ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace"

Transkript

1 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka

2 2 OBSAH 1. Základní údaje Slovo úvodem Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích Rozsah činnosti organizace v roce Hlavní činnost organizace Zimní stadion Krytý plavecký bazén Jiráskovo koupaliště Stadion Hamra Hospodářská činnost organizace Hospodaření organizace v roce Výsledek hospodaření za rok Hospodářský výsledek Závazné limity pro rok Mzdový limit Přepočtený stav pracovníků Dotace zřizovatele Odpisový plán Stavy a čerpání fondů Úprava plánu pro rok Plnění plánu nákladů Plnění plánu příjmů Porovnání roku 2014 s rokem 2009 až Ekonomické přehledy Rozdělení dotace roku 2014 na střediska Náklady na jednu hodinu provozu v roce Hospodaření organizace v letech Dotace MÚ v letech Závěr 29

3 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zpracovatel: Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková organizace Sídlo: Pražská 178, Náchod IČ: Poštovní adresa: Pražská 178, Náchod Telefon: Fax: URI: Zpracovatel byl zřízen jako příspěvková organizace Města Náchoda zřizovací listinou dne

4 Organizační struktura k

5 5 2. SLOVO ÚVODEM Organizaci zřídilo Městské zastupitelstvo svým usnesením ze dne 12. září 1996 pod číslem III., které také schválením zřizovací listiny organizace vymezilo její činnost a určilo pravidla užívání a hospodaření s majetkem. Smyslem vlastního zřízení (k ) a provozování naší organizace je poskytování široké škály možností sportovního vyžití občanům z Náchoda a okolí ve sportovních zařízeních v majetku Města Náchoda. Jedná se o organizaci příspěvkovou, jejíž činnost je dotována z rozpočtu Města Náchoda. Tento model organizace byl převzat ze zahraničí a Náchod byl jedním z prvních měst v ČR, která přešla na tento systém řízení a financování městských sportovišť. V činnosti organizace převažuje poskytování služeb a to jak pro širokou veřejnost, tak i pro různé typy subjektů. Spolupracujeme se sportovními kluby, občanskými sdruženími, zdravotními pojišťovnami, firmami, organizacemi a soukromými podnikateli. Při poskytování služeb se snažíme garantovat dostupnost cen všem sociálním skupinám obyvatel a zejména klademe důraz na dobrou kvalitu těchto služeb. Neméně důležitá je i spolupráce se zahraničními klienty zejména v letních měsících. Činnost organizace má velmi široký záběr ve věkové skladbě klientů uspokojujeme potřeby od kojeneckého věku až po věk seniorský. Návštěvníkům jednotlivých zařízení poskytujeme v různých formách možnost vyžití rekreačního, zdravotně relaxačního a sportovního. V posledních patnácti letech zabezpečujeme v různých formách (přednášky, besedy, semináře, půjčování odborné literatury) pro své klienty i výchovné a výukové programy. Důležitou oblastí činnosti organizace je péče o majetek svěřený nám k provozování Městem Náchod. Organizace z provozních prostředků zabezpečuje běžnou údržbu a podílí se na realizaci investiční údržby financované Městem Náchod a realizované odborem investic a rozvoje města Městského úřadu. Doplňkovou činností organizace je činnost hospodářská, která organizaci zabezpečuje další příjmy vymezené zřizovací listinou. Tyto příjmy podléhají zdanění. Organizace je provozně rozčleněna do jednotlivých středisek a to zimní stadion (ZS), krytý plavecký bazén (PB), Jiráskovo koupaliště (JK) a stadion Hamra (HH). Jiráskovo koupaliště bylo znovu začleněno do organizační struktury k Vesměs se jedná o sezónní provozy s velkými nároky na organizační zabezpečení jejich chodu. Snažíme se dobrou organizací práce maximálně využívat své pracovníky pro různá střediska dle provozních potřeb. V hospodaření organizace se projevuje velká energetická náročnost jednotlivých zařízení a dále i náročnost na personální zabezpečení celotýdenních provozů s vysokým počtem provozních hodin. Objevují se problémy související se stárnutím a opotřebením zařízení zejména u plaveckého bazénu a stadionu Hamra. Situace se zlepšila u zimního stadionu, který prošel v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí a každoročně jsou investovány další prostředky. Jiráskovo koupaliště nám bylo předáno po rekonstrukci, kterou prošlo v letech 2006 a Na plaveckém bazénu proběhlo do roku 2014 několik dílčích rekonstrukcí technologických zařízení, která byla v havarijním stavu. V dalších letech bude nutné dále investovat nemalé finanční prostředky. V roce 2015 oslaví plavecký bazén již 25 let od zahájení provozu. Velkým problémem je nevyhovující stadion Hamra, který by potřeboval celkovou rekonstrukci.

6 6 3. ÚDAJE O MAJETKU, POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH Majetek Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve výpůjčce a s majetkem předaným zřizovatelem k hospodaření. Majetek ve výpůjčce dle zřizovací listiny tvoří zejména budovy a stavby, ve kterých je činnost organizace prováděna. Organizace má ve výpůjčce od zřizovatele tento majetek: budovu plaveckého bazénu, budovu zimního stadionu, sportovní areál Hamra, skatepark, Jiráskovo koupaliště a 2 umělecká díla (sochy B. Bendy na JK). Majetek daný do výpůjčky na základě zřizovací listiny, vedený na podrozvahových účtech, má hodnotu ,29 Kč a majetek vedený v operativní evidenci má hodnotu ,66 Kč. Odepisování majetku: Majetek ve výpůjčce organizace neodepisuje. Příspěvková organizace odepisuje movitý majetek předaný zřizovatelem k hospodaření. Od roku 2012 organizace odepisuje novou rolbu a vzduchotechniku na plaveckém bazénu. Majetek se odepisuje z ocenění pořizovací cenou a to postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání je vyjádřen ve vazbě na čas. Metoda odepisování je stanovena vnitřním předpisem. Pohledávky Stav pohledávek k činil ,- Kč. Z výše uvedené částky činily pohledávky po lhůtě splatnosti ,- Kč. Pohledávkami po lhůtě splatnosti byly neuhrazené faktury firmy Hotel Service Plus s.r.o. za vodu spotřebovanou v hotelu na zimním stadionu ,- Kč. Jana Srubjanová dlužila za kiosek na koupališti ,- Kč (z roku 2012). TJ Kraso dlužilo 5.000,- Kč za pronájem tělocvičny (uhrazeno v lednu 2015). FK Náchod dlužilo za využívání stadionu Hamra ,- Kč. Dále dlužila po lhůtě splatnosti Jana Bernardová 3.600,- Kč za kiosek na zimním stadionu (uhrazeno v lednu 2015), Vladimíra Hakličková ,- za kiosek na koupališti (dluh je vymáhán prostřednictvím právní kanceláře). HC Náchod dlužilo za pronájem klubovny, VIP a připojení k internetu 2.900,- (uhrazeno v lednu 2015). Veškeré pohledávky jsou řádně upomínány. Závazky Stav závazků k činil ,- Kč. Žádný závazek nebyl k po lhůtě splatnosti. Dále k byl 2 neuhrazené dobropisy ve výši ,83 Kč RWE Energo vrácení zálohy za páru na zimním stadionu a stadionu Hamra. Celkem tedy závazky činily minus ,83 Kč.

7 7 4. ROZSAH ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2014 Sportovní zařízení města Náchoda poskytují služby v areálech zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu (zde působí i Centrum péče o matku a dítě ), Jiráskova koupaliště a stadionu Hamra, což je spolu s péčí o tyto areály hlavní činností organizace. Doplňkovou činností je činnost hospodářská, v rámci které jsou zajišťovány reklamy, pronajímání některých vymezených nebytových prostor, prodej plavek, plaveckých pomůcek a CD s fotkami dětí plavajících v Centru Hlavní činnost organizace Jednotlivá střediska organizace mají sezónní provoz. To je dáno charakterem služeb jimi poskytovaných. V roce 2014 poskytovala střediska své služby v těchto časových úsecích: zimní stadion a krytý plavecký bazén a stadion Hamra a Jiráskovo koupaliště Z hlediska využívání jednotlivých zařízení je nutno zdůraznit jejich důležitost pro život města Náchoda. Nejenže je zabezpečováno využívání školami v rámci školních osnov, ale i velmi důležité využívání dětmi a mládeží v mimoškolní době. Co největší zapojení dětí a mládeže do mimoškolní sportovní činnosti snižuje kriminalitu ve městě, úspěšně pomáhá v boji proti drogám a zabezpečuje tělesný rozvoj nové generace. Město Náchod věnuje velkou pozornost oblasti sportu a vytváří dobré podmínky pro realizaci jak školních tak i mimoškolních sportovních aktivit dětí a mládeže. Město Náchod finančně podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže různými formami. Jedná se o financování školských zařízení ve městě, která pak využívají v rámci školní výuky i mimoškolních kroužků naše zařízení. Dále o dotaci naší organizaci a v neposlední řadě i o finanční prostředky rozdělované jednotlivým sportovním oddílům a klubům působícím na území města a využívajícím zimní stadion, krytý plavecký bazén a stadion Hamra. Jedná se o kluby HC Náchod, TJ Kraso Náchod, BK Náchod, Škola bruslení, TJ Delfín Náchod a FK Náchod. U těchto klubů pokračovalo Město Náchod v modelu financování hodin, využívaných pro tréninky v objektech Sportovních zařízení města Náchoda, přímo z rozpočtu Města. V roce 2014 se jednalo o částku ,- Kč. I v roce 2014 byly sportovním klubům rozdělovány finanční prostředky z loterií a sázek. Využívání sportovních zařízení je důležité i pro občany v produktivním věku, neboť napomáhá k potlačování četných civilizačních chorob, k regeneraci sil a v případě onemocnění i k rehabilitaci. I naši senioři využívají služby zejména krytého plaveckého bazénu. V roce 2014 pokračovala činnost Centra péče o matku a dítě, které bylo založeno v září Je zde pečováno o děti již od prenatálního období až do 6 let věku. Náročný na organizaci je souběh různých činností na bazénu a nutnost zajištění podmínek plavání dětí do 3 let věku v návaznosti na platnou legislativu.

8 8 V roce 2013 získalo Město Náchod prestižní titul Náchod Evropské město sportu roku Zimní stadion Rozsah provozu zimního stadionu je koncipován na základě požadavků odběratelů a finančních možností organizace. V roce 2014 se nám podařilo zajistit využití stadionu s ledovou plochou již od , kdy zde proběhla soustředění domácích krasobruslařů (TJ Kraso) a hokejistů (HC Náchod). Dále v srpnu proběhla další soustředění BK Hradec Králové, BK Nová Paka, HC Nový Bydžov a dalších. Zimní stadion využívá široká škála návštěvníků. Pro bruslení škol, v rámci tělesné výchovy, jsou vyhrazeny dopolední hodiny. V roce 2014 pokračovala výuka bruslení pro mateřské a základní školy vedená trenérkou p. Janou Paslerovou v rámci projektu Hrátky na ledě. Tento projekt vyvolal mezi školami velký ohlas a přihlášených dětí stále přibývá. V časných odpoledních hodinách navštěvují ledovou plochu i školní družiny z náchodských základních škol. Velký podíl na využívání stadionu mají domácí oddíly a to hokejisté HC Náchod, krasobruslaři TJ Kraso Náchod a rychlobruslaři BK Náchod. V rámci jejich činnosti se na zimním stadionu odehrávají i zápasy ledního hokeje a krasobruslařské a rychlobruslařské závody. Je velmi náročné, vzhledem k rozdílným nárokům na úpravu ledové plochy pro hokej, krasobruslení a rychlobruslení, vyhovět všem požadavkům domácích klubů. V tomto ohledu je náš zimní stadion v ČR ojedinělý, neboť se zde během jednoho dne vystřídají tréninky všech těchto oddílů. Nezastupitelné místo v činnosti mají i školy bruslení. Vedle již zmíněných

9 9 Hrátek na ledě pro školy působí na zimním stadionu i víkendová Škola bruslení, která je zařazena do jednotného financování sportovních klubů. Dále v rámci grantu Ve zdravém těle zdravý duch působí škola bruslení vedená trenéry HC Náchod. Bruslení pro veřejnost se koná v sobotu a v neděli od 14 do 16 hodin a večerní bruslení v sobotu od 17 do 19 hodin. Možnost zrušení veřejného bruslení z důvodu konání zápasů hokeje připadá na sobotu. Návštěvníci jsou o případném zrušení bruslení informováni na vývěskách stadionu a na www stránkách organizace. V době školních prázdnin je bruslení veřejnosti naopak rozšiřováno, o čemž je veřejnost informována také výše uvedeným způsobem. Pro veřejnost uspořádala Agentura Veronika ve spolupráci s naší organizací dne velmi úspěšný Pohádkový karneval na ledě. Další velkou skupinou návštěvníků jsou nadšenci hrající lední hokej jen tak pro radost a tělesnou kondici a soutěžící mezi sebou v amatérské lize. Od roku 2012 tuto ligu organizuje HC Náchod ve spolupráci se zřizovatelem. I v roce 2014 byl zimní stadion v sezóně dobře využíván. Provozní doba začínala denně mezi 6. až 8. hodinou a končila mezi 21. až 23. hodinou. V roce 2014 se v mezisezóně uskutečnily 2 významné a úspěšné akce. Ve dnech to bylo Mistrovství ČR finále v Mažoretkovém sportu a dne Koncert Lucie Bílé. V mezisezóně byly realizovány investiční akce z rozpočtu Města v objemu 587,4 tis. Kč. Jednalo se zejména o II. etapu zdrojové vody, nátěry části opláštění haly, výměnu oken a dveří vstupního schodiště, výměnu okna strojovny, opravu rozvodu požární vody. Řešena byla i otázka snižování provozních nákladů. Velmi významnou akcí je využívání vody z vlastního vrtu. V průběhu roku 2014 se podařilo, po složitých jednáních a schvalovacích řízeních, získat povolení pro využívání vody z vrtu jako pitné pro objekt zimního stadionu. Počínaje dnem je provoz zimního stadionu zásobován výhradně vlastní vodou. Fakturováno VaK je tedy stočné po odečtení odparu z ledové plochy a chladicí věže, vodné a stočné za hotel. V roce 2014 se podařilo realizovat dvě další úsporná opatření a to získávání zpětného tepla ze stávajícího zdroje chladu a z kompresorové stanice. Tato opatření si vyžádala vstupní investici cca 200 tis. Kč. Přesto, že tato úsporná opatření byla realizována až v posledním čtvrtletí roku 2014, významným způsobem již ovlivnila spotřebu tepla na zimním stadionu. Dále naše organizace zabezpečovala běžnou údržbu stadionu nutnou pro bezporuchový chod technologického zařízení a běžný provoz stadionu opravy strojovny chlazení, zejména opravu a revize obou kompresorů, opravu osvětlení v hale, opravu záložní rolby, malování šaten a přilehlých prostor, opravu sedaček v hale, skříněk a věšáků v šatnách. V platnosti je výhled investičních akcí pro roky , který specifikuje nutné rekonstrukce, opravy, údržbu a pořízení vybavení důležitého pro bezproblémový provoz zimního stadionu. V roce 2014 přetrvávaly problémy s novou rolbou OKAY ELEKTRA Již bylo podáno celkem šest reklamací celé řady závad. V současné době celou záležitost řeší právní zástupce Města. Byly vypracovány znalecké posudky, které konstatují, že vady jsou způsobné výrobcem rolby a vylučují ekonomický, bezproblémový a bezporuchový provoz stroje. Zimní stadion je členem Sdružení zimních stadionů. Z pravidelné účasti na konferencích sdružení jsou čerpány nové informace potřebné pro provoz stadionu.

10 Krytý plavecký bazén Rozsah provozu krytého plaveckého bazénu musí především respektovat povinnost zabezpečit výuku plavání obsaženou ve výchovných a vzdělávacích programech základních škol. Proto je pravidelná odstávka bazénu situována do dvou měsíců letních prázdnin. Se školním rokem také souvisí i mimoškolní aktivity dětí a mládeže, v bazénu je to zejména činnost oddílu TJ Delfín. V době letních prázdnin většina lidí odjíždí na dovolené a v bazénu probíhá pravidelná údržba a sanitace zařízení před dalším školním rokem. Ve dnech školního vyučování využívá plavecký bazén na základě smlouvy od 7:30 do 12:00 až 13:00 hodin Plavecká škola (za rok 2014 celkem 840,5 hodiny), která zabezpečuje povinné i nepovinné kurzy plavání pro žáky mateřských, základních škol a středních škol a různé plavecké kurzy. V tomto smyslu má plavecký bazén regionální působnost. Od září 2011 došlo k poklesu počtu žáků ve výuce plavecké školy vzhledem k menšímu počtu dětí absolvujících nepovinné kurzy. V roce 2014 se podařilo pokles zastavit a plavecká škola využila o 35 hodin bazénu více než v roce V bazénu působí domácí plavecký oddíl TJ Delfín (za rok 2014 využil celkem 477,5 hodin), který trénuje každý všední den v odpoledních hodinách. V rámci jeho činnosti jsou zde pořádány i různé plavecké závody. Mezi nejvýznamnější každoročně patří tradiční Modrá stuha. V roce 2014 proběhla a Historie tohoto závodu sahá až do roku 1940 a od roku 1999 byl tento závod rozšířen i o závod hendikepovaných dětí. Závody o cenu Rytíře Hrona proběhly V roce 2014 pokračovala činnost Centra péče o matku a dítě. V seznamu členů je zaregistrováno k rodin. I zde byl zaznamenán pokles návštěvnosti způsobený finanční situací mladých rodin s dětmi. Činnost Centra zahrnuje program pro děti a rodiče do 6 let věku dítěte. Zabýváme se cvičením a plaváním pro gravidní ženy, plaváním kojenců od 3 do 6 měsíců věku (ve speciálních vanách), plaváním kojenců a batolat od 6 měsíců do 3 let a od roku 2000 pracujeme i s věkovou kategorií od 3 do 6 let. Dále zabezpečujeme masáže pro gravidní, dětské švédské masáže, spolupracujeme s kolektivem odborníků lékařů, psychologů, záchranářů, kteří nám realizují výukový, výchovný a poradenský program pro rodiče dětí. Realizací projektu Centra se nám v Náchodě podařilo ucelit plaveckou výchovu. Velký podíl na využívání bazénu má samozřejmě široká veřejnost. Ta má možnost plavat denně s tím, že provozní doba uspokojuje požadavky jak všech věkových vrstev obyvatel, tak respektuje i rozmanitost rozložení pracovní doby návštěvníků. Každý pracovní den zahajuje bazén ranním plaváním pro veřejnost od 5:30 hodin a končí mezi 21. až 23. hodinou. Ve dnech pracovního volna začínáme mezi 8. až 9. hodinou ranní a končíme mezi 18. až 21. hodinou. Bazén si pronajímají i organizace a podnikatelé pro své zaměstnance (v roce 2014 to bylo 127,5 hodin), aby jim umožnili aktivní odpočinek po práci. Je zde organizováno i několik tradičních akcí pro veřejnost, např. kondiční plavání pod dohledem zdravotní sestry a nudiplavání. Již od prosince 2011 úspěšně organizujeme rehabilitační plavání pod vedením fyzioterapeutky. Tuto aktivitu hradí i některé zdravotní pojišťovny. Nemalý význam pro regeneraci sil mají i další služby zde poskytované a to saunování a masáže. Naši těžce tělesně postižení spoluobčané mají vyhrazenou bezplatnou hodinu týdně. Další aktivitou jsou hodiny aquaaerobiku. V roce 2014 byly pořádány 2 hodiny týdně. Možnost tohoto účinného cvičení ve vodě využívají především ženy

11 11 různých věkových kategorií. Ženy také mají v oblibě cvičení kalanetiky a pilates, které v roce 2014 mohly navštěvovat 1 x týdně. Pokračovaly i oblíbené kurzy tantrajógy. Celostátní trend snižování návštěvnosti při plavání veřejnosti se začal projevovat od roku 1999 i u nás. Na celkovém počtu návštěvníků plaveckého bazénu se do roku 2003 neprojevil pouze díky rozšiřování činnosti Centra péče o matku a dítě. Poslední tři roky se podařilo návštěvnost ustálit na stejných hodnotách. Přehled návštěvnosti krytého plaveckého bazénu v letech rok celková návštěvnost denní průměr provozních dnů V roce 2014 bylo z celkového počtu návštěvníků dětí zařazených ve výuce Plavecké školy a dětí z plaveckého oddílu TJ Delfín Náchod. V rámci Centra péče o matku a dítě navštívilo bazén dětí do 6 let. Ke zvýšení návštěvnosti bazénu bychom potřebovali realizovat celkovou modernizaci. Bazén po 24 letech již těžko konkuruje moderním zařízením. V roce 2015 oslaví plavecký bazén významné výročí 25 let od otevření. V mezisezóně je v krytém plaveckém bazénu každoročně prováděna běžná údržba zařízení k zabezpečení bezporuchového chodu v další sezóně. Vzhledem k tomu, že celých 10 měsíců provozu není bazén vypouštěn, je nutné v letní odstávce provést kompletní očistu a dezinfekci bazénových van a celé technologie. Dále je prováděna celková sanitace zázemí včetně vymalování všech prostor. Intenzivně je řešena otázka snižování provozních nákladů, zejména v oblasti spotřeby energií a postupně jsou rekonstruovány technologické celky. Nejvýznamnější akcí roku 2014 bylo dokončení II. etapy zdrojové vody. Ve strojovně plaveckého bazénu byla instalována technologie zpracování vody z vrtu (včetně potřebné akumulace) u zimního stadionu. Tento vrt dodává bazénovou vodu pro plavecký bazén a pitnou a technologickou vodu pro zimní stadion. Dále byla v závěru roku realizována akce zpětné získávání tepla pro ohřev čerpané vody z vrtu, která si vyžádala vstupní investici téměr 150 tis. Kč. Toto opatření by mělo dosáhnout denní úspory nákladů na teplo ve výši 400,- Kč. V současné době je snižování energetické náročnosti jedinou cestou, jak zachovat stávající výši dotace.

12 12 To ovšem vyžaduje nemalé investice do modernizace objektu a technologie. V roce 2014 byly v plaveckém bazénu realizovány údržbové investiční akce zabezpečované Městem Náchod v rozsahu 436,5 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci osvětlení dětských šaten, výměnu oběhového čerpadla, výměnu saunových topidel, instalaci indukčních průtokoměrů, rekonstrukci hromosvodu, opravu schodiště pro imobilní osoby. Pro rok 2015 jsou v požadavku na investiční údržbu obsaženy nezbytně nutné akce pro zajištění sanace havarijních stavů a akce pro zajištění nutných oprav. Je snaha postupně realizovat akce v souladu se schváleným výhledem investičních akcí pro roky , který specifikuje nutné rekonstrukce, opravy, údržbu a pořízení vybavení důležitého pro bezproblémový provoz plaveckého bazénu. Krytý plavecký bazén je členem Asociace bazénů a saun ČR (ABAS) a Asociace pracovníků v regeneraci ČR (APR) a aktivně se podílíme na činnosti těchto organizací. Centrum péče o matku a dítě je členem Aliance dětského plavání Jiráskovo koupaliště Provozování Jiráskova koupaliště převzala naše organizace od zřizovatele po rozsáhlé rekonstrukci k Provoz v sezóně 2014 byl zahájen dne a sezóna trvala do , tj. 77 provozních dnů (v roce 2013 to bylo 76 dnů). Počasí bylo v letních měsících velmi nepříznivé. Nevydařil se červen a ani prázdninový srpen. V roce 2014 pouze ve 2 provozních dnech navštívilo koupaliště více než osob a 33 provozních dnů bylo bez návštěvnosti vlivem špatného počasí. Koupaliště navštívilo v sezóně 2014 celkem 13,1 tis. osob, což je 47,3 % návštěvnosti roku 2013, kdy se letní počasí opravdu vydařilo. Přehled návštěvnosti Jiráskova koupaliště v letech rok červen červenec srpen září celkem Průměrná denní návštěvnost v sezóně 2014 byla pouze 170 osob. V zájmu dosažení úspor nákladů na provoz koupaliště je třeba omezit předprázdninový provoz v červnu, kdy je návštěvnost, i při příznivém počasí, velmi nízká. Denní náklad na energie a chemii pro úpravu vody (bez ostatních nákladů) činí cca 6-7 tis. Kč i při nulové návštěvnosti. Bohužel ihned reagovat na počasí a zahájit okamžitě provoz není možné. Koupaliště se napouští 5-6 dní. V roce 2015 navrhneme zřizovateli stanovení pevného termínu otevření koupaliště od Koupaliště i v roce 2014 využívali návštěvníci ze sousedního Polska. V roce 2014 realizovalo Město Náchod na Jiráskově koupališti investiční akce v hodnotě 345,4 tis. Kč. Jednalo se o opravu propadlé dlažby, odvodnění

13 13 ploch u hřiště, výměnu čerpadel atrakcí, chlorace a zdrojové vody, instalaci automatického dopouštění vody, výměnu části plastových mřížek. Před zahájením sezóny 2014 byla na koupališti provedena celá řada údržbových prací. Vymalování vstupního objektu a všech WC, nátěry, údržba zeleně v celém areálu, příprava technologie, vyčištění akumulačních jímek, oprava dětských hřišť v areálu. V průběhu jarních měsíců bylo provedeno vyčištění a nátěry bazénů a brodítek. Opět se projevilo odlupování vrchního nátěru a stěrky a proto ani oprava a nový nátěr není definitivním řešením problémů s povrchem bazénů. V roce 2015 bude třeba před sezónou provést opravu dna velkého bazénu odbornou firmou a aplikovat nový nátěr jako v roce Po dosavadních zkušenostech a prověření všech možností se jako jediné definitivní řešení jeví vyvložkování bazénových van nerezem. V průběhu 2 let bude třeba řešit objekt původních dřevěných šaten, který je v havarijním stavu. Zatím je tento prostor využíván jako sklad pro koupaliště zejména pro zimní uložení vybavení koupaliště. Tento objekt je ve velmi špatném stavu a bude jej třeba sanovat. Na místě tohoto objektu by měl vzniknout nový objekt, který by sloužil jak pro návštěvníky koupaliště, tak jako technické zázemí koupaliště. Na koupališti zcela chybí teplé sprchy pro návštěvníky a bezpečnostní skříňky pro úschovu cenností, což patří k běžnému vybavení ostatních letních koupališť. Za zvážení stojí i vybudování 2. podlaží s ubytovací kapacitou, která by doplnila služby restaurace. Pro rok 2015 je opět v návrhu plánu investic zahrnut požadavek na vypracování projektové dokumentace Stadion Hamra Provoz stadionu Hamra je každoročně zahájen začátkem dubna a končí v listopadu v závislosti na počasí. V letních prázdninových měsících je provoz omezen, neboť stadion nevyužívají školy a oddíly a je prováděna rekonstrukce travnatého hřiště. Ve dnech školního vyučování je stadion využíván zejména náchodskými školami a to jak základními, tak i středními v rámci hodin tělesné výchovy a činnosti sportovních kroužků. Stadion využívají členové FK Náchod pro tréninky dětí do 15 let. Dále zde trénuje atletická skupina SKP Hvězda Pardubice. Stadion využívají i členové dalších sportovních klubů. Nelze opomenout ani využívání veřejností, která může bezplatně stadion užívat každou středu a pátek odpoledne od 15 hodin. Stadion si mohou pronajmout i organizace a soukromníci pro zájmovou sportovní činnost a pořádání různých sportovních akcí. Stadion využívají i Hasiči Náchod pro pořádání soutěží v hasičském sportu. V roce 2014 byl stadion Hamra plně vytížen ve dnech školního vyučování od 7 do 18 hodin a to školami a mladými fotbalisty FK. V této době dochází k nadměrnému zatěžování travnaté plochy. V sezóně 2014 se na stadion vrátilo pořádání zápasů dětských kategorií FK Náchod. V roce 2014 byla z prostředků Města Náchoda hrazena rekonstrukce travnaté plochy ve výši 174,6 tis. Kč pro zlepšení jejího stavu. Požadavek na tuto částku je zahrnut i v návrhu plánu na rok Provedení je nezbytné pro udržení kvality trávníku. Tato částka by nebyla čerpána v případě, že bude schválena dotace MŠMT na celkovou rekonstrukci stadionu, o kterou zřizovatel požádá. Provoz skateparku korespondoval v roce 2014 s provozem stadionu. Zde

14 14 ale v prázdninových měsících nedochází k omezení provozu a ukončení provozu bývá až koncem listopadu. V roce 2014 byl zajištěn dozor 3 hodiny denně. Tím se velmi omezil vandalismus a do skateparku se ve zvýšené míře vrátily děti. V roce 2014 bylo doplněno vybavení skateparku o dřevěný přístřešek pro návštěvníky, který je ochrání před nepřízní počasí. Celkově je stav stadionu velmi neuspokojivý. Je naprostou nutností provést celkovou rekonstrukci. Zřizovatel požádá o dotaci MŠMT pro rok Zpracovaný projekt rekonstrukce řeší mimo rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy, rekonstrukci tribuny pro diváky a také zbudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem na stávajícím hřišti pro házenou. V projektu byla dána přednost přírodnímu trávníku před umělým. Uživatelé doporučují změnu v projektu a to u atletické dráhy přesunout start a cíl do prostoru před tribunu. Je vypracovaná i dokumentace rekonstrukce zázemí šaten a technického zázemí včetně vybudování bytu správce. Po rekonstrukci bude nezbytné vytvořit pracovní místo správce, který bude zajišťovat bezproblémový chod stadionu Hospodářská činnost organizace Rozsah působení v této oblasti je organizaci přesně vymezen ve zřizovací listině. Jedná se o činnost doplňující činnost hlavní, pro kterou byla organizace zřízena. Tato oblast podléhá zdanění. V rámci hospodářské činnosti organizace zajišťuje reklamy formou pronajímání vývěsních ploch na provozovaných objektech či uvnitř nich nebo formou vysílání místním rozhlasem v jednotlivých zařízeních. Zájem o tuto formu reklamy v roce 2014 nadále stagnoval. Dále organizace pronajímá vybrané nebytové prostory. Na zimním stadionu je pronajat kiosek, na plaveckém bazénu bufet a na Jiráskově koupališti buňka, kde je poskytováno občerstvení pro návštěvníky těchto zařízení. Na plaveckém bazénu je dále pronajat nebytový prostor v přístavbě Oblastnímu spolku ČČK Náchod, kde je zřízena místnost první pomoci a sklad záchranářských prostředků a kancelář TJ Delfín Náchod. Dále jsou pronajímány masérny pro poskytování masérských služeb. Na zimním stadionu a Hamrech je pronajímána klubovna, na plaveckém bazénu a zimním stadionu tělocvična. Ve všech jmenovaných zařízeních jsou pronajímána i místa pro umístění nápojových automatů. Od roku 2009 je naše organizace držitelem živnostenského listu pro velkoobchod a maloobchod. V rámci hospodářské činnosti se zabýváme prodejem plavek, zejména pro potřeby Centra péče o matku a dítě, a prodejem plaveckých pomůcek. Dále pro členy Centra pořizujeme záznam z plavání a rodičům prodáváme CD nosiče.

15 5. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE Výsledek hospodaření za rok Hospodářský výsledek Výsledek hospodaření organizace za rok 2014 byl ve výši ,12 Kč: hlavní činnost organizace 0 hospodářská činnost vykázala zisk ve výši 4 mmnfffř ,12 Kč Vzledem k dobrému hospodaření organizace v hlavní činnosti byl vrácen zřizovateli nedočerpaný příspěvek ve výši ,77 Kč. Hodnocení roku 2014: Celkově lze říci, že hospodaření naší organizace v roce 2014 bylo v souladu s upraveným plánem, který reagoval na provozní situaci organizace v průběhu roku. Náklady v roce 2014 činily 94,5 % roku 2013, příjmy organizace činily 95,7 % roku Dotace pro rok 2014 činila 100,5 % roku Graf vývoje celkových nákladů a příjmů organizace za léta Náklady , , , , , , ,7 Příjmy , , , , , , ,7 [ tis. Kč ] [ rok ] Náklady Příjmy

16 Závazné limity pro rok Mzdový limit Limit mzdových prostředků pro rok 2014 byl zřizovatelem stanoven v soustavě ukazatelů rozpočtu organizace. Vzhledem k sezónnosti jednotlivých středisek není možné přesně stanovit limit mzdových prostředků. V rámci vnitřních úsporných opatření se podařilo ušetřit ve mzdách oproti původnímu plánu ,- Kč. V závěru roku byl zřizovatel požádán o snížení mzdového limitu o tuto částku. Rada Města žádost dne schválila svým usnesením č. 132/3682/14. Limit mezd stanovený pro rok ,- Kč Snížení ML usnesení RM č. 5/172/ ,- Kč Limit mezd ,- Kč Čerpání mzdového limitu v roce ,- Kč Použití fondu odměn.. 0,- Kč Přepočtený stav pracovníků Je druhým závazným limitním ukazatelem naší organizace. Přepočtený stav pracovníků (bez dohod): limit na rok pracovníků skutečnost pracovníků úspora pracovníků... 4 pracovníci Tabulka srovnání přepočteného stavu pracovníků za roky rok limit pracovníků skutečnost úspora ,00 11,00 5, ,00 11,00 4, ,00 12,00 3, ,00 11,00 4,00 Organizace fyzicky zaměstnávala k (včetně dohod) celkem 55 pracovníků.

17 Dotace zřizovatele Dotace zřizovatele je dalším limitním ukazatelem. Dotace pro rok 2014 byla stanovena ve výši ,- Kč. V průběhu roku 2014 došlo ke zvýšení dotace o ,- Kč na opravy a údržbu (schváleno usnesením RM č. 156/4297/14 z ). Dotace nebyla plně vyčerpána a zřizovateli byla vrácena částka ,77 Kč. Vyčerpaná dotace byla řádně vyúčtována Odpisový plán Zřizovatel závazně stanovuje organizaci i účetní odpisový plán. Pro rok 2014 byl tento ukazatel stanoven ve výši ,- Kč. V průběhu roku 2014 došlo k nákupu bazénového podvodního vysavače a zřizovatel byl požádán o úpravu odpisového plánu. RM dne usnesením č. 162/4430/14 zvýšila odpisový plán o 6.360,- Kč. Odpisový plán byl tedy upraven na ,- Kč. Na položce odpisy je vedena částka ,- Kč dotace Královéhradeckého kraje na odpisy rolby a vzduchotechniky. Z toho důvodu je v tabulkové části položka odpisů ve výši 547 tis. Kč Stavy a čerpání fondů Stavy fondů organizace (v tis. Kč) fond odměn 2,38 2,38 FKSP 8,89 9,49 fond rezervní 17,27 62,88 fond reprodukce majetku 316,28 347,87 Fond odměn nebyl v roce 2014 použit. FKSP je tvořen základním přídělem z ročního objemu mezd a čerpán v souladu s platnou vyhláškou dle interní směrnice organizace (příspěvek na stravování, kulturní akce a příspěvek na penzijní připojištění). Rezervní fond byl povýšen o výsledek hospodaření z roku 2013 ve výši ,16 Kč. Fond reprodukce majetku je tvořen z měsíčních odpisů v souladu se schváleným odpisovým plánem. Jeho vývoj v průběhu roku je tedy pohyblivý. Celkové roční odpisy činily ,- Kč,- Kč. V roce 2014 nařídil zřizovatel odvod z fondu ve výši ,- Kč. V roce 2014 byl použit Investiční fond zřizovatele ve výši ,- Kč na nákup automatického podvodního bazénového vysavače pro krytý plavecký bazén

18 18 (usnesení RM č. 142/3923/14 z ). Dále byl použit fond rezerv a rozvoje ve výši ,- na údržbu a opravy zimního stadionu a ,- na údržbu a opravy koupaliště (usnesení RM č. 156/4297/14 ze dne ). Rezervní fond a fond reprodukce majetku slouží organizaci k pokrytí mimořádných potřeb, zejména v oblasti oprav a údržby, které se vyskytnou v průběhu roku a není s nimi počítáno v rozpočtu. V případě, že by zřizovatel tyto prostředky zapojil do rozpočtu a o tuto částku snížil dotaci, neměla by organizace žádnou možnost řešení mimořádných potřeb. Vzhledem k velkým technologickým celkům strojoven a strojnímu vybavení se každý rok objeví neočekávané závady, které je nutné neprodleně odstranit vzhledem k nutnosti zajištění provozu Úprava plánu pro rok 2014 Při sestavování plánu organizace není ještě možné odhadnout vývoj kupní síly, vývoj inflace, pohyb cen energií, vliv klimatických podmínek atd. Nemůžeme přesně odhadnout ani průběh sezóny na střediscích, jejichž provoz je závislý na objednávkách pronajímatelů. Na začátku roku, po schválení městského rozpočtu, je plán rozepsán do jednotlivých položek. Dle vývoje v průběhu roku je pak prováděna úprava plánu s tím, že je nutné dodržet závazné ukazatele a to výši dotace, schválený mzdový limit, přepočtený počet pracovníků a odpisový plán. Tento postup je zachováván každoročně a nejinak tomu bylo i v roce Původní plán tedy byl upraven v době, kdy již byla známa situace na jednotlivých zařízeních a dal se přesněji odhadnout vývoj příjmů i nákladů. (tis. Kč) Položky Původní plán Upravený plán pro rok 2014 Náklady celkem , ,0 Z toho: spotřeba materiálu 450,0 828,0 spotřeba energií 5 500, ,0 opravy, udržování 600,0 940,0 mzdy 4 950, ,0 zákonné pojištění 1 485, ,0 ostatní náklady 1 976, ,0 Příjmy celkem 8 279, ,0 Z toho: správa 3,0 1,0 Dotace MÚ: Dotace KÚ: zimní stadion 2 370, ,0 plavecký bazén 4 670, ,0 koupaliště 1 130,0 661,0 stadion Hamra 106,0 130,0 Provozní 6 682, ,0 Investiční 0,0 150,0 Příjmy vč. dotace , ,0

19 Plnění plánu nákladů k (tis. Kč) (tis. Kč) Nákladová položka Plán Skutečnost [%] SPRÁVA Spotřeba materiálu 60,0 58,2 97,0 Spotřeba energií 0,0 0,0 0,0 Opravy a udržování 10,0 10,1 101,0 Ostatní služby 470,0 465,9 99,1 Mzdy 482,0 481,7 99,9 Zákonné pojištění 161,0 161,1 100,1 Odpisy 0,0 0,0 0,0 Jiné ostatní náklady 50,0 44,9 89,8 Ostatní náklady 15,0 14,7 98,0 Celkem 1 248, ,6 99,1 ZIMNÍ STADION Spotřeba materiálu 230,0 222,2 96,6 Spotřeba energií 1 820, ,4 94,5 Opravy a udržování 250,0 249,0 99,6 Ostatní služby 280,0 280,9 100,3 Mzdy 1 332, ,7 100,0 Zákonné pojištění 417,0 417,1 100,0 Odpisy 365,0 364,8 99,9 Jiné ostatní náklady 22,0 21,8 99,1 Ostatní náklady 70,0 65,7 93,9 Celkem 4 786, ,6 97,6 KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN Spotřeba materiálu 390,0 384,6 98,6 Prodané zboží 25,0 20,6 82,4 Spotřeba energií 2 858, ,5 97,2 Opravy a udržování 330,0 329,0 99,7 Ostatní služby 190,0 184,0 96,8 Mzdy 2 575, ,3 100,0 Zákonné pojištění 751,0 750,7 100,0 Odpisy 200,0 200,4 100,2 Jiné ostatní náklady 3,0 2,0 66,7 Ostatní náklady 75,0 72,8 97,1 Celkem 7 397, ,9 98,7

20 20 (tis. Kč) (tis. Kč) Nákladová položka Plán Skutečnost [%] JIRÁSKOVO KOUPALIŠTĚ Spotřeba materiálu 115,0 113,8 99,0 Spotřeba energií 250,0 242,2 96,9 Opravy a udržování 260,0 257,9 99,2 Ostatní služby 140,0 135,9 97,1 Mzdy 303,0 302,9 100,0 Zákonné pojištění 51,0 50,9 99,8 Odpisy 7,0 6,8 97,1 Jiné ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 26,0 25,8 99,2 Celkem 1 152, ,2 98,6 STADION HAMRA Spotřeba materiálu 33,0 32,5 98,5 Spotřeba energií 10,0 8,0 80,0 Opravy a udržování 90,0 90,5 100,6 Ostatní služby 20,0 19,7 98,5 Mzdy 96,0 96,1 100,1 Zákonné pojištění 11,0 10,5 95,5 Odpisy 2,0 2,0 100,0 Jiné ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 2,0 2,1 105,0 Celkem 264,0 261,4 99,0 ORGANIZACE CELKEM Spotřeba materiálu 828,0 811,3 98,0 Prodané zboží 25,0 20,6 82,4 Spotřeba energií 4 938, ,1 96,2 Opravy a udržování 940,0 936,5 99,6 Ostatní služby 1 100, ,4 98,8 Mzdy 4 788, ,7 100,0 Zákonné pojištění 1 391, ,3 99,9 Odpisy 574,0 574,0 100,0 Jiné ostatní náklady 75,0 68,7 91,6 Ostatní náklady 188,0 181,1 96,3 Celkem , ,7 98,4 Komentář: Skutečné čerpání nákladů ukázalo reálnost úpravy plánu. V úpravě plánu nákladů se promítly vlivy: realizace úsporných opatření v oblasti energií, klimatické podmínky, růst nákladů související zejména se zvyšováním cen některých vstupů, zvýšená potřeba oprav a údržby zařízení. Čerpání nákladů na materiál bylo ve velké míře ovlivněno provozní údržbou jednotlivých zařízení prováděnou vlastními pracovníky. V položce spotřeba energií se projevila úsporná opatření realizovaná v průběhu roku 2014 a také mírná zima začátkem i koncem roku.

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 28. listopadu OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ... 4 2.1. Televizní poplatky... 5 2.2. Výnosy... 6 2.3. Náklady... 9 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 15 PŘÍLOHA

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více