MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17"

Transkript

1 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Ing. Radka Krištofová starostka František Schindler místostarosta Za správnost: Bc. Dagmar Vahalová, zapisovatelka Vyhotoveno dne:

2 PŘEHLED USNESENÍ 64. SCHŮZE RADY MĚSTA FULNEK ZE DNE Číslo usn. Číslo mat. Problematika Odbor, p. o Program jednání 64. schůze Rady města Fulneku Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem bytů FO Plnění investičních akcí za rok 2016 OIŽP Příprava investičních akcí na rok 2017 OIŽP Vyhodnocení "Akčního plánu za rok 2016" OIŽP Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 29 a č. 30 OIŽP Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky OIŽP Projednání žádosti o změnu místní úpravy na pozemní komunikaci OIŽP Informace o průběhu projektu rekonstrukce objektu MŠ U Sýpky OIŽP Rozpočtové opatření č. 1/2017 FO Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - parc.č. 1677/84 v k.ú. Fulnek Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - stavba kabelové přípojky NN, VN - parc.č. 172 a 1060/1 v k.ú. Dolejší Kunčice Záměr směny lesního pozemku v k.ú. Slezské Vlkovice za lesní pozemek v k.ú. Dolejší Kunčice Záměr prodeje jednotky č. 277/5 jiný nebytový prostor FO Prodej pozemků u rybníků v k.ú. Lukavec u Bílovce a v k.ú. Děrné Odvolání a jmenování člena Komise Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na volební období Prodej části pozemku parc.č. 1659/1 v k.ú. Fulnek FO Stanovení odměny za výkon funkce člena zastupitelstva Přehled činnosti a návštěvnosti spojené s prohlídkou a výkladem o historii města Fulneku v roce 2016 Zpráva o kontrolách provedených v Městském kulturním centru ve Fulneku, příspěvkové organizaci za rok 2016 FO FO FO FO FO Vedení města OVV MKCF Plnění investičních akcí za 2. pololetí roku 2016 MKCF Zpráva o kontrolách provedených v MLF p.o. v roce 2016 MLF Plnění investičních akcí za r za MLF, p.o. MLF Zpráva o plnění investičních akcí za 2. pololetí roku 2016 ZŠ JAK Strana 2 (celkem 10)

3 Zpráva o plnění investičních akcí za 2. pololetí roku Zpráva o kontrolách provedených v ZŠ a MŠ T.G.Masarykova Fulnek v roce 2016 Zpráva o kontrolách provedených v ZŠ J. A. Komenského Fulnek v roce 2016 Zpráva o kontrolách provedených v roce 2016 v Technických službách města Fulnek, příspěvkové organizaci Ceník služeb na veřejných pohřebištích ve Fulneku a jeho místních částech Kontrola plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Fulneku ZŠ a MŠ TGM ZŠ a MŠ TGM ZŠ JAK TSMF TSMF OVV 1219/64/17 1. schvaluje program 64. schůze Rady města Fulneku konané dne /64/17 Mat. č rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ve věci prodloužení doby nájmu s: 1.1 pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemkyní bytu č. 9 v domě čp. 165 ve Fulneku, u. Fučíkova, standardní kvality, velikosti 1+1, doba nájmu do , 1.2 pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemkyní bytu č. 5 v domě čp. 8 ve Fulneku, nám. Komenského, standardní kvality, velikosti 3+1, doba nájmu do , 1.3 pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemkyní bytu č. 5 v domě čp. 396 ve Fulneku, ul. Masarykova, standardní kvality, velikosti 3+1, doba nájmu do , 1.4 pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemcem bytu č. 5 v domě čp. 69 ve Fulneku, ul. Masarykova, standardní kvality, velikosti 3+1, doba nájmu do , 1.5 pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemkyní bytu č. 1 v domě čp. 31 ve Fulneku, ul. Řeznická, standardní kvality, velikosti 2+1, doba nájmu do , 1.6 pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemcem bytu č. 2 v domě čp. 137 ve Fulneku, ul. Mendlova, standardní kvality, velikosti 1+1, doba nájmu do Strana 3 (celkem 10)

4 1221/64/17 Mat. č. 2 plnění investičních akcí za rok /64/17 Mat. č. 3 přehled investičních akcí na rok /64/17 Mat. č. 4 vzít na vědomí vyhodnocení "Akčního plánu na roky " k /64/17 Mat. č schvaluje 1.1 dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 29 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Fulnek, 1.2 dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 30 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Fulnek. 1225/64/17 Mat. č rozhodla zrušit veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci s názvem Rekonstrukce a rozšíření chodníků v Jerlochovicích z důvodu nehospodárnosti. 1226/64/17 Mat. č. 7 žádost o změnu svislého a vodorovného dopravního značení na ulici Masarykova, a to dodatkové tabulky E04 ze 60 m na 45 m, zároveň zkrácení délky úseku vodorovné dopravní značky V12c na 45 m, počínaje od zákazové dopravní značky B28 a dále žádost o změnu zákazové dopravní značky B29 - zákaz stání, umístěné u prodejny "TETA" na značku B28 - zákaz zastavení. 2. rozhodla nevyhovět žádosti o změnu svislého a vodorovného dopravního značení na ulici Masarykova, a to dodatkové tabulky E04 ze 60 m na 45 m, zároveň zkrácení délky úseku vodorovné dopravní značky V12c na 45 m, počínaje od zákazové Strana 4 (celkem 10)

5 dopravní značky B28 a dále žádost o změnu zákazové dopravní značky B29 - zákaz stání, umístěné u prodejny "TETA" na značku B28 - zákaz zastavení. 1227/64/17 Mat. č. 8 vzít na vědomí informace o průběhu projektu rekonstrukce Mateřské školy U Sýpky. 1228/64/17 Mat. č schvaluje změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 1/2017, dle přílohy usnesení č. 1 po které činí: příjmy ,00 Kč, výdaje ,00 Kč, financování ,00 Kč. 1229/64/17 Mat. č rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu spočívající v právu zřízení a umístění kabelové přípojky NN v pozemku parc. č. 1677/84 (orná půda) v katastrálním území Fulnek ve vlastnictví města Fulnek, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 50 Kč za každý započatý m 2 (minimální celková sazba činí Kč) + jednorázový poplatek ve výši Kč + DPH, se společností ČEZ Distribude, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ: , jako budoucím oprávněným. 1230/64/17 Mat. č rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu spočívající v právu zřízení a umístění kabelové přípojky VN a NN v pozemcích parc. č. 172 (trvalý travní porost) a parc. č. 1060/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Dolejší Kunčice ve vlastnictví města Fulnek, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 50 Kč za každý započatý m 2 (minimální celková sazba činí Kč) + jednorázový poplatek ve výši Kč + DPH, se společností BAZE alfa, s.r.o. se sídlem Dolejší Kunčice 65, Fulnek, IČ: , jako budoucím oprávněným. Strana 5 (celkem 10)

6 1231/64/17 Mat. č. 12 neschválit záměr směnit pozemek parc. č. 612 (lesní pozemek) o výměře 4206 m 2 v k. ú. Slezské Vlkovice se všemi součástmi a příslušenstvím ve vlastnictví města Fulneku, za pozemek parc. č. 521/4 (lesní pozemek) o výměře 4459 m 2 v k. ú. Dolejší Kunčice se všemi součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví Jxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1232/64/17 Mat. č. 13 zveřejnit záměr prodeje jednotky č. 277/5 - jiný nebytový prostor v domě č.p. 277 na ulici Kapucínská ve Fulneku, postaveném na pozemku parc. č. 718, v k.ú. Fulnek, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 1299/18677 na společných částech budovy i pozemku, za minimální cenu Kč. 1233/64/17 Mat. č prodat pozemky parc.č. 3149/1 ostatní plocha o výměře 432 m 2, parc.č. 3149/2 ostatní plocha o výměře 329 m 2, parc.č. 3150/2 ostatní plocha o výměře 169 m 2, parc.č. 949/29 trvalý travní porost o výměře 61 m 2 vše v k.ú. Lukavec u Bílovce a část pozemku parc.č. 632/5 lesní pozemek, oddělený dle geometrického plánu č /2016 a nově označený jako pozemek 632/11 o výměře 88m 2, část pozemku parc.č. 632/7 lesní pozemek, oddělený dle geometrického plánu č /2016 a nově označený jako pozemek 632/12 o výměře 9 m 2, část pozemku parc.č. 628/1 lesní pozemek, oddělený dle geometrického plánu č /2016 a nově označený jako pozemek 628/7 o výměře 40 m 2, vše v k.ú. Děrné. Vše včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, za kupní cenu 20 Kč/m 2 + DPH, tj při celkové výměře 1128 m 2 činí Kč Kč DPH, tj Kč celkem Dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.2 uzavřít kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí mezi městem Fulnek jako prodávajícím a Dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako kupujícím. Strana 6 (celkem 10)

7 1234/64/17 Mat. č odvolává člena komise Fondu rozvoje bydlení města Fulneku: Ing. Oldřicha Chromého 2. jmenuje člena komise Fondu rozvoje bydlení města Fulneku: JUDr. Václava Dobrozemského 1235/64/17 Mat. č prodat část pozemku parc.č. 1659/1 (orná půda) v k. ú. Fulnek, oddělenou dle geometrického plánu č /2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1659/34 (orná půda) o výměře 9 m 2 v k.ú. Fulnek, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, za kupní cenu 250 Kč/m 2 + DPH manželům Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tj Kč celkem, 1.2 uzavřít kupní smlouvu o převodu nemovité věci mezi městem Fulnek jako prodávajícím a mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako kupujícími. 1236/64/17 Mat. č. 17 stanovit 1.1 měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města Fulneku s účinností od takto: Strana 7 (celkem 10) člen/členka zastupitelstva města 731 Kč člen/členka rady města Kč předseda/předsedkyně výboru zastupitelstva města Kč předseda/předsedkyně komise rady města Kč člen/členka výboru zastupitelstva města Kč člen/členka komise rady města Kč 1.2 že při souběhu výkonu několika funkcí bude měsíční odměna neuvolněnému členu zastupitelstva města poskytovaná ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce, 1.3 že takto stanovené měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města budou poskytovány od , 1.4 že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna nastupujícímu náhradníkovi náležet ode dne složení slibu, 1.5 že v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení nebo jmenování do funkce (předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet

8 ode dne zvolení nebo jmenování do této funkce. 1237/64/17 Mat. č. 18 přehled činnosti a návštěvnosti spojené s prohlídkou a výkladem o historii města Fulneku v roce /64/17 Mat. č. 19 zprávu o kontrolách provedených v Městském kulturním centru ve Fulneku, příspěvkové organizaci za rok /64/17 Mat. č. 20 plnění investičních akcí Městského kulturního centra ve Fulneku, příspěvkové organizace za 2. pololetí roku /64/17 Mat. č. 21 zprávu o kontrolách provedených v Městských lesích Fulnek, příspěvkové organizace, v roce /64/17 Mat. č. 29 zprávu o plnění investičních akcí v Městských lesích Fulnek, příspěvkové organizaci, za 2. pololetí r /64/17 Mat. č. 22 zprávu o plnění investičních akcí v Základní škole J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvkové organizaci, za 2. pololetí roku Strana 8 (celkem 10)

9 1243/64/17 Mat. č. 23 zprávu o plnění investičních akcí v Základní a Mateřské škole T. G. Masaryka Fulnek, příspěvkové organizace, za 2. pololetí roku /64/17 Mat. č. 24 zprávu o kontrolách provedených v Základní a Mateřské škole T. G. Masarykova Fulnek, příspěvková organizace, v roce /64/17 Mat. č. 25 zprávu o kontrolách provedených v Základní škole J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvkové organizaci, v roce /64/17 Mat. č. 26 zprávu o kontrolách provedených v Technických službách města Fulnek, příspěvkové organizaci, v roce /64/17 Mat. č ruší usnesení Rady města Fulneku č. 1086/56/16 ze dne schvaluje Ceník za nájem pozemků a služeb na veřejných pohřebištích ve Fulneku a jeho místních částech. 3. schvaluje vzor nájemní smlouvy na úložné schránky v kolumbáriu na hřbitově ve Fulneku. a kupní smlouvy na krycí desku 1248/64/17 Mat. č schvaluje kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Fulneku. Strana 9 (celkem 10)

10 Příloha č. 1 k Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne Strana 10 (celkem 10)

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne 28.08.2018 čís. 2162/113/18-2182/113/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 65. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1249/65/ /65/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 65. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1249/65/ /65/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 65. schůze Rady města Fulnek konané dne 01.02.2017 čís. 1249/65/17-1268/65/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne 27.09.2018 čís. 2260/118/18-2274/118/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

Usnesení. ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.04.2016 čís. 847/43/16-856/43/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 72/4/18-95/4/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 72/4/18-95/4/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 4. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.12.2018 čís. 72/4/18-95/4/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodrţení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o ochraně

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 61. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1161/61/ /61/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 61. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1161/61/ /61/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 61. schůze Rady města Fulnek konané dne 28.11.2016 čís. 1161/61/16-1183/61/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 62. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1184/62/ /62/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 62. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1184/62/ /62/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 62. schůze Rady města Fulnek konané dne 19.12.2016 čís. 1184/62/16-1212/62/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 101. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1915/101/ /101/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 101. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1915/101/ /101/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 101. schůze Rady města Fulnek konané dne 26.03.2018 čís. 1915/101/18-1934/101/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 96. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1777/96/ /96/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 96. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1777/96/ /96/18 MĚSTO FULNEK Usnesení z 96. schůze Rady města Fulnek konané dne 22.01.2018 čís. 1777/96/18-1815/96/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 01/01/14-15/01/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 01/01/14-15/01/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 10.11.2014 čís. 01/01/14-15/01/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 86. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1576/86/ /86/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 86. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1576/86/ /86/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 86. schůze Rady města Fulnek konané dne 14.09.2017 čís. 1576/86/17-1616/86/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 120. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2281/120/ /120/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 120. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2281/120/ /120/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 120. schůze Rady města Fulnek konané dne 22.10.2018 čís. 2281/120/18-2313/120/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 44/4/19-66/4/19

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 44/4/19-66/4/19 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 11.02.2019 čís. 44/4/19-66/4/19 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 104. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1945/104/ /104/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 104. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1945/104/ /104/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 104. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.04.2018 čís. 1945/104/18-1972/104/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2604/113/ /113/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2604/113/ /113/14 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.09.2014 čís. 2604/113/14-2628/113/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 51. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1006/51/ /51/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 51. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1006/51/ /51/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 51. schůze Rady města Fulnek konané dne 08.08.2016 čís. 1006/51/16-1035/51/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2014 čís. 58/03/14-93/03/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 49. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 951/49/16-989/49/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 49. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 951/49/16-989/49/16 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 49. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.07.2016 čís. 951/49/16-989/49/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodrţení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 111. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2085/111/ /111/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 111. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2085/111/ /111/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 111. schůze Rady města Fulnek konané dne 30.07.2018 čís. 2085/111/18-2133/111/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání Červený Kostelec Usnesení z 23. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 27.11.2017 R-2017/23/1-23. Červený Kostelec 27.11.2017 Informace o průběhu příprav a realizaci investičních akcí informace

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 1/ Kontrola usnesení 13/100 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/2019 13/101

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 6.11.2017 11:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 11. 2017 13:00 (usn. č. 0569/16 - usn. č.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 531/29/15-540/29/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 531/29/15-540/29/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 01.10.2015 čís. 531/29/15-540/29/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 38. schůze Rady města Fulnek konané dne 08.02.2016. čís. 722/38/16-765/38/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 38. schůze Rady města Fulnek konané dne 08.02.2016. čís. 722/38/16-765/38/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 38. schůze Rady města Fulnek konané dne 08.02.2016 čís. 722/38/16-765/38/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 16/02/14-44/02/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 16/02/14-44/02/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 11.12.2014 čís. 16/02/14-44/02/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 28.11.2016 čís. 0611/RMOb-SB/1418/34-0636/RMOb-SB/1418/34 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 116. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2212/116/ /116/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 116. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2212/116/ /116/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 116. schůze Rady města Fulnek konané dne 17.09.2018 čís. 2212/116/18-2249/116/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 324/18/15-389/18/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 324/18/15-389/18/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne 15.06.2015 čís. 324/18/15-389/18/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.08.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.08.2019 Usnesení č. RM/15/613/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

Informace o přijatých usneseních ze 112. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. srpna 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 112. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. srpna 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2012 čís. 1854/RMOb-Vit/1014/66-1866/RMOb-Vit/1014/66 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 01.09.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 804 1 Kontrola plnění usnesení 805 2 Uzavření nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Studénky 806

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě v Rohatci

Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě v Rohatci Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 26.11.2014 v 17:00 hod. v Kulturním domě v Rohatci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4.

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4. Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. z 3. schůze Rady města Studénky konané čís. 51/03/18 79/03/18

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. z 3. schůze Rady města Studénky konané čís. 51/03/18 79/03/18 MĚSTO STUDÉNKA Usnesení z 3. schůze Rady města Studénky konané 13.12.2018 čís. 51/03/18 79/03/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 16.01.2019

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Usnesení. z 23. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne

Usnesení. z 23. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení z 23. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne 20.09.2011 čísl. 601/23/11-655/23/11 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1460/76/17 1) schvaluje program 76. schůze

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 4. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek,

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR4-1/2018 Datum jednání: 07.11.2018 2) Program jednání (USN-R4-1/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Smlouva o sdružení prostředků na společnou

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 44. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 857/44/16-890/44/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 44. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 857/44/16-890/44/16 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 44. schůze Rady města Fulnek konané dne 09.05.2016 čís. 857/44/16-890/44/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 48. schuze Rady mesta tu denky kona ne dne 13.11.2013 cis. 1374/48/13-1412/48/13 Upravena verze pro zve rejneni z duvodf do drzeni primefenosti zvefejfiovani osobnich udaj f

Více

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/24/752 RM schvaluje program 24. schůze RM. 2016/24/753 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 5. 2017. RM pověřuje ke dni 16. 12. 2016

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. z 52. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. z 52. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení z 52. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne 16.10.2012 čís. 1287/52/12 1326/52/12 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

USNESENÍ. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice

USNESENÍ. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne 14.12.2017 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice Usnesení č. 68/2017 Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20.4.2017 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.11.2017 595/26/RM/2017 Obnova nájemních smluv - záměr I. Rada města rozhodla o zveřejnění

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

108. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

108. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 108. schůze Rady města Rychvald, dne 04. 06. 2018 Kontrola usnesení 108/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 108/2. Rada města

Více

U S N E S E N Í. 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 24. 10. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Ladislav

Více

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva města

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva města Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne Řř. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne 10. 6. 2019 Usnesení č. 258/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053899/001, mezi městem Brtnice,

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 25. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 25. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/25/811 RM schvaluje program 25. schůze RM. 2018/25/812 RM schvaluje jednací řád Rady Města k 5. 12. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 563

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více