USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník"

Transkript

1 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: místo: hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Rudolf Fidler, PaedDr. Dalibor Ullrych 2. Ověřovatelé zápisu: Alena Herinková, Mgr. Milan Schweigstill 3. Pracovní předsednictvo: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann 174/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 194/2013 Ve věci: Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Mělníka MUDr. Miloše Bohoňka bere na vědomí ZM bere na vědomí složení slibu nového člena Zastupitelstva města Mělníka.Odměna nového člena zastupitelstva bude vyplácena k 1.dni následujícího měsíce od složení slibu. 175/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 195/2013 Ve věci: Volba volební komise ZM volební komisi ve složení: Předseda: PaedDr. Zdeněk Koudelka 1. člen: Zdeněk Nedvěd 2. člen: Mgr. Ing Karel Opočenský Csc. 176/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 196/2013 Ve věci: Volba jednoho nového člena Rady města Mělníka bere na vědomí ZM bere na vědomí zprávu volební komise o volbě jednoho člena Rady města Mělníka. Odměna nového člena zastupitelstva bude vyplácena k 1.dni následujícího měsíce od složení slibu. Členem rady města byl zvolen Libor Petřina. 177/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 166/2013 Ve věci: Rozbor hospodaření města Mělníka k bere na vědomí ZM bere na vědomí Rozbor hospodaření města Mělníka k /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 167/2013 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 9 ZM : A) Rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, fondů a financování 1. ZM dodatečně přijetí dotace 1 040,58 tis. Kč od KU Středočeského kraje (UZ 98216) na úhradu nákladů na výkon sociálně právní ochrany dětí za r uhrazení nákladů min. roku (nedaňové příjmy - sk. 22 vratky transferů). Zároveň dojde ke zvýšení rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). Šárka Zikmundová 1

2 2. ZM navýšení provozních výdajů spojených s plesem města ve výši 105 tis. Kč (jde o výši odpovídající příjmům z plesu, které byly převedeny do rezervy města). Ka 16 Kultura, odd. 33 Kultura. Finanční krytí z rezervy města (Ka 41, odd. 63 Finanční operace). 3. ZM navýšení neinvestičního příspěvku školám v celkové výši tis. Kč, a to: poř.č. název akce R- schválený Požadovaný rozpočet částka navýšení 1. ZŠ J.Seiferta ZŠ Pšovka ZŠ Mlazice ZUŠ MŠ Zvoneček MŠ V Zátiší MŠ Pohádka MŠ Pod Vrchem MŠ Motýlek celkem 1044 Ka 16, odd. 31 a 32, provozní výdaje, pol Finanční krytí z financování ve výši 682 tis. Kč a 362 tis. Kč z rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). Nevyčerpané fin. prostředky plánované na energie celkem nebudou čerpány na jiné položky; při rozdělování hospodářských výsledků škol za rok 2013 budou převedeny do rezervních fondů jednotlivých školských zařízení. 4. ZM snížení nedaňových příjmů o tis. Kč - příjmů za nové radary. (ka 10, odd. 22 Doprava). Výpadek příjmů bude kryt rezervou města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 5. ZM dodatečně novou investiční akci Klenba studna nám. Míru ve výši 170 tis. Kč (ka 50, odd. 36 Komunální služby). Finanční krytí z rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 6. ZM navýšení výdajů ka SMI na likvidaci chatek na Polabí ve výši 195 tis. Kč (provozní výdaje, odd. 36 Komunální služby). Prostředky budou převedeny z provozní rezervy města (ka 41 odd. 63 Finanční operace). 7. ZM dodatečně navýšení mezd dohod o 514,57 tis. Kč na odměny zaměstnancům MÚ za činnost v souvislosti s povodněmi 2013, a to: a) mzdy správa 218,77 tis. Kč b) mzdy městská policie 295,80 tis. Kč (ka 01, 5272, provozní prostředky, závazný ukazatel); příloha č. 8. Finanční krytí z položky 8115 Financování předpoklad úhrady z dotace od Krajského úřadu. 8. ZM dodatečně navýšení mezd o 99,88 tis. Kč na odměny dobrovolným hasičům formou dohod o provedení práce v souvislosti s povodněmi 2013 dle přílohy č. 9. Finanční krytí z položky 8115 předpoklad úhrady z dotace. 9. ZM navýšení výdajů ka 20 na nákup mobilního setu do Městského kamerového dohlížecího systému MP ve výši 297 tis. Kč (odd 53 Bezpečnost). Finanční krytí z rezervy města (ka 40 odd. 63 Finanční operace). 10. ZM navýšení výdajů na sociální pohřby ve výši 50 tis. Kč (Ka 28 Soc, odd. 36 Komunální služby). Finanční krytí z rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 11. ZM navýšení rezervy města o tis. Kč z akcí, které nebudou v letošním roce realizovány, a to: Šárka Zikmundová 2

3 Chodník ktp. Jaroše tis. Kč Opěrná zeď Polabí 8. etapa 150 tis. Kč Veřejné osvětlení projekt.dok. 200 tis. Kč Veřejné osvětlení záměr ČEZ 575 tis. Kč Celkem tis. Kč (rezerva: ka 41, odd. 63 Finanční operace; výdaje: ka 39 SUK, odd. 22 Doprava a 36 Komunální služby) 12. ZM zrušení akce Útulek Projektová dokumentace nová lokalita ve výši 100 tis. Kč (ka 50 SMI, investice odd.10 Zemědělství). Fin. prostředky posílí rezervu města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 13. ZM snížení dotace na Sběrný dvůr Rousovice v celkové výši 88,07 tis. Kč (Investiční transfer sk 42, ka 02 ŽP). Finanční krytí: a) snížení výdajů na tuto akci 62,39 tis. Kč (odd. 37 Zeleň, ka 02) b) čerpání rezervy města 25,68 tis. Kč (odd. 63 Fin. operace, ka 41) 14. ZM : a) navýšení přijatých transferů o 220,41 tis. Kč vyšší dotace na akci Hřiště ZŠ Blahoslavova (ka 50, příjmy sk. 42 a 41 dotace ROP) b) snížení investičních výdajů akce Hřiště ZŠ Blahoslavova o 600 tis. Kč ( ka 50, odd. 34 Tělovýchova) Příjmy i výdaje navýší rezervu města v celkové výši 820,41 tis. Kč (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 15. ZM navýšení provozních nákladů související s protipovodňovou ochranou v celkové výši 85 tis. Kč ( z toho: nájem haly 60 tis.; oprava povrchu na hrázi 25 tis. Kč). Vše odd 23 Vodohospodářská díla, ka 39 SUK). Finanční krytí z rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 16. ZM snížení akce projektová dokumentace MKD studie o částku 390 tis. Kč (ka 50 SMI, odd.33 Kultura). Prostředky posílí rezervu města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 17. ZM navýšení provozních nákladů souvisejících s protipovodňovými vraty Pšovka ve výši 100 tis. Kč (odd. 23 Vodní hospodářství, ka 50 SMI). Finanční krytí z rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 18. ZM novou investiční akci Studna v areálu technických služeb ve výši 150 tis. Kč (odd.23 Vodní hospodářství). Finanční krytí z rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 19. ZM navýšení neinvestičního příspěvku technických služeb v celkové výši tis. Kč, z toho : a) na běžnou činnost TS tis. Kč b) na pokrytí nákladů souvisejících s povodněmi 509 tis. Kč (ka 39 SUK, odd. 36 Komunální služby). Finanční krytí z rezervy města ve výši tis. Kč (ka 41, odd. 63 Finanční operace) a 509 tis. Kč z financování (bude uhrazeno z dotace kraje). B) Rozpočtová opatření, která neovlivní výši provozní a investiční rezervy 1. ZM dodatečně přijetí dotace 170,68 tis. Kč od KU Středočeského kraje (UZ 29008) na úhradu zvýšených nákladů na činnost odborného lesního hospodáře IV. čtvrtletí 2012 (příjmy, neinvestiční dotace - sk. 41). Zároveň dojde ke zvýšení provozních výdajů sk. 1 Zemědělství a lesní hospodářství o tutéž částku - ka 02 ŽP. 2. ZM dodatečně přijetí dotace 162,74 tis. Kč od KU Středočeského kraje (UZ 29008) na úhradu zvýšených nákladů na činnost odborného lesního hospodáře I. čtvrtletí 2013 (příjmy, neinvestiční dotace - sk. 41). Zároveň dojde ke zvýšení provozních výdajů sk. 1 Zemědělství a lesní hospodářství o tutéž částku - ka 02 ŽP. Šárka Zikmundová 3

4 3. ZM převod projektových prostředků Sociální služby Azylové domy (účet ) v celkové výši 213 tis. Kč, a to: - z mzd. prostředků - dohody (100 tis. Kč-závazný ukazatel), služby (105 tis. Kč) a příspěvky (8 tis. Kč) - na mzdy zaměstnanců včetně odvodů v celkové výši 213 tis. Kč (závaz. ukazatel), (ka 29, provozní výdaje, odd 43 Sociální služby). 4. ZM převod projektových prostředků Sociální rehabilitace, org. 720 (služby v Dukelské ulici) v celkové výši 33 tis. Kč, a to: - z mzd. prostředků - dohody 33 tis. Kč (závazný ukazatel) - na: a) odvody a náhrady mezd v době nemoci ve výši 29 tis. Kč (závazný ukazatel) b) knihy a opravy 4 tis. Kč (ka 29, provozní výdaje, odd 43 Sociální služby). 5. ZM novou investiční akci Snížení energetické náročnosti MŠ Dukelská Mělník (Zvoneček) v celkové výši 4 019,86 tis. Kč (ka 50, odd. 31 Školství). Finanční krytí: Dotace z FS 3 019,36 tis. Kč Dotace z SFŽP 177,61 tis. Kč Vlastními zdroji města 822,89 tis. Kč Celkem 4 019,86 tis. Kč Zároveň tímto dochází k navýšení investičních transferů ve výši dotací, tj ,97 tis. Kč (sk. 4 Transfery) a převodu prostředků z rezervy na zateplení ve výši 822,89 tis. Kč (ka 50, odd. 6310). 6. ZM novou investiční akci Snížení energetické náročnosti MŠ Pod Vrchem Mělník v celkové výši 7 491,23 tis. Kč. Finanční krytí: Dotace z FS 5 686,64 tis. Kč Dotace z SFŽP 334,51 tis. Kč Vlastními zdroji města 1 470,08 tis. Kč Celkem 7 491,23 tis. Kč Zároveň tímto dochází k navýšení investičních transferů ve výši dotací, tj ,15 tis. Kč (sk 4 Transfery) a převodu prostředků z rezervy na zateplení ve výši 1 470,08 tis. Kč (ka 50, odd. 6310). 7. ZM přijetí dotace KU Středočeského kraje UZ ve výši 1 389,31 tis. Kč, na Zelené vzdělávání pracovníků ZŠ pro ZŠ Jaroslava Seiferta (neinv. transfer, sk. 41). Zároveň dojde k navýšení neinvestičního transferu ZŠ Jaroslava Seiferta o tutéž částku - závazný ukazatel (provozní výdaje odd. 31 Školství). 8. ZM navýšení dohod na Sociální aktivizační službě o 18,65 tis. Kč. Finanční krytí z položky hrubé mzdy ve stejné výši. (Vše ka 21, odd. 43 Sociální služba, provozní výdaje). 9. ZM navýšení příjmů - dotace z ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky radnice čp. 1 ve výši 550 tis. Kč UZ (ka 50 SMI, neinvestičních transfery sk. 4). Zároveň budou prostředky převedeny do výdajů SMI na akci Oprava radnice čp. 01 (ka 50, odd. 33 Kultura, provozní výdaje). 10. ZM navýšení nedaňových příjmů o 10 tis. Kč daru od České spořitelny (sk. 2 ). Zároveň jsou navyšovány výdaje na soc. oblast ve stejné výši (provozní výdaje, odd. 43 Sociální věci). Vše ka ZM dodatečně převod prostředků ve výši 245 tis. Kč z akce Nástupní plochy (schváleno jako celek) na 2 nástupní plochy pro požární techniku v ul. Pražská (vše provozní prostředky odd. 22 Doprava, ka 39). 12. ZM navýšení akce opravy MŠ Pod Vrchem ve výši 29 tis. Kč oprava vchodových a vjezdových vrat do areálu školky. Fin. krytí z nepředvídaných oprav ve stejné výši. Vše ka 50 SMI, provozní výdaje, odd. 31 Školství. Šárka Zikmundová 4

5 13. ZM navýšení příjmů - přijetí dotace UZ Vzdělávání strážníků ve výši 40 tis. Kč (ka 31 Prevence kriminality, sk. 41 Neinvestiční transfery). Zároveň dojde k navýšení výdajů na projekt o 45 tis. Kč. Finanční krytí vlastního podílu města ve výši 5 tis. Kč převodem v rámci ka 31. (vše ka 31 odd. 43 Sociální služby, prevence kriminality). 14. ZM novou kulturní akci Vánoční trhy ve výši 200 tis. Kč. Finanční převod výdajů z akcí města schválených v rozpočtu 2013 blíže nespecifikovaných (vše ka 16, odd 33 Kultura). 15. ZM navýšení nedaňových příjmů o 25 tis. Kč dary od čínských delegací (sk. 2, ka 16). Zároveň se navyšují provozní výdaje na kulturu ocenění při povodních (ka 16, odd 39 kultura akce). 16. ZM snížení příjmů ve výši tis. Kč, z toho: daňových o tis. Kč daň z příjmů za obce přijatých transferů o tis. Kč saldo hospodářské činnosti pol.4131 Zároveň dojde ke snížení výdajů daně z příjmů o tutéž částku (odd. 63 Finanční operace). Vše ka 41 FIN. 17. ZM navýšení příjmů přijetím doplatku dotace na volby prezidenta UZ ve výši 167,78 tis. Kč (ka 19 Vnitřní, sk 4 neinvestiční transfery). Částka posílí závazný ukazatel výdaje na mzdy ka 19 ve výši 167,34 tis. Kč a povinné pojištění ve výši 0,44 tis. Kč (odd. 61 Správa). 18. ZM navýšení oprav na čp. 94 ZŠ Jungmannovy sady (odloučené pracoviště) o 2 tis. Kč oprava žaluzií. Finanční krytí z nepředvídaných oprav (vše ka 50 SMI, odd. 31 Školství, provozní výdaje). 19. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení základních mezd včetně odvodů na výkon pěstounské péče ve výši 480 tis. Kč (UZ 13010). Finanční krytí z dotačních prostředků na služby (vše ka 28 odd 43 Sociální služba, org. 779 pěstounská péče). 20. ZM novou provozní akci Oprava opěrné zdi Vehlovice Višňová ve výši 15 tis. Kč (odd. 36 Komunální služby). Zároveň se navyšují nedaňové příjmy o tutéž částku pojistné plnění, z nichž bude akce kryta ( sk 2 nedaňové příjmy, pojistné plnění za škody ve školských zařízeních). Vše ka SMI. 21. ZM snížení dotačních příjmů na Revitalizace zeleně hřbitov Sv. Václava (Pražská) o 926,09 tis. Kč (sk 41 transfery). Zároveň se snižují provozní výdaje akce o 1 602,31 tis. Kč (ka 02 ŽP, odd. 37 Zeleň) a rozdíl příjmů a výdajů ve výši 676,22 tis. Kč navyšuje: a) příspěvek TS na zeleň 350 tis. Kč b) sekání ext. firmy 326,22 tis. Kč Vše provozní výdaje odd. 37 Zeleň, ka 02 ŽP. 22. ZM novou provozní akci PD oprava komunikací po povodních ve výši 160 tis. Kč. Finanční krytí z oprav chodníku ul. Krombholcova 141 tis. Kč a opravy mostů 19 tis. Kč. Vše ka 39 SUK, odd. 22 doprava. 23. ZM novou akci: Oprava komunikací po povodních ve výši tis. Kč (tj. podíl města na dotované akci). Finanční krytí z oprav na komunikaci Růžová 1 mil. a Zemědělská 1,1 mil. Kč. Vše ka 39 SUK, odd. 22 doprava. 179/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 168/2013 Ve věci: Zápis č.2 /2013 z jednání finančního výboru dne bere na vědomí ZM bere na vědomí Zápis č.2/2013 z jednání finančního výboru dne a ukládá vedení města zpracovat plán obnovy a oprav majetku na 5 let dopředu. Šárka Zikmundová 5

6 180/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 197/2013 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 9 dodatek č. 1 ZM : A) Rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, fondů a financování 1. ZM přijetí dotace MPSV na II. pololetí 2013, UZ ve výši 1 462,57 tis. Kč na náklady související s agendou sociálně-právní ochrana dětí v r (příjmy, neinvestiční transfery, sk. 41). Zároveň budou navýšeny mzdové výdaje na tuto oblast ve stejné výši 1 462,57 tis. Kč (sk. 43 Soc. služby). 2. ZM snížení mzdových výdajů ka 01 ve výši 1 462,57 tis. Kč (úspora mezd v souvislosti s dotací - viz předchozí bod; odd.61 Správa, provozní výdaje) a jejich převod do rezervy města ve stejné výši 1 462,57 tis. Kč (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 3. ZM navýšení investic na čp. 51 ve výši 400 tis. Kč na projektovou přípravu akci Snížení energetické náročnosti objektu čp. 51 (celková výše akce 21,54 mil. Kč). Ka SMI, odd. 61 Správa. Finanční krytí z rezervy města ve výši 400 tis. Kč (ka 41, odd. 63 Finanční operace). B) Rozpočtová opatření, která neovlivní výši provozní a investiční rezervy 1. ZM novou provozní akci Kompostéry pro občany města Mělníka v celkové výši 2 821,72 tis. Kč (ka ŽP, odd. 37 Zeleň) Finanční krytí: Dotace FS max ,46 tis. Kč (navýšení příjmů sk. 4) Dotace SFŽP max. 141,09 tis. Kč (navýšení příjmů sk. 4) Prostředky města z rezervy 282,17 tis. Kč (ka 41,odd. 63 Fin. operace) Celkem 2 821,72 tis. Kč Zároveň ZM Mělník přijetí dotace ve výši ,00 Kč (5% samotným SFŽP a 85 % z FS EU z celkových nákladů projektu) a vyčlenění peněžní částky ve výši ,00 Kč odpovídající spolufinancování projektu Kompostéry pro občany města Mělníka reg. č. CZ.1.02/4.1.00/ v celkové výši ,00 Kč. 2. ZM přijetí dotace na investiční akci Rekonstrukce chodníku v ulici Pražská ve výši tis. Kč UZ (investiční transfery sk. 42). Zároveň se o tuto částku navýší akce Chodník Pražská, rozpočtovaná ve schváleném rozpočtu v provozu. Vše ka 50 SMI, odd. 22 Doprava.. 3. ZM navýšení provozních výdajů ka 02 ŽP o tis. Kč, z toho: poř.č. název akce R-schválený R-upravený org. částka Rozpočet po úpravě 1. Řezy stromů a keřů Výsadby stromů a keřů Kácení Záhony DHM Sekání, hrabání celkem Vše provozní výdaje, odd. 37 Zeleň, ka 02 ŽP. Finanční krytí z rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). Šárka Zikmundová 6

7 221/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: /2013 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 9 dodatek č. 2 ZM : Rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, fondů a financování. ZM povodňovou sbírku ve výši 528,50 tis. Kč, dále přijaté finanční dary na odstranění následků povodně 2013 ve výši 90,00 tis. Kč a darovací smlouvy od Středočeského kraje ve výši 200,00 tis. Kč, tj. celkem 818,50 tis. Kč a jejich rozdělení dle přílohy č.2. Zároveň se navýší příjem v rozpočtu 2013 o částku 460,50 tis. Kč, z toho: a) nedaňové příjmy. 290 tis. dary (sk. 2) b) neinvestiční transfery 170,50 tis. Kč (sk. 4;bude převedeno ze sbírky na povodně) Současně dojde k navýšení rozpočtových výdajů ve výši 460,50 tis. Kč : a) na nákup speciálního podvozku pod člun ve výši 128 tis. Kč (ka 22, investice odd. 52 ( Krizové stavy) b) nákup motoru do člunu 100 tis. Kč (ka 22 investice odd.52) c) účelová dotace Veslařskému klubu 432 tis. Kč (ka 16, odd. 33 Sport) - na přistávací plata a oprava schodišť 199,50 tis. Kč (krytí z rezervy) 232,50 tis. Kč (krytí z povodňových zdrojů) d) snížení rezervy města na příspěvek na přistávací plata a oprava schodišť pro Veslařský klub viz bod c) - 199,50 tis. Kč 181/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 198/2013 Ve věci: Schválení prioritní akce rozpočtu 2014 až 2015 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 51 ZM novou investiční akci rozpočtu r až 2015 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 51 (budova radnice) v celkové výši ,06 tis. Kč (ka SMI, odd. 61 Správa) Finanční krytí: Dotace FS max ,85 tis. Kč (navýšení příjmů sk. 4) Dotace SFŽP max. 509,40 tis. Kč (navýšení příjmů sk. 4) Prostředky města ,81 tis. Kč (ka 41,odd. 63 Fin. operace) Celkem ,06 tis. Kč Jako prioritní akce bude tato akce v rozpočtu 2014 zahrnuta takto: celkové náklady ,06 tis. Kč finanční krytí: ,06 tis. Kč z toho: dotace celkem 9 168,25 tis. Kč zdroje města 4 830,81 tis. Kč 182/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 126/2013 Ve věci: Doplnění odloženého materiálu č. 126/2013, záměr prodeje pozemků 4349/65 a 4349/66 k.ú.mělník dle geom. pl. č /2012, PNEMAT s.r.o. ne ZM ne záměr prodeje pozemků 4349/66 a 4349/65, oddělených geometrickým plánem č /2012 z pozemků 4349/8 a 4349/59 k.ú.mělník. 183/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 132/2013 Ve věci: Doplnění částečně odloženého materiálu č.132/2013 ve věci záměru prodeje poz. 2371/53 k.ú.mělník, odděleného geom. pl /2013 z poz. 2371/2, JUBYT spol.s.r.o. ZM záměr prodeje pozemku 2371/53 k.ú.mělník, odděleného geometrickým plánem č /2013 z pozemku 2371/2, přímému zájemci společnosti JUBYT spol.s.r.o. Šárka Zikmundová 7

8 184/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 133/2013 Ve věci: Doplnění odloženého materiálu č. 133/2013, záměr prodeje pozemků 2729, 2732/2, 2731/2, 2750, 2734/3 k.ú.mělník, Ladislav Hrdlička, Jiří Štěrba ne ZM ne záměr prodeje pozemků 2729, 2732/2, 2731/2, 2750 a 2734/3 k.ú.mělník obálkovou metodou nejvýhodnější nabídce. 185/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 136/2013 Ve věci: Doplnění odloženého materiálu č. 136/2013, záměr prodeje pozemků 4969/9, 8010/13, 8010/14, 8010/15 k.ú.mělník dle geom. pl. č /2012, Miloslava Hunčová ZM záměr prodeje pozemků 4969/9, 8010/13, 8010/14, 8010/15 k.ú.mělník, oddělených geometrickým plánem č /2012 pozemků 4969/2 a 8010/1. 186/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 137/2013 Ve věci: Doplnění odloženého materiálu č.137/2013, záměr prodeje pozemků 303/1, 303/2 k.ú.mělník, Jiří Štěrba ne ZM ne záměr prodeje pozemků 303/1, 303/2 k.ú.mělník. 187/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 138/2013 Ve věci: Doplnění odloženého materiálu č.138/2013, záměr prodeje části pozemku 7855/1 (dle geom.pl. 7855/8) k.ú.mělník, Vilém Kraus ZM záměr prodeje pozemku 7855/8, odděleného geometrickým plánem č /2012 z pozemku 7855/1 k.ú.mělník. 188/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 169/2013 Ve věci: Podmínky prodeje pozemku 5465/27 k.ú.mělník, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ruší, ZM ruší usnesení č. 187/2012 z ZM prodej pozemku 5465/27 (91 m2) k.ú. Mělník Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace za kupní cenu ,- Kč (návrh kupujícího). 189/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 170/2013 Ve věci: Podmínky prodeje pozemku 2154/2 dle geom.pl. č /2013 a pozemků 6347/1, 6020 k.ú.mělník, Bc.Luděk Vondrák ZM prodej pozemků 6347/1, 6020 a pozemku 2154/2 (oddělený geom.pl.č /2013 z pozemku 2154) k.ú.mělník Bc.Luďkovi Vondrákovi za podmínek: kupující uhradí náklady za geometrický plán ve výši 9 244,- Kč kupující uhradí náklady za znalecké posudky ve výši 3 000,- Kč kupní cena ,- Kč Část kupní ceny ve výši ,- Kč bude uhrazena formou zápočtu (úhrada ceny porostů vinné révy na pozemku 2194), kupující doplatí ,- Kč. 190/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 171/2013 Ve věci: Podmínky prodeje pozemků dle "Zásad" 7392/38, 7392/43, 7399/38, 7399/40 a spoluvl. podílu 1/2 pozemků 7398/5, 7398/6 k.ú.mělník, ul.trojická, manž.coufalovi ZM prodej pozemků 7392/38, 7392/43, 7399/38 a spoluvl. podílu 1/2 pozemků 7398/5, 7398/6 (dle GP č /2012) a pozemku 7399/40 (dle GP č /2012) k.ú.mělník Šárka Zikmundová 8

9 manželům Josefu a Evě Coufalovým (SJM) za podmínek dle Zásad pro nakládání s neoprávněně užívanými pozemky: ,- Kč kupní cena 2 500,- Kč za znalecký posudek 26,25Kč/m2/rok úhrada za užívání pozemků? 7398/6, 7399/38, 7392/43 dle odst a 3.3. "Zásad" 42,- Kč/m2/rok úhrada za užívání pozemků? 7398/5, 7399/40, 7392/38 dle odst a 3.3. "Zásad" 191/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 172/2013 Ve věci: Kupní cena - prodej pozemku 1578/1 k.ú.mělník, ul.pražská, B.Černý ZM prodej pozemku 1578/1 (577 m2) vytvořeného geometrickým plánem č /2012 z pozemku 1578 k.ú.mělník Bohumilu Černému za podmínek: kupující uhradí náklady za znal. posudek 1 500,- Kč kupní cena ,- Kč Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní do doby kolaudace a skutečného zaměření stavby obchvatu. 192/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 173/2013 Ve věci: Kupní cena pozemků 7893/3, 7893/4, 7893/5 dle geom. pl. č /2013 k.ú.mělník, Na Staré cestě, Eva a Jiří Horovi, Tereza Horová, Milan Vágner ZM odkládá materiál na příští jednání ZM dne /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 174/2013 Ve věci: Kupní cena dle "Zásad" - prodej pozemku 230/2 (část pozemku 230) k.ú.vehlovice, manž.popelínských ZM prodej pozemku 230/2 (4 m2), odděleného geometrickým plánem č /2012 z pozemku 230 k.ú.vehlovice manželům Michalovi a Šárce Popelínským (SJM) za podmínek dle Zásad pro nakládání s neoprávněně užívanými pozemky: 1 015,- Kč kupní cena 1 100,- Kč za znalecký posudek 8,50Kč/m2/rok úhrada za užívání pozemku 117/3 dle odst a 3.3. "Zásad" 194/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 175/2013 Ve věci: Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na nebytových prostorách domů č.p.2472 a 2473 a pozemcích 1495/12, 1495/13 k.ú.mělník dle smlouvy o výstavbě rozšíření bytových prostor jednotky 2472/10, manž.přibylovi ZM záměr prodeje části nebytových prostor domů č.p.2472, 2473 dle smlouvy o výstavbě rozšíření bytových prostor jednotky 2472/10. Spoluvlastnický podíl na společných prostorách domů č.p.2472 a 2473 a pozemcích 1495/12, 1495/13 k.ú.mělník, které patří k bytové jednotce 2473/8, se změní z 4904/ na 4904/ /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 176/2013 Ve věci: Záměr darování části pozemku 1451/1 k.ú.mělník, František Pšenička ZM záměr darování oplocené části pozemku 1451/1 k.ú. Mělník. 196/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 177/2013 Ve věci: Zrušení výkupu části pozemku 7057/2 k.ú.mělník, M.Stočes ruší ZM ruší usnesení č.154/2013 z Šárka Zikmundová 9

10 197/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 178/2013 Ve věci: Zrušení záměru prodeje poz. 7203/8 k.ú.mělník, ul.zemědělská ruší ZM ruší usnesení č.138/2012 z a usnesení 258/2012 z /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 179/2013 Ve věci: Záměr výkupu části pozemku 4571/9 k.ú.mělník, ul.růžová, Josef a Marie Feixovi ZM záměr výkupu části pozemku 4571/9 k.ú.mělník, ul.růžová. 199/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 180/2013 Ve věci: Kupní cena - prodej pozemku 7207/11 dle geom.pl. č /2013 k.ú.mělník, ul.svahová, Marcel Novotný, Lenka Novotná Nedvědová ZM prodej pozemku 7207/11 odděleného geom. pl. č /2013 z pozemku 7207/3 k.ú.mělník manželům Marcelu Novotnému a Lence Novotné Nedvědové (SJM) za podmínek: náklady za znalecký posudek 1 100,- Kč náklady na geometrický plán 5 808,- Kč kupní cena ,- Kč 200/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 181/2013 Ve věci: Opakovaně - záměr výkupu a podmínky výkupu pozemku 4353/2 k.ú.mělník, Ludmila Krymlová, František Fišer ZM záměr výkupu a výkup pozemku 4353/2 o výměře 447 m2 k.ú.mělník od Ludmily Krymlové 1/2 a Františka Fišera 1/2 za kupní cenu 400,- Kč/m2. 201/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 199/2013 Ve věci: Úprava podmínek prodeje pozemků k.ú.mělník 4077/4, 4077/6, 8049/45 dle geom.pl. č /2013, J.V.P.Stavební s.r.o. ZM upravit usnesení č.169/2012 z takto: ZM trvá na usnesení: ZM záměr prodeje pozemků v katastrálním území Mělník, parc. č. 4077/1 (část), 4077/4, 4077/6, 8049/5 (část), 8049/6 (část), 4050/3 (část), dle přiloženého plánku za účelem výstavby domu pro seniory, a to za následujících podmínek zajištění realizace záměru žadatele o prodej: - zájemce zajistí vypracování studie výstavby zamýšleného objektu na své vlastní náklady a tuto předloží před uzavřením smlouvy kupní městu Mělník, - zájemce bude zavázán provést výstavbu objektu v souladu s předloženou studií do pěti let ode dne podpisu kupní smlouvy, - před podpisem kupní smlouvy budou smluvně zajištěna věcná břemena ukotvení střechy zimního stadionu (zemní valy, zajišťující statiku stadionu) a věcná břemena ke všem vedením sítí uloženým v předmětných pozemcích, a to na náklady zájemce. ZM ruší usnesení: - závazek provést výstavbu objektu za shora uvedených podmínek bude zajištěn smluvní pokutou ve výši trojnásobku tržní ceny, přičemž zájemce při podpisu kupní smlouvy složí tuto částku na zvláštní účet ZM upravit usnesení č.307/ takto: ZM trvá na usnesení: 1. ZM prodej pozemků v katastrálním území Mělník, a to parc. č. 4077/1 (část), 4077/4, 4077/6, 8049/5 (část), 8049/6 (část), 4050/3 (část), dle přiloženého plánku, za účelem výstavby domu pro seniory; kupující obchodní společnost J.V.P. Stavební s.r.o. ZM ruší usnesení: 2. ZM kupní cenu shora uvedených převáděných pozemků či jejich částí ve výši Kč 500,- Šárka Zikmundová 10

11 /m2. Důvodem odchýlení se od ceny zjištěné znaleckým posudkem Ing. Vondrouše jsou sociální důvody, když město Mělník v současnosti nemá dostatečnou kapacitu domů pro seniory a eviduje několik stovek zájemců o tuto službu. 3. ZM návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem po předání studie výstavby a zajištění geometrického plánu pro dělení pozemků. 4. Kupní smlouva je konstruována tak, že pro případ nesplnění podmínek ze strany kupujícího (typ výstavby, doba výstavby) bude město oprávněno od smlouvy odstoupit s tím, že odstoupením zaniká smlouva od samého počátku, včetně případných bankovních zástav. ZM zrušení usnesení č.99/2013 z : ZM ruší usnesení: ZM částečně revokuje usnesení ZM číslo 169/2012 ze dne 30. července 2012 v části "závazek provést výstavbu objektu za shora uvedených podmínek bude zajištěn smluvní pokutou ve výši trojnásobku tržní ceny, přičemž zájemce při podpisu kupní smlouvy složí tuto částku na zvláštní účet" a nově rozhoduje tak, že závazek provést výstavbu objektu bude zajištěn smluvní pokutou ve výši 300,- Kč za m2 plochy prodávaných pozemků, přičemž zájemce při podpisu kupní smlouvy složí tuto částku na zvláštní účet. ZM prodej pozemků 4077/4 (4 776 m2), 4077/6 (1 156 m2), 8049/5 (90 m2) k.ú.mělník oddělených geom.pl. č /2013 z částí pozemků 4077/1, 4077/4, 4077/6, 4050/3, 8049/6, kupující obchodní společnost J.V.P. Stavební s.r.o. Společnost J.V.P.Stavební s.r.o. uhradí městu Mělník za převáděné pozemky tržní cenu 800,- Kč za m2 v souladu se znaleckým posudkem Ing.Vondrouše. Po dokončení a kolaudaci stavby město Mělník vrátí společnosti J.V.P.Stavební s.r.o. částku 300,- Kč za každý m2 plochy pozemku odkoupeného od města Mělník. 202/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 200/2013 Ve věci: Podmínky výkupu pozemků 4571/20 a 4571/21 dle geom.pl. č /2013 k.ú.mělník, ul.růžová, P. Kubicová, J. Vinkler ZM výkup pozemků 4571/20 (66m2) a 4571/21 (20m2), oddělených geometrickým plánem č /2013 z pozemků 4571/2 a 4571/16 k.ú.mělník, od Jaroslava Vinklera 1/2 a Pavly Kubicové 1/2 za kupní cenu ,- Kč. 203/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 201/2013 Ve věci: Záměr a podmínky výkupu domu č.p.1455 a pozemků 2736, 2741/1, 2741/3 k.ú.mělník, ul.českolipská, manž. Stanislava a Karel Zábranských ZM záměr výkupu a výkup domu č.p.1455 na pozemku 2741/3 a pozemků 2736, 2741/1, 2741/3 k.ú.mělník od manželů Stanislavy a Karla Zábranských za kupní cenu ,- Kč. 204/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 202/2013 Ve věci: Zrušení záměru prodeje pozemků 4590/1 a 4589/2, dle geom.pl /2012, k.ú.mělník, ul.křivá/mlýnská ZM zrušení usnesení č. 99/2012 z ve věci záměru prodeje pozemku 4590/1 a části pozemku 4589 k.ú. Mělník, ul. Křivá. 205/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 203/2013 Ve věci: Kupní cena - prodej pozemku 10/6 dle geom. pl. č /2013 k.ú.vehlovice, ul. U Kapličky, Jaromír Nohýnek ZM odkládá materiál na příští jednání ZM dne /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 204/2013 Ve věci: Vzájemný bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje na město Mělník a naopak /okružní křižovatka u Kauflandu Mělník/ ZM úpravu usnesení ZM č. 62/2010 ze dne takto: Šárka Zikmundová 11

12 RM doporučuje ZM ke schválení záměr vzájemného bezúplatného převodu pozemků následovně: 1/ Pozemky k převodu z vlastnictví města Mělník do vlastnictví Středočeského kraje: - p.č. 435/63 k.ú. Mělník o výměře 102 m2 ( oddělen z pozemku p.č. 435/1) - p.č. 7923/2 k.ú. Mělník o výměře 17 m2 ( oddělen z pozemku p.č. 7923) - p.č. 8042/39 k.ú. Mělník o výměře 31 m2 (oddělen z pozemku p.č. 8042/22) - p.č. 8042/38 k.ú. Mělník o výměře 55 m2 (oddělen z pozemku p.č. 8042/23) - p.č. 4075/13 k.ú. Mělník o výměře 2 m2 (oddělen z pozemku p.č. 4075/4) 2/ Pozemky k převodu z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Mělník: - p.č. 8024/12 k.ú. Mělník o výměře 79 m2 (oddělen z pozemku p.č. 8024/1) - p.č. 8024/13 k.ú. Mělník o výměře 79 m2 (oddělen z pozemku p.č. 8024/1) - p.č. 8024/14 k.ú. Mělník o výměře 45 m2 (oddělen z pozemku p.č. 8024/1) - p.č. 8024/15 k.ú. Mělník o výměře 84 m2 (oddělen z pozemku p.č. 8024/1) Převáděné pozemky byly odděleny geometrickým plánem č / /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 157/2013 Ve věci: Doplnění odloženého materiálu č. 157/2013, záměr směny ul. Pražská ZM záměr směny části pozemku p.č. 1494/38 (město) za část pozemku p.č. 1550/3 (L. Fajdek a T. Hanuš), ul. Pražská, k.ú. Mělník. 208/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 205/2013 Ve věci: Změna zřizovací listiny JSDH Mělník ZM změny v zřizovací listině JSDH Mělník. 209/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 182/2013 Ve věci: Smlouva o partnerství s o.s. Vyhlídky v projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním ZM : 1. Uzavření smlouvy s o.s. Vyhlídky o partnerství v rámci projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním. 2. Zařazení příslušné částky na předfinancování projektu do návrhu rozpočtu na rok /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 183/2013 Ve věci: Závěrečná informace a finanční výsledky projektu Královská věnná města známá, ale nepoznaná bere na vědomí, ZM bere na vědomí závěrečnou informaci a finanční výsledky projektu ROP CZ. 1. 3/3.2.00/ "Královská věnná města známá, ale nepoznaná " ZM : 1. Spoluúčast města Mělníka na financování nákladů realizační fáze projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." ve výši Kč. 2. Vrácení částky Kč do rozpočtu města jako vratky prostředků určených na předfinancování projektu. 3. Ponechání částky ve výši ,- Kč poskytnutých na předfinancování projektu v rozpočtu svazku obcí Královská věnná města IČ: jako mimořádného příspěvku města na zajištění povinné udržitelnosti projektu na období /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: /2013 Ve věci: Dotace FC Mělník na opravu zavlažovacího systému v areálu na Podolí 1/ ZM přidělení účelové dotace FC Mělník ve výši ,- Kč na realizaci opravy zavlažovacího systému v areálu na Podolí (financováno z výtěžku loterií za rok 2012). 2/ ZM smlouvu o dotaci. Šárka Zikmundová 12

13 211/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 184/2013 Ve věci: Plánovací smlouva Lukáš Drahovzal, Jitka Drahovzalová ZM plánovací smlouvu mezi městem Mělník a Lukášem Drahovzalem, Jitkou Drahovzalovou o výstavbě dopravní infrastruktury. 212/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 185/2013 Ve věci: Informace o stavu přípravy stavby obchvatu (průtahu) města bere na vědomí ZM bere na vědomí informace o stavu přípravy stavby obchvatu (průtahu) města. 213/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 186/2013 Ve věci: Darovací smlouva vysavač na multifunkční hřiště ZŠ Blahoslavova ZM návrh darovací smlouvy na vysavač na multifunkční hřiště u ZŠ Blahoslavova. 214/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 187/2013 Ve věci: Darovací smlouva studna Josef Petr Mělník ZM Darovací smlouvu na kopanou studnu na pozemku parc.č. 2770/30 panu Josefu Petrovi, Štorchova Stezka 2938, Mělník. 215/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 188/2013 Ve věci: Smlouva o poskytnutí dotace (MEKUC Vinobraní 2013) ZM uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace pro Mělnické kulturní centrum, o.p.s. na činnosti při akci Mělnické vinobraní /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 189/2013 Ve věci: Sponzorské dary Centrum seniorů ZM sponzorské dary Centru seniorů Mělník uvedené v důvodové zprávě. 217/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 190/2013 Ve věci: Povodeň 2013 příspěvky občanům ZM vzor smlouvy o poskytnutí daru a poskytnutí daru určeného jako příspěvek na odstranění a zmírnění povodňových škod vzniklých na obydlí občanů uvedených v tomto materiálu ve výši uvedených částek v souladu s usnesením ZM ze dne /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 191/2013 Ve věci: Kontroly podávání, prodávání či umožnění konzumace alkoholu osobám mladším 18 let na území města - zpráva bere na vědomí ZM bere na vědomí zprávu městské policie o provedených kontrolách na úseku podávání, prodávání či umožnění konzumace alkoholu osobám mladším 18 let, za období červenec a srpen /2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 192/2013 Ve věci: Dopis Jiřího Rejmana spoluorganizátora Volejbalového kempu Martina Demara bere na vědomí ZM bere na vědomí dopis Jiřího Rejmana spoluorganizátora Volejbalového kempu Martina Demara. Šárka Zikmundová 13

14 220/2013 (číslo usnesení) číslo materiálu: 193/2013 Ve věci: Partnerská smlouva Lučenec, Slovensko ZM uzavření partnerské smlouvy mezi Mělníkem a slovenským Lučencem. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Miroslav Neumann místostarosta města Šárka Zikmundová 14

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 24. 9. 2018 čas: 18.00 hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Petr Kowanda,

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 29. 6. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Robert Šlégl,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 18.11.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Čermák,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.4.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl (odchod v 18:10 hod.),

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 24.6.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Ladislav

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 27.4.2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Jiří Kašparec, Zbyněk

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 17.9.2012 čas: místo: 16.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Dalibor

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 21.10.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milan Schweigstill,

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20.4.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.7.2014 od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Omluven:

Více

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 23. 3. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Stanislav Barda, MUDr. Marie Housková, Jiří Kašparec, Rudolf Kraj, MUDr. Jan

Více

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 49 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21.12. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 6.10.2014 čas: místo: 16.30 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 9. 2015od 1530 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota DiS.,

Více

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 24 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 6. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6.5.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 21 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7.7.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

ZM po projednání Usnesením č. 15/2017/18 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, p. Josef Králík, Mgr. Karel Chotovinský.

ZM po projednání Usnesením č. 15/2017/18 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, p. Josef Králík, Mgr. Karel Chotovinský. Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 24. 4. 2017 od 18:00 hodin v malém sále kina Spektrum, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ZM po projednání Usnesením č. 59/2016/14 I. Schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami.

ZM po projednání Usnesením č. 59/2016/14 I. Schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 8. 2016 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Usnesením č.

Více

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 42 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 18 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Mgr. Bc. Petr

Více

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 4. 2019 od 18.00 hodin v malém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 11/2019/3 program 3.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn.

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn. Město Sezemice HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k 31.03.2017 Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2017 usn. č Z/23/2/2017 Přijaté usnesení: Zastupitelstvo města Sezemice dle 15 zákona 250/2000

Více

Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM

Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM Město Dobříš Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM 20.6.2019 Plnění příjmů k 31.5.2019 RM 11.6.2019 P Ř Í J M Y a financování rozpočet v tis.kč plnění plnění plnění plnění

Více

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000 Rozpočtové opatření č. 2/2018 včetně rozboru hospodaření za období 1-2/2018 R 2018 R po RO č. 1 R po RO č. 2 plnění plnění úpravy v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 11 v RO č. 2 PŘÍJMY CELKEM 98

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.8.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 6. 2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus Omluven:

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 18.9.2014 čas: místo: 16.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Zdeněk

Více

Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části 2. zasedání dne 28.11. 2018 USNESENÍ č. 27/18/RMČ k Návrhu Rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2019 Rada po projednání I. souhlasí s návrhem rozpočtu MČ Praha

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

ZM po projednání Usnesením č. 40/2018/27 I. Schvaluje program 27. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. Hlasování 19A/0N/0Z

ZM po projednání Usnesením č. 40/2018/27 I. Schvaluje program 27. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. Hlasování 19A/0N/0Z Usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 6. 9. 2018 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Usnesením č. 40/2018/27

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne 29. 04. 2019 Č.j.: 11923/2019 ZM/22/2019 Hlasování pomocí elektronického systému Zastupitelstvo města Čáslavi

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Usnesení č.913/zm/2006

Usnesení č.913/zm/2006 U s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 26.4. 2006 ve velké zasedací místnosti v budově MěÚ Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill,PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel.

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel. Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září 2018 Zastupitelstvo města: a) s ch v á l i l o 1) Program dnešního jednání. 2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Nový Jičín konané dne

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Nový Jičín konané dne Příloha č. 1 zápisu z jednání 3.schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Nový Jičín konané dne 18.12.2018 45/R3/2018 Schválení programu a určení ověřovatele zápisu RM.

Více

Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018

Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018 Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018 R v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 98 387,515 Příjmy celkem bez financování 71 887,515 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 52 931,000 daň z nemovitých věcí 2 640,000 daň

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3231/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova a pozemku

kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3231/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova a pozemku Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 2. listopadu 2011 UPOZORNĚNÍ: Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 2. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 525/ /2013)

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 525/ /2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 5/2013-532/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 9. 2016 od 1600 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 25. března 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 25. března 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 25. března 2009 ZM schvaluje: odprodej pozemků st. 662/2 o výměře 5 m 2 a pp. 281/108 o výměře 200 m 2 v k. ú. Lobeč

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 6. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

z 3. zasedání Zastupitelstva města Šumperka konaného dne

z 3. zasedání Zastupitelstva města Šumperka konaného dne USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Šumperka konaného dne 14. 12. 2006 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 16. 12. 2015 1/9/ZM/2015 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Duchoň Libor Hlinovský Zdeněk Mgr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 20. 9. 2017 Návrh ZM č. 69/2017 - Nabídky koupi nemovitosti pozemku p. č. 1810/1 v k. ú. Kosmonosy na základě zveřejnění záměru prodeje

Více

Usnesení. 436/24 schvaluje program zasedání ZO dle pozvánky včetně navržených úprav

Usnesení. 436/24 schvaluje program zasedání ZO dle pozvánky včetně navržených úprav Usnesení 24. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 20. června 2018 Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 435/24

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

USNESENÍ. z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 11. 2017 Usnesení 596/2017 - ZM 25 ze dne 9. 11. 2017 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 597/2017 -

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Usnesení 38/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

ZM po projednání Usnesením č. 85/2016/15 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský p. Josef Králík.

ZM po projednání Usnesením č. 85/2016/15 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský p. Josef Králík. Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 8. 11. 2016 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Usnesením č. 84/2016/15

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Rozpočtové opatření č.1/2019, RM , ZM

Rozpočtové opatření č.1/2019, RM , ZM Rozpočtové opatření č.1/2019, RM 28.1.2019, ZM 6.2.2019 Změna č. 1/ZM Rozdělení zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2018 ve výši 60.332.486,43 Kč, (částka zůstatku na účtech města k

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Usnesení 201/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.6.

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.6. Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.6.2019 88/6/ZM/2019 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o Kontrole

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 12.9.2018 1/30/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Dufková. Mgr.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31.8.2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 10. 2017 Indispoziční volno (mat. č. 326/2017) Usnesení č. 323/2017 zavedení indispozičního volna pro zaměstnance v pracovně-právním vztahu s

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. října /2017/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. října /2017/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. října 2017 09/2017/ZM I. ZM bere na vědomí: 09.2017/23ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 19. 2. 2015 č. usn. 2015/3/86 Město Štětí Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření Předmětem I. Rozpočtového opatření je především zařazení nových a úprava některých stávajících investičních

Více

U S N E S E N Í. K bodu č. 1 Zahájení

U S N E S E N Í. K bodu č. 1 Zahájení U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města č. 6/2015, konaného dne 30. září 2015 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou K bodu č. 1 Zahájení ZM schvaluje pozměněný program

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více