Aktualizace Munis, verze , říjen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Munis, verze 3.18.2, říjen 2012"

Transkript

1 Převod Majetku Program Převod Majetku je určen pro převod dat ze stávajícího modulu Majetek do nového modulu Majetek ISM. Převod sestává z nastavení převodních parametrů, kontrol před převodem i po převodu a ze samotného převodu dat. Veškerá nastavení i samotný převod jsou opakovatelné kroky až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. S programem může pracovat uživatel s jedním z práv: Majetek WIN vše, Majetek ISM vše a Sys Správce systému. Licence programu je vázána na Majetek. Seznámení s programem Po úspěšném přihlášení uživatele do programu je aktivován průvodce převodem, kterého reprezentuje tlačítko Další. Toto tlačítko zajistí provedení uživatele všemi formuláři, nastaveními i samotným převodem. Jednotlivé formuláře a nastavení je možné spouštět i samostatně pomocí ikon nebo programové nabídky. Převodní program sestává z několika částí. Každou část je možné spouštět samostatně a opakovaně až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. Následuje jejich stručný přehled. Formulář Nastavení parametrů převodu dat majetku, je aktivní po startu programu. Na tomto formuláři se nastavují parametry, které mají vliv na výsledný převod. Doporučujeme pozornosti především Typ převodu a AU v novém majetku. Formulář s testy kontroluje vstupní data. Některé testy jsou informativní, jiné umožňují opravu vstupních dat a některé testy znemožňují pokračování převodu. V třetí části se mapují důvody (zařazení, změny, vyřazení, ) z původního na důvody nového modulu, tj. říká se, který důvod ve starém odpovídá důvodu v novém modulu. Mapování důvodů lze připravit i pokud některá z kontrol zjistí důvod k nepokračování v převodu. Ve čtvrté části, formulář Sloučení externích subjektů, se slučují subjekty, pokud je to třeba. V původním modulu Majetek nebyly textové údaje Výrobce a Dodavatel číselníkové. V novém modulu je Číselník externích subjektů, tj. každý subjekt je uveden pouze jednou. Na tomto formuláři je možné sloučit více subjektů do jednoho. Typicky subjekty uvedené na více kartách s překlepem nebo změnou v názvu (např. Firma s.r.o. a Firma, spol. s r. o.). V poslední, páté, části je převod dat. Ten je rozdělen na čtyři fáze aktualizace měsíčního odpisového plánu, testy po aktualizaci odpisového plánu, převod dat a testy po převodu. Po provedeném převodu dat jsou data pro úpravu dostupná jak v modulu Majetek, tak v modulu Majetek ISM. Na tuto skutečnost modul Majetek ISM upozorňuje při spuštění. Převod lze opakovat, avšak veškeré případné úpravy v modulu Majetek ISM budou ztraceny! Po definitivním odsouhlasení převodu dat nebudou moduly Majetek a Majetek Oprávky ISM, pracující s původními daty, umožňovat editaci dat. Umožní pouze prohlížení a tisk. Upozorňujeme, že zjednodušený typ odpisu je povolen na přechodnou dobu, která končí Další informace ke změně ze zjednodušeného na rovnoměrný odpis budou uvedeny samostatně k tématu převodu dat se nevztahují.

2 Formulář Nastavení parametrů převodu dat majetku Způsob převodu dat není pevně daný, lze upravit dle místních potřeb. Nastavení jednotlivých parametrů významně ovlivňuje výsledný stav převodu, věnujte mu proto pozornost. Nastavení je možné spustit z menu Převod majetku Nastavení parametrů převodu nebo první ikonou zleva v nástrojové liště převodního programu. Odpisový cyklus Detekce odpisového cyklu je zcela automatická bez možnosti zásahu uživatele. Řídí se existencí měsíčních odpisů. Převést Kategorie Podle stavu Převést kategorie převodní program převádí/nepřevádí Číselník kategorií. Převádět Rok nákupu do Poznámky Při aktivní volbě Převádět rok nákupu do poznámky převodní program zapíše informaci o roku nákupu majetku do pole Poznámka. Převádět Datum užívání do Poznámky Při aktivní volbě Převádět datum užívání do poznámky převodní program zapíše informaci o datu zařazení do užívání do pole Poznámka. Popis Pořízení V poli Popis Pořízení je možné definovat pevný text, který bude uveden v textu pořizovacího pohybu při převodu stavem. V novém modulu jsou pohyby dva, pořízení a zařazení. Pořizovací pohyb se převádí, zařazovací se generuje (v původních datech není). Ignorovat případné měsíční odpisy a vytvořit roční odpisový plán I v případě existence měsíčních odpisů se vynutí vygenerování ročního odpisového plánu. Vhodné v případě, kdy, z jakéhokoli důvodu, je potřeba ignorovat vytvořený měsíční odpisový plán. Typ převodu Zásadní nastavení převodního programu. Pouze aktuální stav karet majetku Převod aktuálního stavu na kartách majetku (aktuální počty ks, aktuální cena, ) bez ohledu na historii (změny účetní, umístění, ) a pohyby. Výhody tohoto způsobu převodu dat jsou např. v rychlosti převodu, kdy časový rozdíl oproti převodu i s historií a pohyby může být v řádu stovek procent, očištění od chybně zadaných pohybů. Pohyby při převodu stavem vznikají max. dva, a to následně pořizovací pohyb je převeden ze zařazovací karty majetku, zařazovací pohyb je generován, z pořizovacího pohybu, nebo není generován, pokud je pořizovací pohyb na SU 04X a během historie karty se SU nezměnil. 2

3 Karty majetku i s historií a pohyby Kompletní převod včetně historie pohybů. Ve výsledném převedeném datovém souboru budou nejen aktuální karty, ale i vyřazené karty a veškeré pohyby. Tento převod může být časově velmi náročný (až v jednotkách hodin). Především u síťových instalací může výrazně pomoci dočasná konfigurace modulu Majetek lokálně (nikdy bez konzultace helpdesku). Převádět pořadová čísla karet Majetek ISM nepodporuje pořadová čísla na kartách majetku s více ks. Pro tyto karty je potřeba učinit rozhodnutí, zda převádět pořadová čísla či nikoli. Převádět Převádět pořadová čísla znamená převod původní karty s více ks na karty po 1 ks. Zároveň je do Inventárního čísla přidán oddělovač dle definice a pořadové číslo z původní karty. V některých případech jsou karty tímto způsobem převáděny vynuceně. Je to u karet s částečným vyřazením nebo částečným převodem v historii, které nový modul nepodporuje. Nepřevádět Karty majetku při převodu zapomenou pořadová čísla. I při této volbě může převodní program rozpadnout původní kartu po 1 ks, více viz Převádět. Minimální použitelné datum Nastavení hraničního datumu, více viz Test č. 11. Zůstatková hodnota a životnost může být 0 Povolení nulové zůstatkové hodnoty nebo životnosti, více viz Test č. 5-A. Maximální počet kusů na kartě s pořadovými čísly Uvedená hodnota má vliv na Test č. 19, který upozorní na karty s pořadovými čísly a počtem kusů větším než hodnota. Rozšířená podpora pozemků Převod s podporou pro číselník KÚ, čísel pozemků, typů pozemků a dalších bude uvolněn později (pozemková data byla hromadně importována ze souboru VFK). Nový modul má podporu pro vedení pozemků. Původní modul takovou podporu neměl, přesto někteří uživatelé mohou mít pozemky jednorázově importovány. Pokud tito uživatelé nechtějí přijít o výše uvedené pozemkové údaje, musí vyčkat verze převodního programu, která bude převod pozemkových údajů podporovat. Současná verze převodního programu převede pozemkové karty jako jakékoli ostatní karty. Nebude mít informaci o tom, že se jedná o pozemky (a rozšiřující údaje se nepřevedou). Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky Převod s podporou odpisů podle původní metodiky pro příspěvkové organizace bude uvolněn později. Změna metody je možná až po provedení všech změn za rok 2012 v modulu Majetek a vygenerování odpisů za 12/2012. Příspěvkové organizace, které nepoužívaly odpisování do , a tudíž nemají vygenerované žádné odpisy, mohou převod majetku provést. V takovém případě zruší volbu Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky, viz Test č. 10 3

4 AU v novém majetku Majetek ISM využívá ISM účetního jádra. Zde je AU čtyřmístné. Pokud nyní v modulu Účetnictví používáte AU4, vybrat AU + KAP AU2, vybrat 00 + AU KAP v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do KAP. AU4, vybrat 00 AU2, vybrat KAP ORG v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do ORG. ORG (původní hodnota z ORG) 0000 (nepřebírat) ORGL v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do ORG (nepřebírat) ORG (původní hodnota ORG) Výchozí AU pro náklady a výnosy (5XX a 6XX) Podle nejrozšířenější účetní metodiky se k SU 5XX a 6XX připojují specifické AU (min. různé pro hlavní a hospodářkou činnost). V modulu Majetek ISM lze AU pro náklady a výnosy podchytit v účetním nastavení u útvarů, viz menu Servis Další nastavení Účetní informace k útvarům. Pokud se AU nerozlišuje je možné vyplnit pole Výchozí AU pro náklady a výnosy (5XX a 6XX). Vstupní testy karet majetku Pro úspěšný převod dat je nutné mít data ve stavu, který předpokládá nový Majetek ISM. To kontrolují a v některých případech i zajišťují vstupní testy. Jestliže kontrolní testy zjistí chybu u karty majetku, program vypíše ID (jednoznačná identifikace karty), inventární číslo a název karty. Zároveň bude uvedeno číslo testu. Pokud vstupní testy najdou karty, které budou odporovat převodu dat, průvodce převodem zablokuje pokračování v převodu. I přes zablokování pokračování je umožněna práce s některými formuláři, především Mapování důvodů a Slučování subjektů. V obou případech se může jednat o časově náročnou práci. Test č. 1 V modulu Majetek Oprávky ISM nebyl dokončen přechod na rok Kontrola odsouhlasení přechodu do roku Odsouhlasení přechodu znamená souhlas s vytvořenými oprávkami. Pokud nebyly oprávky odsouhlaseny v převodu není možné pokračovat. Převodní program předpokládá vytvořené a odsouhlasené oprávky, aby mohl převést vytvořený měsíční nebo vytvořit roční odpisový plán jednotlivých karet majetku. Oprávky měly být vytvořeny při změně metody, tj. k Při pokusu o jejich dodatečné vytvoření (nebo přepočet) až nyní, nemusí být množina odpisovaných karet a výše oprávek korektní. V takovém případě je doporučeno kontaktovat helpdesk. 4

5 Test č. 2 Karta odpisovaného majetku musí mít právě jeden kus. Proč pouze 1 ks na kartě? Více kusů na jedné kartě znemožňuje individuální nastavení životnosti pro 1 kus. Při budoucím rozdělení karty (částečné vyřazení, částečný prodej,...) nelze zajistit, že suma oprávek původní karty bude odpovídat sumě oprávek hodnot rozdělených kusů. Doporučený postup rozdělení karty Před provedením rozdělení doporučujeme založit do číselníků důvodů zařazení a vyřazení vhodné kódy (např. vyřazení/zařazení z důvodu rozdělení více kusů) a využít je k uvedené operaci. Kartu s více kusy vyřadit k datu původního zařazení nebo k datu posledního pohybu (v případě následných převodů). Ke stejnému datu zařadit jednotlivé kusy jako samostatné karty. Test č. 3 Vstupní cena pro odepisování musí být prázdná, nebo stejná jako výchozí cena. Postup odstranění ceny Detail karty majetku Záložka Příprava odpisů Tlačítko Opravit Odstranit hodnotu z pole Vstupní cena/ks Tlačítko Uložit Test č. 4 Pro zjednodušený typ odpisu (1) musí být vyplněna Kategorie. Odpisované karty majetku se zjednodušeným typem odpisu musí mít vyplněnu (platnou) kategorii odpisu CPA/CC. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 5 Pro rovnoměrný typ odpisu (2) musí být vyplněna Kategorie, Datum užívání a Životnost. Odpisované karty majetku s rovnoměrným typem odpisu musí mít vyplněnu (platnou) kategorii odpisu CPA/CC, datum užívaní a zbývající životnost. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC, Datum užívání a Životnost. Životnost se vztahuje ke změně metody ( ) nebo k datu zařazení do užívání podle toho, co nastalo později. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 5-A Cena a životnost nesmí být nula. Podle našeho výkladu ČÚS 708 by neměla být v majetku vedena žádná odpisovaná karta s nulovou cenou nebo životností. Proto byla ve standardu zavedena hranice významnos- 5

6 ti. Případně je možné prodloužit délku životnosti (pokud ještě nedošlo k odepsání celé částky). Test je pouze informativní. V nastavení parametrů převodu lze povolit nulovou cenu nebo životnost. Test č. 6 Kategorie odpisu musí být platná. Odpisované karty majetku musí mít vyplněnu platnou kategorii odpisu CPA/CC. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 7 SU na kartě odpisovaného majetku musí být 01X, nebo 02X. Odpisované karty majetku nemohou mít jiný SU než 01X nebo 02X (s výjimkou 018 a 028). Pro karty majetku zachycené v tomto testu je třeba se rozhodnout, jestli se odpisují či nikoli. Aktivní karty je možné opravit na detailu karty tlačítkem Opravit. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 8 Změna počtu kusů při účetní opravě. Test se provádí pouze při volbě převod pohybů. Pro změnu počtu ks na kartě majetku byly určeny operace částečný převod (část ks bylo možno převést do jiného útvaru, lokality, místnosti, ) nebo částečně vyřadit. Z jedné karty vznikly dvě následnické karty. Součet počtu ks z následnických karet odpovídal počtu ks původní karty. Algoritmus převodního programu s těmito operacemi počítá. Počet ks bylo ale možné změnit také při účetní změně. Výsledkem je nová verze karty s novým počtem ks. Počet ks původní a následnické karty si neodpovídá. Některé ks se tak ztrácí nebo objevují, podle toho, zda byly ks poníženy nebo navýšeny. Převodní program takové karty převést neumí. Při nalezení karet, dáváme na zvážení převod pouze stavu. Test č. 9 Odpisované karty s datem užívání před , které nemají spočtenou oprávku. Kontrola existence vytvořených oprávek pro odpisované karty v modulu Majetek Oprávky ISM a zařazené před při změně metody k Karty zařazené po se odpisují po , proto jsou z testu č. 9 vynechány. Pokud nebyly oprávky vytvořeny v převodu není možné pokračovat. Převodní program předpokládá vytvořené a odsouhlasené oprávky, aby mohl převést vytvořený měsíční nebo vytvořit roční odpisový plán jednotlivých karet majetku. Oprávky měly být vytvořeny při změně metody, tj. k Při pokusu o jejich dodatečné vytvoření (nebo přepočet) až nyní, nemusí být množina odpisovaných karet a výše oprávek korektní. V takovém případě je doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 10 Ve stávajícím majetku je nastaven a používán původní způsob odpisování. 6

7 Převod s podporou odpisů podle původní metodiky pro příspěvkové organizace bude uvolněn později. Změna metody je možná až po provedení všech změn za rok 2012 v modulu Majetek a vygenerování odpisů za 12/2012. Příspěvkové organizace, které nepoužívaly odpisování do , a tudíž nemají vygenerované žádné odpisy, mohou převod majetku provést. V takovém případě zruší volbu Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky. Test č. 11 Rozsah dat užívání/zařazení musí být v rozsahu Minimální datum až datum převodu (Datum zařazení a Datum užívání na kartě majetku a Datum pohybu). Tento test má odhalit překlepy v datech, které při pořizování karet a při práci s nimi vznikly. Příklady typických překlepů: 0007 (1997), 1897 (1997), 0002 (2002), apod. Hodnotu Minimální datum je možné změnit v poli Minimální použitelné datum na formuláři Nastavení parametrů převodu dat majetku. Převodní program automaticky nabídne okno, kde je možné datum opravit. Pokud by některé z dat nabízených k opravě byl správný, lze změnit minimální hodnotu, viz výše. Upozorňujeme, že změna údaje datum je prováděna nad živými daty majetku! Test č. 12 Suma cen majetku a suma cen pohybů musí být shodná. Test se provádí pouze při volbě převod pohybů. Sumy cen aktivního majetku a sumy pohybů (aktivního i vyřazeného majetku) se musí rovnat. V případě nerovnosti převodní program nabídne spuštění konsolidačních skriptů. Skripty řeší známé situace dat majetku. Vykonání skriptů může být časově náročné. Pokud ani pak se sumy nerovnají, v převodu není možné pokračovat, doporučeno kontaktovat helpdesk, evnt. je možné zvážit převod stavu. Test č. 13 Částečný převod pro SU 031 a SU 06X. Nový Majetek ISM nepodporuje částečný převod. Karty s částečným převodem ve své historii budou rozpadnuty na karty po jednotlivých kusech. To je u karet SU 031 a SU 06X většinou nežádoucí. Test varuje, ale případný převod umožní. Řešením může být převod pouze stavu. Test č. 14 Cena za kus má mít přesnost maximálně na dvě desetinná místa. Pokud se vyskytnou karty, které mají cenu s delším desetinným rozvojem než je dvě, převodní program na tyto karty upozorní. Případný převod dat přesto umožní. Pokračovat v převodu není doporučeno. Test č. 15 Karta majetku nemá správný počet pohybů. Každé verzi karty majetku odpovídá nějaký pohyb. Neaktivní karta má zpravidla pohyby dva (ve výjimečných případech jeden). Aktivní karta majetku vždy jeden až dva pohyby (podle předchozí geneze). Přesný počet pohybů dané karty lze vždy dovodit a otestovat. Neautorizovaným přímým zásahem do datových tabulek mohla vzniknout nekonzistence, která by mohla výrazným způsobem změnit výsledná data po převodu, či převod v průběhu zcela znemožnit (běhová chyba). V případě detekce takových karet doporučen převod stavem, případně kontaktovat helpdesk. 7

8 Test č. 16 Karty majetku nezařazené do modulu Majetek Oprávky ISM, ale označené za odpisovaný majetek. Test se provádí v převodní části po konzumaci/odkonzumaci období (zohlednění změn v modulu Majetek). Test se spouští nejen v případě měsíčního, ale i v případě generování ročního odpisového plánu. U ročního odpisového plánu je však omezen na karty zařazené do užívání před U takových karet majetku je třeba rozhodnout, zda zařadit do modulu Majetek Oprávky ISM nebo v modulu Majetek označit za neodpisované. Pro postup změny odkazujeme na manuály příslušných modulů. Test č. 17 Karty vynechané při převodu. Probíhá až po ukončení převodu dat. Každá verze karty majetku v původním modulu by měla být převedena do nového modulu (včetně navazujících pohybů), až na, definované, výjimky. V případě nalezení takových karet se pravděpodobně jedná o nekonzistenci dat, doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 18 Detekce změn po (změna metody) na odpisovaných kartách. Test pouze pro kombinaci převodu stavem a zároveň generování ročního odpisového plánu. Převodní program na tyto karty upozorní, případný převod dat přesto umožní. Pokračovat v převodu není doporučeno. Výsledkem může být nesprávný roční odpisový plán. Test č. 19 Detekce karet s pořadovými čísly a počtem ks více než uvedená hodnota v konfiguraci. Platí pro převod pohybů. Pouze upozornění pro karty, které mají pořadová čísla a počet kusů větší než specifikovaná hodnota. Pokud v genezi karty byl částečný převod nebo částečné vyřazení nebo je v konfiguraci vybrána možnost Převádět pořadová čísla karet (rozdělit karty po 1 ks), bude karta převedena jako jednotlivé karty po 1 ks, např. 250 ks jako 250 samostatných karet majetku. Pokud by u některé karty bylo výše popsané rozdělení po 1 ks nežádoucí, možno uvažovat o převodu stavem. Kontrola sum majetku Suma cen majetku a suma cen pohybů musí být shodná. Podobné Testu č. 12, avšak rozšířeno na kontrolu původních i nových (převedených) dat. Mapování důvodů pohybů Mapují se důvody (zařazení, změny, vyřazení, ) z původního na důvody nového modulu, tj. říká se, který důvod ve starém odpovídá důvodu v novém modulu. Tlačítko se symbolem kouzelné hůlky spojuje dva vybrané důvody k sobě. V dolní tabulce jsou vidět již spojené (namapované) důvody. Tlačítko se symbolem bílé šipky v zeleném kruhu přidá vybraný původní důvod mezi nové důvody, pokud není uveden. Tlačítko se symbolem červeného kříže rozpojí vybrané spojené důvody. 8

9 Tlačítko se symbolem červeného kříže a textem vše rozpojí všechny spojené důvody. Sloučení subjektů Ve formuláři Sloučení externích subjektů se slučují subjekty, pokud je to třeba. V původním modulu Majetek nebyly textové údaje Výrobce a Dodavatel číselníkové. V novém modulu je Číselník externích subjektů, tj. každý subjekt je uveden pouze jednou. Na tomto formuláři je možné sloučit více subjektů do jednoho (zástupného) subjektu. Typicky subjekty uvedené na více kartách s překlepem nebo změnou v názvu (např. Firma s.r.o. a Firma, spol. s r. o.). V levém sloupci jsou původní subjekty. Pomocí klávesy CTRL (a myši) lze vybrat více subjektů zároveň. Tlačítko se symbolem kouzelné hůlky sloučí vybrané subjekty. V následujícím formuláři Výběr subjektu se z vybraných subjektů označí zástupný subjekt. Různé verze názvů subjektů budou převedeny pod jedním názvem (zástupného subjektu). Tlačítko se symbolem plus a kouzelné hůlky (dodatečně) přidá vybrané subjekty k vybranému zástupnému subjektu. U vybraného zástupného subjektu jsou v dolní tabulce vidět slučované subjekty. Tlačítko se symbolem červeného kříže rozpojí sloučené subjekty u vybraného zástupného subjektu. Tlačítko se symbolem červeného kříže a textem vše rozpojí všechny spojené subjekty. Subjekty, které mají pouze jeden výskyt se neslučují. Obr. 1. Sloučení subjektů 9

10 Na obrázku jsou vidět sloučené subjekty Agrofert, AgroFert a Agro-Fert do jednoho nového subjektu Agrofert. Dále lze pozorovat vybrané subjekty AAudi, Audi a Auudi, které se budou slučovat pod subjekt Audi. Obr. 2. Výběr subjektu pro sloučení Zahájení převodu majetku Samotný převod majetku může být časově velmi náročný (až v jednotkách hodin). V okamžiku práce s převodním programem nesmí žádný další uživatel pracovat s některým z majetkových modulů. V případě převodu měsíčního odpisového plánu se provádí konzumace/odkonzumace odpisů (stejně jako v modulu Majetek Oprávky ISM) pro zohlednění aktuálních změn z modulu Majetek do odpisů, což je většinou časově náročné. O průběhu převodu je uživatel průběžně informován. Obr. 3. Informace o průběhu převodu Po dokončení převodu se zobrazí výsledný protokol o převodu. Převod, stejně jako kontroly, nastavení, mapování a slučování, je opakovatelný až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. Po provedeném převodu dat jsou data pro úpravu dostupná jak v modulu Majetek, tak v modulu Majetek ISM. Na tuto skutečnost modul Majetek ISM upozorňuje při spuštění. Převod lze opakovat, avšak veškeré případné úpravy v modulu Majetek ISM budou ztraceny! Odsouhlasení převodu majetku Po definitivním odsouhlasení převodu dat nebudou moduly Majetek a Majetek Oprávky ISM, pracující s původními daty, umožňovat editaci dat. Umožní pouze prohlížení a tisk. Doporučujeme důslednou kontrolu převedených dat. Odsouhlasení není vhodné provádět ihned po převodu, ale až odsouhlasení si, že původní a převedená data si odpovídají. 10

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

NOVINKY VERZE 3.003-3.011

NOVINKY VERZE 3.003-3.011 NOVINKY VERZE 3.003-3.011 Karta dlouhodobého majetku, Protokol o zařazení DM, Protokol o vyřazení DM Pro odepisovaný dlouhodobý majetek, jehož karta nebo zařazovací či vyřazovací protokol se tiskne, obsahuje

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více