ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace"

Transkript

1 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka

2 2 OBSAH 1. Základní údaje Slovo úvodem Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích Rozsah činnosti organizace v roce Hlavní činnost organizace Zimní stadion Krytý plavecký bazén Jiráskovo koupaliště Stadion Hamra Hospodářská činnost organizace Hospodaření organizace v roce Výsledek hospodaření za rok Hospodářský výsledek Závazné limity pro rok Mzdový limit Přepočtený stav pracovníků Dotace zřizovatele Odpisový plán Stavy a čerpání fondů Úprava plánu pro rok Plnění plánu nákladů Plnění plánu příjmů Porovnání roku 2014 s rokem 2009 až Ekonomické přehledy Rozdělení dotace roku 2014 na střediska Náklady na jednu hodinu provozu v roce Hospodaření organizace v letech Dotace MÚ v letech Závěr 29

3 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zpracovatel: Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková organizace Sídlo: Pražská 178, Náchod IČ: Poštovní adresa: Pražská 178, Náchod Telefon: Fax: URI: Zpracovatel byl zřízen jako příspěvková organizace Města Náchoda zřizovací listinou dne

4 Organizační struktura k

5 5 2. SLOVO ÚVODEM Organizaci zřídilo Městské zastupitelstvo svým usnesením ze dne 12. září 1996 pod číslem III., které také schválením zřizovací listiny organizace vymezilo její činnost a určilo pravidla užívání a hospodaření s majetkem. Smyslem vlastního zřízení (k ) a provozování naší organizace je poskytování široké škály možností sportovního vyžití občanům z Náchoda a okolí ve sportovních zařízeních v majetku Města Náchoda. Jedná se o organizaci příspěvkovou, jejíž činnost je dotována z rozpočtu Města Náchoda. Tento model organizace byl převzat ze zahraničí a Náchod byl jedním z prvních měst v ČR, která přešla na tento systém řízení a financování městských sportovišť. V činnosti organizace převažuje poskytování služeb a to jak pro širokou veřejnost, tak i pro různé typy subjektů. Spolupracujeme se sportovními kluby, občanskými sdruženími, zdravotními pojišťovnami, firmami, organizacemi a soukromými podnikateli. Při poskytování služeb se snažíme garantovat dostupnost cen všem sociálním skupinám obyvatel a zejména klademe důraz na dobrou kvalitu těchto služeb. Neméně důležitá je i spolupráce se zahraničními klienty zejména v letních měsících. Činnost organizace má velmi široký záběr ve věkové skladbě klientů uspokojujeme potřeby od kojeneckého věku až po věk seniorský. Návštěvníkům jednotlivých zařízení poskytujeme v různých formách možnost vyžití rekreačního, zdravotně relaxačního a sportovního. V posledních patnácti letech zabezpečujeme v různých formách (přednášky, besedy, semináře, půjčování odborné literatury) pro své klienty i výchovné a výukové programy. Důležitou oblastí činnosti organizace je péče o majetek svěřený nám k provozování Městem Náchod. Organizace z provozních prostředků zabezpečuje běžnou údržbu a podílí se na realizaci investiční údržby financované Městem Náchod a realizované odborem investic a rozvoje města Městského úřadu. Doplňkovou činností organizace je činnost hospodářská, která organizaci zabezpečuje další příjmy vymezené zřizovací listinou. Tyto příjmy podléhají zdanění. Organizace je provozně rozčleněna do jednotlivých středisek a to zimní stadion (ZS), krytý plavecký bazén (PB), Jiráskovo koupaliště (JK) a stadion Hamra (HH). Jiráskovo koupaliště bylo znovu začleněno do organizační struktury k Vesměs se jedná o sezónní provozy s velkými nároky na organizační zabezpečení jejich chodu. Snažíme se dobrou organizací práce maximálně využívat své pracovníky pro různá střediska dle provozních potřeb. V hospodaření organizace se projevuje velká energetická náročnost jednotlivých zařízení a dále i náročnost na personální zabezpečení celotýdenních provozů s vysokým počtem provozních hodin. Objevují se problémy související se stárnutím a opotřebením zařízení zejména u plaveckého bazénu a stadionu Hamra. Situace se zlepšila u zimního stadionu, který prošel v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí a každoročně jsou investovány další prostředky. Jiráskovo koupaliště nám bylo předáno po rekonstrukci, kterou prošlo v letech 2006 a Na plaveckém bazénu proběhlo do roku 2014 několik dílčích rekonstrukcí technologických zařízení, která byla v havarijním stavu. V dalších letech bude nutné dále investovat nemalé finanční prostředky. V roce 2015 oslaví plavecký bazén již 25 let od zahájení provozu. Velkým problémem je nevyhovující stadion Hamra, který by potřeboval celkovou rekonstrukci.

6 6 3. ÚDAJE O MAJETKU, POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH Majetek Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve výpůjčce a s majetkem předaným zřizovatelem k hospodaření. Majetek ve výpůjčce dle zřizovací listiny tvoří zejména budovy a stavby, ve kterých je činnost organizace prováděna. Organizace má ve výpůjčce od zřizovatele tento majetek: budovu plaveckého bazénu, budovu zimního stadionu, sportovní areál Hamra, skatepark, Jiráskovo koupaliště a 2 umělecká díla (sochy B. Bendy na JK). Majetek daný do výpůjčky na základě zřizovací listiny, vedený na podrozvahových účtech, má hodnotu ,29 Kč a majetek vedený v operativní evidenci má hodnotu ,66 Kč. Odepisování majetku: Majetek ve výpůjčce organizace neodepisuje. Příspěvková organizace odepisuje movitý majetek předaný zřizovatelem k hospodaření. Od roku 2012 organizace odepisuje novou rolbu a vzduchotechniku na plaveckém bazénu. Majetek se odepisuje z ocenění pořizovací cenou a to postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání je vyjádřen ve vazbě na čas. Metoda odepisování je stanovena vnitřním předpisem. Pohledávky Stav pohledávek k činil ,- Kč. Z výše uvedené částky činily pohledávky po lhůtě splatnosti ,- Kč. Pohledávkami po lhůtě splatnosti byly neuhrazené faktury firmy Hotel Service Plus s.r.o. za vodu spotřebovanou v hotelu na zimním stadionu ,- Kč. Jana Srubjanová dlužila za kiosek na koupališti ,- Kč (z roku 2012). TJ Kraso dlužilo 5.000,- Kč za pronájem tělocvičny (uhrazeno v lednu 2015). FK Náchod dlužilo za využívání stadionu Hamra ,- Kč. Dále dlužila po lhůtě splatnosti Jana Bernardová 3.600,- Kč za kiosek na zimním stadionu (uhrazeno v lednu 2015), Vladimíra Hakličková ,- za kiosek na koupališti (dluh je vymáhán prostřednictvím právní kanceláře). HC Náchod dlužilo za pronájem klubovny, VIP a připojení k internetu 2.900,- (uhrazeno v lednu 2015). Veškeré pohledávky jsou řádně upomínány. Závazky Stav závazků k činil ,- Kč. Žádný závazek nebyl k po lhůtě splatnosti. Dále k byl 2 neuhrazené dobropisy ve výši ,83 Kč RWE Energo vrácení zálohy za páru na zimním stadionu a stadionu Hamra. Celkem tedy závazky činily minus ,83 Kč.

7 7 4. ROZSAH ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2014 Sportovní zařízení města Náchoda poskytují služby v areálech zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu (zde působí i Centrum péče o matku a dítě ), Jiráskova koupaliště a stadionu Hamra, což je spolu s péčí o tyto areály hlavní činností organizace. Doplňkovou činností je činnost hospodářská, v rámci které jsou zajišťovány reklamy, pronajímání některých vymezených nebytových prostor, prodej plavek, plaveckých pomůcek a CD s fotkami dětí plavajících v Centru Hlavní činnost organizace Jednotlivá střediska organizace mají sezónní provoz. To je dáno charakterem služeb jimi poskytovaných. V roce 2014 poskytovala střediska své služby v těchto časových úsecích: zimní stadion a krytý plavecký bazén a stadion Hamra a Jiráskovo koupaliště Z hlediska využívání jednotlivých zařízení je nutno zdůraznit jejich důležitost pro život města Náchoda. Nejenže je zabezpečováno využívání školami v rámci školních osnov, ale i velmi důležité využívání dětmi a mládeží v mimoškolní době. Co největší zapojení dětí a mládeže do mimoškolní sportovní činnosti snižuje kriminalitu ve městě, úspěšně pomáhá v boji proti drogám a zabezpečuje tělesný rozvoj nové generace. Město Náchod věnuje velkou pozornost oblasti sportu a vytváří dobré podmínky pro realizaci jak školních tak i mimoškolních sportovních aktivit dětí a mládeže. Město Náchod finančně podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže různými formami. Jedná se o financování školských zařízení ve městě, která pak využívají v rámci školní výuky i mimoškolních kroužků naše zařízení. Dále o dotaci naší organizaci a v neposlední řadě i o finanční prostředky rozdělované jednotlivým sportovním oddílům a klubům působícím na území města a využívajícím zimní stadion, krytý plavecký bazén a stadion Hamra. Jedná se o kluby HC Náchod, TJ Kraso Náchod, BK Náchod, Škola bruslení, TJ Delfín Náchod a FK Náchod. U těchto klubů pokračovalo Město Náchod v modelu financování hodin, využívaných pro tréninky v objektech Sportovních zařízení města Náchoda, přímo z rozpočtu Města. V roce 2014 se jednalo o částku ,- Kč. I v roce 2014 byly sportovním klubům rozdělovány finanční prostředky z loterií a sázek. Využívání sportovních zařízení je důležité i pro občany v produktivním věku, neboť napomáhá k potlačování četných civilizačních chorob, k regeneraci sil a v případě onemocnění i k rehabilitaci. I naši senioři využívají služby zejména krytého plaveckého bazénu. V roce 2014 pokračovala činnost Centra péče o matku a dítě, které bylo založeno v září Je zde pečováno o děti již od prenatálního období až do 6 let věku. Náročný na organizaci je souběh různých činností na bazénu a nutnost zajištění podmínek plavání dětí do 3 let věku v návaznosti na platnou legislativu.

8 8 V roce 2013 získalo Město Náchod prestižní titul Náchod Evropské město sportu roku Zimní stadion Rozsah provozu zimního stadionu je koncipován na základě požadavků odběratelů a finančních možností organizace. V roce 2014 se nám podařilo zajistit využití stadionu s ledovou plochou již od , kdy zde proběhla soustředění domácích krasobruslařů (TJ Kraso) a hokejistů (HC Náchod). Dále v srpnu proběhla další soustředění BK Hradec Králové, BK Nová Paka, HC Nový Bydžov a dalších. Zimní stadion využívá široká škála návštěvníků. Pro bruslení škol, v rámci tělesné výchovy, jsou vyhrazeny dopolední hodiny. V roce 2014 pokračovala výuka bruslení pro mateřské a základní školy vedená trenérkou p. Janou Paslerovou v rámci projektu Hrátky na ledě. Tento projekt vyvolal mezi školami velký ohlas a přihlášených dětí stále přibývá. V časných odpoledních hodinách navštěvují ledovou plochu i školní družiny z náchodských základních škol. Velký podíl na využívání stadionu mají domácí oddíly a to hokejisté HC Náchod, krasobruslaři TJ Kraso Náchod a rychlobruslaři BK Náchod. V rámci jejich činnosti se na zimním stadionu odehrávají i zápasy ledního hokeje a krasobruslařské a rychlobruslařské závody. Je velmi náročné, vzhledem k rozdílným nárokům na úpravu ledové plochy pro hokej, krasobruslení a rychlobruslení, vyhovět všem požadavkům domácích klubů. V tomto ohledu je náš zimní stadion v ČR ojedinělý, neboť se zde během jednoho dne vystřídají tréninky všech těchto oddílů. Nezastupitelné místo v činnosti mají i školy bruslení. Vedle již zmíněných

9 9 Hrátek na ledě pro školy působí na zimním stadionu i víkendová Škola bruslení, která je zařazena do jednotného financování sportovních klubů. Dále v rámci grantu Ve zdravém těle zdravý duch působí škola bruslení vedená trenéry HC Náchod. Bruslení pro veřejnost se koná v sobotu a v neděli od 14 do 16 hodin a večerní bruslení v sobotu od 17 do 19 hodin. Možnost zrušení veřejného bruslení z důvodu konání zápasů hokeje připadá na sobotu. Návštěvníci jsou o případném zrušení bruslení informováni na vývěskách stadionu a na www stránkách organizace. V době školních prázdnin je bruslení veřejnosti naopak rozšiřováno, o čemž je veřejnost informována také výše uvedeným způsobem. Pro veřejnost uspořádala Agentura Veronika ve spolupráci s naší organizací dne velmi úspěšný Pohádkový karneval na ledě. Další velkou skupinou návštěvníků jsou nadšenci hrající lední hokej jen tak pro radost a tělesnou kondici a soutěžící mezi sebou v amatérské lize. Od roku 2012 tuto ligu organizuje HC Náchod ve spolupráci se zřizovatelem. I v roce 2014 byl zimní stadion v sezóně dobře využíván. Provozní doba začínala denně mezi 6. až 8. hodinou a končila mezi 21. až 23. hodinou. V roce 2014 se v mezisezóně uskutečnily 2 významné a úspěšné akce. Ve dnech to bylo Mistrovství ČR finále v Mažoretkovém sportu a dne Koncert Lucie Bílé. V mezisezóně byly realizovány investiční akce z rozpočtu Města v objemu 587,4 tis. Kč. Jednalo se zejména o II. etapu zdrojové vody, nátěry části opláštění haly, výměnu oken a dveří vstupního schodiště, výměnu okna strojovny, opravu rozvodu požární vody. Řešena byla i otázka snižování provozních nákladů. Velmi významnou akcí je využívání vody z vlastního vrtu. V průběhu roku 2014 se podařilo, po složitých jednáních a schvalovacích řízeních, získat povolení pro využívání vody z vrtu jako pitné pro objekt zimního stadionu. Počínaje dnem je provoz zimního stadionu zásobován výhradně vlastní vodou. Fakturováno VaK je tedy stočné po odečtení odparu z ledové plochy a chladicí věže, vodné a stočné za hotel. V roce 2014 se podařilo realizovat dvě další úsporná opatření a to získávání zpětného tepla ze stávajícího zdroje chladu a z kompresorové stanice. Tato opatření si vyžádala vstupní investici cca 200 tis. Kč. Přesto, že tato úsporná opatření byla realizována až v posledním čtvrtletí roku 2014, významným způsobem již ovlivnila spotřebu tepla na zimním stadionu. Dále naše organizace zabezpečovala běžnou údržbu stadionu nutnou pro bezporuchový chod technologického zařízení a běžný provoz stadionu opravy strojovny chlazení, zejména opravu a revize obou kompresorů, opravu osvětlení v hale, opravu záložní rolby, malování šaten a přilehlých prostor, opravu sedaček v hale, skříněk a věšáků v šatnách. V platnosti je výhled investičních akcí pro roky , který specifikuje nutné rekonstrukce, opravy, údržbu a pořízení vybavení důležitého pro bezproblémový provoz zimního stadionu. V roce 2014 přetrvávaly problémy s novou rolbou OKAY ELEKTRA Již bylo podáno celkem šest reklamací celé řady závad. V současné době celou záležitost řeší právní zástupce Města. Byly vypracovány znalecké posudky, které konstatují, že vady jsou způsobné výrobcem rolby a vylučují ekonomický, bezproblémový a bezporuchový provoz stroje. Zimní stadion je členem Sdružení zimních stadionů. Z pravidelné účasti na konferencích sdružení jsou čerpány nové informace potřebné pro provoz stadionu.

10 Krytý plavecký bazén Rozsah provozu krytého plaveckého bazénu musí především respektovat povinnost zabezpečit výuku plavání obsaženou ve výchovných a vzdělávacích programech základních škol. Proto je pravidelná odstávka bazénu situována do dvou měsíců letních prázdnin. Se školním rokem také souvisí i mimoškolní aktivity dětí a mládeže, v bazénu je to zejména činnost oddílu TJ Delfín. V době letních prázdnin většina lidí odjíždí na dovolené a v bazénu probíhá pravidelná údržba a sanitace zařízení před dalším školním rokem. Ve dnech školního vyučování využívá plavecký bazén na základě smlouvy od 7:30 do 12:00 až 13:00 hodin Plavecká škola (za rok 2014 celkem 840,5 hodiny), která zabezpečuje povinné i nepovinné kurzy plavání pro žáky mateřských, základních škol a středních škol a různé plavecké kurzy. V tomto smyslu má plavecký bazén regionální působnost. Od září 2011 došlo k poklesu počtu žáků ve výuce plavecké školy vzhledem k menšímu počtu dětí absolvujících nepovinné kurzy. V roce 2014 se podařilo pokles zastavit a plavecká škola využila o 35 hodin bazénu více než v roce V bazénu působí domácí plavecký oddíl TJ Delfín (za rok 2014 využil celkem 477,5 hodin), který trénuje každý všední den v odpoledních hodinách. V rámci jeho činnosti jsou zde pořádány i různé plavecké závody. Mezi nejvýznamnější každoročně patří tradiční Modrá stuha. V roce 2014 proběhla a Historie tohoto závodu sahá až do roku 1940 a od roku 1999 byl tento závod rozšířen i o závod hendikepovaných dětí. Závody o cenu Rytíře Hrona proběhly V roce 2014 pokračovala činnost Centra péče o matku a dítě. V seznamu členů je zaregistrováno k rodin. I zde byl zaznamenán pokles návštěvnosti způsobený finanční situací mladých rodin s dětmi. Činnost Centra zahrnuje program pro děti a rodiče do 6 let věku dítěte. Zabýváme se cvičením a plaváním pro gravidní ženy, plaváním kojenců od 3 do 6 měsíců věku (ve speciálních vanách), plaváním kojenců a batolat od 6 měsíců do 3 let a od roku 2000 pracujeme i s věkovou kategorií od 3 do 6 let. Dále zabezpečujeme masáže pro gravidní, dětské švédské masáže, spolupracujeme s kolektivem odborníků lékařů, psychologů, záchranářů, kteří nám realizují výukový, výchovný a poradenský program pro rodiče dětí. Realizací projektu Centra se nám v Náchodě podařilo ucelit plaveckou výchovu. Velký podíl na využívání bazénu má samozřejmě široká veřejnost. Ta má možnost plavat denně s tím, že provozní doba uspokojuje požadavky jak všech věkových vrstev obyvatel, tak respektuje i rozmanitost rozložení pracovní doby návštěvníků. Každý pracovní den zahajuje bazén ranním plaváním pro veřejnost od 5:30 hodin a končí mezi 21. až 23. hodinou. Ve dnech pracovního volna začínáme mezi 8. až 9. hodinou ranní a končíme mezi 18. až 21. hodinou. Bazén si pronajímají i organizace a podnikatelé pro své zaměstnance (v roce 2014 to bylo 127,5 hodin), aby jim umožnili aktivní odpočinek po práci. Je zde organizováno i několik tradičních akcí pro veřejnost, např. kondiční plavání pod dohledem zdravotní sestry a nudiplavání. Již od prosince 2011 úspěšně organizujeme rehabilitační plavání pod vedením fyzioterapeutky. Tuto aktivitu hradí i některé zdravotní pojišťovny. Nemalý význam pro regeneraci sil mají i další služby zde poskytované a to saunování a masáže. Naši těžce tělesně postižení spoluobčané mají vyhrazenou bezplatnou hodinu týdně. Další aktivitou jsou hodiny aquaaerobiku. V roce 2014 byly pořádány 2 hodiny týdně. Možnost tohoto účinného cvičení ve vodě využívají především ženy

11 11 různých věkových kategorií. Ženy také mají v oblibě cvičení kalanetiky a pilates, které v roce 2014 mohly navštěvovat 1 x týdně. Pokračovaly i oblíbené kurzy tantrajógy. Celostátní trend snižování návštěvnosti při plavání veřejnosti se začal projevovat od roku 1999 i u nás. Na celkovém počtu návštěvníků plaveckého bazénu se do roku 2003 neprojevil pouze díky rozšiřování činnosti Centra péče o matku a dítě. Poslední tři roky se podařilo návštěvnost ustálit na stejných hodnotách. Přehled návštěvnosti krytého plaveckého bazénu v letech rok celková návštěvnost denní průměr provozních dnů V roce 2014 bylo z celkového počtu návštěvníků dětí zařazených ve výuce Plavecké školy a dětí z plaveckého oddílu TJ Delfín Náchod. V rámci Centra péče o matku a dítě navštívilo bazén dětí do 6 let. Ke zvýšení návštěvnosti bazénu bychom potřebovali realizovat celkovou modernizaci. Bazén po 24 letech již těžko konkuruje moderním zařízením. V roce 2015 oslaví plavecký bazén významné výročí 25 let od otevření. V mezisezóně je v krytém plaveckém bazénu každoročně prováděna běžná údržba zařízení k zabezpečení bezporuchového chodu v další sezóně. Vzhledem k tomu, že celých 10 měsíců provozu není bazén vypouštěn, je nutné v letní odstávce provést kompletní očistu a dezinfekci bazénových van a celé technologie. Dále je prováděna celková sanitace zázemí včetně vymalování všech prostor. Intenzivně je řešena otázka snižování provozních nákladů, zejména v oblasti spotřeby energií a postupně jsou rekonstruovány technologické celky. Nejvýznamnější akcí roku 2014 bylo dokončení II. etapy zdrojové vody. Ve strojovně plaveckého bazénu byla instalována technologie zpracování vody z vrtu (včetně potřebné akumulace) u zimního stadionu. Tento vrt dodává bazénovou vodu pro plavecký bazén a pitnou a technologickou vodu pro zimní stadion. Dále byla v závěru roku realizována akce zpětné získávání tepla pro ohřev čerpané vody z vrtu, která si vyžádala vstupní investici téměr 150 tis. Kč. Toto opatření by mělo dosáhnout denní úspory nákladů na teplo ve výši 400,- Kč. V současné době je snižování energetické náročnosti jedinou cestou, jak zachovat stávající výši dotace.

12 12 To ovšem vyžaduje nemalé investice do modernizace objektu a technologie. V roce 2014 byly v plaveckém bazénu realizovány údržbové investiční akce zabezpečované Městem Náchod v rozsahu 436,5 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci osvětlení dětských šaten, výměnu oběhového čerpadla, výměnu saunových topidel, instalaci indukčních průtokoměrů, rekonstrukci hromosvodu, opravu schodiště pro imobilní osoby. Pro rok 2015 jsou v požadavku na investiční údržbu obsaženy nezbytně nutné akce pro zajištění sanace havarijních stavů a akce pro zajištění nutných oprav. Je snaha postupně realizovat akce v souladu se schváleným výhledem investičních akcí pro roky , který specifikuje nutné rekonstrukce, opravy, údržbu a pořízení vybavení důležitého pro bezproblémový provoz plaveckého bazénu. Krytý plavecký bazén je členem Asociace bazénů a saun ČR (ABAS) a Asociace pracovníků v regeneraci ČR (APR) a aktivně se podílíme na činnosti těchto organizací. Centrum péče o matku a dítě je členem Aliance dětského plavání Jiráskovo koupaliště Provozování Jiráskova koupaliště převzala naše organizace od zřizovatele po rozsáhlé rekonstrukci k Provoz v sezóně 2014 byl zahájen dne a sezóna trvala do , tj. 77 provozních dnů (v roce 2013 to bylo 76 dnů). Počasí bylo v letních měsících velmi nepříznivé. Nevydařil se červen a ani prázdninový srpen. V roce 2014 pouze ve 2 provozních dnech navštívilo koupaliště více než osob a 33 provozních dnů bylo bez návštěvnosti vlivem špatného počasí. Koupaliště navštívilo v sezóně 2014 celkem 13,1 tis. osob, což je 47,3 % návštěvnosti roku 2013, kdy se letní počasí opravdu vydařilo. Přehled návštěvnosti Jiráskova koupaliště v letech rok červen červenec srpen září celkem Průměrná denní návštěvnost v sezóně 2014 byla pouze 170 osob. V zájmu dosažení úspor nákladů na provoz koupaliště je třeba omezit předprázdninový provoz v červnu, kdy je návštěvnost, i při příznivém počasí, velmi nízká. Denní náklad na energie a chemii pro úpravu vody (bez ostatních nákladů) činí cca 6-7 tis. Kč i při nulové návštěvnosti. Bohužel ihned reagovat na počasí a zahájit okamžitě provoz není možné. Koupaliště se napouští 5-6 dní. V roce 2015 navrhneme zřizovateli stanovení pevného termínu otevření koupaliště od Koupaliště i v roce 2014 využívali návštěvníci ze sousedního Polska. V roce 2014 realizovalo Město Náchod na Jiráskově koupališti investiční akce v hodnotě 345,4 tis. Kč. Jednalo se o opravu propadlé dlažby, odvodnění

13 13 ploch u hřiště, výměnu čerpadel atrakcí, chlorace a zdrojové vody, instalaci automatického dopouštění vody, výměnu části plastových mřížek. Před zahájením sezóny 2014 byla na koupališti provedena celá řada údržbových prací. Vymalování vstupního objektu a všech WC, nátěry, údržba zeleně v celém areálu, příprava technologie, vyčištění akumulačních jímek, oprava dětských hřišť v areálu. V průběhu jarních měsíců bylo provedeno vyčištění a nátěry bazénů a brodítek. Opět se projevilo odlupování vrchního nátěru a stěrky a proto ani oprava a nový nátěr není definitivním řešením problémů s povrchem bazénů. V roce 2015 bude třeba před sezónou provést opravu dna velkého bazénu odbornou firmou a aplikovat nový nátěr jako v roce Po dosavadních zkušenostech a prověření všech možností se jako jediné definitivní řešení jeví vyvložkování bazénových van nerezem. V průběhu 2 let bude třeba řešit objekt původních dřevěných šaten, který je v havarijním stavu. Zatím je tento prostor využíván jako sklad pro koupaliště zejména pro zimní uložení vybavení koupaliště. Tento objekt je ve velmi špatném stavu a bude jej třeba sanovat. Na místě tohoto objektu by měl vzniknout nový objekt, který by sloužil jak pro návštěvníky koupaliště, tak jako technické zázemí koupaliště. Na koupališti zcela chybí teplé sprchy pro návštěvníky a bezpečnostní skříňky pro úschovu cenností, což patří k běžnému vybavení ostatních letních koupališť. Za zvážení stojí i vybudování 2. podlaží s ubytovací kapacitou, která by doplnila služby restaurace. Pro rok 2015 je opět v návrhu plánu investic zahrnut požadavek na vypracování projektové dokumentace Stadion Hamra Provoz stadionu Hamra je každoročně zahájen začátkem dubna a končí v listopadu v závislosti na počasí. V letních prázdninových měsících je provoz omezen, neboť stadion nevyužívají školy a oddíly a je prováděna rekonstrukce travnatého hřiště. Ve dnech školního vyučování je stadion využíván zejména náchodskými školami a to jak základními, tak i středními v rámci hodin tělesné výchovy a činnosti sportovních kroužků. Stadion využívají členové FK Náchod pro tréninky dětí do 15 let. Dále zde trénuje atletická skupina SKP Hvězda Pardubice. Stadion využívají i členové dalších sportovních klubů. Nelze opomenout ani využívání veřejností, která může bezplatně stadion užívat každou středu a pátek odpoledne od 15 hodin. Stadion si mohou pronajmout i organizace a soukromníci pro zájmovou sportovní činnost a pořádání různých sportovních akcí. Stadion využívají i Hasiči Náchod pro pořádání soutěží v hasičském sportu. V roce 2014 byl stadion Hamra plně vytížen ve dnech školního vyučování od 7 do 18 hodin a to školami a mladými fotbalisty FK. V této době dochází k nadměrnému zatěžování travnaté plochy. V sezóně 2014 se na stadion vrátilo pořádání zápasů dětských kategorií FK Náchod. V roce 2014 byla z prostředků Města Náchoda hrazena rekonstrukce travnaté plochy ve výši 174,6 tis. Kč pro zlepšení jejího stavu. Požadavek na tuto částku je zahrnut i v návrhu plánu na rok Provedení je nezbytné pro udržení kvality trávníku. Tato částka by nebyla čerpána v případě, že bude schválena dotace MŠMT na celkovou rekonstrukci stadionu, o kterou zřizovatel požádá. Provoz skateparku korespondoval v roce 2014 s provozem stadionu. Zde

14 14 ale v prázdninových měsících nedochází k omezení provozu a ukončení provozu bývá až koncem listopadu. V roce 2014 byl zajištěn dozor 3 hodiny denně. Tím se velmi omezil vandalismus a do skateparku se ve zvýšené míře vrátily děti. V roce 2014 bylo doplněno vybavení skateparku o dřevěný přístřešek pro návštěvníky, který je ochrání před nepřízní počasí. Celkově je stav stadionu velmi neuspokojivý. Je naprostou nutností provést celkovou rekonstrukci. Zřizovatel požádá o dotaci MŠMT pro rok Zpracovaný projekt rekonstrukce řeší mimo rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy, rekonstrukci tribuny pro diváky a také zbudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem na stávajícím hřišti pro házenou. V projektu byla dána přednost přírodnímu trávníku před umělým. Uživatelé doporučují změnu v projektu a to u atletické dráhy přesunout start a cíl do prostoru před tribunu. Je vypracovaná i dokumentace rekonstrukce zázemí šaten a technického zázemí včetně vybudování bytu správce. Po rekonstrukci bude nezbytné vytvořit pracovní místo správce, který bude zajišťovat bezproblémový chod stadionu Hospodářská činnost organizace Rozsah působení v této oblasti je organizaci přesně vymezen ve zřizovací listině. Jedná se o činnost doplňující činnost hlavní, pro kterou byla organizace zřízena. Tato oblast podléhá zdanění. V rámci hospodářské činnosti organizace zajišťuje reklamy formou pronajímání vývěsních ploch na provozovaných objektech či uvnitř nich nebo formou vysílání místním rozhlasem v jednotlivých zařízeních. Zájem o tuto formu reklamy v roce 2014 nadále stagnoval. Dále organizace pronajímá vybrané nebytové prostory. Na zimním stadionu je pronajat kiosek, na plaveckém bazénu bufet a na Jiráskově koupališti buňka, kde je poskytováno občerstvení pro návštěvníky těchto zařízení. Na plaveckém bazénu je dále pronajat nebytový prostor v přístavbě Oblastnímu spolku ČČK Náchod, kde je zřízena místnost první pomoci a sklad záchranářských prostředků a kancelář TJ Delfín Náchod. Dále jsou pronajímány masérny pro poskytování masérských služeb. Na zimním stadionu a Hamrech je pronajímána klubovna, na plaveckém bazénu a zimním stadionu tělocvična. Ve všech jmenovaných zařízeních jsou pronajímána i místa pro umístění nápojových automatů. Od roku 2009 je naše organizace držitelem živnostenského listu pro velkoobchod a maloobchod. V rámci hospodářské činnosti se zabýváme prodejem plavek, zejména pro potřeby Centra péče o matku a dítě, a prodejem plaveckých pomůcek. Dále pro členy Centra pořizujeme záznam z plavání a rodičům prodáváme CD nosiče.

15 5. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE Výsledek hospodaření za rok Hospodářský výsledek Výsledek hospodaření organizace za rok 2014 byl ve výši ,12 Kč: hlavní činnost organizace 0 hospodářská činnost vykázala zisk ve výši 4 mmnfffř ,12 Kč Vzledem k dobrému hospodaření organizace v hlavní činnosti byl vrácen zřizovateli nedočerpaný příspěvek ve výši ,77 Kč. Hodnocení roku 2014: Celkově lze říci, že hospodaření naší organizace v roce 2014 bylo v souladu s upraveným plánem, který reagoval na provozní situaci organizace v průběhu roku. Náklady v roce 2014 činily 94,5 % roku 2013, příjmy organizace činily 95,7 % roku Dotace pro rok 2014 činila 100,5 % roku Graf vývoje celkových nákladů a příjmů organizace za léta Náklady , , , , , , ,7 Příjmy , , , , , , ,7 [ tis. Kč ] [ rok ] Náklady Příjmy

16 Závazné limity pro rok Mzdový limit Limit mzdových prostředků pro rok 2014 byl zřizovatelem stanoven v soustavě ukazatelů rozpočtu organizace. Vzhledem k sezónnosti jednotlivých středisek není možné přesně stanovit limit mzdových prostředků. V rámci vnitřních úsporných opatření se podařilo ušetřit ve mzdách oproti původnímu plánu ,- Kč. V závěru roku byl zřizovatel požádán o snížení mzdového limitu o tuto částku. Rada Města žádost dne schválila svým usnesením č. 132/3682/14. Limit mezd stanovený pro rok ,- Kč Snížení ML usnesení RM č. 5/172/ ,- Kč Limit mezd ,- Kč Čerpání mzdového limitu v roce ,- Kč Použití fondu odměn.. 0,- Kč Přepočtený stav pracovníků Je druhým závazným limitním ukazatelem naší organizace. Přepočtený stav pracovníků (bez dohod): limit na rok pracovníků skutečnost pracovníků úspora pracovníků... 4 pracovníci Tabulka srovnání přepočteného stavu pracovníků za roky rok limit pracovníků skutečnost úspora ,00 11,00 5, ,00 11,00 4, ,00 12,00 3, ,00 11,00 4,00 Organizace fyzicky zaměstnávala k (včetně dohod) celkem 55 pracovníků.

17 Dotace zřizovatele Dotace zřizovatele je dalším limitním ukazatelem. Dotace pro rok 2014 byla stanovena ve výši ,- Kč. V průběhu roku 2014 došlo ke zvýšení dotace o ,- Kč na opravy a údržbu (schváleno usnesením RM č. 156/4297/14 z ). Dotace nebyla plně vyčerpána a zřizovateli byla vrácena částka ,77 Kč. Vyčerpaná dotace byla řádně vyúčtována Odpisový plán Zřizovatel závazně stanovuje organizaci i účetní odpisový plán. Pro rok 2014 byl tento ukazatel stanoven ve výši ,- Kč. V průběhu roku 2014 došlo k nákupu bazénového podvodního vysavače a zřizovatel byl požádán o úpravu odpisového plánu. RM dne usnesením č. 162/4430/14 zvýšila odpisový plán o 6.360,- Kč. Odpisový plán byl tedy upraven na ,- Kč. Na položce odpisy je vedena částka ,- Kč dotace Královéhradeckého kraje na odpisy rolby a vzduchotechniky. Z toho důvodu je v tabulkové části položka odpisů ve výši 547 tis. Kč Stavy a čerpání fondů Stavy fondů organizace (v tis. Kč) fond odměn 2,38 2,38 FKSP 8,89 9,49 fond rezervní 17,27 62,88 fond reprodukce majetku 316,28 347,87 Fond odměn nebyl v roce 2014 použit. FKSP je tvořen základním přídělem z ročního objemu mezd a čerpán v souladu s platnou vyhláškou dle interní směrnice organizace (příspěvek na stravování, kulturní akce a příspěvek na penzijní připojištění). Rezervní fond byl povýšen o výsledek hospodaření z roku 2013 ve výši ,16 Kč. Fond reprodukce majetku je tvořen z měsíčních odpisů v souladu se schváleným odpisovým plánem. Jeho vývoj v průběhu roku je tedy pohyblivý. Celkové roční odpisy činily ,- Kč,- Kč. V roce 2014 nařídil zřizovatel odvod z fondu ve výši ,- Kč. V roce 2014 byl použit Investiční fond zřizovatele ve výši ,- Kč na nákup automatického podvodního bazénového vysavače pro krytý plavecký bazén

18 18 (usnesení RM č. 142/3923/14 z ). Dále byl použit fond rezerv a rozvoje ve výši ,- na údržbu a opravy zimního stadionu a ,- na údržbu a opravy koupaliště (usnesení RM č. 156/4297/14 ze dne ). Rezervní fond a fond reprodukce majetku slouží organizaci k pokrytí mimořádných potřeb, zejména v oblasti oprav a údržby, které se vyskytnou v průběhu roku a není s nimi počítáno v rozpočtu. V případě, že by zřizovatel tyto prostředky zapojil do rozpočtu a o tuto částku snížil dotaci, neměla by organizace žádnou možnost řešení mimořádných potřeb. Vzhledem k velkým technologickým celkům strojoven a strojnímu vybavení se každý rok objeví neočekávané závady, které je nutné neprodleně odstranit vzhledem k nutnosti zajištění provozu Úprava plánu pro rok 2014 Při sestavování plánu organizace není ještě možné odhadnout vývoj kupní síly, vývoj inflace, pohyb cen energií, vliv klimatických podmínek atd. Nemůžeme přesně odhadnout ani průběh sezóny na střediscích, jejichž provoz je závislý na objednávkách pronajímatelů. Na začátku roku, po schválení městského rozpočtu, je plán rozepsán do jednotlivých položek. Dle vývoje v průběhu roku je pak prováděna úprava plánu s tím, že je nutné dodržet závazné ukazatele a to výši dotace, schválený mzdový limit, přepočtený počet pracovníků a odpisový plán. Tento postup je zachováván každoročně a nejinak tomu bylo i v roce Původní plán tedy byl upraven v době, kdy již byla známa situace na jednotlivých zařízeních a dal se přesněji odhadnout vývoj příjmů i nákladů. (tis. Kč) Položky Původní plán Upravený plán pro rok 2014 Náklady celkem , ,0 Z toho: spotřeba materiálu 450,0 828,0 spotřeba energií 5 500, ,0 opravy, udržování 600,0 940,0 mzdy 4 950, ,0 zákonné pojištění 1 485, ,0 ostatní náklady 1 976, ,0 Příjmy celkem 8 279, ,0 Z toho: správa 3,0 1,0 Dotace MÚ: Dotace KÚ: zimní stadion 2 370, ,0 plavecký bazén 4 670, ,0 koupaliště 1 130,0 661,0 stadion Hamra 106,0 130,0 Provozní 6 682, ,0 Investiční 0,0 150,0 Příjmy vč. dotace , ,0

19 Plnění plánu nákladů k (tis. Kč) (tis. Kč) Nákladová položka Plán Skutečnost [%] SPRÁVA Spotřeba materiálu 60,0 58,2 97,0 Spotřeba energií 0,0 0,0 0,0 Opravy a udržování 10,0 10,1 101,0 Ostatní služby 470,0 465,9 99,1 Mzdy 482,0 481,7 99,9 Zákonné pojištění 161,0 161,1 100,1 Odpisy 0,0 0,0 0,0 Jiné ostatní náklady 50,0 44,9 89,8 Ostatní náklady 15,0 14,7 98,0 Celkem 1 248, ,6 99,1 ZIMNÍ STADION Spotřeba materiálu 230,0 222,2 96,6 Spotřeba energií 1 820, ,4 94,5 Opravy a udržování 250,0 249,0 99,6 Ostatní služby 280,0 280,9 100,3 Mzdy 1 332, ,7 100,0 Zákonné pojištění 417,0 417,1 100,0 Odpisy 365,0 364,8 99,9 Jiné ostatní náklady 22,0 21,8 99,1 Ostatní náklady 70,0 65,7 93,9 Celkem 4 786, ,6 97,6 KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN Spotřeba materiálu 390,0 384,6 98,6 Prodané zboží 25,0 20,6 82,4 Spotřeba energií 2 858, ,5 97,2 Opravy a udržování 330,0 329,0 99,7 Ostatní služby 190,0 184,0 96,8 Mzdy 2 575, ,3 100,0 Zákonné pojištění 751,0 750,7 100,0 Odpisy 200,0 200,4 100,2 Jiné ostatní náklady 3,0 2,0 66,7 Ostatní náklady 75,0 72,8 97,1 Celkem 7 397, ,9 98,7

20 20 (tis. Kč) (tis. Kč) Nákladová položka Plán Skutečnost [%] JIRÁSKOVO KOUPALIŠTĚ Spotřeba materiálu 115,0 113,8 99,0 Spotřeba energií 250,0 242,2 96,9 Opravy a udržování 260,0 257,9 99,2 Ostatní služby 140,0 135,9 97,1 Mzdy 303,0 302,9 100,0 Zákonné pojištění 51,0 50,9 99,8 Odpisy 7,0 6,8 97,1 Jiné ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 26,0 25,8 99,2 Celkem 1 152, ,2 98,6 STADION HAMRA Spotřeba materiálu 33,0 32,5 98,5 Spotřeba energií 10,0 8,0 80,0 Opravy a udržování 90,0 90,5 100,6 Ostatní služby 20,0 19,7 98,5 Mzdy 96,0 96,1 100,1 Zákonné pojištění 11,0 10,5 95,5 Odpisy 2,0 2,0 100,0 Jiné ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 2,0 2,1 105,0 Celkem 264,0 261,4 99,0 ORGANIZACE CELKEM Spotřeba materiálu 828,0 811,3 98,0 Prodané zboží 25,0 20,6 82,4 Spotřeba energií 4 938, ,1 96,2 Opravy a udržování 940,0 936,5 99,6 Ostatní služby 1 100, ,4 98,8 Mzdy 4 788, ,7 100,0 Zákonné pojištění 1 391, ,3 99,9 Odpisy 574,0 574,0 100,0 Jiné ostatní náklady 75,0 68,7 91,6 Ostatní náklady 188,0 181,1 96,3 Celkem , ,7 98,4 Komentář: Skutečné čerpání nákladů ukázalo reálnost úpravy plánu. V úpravě plánu nákladů se promítly vlivy: realizace úsporných opatření v oblasti energií, klimatické podmínky, růst nákladů související zejména se zvyšováním cen některých vstupů, zvýšená potřeba oprav a údržby zařízení. Čerpání nákladů na materiál bylo ve velké míře ovlivněno provozní údržbou jednotlivých zařízení prováděnou vlastními pracovníky. V položce spotřeba energií se projevila úsporná opatření realizovaná v průběhu roku 2014 a také mírná zima začátkem i koncem roku.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 V Náchodě dne 25. února 2013 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Prezentace společnosti Výhled fungování střediska Polárka 2.4.2013 Ing. Petr Slunský Motto společnosti Cílem společnosti je spokojený zákazník, který se rád vrací. Motem

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

Výroční zpráva hospodaření Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 v roce 2012

Výroční zpráva hospodaření Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 v roce 2012 Výroční zpráva hospodaření Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 v roce 2012 V Hradci Králové, 11. února 2013 zpracovala: Soňa Kejzlarová ředitelka školy 1 Rozbor hospodaření Plavecké

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel plní funkci důvodové zprávy k rozpočtu fakulty. Vycházejí ze Zásad tvorby a správy rozpočtu Mendelovy univerzity v Brně pro příslušný

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové

Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 18.3.2015 výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 18.3.2015 Tajemník finančního

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora v oblasti sportu na období 2017-2020 Obsah: I. Úvod II. Současný stav III. Cíle

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace: Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 info@mksklatovy.cz Ing. Věra Schmidová 75060 376 370 911 Seznam

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 216 1 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele... 4 4. Investiční výdaje... 5 5. Neinvestiční

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více