REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN ( )

2 AKČNÍ PLÁN ( ) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická Hradec Králové Web: Tel.: Fax: Zpracováno v roce 2009 Spolufinancováno v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 2

3 AKČNÍ PLÁN ( ) Obsah: 1 Úvod Specifikace akcí jednotlivých priorit PRIORITA PRIORITA PRIORITA PRIORITA Seznam zkratek a příloh

4 AKČNÍ PLÁN ( ) 1 Úvod Akční plán vychází z Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (RIS KHK), která je řešena ve čtyřech hierarchických úrovních: o priorita, o specifický cíl, o opatření, o aktivity ( jednotlivé akce akčního plánu). Akční plán je hlavním nástrojem pro její implementaci a je nezbytným předpokladem pro naplňování všech stanovených cílů strategie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kraji. Představuje soupis akcí vycházejících z konkrétních aktivit definovaných ve strategii. Akce by měly být realizovány v následujících dvou letech 2010 a Realizace jednotlivých akcí bude koordinována a kontrolována Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI) jako hlavním subjektem zastřešujícím tuto tématiku na krajské úrovni. Na výběru aktivit, které jsou v podobě jednotlivých akcí definovány v akčním plánu, se podílely odborné pracovní skupiny. Prostřednictvím krátkého dotazníku se k výběru aktivit vyjadřovaly další subjekty s inovačním potenciálem v regionu. Všechny tyto výběry a hodnocení byly důležitým podkladem pro konečnou selekci a schválení jednotlivých akcí, které budou realizovány v následujících dvou letech, Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje se bude pravidelně scházet a kontrolovat realizaci akčního plánu. Dále bude rozhodovat o případných změnách v realizaci v souvislosti s aktuálním vývojem možností financování a vývojem inovačního prostředí v kraji. Na základě těchto jednání a rozhodnutí koordinačního subjektu bude docházet k aktualizaci akčního plánu. Pro další období se uvažuje opět s dvouletými akčními plány, tedy na roky a

5 AKČNÍ PLÁN ( ) 2 Specifikace akcí jednotlivých priorit 2.1 PRIORITA 1 Efektivní využití kapacit a potenciálu institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a výzkumných organizací Specifický cíl 1.1 Spolupráce a společná prezentace vzdělávacích institucí, výzkumných organizací a firem Opatření 1.1.A Podpora spolupráce středních a vysokých škol, výzkumných organizací a firem v oblasti výzkumu a vývoje AKCE 1: Související aktivity: Užší propojení vzdělávacích institucí (univerzit) s praxí nastavení profilu absolventa (požadovaného pro praxi, pro výzkum atd.), motivace učitelů, výchovných poradců a rodičů - stáže studentů a pedagogů ve firmách a vzdělávacích institucích - společné výzkumné projekty škol a firem Popis Zajištění užšího propojení pedagogů a studentů s praxí prostřednictvím stáží ve firmách a spolupráce škol a firem na výzkumných projektech. K podpoře takovéto spolupráce je zapotřebí motivovat pedagogické pracovníky, výchovné poradce i rodiče, aby byly studentům předávány znalosti odpovídající aktuálnímu vývoji ve firmách. Součástí zmíněných aktivit je také vytvoření profilu absolventa, který by nejlépe vyhovoval praxi v konkrétním oboru nebo výzkumné činnosti. Garant Královéhradecký kraj odbor školství Zapojené subjekty Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Technologické centrum Hradec Králové Možné zdroje financování OP VK, programové projekty MPO ČR pro podporu VaV Ukazatelé Počet podpořených projektů vč. finanční alokace Počet zapojených studentů a pedagogů Termín Průběžně Projekty naplňující opatření (i připravované) Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje Inovace studijních programů Filozofické fakulty Univerzity 5

6 AKČNÍ PLÁN ( ) Hradec Králové Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Hradec Králové Regionální inovační akademie Interdisciplinární centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti Národní síť spolupráce univerzit Opatření 1.1.B Společná prezentace oborů a možností uplatnění lidských zdrojů vzdělávacích institucí, výzkumných organizací a firem AKCE 2: Související aktivity: Publicita oborů a firem na školách - využití a větší propagace Školského informačního portálu Královéhradeckého kraje prezentace příkladů dobré praxe Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Termín Projekty naplňující opatření (i připravované) Zajištění publicity regionálních firem a zároveň i oborů (převážně technických), v nichž dané firmy podnikají a podpoření tak zájmu o tyto obory u žáků základních a středních škol a jejich rodičů. Větší přiblížení dlouhodobé perspektivy uplatnění se v těchto oborech a případně i firemní politiky u konkrétních firem (například pomocí prezentací a burz firem na školách, vytvoření propagačních materiálů apod.). Další aktivitou s tímto související je zveřejňování příkladů dobré praxe v rámci spolupráce vzdělávacích institucí a firem prostřednictvím Školského informačního portálu Královéhradeckého kraje. Královéhradecký kraj - odbor školství Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Technologické centrum Hradec Králové Rozpočet KHK, OP VK Počet podpořených projektů vč. finanční alokace zaměřených na společnou prezentaci Průběžně Školský informační portál Královéhradeckého kraje Strojírenské technologie očima mladého inženýra CAD software základní nástroj technika 6

7 AKČNÍ PLÁN ( ) Specifický cíl 1.2 Podpora perspektivních oborů pro výzkum a vývoj a talentovaných studentů Opatření 1.2.A Podpora technických a přírodovědných oborů Opatření 1.2.C Podpora talentovaných studentů a jejich získávání pro oblast výzkumu a vývoje AKCE 1: Implementace Akčního plánu podpory odborného vzdělávání MŠMT ČR pro posílení technického vzdělávání a využití dlouhodobých záměrů kraje Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Termín Projekty naplňující opatření (i připravované) Vytvoření podpůrných programů pro výzkumné a vývojové aktivity středních škol, které by byly financovány z prostředků soukromých i veřejných. Pomocí implementace Akčního plánu podpory odborného vzdělávání MŠMT ČR z roku 2008 a dlouhodobých záměrů kraje v této oblasti dosáhnout kumulativních účinků a podpořit tak výzkumné a vývojové aktivity vzdělávacích institucí. Královéhradecký kraj - odbor školství Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, výzkumné organizace Rozpočet KHK, OP VK, soukromé zdroje, ROP SV Počet realizovaných aktivit Akčního plánu MŠMT na území kraje Počet realizovaných projektů v oblasti odborného vzdělávání vč. finanční alokace Průběžně (viz termíny Akčního plánu MŠMT) Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu Centrum odborného vzdělávání v lesnictví Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví 7

8 AKČNÍ PLÁN ( ) AKCE 2: Související aktivity: Atraktivizace technických oborů - podpora inovativního a zejména kreativního a technického myšlení od mateřských škol až po vysoké školy (projekty na podporu technických oborů) - formování učitelů ve prospěch oborů technického zaměření (iniciovat učitele, aby studenty a žáky vedli k odborné práci) Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Termín Projekty naplňující opatření (i připravované) Zatraktivnění technických oborů a podpoření inovativního, kreativního a technického myšlení prostřednictvím formování učitelů, aby své žáky a studenty vedli k odborné práci. Od mateřských škol až po vysoké školy prosazovat doporučení, která podpoří kreativní a technické myšlení a přispějí tak ke zvýšenému zájmu o technické obory. Jednou z cest může být aplikace programu ERI (Explore - Research Innovate), který je zaměřen na rozvoj technické tvořivosti u mládeže. Královéhradecký kraj - odbor školství Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví, Technologické centrum Hradec Králové OP VK, VaVpI, rozpočet KHK Počet podpořených projektů vč. finanční alokace Počet zapojených studentů a pedagogů Průběžně Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech Média a multimédia v pedagogické praxi Strojírenské technologie očima mladého inženýra CAD software základní nástroj technika Digitální planetárium v Hradec Králové 8

9 AKČNÍ PLÁN ( ) AKCE 3: Související aktivity: Zapojování talentovaných studentů do výzkumných projektů - stipendia kraje případně firem pro talentované studenty - poskytování odměn za diplomové práce s přínosem pro firmy Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatel Termín Projekty naplňující opatření (i připravované) Podporování talentovaných studentů a jejich motivování k zapojení do výzkumných projektů a prací, které mají konkrétní přínosy pro firmy. Královéhradecký kraj - odbor školství Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Technologické centrum Hradec Králové Rozpočet KHK, OP VK Počet podpořených studentů Průběžně Centrum talentů II 9

10 AKČNÍ PLÁN ( ) 2.2 PRIORITA 2 Vytváření podmínek pro spolupráci v oblasti inovací Specifický cíl 2.1 Infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace Opatření 2.1.A Rozvoj a podpora fyzické inovační infrastruktury AKCE 1: Související aktivity: Rozvoj center pro spolupráci a transfer technologií - výstavba, rozvoj a podpora vědecko technických parků - výstavba, rozvoj a podpora univerzitních kampusů Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Termín Projekty naplňující opatření (i připravované) Centrum pro spolupráci a transfer technologií má za cíl podporovat především firmy s inovačními záměry, poskytovat poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví a podporovat transfer technologií. Tato infrastruktura je v regionu částečně vybudovaná a to v podobě Technologického centra Hradec Králové, ale je nutný její další rozvoj. Dále bude podporován vznik a rozvoj dalších článků fyzické inovační infrastruktury v podobě univerzitních kampusů. Královéhradecký kraj Technologické centrum Hradec Králové, vzdělávací instituce, Magistrát města Hradce Králové, Královéhradecký kraj, klastry, podnikatelské subjekty OPPI, OP VaVpI, rozpočet MMHK, rozpočet KHK Počet podpořených projektů vč. finanční alokace Počet center (počet subjektů v centrech) Průběžně INNOCENTER Hradec Králové Rozvoj infrastruktury pro výzkumné, vzdělávací, vývojové a inovační aktivity Univerzity Hradec Králové Ovocnářský výzkumný institut Centrum živočišných biotechnologií Kostelec nad Orlicí 10

11 AKČNÍ PLÁN ( ) Opatření 2.1.B Rozvoj a podpora informační inovační infrastruktury AKCE 2: Vytvoření platformy spolupráce pro střetávání nabídky a poptávky po výzkumných a vývojových kapacitách Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Termín 2010 Vytvoření platformy spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje na bázi internetového portálu. Portál bude zajišťovat následující funkce: prostřednictvím vytvořené mapy stávajících kapacit bude zprostředkovávat nabídku a poptávku po výzkumných a vývojových kapacitách firmám a subjektům inovační infrastruktury Královéhradeckého kraje, bude spravovat a zajišťovat databázi poptávek firem, informovat o lokalizaci rozvojových území pro výzkum a vývoj, zajišťovat monitoring dotací pro výzkum a vývoj, propagaci inovačních aktivit a artikulaci inovačních témat. Královéhradecký kraj odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Technologické centrum Hradec Králové, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Centrum EP, Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví, Univerzita Hradec Králové OPPS ČR - PR Počet podpořených projektů zaměřených na platformy spolupráce vč. finanční alokace Projekty naplňující opatření (i připravované) Česko - polský inovační portál 11

12 AKČNÍ PLÁN ( ) Specifický cíl 2.2 Finanční prostředky na podporu rozvoje výzkumu, vývoje a inovací Opatření 2.2.A Rozvoj mechanismů financujících inovační aktivity v regionu AKCE 1: Vytvoření Regionálního inovačního fondu na krajské úrovni - financování dotační, grantové a dluhové Vytvoření krajského dotačního programu na podporu Popis inovačních aktivit v Královéhradeckém kraji s možností dotačního, grantového a dluhového financování. Garant Královéhradecký kraj Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Zapojené subjekty Centrum EP Možné zdroje financování Rozpočet KHK Spuštění a počet výzev Regionálního inovačního fondu Ukazatelé Počet úspěšných žadatelů vč. výše přidělených finančních prostředků Termín 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) Regionální inovační fond AKCE 2: Související aktivity: Záruky za úvěry a půjčky na předfinancování, spolufinancování a přípravu projektů financovaných ze zdrojů EU - zavedení systému mikropůjček (start-up, spin-off firmy) Zlepšení dostupnosti půjček a záruk za úvěry na předfinancování, spolufinancování a přípravu projektů Popis financovaných ze zdrojů EU. Zlepšení informovanosti o možnostech jejich použití (školení, workshopy, konference) s cílem napomoci většímu množství subjektů v realizaci jejich projektů v rámci evropských programů. Garant Královéhradecký kraj Zapojené subjekty ČMZRB, CzechInvest, Možné zdroje financování Rozpočet KHK, rozpočet ČMZRB Ukazatel Počet konaných akcí vč. počtu jejich účastníků Termín

13 AKČNÍ PLÁN ( ) Projekty naplňující opatření (i připravované) 13

14 AKČNÍ PLÁN ( ) 2.3 PRIORITA 3 Posilování inovační výkonnosti progresivních odvětví (medicína, farmacie, textil, technické plasty, ICT, strojírenství, zemědělství, potravinářství, stavebnictví, automobilový průmysl, lesnictví a dřevozpracující průmysl, energetika, obnovitelné zdroje) Specifický cíl 3.1 Podpora a spolupráce podnikatelských subjektů v oblasti výzkumu a vývoje Opatření 3.1.A Vyhledávání, propagování a podpora excelentních oborů v regionu Opatření 3.1.B Propojení podnikatelských subjektů a ostatních regionálních aktérů v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit AKCE 1: Související aktivity: Aktivní vyhledávání subjektů v kraji i mimo něj a zahraničních subjektů, které by se staly aktivními partnery pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem v regionu (zaměření na osobní kontakty a vytváření prostředí pro spolupráci) - burza výzkumných a inovačních námětů - burza progresivních technologií a prototypových a výrobních kapacit - burza vývojových kapacit pro zkušebnictví - burza perspektivních a inovačních podnětů a nápadů - kooperační burzy (zaměřené na určitá odvětví nebo i průřezově kde se školy potkávají s firmami apod.) - rozvoj spolupráce klastrů (jak uvnitř, tak napříč klastry) Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Realizace tématických setkání s důrazem na osobní kontakty a navázání spolupráce. Cílem setkání a souvisejících aktivit bude posílení vzájemných vazeb zúčastněných subjektů a zvýšení informovanosti podnikatelských subjektů o sobě navzájem. V rámci těchto aktivit se bude úzce spolupracovat s klastrovými iniciativami v kraji s cílem zlepšit jejich vzájemnou spolupráci. Královéhradecký kraj Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, klastry, vzdělávací instituce, firmy, výzkumné organizace, Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví OPPI, Rozpočet KHK, OPPS ČR-PR, OP VK 14

15 AKČNÍ PLÁN ( ) Ukazatelé Počet podpořených projektů vč. finanční alokace Počet konaných akcí vč. počtu jejich účastníků Termín Od 1. čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) Hradecký IT klastr Česko-polský inovační portál Vytvoření sítě Kontaktních center Česko Polské hospodářské spolupráce Regionální inovační akademie AKCE 2: Vyhledávání projektů v oborech přinášejících nadprůměrnou přidanou hodnotu Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatel Na základě komunikace veřejné správy s podnikatelským sektorem vyhledat projekty přinášející nadprůměrnou přidanou hodnotu, které nejsou realizovány (nedostatečné finanční zdroje, absence vhodných partnerů apod.) a najít možnosti usnadnění jejich realizace. Královéhradecký kraj Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, klastry, vzdělávací instituce, firmy, výzkumné organizace, Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví Rozpočet KHK, OP VaVpI, OPPI, ROP SV, OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, Komunitární programy EK, soukromé zdroje Počet projektů Termín Od 1. čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) BLUEINFO European Automotive Strategy Network Komplexní projektové řešení informačního systému GENERI BIOTECH včetně rekonstrukce obsolentního systému řízení provozu R&D Centrum GENERI BIOTECH s.r.o. AKCE 3: Podpora národní a mezinárodní spolupráce na oborových, technologických a regionálních platformách Související aktivity: - podpora příhraniční spolupráce v oblasti inovací (portál, semináře, výměna zkušeností) 15

16 AKČNÍ PLÁN ( ) Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatel Termín Od 1. čtvrtletí 2010 Z pozice veřejné správy informovat o možnostech navázání partnerských vztahů mimo region, informovat o výhodách zapojení do oborových a technologických platforem a podpořit možná zapojení do těchto uskupení. Aktivně vyhledávat a vytipovávat firmy, které by mohly být zapojeny do mezinárodních projektů. Královéhradecký kraj Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, klastry, vzdělávací instituce, firmy, výzkumné organizace, Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví OPPS ČR - PR, OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, Komunitární programy EK Počet podpořených mezinárodních projektů (akcí) vč. finanční alokace Projekty naplňující opatření (i připravované) Česko-polský inovační portál Vytvoření sítě Kontaktních center Česko Polské hospodářské spolupráce Podnikání bez hranic ERANET CROSSTEXNET Textil na rozcestí k novým aplikacím European Regeneration Platform for Small & Medium-Sized Cities Specifický cíl 3.2 Lidské zdroje pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity Opatření 3.2.A Zvýšení podílu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji v kraji na hodnotu celostátního průměru 16

17 AKČNÍ PLÁN ( ) AKCE 1: Související aktivity: Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Dlouhodobá spolupráce škol a firem v oblasti umísťování studentů na praxe - motivace studentů k cíleným stážím (podpora stáží ze strany podnikatelských subjektů) - motivace firem k zaměstnávání studentů - podpora výkonu odborné praxe ve firmách a podpora prvního zaměstnání ve firmách - podpora praxí studentů pedagogické fakulty připravujících se na výuku technických předmětů ve výrobních podnicích Zapojení zaměstnavatelů (podnikatelských subjektů, výzkumných organizací) do procesu praktické výuky s cílem získat pracovní sílu potřebné kvalifikace a dovedností. Propojením možností veřejné správy, vzdělávacích institucí a potenciálních zaměstnavatelů motivovat studenty k cíleným stážím v potřebných oborech a navázání dlouhodobějších vztahů studentů a budoucích zaměstnavatelů např. formou částečných úvazků studentů na konkrétní úkol, zajištění prvního zaměstnání apod. Královéhradecký kraj odbor školství Termín Od 1. čtvrtletí 2010 Vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty OP VK, rozpočet KHK, soukromé zdroje Počet podpořených projektů vč. finanční alokace Počet zapojených studentů Projekty naplňující opatření (i připravované) Specifický cíl 3.3 Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit Opatření 3.3.A Zvýšení podílu soukromých finančních zdrojů na výzkum a vývoj 17

18 AKČNÍ PLÁN ( ) AKCE 1: Inovační vouchery (podpora inovačních projektů ve firmách ve spolupráci se vzdělávacími institucemi) Jednorázová dotace firmám na nákup znalostí od vzdělávacích institucí a výzkumné sféry v Královéhradeckém kraji. Dotační prostředky podpoří spolupráci firem a vzdělávacích institucí a výzkumných organizací v kraji na menších společných Popis projektech a nastartují další navazující spolupráci financovanou již ze soukromých zdrojů. Vouchery bude možné využít např. na vývoj produktu, služby, procesu, na testování nebo měření, návrh prototypu, na inovační nebo technologický audit apod. Garant Královéhradecký kraj Zapojené subjekty Vzdělávací instituce, firmy, výzkumné organizace Možné zdroje financování Rozpočet KHK Ukazatel Počet podpořených projektů (využitých voucherů) Termín Od 1. čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) 18

19 AKČNÍ PLÁN ( ) 2.4 PRIORITA 4 Rozvoj inovačního prostředí poradenské služby, publicita Specifický cíl 4.1 Propagace a publicita inovačního prostředí Opatření 4.1.A Propagace a publicita inovací Opatření 4.1.C Koncepční přístup ze strany samosprávy k inovačnímu prostředí AKCE 1: Související aktivity: Vytvoření komunikační strategie v návaznosti na zpracovanou RIS KHK (analýzy existujících komunikačních kanálů a nastavení komunikačních cest pro jednotlivé konkrétní aktivity vycházející z RIS KHK) - aktualizace analýzy inovačního prostředí v regionu - propagace a zviditelnění institucí a firem, kde fungují vztahy na bázi spolupráce (příklady dobré praxe, ocenění, forma soutěží, využití krajského materiálu U nás v kraji a další regionální tisk) - workshopy a konference ke zvyšování povědomí o inovacích (možnosti spolupráce škol a firem, možnosti spolupráce všech subjektů inovační infrastruktury) Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Vytvoření komunikační strategie v návaznosti na RIS KHK, která nastaví základní komunikační pravidla pro subjekty koordinující aktivity ve prospěch inovačního prostředí v kraji (např. RVVI). V souvislosti s tímto budou realizovány propagační a informační kampaně o problematice inovací a inovačního prostředí obecně na regionální úrovni a pravidelně aktualizována analýza inovačního prostředí v kraji. Královéhradecký kraj - Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, klastry, vzdělávací instituce, firmy, výzkumné organizace, Technologické centrum Hradec Králové Rozpočet KHK, ROP SV 19

20 AKČNÍ PLÁN ( ) Ukazatelé Termín Červen 2010 Počet konaných akcí vč. počtu jejich účastníků Počet navazujících dokumentů na RIS (analýzy, strategie) Projekty naplňující opatření (i připravované) Komunikační strategie Regionální inovační strategie a Regionálního inovačního fondu Opatření 4.1.B Propagace a publicita strategických dokumentů se vztahem k inovačnímu prostředí AKCE 2: Zajistit provázanost RIS KHK s oborovými a koncepčními dokumenty na úrovni kraje Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatel Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje má za cíl připravit podmínky pro lepší inovační prostředí v kraji. Toto prostředí je ovlivňováno řadou dalších faktorů, které jsou v současné době prostřednictvím různých koncepcí na krajské úrovni řešeny. Zajištěním provázanosti RIS KHK s dalšími krajskými koncepčními dokumenty se zamezí výrazným překryvům v řešené problematice. Královéhradecký kraj Centrum EP Rozpočet KHK Termín Leden 2010 Počet priorit a opatření ve strategických regionálních dokumentech zaměřených na rozvoj inovačního prostředí Projekty naplňující opatření (i připravované) AKCE 3: Vytvoření jednotného vizuálního stylu RIS KHK Popis Garant Zapojené subjekty Možné zdroje financování Ukazatelé Vytvoření jednotné grafické podoby pro RIS KHK a propagaci inovačního prostředí v kraji, pod kterou bude celá problematika komunikována a propagována navenek. Královéhradecký kraj - Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Centrum EP, Technologické centrum Hradec Králové, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Rozpočet KHK, ROP SV Počet propagačních akcí 20

21 AKČNÍ PLÁN ( ) Počet vytvořených propagačních materiálů Termín Příprava 2009, 1. čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) Komunikační strategie Regionální inovační strategie a Regionálního inovačního fondu Specifický cíl 4.2 Poradenství Opatření 4.2.A Podpora realizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit AKCE 1: Vytvoření poradenské sítě vytvoření pozice Inovační manažer a vybudování sítě oborových inženýrů z progresivních oborů Vytvoření pozice inovačního manažera na krajské úrovni, který bude zastřešovat problematiku výzkumu, vývoje a inovací v kraji, bude komunikovat se subjekty inovačního prostředí v regionu, úzce spolupracovat s RVVI a iniciovat aktivity zajišťující implementaci RIS KHK. Cílem je zajistit jedno centrální místo zabývající se problematikou Popis inovačního prostředí v kraji pro usnadnění komunikace inovačních subjektů s veřejnou správou a pro zajištění kvalitních poradenských služeb. Zamezit tak roztříštěnosti nabídky těchto služeb. Inovační manažer bude součástí sítě oborových inženýrů z oborů, které byly vytipovány jako progresivní. V rámci této sítě bude zastávat koordinační roli. Garant Královéhradecký kraj Obce, úřad práce, Technologické centrum Hradec Králové, Zapojené subjekty Centrum EP, Místní akční skupiny, Krajská hospodářská komora Krajská hospodářská komora Možné zdroje financování Rozpočet KHK, ROP SV Ukazatelé Počet vytvořených pozic v rámci poradenské sítě Počet výstupů (konzultace, akce, dohody, asistence) Termín 1. čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) Inovační manažer Královéhradeckého kraje 21

22 AKČNÍ PLÁN ( ) AKCE 2: Související aktivity: Poradenství při zpracování projektů a jejich následné realizaci - poradenství a podpora pro zapojení se do mezinárodních projektů v oblasti VVI Zajištění poradenství při zpracovávání konkrétních projektových záměrů týkajících se výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, které budou realizovány nebo budou mít Popis výrazný dopad na území kraje. Zajištění poskytování pomoci a poradenských služeb při zpracovávání vlastních projektových záměrů v případě zapojování do mezinárodních projektů a výzev v oblasti výzkumu a vývoje. Garant Technologické centrum Hradec Králové Zapojené subjekty Královéhradecký kraj, Centrum EP Možné zdroje financování Rozpočet KHK, OPPI Ukazatel Počet poskytnutých konzultací Termín 2.čtvrtletí 2010 Projekty naplňující opatření (i připravované) INNOCENTER Hradec Králové 22

23 AKČNÍ PLÁN ( ) 3 Seznam zkratek a příloh Seznam zkratek: CAD ČMZRB EK EU IT KHK MMHK MPO ČR MŠMT ČR OP OP PI OP PS ČR - PR OP VaVpI OP VK OZE RIS KHK ROP SV RVVI VaV VVI Počítačem podporované projektování (computer-aided design) Českomoravská záruční a rozvojová banka Evropská komise Evropská unie Informační technologie Královéhradecký kraj Magistrát města Hradec Králové Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Operační program Operační program Podnikání a Inovace Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Operační program Výzkum a Vývoj pro Inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obnovitelné zdroje energie Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje Regionální operační program NUTS II Severovýchod Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje Výzkum a vývoj Výzkum, vývoj a inovace Seznam příloh: Příloha 1 Projektové listy 23

24 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

25 Obsah: Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje 3 Inovace studijních programů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Hradec Králové 7 Regionální inovační akademie 9 Interdisciplinární centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti 11 Národní síť spolupráce univerzit 13 Školský informační portál Královéhradeckého kraje 14 Strojírenské technologie očima mladého inženýra 16 CAD software - základní nástroj práce technika 18 Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu 20 Centrum odborného vzdělávání v lesnictví 21 Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE 22 Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví 23 Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech 24 Média a multimédia v pedagogické praxi 26 Digitální planetárium v Hradec Králové 28 Centrum talentů II 29 INNOCENTER Hradec Králové 31 Rozvoj infrastruktury pro výzkumné, vzdělávací, vývojové a inovační aktivity Univerzity Hradec Králové 32 Ovocnářský výzkumný institut 34 Centrum živočišných biotechnologií Kostelec nad Orlicí 35 Česko-polský inovační portál 36 Regionální inovační fond 38 Hradecký IT klastr 39 Vytvoření sítě Kontaktních center Česko Polské hospodářské spolupráce 41 BLUEINFO 43 European Automotive Strategy Network 44 Komplexní projektové řešení informačního systému GENERI BIOTECH včetně rekonstrukce obsolentního systému řízení provozu 46 R&D Centrum GENERI BIOTECH s.r.o. 48 1

26 AKČNÍ PLÁN ( ) PŘÍLOHA 1 Podnikání bez hranic 49 ERANET CROSSTEXNET Textil na rozcestí k novým aplikacím 50 European Regeneration Platform for Small and Medium Sized Cities 51 Komunikační strategie Regionální inovační strategie a Regionálního inovačního fondu 53 Inovační manažer Královéhradeckého kraje 54 2

27 PROJEKTOVÝ LIST INFORMACE O PŘEDKLADATELI Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Adresa Rokitanského 62, Hradec Králové IČ Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba Ing. Lenka Žáčková ředitelka Institutu dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové telefon INFORMACE O PROJEKTU Název projektu Cíle projektu Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje Projekt reaguje na potřebu personálního zabezpečení výzkumu a vývoje s ohledem na uplatnění nejnovějších poznatků a požadavků aplikační sféry projektovaných do akademické sféry a potažmo pregraduální přípravy absolventů vysokých škol. Cílem projektu je zlepšit odbornou přípravu pracovníků VaV, zejména s důrazem na mezioborové vazby. V projektu bude využita synergie již existujících pracovišť v regionu Hradce Králové, které se zaměřují na VaV v oblasti humánní medicíny, farmacie a biologie a biofyziky. Cílů projektu dosáhneme dalším vzděláváním pracovníků výzkumu a vývoje, propojením požadavků aplikační (podnikatelské) sféry VaV s akademickým prostředím a dále podporou vzniku intersektorálního týmu VaV jako přípravy pro činnost regionálního centra VaV. Záměrem je vyškolit a připravit týmy, které budou "hovořit stejnou řečí". Projekt bude realizovat žadatel UHK ve spolupráci s partnerem, společností ELLA- CS, s. r.o. Hradec Králové. Cílem projektu je zejména - zlepšit odbornou přípravu pracovníků VaV, s důrazem na mezioborové vazby - vytvořit předpoklady pro personální zabezpečení řízení VaV a transfer technologií - přispět k podpoře intersektorální mobility pracovníků VaV a jejich zapojení do (mezinárodních) týmů, flexibilitě a adaptabilitě pracovníků - podpořit odbornou přípravu pro zavádění systémů řízení jakosti na VŠ jako předpokladu pro realizaci VaV - vytvořit podmínky pro spolupráci praxe a VŠ v oblasti VaV a zlepšit přípravu absolventů VŠ pro realizaci VaV. Stručný popis projektu Specifické cíle projektu: - vzdělávání v oblasti materiálového výzkumu robotika a technická kybernetika s důrazem na mezioborové vazby - vzdělávání k systémům řízení pro realizaci VaV a k zavádění certifikace systémů řízení jakosti - vytváření vazeb v oboru -"medicína pro techniky" - osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví - vzdělávání pro šíření výsledků VaV do praxe, komunikaci a propagaci vědy - podpora vzniku intersektorálního týmu VaV (téma: aplikované přírodní vědy v humánní medicíně). 3

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více