ALTEC a. s. Poděbradova Dvůr Králové nad Labem Tel.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz"

Transkript

1 A P L I K A C E

2 A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova Dvůr Králové nad Labem Tel.: Fax:

3 Modul Controlling je moderním nástrojem řízení výrobního podniku pro sledování výnosů a nákladů. Data předávaná z ostatních modulů ALTEC Aplikace poskytují informace o rentabilitě: a) jednotlivých částí firmy (divizí, středisek, dílen, pracovišť) b) nositelů nákladů (zakázek, výrobků, částí výrobního programu apod.). Plánované a skutečné výnosy a náklady - Automatizovaný vstup dat - Manuální vstupy (rozdělení prvotních nákladů, vnitropodnikové zúčtování) - Členění nákladů a výnosů na fixní a variabilní - Plány nákladů a výnosů středisek v hodnotových i množstevních jednotkách - Přepočet plánu na dosažený objem výroby Operativní hospodaření středisek - Zjišťování rentability, porovnání výnosů a nákladů, hospodářský výsledek - Meziroční porovnání, vývojové trendy - Analýza hospodárnosti (výpočet odchylek plánu a skutečnosti podle jednotlivých druhů nákladů a výnosů) Operativní vyhodnocení zakázek - Zjišťování rentability, porovnání výnosů a nákladů, hospodářský výsledek nositelů nákladů. - Meziroční porovnání nákladů a výnosů. - Vyhodnocení podílu nákladových druhů na celkové tržbě.

4 Modul Majetek umožňuje vést operativní evidenci všech typů dlouhodobého majetku. Provádí nezávislé daňové a účetní odpisování respektující rozdílnost ocenění majetku pro daňové a účetní účely. Dává možnost volby všech způsobů odpisování dle platné legislativy. Operativní evidence - Operativní evidence dlouhodobého odpisovaného majetku včetně pozemků a nehmotného majetku - Operativní evidence dlouhodobého drobného majetku (VC < Kč) - Operativní evidence drobného neodpisovaného majetku vedeného jen evidenčně - Vedení karet odpisovaného majetku po celou dobu jeho existence s možností doplnění historie - Účetní pohyby majetku - změny vstupní ceny, technická zhodnocení, likvidace a prodeje (úplné/částečné) - Vedení technických a popisných údajů odpisovaného majetku - Možnost přerušení odpisování - Možnost zadávání informací o změnách majetku i zpětně v průběhu celého kalendářního roku - Optimalizace ekonomického výsledku firmy pomocí odpisů při roční závěrce Měsíční zpracování - Dvoustupňová měsíční závěrka - Automatické vytvoření závěrkových sestav a jejich uložení do archivu sestav - Měsíční zpracování kompletní vazby na účetnictví účtování o odpisech, volitelně i účtování na účty pořízení a majetkové účty

5 Možnosti účtování - Předkontace zaúčtování pomocí uživatelsky nastavitelných účetních relací - Volitelně účtování jen o odpisech nebo kompletní účtování o majetku včetně pořízení, úbytků a technického zhodnocení - Volitelně účtování o přírůstcích a úbytcích drobného neodpisovaného majetku vedeného jen evidenčně na podrozvahových účtech Výstupní sestavy - Množství výstupních sestav - Přehledy stavu majetku - Uživatelsky modifikovatelné inventurní soupisy - Odpisové plány - roční odpisový plán - roční plán na následující účetní období - plán za vybrané měsíce odpisování - Sestavy pro daňové účely

6 Modul Nákup řeší problematiku styku s dodavateli, jejich klasifikaci dle norem ISO 9000 (dle kvality, termínu a ceny dodávek) a podporuje výběr optimálního dodavatele dle zvoleného kritéria. Monitoruje celý cyklus od poptávky přes nabídku a uzavření hospodářské smlouvy až po převzetí dodávky a její uzavření. Kmenová data - Údržba souboru dodavatelů (adresář, platební podmínky, rabaty, slevy, podpisová práva, doprava,...) Pořízení, evidence a tisk objednávek - Uživatelská definice formuláře objednávky, stavebnicový systém standardních frází - Objednávání a vyřizování kooperací - Tisk sériových poptávek Základní funkce - Automatický přepočet nákupní a skladové měrné jednotky - Cizojazyčné texty, cizí měny, denní kurzy měn,... - Rámcové objednávky s dílčím plněním - Kontrola termínů dodávek a případný tisk upomínek dodavatelům - Automatické generování objednávek na základě požadavků výroby a prodeje - Optimalizace doby znovupořízení

7 a pojistné zásoby Statistiky nákupu - Rozsáhlé statistické přehledy obratu materiálů, dodavatelů s možností grafického výstupu Dodavatelské ceny - Množstevní rabaty - Tisk příjmového skladového dokladu - Tisk dodacího listu nákupu příjemka - Evidence nabídek - Přenos objednávek do externích systémů Hodnocení dodavatelských firem - Vyhodnocování jednotlivých dodavatelů

8 Modul Prodej zajišťuje podporu obchodního a marketingového útvaru při realizaci obchodních a marketingových procesů a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti nabízených výrobků a služeb. Prodejní organizace zvláště ocení velké možnosti v automatickém dohledávání prodejních cen, přirážek a slev dle různých kritérií, množstevní a hodnotové rabaty, sledování odměn vlastních i externích dealerů dle dosažených obratů, výpočty bonusů zákazníků a další funkce. Výrobní organizace ocení přímou návaznost na modul výroby, nákupu a skladů, zvláště pak automatické zakládání dispozic pro výrobu i nákup, sledování stavu výrobků na skladech s možností rezervace zboží pro zákazníky. Základní funkce - Vedení tuzemských i zahraničních zakázek, české i cizojazyčné formuláře uživatelsky definovatelné - Zpracování a tisk nabídek (i sériových), kupních smluv, dodacích listů, stvrzenek o dodávce, dodacích listů, proforma faktur, daňových dokladů (faktur), zálohových i celních faktur, dobropisů, zakázkových a vyskladňovacích listů s možností automatického ukládání vytištěných dokladů do archivu a s možností kdykoliv vystavit kopii požadovaného dokladu - Uživatelské vytváření formulářů pro tisk dokladů (faktur, dodacích listů, kupních smluv) - Kopírování zakázek a dodacích listů při vytváření storna a dobropisů - Možnost sestavení prodejních sad - Vedení konsignačních zakázek a konsignačních skladů - Sledování vratných obalů u zákazníků a jejich generování při fakturaci - Automatická kontrola minimální ceny při fakturaci - Platební kalendář - Dílčí dodávky - Rezervace výrobků na skladě - Tisk tuzemských a zahraničních faktur Bonusy, provize a ceny - Sledování a výpočty bonusů odběratelů - Provize obchodních zástupců - Definování a výpočet provize dle výrobků, zákazníků i skupin - Individuální zákaznické ceny jednotlivých výrobků v korunách i v cizí měně, množstevní ceny, časová platnost cen; přecenění ceníkových i zákaznických cen hodnotou i procentem

9 Statistiky - Statistiky obratu podle výrobků, zákazníků, zakázek, atd., s možností vytvoření grafů - Přehledy a vyhodnocení zakázek prodeje dle různých kritérií, přehledy nedodání a zisků - Sledování plánovaných obratů - Porovnání obratu zákazníků mezi roky - Sledování změn prodejních zakázek - Sledovaní plateb a záloh na vydané faktury JSD a Intrastat - Jednotný správní doklad (JSD) pro export, import a tranzit, elektronický výstup pro celní správu; natažení hlavních souborů z internetu - Generování INTRASTAT na základě vystavených a přijatých faktur s přímou vazbou na IDES pro odesílání hlášení celní správě Vazby na externí systémy - Import a export zakázek (i pro EDI) - Možnost napojení na externí systémy (CRM a další) - Tisky štítků s čárovými kódy - Exporty přehledů a statistik do EXCELu - Zasílání faktur prostřednictvím elektronické pošty

10 Modul Řízení a plánování výroby optimalizuje využití výrobních kapacit a zvyšuje pravděpodobnost souladu termínu dodávky s požadavky zákazníka. Modul svou koncepcí zpracování výrobní zakázky umožňuje kombinovat různé typy výroby od zakázkové (kusové) až po sériovou. Kusovník a pracovní postup zakázky je možné ještě před termínováním libovolně upravovat, aniž by se tyto zásahy promítly do kmenových dat v TPV. Pro výrobní zakázky lze stanovit zpětné a dopředné termínování do omezených i neomezených kapacit. Lze provádět termínový test. Výrobní zakázku je možné testovat s ohledem na zatížení pracovišť a lze též provádět what-if simulaci pro různé způsoby plánování a různé termíny tak, aby nedošlo k přetížení kapacit. Navíc je prováděn propočet spotřeby materiálů a test disponibilní zásoby skladu ke stanovenému termínu spotřeby. Předkalkulační programy podle různých kalkulačních vzorců dávají uživatelům představu o plánované výrobní, resp. prodejní ceně zakázky.

11 Důležitá je funkce přehledu vytížení pracovišť, kde je pro každé pracoviště zobrazena jeho kapacita a seznam zakázek, které tuto kapacitu naplňují. Podkladem pro dílenské plánování na úrovni mistra je zásobník práce, tj. seznam operací (se stanovenými prioritami), na kterých může být zahájena práce. Operativní evidence výroby, založená na systému zpětných hlášení s využitím referenčních čísel jednotlivých operací, zabezpečuje v reálném čase přehled o časovém postupu práce na zakázce, nákladech v běžném kalkulačním členění, výskytu neshodných výrobků, vytížení jednotlivých pracovišť apod. Současně vytváří podklady pro mzdovou agendu. Základní funkce - Zpracování výrobních zakázek - Tisk výrobních dokladů - Zpětná hlášení z výroby, kontrolní operace, podpora IS0 9000, čárové kódy - Sledování nedokončené výroby (rozpracovanost) - Sledování příčin výskytu neshodných výrobků, náklady na nejakostní výrobu - Členění nákladů na materiálové, mzdové, strojní, kooperační, - Možnost decentralizace režijních nákladů (na střediska, dílny, pracoviště) - Položkové porovnání výsledné kalkulace s předkalkulací - Možnost přiřazení jednoznačné identifikace každého výrobku (výrobní číslo) - Statistické vyhodnocení zakázek a následná zpětná vazba na zpřesnění technických norem

12 Modul Sklady je jednou ze základních komponent celého systému řízení výroby. Jsou v něm udržovány nosné databáze celého systému. Snadné ovládání, jednoduchost a flexibilita jsou vlastnosti, které zpříjemňují veškeré prováděné operace. Základní funkce - Podpora normalizovaného názvosloví systémem společných textů - Evidence měřidel dle ISO 9000, kalibrační protokoly - Skupinování polotovarů i výrobků podle podobnosti - Sledování atestů a šarží v souladu s ISO Sledování vratných obalů - Podpora vícemístného uložení, rozhraní na automatické regálové zakladače - Převody skladových pohybů z přenosných terminálů - Parametrické omezení přístupu uživatelů k jednotlivým skladům včetně vymezení druhu pohybu - podpora hmotné zodpovědnosti - Konsignační sklady, sklady přípravků a nástrojů,... - Rezervace na skladech - Sledování podle datumu uložení, Místa uložení, Jakosti Skladové operace Funkcionalita pro vedení skladů umožňuje provádět kompletní skladové operace: - příjmy a výdeje na skladech, - přesuny mezi sklady, - inventurní operace, - storna chybných skladových operací. Sklady je možné členit na sklady materiálů, polotovarů, hotových výrobků, nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel a osobní konta pracovníků. Evidence každého skladu může nebo nemusí být zahrnuta do účetnictví, a to formou manuálního, poloautomatického či automatického účtování. Definováním typu účtů (skladových nebo výrobkových) pro skladové obraty je možné vytvářet relace na další účetní a finanční systémy.

13 Charakteristiky modulu - Automatická vazba materiálových účtů a jejich protiúčtů dle druhu pohybu - Středisková orientace skladového hospodářství - Důsledná žurnalizace skladových pohybů, jejich původců a stavů skladu - Automatické generování pohybu vratných obalů - Řešení problematiky místně odloučených skladů - Snadné provádění inventur s následným vyhodnocením inventurních rozdílů Integrace s modulem výroba Výsledkem přímé integrace s modulem Řízení a plánování výroby je Soubor materiálových dispozic, který vzniká: - určením termínů všech plánovaných příjmů a výdajů ve skladech i v rámci výroby (výrobní mezisklady), - zahrnutím příjmů z dokončených výrobních zakázek (polotovarů, dílců, podsestav), spotřeby na výrobní zakázky, - zahrnutím příjmů materiálů od dodavatelů a výdejů na odbytové zakázky (expedice). Při testu pokrytí materiálových potřeb výroby je uživatel ihned upozorněn na kritická místa, kde pro příliš dlouhou dodací lhůtu, resp. průběžnou dobu výroby, nebude možno pokrýt požadavek na spotřebu materiálu. Skladové statistiky Segment informací a statistik poskytuje řadu statistických pohledů do udržované datové základny jako je: - Ocenění zásob - Statistika spotřeby (sezónní křivka) - Analýza metodou ABC - Podklady pro optimalizaci skladových zásob - Přehled obratu zásob s pomalou obrátkou - Zpracování cenových rozdílů - Měsíční statistika SKP a další

14 Modul Systémová administrace zabezpečuje základní nastavení aplikace, administraci uživatelů, návaznost na operační systém a vnější prostředí, údržbu společných číselníků a dalších dat, které se využívají ve všech modulech systému. Modul je pro provoz systému nezbytný a povinný. Nastavení aplikace - Obsluha adresářových struktur (programy i data), zálohování - Údržba chybových hlášení a literálů v programech (lze využít pro vytvoření jazykových mutací systému) - Údržba tiskáren, definice vzhledu tiskových stránek - Údržba seznamu programů - Obsluha nápovědy a dokumentace, vyhledávání v nápovědě - Posílání zpráv mezi přihlášenými uživateli Údržba aplikace - Zakládání uživatelů - Datový slovník, struktury tabulek - Uzamykání aplikace - Verzovací systém, přehled, aktivace, deaktivace nových verzí a jejich posílání elektronickou poštou - Systém klientů, instalace klientů - Protokoly o přihlašování uživatelů a o činnosti serverů ALTEC Aplikace - Přehledy o aktuálně přihlášených uživatelích - Definice automatického vyvolávání úloh (jednorázové a démony), informace o ukončených a aktivních úlohách Správa datové oblasti - Uzamykání datových oblastí - Evidence externích souborů - Uživatelská menu

15 - Uživatelsky definovatelné nabídky - Přístup uživatelů k tiskárnám - Přístupová práva, povolené sklady - Správa výstupních sestav a formulářů - Sledování činnosti uživatelů - Konverze dat - Export a import dat, reindexace Společné číselníky - Základní parametry pro zpracování jednotlivých úloh - Údržba systémových parametrů a parametrů kalkulací - Údržba pracovního kalendáře - Údržba skladů, středisek a dalších číselníků - Evidence zákazníků - Údržba účtové osnovy, dokladových řad, nositelů nákladů - Vedení protokolů o činnosti programů - Soubor účetních relací, ve kterém se definující účty i kompletní účetní předpisy pro všechny moduly ALTEC Aplikace - Vazby mezi divizemi - Definice rozhraní na jiné aplikace, převod dat mezi aplikacemi - Definice pro evidenci změn vybraných položek Datové výstupy - Obsluha vytvořených sestav (prohlížení, tisk, archivace, export, odeslání elektronickou poštou) - Uživatelsky definované exporty dat do mnoha formátů - Zpracování dat do grafů - Možnost vyvolání externích reportovacích nástrojů

16 TPV Modul Technická příprava výroby zajišťuje vytváření a údržbu datových souborů vztahujících se k plánování výroby z hlediska materiálového (kusovníky) a kapacitního (technologické postupy, pracoviště). Programy pro tvorbu a údržbu kusovníků a pracovních postupů jsou řešeny moderní technologií kontextových oken, umožňujících rychlou orientaci v rozsáhlých databázích materiálů a technologických operací. Kusovník (materiálová norma, rozpiska) je v systému ALTEC Aplikace vystavěn na principu víceúrovňové stavebnicové struktury, která umožňuje zefektivnit vývoj nového výrobku použitím standardních konstrukčních prvků. Tato normalizace přispívá i k redukci sortimentu materiálů i polotovarů, a tím i ke snižování výrobních nákladů. Technologické postupy obsahují údaje o prováděných operacích, potřebném nářadí a přípravcích, kooperacích

17 TPV a případně i materiálech. Součástí technologických postupů jsou též textové popisy operací, které je možné připravit integrovaným textovým editorem. Stejně jako při práci s kusovníky je možné prohlédnout si nakreslený výrobek, resp. některé jeho detaily. Vítanou pomůckou při tvorbě postupů je též katalog standardních operací. Základní funkce modulu - Katalog pracovišť, jejich kapacita, náklady, režie,... - Tabulka mzdových tarifů - Mezioperační (přechodové) časy mezi operacemi - Katalog operací - Průběžné změnové řízení - Termínová platnost jednotlivých pozic kusovníku - Kontrolní výpisy chybějících nebo nedokončených kusovníků, hromadné nahrazování - Možnost prohlížení výkresové dokumentace včetně zvětšování detailů - Podpora ISO certifikace, automatická aktualizace výrobní dokumentace - Vratný a nevratný odpad - Spotřeba dle uživatelem definovaných vzorců, výpočet hmotnosti výrobku - Termínová platnost jednotlivých operací postupu - Tisk postupů do uživatelem běžně užívaného formuláře - Kontrolní výpisy neúplných postupů, protokol o změnách - Výpisy používaného nářadí a kooperací - Globální změny kusovníků a postupů - Výběrové výpisy kusovníků a postupů - Souhrnná materiálová a výkonová norma

18 Modul Účetnictví poskytuje informace o hospodaření celého podniku. Řeší úlohy z oblasti základního i finančního účetnictví. Ke sledování správného průběhu hospodaření firmy slouží velké množství standartních i uživatelských sestav. Data z účetního modulu lze, stejně jako ostatní data systému, zpřístupnit k dalšímu zpracování v tabulkových procesorech, běžných databázích nebo manažerských systémech. Do modulu účetnictví jsou průběžně promítány všechny změny souvisejících legislativních předpisů. Správnost funkce nových verzí modulu je ověřována auditorem. Údržba kmenových dat - Dodavatelé/odběratelé (adresy, bankovní spojení, skupinování, úvěrové limity,...) - Katalog bank (směrová čísla) - Účtová osnova - Sazby DPH - Kódy cizích měn, kurzovní lístek - Katalog platebních podmínek - Hodnocení odběratelů podle dodržování platebních podmínek - Automatické protiúčty, účetní relace - Definice uživatelských provozně-hospodářských ukazatelů Datové vazby Data z ostatních modulů ALTEC Aplikace (skladové pohyby, vydané faktury, účtování o mzdách a odpisech apod.) jsou do modulu účetnictví předávána buď automaticky ve stanovených časových intervalech s možností dodatečné kontroly ještě před jejich zaúčtováním, nebo je lze pořizovat ručně na základě výstupních sestav. Pořízení dokladu, účtování Jednotlivé účetní doklady pořízené v modulu účetnictví (faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady, interní účetní doklady) je možné po kontrole úplnosti a správnosti ihned zaúčtovat, nebo je sdružovat do jedné či více dávek. Doklady v dávkách lze následně upravovat, kontrolovat, třídit a hromadně zaúčtovávat. Do dávek je možné prvotně pořizovat i neúplné doklady. Tento způsob práce s doklady je vysoce efektivní zejména při větším objemu dat. Navíc uplatnění vícenásobné kontroly podstatně snižuje chybovost zpracování.

19 - Evidence přijatých faktur evidenci lze použít v rámci oběhu účetních dokladů, kde se evidují veškeré přijaté faktury firmy, bez ohledu na jejich schválení či neschválení - Splátkový kalendář Přehledy dodavatelů/odběratelů - Manuální nebo automatické knihování faktur, automatická předkontace faktur - Saldokonto dodavatelů/odběratelů - Kniha vydaných a došlých faktur - Vedení a výpisy osobních účtů dodavatelů/odběratelů - Podrozvahová evidence zálohových faktur do doby jejich uhrazení - Struktura pohledávek a závazků podle data splatnosti - Inventura pohledávek Přehledy účtů - Vedení hlavní knihy, deník, detailní výpisy účtů, přehledy zůstatků, výpis účtů dle struktury výkazů - Otevřené položky účtů slouží k inventarizaci zůstatků účtů (např.111, 314, 324, 261) Daň z přidané hodnoty - Výpočet, přehledy, přílohy daňového hlášení, analýzy - Zpracování vývozních JSD pro DPH - Zpracování vystavených dobropisů pro DPH - Tisk Přiznání k DPH do formuláře - Souhrnné hlášení k DPH (běžné, následné) tisk do formuláře Zápočty - Automatické zpracování zápočtů - Podklady pro zápočty nezaplacených faktur Platební styk - Manuální zadávání nebo automatické návrhy platebních příkazů - Automatické knihování plateb - Možnost knihování částečných plateb a plateb předem - Automatické/manuální párování faktur a plateb - Bezdokladový styk s bankami - Automatické vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů - Předběžné cashflow - zjišťování předběžných příjmů a výdajů k danému dni Upomínkové řízení, majetkové sankce - Vystavování více stupňů upomínek s uživatelsky definovatelnými texty - Majetkové sankce odběratelů / dodavatelů (penalizační faktury, kontrola výše sankce, výpočet výše sankce) Výkazy Součástí systému jsou standardní účetní výkazy s možností vlastních úprav (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) a další uživatelsky definované výkazy provozně-hospodářských ukazatelů.

20 vnášíme systém do životů a život do systémů... Společnost ALTEC a. s. se řadí mezi přední systémové integrátory v České republice. Jako česká akciová společnost se základním kapitálem více než 10 mil. Kč, působí na trhu s informačními technologiemi od roku V současné době zaměstnává přes 50 vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří jsou díky svým zkušenostem schopni zajistit kompletní služby v oblasti informačních systémů od analýzy podnikových procesů a potřeb, vytvoření projektu řešení, jeho realizaci až po kompletní servis po celou dobu životnosti řešení. Mezi hlavní zákazníky, kteří používají některý z ERP systémů dodávaných společností ALTEC a. s., patří více jak 100 průmyslových podniků v celé České republice, mezi nimi například firmy jako BEST BUSINESS, a. s., BONATRANS a. s., EGE, spol. s r. o., JSP spol. s r. o., MOTORPAL, a. s., PANAV, a. s., PRO.MED.CZ Praha a. s., TATRA, a. s., TOSHULIN, a. s., a jiné. Hlavním cílem společnosti ALTEC je poskytovat nejen produkty a služby, ale hlavně ucelená řešení, která pomáhají svým uživatelům řešit konkrétní potřeby jejich podnikatelské praxe a rychle reagovat na dynamické proměny trhu. Při dosahování tohoto cíle se společnost ALTEC opírá v oblasti ERP systémů jednak o produkty vlastního vývoje, zvláště systém ALTEC Aplikace (dříve DIALOGplus), dále pak o softwarové produkty švédské společnosti Industrial & Financial Systems (IFS AB). K těmto řešením nabízí společnost ALTEC a. s. široké portfolio dalších komplementárních produktů (software pro řízení lidských zdrojů PERMIS, CRM od společnosti Microsoft) a služeb z oblasti informačních technologií, procesní analýzy a business-poradenství. Společnost ALTEC a. s. při realizaci zakázek z oblasti systémové integrace rovněž aktivně využívá rozvinuté kooperační a partnerské vztahy s nejvýznamnějšími světovými IT-výrobci jako jsou HP, IBM, Microsoft, Oracle, apod. Pod pojmem systémová integrace ALTEC nechápeme pouze dodávku informačních technologií a podnikových aplikací. Cílem společnosti ALTEC je vytvářet komplexní efektivně fungující řešení informačních systémů, která zvýší výkonnost a konkurenceschopnost našich podniků. ALTEC a. s. Poděbradova Dvůr Králové nad Labem Tel.: Fax:

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

WAK INTRA. internetový informační systém. účinný nástroj pro vedení firemních agend. www.waksystem.cz

WAK INTRA. internetový informační systém. účinný nástroj pro vedení firemních agend. www.waksystem.cz WAK INTRA účinný nástroj pro vedení firemních agend internetový informační systém Co je WAK INTRA? obchodně-ekonomický informační systém modulové a oborové komplexní řešení informační on-line portál a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Zavedení ERP a souvisejících agend

Zavedení ERP a souvisejících agend ELMO Schoř, s.r.o. Web: www.elmoschor.cz E-mail: info@elmoschor.cz ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: 25445421 sídlo společnosti: Máchova 3, 410 02

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Helios Green. Banka. www.helios.eu

Helios Green. Banka. www.helios.eu 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781234568 6254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245896533661123695887878123456

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 19.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Iva Rulcová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11) 6.

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014 strana 1 výběr z novinek verze 7/2014 Novinky společné všem modulům Datové schránky V programu je připravena možnost odesílání datových zpráv přímo z bez použití prostředí datových schránek. Tímto způsobem

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více