ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jitka Teplá Vedoucí bakalářské práce: Ing. Milada Dandová Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Jitka Teplá Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Odpisy dlouhodobého majetku Zásady pro vypracování: 1. Zpracování a shromáždění podkladů k danému tématu z odborné literatury. 2. Představení a popis subjektu, ve kterém je bakalářská práce zpracována. 3. Popis současného systému uplatňování odpisů dlouhodobého majetku ve společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. 4. Vyhodnocení popsané skutečnosti, popis odchylek a rozdílů. 5. Návrh jiného systému odpisování s ohledem na podnikatelské plány společnosti.

3 Rozsah práce: Seznam odborné literatury: 1. BĚHOUNEK, P., ŠULC, I. Daňové zákony 2007 v úplném znění k s komentářem změn, Praha: Anag, ISBN MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2008: úplná znění platná k , 16.vyd. Praha: Grada, s. ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2006, II. díl, 8. upr. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko ing. Pavel Štohl, Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Jitka Teplá autor Ing. Milada Dandová vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 Abstrakt Autor : Teplá Jitka Název práce : Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek členíme na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Ve své práci jsem se zabývala problematikou dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného, jeho úlohou v ekonomice vybrané společnosti s důrazem na odpisování a to jak z pohledu odpisování účetního, tak daňového. Daňové odpisování jsem dále analyzovala z hlediska zákonem daných pravidel odpisování rovnoměrného a zrychleného a z hlediska vlivu obou způsobů na celkový základ daně a daňovou povinnost sledované společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. Abstract Autor : Teplá Jitka Tittle: Long-time Asset Depreciation A long-time asset is segmented to a long-time tangible asset, a long-time nontangible asset and a long-time financial asset. This work analyzes the long-term tangible asset, its role in a company economy with highlight of depreciation from bookkeeping and tax view. The tax view is analyzed in next from perpective of a legal acceptable stable and an accelerate depreciation and from perspective of an impact to a total economical result and a tax obligation of an described subject Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Odpisy dlouhodobého majetku zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité zdroje, ze kterých jsem čerpala. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s 47b, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a byla uložena v knihovně Soukromé Vysoké školy ekonomické ve Znojmě. V Jihlavě dne Podpis studenta..

6 Poděkování Děkuji především vedoucí mé bakalářské práce, paní Ing. Miladě Dandové, za ochotu a vstřícnost při řešení problémů a otázek týkajících se mé bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala panu Ing. Jiřímu Šlejtrovi, ekonomovi společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., za poskytnuté informace o společnosti, na jejíž účetních datech jsem práci zpracovala a za jeho připomínky co by oponenta mé bakalářské práce. Poděkování patří též mé rodině za trpělivost a podporu.

7 Obsah Úvod Cíl práce a metodika. 8 Teoretická část 1 Ekonomický pohled, systematika dlouhodobého majetku Systematické začlenění a rozdělení dlouhodobého majetku s vazbou na odpisování Základní pojmy odpisování dlouhodobého hmotného majetku Funkce odpisů v podnikové ekonomice, význam účetního a daňového odpisování Způsob odpisování dlouhodobého majetku a základní pravidla Odpisování dlouhodobého majetku z hlediska účetního Odpisování dlouhodobého majetku z hlediska daňového Zařazení majetku do odpisových skupin Způsoby daňového odpisování a jejich výpočet Způsoby daňových odpisů dle Mezinárodních účetních standardů IFRS Výpočet účetních odpisů Účtování odpisů dlouhodobého hmotného majetku Dopady procesu odpisování do ekonomiky podniku v pojetí základních ekonomických výkazů.. 21 Praktická část 3 Identifikace společnosti, na jejíž datech je bakalářská práce zpracována Účetní odpisy a karta majetku Daňové odpisy lineární Dopad odpisů do výsledku společnosti za rok Modelování odpisů dlouhodobého majetku Účetní odpisy a daňové rovnoměrné odpisy současný stav Účetní odpisy a daňové zrychlené odpisy modelové srovnání Dopad modelového výpočtu do ekonomického výsledku společnosti Zhodnocení postupů odpisování společnosti Závěr Použité zdroje Seznam příloh.. 44

8 Úvod Smyslem podnikatelské činnosti je tvorba hodnot, prostřednictvím kterých ekonomický subjekt zajišťuje uspokojování potřeb členů společnosti - včetně vlastních - s cílem dosažení své dlouhodobé prosperity a rozvoje. Podmínkou pro naplnění uvedených cílů je zajištění souboru podmínek, přičemž k nejzákladnějším a nejpodstatnějším patří: z makroekonomického pohledu - politická stabilita; - ekonomická stabilita; - přírodní podmínky. z mikroekonomického pohledu - výrobní prostředky, tedy zařízení dlouhodobé potřeby, které slouží k vytváření výrobků a služeb; - materiál a suroviny, které jsou objektem působení a podílejí se fyzicky na výsledné produkci; - lidské zdroje v odpovídající věkové a kvalifikované struktuře; - finanční prostředky jako směnná hodnota mezi jednotlivými prvky a fázemi procesu. V práci jsem se zaměřila na faktor dlouhodobé povahy dlouhodobý hmotný majetek a to především z pohledu funkčnosti, předávání a navracení hodnot v procesu tvorby produkce. Jedná se tedy o produkční element, který se v procesu výroby či poskytování služeb nespotřebovává jednorázově v jednom výrobním cyklu, ale jeho hodnota se předává do výsledného efektu částečně a dlouhodobě. Tomu odpovídá i specifický stav evidence a průběžné sledování ekonomického, účetního, daňového a morálního zastarání tohoto majetku. Všechny tyto faktory se pak tímto promítají do efektivní činnosti společnosti a to z pohledu rychlosti přenosu hodnoty, rychlosti obnovy dlouhodobého majetku, a tedy udržení technologického vývoje, a konečně samozřejmě do celkové ziskovosti firmy. Otázka odpisování dlouhodobého majetku se tak stává jedním z důležitých faktorů v řízení ekonomiky společnosti a předmětem mnohých optimalizačních metod při úpravě daňového základu. 7

9 Cíl práce a metodika Cílem této bakalářské práce byla oblast odpisů dlouhodobého hmotného majetku z pohledu účetní a daňové evidence a metodika. Práce si kladla za cíl: vymezení dopadů způsobu zatřídění dlouhodobého majetku; vyčíslení rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy. A to vše s vazbou na daňovou povinnost společnosti za rok Práce byla aplikována na podmínky zemědělské výrobní společnosti. Při zpracování byly využity: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s důrazem na způsoby odpisování dlouhodobého hmotného majetku; vnitropodnikové směrnice společnosti stanovující pravidla pro účetní odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Zemědělská společnost využívá účetních odpisů pro reálné zobrazení svého hospodářského výsledku v průběhu roku; vnitropodniková evidence dlouhodobého hmotného odpisovaného majetku; výkazy za rok 2007 : Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce společnosti. V teoretické části bakalářská práce definuje dlouhodobý majetek s vazbou na odpisování, základní pojmy odpisování, zabývá se účetním a daňovým hlediskem odpisů a jejich vlivem na základ daně účetní jednotky. V praktické části pak na datech vybrané zemědělské společnosti tato bakalářská práce modeluje rozdíly mezi hodnotami rovnoměrných daňových odpisů vyčíslených v daném roce účetní jednotkou a hodnotami, které jsou vypočítány metodou zrychleného daňového odpisování. Rozdíly jsou pro lepší názornost zahrnuty do modelového výpočtu daňové povinnosti účetní jednotky za rok 2007 a výsledek je porovnán s vykázanou daňovou povinností za rok

10 Teoretická část 1 Ekonomický pohled, systematika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek, jak již bylo řečeno, je jedním z nejvýznamnějších faktorů reprodukčního procesu, jehož úroveň zasahuje do produktivity práce a celkové úspěšnosti podnikání. Vědomí skutečnosti, že nepřenáší hodnotu jednorázově, ale postupně, vyžaduje vytvoření pravidel, která stanovují: jak rychle bude hodnota předávána; zda (díky velmi rychlému vědecko-technickému pokroku) je rychlost předávání hodnoty konstantní, či bude klesat v čase s morálním zastaráváním daného majetku; náhled na jednotlivé kategorie majetku tak, aby nedocházelo k nejednoznačnému výkladu účetní evidence, či zkreslování evidence daňové. Rychlostí předávání hodnoty z dlouhodobého majetku do finálního výrobku tak můžeme významně urychlit proces modernizace výroby, samozřejmě s dopadem na snížení aktuální ziskovosti. Extrémním případem tak může být odepsání dlouhodobého majetku do finálního výrobku během jednoho výrobního cyklu (pokles ziskovosti s radikálním modernizačním trendem) nebo naopak dlouhodobé využívání technologie s cílem maximalizovat zisk limitně nulovým opotřebením, samozřejmě se ztrátou kontaktu s modernizačními trendy. Optimalizační metody pak jsou záležitostí ekonomickou, konkurenční či otázkou výkaznictví s dopady do daňové povinnosti podnikatelského subjektu. 1.1 Systematické začlenění a rozdělení dlouhodobého majetku s vazbou na odpisování Definici dlouhodobého majetku je možné rozdělit do třech úrovní: a) První úroveň odpovídá na otázku způsobu přenosu hodnoty do finální produkce. Pokud materiální hodnota je zpracována ve výrobním cyklu jednorázově, pak bez ohledu na délku výrobního cyklu - spíše uvažujeme o materiálu než o dlouhodobém majetku. V opačném případě - je-li hodnota majetku předávána do výsledné produkce postupně mluvíme o dlouhodobém majetku. Z důvodu sjednocení metodiky uvažujeme 9

11 z pohledu času o majetku dlouhodobé spotřeby, pokud jeho doba využitelnosti přesahuje hranici jednoho roku. b) Druhým pohledem na začleňování majetku je záležitost účetní a daňová a zaměřuje se na pořizovací hodnotu daného majetku. Vycházíme z toho, že majetek dlouhodobé spotřeby, aby mohl svou hodnotu přenášet, musí mít vstupní hodnotu (cenu) zpravidla vyšší, než je vstupní hodnota (cena) majetku jednorázové spotřeby. Jako hranice pro začleňování byla zákonem stanovena částka Kč [1]. Majetek nižší pořizovací ceny, byť vykazuje znaky dlouhodobého majetku (spíše z důvodu zjednodušení evidence), je považován za majetek okamžité spotřeby. c) Třetím třídícím kritériem je vlastní povaha majetku, který nabývá charakteru hmotného, nehmotného nebo finančního. Z podstaty této systematiky pak vyplývá i nový pohled na uvedenou první úroveň třídění, neboť zjišťujeme, že v dlouhodobém majetku můžeme evidovat i majetek, jenž se podílí na procesu produkce sice průběžným předáváním hodnoty, nicméně bez dopadu na vlastní znehodnocování. Takovýmto majetkem jsou např. pozemky. Jiným případem mohou být předměty historického či uměleckého významu, u nichž předávání hodnoty je více než diskutabilní, nicméně celková hodnota tohoto dlouhodobého majetku má v časové přímce tendence naopak rostoucí. Dále se budeme zabývat tímto třídícím hlediskem: ca) Dlouhodobý hmotný majetek je definován - hmotnou podstatou; - dlouhodobým charakterem použití, za což považujeme dobu užívání delší než jeden rok; - pořizovací cenou pro určení účetní evidence a daňové uznatelnosti nákladů. Limit pro daňovou uznatelnost nákladů se aktuálně pohybuje v úrovni Kč. Limit je upravitelný účetní jednotkou s maximálně uvedeným legislativním stropem. Účetní limit je možné stanovit vnitropodnikovou směrnicí. Př. Účetní jednotka stanovila vnitřní směrnicí limit Kč pro účtování o dlouhodobém majetku. Jednorázový odpis tohoto majetku dle této směrnice je 10

12 daňově neuznatelný a musí být zohledněn v daňové evidenci postupným odpisováním. Z důvodu této komplikace účetní jednotky používají limity dané legislativou. Jako příklad dlouhodobého hmotného majetku mohu uvést s odvoláním na odbornou literaturu [4]: - pozemky, stavby (včetně budov) bez ohledu na výši jejich ocenění; - samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený účetní jednotkou ve své vnitřní směrnici; - pěstitelské celky trvalých porostů; - základní stádo a tažná zvířata bez ohledu na výši ocenění. cb) Dlouhodobý nehmotný majetek je definován - nemateriální povahou; - dobou použitelnosti delší než 1 rok; - administrativní hodnotou pro určení evidence a daňové uznatelnosti nákladů. Limit pro daňovou uznatelnost nákladů se aktuálně pohybuje v úrovni Kč [1]. Jako příklad dlouhodobého nehmotného majetku mohu uvést dle [4]: - předměty z práv průmyslového vlastnictví (např. vynálezy, ochranné známky); - projekty (pokud nejsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného majetku); - software; - hospodářsky nebo technicky využitelné znalosti (např. know-how či licence); - zřizovací výdaje (např. spojené se zřízením nového podniku). cc) Dlouhodobý finanční majetek je definován - jako prostředky finančního charakteru; - s dobou držení či předpokládanou dobou držení delší než 1 rok. Jako příklad dlouhodobého finančního majetku mohu uvést dle [4]: - cenné papíry a podíly (akcie, obligace); - dlouhodobě poskytnuté půjčky; - ostatní dlouhodobý finanční majetek (např. pronajatý majetek v rámci smlouvy o nájmu podniku). 11

13 Pro účely této práce jsem se dále zabývala majetkem, který podléhá procesu daňového odpisování (neboť v případě účetního odpisování majetku bez vazby na daňové účetnictví je to spíše záležitost věrnosti účetního obrazu). Tímto majetkem byly: - z dlouhodobého hmotného majetku - všechny výše uvedené kategorie kromě pozemků, dále dle [4] - podrobněji 26, odst. 2 [1]; - z dlouhodobého nehmotného majetku - všechny výše uvedené kategorie dále specifikované dle [4] - podrobněji 32a, odst. 1 [1]. Dlouhodobý finanční majetek procesu odpisování nepodléhá. 1.2 Základní pojmy odpisování dlouhodobého hmotného majetku V tematice odpisování dlouhodobého majetku se setkáváme s následujícími pojmy: a) Pořizovací cena hodnota vyjádřená penězi, za kterou byl majetek pořízen. Tvoří základ pro stanovení odpisového harmonogramu. Skládá se z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů (tj. ze všech dalších nákladů, které s pořízením dlouhodobého majetku souvisí). Reprodukční pořizovací cenu používáme u ocenění majetku nabytého darováním, u nově zjištěného majetku, vloženého majetku do společnosti. Vlastní náklady jako ocenění používáme u majetku pořízeného vlastní činností. Pořizovací cena se v průběhu odpisování může navýšit o technické zhodnocení tedy výdaje, které významným způsobem zvyšují rozsah majetku nebo jeho funkčnost. b) Účetní odpisy hodnota, o kterou se sníží pořizovací cena dlouhodobého majetku. Odráží skutečnou zůstatkovou hodnotu odpisovaného majetku podle účetní zásady věrnosti. c) Daňové odpisy hodnota, o kterou se sníží pořizovací cena dlouhodobého majetku při respektování zákonných norem pro odpisování. d) Odpisová skupina skupina druhů majetku, u které zákon stanovuje stejnou dobu odpisování. e) Doba odpisování doba, po kterou je (má být) konkrétní dlouhodobý majetek odpisován. U odpisů účetních se doba odpisování rovná životnosti majetku, u odpisů daňových je doba odpisování stanovena zákonem. Po ukončení doby 12

14 účetního odpisování má majetek nulovou hodnotu, může mít ale hodnotu z hlediska daňového a naopak. f) Odpis je vyjádření opotřebování majetku v korunách za určitý časový úsek, max. 1 rok. Používají se měsíční účetní odpisy a roční daňové odpisy. V účetnictví jsou odpisy nákladem. Jedná se tedy o hodnotu, vyjádřenou penězi, o kterou se ročně snižuje hodnota dlouhodobého majetku - která byla přenesena do hodnoty nového výrobku či služby. V případě daňového odpisování - od 2. roku po zařazení majetku je odpisována stále stejná částka (v 1. roce je pak zákonem stanovené procento odpisu nižší) mluvíme o rovnoměrném odpisování. V případě, že podnikatelský subjekt chce využít výhod technického pokroku, může odpisovat tzv. zrychleně. Hodnota dlouhodobého majetku je do hodnoty finální produkce přenesena dříve a lze tudíž touto formou zajistit i rychlejší obnovou zpravidla technologického vybavení. g) Oprávky - jsou souhrnem odpisů, je to suma odpisů za více období. Vyjadřují tedy celkové opotřebení majetku. V účetnictví jsou oprávky korekční položkou k aktivům. 2 Funkce odpisů v podnikové ekonomice, význam účetního a daňového pohledu na odpisování Jak již jsem řekla v úvodu práce, odpisování dlouhodobého majetku se řídí jinými principy než spotřeba majetku krátkodobého, který je spotřebován zpravidla v rámci jednoho výrobního cyklu nebo v krátké době trvání během jednoho hospodářského období. Dlouhodobý majetek přenáší svou hodnotu do finální produkce postupně. Zatímco cena materiálu a zásob je ve výsledné produkci měřitelná vcelku přesně, u dlouhodobého majetku musíme stanovit principy, které zajistí vyčíslení předané hodnoty zakalkulováním do ceny (tržby), která se prostřednictvím prodaného zboží vrací zpět do ekonomiky podniku k zajištění alespoň prosté obnovy výrobních nemovitostí a technologie. Ke stanovení účetních odpisů používáme metody odhadované životnosti nebo odhadované celkové produkce vyprodukované dlouhodobým majetkem. S ohledem na to, že podnikatelské subjekty mohou mít různé zájmy upravovat skutečný stav (v rozporu se zásadou účetnictví zobrazovat věrně), pro účely daňové povinnosti subjektu jsou stanovena základní zákonná pravidla Tato pravidla však nejsou 13

15 schopna zobrazit skutečný stav všech subjektů na trhu, proto pracují s odpisy účetními, které odrážejí zásadu věrnosti a jejichž zásady definuje vnitropodniková směrnice s upřesněním v Příloze k účetní závěrce, ale i odpisy daňovými, jež sjednocují pravidla pro výpočet daně z příjmu. Podrobně viz. dále Kapitola 3.1 až Kapitola Způsob odpisování dlouhodobého majetku a základní pravidla Účetní jednotka je povinna respektovat základní pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku vyplývající ze zákonné úpravy a pravidel účetnictví. Základní pravidla dle [5] jsou následující: Odpisování zahájí účetní jednotka po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého užívání, tím se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí, kolaudace a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny (nebo zvýšené vstupní ceny), tzn. že součet uplatněných odpisů nesmí být vyšší než vstupní cena (nebo zvýšená vstupní cena). Dlouhodobý hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo nebo právo s ním nakládat, či na něm hospodařit. Daňové odpisy se vyjadřují pouze jako roční, nezohledňují se poměrné části roku. Odpisování je právo poplatníka, nikoliv jeho povinnost. Odpisování lze přerušit při následném odpisování je nutné pokračovat tak, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v roce přerušení odpisování poplatník neuplatnil výdaje paušální částkou. Pokud poplatník uplatnil výdaje paušální částkou, nelze v tomto zdaňovacím období uplatnit odpisy v prokázané výši, ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou vede poplatník odpisy pouze formou účetní evidence. Při odpisování majetku, který poplatník fyzická osoba pouze z části využívá k podnikatelské činnosti, se do daňových výdajů zahrnuje pouze poměrná část odpisů. Odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období (k 1.1. daného zdaňovacího období), nebo dojde li v průběhu zdaňovacího období 14

16 k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období ( k daného zdaňovacího období). Majetek, který není evidován v majetku poplatníka na začátku ani na konci zdaňovacího období nelze odpisovat. V oblasti odpisování dlouhodobého hmotného majetku rozeznáváme dva druhy odpisování. Odpisování z hlediska účetního a z hlediska daňového Odpisování dlouhodobého majetku z hlediska účetního Odpisování dlouhodobého majetku z pohledu účetního je v zásadě věcí organizace, samozřejmě při respektování základních pravidel účetnictví (zásada věrnosti zobrazení účetního stavu účetní jednotky), neboť ta jsou hlavním důvodem pro vedení tohoto druhu přehledu o dlouhodobém majetku. Zásady odpisování dlouhodobého majetku jsou upraveny účetními jednotkami ve Vnitropodnikové směrnici a každoročně upřesňovány v Příloze roční účetní závěrky. Účetní jednotka si tak může stanovit vlastní zařazení majetku do účetních skupin dle reálně předpokládané doby odpisování Odpisování dlouhodobého majetku z hlediska daňového Odpisování dlouhodobého majetku z pohledu daňového je vynuceno sjednocením pravidel pro výpočet daňové povinnosti podnikatelských subjektů. Tato pravidla dle [1] stanovují: jaký majetek považujeme za dlouhodobý (viz kapitola 1.1); u kterého majetku budeme dlouhodobě sledovat jeho hodnotu z hlediska významnosti a u kterého půjde o jednorázovou spotřebu (viz kapitola 1.1); jak tento majetek začlenit z hlediska času, neboť u každého majetku očekáváme jinou dobu životnosti (odpisové skupiny viz dále kapitola 2.2); jak prakticky vypočítat výši odpisu za stanovený časový úsek (viz dále kapitola 2.3). 15

17 2.2 Zařazení majetku do odpisových skupin Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 30 stanovuje poplatníkovi daně povinnost zatřídit majetek do tzv. odpisových skupin. Zákon v roce 2007 definuje 7 odpisových skupin Tab. č. 1: Odpisové skupiny s maximální dobou odpisování Odpisová skupina Doba odepisování Příklad začlenění dlouhodobého majetku 1 3 roky Kancelářské stroje a počítače, televizní kamery, rozmetadla mrvy a umělých hnojiv 1a 4 roky Motorová vozidla 2 5 let Stroje pro zemní práce, stroje na výrobu potravin, pásové traktory 3 10 let Pece, klimatizační zařízení, elektrická rozvodná zařízení, lodě, pěstitelské celky 4 20 let Sila, dálková trubní, telekomunikační a elektrická vedení 5 30 let Budovy, nádrže, studny 6 50 let Budovy hotelů, administrativní, obchodní Zdroj: [5] Pozn. Odpisová skupina 1a byla v roce 2008 zrušena, majetek zatříděný do této skupiny byl přeřazen do skupiny Způsoby daňového odpisování a jejich výpočet Zákonná úprava umožňuje podnikatelskému subjektu realizovat daňové odpisy dvěma způsoby. Formou první varianty rovnoměrného odpisování - řešenou 31 dle [1], variantou druhou zrychleného odpisování upravující 32 dle [1]. Oba dále umožňují mimořádné zvýšení odpisu při zvýšené pořizovací ceně pro vyjmenované subjekty a popisují způsob odpisování v tomto režimu. Forma první rovnoměrné odpisování počítá v prvním roce pořízení s nižším odpisem okolo poloviny odpisové rovnoměrné procentní sazby následujících let. Zákonodárce předpokládá pořízení hmotného majetku v polovině prvního roku. Další roky probíhá odpisování rovnoměrným způsobem dle stanovených procentních koeficientů. 16

18 Tab. č. 2: Model výpočtu při rovnoměrném odpisování roční odpis 1. roku = roční odpis násl. let = vstupní cena * procentní sazba pro 1. rok odpisování 100 vstupní cena * procentní sazba pro násl. roky odpisování 100 Zdroj: [5] Metoda rovnoměrného odpisování je základní metodou odpisování, kdy zákonodárce předpokládá rovnoměrné opotřebování dlouhodobého hmotného majetku. S ohledem na rychlý nástup nových technologií, praxe vyžadovala zavést progresivnější metodu odpisování, která by zohledňovala fakt nejvyšší přidané hodnoty produkce z majetku v počátečních letech pořízení s jeho klesající tendencí v letech následujících tzv. morální zastarání díky vědeckotechnickému pokroku. Legislativa proto umožnila odpisovat tento majetek zrychleným způsobem umožňujícím rychlou obnovu technologického parku s udržením konkurenčního tempa. Tab. č. 3: Model výpočtu při zrychleném odpisování roční odpis 1. roku = vstupní cena koeficient pro první rok odpisování roční odpis násl. let = 2 * zůstatková cen koeficient násl. let počet let, po které je odpisováno Zdroj: [5] 17

19 2.4 Způsoby daňového odpisování dle Mezinárodních účetních standardů IFRS Význam Mezinárodních účetních standardů v celosvětovém procesu globalizace nabývá pro firemní sektor na významu. S procesy rychlého slučování společností do vyšších nadnárodních celků je třeba věnovat pozornost i otázce odpisů na této úrovni. Dle mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 16 lze použít následující metody odpisování: komponentní přístup, lineární odpisování, výkonovou metodu, metodu DDB a metodu SYD. Pro objasnění postupů jsou použity příklady z [2]. a) Komponentní přístup počítá s odpisováním zařízení či budov odděleně od hlavních náhradních dílů či technického zhodnocení. Standard považuje za vhodné rozdělit majetek na jednotlivé části a odpisovat je odděleně. b) Metoda lineární počítá s rovnoměrným odpisováním po celou dobu použitelnosti zařízení. (pořizovací cena zbytková hodnota) / doba použitelnosti pořizovací cena = 880 doba použitelnosti = 4 roky zbytková hodnota = 40 roční odpis = (880 40) / 4 = 210 c) Metoda DDB (Double Declining Balance Method) je založena na konstantní odpisové sazbě a klesající základně. Základní procento odpisování se vypočte tak, že se 100% vydělí dobou použitelnosti aktiva a vynásobí dvěma. Výsledný odpis se vypočítá jako součin základního procenta a zůstatkové resp. pořizovací hodnoty. Zbytková hodnota posledního roku se upravuje tak, aby aktivum bylo odepsáno. 18

20 základní procento DDB = 2 * (100% / doba použitelnosti) základní procento DDB = 2 * (100% / 4) = 50% odpis 1 rok = 880 * 50% = 440 (zůstatková hodnota 440) odpis 2. rok = 440 * 50% = 220 (zůstatková hodnota 220) odpis 3. rok = 220 * 50% = 110 (zůstatková hodnota 110) odpis 4. rok =110 * 50% = 55 (nicméně zbytková hodnota je dle zadání 40, musíme tedy odepsat 70) d) Metoda SYD (Sum Of The Year Digits) je založena na klesající odpisové sazbě při konstantní základně. odpis = (zbývající počet let životnosti / suma roků životnosti) * (pořizovací cena zbytková hodnota) suma roků životnosti = = 10 odpis 1. rok = 4 / 10 * (880 40) = 336 odpis 2. rok = 3 / 10 * 840 = 252 odpis 3. rok = 2 / 10 * 840 = 168 odpis 4. rok = 1 / 10 * 840 = 84 e) Výkonová metoda kopíruje při odpisování výkonnost stroje (počet výrobků) (pořizovací cena zbytková hodnota) / předpokládaný výkon jednotkový odpis při předpokládané životnosti 100 ks výrobků = = (880 40) /100 = 8,4 na 1 výrobek 19

21 2.5 Výpočet účetních odpisů Účetní odpisy používá účetní jednotka k vyjádření hodnověrného a reálného stavu dlouhodobého majetku organizace. Faktory, které zohledňuje při stanovení výpočtu účetních odpisů vycházejí například z posouzení využitelnosti dlouhodobého majetku, z posouzení odborné péče o majetek, z místních podmínek apod. Způsob výpočtu účetních odpisů je stanoven Vnitropodnikovou směrnicí každé společnosti. Doba odpisování není účetními předpisy stanovena, ale nesmí být kratší než jeden rok, protože doba použitelnosti dlouhodobého hmotného majetku je delší než jeden rok a účetní odpisy musí jeho životnost zohledňovat. Maximální doba odpisování majetku zpravidla není stanovena (výjimku ale tvoří například odpisy goodwillu, který se odpisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců) 2.6 Účtování odpisů dlouhodobého hmotného majetku O účetnictví dlouhodobého hmotného majetku se zmíním pouze částečně, neboť tato problematika je značně obsáhlá a oblast např. vyřazování či nájmu dlouhodobého majetku není předmětem této práce. Naše doplnění teoretické části je tak zacíleno pouze na oblast oprávek a odpisů z hlediska pochopení principů. 321 Dodavatelé 04 Pořízení DHM 02x DHM 08x - Oprávky DHM 551 Odpisy DHM Účetní zápis 1 účetní jednotka pořizuje DHM (zde se účtuje o pořizovací ceně DHM a veškerých nákladech spojených s pořízením daného dlouhodobého majetku). Účetní zápis 2 zařazení majetku do užívání účetní jednotkou - proces průběžného odpisování DHM s kumulací Oprávek na účtu 08x. Rozdíl účtu 02x a účtu 08x informuje o aktuálním hodnotě dlouhodobého majetku účetní jednotky. 20

22 Účetní zápis 3 účtování ročního odpisu. Účetní zápis 4 - účtování vyřazení majetku z účetního stavu. 2.7 Dopady procesu odpisování do ekonomiky podniku v pojetí základních ekonomických výkazů Proces daňového odpisování se řídí pro rok 2007 [1]. Odpis majetku je z ekonomického hlediska nákladem. Jeho hodnota se projevuje v základních ekonomických výkazech a to jak v rozvaze jako snížení hodnoty aktiv, tak ve výsledku hospodaření jako náklad a tedy ve snížení zisku společnosti. Otázka odpisování se tak může stát regulačním faktorem z hlediska celkové daňové optimalizace. Účetní jednotka může sledovat následující strategické cíle: a) Maximalizace daňového základu (např. z důvodu vylepšení účetních výkazů pro účely poskytnutí úvěru nebo prodeje podniku). V tomto případě může společnost dospět i ke krajnímu řešení pozastavit daňové odpisování dlouhodobého majetku úplně. Názorně mohu uvést na modelovém příkladu. Př. Výnosy 1 milion korun, účetní odpisy majetku 500 tis., hospodářský výsledek 500 tis. korun. A při zastavení daňového odpisování bude daňový základ 1 milion korun. Účetní jednotce se adekvátně zvýší daňová povinnost a poklesne Cash flow. Vyšší daňovou povinností se sníží disponibilní zdroje pro obnovu dlouhodobého majetku. Pokud posuzovatel ekonomiky firmy neodhalí disproporce mezi stavem účetního majetku a nulovými odpisy, pak tento krok krátkodobě zlepšuje pohled na společnost, dlouhodobě hospodaření firmy zhoršuje. b) Minimalizace daňové zátěže s cílem snížit daňovou povinnost vůči státu. Účetní jednotka může využít formy zrychleného odpisování dlouhodobého majetku, nebo paragrafu 31, odst.1, písmena a-d) dle [1] s možností jednorázového navýšeného odpisu ve výši 10 až 20% (pokud splňuje zákonem stanovené podmínky). Uvedeného postupu společnost využije v případech, pokud potřebuje: rychle převést hodnotu nově pořízeného majetku do produkce, která je vysoká v počátečních stádiích výroby a dále klesá z důvodu např. opotřebení; 21

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Dlouhodobý majetek DM je to

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 5. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Teze k diplomové práci na téma: Ekonomický dopad rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy u podnikatelského subjektu

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život Komponentní odpisování RNDr. Ivan BRYCHTA z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život 1 Základní účetní principy účetní principy dané zákonem č. 563/1991

Více

2.2 Analýza výsledkových položek

2.2 Analýza výsledkových položek 2 PREZENTACE INFORMACÍ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří. Hipokrates z Kosu 2.2 Analýza výsledkových položek Výkaz zisku a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 20/2017 Název: Odpisový plán Univerzity Karlovy K provedení: čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti.

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti. Otázka: Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Teinkka Dlouhodobý majetek je takový, jehož pořizovací cena je vyšší než 40. 000,- a doba opotřebení je delší než 1 kalendářní rok.

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.08 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou:

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou: 4 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2000 Věc: Odpisování investičního majetku Působnost pro: Všechny fakulty a útvary Univerzity Pardubice Účinnost od: 1. ledna 2000 Vypracoval: Ing. Miluše Kadeřávková,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1230 ze dne 3. 6. 2014 SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Článek 1. Úvodní

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

2. degresivní (akcelerační) Objem odpisů v čase klesá. Mezi degresivní metody odpisování patří například: a) metoda klesající bilance

2. degresivní (akcelerační) Objem odpisů v čase klesá. Mezi degresivní metody odpisování patří například: a) metoda klesající bilance Odpisy majetku Základní metody účetního odpisování: 1. lineární (rovnoměrné) Odpisy rovnoměrné ze vstupní ceny majetku po celou dobu odpisování: O = PC n 2. degresivní (akcelerační) Objem odpisů v čase

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Dlouhodobý hmotný majetek VY_32_INOVACE_EKO.2.17 2. ročník

Více

Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová

Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová 30.9.2010 Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová 1 Účetní reforma a Majetek Povinné odpisování od roku 2011 Odpisy jsou nákladovou položkou umožňující vyjádřit, jaké zdroje by měly být vytvářeny k

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů Odpisování dlouhodobého majetku 1. Vymezení pojmů Pro účely tohoto standardu se rozumí a) kategorizací dlouhodobého majetku přiřazení odpovídajícího číselného kódu podle přílohy č. 1 - Kategorizace dlouhodobého

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Příloha k účetní závěrce Veřejné vysoké školy Akademie výtvarných umění k

Příloha k účetní závěrce Veřejné vysoké školy Akademie výtvarných umění k Veřejné vysoké školy Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, a účtují

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Vypracovala: Vlasta Purkertová, ekonom společnosti Obsah Základní údaje o společnosti ke dni 31.12.2015 3 Údaje z účetní

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Účetní náklad je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově i formálně)

Více

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Příloha č. 7 k vyhlášce č. 59/2012 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /Základy účetnictví vyučující: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více