PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014"

Transkript

1 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární orgány - odměny B. Informace o účetních metodách 1. Oceňování majetku 2. Reprodukční pořizovací ceny 3. Vedlejší pořizovací náklady 4. Změny způsobu oceňování 5. Způsob stanovení opravných položek 6. Odpisový plán 7. Přepočet cizích měn C. Doplňující informace 1. Hmotný a nehmotný majetek 2. Pohledávky 3. Vlastní kapitál 4. Závazky 5. Rezervy a jejich pohyb 6. Výnosy z běžné činnosti D. Přehled o změnách vlastního kapitálu 1

2 A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka S F I N X a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, U Smaltovny 115/2, byla založena dle 172 Obchodního zákoníku dne , jediným zakladatelem společnosti Fond národního majetku České republiky. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč a je rozdělen na akcií na majitele po 5,50 Kč jmenovité hodnoty. Předmět podnikání společnosti a) výroba strojírenského zboží mimo přílohy 1,2 a 3 živnost.zák. b) výroba spotřebního zboží c) smaltování d) stavba strojů s mechanickým pohonem e) výroba nástrojů f) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej g) ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích: hotel,hotel garni,motel,botel - zařazených do třídy * * a výše,včetně provozování hostinské činnosti v tomto zařízení h) kopírovací práce ch) zprostředkovatelská činnost Nejvyšší podíl na základním kapitálu JUPITER S a.s. 85,05 % Statutární orgány společnosti představenstvo - Ing.Vladimír Pačai, předseda představenstva Ing. Alfonz Lukačin, místopředseda představenstva JUDr. Alexander Zápotocký, člen představenstva Mgr. Petr Eliáš, člen představenstva a generální ředitel společnosti dozorčí rada - p.jaroslava Serbusová, předseda dozorčí rady JUDr. Patrik Stavrovský, člen dozorčí rady Ing. Štefan Petrunčík, člen dozorčí rady 2. Podíl v obchodních společnostech Od roku 2006 nemá SFINX, a.s. žádný podíl v obchodních společnostech Na základě ustanovení 66a obchodního zákoníku je vypracovaná zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými. 3. Zaměstnanci a osobní náklady Během účetního období byly vynaloženy následující osobní náklady : Skupina kategorií Počet pracovníků Mzdové náklady tis. Kč Náklady na soc. zabezpečení tis. Kč Rok Celkem Řídící prac

3 4. Statutární orgány odměny Statutární orgán představenstvo se skládá ze čtyř členů, z toho jeden člen je zároveň řídícím pracovníkem společnosti. Dozorčí orgán dozorčí rada se skládá ze tří členů. Za práci ve statutárním a dozorčím orgánu byly členům vyplaceny odměny v celkové výši: Rok B. Informace o účetních metodách 1. Oceňování majetku a) Zásoby nakoupené se oceňují pořizovacími cenami, tj. cena pořízení plus vedlejší pořizovací náklady, jimiž je např.clo, dopravné, pojistné a náklady na skladování. Přírůstky a úbytky se oceňují metodou váženého aritmetického průměru, který je pravidelně měsíčně aktualizován. Zásoby nedokončené výroby se oceňují přímými náklady a zásoby hotových výrobků se oceňují kalkulovanými náklady, tj.přímý materiál, přímé mzdy, výrobní režie a část správní režie. Zásoby vytvořené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady, tj. přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režie. b) Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený ve vlastní režii se oceňuje vlastními náklady. c) Cenné papíry a majetkové účasti jsou přeceněny na reálnou hodnotu. 2. Reprodukční pořizovací ceny U majetku oceněného reprodukční pořizovací cenou a pořízeného v průběhu účetního období se tato cena stanoví na základě odhadu znalce z oboru. 3. Vedlejší pořizovací náklady Jsou součástí pořizovací ceny materiálu. Pokud se tyto náklady týkají více druhů materiálu, tudíž jsou neadresné, jsou sledovány na analytickém účtu k účtu materiálu a rozpouští se měsíčně na základě vypočteného koeficientu. 4. Změny způsobu oceňování Během tohoto účetního období nedošlo ke změnám ve způsobu oceňování, odepisování ani účtování. 5. Odpisový plán Odpisový plán zpracovává úsek technicko-investičního rozvoje a ověřuje ekonomický úsek. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou stanoveny vnitřním předpisem, daňové odpisy se řídí zákonem o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Účetní odpisy jsou odlišné od odpisů daňových. Počínaje rokem 2002 se o drobném dlouhodobém majetku účtuje jako o zásobách a tento majetek se eviduje v podrozvahové evidenci. 3

4 6. Přepočet cizích měn Při přepočtu na českou měnu bylo postupováno v souladu se zák.563/91 Sb. o účetnictví a účtovou osnovou pro podnikatele. Při uskutečnění účetního případu se přepočte částka v cizí měně platným kursem ČNB ke dni uskutečnění účetního případu a proúčtuje se případný kursový rozdíl. U došlých a vydaných faktur se používá pevný měsíční kurs ČNB platný druhou středu předcházejícího měsíce (celní kurs), při úhradě se proúčtuje kursový rozdíl. K byl majetek a závazky v cizí měně přepočteny kursem vyhlášeným ČNB a kursový rozdíl zaúčtován. C. Doplňující informace 1. Hmotný a nehmotný majetek a) Veškerý majetek je uveden v pořizovacích cenách v rozvaze b) V letech poskytla firma Cassoviainvest-Credit,a.s. úvěr, který ke dni činí 29,8 mil. Kč na pohledávky. Pohledávky se v současné době snížily na tis. Kč. Úvěry jsou kryty zástavou nemovitostí v celkové tržní hodnotě 110 mil.kč Zástavu tvoří tyto nemovitosti: a) stavby v hodnotě ,- b) pozemky v hodnotě ,- 2. Pohledávky ( v tis.kč ) r r Celkový stav pohledávek z obch. styku Vlastní kapitál ( v tis. Kč) r r výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření za účetní období : základní kapitál stav vlastního kapitálu : Závazky ( v tis.kč ) r r Celkový stav závazků z obchodního styku

5 5. Rezervy a jejich pohyb Akciová společnost nevytvořila v tomto roce rezervu. 6. Výnosy z běžné činnosti. Akciová společnost dosáhla těchto výnosů (v tis Kč) : Tržby z prodeje služeb tuzemsko D. Přehled o změnách vlastního kapitálu V Českých Budějovicích, Mgr. Petr Eliáš Ředitel společnosti 5

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 2006

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VODNÍ CESTY a. s. adresa: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4 bankovní spojení: ČS 1935424399/0800 IČ: 64949192 DIČ: CZ 64949192 tel: 261 222 834 sekretariát fax: 261 223 492 tel: 261 223

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více