ALTEC a. s. Poděbradova Dvůr Králové nad Labem Tel.: Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz"

Transkript

1 A P L I K A C E

2 A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova Dvůr Králové nad Labem Tel.: Fax:

3 Modul Controlling je moderním nástrojem řízení výrobního podniku pro sledování výnosů a nákladů. Data předávaná z ostatních modulů ALTEC Aplikace poskytují informace o rentabilitě: a) jednotlivých částí firmy (divizí, středisek, dílen, pracovišť) b) nositelů nákladů (zakázek, výrobků, částí výrobního programu apod.). Plánované a skutečné výnosy a náklady - Automatizovaný vstup dat - Manuální vstupy (rozdělení prvotních nákladů, vnitropodnikové zúčtování) - Členění nákladů a výnosů na fixní a variabilní - Plány nákladů a výnosů středisek v hodnotových i množstevních jednotkách - Přepočet plánu na dosažený objem výroby Operativní hospodaření středisek - Zjišťování rentability, porovnání výnosů a nákladů, hospodářský výsledek - Meziroční porovnání, vývojové trendy - Analýza hospodárnosti (výpočet odchylek plánu a skutečnosti podle jednotlivých druhů nákladů a výnosů) Operativní vyhodnocení zakázek - Zjišťování rentability, porovnání výnosů a nákladů, hospodářský výsledek nositelů nákladů. - Meziroční porovnání nákladů a výnosů. - Vyhodnocení podílu nákladových druhů na celkové tržbě.

4 Modul Majetek umožňuje vést operativní evidenci všech typů dlouhodobého majetku. Provádí nezávislé daňové a účetní odpisování respektující rozdílnost ocenění majetku pro daňové a účetní účely. Dává možnost volby všech způsobů odpisování dle platné legislativy. Operativní evidence - Operativní evidence dlouhodobého odpisovaného majetku včetně pozemků a nehmotného majetku - Operativní evidence dlouhodobého drobného majetku (VC < Kč) - Operativní evidence drobného neodpisovaného majetku vedeného jen evidenčně - Vedení karet odpisovaného majetku po celou dobu jeho existence s možností doplnění historie - Účetní pohyby majetku - změny vstupní ceny, technická zhodnocení, likvidace a prodeje (úplné/částečné) - Vedení technických a popisných údajů odpisovaného majetku - Možnost přerušení odpisování - Možnost zadávání informací o změnách majetku i zpětně v průběhu celého kalendářního roku - Optimalizace ekonomického výsledku firmy pomocí odpisů při roční závěrce Měsíční zpracování - Dvoustupňová měsíční závěrka - Automatické vytvoření závěrkových sestav a jejich uložení do archivu sestav - Měsíční zpracování kompletní vazby na účetnictví účtování o odpisech, volitelně i účtování na účty pořízení a majetkové účty

5 Možnosti účtování - Předkontace zaúčtování pomocí uživatelsky nastavitelných účetních relací - Volitelně účtování jen o odpisech nebo kompletní účtování o majetku včetně pořízení, úbytků a technického zhodnocení - Volitelně účtování o přírůstcích a úbytcích drobného neodpisovaného majetku vedeného jen evidenčně na podrozvahových účtech Výstupní sestavy - Množství výstupních sestav - Přehledy stavu majetku - Uživatelsky modifikovatelné inventurní soupisy - Odpisové plány - roční odpisový plán - roční plán na následující účetní období - plán za vybrané měsíce odpisování - Sestavy pro daňové účely

6 Modul Nákup řeší problematiku styku s dodavateli, jejich klasifikaci dle norem ISO 9000 (dle kvality, termínu a ceny dodávek) a podporuje výběr optimálního dodavatele dle zvoleného kritéria. Monitoruje celý cyklus od poptávky přes nabídku a uzavření hospodářské smlouvy až po převzetí dodávky a její uzavření. Kmenová data - Údržba souboru dodavatelů (adresář, platební podmínky, rabaty, slevy, podpisová práva, doprava,...) Pořízení, evidence a tisk objednávek - Uživatelská definice formuláře objednávky, stavebnicový systém standardních frází - Objednávání a vyřizování kooperací - Tisk sériových poptávek Základní funkce - Automatický přepočet nákupní a skladové měrné jednotky - Cizojazyčné texty, cizí měny, denní kurzy měn,... - Rámcové objednávky s dílčím plněním - Kontrola termínů dodávek a případný tisk upomínek dodavatelům - Automatické generování objednávek na základě požadavků výroby a prodeje - Optimalizace doby znovupořízení

7 a pojistné zásoby Statistiky nákupu - Rozsáhlé statistické přehledy obratu materiálů, dodavatelů s možností grafického výstupu Dodavatelské ceny - Množstevní rabaty - Tisk příjmového skladového dokladu - Tisk dodacího listu nákupu příjemka - Evidence nabídek - Přenos objednávek do externích systémů Hodnocení dodavatelských firem - Vyhodnocování jednotlivých dodavatelů

8 Modul Prodej zajišťuje podporu obchodního a marketingového útvaru při realizaci obchodních a marketingových procesů a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti nabízených výrobků a služeb. Prodejní organizace zvláště ocení velké možnosti v automatickém dohledávání prodejních cen, přirážek a slev dle různých kritérií, množstevní a hodnotové rabaty, sledování odměn vlastních i externích dealerů dle dosažených obratů, výpočty bonusů zákazníků a další funkce. Výrobní organizace ocení přímou návaznost na modul výroby, nákupu a skladů, zvláště pak automatické zakládání dispozic pro výrobu i nákup, sledování stavu výrobků na skladech s možností rezervace zboží pro zákazníky. Základní funkce - Vedení tuzemských i zahraničních zakázek, české i cizojazyčné formuláře uživatelsky definovatelné - Zpracování a tisk nabídek (i sériových), kupních smluv, dodacích listů, stvrzenek o dodávce, dodacích listů, proforma faktur, daňových dokladů (faktur), zálohových i celních faktur, dobropisů, zakázkových a vyskladňovacích listů s možností automatického ukládání vytištěných dokladů do archivu a s možností kdykoliv vystavit kopii požadovaného dokladu - Uživatelské vytváření formulářů pro tisk dokladů (faktur, dodacích listů, kupních smluv) - Kopírování zakázek a dodacích listů při vytváření storna a dobropisů - Možnost sestavení prodejních sad - Vedení konsignačních zakázek a konsignačních skladů - Sledování vratných obalů u zákazníků a jejich generování při fakturaci - Automatická kontrola minimální ceny při fakturaci - Platební kalendář - Dílčí dodávky - Rezervace výrobků na skladě - Tisk tuzemských a zahraničních faktur Bonusy, provize a ceny - Sledování a výpočty bonusů odběratelů - Provize obchodních zástupců - Definování a výpočet provize dle výrobků, zákazníků i skupin - Individuální zákaznické ceny jednotlivých výrobků v korunách i v cizí měně, množstevní ceny, časová platnost cen; přecenění ceníkových i zákaznických cen hodnotou i procentem

9 Statistiky - Statistiky obratu podle výrobků, zákazníků, zakázek, atd., s možností vytvoření grafů - Přehledy a vyhodnocení zakázek prodeje dle různých kritérií, přehledy nedodání a zisků - Sledování plánovaných obratů - Porovnání obratu zákazníků mezi roky - Sledování změn prodejních zakázek - Sledovaní plateb a záloh na vydané faktury JSD a Intrastat - Jednotný správní doklad (JSD) pro export, import a tranzit, elektronický výstup pro celní správu; natažení hlavních souborů z internetu - Generování INTRASTAT na základě vystavených a přijatých faktur s přímou vazbou na IDES pro odesílání hlášení celní správě Vazby na externí systémy - Import a export zakázek (i pro EDI) - Možnost napojení na externí systémy (CRM a další) - Tisky štítků s čárovými kódy - Exporty přehledů a statistik do EXCELu - Zasílání faktur prostřednictvím elektronické pošty

10 Modul Řízení a plánování výroby optimalizuje využití výrobních kapacit a zvyšuje pravděpodobnost souladu termínu dodávky s požadavky zákazníka. Modul svou koncepcí zpracování výrobní zakázky umožňuje kombinovat různé typy výroby od zakázkové (kusové) až po sériovou. Kusovník a pracovní postup zakázky je možné ještě před termínováním libovolně upravovat, aniž by se tyto zásahy promítly do kmenových dat v TPV. Pro výrobní zakázky lze stanovit zpětné a dopředné termínování do omezených i neomezených kapacit. Lze provádět termínový test. Výrobní zakázku je možné testovat s ohledem na zatížení pracovišť a lze též provádět what-if simulaci pro různé způsoby plánování a různé termíny tak, aby nedošlo k přetížení kapacit. Navíc je prováděn propočet spotřeby materiálů a test disponibilní zásoby skladu ke stanovenému termínu spotřeby. Předkalkulační programy podle různých kalkulačních vzorců dávají uživatelům představu o plánované výrobní, resp. prodejní ceně zakázky.

11 Důležitá je funkce přehledu vytížení pracovišť, kde je pro každé pracoviště zobrazena jeho kapacita a seznam zakázek, které tuto kapacitu naplňují. Podkladem pro dílenské plánování na úrovni mistra je zásobník práce, tj. seznam operací (se stanovenými prioritami), na kterých může být zahájena práce. Operativní evidence výroby, založená na systému zpětných hlášení s využitím referenčních čísel jednotlivých operací, zabezpečuje v reálném čase přehled o časovém postupu práce na zakázce, nákladech v běžném kalkulačním členění, výskytu neshodných výrobků, vytížení jednotlivých pracovišť apod. Současně vytváří podklady pro mzdovou agendu. Základní funkce - Zpracování výrobních zakázek - Tisk výrobních dokladů - Zpětná hlášení z výroby, kontrolní operace, podpora IS0 9000, čárové kódy - Sledování nedokončené výroby (rozpracovanost) - Sledování příčin výskytu neshodných výrobků, náklady na nejakostní výrobu - Členění nákladů na materiálové, mzdové, strojní, kooperační, - Možnost decentralizace režijních nákladů (na střediska, dílny, pracoviště) - Položkové porovnání výsledné kalkulace s předkalkulací - Možnost přiřazení jednoznačné identifikace každého výrobku (výrobní číslo) - Statistické vyhodnocení zakázek a následná zpětná vazba na zpřesnění technických norem

12 Modul Sklady je jednou ze základních komponent celého systému řízení výroby. Jsou v něm udržovány nosné databáze celého systému. Snadné ovládání, jednoduchost a flexibilita jsou vlastnosti, které zpříjemňují veškeré prováděné operace. Základní funkce - Podpora normalizovaného názvosloví systémem společných textů - Evidence měřidel dle ISO 9000, kalibrační protokoly - Skupinování polotovarů i výrobků podle podobnosti - Sledování atestů a šarží v souladu s ISO Sledování vratných obalů - Podpora vícemístného uložení, rozhraní na automatické regálové zakladače - Převody skladových pohybů z přenosných terminálů - Parametrické omezení přístupu uživatelů k jednotlivým skladům včetně vymezení druhu pohybu - podpora hmotné zodpovědnosti - Konsignační sklady, sklady přípravků a nástrojů,... - Rezervace na skladech - Sledování podle datumu uložení, Místa uložení, Jakosti Skladové operace Funkcionalita pro vedení skladů umožňuje provádět kompletní skladové operace: - příjmy a výdeje na skladech, - přesuny mezi sklady, - inventurní operace, - storna chybných skladových operací. Sklady je možné členit na sklady materiálů, polotovarů, hotových výrobků, nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel a osobní konta pracovníků. Evidence každého skladu může nebo nemusí být zahrnuta do účetnictví, a to formou manuálního, poloautomatického či automatického účtování. Definováním typu účtů (skladových nebo výrobkových) pro skladové obraty je možné vytvářet relace na další účetní a finanční systémy.

13 Charakteristiky modulu - Automatická vazba materiálových účtů a jejich protiúčtů dle druhu pohybu - Středisková orientace skladového hospodářství - Důsledná žurnalizace skladových pohybů, jejich původců a stavů skladu - Automatické generování pohybu vratných obalů - Řešení problematiky místně odloučených skladů - Snadné provádění inventur s následným vyhodnocením inventurních rozdílů Integrace s modulem výroba Výsledkem přímé integrace s modulem Řízení a plánování výroby je Soubor materiálových dispozic, který vzniká: - určením termínů všech plánovaných příjmů a výdajů ve skladech i v rámci výroby (výrobní mezisklady), - zahrnutím příjmů z dokončených výrobních zakázek (polotovarů, dílců, podsestav), spotřeby na výrobní zakázky, - zahrnutím příjmů materiálů od dodavatelů a výdejů na odbytové zakázky (expedice). Při testu pokrytí materiálových potřeb výroby je uživatel ihned upozorněn na kritická místa, kde pro příliš dlouhou dodací lhůtu, resp. průběžnou dobu výroby, nebude možno pokrýt požadavek na spotřebu materiálu. Skladové statistiky Segment informací a statistik poskytuje řadu statistických pohledů do udržované datové základny jako je: - Ocenění zásob - Statistika spotřeby (sezónní křivka) - Analýza metodou ABC - Podklady pro optimalizaci skladových zásob - Přehled obratu zásob s pomalou obrátkou - Zpracování cenových rozdílů - Měsíční statistika SKP a další

14 Modul Systémová administrace zabezpečuje základní nastavení aplikace, administraci uživatelů, návaznost na operační systém a vnější prostředí, údržbu společných číselníků a dalších dat, které se využívají ve všech modulech systému. Modul je pro provoz systému nezbytný a povinný. Nastavení aplikace - Obsluha adresářových struktur (programy i data), zálohování - Údržba chybových hlášení a literálů v programech (lze využít pro vytvoření jazykových mutací systému) - Údržba tiskáren, definice vzhledu tiskových stránek - Údržba seznamu programů - Obsluha nápovědy a dokumentace, vyhledávání v nápovědě - Posílání zpráv mezi přihlášenými uživateli Údržba aplikace - Zakládání uživatelů - Datový slovník, struktury tabulek - Uzamykání aplikace - Verzovací systém, přehled, aktivace, deaktivace nových verzí a jejich posílání elektronickou poštou - Systém klientů, instalace klientů - Protokoly o přihlašování uživatelů a o činnosti serverů ALTEC Aplikace - Přehledy o aktuálně přihlášených uživatelích - Definice automatického vyvolávání úloh (jednorázové a démony), informace o ukončených a aktivních úlohách Správa datové oblasti - Uzamykání datových oblastí - Evidence externích souborů - Uživatelská menu

15 - Uživatelsky definovatelné nabídky - Přístup uživatelů k tiskárnám - Přístupová práva, povolené sklady - Správa výstupních sestav a formulářů - Sledování činnosti uživatelů - Konverze dat - Export a import dat, reindexace Společné číselníky - Základní parametry pro zpracování jednotlivých úloh - Údržba systémových parametrů a parametrů kalkulací - Údržba pracovního kalendáře - Údržba skladů, středisek a dalších číselníků - Evidence zákazníků - Údržba účtové osnovy, dokladových řad, nositelů nákladů - Vedení protokolů o činnosti programů - Soubor účetních relací, ve kterém se definující účty i kompletní účetní předpisy pro všechny moduly ALTEC Aplikace - Vazby mezi divizemi - Definice rozhraní na jiné aplikace, převod dat mezi aplikacemi - Definice pro evidenci změn vybraných položek Datové výstupy - Obsluha vytvořených sestav (prohlížení, tisk, archivace, export, odeslání elektronickou poštou) - Uživatelsky definované exporty dat do mnoha formátů - Zpracování dat do grafů - Možnost vyvolání externích reportovacích nástrojů

16 TPV Modul Technická příprava výroby zajišťuje vytváření a údržbu datových souborů vztahujících se k plánování výroby z hlediska materiálového (kusovníky) a kapacitního (technologické postupy, pracoviště). Programy pro tvorbu a údržbu kusovníků a pracovních postupů jsou řešeny moderní technologií kontextových oken, umožňujících rychlou orientaci v rozsáhlých databázích materiálů a technologických operací. Kusovník (materiálová norma, rozpiska) je v systému ALTEC Aplikace vystavěn na principu víceúrovňové stavebnicové struktury, která umožňuje zefektivnit vývoj nového výrobku použitím standardních konstrukčních prvků. Tato normalizace přispívá i k redukci sortimentu materiálů i polotovarů, a tím i ke snižování výrobních nákladů. Technologické postupy obsahují údaje o prováděných operacích, potřebném nářadí a přípravcích, kooperacích

17 TPV a případně i materiálech. Součástí technologických postupů jsou též textové popisy operací, které je možné připravit integrovaným textovým editorem. Stejně jako při práci s kusovníky je možné prohlédnout si nakreslený výrobek, resp. některé jeho detaily. Vítanou pomůckou při tvorbě postupů je též katalog standardních operací. Základní funkce modulu - Katalog pracovišť, jejich kapacita, náklady, režie,... - Tabulka mzdových tarifů - Mezioperační (přechodové) časy mezi operacemi - Katalog operací - Průběžné změnové řízení - Termínová platnost jednotlivých pozic kusovníku - Kontrolní výpisy chybějících nebo nedokončených kusovníků, hromadné nahrazování - Možnost prohlížení výkresové dokumentace včetně zvětšování detailů - Podpora ISO certifikace, automatická aktualizace výrobní dokumentace - Vratný a nevratný odpad - Spotřeba dle uživatelem definovaných vzorců, výpočet hmotnosti výrobku - Termínová platnost jednotlivých operací postupu - Tisk postupů do uživatelem běžně užívaného formuláře - Kontrolní výpisy neúplných postupů, protokol o změnách - Výpisy používaného nářadí a kooperací - Globální změny kusovníků a postupů - Výběrové výpisy kusovníků a postupů - Souhrnná materiálová a výkonová norma

18 Modul Účetnictví poskytuje informace o hospodaření celého podniku. Řeší úlohy z oblasti základního i finančního účetnictví. Ke sledování správného průběhu hospodaření firmy slouží velké množství standartních i uživatelských sestav. Data z účetního modulu lze, stejně jako ostatní data systému, zpřístupnit k dalšímu zpracování v tabulkových procesorech, běžných databázích nebo manažerských systémech. Do modulu účetnictví jsou průběžně promítány všechny změny souvisejících legislativních předpisů. Správnost funkce nových verzí modulu je ověřována auditorem. Údržba kmenových dat - Dodavatelé/odběratelé (adresy, bankovní spojení, skupinování, úvěrové limity,...) - Katalog bank (směrová čísla) - Účtová osnova - Sazby DPH - Kódy cizích měn, kurzovní lístek - Katalog platebních podmínek - Hodnocení odběratelů podle dodržování platebních podmínek - Automatické protiúčty, účetní relace - Definice uživatelských provozně-hospodářských ukazatelů Datové vazby Data z ostatních modulů ALTEC Aplikace (skladové pohyby, vydané faktury, účtování o mzdách a odpisech apod.) jsou do modulu účetnictví předávána buď automaticky ve stanovených časových intervalech s možností dodatečné kontroly ještě před jejich zaúčtováním, nebo je lze pořizovat ručně na základě výstupních sestav. Pořízení dokladu, účtování Jednotlivé účetní doklady pořízené v modulu účetnictví (faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady, interní účetní doklady) je možné po kontrole úplnosti a správnosti ihned zaúčtovat, nebo je sdružovat do jedné či více dávek. Doklady v dávkách lze následně upravovat, kontrolovat, třídit a hromadně zaúčtovávat. Do dávek je možné prvotně pořizovat i neúplné doklady. Tento způsob práce s doklady je vysoce efektivní zejména při větším objemu dat. Navíc uplatnění vícenásobné kontroly podstatně snižuje chybovost zpracování.

19 - Evidence přijatých faktur evidenci lze použít v rámci oběhu účetních dokladů, kde se evidují veškeré přijaté faktury firmy, bez ohledu na jejich schválení či neschválení - Splátkový kalendář Přehledy dodavatelů/odběratelů - Manuální nebo automatické knihování faktur, automatická předkontace faktur - Saldokonto dodavatelů/odběratelů - Kniha vydaných a došlých faktur - Vedení a výpisy osobních účtů dodavatelů/odběratelů - Podrozvahová evidence zálohových faktur do doby jejich uhrazení - Struktura pohledávek a závazků podle data splatnosti - Inventura pohledávek Přehledy účtů - Vedení hlavní knihy, deník, detailní výpisy účtů, přehledy zůstatků, výpis účtů dle struktury výkazů - Otevřené položky účtů slouží k inventarizaci zůstatků účtů (např.111, 314, 324, 261) Daň z přidané hodnoty - Výpočet, přehledy, přílohy daňového hlášení, analýzy - Zpracování vývozních JSD pro DPH - Zpracování vystavených dobropisů pro DPH - Tisk Přiznání k DPH do formuláře - Souhrnné hlášení k DPH (běžné, následné) tisk do formuláře Zápočty - Automatické zpracování zápočtů - Podklady pro zápočty nezaplacených faktur Platební styk - Manuální zadávání nebo automatické návrhy platebních příkazů - Automatické knihování plateb - Možnost knihování částečných plateb a plateb předem - Automatické/manuální párování faktur a plateb - Bezdokladový styk s bankami - Automatické vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů - Předběžné cashflow - zjišťování předběžných příjmů a výdajů k danému dni Upomínkové řízení, majetkové sankce - Vystavování více stupňů upomínek s uživatelsky definovatelnými texty - Majetkové sankce odběratelů / dodavatelů (penalizační faktury, kontrola výše sankce, výpočet výše sankce) Výkazy Součástí systému jsou standardní účetní výkazy s možností vlastních úprav (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) a další uživatelsky definované výkazy provozně-hospodářských ukazatelů.

20 vnášíme systém do životů a život do systémů... Společnost ALTEC a. s. se řadí mezi přední systémové integrátory v České republice. Jako česká akciová společnost se základním kapitálem více než 10 mil. Kč, působí na trhu s informačními technologiemi od roku V současné době zaměstnává přes 50 vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří jsou díky svým zkušenostem schopni zajistit kompletní služby v oblasti informačních systémů od analýzy podnikových procesů a potřeb, vytvoření projektu řešení, jeho realizaci až po kompletní servis po celou dobu životnosti řešení. Mezi hlavní zákazníky, kteří používají některý z ERP systémů dodávaných společností ALTEC a. s., patří více jak 100 průmyslových podniků v celé České republice, mezi nimi například firmy jako BEST BUSINESS, a. s., BONATRANS a. s., EGE, spol. s r. o., JSP spol. s r. o., MOTORPAL, a. s., PANAV, a. s., PRO.MED.CZ Praha a. s., TATRA, a. s., TOSHULIN, a. s., a jiné. Hlavním cílem společnosti ALTEC je poskytovat nejen produkty a služby, ale hlavně ucelená řešení, která pomáhají svým uživatelům řešit konkrétní potřeby jejich podnikatelské praxe a rychle reagovat na dynamické proměny trhu. Při dosahování tohoto cíle se společnost ALTEC opírá v oblasti ERP systémů jednak o produkty vlastního vývoje, zvláště systém ALTEC Aplikace (dříve DIALOGplus), dále pak o softwarové produkty švédské společnosti Industrial & Financial Systems (IFS AB). K těmto řešením nabízí společnost ALTEC a. s. široké portfolio dalších komplementárních produktů (software pro řízení lidských zdrojů PERMIS, CRM od společnosti Microsoft) a služeb z oblasti informačních technologií, procesní analýzy a business-poradenství. Společnost ALTEC a. s. při realizaci zakázek z oblasti systémové integrace rovněž aktivně využívá rozvinuté kooperační a partnerské vztahy s nejvýznamnějšími světovými IT-výrobci jako jsou HP, IBM, Microsoft, Oracle, apod. Pod pojmem systémová integrace ALTEC nechápeme pouze dodávku informačních technologií a podnikových aplikací. Cílem společnosti ALTEC je vytvářet komplexní efektivně fungující řešení informačních systémů, která zvýší výkonnost a konkurenceschopnost našich podniků. ALTEC a. s. Poděbradova Dvůr Králové nad Labem Tel.: Fax:

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS :

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY www.unis.cz OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : SBĚR TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ A NAHRÁVÁNÍ ŘÍDICÍCH PROGRAMŮ ODVODY PRÁCE U VSTŘIKOLISŮ, VYUŽITÍ

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více