USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014"

Transkript

1 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 31/2014 Rady města Tišnova Ing. Tomáše Komprse a zapisovatelkou stanovuje Michaelu Kšicovou. 02/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje upravený program jednání schůze č. 31/2014 Rady města Tišnova. 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni /31/2014 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 6/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 04/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle varianty č /31/2014 Rada města Tišnova ukládá Odboru správy a vnitřních věcí zpracovat obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle varianty č. 2. Termín: Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova 06/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro Gymnázium Tišnov, IČ: , se sídlem Na Hrádku 20 v Tišnově, ve výši Kč, na uspořádání soutěže Vánoční laťka. 5. Odložení vyúčtování mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 07/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje prodloužení termínu pro vyúčtování poskytnuté dotace na uspořádání pěvecké soutěže Tigalsong 2014 z finanční dotace poskytnuté městem z jeho rozpočtu na rok 2014 pro Tigal, o.s. IČO: , se sídlem Dvořáčkova 316, Tišnov v termínu do Zrušení organizační složky Městská knihovna Tišnov a změna Zřizovací listiny p.o. Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská /31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova zrušit Městskou knihovnu Tišnov, organizační složku města Tišnova, s účinností k /31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace města Tišnova Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 schválené Zastupitelstvem města Tišnova dne Změna odpisových plánů příspěvkových organizací na rok /31/2014 Rada města Tišnova schvaluje: a) odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, Smíškova 840, dle přílohy zápisu č. 1 1

2 b) odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, dle přílohy zápisu č. 2 c) odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Tišnov, dle přílohy zápisu č. 3 d) odpisový plán na rok 2014 Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, dle přílohy zápisu č Rozpočtové opatření města Tišnova č. 11/ /31/2014 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 11/2014 v rámci schváleného rozpočtu. 9. Pravidla rozpočtového provizoria na rok /31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit Pravidla rozpočtového provizoria na rok Prominutí 1/2 poplatku z prodlení S. M. 13/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje prominutí jedné poloviny vyfakturovaného poplatku z prodlení za neplacení nájemného ve výši Kč paní S. M., trvale bytem T., dle přílohy č. 5 zápisu. 11. Zpráva o školství za šk. rok 2013/ /31/2014 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o školství za šk. rok 2013/2014, dle přílohy č. 6 zápisu. 12. Termíny uzávěrek Tišnovských novin pro rok /31/2014 Rada města Tišnova schvaluje termíny uzávěrek pro příjem textů a inzerce a data vydání Tišnovských novin pro rok Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu Tišnov 16/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit místostarostu Ing. Karla Součka jako určeného člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu Tišnov i při pořizování ostatní územně plánovací dokumentace pro město Tišnov. 14. Odkoupení části pozemku parc.č. 1811/39 v k.ú. Tišnov 17/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova revokovat usnesení č. 21/08/2013 ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 8/2013 dne /31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení části pozemku parc.č. 1811/39 v k.ú. Tišnov, oddělené geometrickým plánem č /2013 o výměře 129 m 2, ve vlastnictví Z. S., trvale bytem B., L. S., trvale bytem T., M. S., trvale bytem T. a L. Š., trvale bytem H., za kupní cenu ve výši Kč. 15. Odkoupení pozemku parc.č. 475/25 a části pozemku parc.č. 2257/1, oba v k.ú. Tišnov 19/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 475/25 o výměře 618 m 2 a části parc.č. 2257/1, oddělené geometrickým plánem č /2014 označené novým parcelním číslem 2257/10 o výměře 165 m 2 2

3 ve vlastnictví Cisterciáckého opatství Porta Coeli, IČ: , se sídlem v Předklášteří, za kupní cenu ve výši Kč. 16. Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc.č. 265/9, parc.č. 266/1 a parc. č. 2282/3, vše v k.ú. Tišnov TIŠNOV ul. U Svratky, Cáhlovská Doplnění splaškové kanalizace 20/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc.č. 265/9, parc.č. 266/1 a parc. č. 2282/3, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným ze služebnosti a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ: , se sídlem v Tišnově, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, dle přílohy č. 7 zápisu. 17. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s E. a L. J. 21/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní E. J. a panem L. J., oba trvale bytem T., dle přílohy č. 8 zápisu. 18. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na nám. Míru 911 v Tišnově 22/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v budově č.p. 911 na nám. Míru, která je součástí pozemku p.č. st. 198/1 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a paní E. H., trvale bytem T., a to na dobu určitou tři roky od do , dle přílohy č. 9 zápisu. 19. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov 23/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov ve výši Kč, dle přílohy č. 10 zápisu. 20. Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat ze dne /31/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat ze dne mezi městem Tišnov a společností LARN Brno spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 11 zápisu. 21. Žádost o povolení provozování prodejních trhů v Tišnově 25/31/2014 Rada města Tišnova neschvaluje žádost o povolení provozování prodejních trhů v Tišnově v roce Žádost podal Ing. František Fiala, IČ: , se sídlem v Kostelci nad Orlicí, dle přílohy č. 12 zápisu. 22. Uzavření kupní smlouvy - svahová sekačka 26/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na pořízení svahové sekačky, dle přílohy č. 13 zápisu. 27/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Tišnov a společností MELICHAR CZ s.r.o., IČ: , se sídlem v Úpici, dle přílohy č. 14 zápisu. 3

4 23. Komise Rady města Tišnova 28/31/2014 Rada města Tišnova zřizuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, komise Rady města Tišnova, a to Komisi bytovou a Komisi kulturní a cestovního ruchu. 29/31/2014 Rada města Tišnova jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), předsedy, místopředsedy a členy Komise bytové a Komise kulturní a cestovního ruchu, dle přílohy č. 15 zápisu. 30/31/2014 Rada města Tišnova ukládá tajemnici MěÚ stanovit tajemníky pro Komisi bytovou a Komisi kulturní a cestovního ruchu, v souladu s čl. II odst. 3, Jednacího řádu komisí Rady města Tišnova. 24. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Tišnov sanace skalní stěny Pod Květnicí 31/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce zadávané v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Tišnov sanace skalní stěny Pod Květnicí. 25. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách 32/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje vyloučení uchazeče COLAS CZ,a.s., IČ: , se sídlem v Praze v souladu s 76 odst. 6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách, část Projekt I Modernizace dopravního terminálu Tišnov. 33/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách, část Projekt I Modernizace dopravního terminálu Tišnov dle přílohy č. 16 zápisu. 34/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje vyloučení uchazeče COLAS CZ,a.s., IČ: , se sídlem v Praze v souladu s 76 odst. 6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách, část Projekt II Stavba parkoviště v ulici Na Loukách. 35/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje vyloučení uchazeče M-SILNICE, a.s., IČ: , se sídlem v Pardubicích v souladu s 76 odst. 6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách, část Projekt II Stavba parkoviště v ulici Na Loukách. 36/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách, část Projekt II Stavba parkoviště v ulici Na Loukách, dle přílohy č. 17 zápisu. 26. Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova 37/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok

5 27. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 7/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem 38/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 7/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem, dle přílohy č. 18 zápisu. 28. Uzavření smluv o dílo na stavební práce a kupních smluv 39/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova vyhradit si ve smyslu ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb v platném znění schválení níže uvedených smluv o dílo a kupních smluv. 40/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Komplexní zateplení objektu Polikliniky Tišnov, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a Vlastimilem Zeleným, IČ , se sídlem v Brtnici, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 19 zápisu. 41/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Zateplení Základní umělecké školy Tišnov, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností Stavební společnost V&K s.r.o., IČ , se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 20 zápisu. 42/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Zateplení Městského kulturního střediska Tišnov, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností LP staving s.r.o., IČ , se sídlem v Domašově, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 21 zápisu. 43/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření kupní smlouvy Vybavení učeben ZŠ Smíškova v Tišnově Část A Nábytek, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. IČ , se sídlem v Brně, jako dodavatelem, dle přílohy č. 22 zápisu. 44/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření kupní smlouvy Vybavení učeben ZŠ Smíškova v Tišnově ČÁST B: IT zařízení a multimediální technika, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. IČ , se sídlem v Blansku, jako dodavatelem, dle přílohy č. 23 zápisu. 45/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření kupní smlouvy Vybavení učeben ZŠ Smíškova v Tišnově ČÁST C: školní pomůcky, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností MULTIP Moravia s.r.o., IČ , se sídlem v Jičíně, jako dodavatelem, dle přílohy č. 24 zápisu. 46/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Modernizace dopravního terminálu Tišnov, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a EUROVIA CS, IČ , se sídlem v Praze, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 25 zápisu. 47/31/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Stavba parkoviště v ulici Na Loukách, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a EUROVIA CS, IČ , se sídlem v Praze, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 26 zápisu. 5

6 29. Zrušení veřejné zakázky Zateplení veřejných budov v majetku města Tišnova Projekt IV Revitalizace DDM Tišnov 48/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje zrušení veřejné zakázky Zateplení veřejných budov v majetku města Tišnova Projekt IV Revitalizace DDM Tišnov zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách.. Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Ing. Václav Šikula 1. místostarosta města 6

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více