Město Světlá nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Světlá nad Sázavou"

Transkript

1 Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. (přízemí budovy). Přítomno: 18 z celkového počtu 21 zastupitelů Program: 1. Zahájení 2. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit na rok Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v oblasti kultury na rok Programy pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v sociální oblasti na rok Odkup pozemku parc. č. 18/1, parc. č. 18/2 a parc. č. 20, vše v k. ú, Leštinka u Světlé nad Sázavou 6. Uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je odkup pozemku parc.č v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou 7. Prodej objektu občanské vybavenosti Pěšinky č.p. 231 (bývalá budova MŠ Pěšinky) jež je součástí pozemku parc.č.st. 257/1 a prodej pozemků parc.č. st. 257/1, části pozemku parc.č. 657/1 a části pozemku parc. č. 657/6 vše v obci a v k.ú. Světlá nad Sáz 8. Prodej části pozemku parc. č. 837/8 v k. ú. Světlá nad Sázavou 9. Prodej části pozemku parc. č. 854/29 v k. ú. Světlá nad Sázavou 10. Prodej pozemku parc. č. 5/2, parc. č. 302 a parc. č. 274/4, vše v k. ú. Dolní Bohušice 11. Záměr prodeje části pozemku části pozemku parc.č. 207/1 v obci Světlá nad Sázavou a v k.ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou 12. Záměr prodeje pozemků parc. č. 260/33 a parc.č. 25/5 vše v obci Světlá nad Sázavou a v k.ú. Dolní Bohušice 13. Souhlasné prohlášení k převodu duplicitních vlastnických práv k pozemku parc.č. st. 1/2 v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Radostovice u Lipničky a k pozemku parc.č. st. 54/4 v obci Světlá nad Sázavou v katastrálním území Kochánov u Lipničky 14. Nabídka k darování pozemků v podílovém vlastnictví v k. ú. Mrzkovice městu Světlá nad Sázavou 15. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/1, Světlá n. S., Komenského, úprava vedení knn 16. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/2, Světlá n. S., p. Zajíc, úprava kab. vedení nn 17. Smlouva číslo Z_S14_12_ o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 18. Smlouva číslo Z_S14_12_ o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 19. Rozpočtové opatření č. 3/2016 ZM 1

2 20. Operační program Životní prostředí výzva k podávání žádostí o poskytnutí odpory č Operační program Životní prostředí výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory č Rozprava členů zastupitelstva 2. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit na rok 2017 Usnesení č. 94/2016: I. Schvaluje Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit na rok 2017 v předložené podobě. Schvaluje formulář Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Světlá nad Sázavou na rok. pro oblast sportu v předložené podobě. Zajistí: Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v oblasti kultury na rok 2017 Usnesení č. 95/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v oblasti kultury na rok 2017 v předložené podobě. Zajistí: Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Programy pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v sociální oblasti na rok 2017 Usnesení č. 96/2016: I. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání potem 18 hlasů: Schvaluje Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany na rok 2017 v předložené podobě. Schvaluje Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v oblasti prevence sociálně patologických jevů na rok 2017 v předložené podobě. Zajistí: Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Odkup pozemku parc. č. 18/1, parc. č. 18/2 a parc. č. 20, vše v k. ú, Leštinka u Světlé nad Sázavou Usnesení č. 97/2016: I. Schvaluje odkup pozemku parc. č. 18/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 211 m2, parc. č. 18/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 a parc. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou za dohodnutou kupní cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem za ,- Kč z 2

3 vlastnictví pana F. V. (prodávající) do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (kupující). Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi panem F. V. (prodávající) a městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (kupující) za účelem odkupu pozemku parc. č. 18/1, parc. č. 18/2 a parc. č. 20, vše v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou v předloženém znění. 6. Uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je odkup pozemku parc.č v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou Usnesení č. 98/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Českou republikou, zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město (jako prodávajícím) a městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako kupujícím), jejímž předmětem je odkup pozemku parc. č o výměře 161 m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu v celkové výši ,- Kč v předloženém znění. 7. Prodej objektu občanské vybavenosti Pěšinky č.p. 231 (bývalá budova MŠ Pěšinky) jež je součástí pozemku parc.č.st. 257/1 a prodej pozemků parc.č. st. 257/1, části pozemku parc.č. 657/1 a části pozemku parc. č. 657/6 vše v obci a v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 99/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 14 hlasů: I. Schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 257/1 o výměře 215 m2, jehož součástí je stavba čp. 231 (budova občanské vybavenosti), dále dle GP číslo /2016 vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 657/8 o výměře 814 m2 a parc.č. 657/9 o výměře 98 m2 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou spolu se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména stavbou čp. 231, jakož i se všemi právy a povinnostmi, za dohodnutou kupní cenu celkem ,- Kč panu M. Š. Schvaluje zřízení předkupního práva věcného k prodávanému pozemku parc. č. st. 257/1 o výměře 215 m2, jehož součástí je stavba čp. 231 (budova občanské vybavenosti), dále k dle GP číslo /2016 vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou nově vzniklým pozemkům parc.č. 657/8 o výměře 814 m2 a parc.č. 657/9 o výměře 98 m2 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou spolu se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména stavbou čp. 231, jakož i se všemi právy a povinnostmi, ve I prospěch města Světlá nad Sázavou. Schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) s panem M. Š. (jako kupujícím) za účelem prodeje pozemku parc. č. st. 257/1 o výměře 215 m2, jehož součástí je stavba čp. 231 (budova občanské vybavenosti), dále dle GP číslo /2016 vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad 3

4 Sázavou prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 657/8 o výměře 814 m2 a parc.č. 657/9 o výměře 98 m2 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou spolu se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména stavbou čp. 231, jakož i se všemi právy a povinnostmi, a za účelem zřízení předkupního práva věcného k prodávaným nemovitostem, v předloženém znění. 8. Prodej části pozemku parc. č. 837/8 v k. ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 100/2016: usnesení č. 435/2016 Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou v části I. usnesení neschválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 837/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 165 m2, k. ú. Světlá nad Sázavou. 9. Prodej části pozemku parc. č. 854/29 v k. ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 101/2016: usnesení č. 436/2016 Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou v části I. usnesení neschválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 854/29 orná půda o výměře cca 170 m2, k. ú. Světlá nad Sázavou. 10. Prodej pozemku parc. č. 5/2, parc. č. 302 a parc. č. 274/4, vše v k. ú. Dolní Bohušice Usnesení č. 102/2016: usnesení č. 445/2016 Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou v části I. usnesení neschválila záměr prodeje pozemku parc. č. 5/2 zahrada o výměře 22 m2, pozemku parc. č. 302 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 a pozemku parc. č. 274/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, vše v k. ú. Dolní Bohušice a ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou v části usnesení schválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 5/2 zahrada o výměře cca 6 m2 a části pozemku parc. č. 302 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 50 m2, oba v k. ú. Dolní Bohušice. 11. Záměr prodeje části pozemku části pozemku parc.č. 207/1 v obci Světlá nad Sázavou a v k.ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou Usnesení č. 103/2016: usnesení č. 454/2016 Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou v části I. usnesení neschválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 207/1 o výměře 70 m2 v obci Světlá nad Sázavou a v k.ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou. 4

5 12. Záměr prodeje pozemků parc. č. 260/33 a parc.č. 25/5 vše v obci Světlá nad Sázavou a v k.ú. Dolní Bohušice Usnesení č. 104/2016: usnesení č. 443/2016 Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou neschválila záměr prodeje pozemků parc.č. 260/33 o celkové výměře 97 m2 a parc.č. 25/5 o celkové výměře 581 m2 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Dolní Bohušice. 13. Souhlasné prohlášení k převodu duplicitních vlastnických práv k pozemku parc.č. st. 1/2 v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Radostovice u Lipničky a k pozemku parc.č. st. 54/4 v obci Světlá nad Sázavou v katastrálním území Kochánov u Lipničky Usnesení č. 105/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje uzavření souhlasného prohlášení k převodu duplicitních vlastnických práv k pozemku parc.č. st. 1/2 v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Radostovice u Lipničky a k pozemku parc.č. st. 54/4 v obci Světlá nad Sázavou v katastrálním území Kochánov u Lipničky ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 v předloženém znění. 14. Nabídka k darování pozemků v podílovém vlastnictví v k. ú. Mrzkovice městu Světlá nad Sázavou Usnesení č. 106/2016: I. Schvaluje bezúplatný převod id. 1/8 pozemku parc. č. 122/2 trvalý travní porost o výměře 4 m2, id. 1/8 pozemku parc. č. 123/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 27 m2, id. 1/8 pozemku parc. č. 616/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2, id. 1/8 pozemku parc. č. 616/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2, id. 1/8 pozemku parc. č. 617/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2, id. 1/8 pozemku parc. č. 85/3 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 67 m2, id. 1/8 pozemku parc. č. 602/5 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 255 m2, id. 1/8 pozemku parc. č. 165/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 178 m2 a id. 1/8 pozemku parc. č. 186/8 - trvalý travní porost o výměře 130 m2, vše v k. ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví pana J. K. do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou. Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi J. K. (dárcem) a městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (obdarovaným) za účelem bezúplatného převodu podílu id. 1/8 pozemku parc. č. 122/2, id. 1/8 pozemku parc. č. 123/4, id. 1/8 pozemku parc. č. 616/6, id. 1/8 pozemku parc. č. 616/7, id. 1/8 pozemku parc. č. 617/6, id. 1/8 pozemku parc. č. 85/3, id. 1/8 pozemku parc. č. 602/5, id. 1/8 pozemku parc. č. 165/4 a id. 1/8 pozemku parc. č. 186/8, vše v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. 5

6 15. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/1, Světlá n. S., Komenského, úprava vedení knn Usnesení č. 107/2016: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 1062/5 v k. ú. Světlá nad Sázavou - obsah věcného břemene - služebnosti: právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění - v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2014 ze dne , potvrzeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod dne Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 700,- Kč plus DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby, tj. celkem 847,- Kč včetně DPH, jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Světlá nad Sázavou (Povinná z věcného břemene - služebnosti) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly zastoupená společností VČE montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, zastoupená společností Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o, Petra Bezruče 1110, Ledeč nad Sázavou. (Oprávněná z věcného břemene - služebnosti) za účelem zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. 1062/5 v k. ú. Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. 16. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/2, Světlá n. S., p. Zajíc, úprava kab. vedení nn Usnesení č. 108/2016: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 1054/6 v k. ú. Světlá nad Sázavou - obsah věcného břemene - služebnosti: právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění - v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2015 ze dne , potvrzeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod dne Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1500,- Kč plus DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby, tj. celkem 1 815,- Kč včetně DPH, jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Světlá nad Sázavou (Povinná z věcného břemene - služebnosti) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly zastoupená společností VČE montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, zastoupená společností Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o, Petra 6

7 Bezruče 1110, Ledeč nad Sázavou. (Oprávněná z věcného břemene - služebnosti) za účelem zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. 1054/6 v k. ú. Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. 17. Smlouva číslo Z_S14_12_ o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie Usnesení č. 109/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů souhlasí s uzavřením smlouvy č. Z_S14_12_ o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Světlá nad Sázavou a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: v předloženém znění. 18. Smlouva číslo Z_S14_12_ o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie Usnesení č. 110/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů souhlasí s uzavřením smlouvy č. Z_S14_12_ o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Světlá nad Sázavou a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: v předloženém znění. 19. Rozpočtové opatření č. 3/2016 ZM Usnesení č. 111/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016 ZM v předloženém znění. Zajistí: Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Operační program Životní prostředí výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory č. 33 Usnesení č. 112/2016: I. Bere na vědomí informace o 33. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory vyhlášené v rámci OPŽP prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory na Regeneraci zeleně na sídlišti Na Bradle, Světlá nad Sázavou do 33. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory vyhlášené v rámci OPŽP prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 7

8 I Souhlasí se zařazením akce Regenerace zeleně na sídlišti Na Bradle, Světlá nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2017 v případě získání podpory projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí. Termín: Operační program Životního prostředí výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory č. 40 Usnesení č. 113/2016: I. Bere na vědomí informace o 40. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory vyhlášené MŽP v rámci OPŽP prioritní osa 3, specifický cíl 3.1 Prevence vzniku I odpadů, aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálního odpadu Souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory na nákup domácích kompostérů pro občany Světlé nad Sázavou do 40. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory vyhlášené MŽP v rámci OPŽP prioritní osa 3, specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů, aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálního odpadu Souhlasí se zařazením akce Domácí kompostéry Světlá nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2018 v případě získání podpory projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí. Termín: Rozprava členů zastupitelstva 8

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 6. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 17. 9. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 1. 2017 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 5. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 24. 4. 2019 Z/28/2019-5. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Průmyslová zóna v ul.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 2. 2012 od 16,00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 2. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 12. 12. 2012 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2016 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 2. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 12.12.2018 Z/122/2018-2. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Volba členů finančního

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 9. 2017 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo v dne 24. 4. 2013 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 9. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 25.4.2018 Z/31/2018-25. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna 2015 04/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 04.2015/28ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 10. 12. 2014 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 11. 12. 2013 od 16:00 hodin

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 6. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 28. července /2014/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 28. července /2014/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 28. července 2014 06/2014/ZM I. ZM bere na vědomí: 06.2014/22ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Příloha č. 01 usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Záměr účelového prodeje p.p.č. 3258/20

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. května /2014/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. května /2014/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. května 2014 4/2014/ZM I. ZM bere na vědomí: 4.2014/10ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 4. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek,

Více

U s n e s e n í z 13. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 13. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 13. jednání rady města dne 11.07.2011 v 17,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/13/01/2011 schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e předložený program 12. jednání rady

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 23. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 21. 2. 2018 Z/14/2018-23. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Rozpočet města na rok

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 6-2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 10. září /2018/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 10. září /2018/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 10. září 2018 06/2018/ZM I. ZM bere na vědomí: 06.2018/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 28. 6. 2017 od 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-80/2017 Datum jednání: 27.09.2017 2) Program jednání (USN-R3-1743/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: poz.p.č. 532/2 o výměře 178 m 2 ostatní plocha a část poz.p.č. 532/1 o výměře

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 23. června /2014/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 23. června /2014/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 23. června 2014 5/2014/ZM I. ZM bere na vědomí: 5.2014/15ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva Tisk číslo: 3.1. Majetkoprávní záležitosti kupní smlouva c) kupní smlouva d) snímek KN s vyznačením pozemku ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Příloha č. 1 usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 154 o výměře 42m 2 a poz.p.č.190/24 o výměře

Více

za Pilskou nádrží k.ú. Zámek Žďár k.ú. Město Žďár ul. Jihlavská, ZR 1 Viz text k.ú. Město Žďár

za Pilskou nádrží k.ú. Zámek Žďár k.ú. Město Žďár ul. Jihlavská, ZR 1 Viz text k.ú. Město Žďár Obsah majetkoprávních jednání RM č. 931/2017/OP dne 30.1.2017: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Ing. M. K., ZR k.ú. Zámek ZR za Pilskou

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 19 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 27. února 2017 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 81/15/2019 ze dne 16. 9. 2019

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2017/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2017/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února 2017 02/2017/ZM I. ZM bere na vědomí: 02.2017/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 uzavřená podle ustanovení 50a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití Rozšíření vlastnictví u RD č.p. 322 na Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne 4.4.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku Ing. P. M., ZR k.ú.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/02/ZM konaného dne 25. února 2019

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/02/ZM konaného dne 25. února 2019 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/02/ZM konaného dne 25. února 2019 12/2019/02/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. listopadu /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. listopadu /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. listopadu 2015 10/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 10.2015/53ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne Zastupitelstvo města Stříbra:

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne Zastupitelstvo města Stříbra: U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 19.10.2016 Zastupitelstvo města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 26. jednání rady města dne 19.03.2012 v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/26/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 26. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad, které se konalo dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. Přítomno:

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 01 usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 01. záměr prodeje stav.p.č. 1419 o výměře 30 m 2 kat.území

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení č. 3/2019. z 3. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 3. dubna Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434

Usnesení č. 3/2019. z 3. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 3. dubna Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 3/2019 z 3. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 3. dubna 2019 V Horních Bludovicích

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 9/2016 konané dne 25. října 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 9/2016 konané dne 25. října 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 9/2016 konané dne 25. října 2016 Přítomno: 12 členů ZM Omluveno: 3 členové ZM (M.Mrkvička, M.Málek, M.Šveřepa) Neomluveno: 0 členů ZM 147/2016

Více

Návrh k projednání. ZM města Borohrádek. Návrh k projednání ZM města č. Návrh znění projednávaného bodu :

Návrh k projednání. ZM města Borohrádek. Návrh k projednání ZM města č. Návrh znění projednávaného bodu : Darovací smlouva mezi městem Borohrádek jako dárcem a Královéhradeckým krajem jako obdarovaným týkající se pozemku p.č 1039, ostatní plocha o výměře 580 m², v k.ú. Borohrádek Jedná se o darování pozemku

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-82/2017 Datum jednání: 25.10.2017 2) Program jednání (USN-R3-1788/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení dohody o poskytnutí finančního

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více