Aktualizace Munis, verze , říjen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Munis, verze 3.18.2, říjen 2012"

Transkript

1 Převod Majetku Program Převod Majetku je určen pro převod dat ze stávajícího modulu Majetek do nového modulu Majetek ISM. Převod sestává z nastavení převodních parametrů, kontrol před převodem i po převodu a ze samotného převodu dat. Veškerá nastavení i samotný převod jsou opakovatelné kroky až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. S programem může pracovat uživatel s jedním z práv: Majetek WIN vše, Majetek ISM vše a Sys Správce systému. Licence programu je vázána na Majetek. Seznámení s programem Po úspěšném přihlášení uživatele do programu je aktivován průvodce převodem, kterého reprezentuje tlačítko Další. Toto tlačítko zajistí provedení uživatele všemi formuláři, nastaveními i samotným převodem. Jednotlivé formuláře a nastavení je možné spouštět i samostatně pomocí ikon nebo programové nabídky. Převodní program sestává z několika částí. Každou část je možné spouštět samostatně a opakovaně až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. Následuje jejich stručný přehled. Formulář Nastavení parametrů převodu dat majetku, je aktivní po startu programu. Na tomto formuláři se nastavují parametry, které mají vliv na výsledný převod. Doporučujeme pozornosti především Typ převodu a AU v novém majetku. Formulář s testy kontroluje vstupní data. Některé testy jsou informativní, jiné umožňují opravu vstupních dat a některé testy znemožňují pokračování převodu. V třetí části se mapují důvody (zařazení, změny, vyřazení, ) z původního na důvody nového modulu, tj. říká se, který důvod ve starém odpovídá důvodu v novém modulu. Mapování důvodů lze připravit i pokud některá z kontrol zjistí důvod k nepokračování v převodu. Ve čtvrté části, formulář Sloučení externích subjektů, se slučují subjekty, pokud je to třeba. V původním modulu Majetek nebyly textové údaje Výrobce a Dodavatel číselníkové. V novém modulu je Číselník externích subjektů, tj. každý subjekt je uveden pouze jednou. Na tomto formuláři je možné sloučit více subjektů do jednoho. Typicky subjekty uvedené na více kartách s překlepem nebo změnou v názvu (např. Firma s.r.o. a Firma, spol. s r. o.). V poslední, páté, části je převod dat. Ten je rozdělen na čtyři fáze aktualizace měsíčního odpisového plánu, testy po aktualizaci odpisového plánu, převod dat a testy po převodu. Po provedeném převodu dat jsou data pro úpravu dostupná jak v modulu Majetek, tak v modulu Majetek ISM. Na tuto skutečnost modul Majetek ISM upozorňuje při spuštění. Převod lze opakovat, avšak veškeré případné úpravy v modulu Majetek ISM budou ztraceny! Po definitivním odsouhlasení převodu dat nebudou moduly Majetek a Majetek Oprávky ISM, pracující s původními daty, umožňovat editaci dat. Umožní pouze prohlížení a tisk. Upozorňujeme, že zjednodušený typ odpisu je povolen na přechodnou dobu, která končí Další informace ke změně ze zjednodušeného na rovnoměrný odpis budou uvedeny samostatně k tématu převodu dat se nevztahují.

2 Formulář Nastavení parametrů převodu dat majetku Způsob převodu dat není pevně daný, lze upravit dle místních potřeb. Nastavení jednotlivých parametrů významně ovlivňuje výsledný stav převodu, věnujte mu proto pozornost. Nastavení je možné spustit z menu Převod majetku Nastavení parametrů převodu nebo první ikonou zleva v nástrojové liště převodního programu. Odpisový cyklus Detekce odpisového cyklu je zcela automatická bez možnosti zásahu uživatele. Řídí se existencí měsíčních odpisů. Převést Kategorie Podle stavu Převést kategorie převodní program převádí/nepřevádí Číselník kategorií. Převádět Rok nákupu do Poznámky Při aktivní volbě Převádět rok nákupu do poznámky převodní program zapíše informaci o roku nákupu majetku do pole Poznámka. Převádět Datum užívání do Poznámky Při aktivní volbě Převádět datum užívání do poznámky převodní program zapíše informaci o datu zařazení do užívání do pole Poznámka. Popis Pořízení V poli Popis Pořízení je možné definovat pevný text, který bude uveden v textu pořizovacího pohybu při převodu stavem. V novém modulu jsou pohyby dva, pořízení a zařazení. Pořizovací pohyb se převádí, zařazovací se generuje (v původních datech není). Ignorovat případné měsíční odpisy a vytvořit roční odpisový plán I v případě existence měsíčních odpisů se vynutí vygenerování ročního odpisového plánu. Vhodné v případě, kdy, z jakéhokoli důvodu, je potřeba ignorovat vytvořený měsíční odpisový plán. Typ převodu Zásadní nastavení převodního programu. Pouze aktuální stav karet majetku Převod aktuálního stavu na kartách majetku (aktuální počty ks, aktuální cena, ) bez ohledu na historii (změny účetní, umístění, ) a pohyby. Výhody tohoto způsobu převodu dat jsou např. v rychlosti převodu, kdy časový rozdíl oproti převodu i s historií a pohyby může být v řádu stovek procent, očištění od chybně zadaných pohybů. Pohyby při převodu stavem vznikají max. dva, a to následně pořizovací pohyb je převeden ze zařazovací karty majetku, zařazovací pohyb je generován, z pořizovacího pohybu, nebo není generován, pokud je pořizovací pohyb na SU 04X a během historie karty se SU nezměnil. 2

3 Karty majetku i s historií a pohyby Kompletní převod včetně historie pohybů. Ve výsledném převedeném datovém souboru budou nejen aktuální karty, ale i vyřazené karty a veškeré pohyby. Tento převod může být časově velmi náročný (až v jednotkách hodin). Především u síťových instalací může výrazně pomoci dočasná konfigurace modulu Majetek lokálně (nikdy bez konzultace helpdesku). Převádět pořadová čísla karet Majetek ISM nepodporuje pořadová čísla na kartách majetku s více ks. Pro tyto karty je potřeba učinit rozhodnutí, zda převádět pořadová čísla či nikoli. Převádět Převádět pořadová čísla znamená převod původní karty s více ks na karty po 1 ks. Zároveň je do Inventárního čísla přidán oddělovač dle definice a pořadové číslo z původní karty. V některých případech jsou karty tímto způsobem převáděny vynuceně. Je to u karet s částečným vyřazením nebo částečným převodem v historii, které nový modul nepodporuje. Nepřevádět Karty majetku při převodu zapomenou pořadová čísla. I při této volbě může převodní program rozpadnout původní kartu po 1 ks, více viz Převádět. Minimální použitelné datum Nastavení hraničního datumu, více viz Test č. 11. Zůstatková hodnota a životnost může být 0 Povolení nulové zůstatkové hodnoty nebo životnosti, více viz Test č. 5-A. Maximální počet kusů na kartě s pořadovými čísly Uvedená hodnota má vliv na Test č. 19, který upozorní na karty s pořadovými čísly a počtem kusů větším než hodnota. Rozšířená podpora pozemků Převod s podporou pro číselník KÚ, čísel pozemků, typů pozemků a dalších bude uvolněn později (pozemková data byla hromadně importována ze souboru VFK). Nový modul má podporu pro vedení pozemků. Původní modul takovou podporu neměl, přesto někteří uživatelé mohou mít pozemky jednorázově importovány. Pokud tito uživatelé nechtějí přijít o výše uvedené pozemkové údaje, musí vyčkat verze převodního programu, která bude převod pozemkových údajů podporovat. Současná verze převodního programu převede pozemkové karty jako jakékoli ostatní karty. Nebude mít informaci o tom, že se jedná o pozemky (a rozšiřující údaje se nepřevedou). Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky Převod s podporou odpisů podle původní metodiky pro příspěvkové organizace bude uvolněn později. Změna metody je možná až po provedení všech změn za rok 2012 v modulu Majetek a vygenerování odpisů za 12/2012. Příspěvkové organizace, které nepoužívaly odpisování do , a tudíž nemají vygenerované žádné odpisy, mohou převod majetku provést. V takovém případě zruší volbu Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky, viz Test č. 10 3

4 AU v novém majetku Majetek ISM využívá ISM účetního jádra. Zde je AU čtyřmístné. Pokud nyní v modulu Účetnictví používáte AU4, vybrat AU + KAP AU2, vybrat 00 + AU KAP v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do KAP. AU4, vybrat 00 AU2, vybrat KAP ORG v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do ORG. ORG (původní hodnota z ORG) 0000 (nepřebírat) ORGL v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do ORG (nepřebírat) ORG (původní hodnota ORG) Výchozí AU pro náklady a výnosy (5XX a 6XX) Podle nejrozšířenější účetní metodiky se k SU 5XX a 6XX připojují specifické AU (min. různé pro hlavní a hospodářkou činnost). V modulu Majetek ISM lze AU pro náklady a výnosy podchytit v účetním nastavení u útvarů, viz menu Servis Další nastavení Účetní informace k útvarům. Pokud se AU nerozlišuje je možné vyplnit pole Výchozí AU pro náklady a výnosy (5XX a 6XX). Vstupní testy karet majetku Pro úspěšný převod dat je nutné mít data ve stavu, který předpokládá nový Majetek ISM. To kontrolují a v některých případech i zajišťují vstupní testy. Jestliže kontrolní testy zjistí chybu u karty majetku, program vypíše ID (jednoznačná identifikace karty), inventární číslo a název karty. Zároveň bude uvedeno číslo testu. Pokud vstupní testy najdou karty, které budou odporovat převodu dat, průvodce převodem zablokuje pokračování v převodu. I přes zablokování pokračování je umožněna práce s některými formuláři, především Mapování důvodů a Slučování subjektů. V obou případech se může jednat o časově náročnou práci. Test č. 1 V modulu Majetek Oprávky ISM nebyl dokončen přechod na rok Kontrola odsouhlasení přechodu do roku Odsouhlasení přechodu znamená souhlas s vytvořenými oprávkami. Pokud nebyly oprávky odsouhlaseny v převodu není možné pokračovat. Převodní program předpokládá vytvořené a odsouhlasené oprávky, aby mohl převést vytvořený měsíční nebo vytvořit roční odpisový plán jednotlivých karet majetku. Oprávky měly být vytvořeny při změně metody, tj. k Při pokusu o jejich dodatečné vytvoření (nebo přepočet) až nyní, nemusí být množina odpisovaných karet a výše oprávek korektní. V takovém případě je doporučeno kontaktovat helpdesk. 4

5 Test č. 2 Karta odpisovaného majetku musí mít právě jeden kus. Proč pouze 1 ks na kartě? Více kusů na jedné kartě znemožňuje individuální nastavení životnosti pro 1 kus. Při budoucím rozdělení karty (částečné vyřazení, částečný prodej,...) nelze zajistit, že suma oprávek původní karty bude odpovídat sumě oprávek hodnot rozdělených kusů. Doporučený postup rozdělení karty Před provedením rozdělení doporučujeme založit do číselníků důvodů zařazení a vyřazení vhodné kódy (např. vyřazení/zařazení z důvodu rozdělení více kusů) a využít je k uvedené operaci. Kartu s více kusy vyřadit k datu původního zařazení nebo k datu posledního pohybu (v případě následných převodů). Ke stejnému datu zařadit jednotlivé kusy jako samostatné karty. Test č. 3 Vstupní cena pro odepisování musí být prázdná, nebo stejná jako výchozí cena. Postup odstranění ceny Detail karty majetku Záložka Příprava odpisů Tlačítko Opravit Odstranit hodnotu z pole Vstupní cena/ks Tlačítko Uložit Test č. 4 Pro zjednodušený typ odpisu (1) musí být vyplněna Kategorie. Odpisované karty majetku se zjednodušeným typem odpisu musí mít vyplněnu (platnou) kategorii odpisu CPA/CC. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 5 Pro rovnoměrný typ odpisu (2) musí být vyplněna Kategorie, Datum užívání a Životnost. Odpisované karty majetku s rovnoměrným typem odpisu musí mít vyplněnu (platnou) kategorii odpisu CPA/CC, datum užívaní a zbývající životnost. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC, Datum užívání a Životnost. Životnost se vztahuje ke změně metody ( ) nebo k datu zařazení do užívání podle toho, co nastalo později. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 5-A Cena a životnost nesmí být nula. Podle našeho výkladu ČÚS 708 by neměla být v majetku vedena žádná odpisovaná karta s nulovou cenou nebo životností. Proto byla ve standardu zavedena hranice významnos- 5

6 ti. Případně je možné prodloužit délku životnosti (pokud ještě nedošlo k odepsání celé částky). Test je pouze informativní. V nastavení parametrů převodu lze povolit nulovou cenu nebo životnost. Test č. 6 Kategorie odpisu musí být platná. Odpisované karty majetku musí mít vyplněnu platnou kategorii odpisu CPA/CC. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 7 SU na kartě odpisovaného majetku musí být 01X, nebo 02X. Odpisované karty majetku nemohou mít jiný SU než 01X nebo 02X (s výjimkou 018 a 028). Pro karty majetku zachycené v tomto testu je třeba se rozhodnout, jestli se odpisují či nikoli. Aktivní karty je možné opravit na detailu karty tlačítkem Opravit. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 8 Změna počtu kusů při účetní opravě. Test se provádí pouze při volbě převod pohybů. Pro změnu počtu ks na kartě majetku byly určeny operace částečný převod (část ks bylo možno převést do jiného útvaru, lokality, místnosti, ) nebo částečně vyřadit. Z jedné karty vznikly dvě následnické karty. Součet počtu ks z následnických karet odpovídal počtu ks původní karty. Algoritmus převodního programu s těmito operacemi počítá. Počet ks bylo ale možné změnit také při účetní změně. Výsledkem je nová verze karty s novým počtem ks. Počet ks původní a následnické karty si neodpovídá. Některé ks se tak ztrácí nebo objevují, podle toho, zda byly ks poníženy nebo navýšeny. Převodní program takové karty převést neumí. Při nalezení karet, dáváme na zvážení převod pouze stavu. Test č. 9 Odpisované karty s datem užívání před , které nemají spočtenou oprávku. Kontrola existence vytvořených oprávek pro odpisované karty v modulu Majetek Oprávky ISM a zařazené před při změně metody k Karty zařazené po se odpisují po , proto jsou z testu č. 9 vynechány. Pokud nebyly oprávky vytvořeny v převodu není možné pokračovat. Převodní program předpokládá vytvořené a odsouhlasené oprávky, aby mohl převést vytvořený měsíční nebo vytvořit roční odpisový plán jednotlivých karet majetku. Oprávky měly být vytvořeny při změně metody, tj. k Při pokusu o jejich dodatečné vytvoření (nebo přepočet) až nyní, nemusí být množina odpisovaných karet a výše oprávek korektní. V takovém případě je doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 10 Ve stávajícím majetku je nastaven a používán původní způsob odpisování. 6

7 Převod s podporou odpisů podle původní metodiky pro příspěvkové organizace bude uvolněn později. Změna metody je možná až po provedení všech změn za rok 2012 v modulu Majetek a vygenerování odpisů za 12/2012. Příspěvkové organizace, které nepoužívaly odpisování do , a tudíž nemají vygenerované žádné odpisy, mohou převod majetku provést. V takovém případě zruší volbu Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky. Test č. 11 Rozsah dat užívání/zařazení musí být v rozsahu Minimální datum až datum převodu (Datum zařazení a Datum užívání na kartě majetku a Datum pohybu). Tento test má odhalit překlepy v datech, které při pořizování karet a při práci s nimi vznikly. Příklady typických překlepů: 0007 (1997), 1897 (1997), 0002 (2002), apod. Hodnotu Minimální datum je možné změnit v poli Minimální použitelné datum na formuláři Nastavení parametrů převodu dat majetku. Převodní program automaticky nabídne okno, kde je možné datum opravit. Pokud by některé z dat nabízených k opravě byl správný, lze změnit minimální hodnotu, viz výše. Upozorňujeme, že změna údaje datum je prováděna nad živými daty majetku! Test č. 12 Suma cen majetku a suma cen pohybů musí být shodná. Test se provádí pouze při volbě převod pohybů. Sumy cen aktivního majetku a sumy pohybů (aktivního i vyřazeného majetku) se musí rovnat. V případě nerovnosti převodní program nabídne spuštění konsolidačních skriptů. Skripty řeší známé situace dat majetku. Vykonání skriptů může být časově náročné. Pokud ani pak se sumy nerovnají, v převodu není možné pokračovat, doporučeno kontaktovat helpdesk, evnt. je možné zvážit převod stavu. Test č. 13 Částečný převod pro SU 031 a SU 06X. Nový Majetek ISM nepodporuje částečný převod. Karty s částečným převodem ve své historii budou rozpadnuty na karty po jednotlivých kusech. To je u karet SU 031 a SU 06X většinou nežádoucí. Test varuje, ale případný převod umožní. Řešením může být převod pouze stavu. Test č. 14 Cena za kus má mít přesnost maximálně na dvě desetinná místa. Pokud se vyskytnou karty, které mají cenu s delším desetinným rozvojem než je dvě, převodní program na tyto karty upozorní. Případný převod dat přesto umožní. Pokračovat v převodu není doporučeno. Test č. 15 Karta majetku nemá správný počet pohybů. Každé verzi karty majetku odpovídá nějaký pohyb. Neaktivní karta má zpravidla pohyby dva (ve výjimečných případech jeden). Aktivní karta majetku vždy jeden až dva pohyby (podle předchozí geneze). Přesný počet pohybů dané karty lze vždy dovodit a otestovat. Neautorizovaným přímým zásahem do datových tabulek mohla vzniknout nekonzistence, která by mohla výrazným způsobem změnit výsledná data po převodu, či převod v průběhu zcela znemožnit (běhová chyba). V případě detekce takových karet doporučen převod stavem, případně kontaktovat helpdesk. 7

8 Test č. 16 Karty majetku nezařazené do modulu Majetek Oprávky ISM, ale označené za odpisovaný majetek. Test se provádí v převodní části po konzumaci/odkonzumaci období (zohlednění změn v modulu Majetek). Test se spouští nejen v případě měsíčního, ale i v případě generování ročního odpisového plánu. U ročního odpisového plánu je však omezen na karty zařazené do užívání před U takových karet majetku je třeba rozhodnout, zda zařadit do modulu Majetek Oprávky ISM nebo v modulu Majetek označit za neodpisované. Pro postup změny odkazujeme na manuály příslušných modulů. Test č. 17 Karty vynechané při převodu. Probíhá až po ukončení převodu dat. Každá verze karty majetku v původním modulu by měla být převedena do nového modulu (včetně navazujících pohybů), až na, definované, výjimky. V případě nalezení takových karet se pravděpodobně jedná o nekonzistenci dat, doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 18 Detekce změn po (změna metody) na odpisovaných kartách. Test pouze pro kombinaci převodu stavem a zároveň generování ročního odpisového plánu. Převodní program na tyto karty upozorní, případný převod dat přesto umožní. Pokračovat v převodu není doporučeno. Výsledkem může být nesprávný roční odpisový plán. Test č. 19 Detekce karet s pořadovými čísly a počtem ks více než uvedená hodnota v konfiguraci. Platí pro převod pohybů. Pouze upozornění pro karty, které mají pořadová čísla a počet kusů větší než specifikovaná hodnota. Pokud v genezi karty byl částečný převod nebo částečné vyřazení nebo je v konfiguraci vybrána možnost Převádět pořadová čísla karet (rozdělit karty po 1 ks), bude karta převedena jako jednotlivé karty po 1 ks, např. 250 ks jako 250 samostatných karet majetku. Pokud by u některé karty bylo výše popsané rozdělení po 1 ks nežádoucí, možno uvažovat o převodu stavem. Kontrola sum majetku Suma cen majetku a suma cen pohybů musí být shodná. Podobné Testu č. 12, avšak rozšířeno na kontrolu původních i nových (převedených) dat. Mapování důvodů pohybů Mapují se důvody (zařazení, změny, vyřazení, ) z původního na důvody nového modulu, tj. říká se, který důvod ve starém odpovídá důvodu v novém modulu. Tlačítko se symbolem kouzelné hůlky spojuje dva vybrané důvody k sobě. V dolní tabulce jsou vidět již spojené (namapované) důvody. Tlačítko se symbolem bílé šipky v zeleném kruhu přidá vybraný původní důvod mezi nové důvody, pokud není uveden. Tlačítko se symbolem červeného kříže rozpojí vybrané spojené důvody. 8

9 Tlačítko se symbolem červeného kříže a textem vše rozpojí všechny spojené důvody. Sloučení subjektů Ve formuláři Sloučení externích subjektů se slučují subjekty, pokud je to třeba. V původním modulu Majetek nebyly textové údaje Výrobce a Dodavatel číselníkové. V novém modulu je Číselník externích subjektů, tj. každý subjekt je uveden pouze jednou. Na tomto formuláři je možné sloučit více subjektů do jednoho (zástupného) subjektu. Typicky subjekty uvedené na více kartách s překlepem nebo změnou v názvu (např. Firma s.r.o. a Firma, spol. s r. o.). V levém sloupci jsou původní subjekty. Pomocí klávesy CTRL (a myši) lze vybrat více subjektů zároveň. Tlačítko se symbolem kouzelné hůlky sloučí vybrané subjekty. V následujícím formuláři Výběr subjektu se z vybraných subjektů označí zástupný subjekt. Různé verze názvů subjektů budou převedeny pod jedním názvem (zástupného subjektu). Tlačítko se symbolem plus a kouzelné hůlky (dodatečně) přidá vybrané subjekty k vybranému zástupnému subjektu. U vybraného zástupného subjektu jsou v dolní tabulce vidět slučované subjekty. Tlačítko se symbolem červeného kříže rozpojí sloučené subjekty u vybraného zástupného subjektu. Tlačítko se symbolem červeného kříže a textem vše rozpojí všechny spojené subjekty. Subjekty, které mají pouze jeden výskyt se neslučují. Obr. 1. Sloučení subjektů 9

10 Na obrázku jsou vidět sloučené subjekty Agrofert, AgroFert a Agro-Fert do jednoho nového subjektu Agrofert. Dále lze pozorovat vybrané subjekty AAudi, Audi a Auudi, které se budou slučovat pod subjekt Audi. Obr. 2. Výběr subjektu pro sloučení Zahájení převodu majetku Samotný převod majetku může být časově velmi náročný (až v jednotkách hodin). V okamžiku práce s převodním programem nesmí žádný další uživatel pracovat s některým z majetkových modulů. V případě převodu měsíčního odpisového plánu se provádí konzumace/odkonzumace odpisů (stejně jako v modulu Majetek Oprávky ISM) pro zohlednění aktuálních změn z modulu Majetek do odpisů, což je většinou časově náročné. O průběhu převodu je uživatel průběžně informován. Obr. 3. Informace o průběhu převodu Po dokončení převodu se zobrazí výsledný protokol o převodu. Převod, stejně jako kontroly, nastavení, mapování a slučování, je opakovatelný až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. Po provedeném převodu dat jsou data pro úpravu dostupná jak v modulu Majetek, tak v modulu Majetek ISM. Na tuto skutečnost modul Majetek ISM upozorňuje při spuštění. Převod lze opakovat, avšak veškeré případné úpravy v modulu Majetek ISM budou ztraceny! Odsouhlasení převodu majetku Po definitivním odsouhlasení převodu dat nebudou moduly Majetek a Majetek Oprávky ISM, pracující s původními daty, umožňovat editaci dat. Umožní pouze prohlížení a tisk. Doporučujeme důslednou kontrolu převedených dat. Odsouhlasení není vhodné provádět ihned po převodu, ale až odsouhlasení si, že původní a převedená data si odpovídají. 10

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Modul Majetek - Obecné importy

Modul Majetek - Obecné importy Modul Majetek - Obecné importy Osnova ke školení Svobodová Jana, Ing. Datum tisku 2.12.2014 2 Modul Majetek - Obecné importy Modul Majetek - Obecné importy Obsah Úvodní slovo... 3 Základní logika majetku

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Novinky v programu Majetek 2.07

Novinky v programu Majetek 2.07 Novinky v programu Majetek 2.07 Obrázky jednotlivých majetků na kartě majetku Na kartu konkrétního majetku lze vložit obrázek (fotografii) příslušného předmětu. Toho lze využít pro lepší orientaci při

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M R I S P O S T U P Ú P R A V Y D A T A B Á Z E PRO R O K 2014

R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M R I S P O S T U P Ú P R A V Y D A T A B Á Z E PRO R O K 2014 e k o n o m i c k é s y s t é m y p r o ř í z e n í R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M R I S P O S T U P Ú P R A V Y D A T A B Á Z E PRO R O K 2014 Platí pro verzi 5.18 a vyšší

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku program MAJETEK 3.025 od firmy DATAX 2.7.2012 Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku Program implementuje ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky,

Více

epersonalista Změnu hesla provedete v pohledu nabídky funkcí, v levo. 2. Správa a evidence karty pracovníka

epersonalista Změnu hesla provedete v pohledu nabídky funkcí, v levo. 2. Správa a evidence karty pracovníka epersonalista V modulu epersonalista lze provádět následující operace: 1. Změna hesla 2. Správa a evidence karty pracovníka 3. Vedení komplexní evidence vzdělávacích aktivit zaměstnanců a monitorování

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

O B S A H. Úvod. 1. Majetek 1.1 Investiční majetek 1.1.1 Odpisy

O B S A H. Úvod. 1. Majetek 1.1 Investiční majetek 1.1.1 Odpisy Uživatelská příručka Verze 1.0.4 říjen 2000 O B S A H Úvod 1. Majetek 1.1 Investiční majetek 1.1.1 Odpisy 1.1.1.1 Měsíční účetní 1.1.1.2 Roční daňový 1.1.1.3 Přehled zpracování 1.1.1.4 Zaúčtování za období

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Aktualizováno 11.12.2006 Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Strana 1 (celkem 7) WINFAS Popis převodu dat do nového roku Krok 1 - Příprava DAT Příprava

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 (PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2017) Str. 1 Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2016 a přechodem

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura Skladové hospodářství - inventura Manuál popisuje postup inventury v modulu Skladové hospodářství, které je součástí modulu Autoservis. 1.1 Kontrola

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000 BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Operativní evidence - vkládání nového majetku

Operativní evidence - vkládání nového majetku Operativní evidence - vkládání nového majetku Menu => majetek => karta majetku => detail => Nový (otevře se formulář Evidence majetku obr.2) obr.1 obr. 2 Bajerová - linka 2108, Hrůzová - linka 2221 1/

Více

EVI 8 nová legislativa v modulu ILNO

EVI 8 nová legislativa v modulu ILNO EVI 8 nová legislativa v modulu ILNO Novela vyhlášky 383/2001 Sb. ze dne 21. 3. 2016 přinesla kromě mnoha dalších změn i zásadní novinky v problematice označování nebezpečných odpadů a tvorby identifikačních

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Program Půjčovna sportovních potřeb

Program Půjčovna sportovních potřeb Program Půjčovna sportovních potřeb verze 1.67, 3.7.2014 Objednávky V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". Obrázek 1: Hlavní menu První z těchto voleb

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis 1. Postup uložení dokumentů do příruční spisovny... 2 1.1 Přesun z adresáře Vyřizuje se do Vyřízeno... 2 1.2 Přesun z adresáře Vyřízeno do Příruční spisovna...

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

CBA příručka žadatele

CBA příručka žadatele CBA příručka žadatele Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Dodatek k manuálu service.cbf.cz - organizační pracovník klubu

Dodatek k manuálu service.cbf.cz - organizační pracovník klubu Dodatek k manuálu service.cbf.cz - organizační pracovník klubu 1) Nechte si založit organizačního pracovníka klubu (případně zkontrolovat přístupové údaje v service). Pokud jste organizační pracovník klubu,

Více

ZÁSOBY PLÁNOVÁNÍ VÝROBY Materiál pro samostudium +1532

ZÁSOBY PLÁNOVÁNÍ VÝROBY Materiál pro samostudium +1532 ZÁSOBY PLÁNOVÁNÍ VÝROBY Materiál pro samostudium +1532 27.11.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 27.11.2014 2 PLÁNOVÁNÍ VÝROBY PLÁ NOVÁ NÍ VY ROBY Obsah Úvod... 3 Blokové schema... 4 Nastavení výrobních

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky Obsah...3 Úvod...3 První...3 spuštění modulu Konfigurace...3 skladů ové... položky Karta... skladové položky Hromadný...5 příjem, výdej, převod Individuální...5 příjem, výdej, převod Automatický...6 výdej

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta.

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. MS Exchange informace pro uživatele Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. Tento dokument popisuje základní

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID Aktuální informace k EET lze získat na webu www.etrzby.cz K vykazování tržeb prostřednictvím EET je nutné mít: - Program TRIFID 2017 (verze 6.50, nebo novější)

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Modul Zvířata Převod dat zvířat a DMZ

Modul Zvířata Převod dat zvířat a DMZ Modul Zvířata Převod dat zvířat a DMZ 2.9.2014 Prosecký Bohumil, Ing. Datum tisku 2.12.2014 2 Zvířata Zví ř ata Obsah 1. Úvod... 2 2. Převod dat zvířat... 3 2.1. Základní informace o převodu... 3 2.2.

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1.1. Úvod... 3 1.2. Vytvoření žádosti o změnu ze strany žadatele/příjemce... 3

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

HELIOS Fenix. Kontrolní sestava pro neplátce DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Kontrolní sestava pro neplátce DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Kontrolní sestava pro neplátce DPH verze 7.00 Asseco Solutions, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém ekonomických informací Kontrolní sestava pro neplátce DPH 2/8 Kontrolní sestava pro neplátce

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 5. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

MANUÁL K APLIKACI VYČÍTÁNÍ KARET ŘIDIČŮ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K APLIKACI VYČÍTÁNÍ KARET ŘIDIČŮ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K APLIKACI VYČÍTÁNÍ KARET ŘIDIČŮ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Program slouží k archivaci dat z karet řidičů a je určen pro osobní počítače s operačním systémem Windows. Jeho základní výhodou je

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více