REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN ( )

2 AKČNÍ PLÁN ( ) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická Hradec Králové Web: Tel.: Fax: Zpracováno v roce 2009 Spolufinancováno v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 2

3 AKČNÍ PLÁN ( ) Obsah: 1 Úvod Specifikace akcí jednotlivých priorit PRIORITA PRIORITA PRIORITA PRIORITA Seznam zkratek a příloh

4 AKČNÍ PLÁN ( ) 1 Úvod Akční plán vychází z Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (RIS KHK), která je řešena ve čtyřech hierarchických úrovních: o priorita, o specifický cíl, o opatření, o aktivity ( jednotlivé akce akčního plánu). Akční plán je hlavním nástrojem pro její implementaci a je nezbytným předpokladem pro naplňování všech stanovených cílů strategie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kraji. Představuje soupis akcí vycházejících z konkrétních aktivit definovaných ve strategii. Akce by měly být realizovány v následujících dvou letech 2010 a Realizace jednotlivých akcí bude koordinována a kontrolována Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI) jako hlavním subjektem zastřešujícím tuto tématiku na krajské úrovni. Na výběru aktivit, které jsou v podobě jednotlivých akcí definovány v akčním plánu, se podílely odborné pracovní skupiny. Prostřednictvím krátkého dotazníku se k výběru aktivit vyjadřovaly další subjekty s inovačním potenciálem v regionu. Všechny tyto výběry a hodnocení byly důležitým podkladem pro konečnou selekci a schválení jednotlivých akcí, které budou realizovány v následujících dvou letech, Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje se bude pravidelně scházet a kontrolovat realizaci akčního plánu. Dále bude rozhodovat o případných změnách v realizaci v souvislosti s aktuálním vývojem možností financování a vývojem inovačního prostředí v kraji. Na základě těchto jednání a rozhodnutí koordinačního subjektu bude docházet k aktualizaci akčního plánu. Pro další období se uvažuje opět s dvouletými akčními plány, tedy na roky a

5 AKČNÍ PLÁN ( ) 2 Specifikace akcí jednotlivých priorit 2.1 PRIORITA 1 Efektivní využití kapacit a potenciálu institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a výzkumných organizací Specifický cíl 1.1 Spolupráce a společná prezentace vzdělávacích institucí, výzkumných organizací a firem Opatření 1.1.A Podpora spolupráce středních a vysokých škol, výzkumných organizací a firem v oblasti výzkumu a vývoje AKCE 1: Související aktivity: Užší propojení vzdělávacích institucí (univerzit) s praxí nastavení profilu absolventa (požadovaného pro praxi, pro výzkum atd.), motivace učitelů, výchovných poradců a rodičů - stáže studentů a pedagogů ve firmách a vzdělávacích institucích - společné výzkumné projekty škol a firem Popis Zajištění užšího propojení pedagogů a studentů s praxí prostřednictvím stáží ve firmách a spolupráce škol a firem na výzkumných projektech. K podpoře takovéto spolupráce je zapotřebí motivovat pedagogické pracovníky, výchovné poradce i rodiče, aby byly studentům předávány znalosti odpovídající aktuálnímu vývoji ve firmách. Součástí zmíněných aktivit je také vytvoření profilu absolventa, který by nejlépe vyhovoval praxi v konkrétním oboru nebo výzkumné činnosti. Garant Královéhradecký kraj odbor školství Zapojené subjekty Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Technologické centrum Hradec Králové Možné zdroje financování OP VK, programové projekty MPO ČR pro podporu VaV Ukazatelé Počet podpořených projektů vč. finanční alokace Počet zapojených studentů a pedagogů Termín Průběžně Projekty naplňující opatření (i připravované) Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje Inovace studijních programů Filozofické fakulty Univerzity 5

6 AKČNÍ PLÁN ( ) Hradec Králové Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Hradec Králové Regionální inovační akademie Interdisciplinární centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti Národní síť spolupráce univerzit Opatření 1.1.B Společná prezentace oborů a možností uplatnění lidských zdrojů vzdělávacích institucí, výzkumných organizací a firem AKCE 2: Související aktivity: Publicita oborů a firem na školách - využití a větší propagace Školského informačního portálu Královéhradeckého kraje prezentace příkladů dobré praxe Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Termín Projekty naplňující opatření (i připravované) Zajištění publicity regionálních firem a zároveň i oborů (převážně technických), v nichž dané firmy podnikají a podpoření tak zájmu o tyto obory u žáků základních a středních škol a jejich rodičů. Větší přiblížení dlouhodobé perspektivy uplatnění se v těchto oborech a případně i firemní politiky u konkrétních firem (například pomocí prezentací a burz firem na školách, vytvoření propagačních materiálů apod.). Další aktivitou s tímto související je zveřejňování příkladů dobré praxe v rámci spolupráce vzdělávacích institucí a firem prostřednictvím Školského informačního portálu Královéhradeckého kraje. Královéhradecký kraj - odbor školství Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Technologické centrum Hradec Králové Rozpočet KHK, OP VK Počet podpořených projektů vč. finanční alokace zaměřených na společnou prezentaci Průběžně Školský informační portál Královéhradeckého kraje Strojírenské technologie očima mladého inženýra CAD software základní nástroj technika 6

7 AKČNÍ PLÁN ( ) Specifický cíl 1.2 Podpora perspektivních oborů pro výzkum a vývoj a talentovaných studentů Opatření 1.2.A Podpora technických a přírodovědných oborů Opatření 1.2.C Podpora talentovaných studentů a jejich získávání pro oblast výzkumu a vývoje AKCE 1: Implementace Akčního plánu podpory odborného vzdělávání MŠMT ČR pro posílení technického vzdělávání a využití dlouhodobých záměrů kraje Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Termín Projekty naplňující opatření (i připravované) Vytvoření podpůrných programů pro výzkumné a vývojové aktivity středních škol, které by byly financovány z prostředků soukromých i veřejných. Pomocí implementace Akčního plánu podpory odborného vzdělávání MŠMT ČR z roku 2008 a dlouhodobých záměrů kraje v této oblasti dosáhnout kumulativních účinků a podpořit tak výzkumné a vývojové aktivity vzdělávacích institucí. Královéhradecký kraj - odbor školství Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, výzkumné organizace Rozpočet KHK, OP VK, soukromé zdroje, ROP SV Počet realizovaných aktivit Akčního plánu MŠMT na území kraje Počet realizovaných projektů v oblasti odborného vzdělávání vč. finanční alokace Průběžně (viz termíny Akčního plánu MŠMT) Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu Centrum odborného vzdělávání v lesnictví Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví 7

8 AKČNÍ PLÁN ( ) AKCE 2: Související aktivity: Atraktivizace technických oborů - podpora inovativního a zejména kreativního a technického myšlení od mateřských škol až po vysoké školy (projekty na podporu technických oborů) - formování učitelů ve prospěch oborů technického zaměření (iniciovat učitele, aby studenty a žáky vedli k odborné práci) Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Termín Projekty naplňující opatření (i připravované) Zatraktivnění technických oborů a podpoření inovativního, kreativního a technického myšlení prostřednictvím formování učitelů, aby své žáky a studenty vedli k odborné práci. Od mateřských škol až po vysoké školy prosazovat doporučení, která podpoří kreativní a technické myšlení a přispějí tak ke zvýšenému zájmu o technické obory. Jednou z cest může být aplikace programu ERI (Explore - Research Innovate), který je zaměřen na rozvoj technické tvořivosti u mládeže. Královéhradecký kraj - odbor školství Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví, Technologické centrum Hradec Králové OP VK, VaVpI, rozpočet KHK Počet podpořených projektů vč. finanční alokace Počet zapojených studentů a pedagogů Průběžně Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech Média a multimédia v pedagogické praxi Strojírenské technologie očima mladého inženýra CAD software základní nástroj technika Digitální planetárium v Hradec Králové 8

9 AKČNÍ PLÁN ( ) AKCE 3: Související aktivity: Zapojování talentovaných studentů do výzkumných projektů - stipendia kraje případně firem pro talentované studenty - poskytování odměn za diplomové práce s přínosem pro firmy Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatel Termín Projekty naplňující opatření (i připravované) Podporování talentovaných studentů a jejich motivování k zapojení do výzkumných projektů a prací, které mají konkrétní přínosy pro firmy. Královéhradecký kraj - odbor školství Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Technologické centrum Hradec Králové Rozpočet KHK, OP VK Počet podpořených studentů Průběžně Centrum talentů II 9

10 AKČNÍ PLÁN ( ) 2.2 PRIORITA 2 Vytváření podmínek pro spolupráci v oblasti inovací Specifický cíl 2.1 Infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace Opatření 2.1.A Rozvoj a podpora fyzické inovační infrastruktury AKCE 1: Související aktivity: Rozvoj center pro spolupráci a transfer technologií - výstavba, rozvoj a podpora vědecko technických parků - výstavba, rozvoj a podpora univerzitních kampusů Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Termín Projekty naplňující opatření (i připravované) Centrum pro spolupráci a transfer technologií má za cíl podporovat především firmy s inovačními záměry, poskytovat poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví a podporovat transfer technologií. Tato infrastruktura je v regionu částečně vybudovaná a to v podobě Technologického centra Hradec Králové, ale je nutný její další rozvoj. Dále bude podporován vznik a rozvoj dalších článků fyzické inovační infrastruktury v podobě univerzitních kampusů. Královéhradecký kraj Technologické centrum Hradec Králové, vzdělávací instituce, Magistrát města Hradce Králové, Královéhradecký kraj, klastry, podnikatelské subjekty OPPI, OP VaVpI, rozpočet MMHK, rozpočet KHK Počet podpořených projektů vč. finanční alokace Počet center (počet subjektů v centrech) Průběžně INNOCENTER Hradec Králové Rozvoj infrastruktury pro výzkumné, vzdělávací, vývojové a inovační aktivity Univerzity Hradec Králové Ovocnářský výzkumný institut Centrum živočišných biotechnologií Kostelec nad Orlicí 10

11 AKČNÍ PLÁN ( ) Opatření 2.1.B Rozvoj a podpora informační inovační infrastruktury AKCE 2: Vytvoření platformy spolupráce pro střetávání nabídky a poptávky po výzkumných a vývojových kapacitách Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Termín 2010 Vytvoření platformy spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje na bázi internetového portálu. Portál bude zajišťovat následující funkce: prostřednictvím vytvořené mapy stávajících kapacit bude zprostředkovávat nabídku a poptávku po výzkumných a vývojových kapacitách firmám a subjektům inovační infrastruktury Královéhradeckého kraje, bude spravovat a zajišťovat databázi poptávek firem, informovat o lokalizaci rozvojových území pro výzkum a vývoj, zajišťovat monitoring dotací pro výzkum a vývoj, propagaci inovačních aktivit a artikulaci inovačních témat. Královéhradecký kraj odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Technologické centrum Hradec Králové, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Centrum EP, Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví, Univerzita Hradec Králové OPPS ČR - PR Počet podpořených projektů zaměřených na platformy spolupráce vč. finanční alokace Projekty naplňující opatření (i připravované) Česko - polský inovační portál 11

12 AKČNÍ PLÁN ( ) Specifický cíl 2.2 Finanční prostředky na podporu rozvoje výzkumu, vývoje a inovací Opatření 2.2.A Rozvoj mechanismů financujících inovační aktivity v regionu AKCE 1: Vytvoření Regionálního inovačního fondu na krajské úrovni - financování dotační, grantové a dluhové Vytvoření krajského dotačního programu na podporu Popis inovačních aktivit v Královéhradeckém kraji s možností dotačního, grantového a dluhového financování. Garant Královéhradecký kraj Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Zapojené subjekty Centrum EP Možné zdroje financování Rozpočet KHK Spuštění a počet výzev Regionálního inovačního fondu Ukazatelé Počet úspěšných žadatelů vč. výše přidělených finančních prostředků Termín 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) Regionální inovační fond AKCE 2: Související aktivity: Záruky za úvěry a půjčky na předfinancování, spolufinancování a přípravu projektů financovaných ze zdrojů EU - zavedení systému mikropůjček (start-up, spin-off firmy) Zlepšení dostupnosti půjček a záruk za úvěry na předfinancování, spolufinancování a přípravu projektů Popis financovaných ze zdrojů EU. Zlepšení informovanosti o možnostech jejich použití (školení, workshopy, konference) s cílem napomoci většímu množství subjektů v realizaci jejich projektů v rámci evropských programů. Garant Královéhradecký kraj Zapojené subjekty ČMZRB, CzechInvest, Možné zdroje financování Rozpočet KHK, rozpočet ČMZRB Ukazatel Počet konaných akcí vč. počtu jejich účastníků Termín

13 AKČNÍ PLÁN ( ) Projekty naplňující opatření (i připravované) 13

14 AKČNÍ PLÁN ( ) 2.3 PRIORITA 3 Posilování inovační výkonnosti progresivních odvětví (medicína, farmacie, textil, technické plasty, ICT, strojírenství, zemědělství, potravinářství, stavebnictví, automobilový průmysl, lesnictví a dřevozpracující průmysl, energetika, obnovitelné zdroje) Specifický cíl 3.1 Podpora a spolupráce podnikatelských subjektů v oblasti výzkumu a vývoje Opatření 3.1.A Vyhledávání, propagování a podpora excelentních oborů v regionu Opatření 3.1.B Propojení podnikatelských subjektů a ostatních regionálních aktérů v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit AKCE 1: Související aktivity: Aktivní vyhledávání subjektů v kraji i mimo něj a zahraničních subjektů, které by se staly aktivními partnery pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem v regionu (zaměření na osobní kontakty a vytváření prostředí pro spolupráci) - burza výzkumných a inovačních námětů - burza progresivních technologií a prototypových a výrobních kapacit - burza vývojových kapacit pro zkušebnictví - burza perspektivních a inovačních podnětů a nápadů - kooperační burzy (zaměřené na určitá odvětví nebo i průřezově kde se školy potkávají s firmami apod.) - rozvoj spolupráce klastrů (jak uvnitř, tak napříč klastry) Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Realizace tématických setkání s důrazem na osobní kontakty a navázání spolupráce. Cílem setkání a souvisejících aktivit bude posílení vzájemných vazeb zúčastněných subjektů a zvýšení informovanosti podnikatelských subjektů o sobě navzájem. V rámci těchto aktivit se bude úzce spolupracovat s klastrovými iniciativami v kraji s cílem zlepšit jejich vzájemnou spolupráci. Královéhradecký kraj Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, klastry, vzdělávací instituce, firmy, výzkumné organizace, Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví OPPI, Rozpočet KHK, OPPS ČR-PR, OP VK 14

15 AKČNÍ PLÁN ( ) Ukazatelé Počet podpořených projektů vč. finanční alokace Počet konaných akcí vč. počtu jejich účastníků Termín Od 1. čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) Hradecký IT klastr Česko-polský inovační portál Vytvoření sítě Kontaktních center Česko Polské hospodářské spolupráce Regionální inovační akademie AKCE 2: Vyhledávání projektů v oborech přinášejících nadprůměrnou přidanou hodnotu Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatel Na základě komunikace veřejné správy s podnikatelským sektorem vyhledat projekty přinášející nadprůměrnou přidanou hodnotu, které nejsou realizovány (nedostatečné finanční zdroje, absence vhodných partnerů apod.) a najít možnosti usnadnění jejich realizace. Královéhradecký kraj Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, klastry, vzdělávací instituce, firmy, výzkumné organizace, Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví Rozpočet KHK, OP VaVpI, OPPI, ROP SV, OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, Komunitární programy EK, soukromé zdroje Počet projektů Termín Od 1. čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) BLUEINFO European Automotive Strategy Network Komplexní projektové řešení informačního systému GENERI BIOTECH včetně rekonstrukce obsolentního systému řízení provozu R&D Centrum GENERI BIOTECH s.r.o. AKCE 3: Podpora národní a mezinárodní spolupráce na oborových, technologických a regionálních platformách Související aktivity: - podpora příhraniční spolupráce v oblasti inovací (portál, semináře, výměna zkušeností) 15

16 AKČNÍ PLÁN ( ) Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatel Termín Od 1. čtvrtletí 2010 Z pozice veřejné správy informovat o možnostech navázání partnerských vztahů mimo region, informovat o výhodách zapojení do oborových a technologických platforem a podpořit možná zapojení do těchto uskupení. Aktivně vyhledávat a vytipovávat firmy, které by mohly být zapojeny do mezinárodních projektů. Královéhradecký kraj Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, klastry, vzdělávací instituce, firmy, výzkumné organizace, Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví OPPS ČR - PR, OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, Komunitární programy EK Počet podpořených mezinárodních projektů (akcí) vč. finanční alokace Projekty naplňující opatření (i připravované) Česko-polský inovační portál Vytvoření sítě Kontaktních center Česko Polské hospodářské spolupráce Podnikání bez hranic ERANET CROSSTEXNET Textil na rozcestí k novým aplikacím European Regeneration Platform for Small & Medium-Sized Cities Specifický cíl 3.2 Lidské zdroje pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity Opatření 3.2.A Zvýšení podílu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji v kraji na hodnotu celostátního průměru 16

17 AKČNÍ PLÁN ( ) AKCE 1: Související aktivity: Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Dlouhodobá spolupráce škol a firem v oblasti umísťování studentů na praxe - motivace studentů k cíleným stážím (podpora stáží ze strany podnikatelských subjektů) - motivace firem k zaměstnávání studentů - podpora výkonu odborné praxe ve firmách a podpora prvního zaměstnání ve firmách - podpora praxí studentů pedagogické fakulty připravujících se na výuku technických předmětů ve výrobních podnicích Zapojení zaměstnavatelů (podnikatelských subjektů, výzkumných organizací) do procesu praktické výuky s cílem získat pracovní sílu potřebné kvalifikace a dovedností. Propojením možností veřejné správy, vzdělávacích institucí a potenciálních zaměstnavatelů motivovat studenty k cíleným stážím v potřebných oborech a navázání dlouhodobějších vztahů studentů a budoucích zaměstnavatelů např. formou částečných úvazků studentů na konkrétní úkol, zajištění prvního zaměstnání apod. Královéhradecký kraj odbor školství Termín Od 1. čtvrtletí 2010 Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty OP VK, rozpočet KHK, soukromé zdroje Počet podpořených projektů vč. finanční alokace Počet zapojených studentů Projekty naplňující opatření (i připravované) Specifický cíl 3.3 Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit Opatření 3.3.A Zvýšení podílu soukromých finančních zdrojů na výzkum a vývoj 17

18 AKČNÍ PLÁN ( ) AKCE 1: Inovační vouchery (podpora inovačních projektů ve firmách ve spolupráci se vzdělávacími institucemi) Jednorázová dotace firmám na nákup znalostí od vzdělávacích institucí a výzkumné sféry v Královéhradeckém kraji. Dotační prostředky podpoří spolupráci firem a vzdělávacích institucí a výzkumných organizací v kraji na menších společných Popis projektech a nastartují další navazující spolupráci financovanou již ze soukromých zdrojů. Vouchery bude možné využít např. na vývoj produktu, služby, procesu, na testování nebo měření, návrh prototypu, na inovační nebo technologický audit apod. Garant Královéhradecký kraj Zapojené subjekty Vzdělávací instituce, firmy, výzkumné organizace Možné zdroje financování Rozpočet KHK Ukazatel Počet podpořených projektů (využitých voucherů) Termín Od 1. čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) 18

19 AKČNÍ PLÁN ( ) 2.4 PRIORITA 4 Rozvoj inovačního prostředí poradenské služby, publicita Specifický cíl 4.1 Propagace a publicita inovačního prostředí Opatření 4.1.A Propagace a publicita inovací Opatření 4.1.C Koncepční přístup ze strany samosprávy k inovačnímu prostředí AKCE 1: Související aktivity: Vytvoření komunikační strategie v návaznosti na zpracovanou RIS KHK (analýzy existujících komunikačních kanálů a nastavení komunikačních cest pro jednotlivé konkrétní aktivity vycházející z RIS KHK) - aktualizace analýzy inovačního prostředí v regionu - propagace a zviditelnění institucí a firem, kde fungují vztahy na bázi spolupráce (příklady dobré praxe, ocenění, forma soutěží, využití krajského materiálu U nás v kraji a další regionální tisk) - workshopy a konference ke zvyšování povědomí o inovacích (možnosti spolupráce škol a firem, možnosti spolupráce všech subjektů inovační infrastruktury) Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Vytvoření komunikační strategie v návaznosti na RIS KHK, která nastaví základní komunikační pravidla pro subjekty koordinující aktivity ve prospěch inovačního prostředí v kraji (např. RVVI). V souvislosti s tímto budou realizovány propagační a informační kampaně o problematice inovací a inovačního prostředí obecně na regionální úrovni a pravidelně aktualizována analýza inovačního prostředí v kraji. Královéhradecký kraj - Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, klastry, vzdělávací instituce, firmy, výzkumné organizace, Technologické centrum Hradec Králové Rozpočet KHK, ROP SV 19

20 AKČNÍ PLÁN ( ) Ukazatelé Termín Červen 2010 Počet konaných akcí vč. počtu jejich účastníků Počet navazujících dokumentů na RIS (analýzy, strategie) Projekty naplňující opatření (i připravované) Komunikační strategie Regionální inovační strategie a Regionálního inovačního fondu Opatření 4.1.B Propagace a publicita strategických dokumentů se vztahem k inovačnímu prostředí AKCE 2: Zajistit provázanost RIS KHK s oborovými a koncepčními dokumenty na úrovni kraje Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatel Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje má za cíl připravit podmínky pro lepší inovační prostředí v kraji. Toto prostředí je ovlivňováno řadou dalších faktorů, které jsou v současné době prostřednictvím různých koncepcí na krajské úrovni řešeny. Zajištěním provázanosti RIS KHK s dalšími krajskými koncepčními dokumenty se zamezí výrazným překryvům v řešené problematice. Královéhradecký kraj Centrum EP Rozpočet KHK Termín Leden 2010 Počet priorit a opatření ve strategických regionálních dokumentech zaměřených na rozvoj inovačního prostředí Projekty naplňující opatření (i připravované) AKCE 3: Vytvoření jednotného vizuálního stylu RIS KHK Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Vytvoření jednotné grafické podoby pro RIS KHK a propagaci inovačního prostředí v kraji, pod kterou bude celá problematika komunikována a propagována navenek. Královéhradecký kraj - Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Centrum EP, Technologické centrum Hradec Králové, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Rozpočet KHK, ROP SV Počet propagačních akcí 20

21 AKČNÍ PLÁN ( ) Počet vytvořených propagačních materiálů Termín Příprava 2009, 1. čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) Komunikační strategie Regionální inovační strategie a Regionálního inovačního fondu Specifický cíl 4.2 Poradenství Opatření 4.2.A Podpora realizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit AKCE 1: Vytvoření poradenské sítě vytvoření pozice Inovační manažer a vybudování sítě oborových inženýrů z progresivních oborů Vytvoření pozice inovačního manažera na krajské úrovni, který bude zastřešovat problematiku výzkumu, vývoje a inovací v kraji, bude komunikovat se subjekty inovačního prostředí v regionu, úzce spolupracovat s RVVI a iniciovat aktivity zajišťující implementaci RIS KHK. Cílem je zajistit jedno centrální místo zabývající se problematikou Popis inovačního prostředí v kraji pro usnadnění komunikace inovačních subjektů s veřejnou správou a pro zajištění kvalitních poradenských služeb. Zamezit tak roztříštěnosti nabídky těchto služeb. Inovační manažer bude součástí sítě oborových inženýrů z oborů, které byly vytipovány jako progresivní. V rámci této sítě bude zastávat koordinační roli. Garant Královéhradecký kraj Obce, úřad práce, Technologické centrum Hradec Králové, Zapojené subjekty Centrum EP, Místní akční skupiny, Krajská hospodářská komora Krajská hospodářská komora Možné zdroje financování Rozpočet KHK, ROP SV Ukazatelé Počet vytvořených pozic v rámci poradenské sítě Počet výstupů (konzultace, akce, dohody, asistence) Termín 1. čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) Inovační manažer Královéhradeckého kraje 21

22 AKČNÍ PLÁN ( ) AKCE 2: Související aktivity: Poradenství při zpracování projektů a jejich následné realizaci - poradenství a podpora pro zapojení se do mezinárodních projektů v oblasti VVI Zajištění poradenství při zpracovávání konkrétních projektových záměrů týkajících se výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, které budou realizovány nebo budou mít Popis výrazný dopad na území kraje. Zajištění poskytování pomoci a poradenských služeb při zpracovávání vlastních projektových záměrů v případě zapojování do mezinárodních projektů a výzev v oblasti výzkumu a vývoje. Garant Technologické centrum Hradec Králové Zapojené subjekty Královéhradecký kraj, Centrum EP Možné zdroje financování Rozpočet KHK, OPPI Ukazatel Počet poskytnutých konzultací Termín 2.čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) INNOCENTER Hradec Králové 22

23 AKČNÍ PLÁN ( ) 3 Seznam zkratek a příloh Seznam zkratek: CAD ČMZRB EK EU IT KHK MMHK MPO ČR MŠMT ČR OP OP PI OP PS ČR - PR OP VaVpI OP VK OZE RIS KHK ROP SV RVVI VaV VVI Počítačem podporované projektování (computer-aided design) Českomoravská záruční a rozvojová banka Evropská komise Evropská unie Informační technologie Královéhradecký kraj Magistrát města Hradec Králové Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Operační program Operační program Podnikání a Inovace Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Operační program Výzkum a Vývoj pro Inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obnovitelné zdroje energie Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje Regionální operační program NUTS II Severovýchod Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje Výzkum a vývoj Výzkum, vývoj a inovace Seznam příloh: Příloha 1 Projektové listy 23

24 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

25 Obsah: Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje 3 Inovace studijních programů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Hradec Králové 7 Regionální inovační akademie 9 Interdisciplinární centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti 11 Národní síť spolupráce univerzit 13 Školský informační portál Královéhradeckého kraje 14 Strojírenské technologie očima mladého inženýra 16 CAD software - základní nástroj práce technika 18 Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu 20 Centrum odborného vzdělávání v lesnictví 21 Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE 22 Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví 23 Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech 24 Média a multimédia v pedagogické praxi 26 Digitální planetárium v Hradec Králové 28 Centrum talentů II 29 INNOCENTER Hradec Králové 31 Rozvoj infrastruktury pro výzkumné, vzdělávací, vývojové a inovační aktivity Univerzity Hradec Králové 32 Ovocnářský výzkumný institut 34 Centrum živočišných biotechnologií Kostelec nad Orlicí 35 Česko-polský inovační portál 36 Regionální inovační fond 38 Hradecký IT klastr 39 Vytvoření sítě Kontaktních center Česko Polské hospodářské spolupráce 41 BLUEINFO 43 European Automotive Strategy Network 44 Komplexní projektové řešení informačního systému GENERI BIOTECH včetně rekonstrukce obsolentního systému řízení provozu 46 R&D Centrum GENERI BIOTECH s.r.o. 48 1

26 AKČNÍ PLÁN ( ) PŘÍLOHA 1 Podnikání bez hranic 49 ERANET CROSSTEXNET Textil na rozcestí k novým aplikacím 50 European Regeneration Platform for Small and Medium Sized Cities 51 Komunikační strategie Regionální inovační strategie a Regionálního inovačního fondu 53 Inovační manažer Královéhradeckého kraje 54 2

27 PROJEKTOVÝ LIST INFORMACE O PŘEDKLADATELI Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Adresa Rokitanského 62, Hradec Králové IČ Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba Ing. Lenka Žáčková ředitelka Institutu dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové telefon INFORMACE O PROJEKTU Název projektu Cíle projektu Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje Projekt reaguje na potřebu personálního zabezpečení výzkumu a vývoje s ohledem na uplatnění nejnovějších poznatků a požadavků aplikační sféry projektovaných do akademické sféry a potažmo pregraduální přípravy absolventů vysokých škol. Cílem projektu je zlepšit odbornou přípravu pracovníků VaV, zejména s důrazem na mezioborové vazby. V projektu bude využita synergie již existujících pracovišť v regionu Hradce Králové, které se zaměřují na VaV v oblasti humánní medicíny, farmacie a biologie a biofyziky. Cílů projektu dosáhneme dalším vzděláváním pracovníků výzkumu a vývoje, propojením požadavků aplikační (podnikatelské) sféry VaV s akademickým prostředím a dále podporou vzniku intersektorálního týmu VaV jako přípravy pro činnost regionálního centra VaV. Záměrem je vyškolit a připravit týmy, které budou "hovořit stejnou řečí". Projekt bude realizovat žadatel UHK ve spolupráci s partnerem, společností ELLA- CS, s. r.o. Hradec Králové. Cílem projektu je zejména - zlepšit odbornou přípravu pracovníků VaV, s důrazem na mezioborové vazby - vytvořit předpoklady pro personální zabezpečení řízení VaV a transfer technologií - přispět k podpoře intersektorální mobility pracovníků VaV a jejich zapojení do (mezinárodních) týmů, flexibilitě a adaptabilitě pracovníků - podpořit odbornou přípravu pro zavádění systémů řízení jakosti na VŠ jako předpokladu pro realizaci VaV - vytvořit podmínky pro spolupráci praxe a VŠ v oblasti VaV a zlepšit přípravu absolventů VŠ pro realizaci VaV. Stručný popis projektu Specifické cíle projektu: - vzdělávání v oblasti materiálového výzkumu robotika a technická kybernetika s důrazem na mezioborové vazby - vzdělávání k systémům řízení pro realizaci VaV a k zavádění certifikace systémů řízení jakosti - vytváření vazeb v oboru -"medicína pro techniky" - osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví - vzdělávání pro šíření výsledků VaV do praxe, komunikaci a propagaci vědy - podpora vzniku intersektorálního týmu VaV (téma: aplikované přírodní vědy v humánní medicíně). 3

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 4. 12. 2013 4. Celostátní konference projektu SPINNET 1 Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014 Rozpočet

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Ostrava, 7. 8. 6. 2012

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Ostrava, 7. 8. 6. 2012 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Ostrava, 7. 8. 6. 2012 Celostátní konference projektu SPINNET 1 Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014 Cílem projektu

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více