Aktualizace Munis, verze , říjen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Munis, verze 3.18.2, říjen 2012"

Transkript

1 Převod Majetku Program Převod Majetku je určen pro převod dat ze stávajícího modulu Majetek do nového modulu Majetek ISM. Převod sestává z nastavení převodních parametrů, kontrol před převodem i po převodu a ze samotného převodu dat. Veškerá nastavení i samotný převod jsou opakovatelné kroky až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. S programem může pracovat uživatel s jedním z práv: Majetek WIN vše, Majetek ISM vše a Sys Správce systému. Licence programu je vázána na Majetek. Seznámení s programem Po úspěšném přihlášení uživatele do programu je aktivován průvodce převodem, kterého reprezentuje tlačítko Další. Toto tlačítko zajistí provedení uživatele všemi formuláři, nastaveními i samotným převodem. Jednotlivé formuláře a nastavení je možné spouštět i samostatně pomocí ikon nebo programové nabídky. Převodní program sestává z několika částí. Každou část je možné spouštět samostatně a opakovaně až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. Následuje jejich stručný přehled. Formulář Nastavení parametrů převodu dat majetku, je aktivní po startu programu. Na tomto formuláři se nastavují parametry, které mají vliv na výsledný převod. Doporučujeme pozornosti především Typ převodu a AU v novém majetku. Formulář s testy kontroluje vstupní data. Některé testy jsou informativní, jiné umožňují opravu vstupních dat a některé testy znemožňují pokračování převodu. V třetí části se mapují důvody (zařazení, změny, vyřazení, ) z původního na důvody nového modulu, tj. říká se, který důvod ve starém odpovídá důvodu v novém modulu. Mapování důvodů lze připravit i pokud některá z kontrol zjistí důvod k nepokračování v převodu. Ve čtvrté části, formulář Sloučení externích subjektů, se slučují subjekty, pokud je to třeba. V původním modulu Majetek nebyly textové údaje Výrobce a Dodavatel číselníkové. V novém modulu je Číselník externích subjektů, tj. každý subjekt je uveden pouze jednou. Na tomto formuláři je možné sloučit více subjektů do jednoho. Typicky subjekty uvedené na více kartách s překlepem nebo změnou v názvu (např. Firma s.r.o. a Firma, spol. s r. o.). V poslední, páté, části je převod dat. Ten je rozdělen na čtyři fáze aktualizace měsíčního odpisového plánu, testy po aktualizaci odpisového plánu, převod dat a testy po převodu. Po provedeném převodu dat jsou data pro úpravu dostupná jak v modulu Majetek, tak v modulu Majetek ISM. Na tuto skutečnost modul Majetek ISM upozorňuje při spuštění. Převod lze opakovat, avšak veškeré případné úpravy v modulu Majetek ISM budou ztraceny! Po definitivním odsouhlasení převodu dat nebudou moduly Majetek a Majetek Oprávky ISM, pracující s původními daty, umožňovat editaci dat. Umožní pouze prohlížení a tisk. Upozorňujeme, že zjednodušený typ odpisu je povolen na přechodnou dobu, která končí Další informace ke změně ze zjednodušeného na rovnoměrný odpis budou uvedeny samostatně k tématu převodu dat se nevztahují.

2 Formulář Nastavení parametrů převodu dat majetku Způsob převodu dat není pevně daný, lze upravit dle místních potřeb. Nastavení jednotlivých parametrů významně ovlivňuje výsledný stav převodu, věnujte mu proto pozornost. Nastavení je možné spustit z menu Převod majetku Nastavení parametrů převodu nebo první ikonou zleva v nástrojové liště převodního programu. Odpisový cyklus Detekce odpisového cyklu je zcela automatická bez možnosti zásahu uživatele. Řídí se existencí měsíčních odpisů. Převést Kategorie Podle stavu Převést kategorie převodní program převádí/nepřevádí Číselník kategorií. Převádět Rok nákupu do Poznámky Při aktivní volbě Převádět rok nákupu do poznámky převodní program zapíše informaci o roku nákupu majetku do pole Poznámka. Převádět Datum užívání do Poznámky Při aktivní volbě Převádět datum užívání do poznámky převodní program zapíše informaci o datu zařazení do užívání do pole Poznámka. Popis Pořízení V poli Popis Pořízení je možné definovat pevný text, který bude uveden v textu pořizovacího pohybu při převodu stavem. V novém modulu jsou pohyby dva, pořízení a zařazení. Pořizovací pohyb se převádí, zařazovací se generuje (v původních datech není). Ignorovat případné měsíční odpisy a vytvořit roční odpisový plán I v případě existence měsíčních odpisů se vynutí vygenerování ročního odpisového plánu. Vhodné v případě, kdy, z jakéhokoli důvodu, je potřeba ignorovat vytvořený měsíční odpisový plán. Typ převodu Zásadní nastavení převodního programu. Pouze aktuální stav karet majetku Převod aktuálního stavu na kartách majetku (aktuální počty ks, aktuální cena, ) bez ohledu na historii (změny účetní, umístění, ) a pohyby. Výhody tohoto způsobu převodu dat jsou např. v rychlosti převodu, kdy časový rozdíl oproti převodu i s historií a pohyby může být v řádu stovek procent, očištění od chybně zadaných pohybů. Pohyby při převodu stavem vznikají max. dva, a to následně pořizovací pohyb je převeden ze zařazovací karty majetku, zařazovací pohyb je generován, z pořizovacího pohybu, nebo není generován, pokud je pořizovací pohyb na SU 04X a během historie karty se SU nezměnil. 2

3 Karty majetku i s historií a pohyby Kompletní převod včetně historie pohybů. Ve výsledném převedeném datovém souboru budou nejen aktuální karty, ale i vyřazené karty a veškeré pohyby. Tento převod může být časově velmi náročný (až v jednotkách hodin). Především u síťových instalací může výrazně pomoci dočasná konfigurace modulu Majetek lokálně (nikdy bez konzultace helpdesku). Převádět pořadová čísla karet Majetek ISM nepodporuje pořadová čísla na kartách majetku s více ks. Pro tyto karty je potřeba učinit rozhodnutí, zda převádět pořadová čísla či nikoli. Převádět Převádět pořadová čísla znamená převod původní karty s více ks na karty po 1 ks. Zároveň je do Inventárního čísla přidán oddělovač dle definice a pořadové číslo z původní karty. V některých případech jsou karty tímto způsobem převáděny vynuceně. Je to u karet s částečným vyřazením nebo částečným převodem v historii, které nový modul nepodporuje. Nepřevádět Karty majetku při převodu zapomenou pořadová čísla. I při této volbě může převodní program rozpadnout původní kartu po 1 ks, více viz Převádět. Minimální použitelné datum Nastavení hraničního datumu, více viz Test č. 11. Zůstatková hodnota a životnost může být 0 Povolení nulové zůstatkové hodnoty nebo životnosti, více viz Test č. 5-A. Maximální počet kusů na kartě s pořadovými čísly Uvedená hodnota má vliv na Test č. 19, který upozorní na karty s pořadovými čísly a počtem kusů větším než hodnota. Rozšířená podpora pozemků Převod s podporou pro číselník KÚ, čísel pozemků, typů pozemků a dalších bude uvolněn později (pozemková data byla hromadně importována ze souboru VFK). Nový modul má podporu pro vedení pozemků. Původní modul takovou podporu neměl, přesto někteří uživatelé mohou mít pozemky jednorázově importovány. Pokud tito uživatelé nechtějí přijít o výše uvedené pozemkové údaje, musí vyčkat verze převodního programu, která bude převod pozemkových údajů podporovat. Současná verze převodního programu převede pozemkové karty jako jakékoli ostatní karty. Nebude mít informaci o tom, že se jedná o pozemky (a rozšiřující údaje se nepřevedou). Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky Převod s podporou odpisů podle původní metodiky pro příspěvkové organizace bude uvolněn později. Změna metody je možná až po provedení všech změn za rok 2012 v modulu Majetek a vygenerování odpisů za 12/2012. Příspěvkové organizace, které nepoužívaly odpisování do , a tudíž nemají vygenerované žádné odpisy, mohou převod majetku provést. V takovém případě zruší volbu Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky, viz Test č. 10 3

4 AU v novém majetku Majetek ISM využívá ISM účetního jádra. Zde je AU čtyřmístné. Pokud nyní v modulu Účetnictví používáte AU4, vybrat AU + KAP AU2, vybrat 00 + AU KAP v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do KAP. AU4, vybrat 00 AU2, vybrat KAP ORG v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do ORG. ORG (původní hodnota z ORG) 0000 (nepřebírat) ORGL v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do ORG (nepřebírat) ORG (původní hodnota ORG) Výchozí AU pro náklady a výnosy (5XX a 6XX) Podle nejrozšířenější účetní metodiky se k SU 5XX a 6XX připojují specifické AU (min. různé pro hlavní a hospodářkou činnost). V modulu Majetek ISM lze AU pro náklady a výnosy podchytit v účetním nastavení u útvarů, viz menu Servis Další nastavení Účetní informace k útvarům. Pokud se AU nerozlišuje je možné vyplnit pole Výchozí AU pro náklady a výnosy (5XX a 6XX). Vstupní testy karet majetku Pro úspěšný převod dat je nutné mít data ve stavu, který předpokládá nový Majetek ISM. To kontrolují a v některých případech i zajišťují vstupní testy. Jestliže kontrolní testy zjistí chybu u karty majetku, program vypíše ID (jednoznačná identifikace karty), inventární číslo a název karty. Zároveň bude uvedeno číslo testu. Pokud vstupní testy najdou karty, které budou odporovat převodu dat, průvodce převodem zablokuje pokračování v převodu. I přes zablokování pokračování je umožněna práce s některými formuláři, především Mapování důvodů a Slučování subjektů. V obou případech se může jednat o časově náročnou práci. Test č. 1 V modulu Majetek Oprávky ISM nebyl dokončen přechod na rok Kontrola odsouhlasení přechodu do roku Odsouhlasení přechodu znamená souhlas s vytvořenými oprávkami. Pokud nebyly oprávky odsouhlaseny v převodu není možné pokračovat. Převodní program předpokládá vytvořené a odsouhlasené oprávky, aby mohl převést vytvořený měsíční nebo vytvořit roční odpisový plán jednotlivých karet majetku. Oprávky měly být vytvořeny při změně metody, tj. k Při pokusu o jejich dodatečné vytvoření (nebo přepočet) až nyní, nemusí být množina odpisovaných karet a výše oprávek korektní. V takovém případě je doporučeno kontaktovat helpdesk. 4

5 Test č. 2 Karta odpisovaného majetku musí mít právě jeden kus. Proč pouze 1 ks na kartě? Více kusů na jedné kartě znemožňuje individuální nastavení životnosti pro 1 kus. Při budoucím rozdělení karty (částečné vyřazení, částečný prodej,...) nelze zajistit, že suma oprávek původní karty bude odpovídat sumě oprávek hodnot rozdělených kusů. Doporučený postup rozdělení karty Před provedením rozdělení doporučujeme založit do číselníků důvodů zařazení a vyřazení vhodné kódy (např. vyřazení/zařazení z důvodu rozdělení více kusů) a využít je k uvedené operaci. Kartu s více kusy vyřadit k datu původního zařazení nebo k datu posledního pohybu (v případě následných převodů). Ke stejnému datu zařadit jednotlivé kusy jako samostatné karty. Test č. 3 Vstupní cena pro odepisování musí být prázdná, nebo stejná jako výchozí cena. Postup odstranění ceny Detail karty majetku Záložka Příprava odpisů Tlačítko Opravit Odstranit hodnotu z pole Vstupní cena/ks Tlačítko Uložit Test č. 4 Pro zjednodušený typ odpisu (1) musí být vyplněna Kategorie. Odpisované karty majetku se zjednodušeným typem odpisu musí mít vyplněnu (platnou) kategorii odpisu CPA/CC. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 5 Pro rovnoměrný typ odpisu (2) musí být vyplněna Kategorie, Datum užívání a Životnost. Odpisované karty majetku s rovnoměrným typem odpisu musí mít vyplněnu (platnou) kategorii odpisu CPA/CC, datum užívaní a zbývající životnost. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC, Datum užívání a Životnost. Životnost se vztahuje ke změně metody ( ) nebo k datu zařazení do užívání podle toho, co nastalo později. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 5-A Cena a životnost nesmí být nula. Podle našeho výkladu ČÚS 708 by neměla být v majetku vedena žádná odpisovaná karta s nulovou cenou nebo životností. Proto byla ve standardu zavedena hranice významnos- 5

6 ti. Případně je možné prodloužit délku životnosti (pokud ještě nedošlo k odepsání celé částky). Test je pouze informativní. V nastavení parametrů převodu lze povolit nulovou cenu nebo životnost. Test č. 6 Kategorie odpisu musí být platná. Odpisované karty majetku musí mít vyplněnu platnou kategorii odpisu CPA/CC. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 7 SU na kartě odpisovaného majetku musí být 01X, nebo 02X. Odpisované karty majetku nemohou mít jiný SU než 01X nebo 02X (s výjimkou 018 a 028). Pro karty majetku zachycené v tomto testu je třeba se rozhodnout, jestli se odpisují či nikoli. Aktivní karty je možné opravit na detailu karty tlačítkem Opravit. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 8 Změna počtu kusů při účetní opravě. Test se provádí pouze při volbě převod pohybů. Pro změnu počtu ks na kartě majetku byly určeny operace částečný převod (část ks bylo možno převést do jiného útvaru, lokality, místnosti, ) nebo částečně vyřadit. Z jedné karty vznikly dvě následnické karty. Součet počtu ks z následnických karet odpovídal počtu ks původní karty. Algoritmus převodního programu s těmito operacemi počítá. Počet ks bylo ale možné změnit také při účetní změně. Výsledkem je nová verze karty s novým počtem ks. Počet ks původní a následnické karty si neodpovídá. Některé ks se tak ztrácí nebo objevují, podle toho, zda byly ks poníženy nebo navýšeny. Převodní program takové karty převést neumí. Při nalezení karet, dáváme na zvážení převod pouze stavu. Test č. 9 Odpisované karty s datem užívání před , které nemají spočtenou oprávku. Kontrola existence vytvořených oprávek pro odpisované karty v modulu Majetek Oprávky ISM a zařazené před při změně metody k Karty zařazené po se odpisují po , proto jsou z testu č. 9 vynechány. Pokud nebyly oprávky vytvořeny v převodu není možné pokračovat. Převodní program předpokládá vytvořené a odsouhlasené oprávky, aby mohl převést vytvořený měsíční nebo vytvořit roční odpisový plán jednotlivých karet majetku. Oprávky měly být vytvořeny při změně metody, tj. k Při pokusu o jejich dodatečné vytvoření (nebo přepočet) až nyní, nemusí být množina odpisovaných karet a výše oprávek korektní. V takovém případě je doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 10 Ve stávajícím majetku je nastaven a používán původní způsob odpisování. 6

7 Převod s podporou odpisů podle původní metodiky pro příspěvkové organizace bude uvolněn později. Změna metody je možná až po provedení všech změn za rok 2012 v modulu Majetek a vygenerování odpisů za 12/2012. Příspěvkové organizace, které nepoužívaly odpisování do , a tudíž nemají vygenerované žádné odpisy, mohou převod majetku provést. V takovém případě zruší volbu Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky. Test č. 11 Rozsah dat užívání/zařazení musí být v rozsahu Minimální datum až datum převodu (Datum zařazení a Datum užívání na kartě majetku a Datum pohybu). Tento test má odhalit překlepy v datech, které při pořizování karet a při práci s nimi vznikly. Příklady typických překlepů: 0007 (1997), 1897 (1997), 0002 (2002), apod. Hodnotu Minimální datum je možné změnit v poli Minimální použitelné datum na formuláři Nastavení parametrů převodu dat majetku. Převodní program automaticky nabídne okno, kde je možné datum opravit. Pokud by některé z dat nabízených k opravě byl správný, lze změnit minimální hodnotu, viz výše. Upozorňujeme, že změna údaje datum je prováděna nad živými daty majetku! Test č. 12 Suma cen majetku a suma cen pohybů musí být shodná. Test se provádí pouze při volbě převod pohybů. Sumy cen aktivního majetku a sumy pohybů (aktivního i vyřazeného majetku) se musí rovnat. V případě nerovnosti převodní program nabídne spuštění konsolidačních skriptů. Skripty řeší známé situace dat majetku. Vykonání skriptů může být časově náročné. Pokud ani pak se sumy nerovnají, v převodu není možné pokračovat, doporučeno kontaktovat helpdesk, evnt. je možné zvážit převod stavu. Test č. 13 Částečný převod pro SU 031 a SU 06X. Nový Majetek ISM nepodporuje částečný převod. Karty s částečným převodem ve své historii budou rozpadnuty na karty po jednotlivých kusech. To je u karet SU 031 a SU 06X většinou nežádoucí. Test varuje, ale případný převod umožní. Řešením může být převod pouze stavu. Test č. 14 Cena za kus má mít přesnost maximálně na dvě desetinná místa. Pokud se vyskytnou karty, které mají cenu s delším desetinným rozvojem než je dvě, převodní program na tyto karty upozorní. Případný převod dat přesto umožní. Pokračovat v převodu není doporučeno. Test č. 15 Karta majetku nemá správný počet pohybů. Každé verzi karty majetku odpovídá nějaký pohyb. Neaktivní karta má zpravidla pohyby dva (ve výjimečných případech jeden). Aktivní karta majetku vždy jeden až dva pohyby (podle předchozí geneze). Přesný počet pohybů dané karty lze vždy dovodit a otestovat. Neautorizovaným přímým zásahem do datových tabulek mohla vzniknout nekonzistence, která by mohla výrazným způsobem změnit výsledná data po převodu, či převod v průběhu zcela znemožnit (běhová chyba). V případě detekce takových karet doporučen převod stavem, případně kontaktovat helpdesk. 7

8 Test č. 16 Karty majetku nezařazené do modulu Majetek Oprávky ISM, ale označené za odpisovaný majetek. Test se provádí v převodní části po konzumaci/odkonzumaci období (zohlednění změn v modulu Majetek). Test se spouští nejen v případě měsíčního, ale i v případě generování ročního odpisového plánu. U ročního odpisového plánu je však omezen na karty zařazené do užívání před U takových karet majetku je třeba rozhodnout, zda zařadit do modulu Majetek Oprávky ISM nebo v modulu Majetek označit za neodpisované. Pro postup změny odkazujeme na manuály příslušných modulů. Test č. 17 Karty vynechané při převodu. Probíhá až po ukončení převodu dat. Každá verze karty majetku v původním modulu by měla být převedena do nového modulu (včetně navazujících pohybů), až na, definované, výjimky. V případě nalezení takových karet se pravděpodobně jedná o nekonzistenci dat, doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 18 Detekce změn po (změna metody) na odpisovaných kartách. Test pouze pro kombinaci převodu stavem a zároveň generování ročního odpisového plánu. Převodní program na tyto karty upozorní, případný převod dat přesto umožní. Pokračovat v převodu není doporučeno. Výsledkem může být nesprávný roční odpisový plán. Test č. 19 Detekce karet s pořadovými čísly a počtem ks více než uvedená hodnota v konfiguraci. Platí pro převod pohybů. Pouze upozornění pro karty, které mají pořadová čísla a počet kusů větší než specifikovaná hodnota. Pokud v genezi karty byl částečný převod nebo částečné vyřazení nebo je v konfiguraci vybrána možnost Převádět pořadová čísla karet (rozdělit karty po 1 ks), bude karta převedena jako jednotlivé karty po 1 ks, např. 250 ks jako 250 samostatných karet majetku. Pokud by u některé karty bylo výše popsané rozdělení po 1 ks nežádoucí, možno uvažovat o převodu stavem. Kontrola sum majetku Suma cen majetku a suma cen pohybů musí být shodná. Podobné Testu č. 12, avšak rozšířeno na kontrolu původních i nových (převedených) dat. Mapování důvodů pohybů Mapují se důvody (zařazení, změny, vyřazení, ) z původního na důvody nového modulu, tj. říká se, který důvod ve starém odpovídá důvodu v novém modulu. Tlačítko se symbolem kouzelné hůlky spojuje dva vybrané důvody k sobě. V dolní tabulce jsou vidět již spojené (namapované) důvody. Tlačítko se symbolem bílé šipky v zeleném kruhu přidá vybraný původní důvod mezi nové důvody, pokud není uveden. Tlačítko se symbolem červeného kříže rozpojí vybrané spojené důvody. 8

9 Tlačítko se symbolem červeného kříže a textem vše rozpojí všechny spojené důvody. Sloučení subjektů Ve formuláři Sloučení externích subjektů se slučují subjekty, pokud je to třeba. V původním modulu Majetek nebyly textové údaje Výrobce a Dodavatel číselníkové. V novém modulu je Číselník externích subjektů, tj. každý subjekt je uveden pouze jednou. Na tomto formuláři je možné sloučit více subjektů do jednoho (zástupného) subjektu. Typicky subjekty uvedené na více kartách s překlepem nebo změnou v názvu (např. Firma s.r.o. a Firma, spol. s r. o.). V levém sloupci jsou původní subjekty. Pomocí klávesy CTRL (a myši) lze vybrat více subjektů zároveň. Tlačítko se symbolem kouzelné hůlky sloučí vybrané subjekty. V následujícím formuláři Výběr subjektu se z vybraných subjektů označí zástupný subjekt. Různé verze názvů subjektů budou převedeny pod jedním názvem (zástupného subjektu). Tlačítko se symbolem plus a kouzelné hůlky (dodatečně) přidá vybrané subjekty k vybranému zástupnému subjektu. U vybraného zástupného subjektu jsou v dolní tabulce vidět slučované subjekty. Tlačítko se symbolem červeného kříže rozpojí sloučené subjekty u vybraného zástupného subjektu. Tlačítko se symbolem červeného kříže a textem vše rozpojí všechny spojené subjekty. Subjekty, které mají pouze jeden výskyt se neslučují. Obr. 1. Sloučení subjektů 9

10 Na obrázku jsou vidět sloučené subjekty Agrofert, AgroFert a Agro-Fert do jednoho nového subjektu Agrofert. Dále lze pozorovat vybrané subjekty AAudi, Audi a Auudi, které se budou slučovat pod subjekt Audi. Obr. 2. Výběr subjektu pro sloučení Zahájení převodu majetku Samotný převod majetku může být časově velmi náročný (až v jednotkách hodin). V okamžiku práce s převodním programem nesmí žádný další uživatel pracovat s některým z majetkových modulů. V případě převodu měsíčního odpisového plánu se provádí konzumace/odkonzumace odpisů (stejně jako v modulu Majetek Oprávky ISM) pro zohlednění aktuálních změn z modulu Majetek do odpisů, což je většinou časově náročné. O průběhu převodu je uživatel průběžně informován. Obr. 3. Informace o průběhu převodu Po dokončení převodu se zobrazí výsledný protokol o převodu. Převod, stejně jako kontroly, nastavení, mapování a slučování, je opakovatelný až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. Po provedeném převodu dat jsou data pro úpravu dostupná jak v modulu Majetek, tak v modulu Majetek ISM. Na tuto skutečnost modul Majetek ISM upozorňuje při spuštění. Převod lze opakovat, avšak veškeré případné úpravy v modulu Majetek ISM budou ztraceny! Odsouhlasení převodu majetku Po definitivním odsouhlasení převodu dat nebudou moduly Majetek a Majetek Oprávky ISM, pracující s původními daty, umožňovat editaci dat. Umožní pouze prohlížení a tisk. Doporučujeme důslednou kontrolu převedených dat. Odsouhlasení není vhodné provádět ihned po převodu, ale až odsouhlasení si, že původní a převedená data si odpovídají. 10

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Modul Majetek - Obecné importy

Modul Majetek - Obecné importy Modul Majetek - Obecné importy Osnova ke školení Svobodová Jana, Ing. Datum tisku 2.12.2014 2 Modul Majetek - Obecné importy Modul Majetek - Obecné importy Obsah Úvodní slovo... 3 Základní logika majetku

Více

Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku program MAJETEK 3.025 od firmy DATAX 2.7.2012 Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku Program implementuje ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky,

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000 BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Aktualizováno 11.12.2006 Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Strana 1 (celkem 7) WINFAS Popis převodu dat do nového roku Krok 1 - Příprava DAT Příprava

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

O B S A H. Úvod. 1. Majetek 1.1 Investiční majetek 1.1.1 Odpisy

O B S A H. Úvod. 1. Majetek 1.1 Investiční majetek 1.1.1 Odpisy Uživatelská příručka Verze 1.0.4 říjen 2000 O B S A H Úvod 1. Majetek 1.1 Investiční majetek 1.1.1 Odpisy 1.1.1.1 Měsíční účetní 1.1.1.2 Roční daňový 1.1.1.3 Přehled zpracování 1.1.1.4 Zaúčtování za období

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Program Půjčovna sportovních potřeb

Program Půjčovna sportovních potřeb Program Půjčovna sportovních potřeb verze 1.67, 3.7.2014 Objednávky V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". Obrázek 1: Hlavní menu První z těchto voleb

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis 1. Postup uložení dokumentů do příruční spisovny... 2 1.1 Přesun z adresáře Vyřizuje se do Vyřízeno... 2 1.2 Přesun z adresáře Vyřízeno do Příruční spisovna...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE. Dlouhodobý majetek daňové odpisy

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE. Dlouhodobý majetek daňové odpisy ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Dlouhodobý majetek daňové odpisy Zpracoval: Ing. Václav Říha Datum vydání: Poslední aktualizace: 5. srpna

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Kontrola účetních výkazů

Kontrola účetních výkazů Kontrola účetních výkazů 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Kontroly definice účtů - Výkazy... 4 2.1 Doklady ve fázi pořízeno... 5 2.2 Doklady v nesprávném stavu... 6 2.3 Bilanční vyrovnanost...

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

Dodatek k manuálu service.cbf.cz - organizační pracovník klubu

Dodatek k manuálu service.cbf.cz - organizační pracovník klubu Dodatek k manuálu service.cbf.cz - organizační pracovník klubu 1) Nechte si založit organizačního pracovníka klubu (případně zkontrolovat přístupové údaje v service). Pokud jste organizační pracovník klubu,

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 5. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta.

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. MS Exchange informace pro uživatele Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. Tento dokument popisuje základní

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházkový systém Docházka 3000 umí od verze 6.83 přenášet data do účetnictví Abra FlexiBee. Jedná se o přenos dat pomocí XML souborů. Systém přenosu je ale závislý

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v informačním systému KEO X

Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v informačním systému KEO X Metodika ze dne 16. 10.2013 Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v informačním systému KEO X Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat,

Více

ZÁSOBY PLÁNOVÁNÍ VÝROBY Materiál pro samostudium +1532

ZÁSOBY PLÁNOVÁNÍ VÝROBY Materiál pro samostudium +1532 ZÁSOBY PLÁNOVÁNÍ VÝROBY Materiál pro samostudium +1532 27.11.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 27.11.2014 2 PLÁNOVÁNÍ VÝROBY PLÁ NOVÁ NÍ VY ROBY Obsah Úvod... 3 Blokové schema... 4 Nastavení výrobních

Více

Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu

Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu Webová aplikace pro zpracování výměnného formátu geometrického plánu byla doplněna o nový způsob kreslení geometrického plánu přímo na webu,

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

CBA příručka žadatele

CBA příručka žadatele CBA příručka žadatele Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová

Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová 30.9.2010 Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová 1 Účetní reforma a Majetek Povinné odpisování od roku 2011 Odpisy jsou nákladovou položkou umožňující vyjádřit, jaké zdroje by měly být vytvářeny k

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu odpadu

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO

PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO Jak získat uživatelské jméno a heslo: V současné době zřizuje uživatelské účty do aplikace zástupce dodavatele informačního systému

Více

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Pořízení dlouhodobého majetku ÚSC i PO pořizuje majetek: nákupem zhotovením vlastní činností bezúplatným převodem (darováním) převodem podle zvláštních předpisů

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více