KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014"

Transkript

1 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z tis. Kč na tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek Město Třeboň eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v zůstatkové hodnotě tis. Kč. Na účtu software bylo v roce 2014 účtováno o pořízení portálu katastru nemovitostí v pořizovací hodnotě 228 tis. Kč. Odpisy byly zúčtovány ve výši 616 tis. Kč. Ocenitelná práva jsou zastoupena softwarem E-ZAK, který slouží k elektronickému zadávání veřejných zakázek, v hodnotě 131 tis. Kč. V roce 2014 nebylo na účet ocenitelných práv účtováno, odpisy byly zúčtovány ve výši 16 tis. Kč. Na účtu drobného nehmotného majetku bylo účtováno zejména o zařazení docházkového systému (docházkový SW Beta) v hodnotě 46 tis. Kč a personálního, mzdového programu (SW PERM 3) v hodnotě 37 tis. Kč a rozšíření IS GINIS o napojení na registr plátců DPH v hodnotě 31 tis. Kč. Na účtu ostatního dlouhodobého majetku bylo v roce 2014 účtováno zejména o zařazení pasportu zeleně a komunikací v celkové hodnotě 450 tis. Kč a digitálního povodňového plánu města Třeboně a ORP v celkové hodnotě 593,5 tis. Kč. Zařazeno bylo i technické zhodnocení Územního plánu města Třeboně v celkové hodnotě 715 tis. Kč. Na základě rozhodnutí rady města došlo k vyřazení energetické koncepce v celkové hodnotě 400 tis. Kč, energetického auditu areálu BLT v hodnotě 154 tis. Kč a lesních hospodářských osnov obvod Nové Hrady v hodnotě 182 tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý majetek je veden v účetnictví města v zůstatkové hodnotě tis. Kč. Město má zpracovaný odpisový plán pro odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který byl schválen radou města usnesením č. 53/ dne Zvolena byla rovnoměrná metoda odpisování majetku města. Město Třeboň eviduje ve svém majetku pozemky v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč. V průběhu roku 2014 byly zařazeny pozemky pořízené směnou, nákupem či bezúplatným převodem v celkové hodnotě 419 tis. Kč. Vyřazeny byly pozemky z důvodu prodej či směny v celkové hodnotě 54 tis. Kč. Na základě souhlasného prohlášení mezi městem a DSO Vodovod Hamr došlo k vyřazení a bezúplatnému převodu pozemků v celkové pořizovací hodnotě 202 tis. Kč. Změny v přírůstcích a úbytcích pozemků, které se uskutečnily v průběhu roku 2014, byly průběžně zaznamenávány do katastru nemovitostí katastrálního území. Na účtu bylo v roce 2014 účtováno mimo jiné o změnách geometrického plánu (vznik pozemků, snížení nebo zvýšení ceny, přisloučení, vypořádání podílů, směny pozemků). Dále se jednalo o přeúčtování mezi analytickými účty z titulu vzniku věcných břemen, změny kultury apod. Zůstatková hodnota staveb je ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo účtováno o zařazení sportovního areálu Hliník travnaté fotbalové plochy v hodnotě tis. Kč a dvoustranné tribuny v hodnotě tis. Kč. Dále došlo k zařazení některých zrekonstruovaných komunikací či jejich částí vč. VO v celkové hodnotě tis. Kč (zejména ulice Větrná, ulice Lidická, chodník v ul. Potoční). Pořízeno bylo dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček v hodnotě tis. Kč. Zařazena byla i technická zhodnocení některých komunikací v celkové výši tis. Kč (zejména ul. Nová, ul. Sídliště. Na základě smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem a DSO Vodovod Hamr byl zařazen vodohospodářský majetek v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč. Na základě souhlasného prohlášení mezi městem a DSO Vodovod Hamr došlo k vyřazení a bezúplatnému převodu vodohospodářského majetku v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč

2 Vyřazeny byly byty vedené v pořizovací hodnotě tis. Kč, dům bez čp. Pilnice v pořizovací hodnotě 368 tis. Kč, plynovody a regulační stanice plynu v Přesece v hodnotě tis. Kč. Odpisy byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí jsou evidovány v zůstatkové hodnotě tis. Kč. Na tomto účtu bylo účtováno zejména o pořízení varovného a výstražného systému před povodněmi v hodnotě tis. Kč, pořízení vybavení do sportovního areálu Hliník v hodnotě 681 tis. Kč, zařazení technologie čerpací stanice v ulici Větrná v hodnotě tis. Kč a místního rozhlasu v Branné v hodnotě 251 tis. Kč. Vyřazen (předán) byl soubor vybavení některých odborných učeben na ZŠ Na Sadech v celkové hodnotě 713 tis. Kč, dále byl vyřazen motor k motorovému člunu v hodnotě 69 tis. Kč a časomíra ve sportovní hale v hodnotě 139 tis. Kč Odpisy byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku bylo účtováno o přírůstku v celkové výši tis. Kč. Jednalo se zejména o výpočetní techniku (počítače, tiskárny, monitory, tenké klienty, notebooky), kancelářské vybavení, ale také např. o bezpečnostní náramky pro seniory, nové kolostavy či úklidovou techniku. Zůstatek účtu nedokončeného dlouhodobého majetku představuje rozpracované investiční akce města. Jedná se hlavně o výstavbu administrativní části budovy Technických služeb, zázemí tenisového klubu, zhodnocení lázeňských objektů a výstavbu a zhodnocení místních komunikací. V roce 2014 bylo účtováno hlavně o výstavbě sportovního areálu a areálu Technických služeb. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem jsou zastoupeny vkladem do sedmi společností v celkové výši tis. Kč (ve všech s obchodním podílem 100 %). Jedná se o společnosti: Název výše vkladu v tis. Kč Bertiny lázně Třeboň, s.r.o Technické služby Třeboň, s.r.o Lázně Aurora, s.r.o Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o Městská Vodohospodářská, s.r.o. 200 Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o Dále je město Třeboň zastoupeno ve Stavebním bytovém družstvu Města Třeboň 2000 s celkovým vkladem tis. Kč. V průběhu roku 2014 nebylo účtováno o změnách v evidenci vkladů. Na účtu ostatního dlouhodobého finančního majetku jsou vedeny veřejně neobchodovatelné akcie společnosti Teplospol a.s. Jindřichův Hradec ( tis. Kč) a akcie České spořitelny, a.s. (770 tis. Kč). Na účtech dlouhodobého finančního majetku nebylo v roce 2014 účtováno. Dlouhodobé pohledávky Na účtu ostatních dlouhodobých pohledávek bylo účtováno o splátkách půjček města poskytnutých občanům na střešní nástavby ve výši 39 tis. Kč. Zůstatek účtu ve výši 19 tis. Kč je zastoupen nedoplatkem v č.p. 1017/II. Na účtu dlouhodobých poskytnutých záloh na transfery je vedena záloha poskytnutá Svazu obcí region Třeboňsko v minulých letech ve výši tis. Kč jako příspěvek na skládku ve Stráži nad Nežárkou. B. Oběžná aktiva Zásoby Zboží na skladě bylo evidováno v celkové hodnotě 490 tis. Kč Krátkodobé pohledávky Pohledávky za odběrateli jsou zastoupeny zejména pohledávkami z pronájmu nebytových prostor, bytů a ostatního nemovitého majetku, dále pak pohledávkami z vyúčtování záloh na služby a prodeje nemovitého a movitého majetku. K pohledávkám tvoří město k datu účetní závěrky opravné položky. V roce 2014 se jednalo o tvorbu ve výši 97 tis. Kč a rozpuštění opravných položek ve výši 29 tis. Kč.

3 Krátkodobé poskytnuté zálohy na dodávku elektrické energie, plynu, vody a ostatní služby (např. školení, předplatné) jsou průběžně vyúčtovávány. Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou zastoupeny zejména pohledávkami ze svozu pevného domovního odpadu, z neuhrazených pokut za přestupky, nákladů řízení, poplatků ze psů, kontrolního vážení a nájmů a služeb hrobových míst. Pohledávky za zaměstnanci jsou z půjček poskytnutých ze sociálního fondu. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery jsou zastoupeny zálohami poskytnutými právnickým a fyzickým osobám na činnost v celkové výši tis. Kč (např. TJ Jiskra Třeboň, TJ Slovan Břilice, Okolo Třeboně o.s.). Náklady příštích období představují časově rozlišené předplatné, náklady na splátku leasingu, novoroční ohňostroj, podporu software ESRI a další náklady. Příjmy příštích období jsou zastoupeny příjmy, kdy výnos patří do roku 2014, ale příjem bude v roce 2015 (např. úklid v Domech s pečovatelskou službou, umístění reklamních panelů). Na dohadných účtech aktivních jsou vedeny vytvořené dohady na vyúčtování tepla za rok 2014 byty, na program regenerace městské památkové rezervace (Ministerstvo kultury ČR) a zajištění zpětného odběru za 4. čtvrtletí 2014 EKO-KOM. Na účtu ostatních krátkodobých pohledávek vede město pohledávky především za služby vyplývající z nájemních smluv na bytové jednotky a nebytové prostory ve vlastnictví města (3.242 tis. Kč), pohledávky z náhrad škod zejména MIVA, a.s. (774 tis. Kč) a pohledávku převzatou ze zrušené příspěvkové organizace IKS jde o pohledávku za fyzickou osobou, na jejíž soukromý účet byly finanční prostředky neoprávněně převedeny příspěvkovou organizací IKS Krátkodobý finanční majetek Na základním běžném účtu ÚSC byl k veden zůstatek tis. Kč (prostředky jsou vedeny na účtech České spořitelny, a.s., ČSOB, a.s. a ČNB). Jiné běžné účty jsou zastoupeny depozitním účtem u ČS a.s. (účet cizích prostředků) přijaté kauce, zůstatek k byl ve výši 651,9 tis. Kč. Zůstatek běžných fondů ÚSC je ve výši 551 tis. Kč jedná se o prostředky sociálního fondu. Na účtu cenin jsou vedeny stravenky a kolky. Účet pokladny nevykazuje zůstatek. Inventarizace pokladní hotovosti a cenin byla v průběhu roku prováděna. C. Vlastní kapitál Vlastní kapitál se oproti stavu k zvýšil o tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši tis. Kč, výsledkem hospodaření předcházejících účetních období je zisk ve výši tis. Kč. Jmění účetní jednotky a upravující položky Na účtu jmění účetní jednotky bylo v roce 2014 účtováno o bezúplatném převodu majetku městu od DSO Vodovod Hamr v hodnotě tis. Kč na základě smlouvy uzavřené dne (schváleno usnesením zastupitelstva města č. 55/ dne ), darech majetku od fyzických osob v hodnotě 252 tis. Kč a bezúplatném převodu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemku p.č. 862/6 o výměře 313 m 2 v částce 31 tis. Kč (schváleno usnesením RM č. 782/ , zápis na LV města s účinností od ). Snížení stavu na účtu je zastoupeno zejména bezúplatným převodem nemovitostí a vodohospodářského majetku DSO Vodovod Hamr v částce tis. Kč dle souhlasného prohlášení ze dne , schváleného usnesením rady města č. 110/ dne , Dále se jednalo mimo jiné o změny na základě geometrického plánu a o předání souboru vybavení učeben fyziky a chemie a souboru vybavení učebny pro domácnost k hospodaření Základní škole Na Sadech dodatkem č. 8 ke zřizovací listině ZŠ (schváleno usnesením ZM č. 109/ dne ). Hodnota předaného majetku byla ve výši 675 tis. Kč. Město účtuje na účtu jmění účetní jednotky i o tvorbě a čerpání sociální fondu.

4 Na účtu transferů na pořízení dlouhodobého majetku bylo účtováno hlavně o dotacích na digitální povodňový plán a varovný systém, dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček a o dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na chodník v Novohradské ulici. Odpisy majetku pořízeného z dotací byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy představují zůstatek sociálního fondu (690 tis. Kč). V průběhu roku 2014 bylo účtováno o tvorbě fondu ve výši tis. Kč a o čerpání ve výši tis. Kč zejména na stravování a penzijní připojištění a životní pojištění. D. Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry ve výši tis. Kč jsou zastoupeny dvěma úvěrovými účty u ČS a.s. V průběhu roku 2014 město Třeboň splácelo následující úvěry: Úvěr od ČSOB, a.s. (smlouva ze dne ) poskytnutý na financování rekonstrukce části ubytovacího zařízení LA ve výši tis. Kč, zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je 0 Kč. Úvěr byl plně splacen, v roce 2014 činila výše splátek jistiny tis. Kč. Úvěr od ČS a.s. (smlouva ze dne ) poskytnutý k refinancování kapitálových výdajů schválených v rozpočtu pro rok 2006 a již uhrazených klientem a k financování koupě pozemků od Pozemkového fondu ČR až do výše tis. Kč, zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je tis. Kč (poslední splátka ke dni ). Úvěr od ČS a.s. (smlouva ze dne ) na financování příprav žádosti o dotaci ze SROP, na projektovou dokumentaci bazénu Lázní Aurora a na dofinancování investičních akcí, na které budou získány dotace do výše tis. Kč, zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je tis. Kč (poslední splátka ke dni ). Na účtu přijatých návratných finančních výpomocí dlouhodobých je vedena půjčka poskytnutá ze SFŽP v roce 2012 na splácení dotace poskytnuté na ČOV Třeboň ve výši tis. Kč. V roce 2014 nebylo účtováno o splátkách, město začne splácet v roce 2015, poslední splátka ke dni Dlouhodobé přijaté zálohy jsou zastoupeny smlouvami o smlouvě budoucí kupní mezi městem a Stavebním bytovým družstvem města Třeboň Jedná se o 27 smluv uzavřených v letech 2002 až 2005 v celkové částce tis. Kč. Na účtu dlouhodobých přijatých záloh nebylo v roce 2014 účtováno. Na účtu ostatních dlouhodobých závazků je vedeno zejména předplacené nájemné na byty na základě smluv o smlouvách budoucích ve výši tis. Kč (spoluúčast na výstavbě bytů). Závazek se v roce 2014 snížil o tis. Kč. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky se v porovnání se stavem k zvýšily o tis. Kč. Účet dodavatelů představuje v částce tis. Kč zejména závazky z investiční činnosti města (např. rozšíření lázeňské infrastruktury v Bertiných lázních, zázemí tenisového klubu). Závazky jsou před lhůtou splatnosti. Zůstatek účtu krátkodobých přijatých záloh ve výši tis. Kč je zastoupen zejména zálohami na služby spojené s pronájmem bytů a nebytových prostor. Vyúčtování skutečné spotřeby a zúčtování záloh je prováděno průběžně. Na účtech zaměstnanců, zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění a jiných přímých daní jsou vedeny závazky z vyúčtování mezd za prosinec Závazek z DPH ve výši 789 tis. Kč, jedná se o daňovou povinnost za prosinec Město je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím jsou ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury ze správních deliktů při nízkorychlostním kontrolním vážení, kdy 40 % z pokuty a náklady vážení jsou příjmem SFDI (19 tis. Kč). Dále se jedná o závazek ze sociálních dávek (12 tis. Kč).

5 Na účtu závazků k vybraným místním vládním institucím jsou vedeny závazky ze správních deliktů při nízkorychlostním kontrolním vážení, kdy 45 % z pokuty je příjmem kraje (8 tis. Kč). Po úhradě pohledávek bude převedeno na kraj. Na účtu krátkodobých přijatých záloh na transfery je evidován zůstatek 359 tis. Kč, představující nevyúčtovanou přijatou zálohu na dotaci ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (592 tis. Kč), zálohu na dotaci na přípravu na zajištění a konání voleb v roce 2014 (21 tis. Kč) a zálohu na dotaci na opravu kapličky sv. Petra a Pavla (85 tis. Kč). Zůstatek účtu je ovlivněn i zúčtováním předpisu faktur, o jejichž úhradu bylo požádáno v lednu 2015 (činnost odborných lesních hospodářů, dotace na dřeviny). Jedná se o částku ve výši 339 tis. Kč. Zůstatek účtu výdajů příštích období ve výši 147 tis. Kč dosud nerealizované příspěvky na čtvrté čtvrtletí 2014 Oblastní charitě Třeboň a pečovatelské službě. Dohadné účty pasivní jsou ve výši tis. Kč a představují zejména závazek z předpokládaných výdajů v roce 2015 na příspěvky Svazku obcí regionu Třeboňsko ve výši tis. Kč. Dále se jedná o nevyfakturované dodávky elektrické energie a plynu, náklady na neobsazené byty a poskytnuté příspěvky fyzickým osobám a ostatním subjektům. Ostatní krátkodobé závazky jsou ve výši 119 tis. Kč a jsou zastoupeny zejména závazky z vybraných poplatků za prosinec 2014 (poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků SFŽP), závazky z cizího vstupného vybíraného odborem kultury a cestovního ruchu, závazky z mezd za prosinec 2014 a kaucí na budoucí nájemné a koupi bytu. Komentář k nákladům a výnosům (výkaz zisku a ztráty) Náklady a výnosy vede město v hlavní činnosti, o hospodářské činnosti neúčtuje. Výnosy byly zúčtovány ve výši tis. Kč a náklady ve výši tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši tis. Kč. Výnosy K významným výnosům města patří zejména výnosy z činnosti ve výši tis. Kč, finanční výnosy dosahují částky 564 tis. Kč, výnosy z transferů tis. Kč a výnosy ze sdílených daní a poplatků tis. Kč. Výnosy z činnosti jsou zastoupeny zejména výnosy z pronájmů ( tis. Kč). Jedná se především o nájem nebytových prostor a pozemků Lázním Aurora, s.r.o. a Bertiným lázním s.r.o., pronájem čistírny odpadních vod společnosti Městská Vodohospodářská, s.r.o., nájem obecních bytů, nájem rybníků Rybářství Třeboň, a.s., nájem ostatních nebytových prostor, pozemků, parkoviště a další. Dále se jedná o výnosy ze správních a místních poplatků (5.272 tis. Kč a tis. Kč), výnosy z prodeje pozemků ve výši tis. Kč (zastoupené zejména prodejem pozemku společnosti Rent Group v hodnotě 633 tis. Kč), výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ve výši tis. Kč (zejména výnos z prodeje 2 b.j. ve výši tis. Kč, z prodeje STL a VTL plynovodu a stanice v Přesece ve výši tis. Kč a výnos z prodeje osobního automobilu Škoda Octavia ve výši 112 tis. Kč), výnosy z prodeje služeb ve výši tis. Kč (zejména předplatné, vstupné, střežení objektů, parkovací automaty apod.), ostatní výnosy z činností ve výši tis. Kč (zejména vyúčtování tepla, věcná břemena, výnosy za zajištění zpětného odběru a využití odpadů, výnosy z úhrad nákladů řízení při správních řízeních, výnosy z náhrad škod od pojišťoven apod.) a výnosy z pokut a penále ve výši tis. Kč. Finanční výnosy jsou zastoupeny zejména výnosy z dlouhodobého finančního majetku ve výši 393 tis. Kč (přijaté dividendy z akcií ČS a.s.) a výnosy z úroků ve výši 171 tis. Kč. Náklady Náklady z činnosti byly zúčtovány ve výši tis. Kč a jsou zastoupeny zejména náklady na ostatní služby v celkové výši (zejména sběr a svoz komunálního odpadu, údržba veřejné zeleně, čištění města, zimní údržba komunikací, sběr a svoz separovaného odpadu atd.), mzdovými náklady ve výši tis. Kč a příslušenstvím v celkové výši tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku byly zúčtovány ve výši tis. Kč. U nákladů na spotřebu energie došlo k poklesu o 956

6 tis. Kč na celkových tis. Kč. Náklady na opravy dosáhly výše tis. Kč (opravy majetku budov, komunikací apod.). Finanční náklady v celkové výši 734 tis. Kč jsou zastoupeny především úroky (733 tis. Kč). Náklady na transfery dosáhly výše tis. Kč. Komentář k dalším předkládaným podkladům V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu se Zásadami schvalování účetní závěrky města Třeboně jsou součástí podkladů pro schválení účetní závěrky města i zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a stejně tak i roční zpráva interního auditu. Přílohou tohoto podkladového materiálu je Zpráva z vykonaného interního auditu č. 1/2014 a Zpráva z vykonaného interního auditu č. 2/2014. Audit provedla Bc. Alena Valentová. V prosinci roku 2014 a v březnu roku 2015 proběhlo přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok 2014 externím auditorem (společností TOP Auditing s.r.o. Koliště 1965/13a, Brno, IČ: ). Při přezkoumání hospodaření bylo konstatováno, že auditorská společnost, která přezkum provedla, nezjistila žádné chyby a nedostatky ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Komentář zpracovala: Ing. Alena Baštová, vedoucí odboru finančního a majetkového Pozn.: Jako podklad ke zpracování Komentáře ke schvalované účetní závěrce města Třeboně za rok byly mimo jiné použity některé části Protokolu o přezkoumání hospodaření za období od do , který v rámci provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok 2014 zpracovala auditorská společnost TOP Auditing, s.r.o., Koliště 1965/13a, Brno, IČ: Originál protokolu o přezkoumání hospodaření je uložen na odboru finančním a majetkovém.

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více