádření hodnověrného a reálného stavu dlouhodobého majetku organizace. Faktory, které zohledňuje při stanovení výpočtu účetních odpisů vycházejí například z posouzení využitelnosti dlouhodobého majetku, z posouzení odborné péče o majetek, z místních podmínek apod. Způsob výpočtu účetních odpisů je stanoven Vnitropodnikovou směrnicí každé společnosti. Doba odpisování není účetními předpisy stanovena, ale nesmí být kratší než jeden rok, protože doba použitelnosti dlouhodobého hmotného majetku je delší než jeden rok a účetní odpisy musí jeho životnost zohledňovat. Maximální doba odpisování majetku zpravidla není stanovena (výjimku ale tvoří například odpisy goodwillu, který se odpisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců) 2.6 Účtování odpisů dlouhodobého hmotného majetku O účetnictví dlouhodobého hmotného majetku se zmíním pouze částečně, neboť tato problematika je značně obsáhlá a oblast např. vyřazování či nájmu dlouhodobého majetku není předmětem této práce. Naše doplnění teoretické části je tak zacíleno pouze na oblast oprávek a odpisů z hlediska pochopení principů. 321 Dodavatelé 04 Pořízení DHM 02x DHM 08x - Oprávky DHM 551 Odpisy DHM Účetní zápis 1 účetní jednotka pořizuje DHM (zde se účtuje o pořizovací ceně DHM a veškerých nákladech spojených s pořízením daného dlouhodobého majetku). Účetní zápis 2 zařazení majetku do užívání účetní jednotkou - proces průběžného odpisování DHM s kumulací Oprávek na účtu 08x. Rozdíl účtu 02x a účtu 08x informuje o aktuálním hodnotě dlouhodobého majetku účetní jednotky. 20

22 Účetní zápis 3 účtování ročního odpisu. Účetní zápis 4 - účtování vyřazení majetku z účetního stavu. 2.7 Dopady procesu odpisování do ekonomiky podniku v pojetí základních ekonomických výkazů Proces daňového odpisování se řídí pro rok 2007 [1]. Odpis majetku je z ekonomického hlediska nákladem. Jeho hodnota se projevuje v základních ekonomických výkazech a to jak v rozvaze jako snížení hodnoty aktiv, tak ve výsledku hospodaření jako náklad a tedy ve snížení zisku společnosti. Otázka odpisování se tak může stát regulačním faktorem z hlediska celkové daňové optimalizace. Účetní jednotka může sledovat následující strategické cíle: a) Maximalizace daňového základu (např. z důvodu vylepšení účetních výkazů pro účely poskytnutí úvěru nebo prodeje podniku). V tomto případě může společnost dospět i ke krajnímu řešení pozastavit daňové odpisování dlouhodobého majetku úplně. Názorně mohu uvést na modelovém příkladu. Př. Výnosy 1 milion korun, účetní odpisy majetku 500 tis., hospodářský výsledek 500 tis. korun. A při zastavení daňového odpisování bude daňový základ 1 milion korun. Účetní jednotce se adekvátně zvýší daňová povinnost a poklesne Cash flow. Vyšší daňovou povinností se sníží disponibilní zdroje pro obnovu dlouhodobého majetku. Pokud posuzovatel ekonomiky firmy neodhalí disproporce mezi stavem účetního majetku a nulovými odpisy, pak tento krok krátkodobě zlepšuje pohled na společnost, dlouhodobě hospodaření firmy zhoršuje. b) Minimalizace daňové zátěže s cílem snížit daňovou povinnost vůči státu. Účetní jednotka může využít formy zrychleného odpisování dlouhodobého majetku, nebo paragrafu 31, odst.1, písmena a-d) dle [1] s možností jednorázového navýšeného odpisu ve výši 10 až 20% (pokud splňuje zákonem stanovené podmínky). Uvedeného postupu společnost využije v případech, pokud potřebuje: rychle převést hodnotu nově pořízeného majetku do produkce, která je vysoká v počátečních stádiích výroby a dále klesá z důvodu např. opotřebení; 21

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.08 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 4 Podnik jako hospodářský systém Podnik

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II, č.1401, 141 31 Praha 4, IČO:68378289 Směrnice č.3 Pro evidenci, účtování, oceňování a odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a evidenci a

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: odpisy,

Více

Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová

Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová 30.9.2010 Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová 1 Účetní reforma a Majetek Povinné odpisování od roku 2011 Odpisy jsou nákladovou položkou umožňující vyjádřit, jaké zdroje by měly být vytvářeny k

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 6/2009, kterým se vydává směrnice o správě majetku zpracoval: finanční oddělení odpovídá: vedoucí organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003 skupiny Jihočeských papíren 1 Obsah 1. Vymezení konsolidačního celku... 2 1.1. i zahrnuté do konsolidačního celku... 2 1.2. Datum účetních závěrek společností

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_016

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY (úplné znění nahrazující odpisový plán č. 1 schválený dne: 13.12.2011 ) Název účetní jednotky: Obec Tatobity Číslo: 2 Zpracoval: účetní Kontroloval: Lenka Malá Účinnost: 1.1.2015

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více