s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy,"

Transkript

1 Naízení Rady (EHS). 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci uritých sociálních právních pedpis v silniní doprav RADA EVROPSKÝCH SPOLEENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy, s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 13. kvtna 1965 o harmonizaci nkterých ustanovení o hospodáské soutži v železniní, silniní a vnitrozemské vodní doprav [1], zejména na oddíl III uvedeného rozhodnutí, s ohledem na návrh Komise [2], s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [3], s ohledem na stanovisko Hospodáského a sociálního výboru [4], vzhledem k tomu, že sociální pedpisy Spoleenství v oblasti silniní dopravy jsou stanoveny naízením (EHS). 543/69 [5] naposledy pozmnným naízením (EHS). 2829/77 [6]; že cílem tchto právních pedpis je harmonizace podmínek hospodáské soutže mezi druhy pozemní dopravy, zejména v silniní doprav, a zlepšení pracovních podmínek a bezpenosti silniního provozu; že je žádoucí zachovat a prohloubit pokrok dosažený v tchto oblastech; že je však nutné uinit naízení. 543/69 pružnjším, aniž by tím byly doteny jeho cíle; vzhledem k tomu, že je žádoucí s pihlédnutím ke zmnám stanoveným dále v tomto dokumentu sjednotit pro pehlednost všechna použitelná ustanovení do jediného znní, a v dsledku toho zrušit naízení Rady (EHS). 543/69; že by však mly zstat na uritou dobu v platnosti výjimky stanovené v lánku 4 pro nkterá vozidla a ustanovení lánku 15 pro nkteré druhy pepravy cestujících; vzhledem k tomu, že ustanoveními tohoto naízení týkajícími se pracovních podmínek nejsou doteny pravomoci sociálních partner stanovit píznivjší pedpisy pro pracovníky, zejména v rámci kolektivních smluv; že na podporu pokroku v sociální oblasti a pro zlepšení bezpenosti silniního provozu musí každý lenský stát mít právo uplatovat uritá vhodná opatení; vzhledem k tomu, že z dvodu snížení potu pomocník idie nebo prvodích již není nadále nezbytné upravovat dobu odpoinku jiných len osádky než idie; vzhledem k tomu, že by nahrazení pružného týdne pevným týdnem usnadnilo idim organizaci práce a zdokonalilo její kontrolu; vzhledem k tomu, že by mla být stanovena právní úprava pro mezinárodní silniní dopravu do tetích zemí a z nich nebo pro dopravu mezi dvma tetími zemmi s prjezdem pes území lenského státu; že by se od l. ervence 1970 mla na tuto dopravu vztahovat Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniní doprav (AETR); že jsou-li vozidla

2 evidována ve stát, který není smluvní stranou dohody AETR, vztahují se tato ustanovení pouze na úsek cesty probíhající po území Spoleenství; vzhledem k tomu, že pedmt dohody AETR spadá do psobnosti tohoto naízení, a proto je Spoleenství píslušné pro sjednávání a uzavírání této dohody; že je však kvli zvláštním okolnostem pi sjednávání dohody AETR výjimen možné, aby lenské státy své ratifikaní a pístupové listiny k dohod ukládaly oddlen v rámci smluveného postupu, piemž však jednají v zájmu Spoleenství a jeho jménem; vzhledem k tomu, že pro zajištní nadazenosti práva Spoleenství v doprav uvnit Spoleenství uplatují lenské státy pi ukládání listin výhradu, podle níž není mezinárodní doprava mezi lenskými státy považována za mezinárodní dopravu ve smyslu dohody; vzhledem k tomu, že možnosti, které jsou v dohod uvedeny a které se týkají uzavírání dvoustranných smluv mezi smluvními stranami dohody odchylujících se od této dohody, pokud jde o dopravu v hraniním pásmu a tranzitní dopravu, spadají do psobnosti Spoleenství; vzhledem k tomu, že vyžaduje-li zmna vnitní právní úpravy Spoleenství v dotyné oblasti zmnu dohody, podniknou lenské státy spolené kroky, aby dohodu postupem v ní uvedeným zmnily; vzhledem k tomu, že lze uritou dopravu vyjmout z oblasti psobnosti tohoto naízení; vzhledem k tomu, že je žádoucí doplnit a upesnit nkteré definice a aktualizovat nkterá ustanovení, zejména pokud jde o výjimky pro urité kategorie vozidel; vzhledem k tomu, že je žádoucí s pihlédnutím k uritým požadavkm na odborné vzdlání pijmout ustanovení o minimálním vku idi pi peprav zboží nebo cestujících a ustanovení o minimálním vku pomocník idie a prvodích; že pro úely odborného vzdlávání musí mít lenské státy možnost snížit minimální vk pro pomocníka idie na 16 let; vzhledem k tomu, že má být omezena neperušená doba ízení a denní doba ízení, aniž jsou však touto právní úpravou doteny vnitrostátní právní pedpisy, které zavazují idie ídit vozidlo pouze po dobu, kdy je schopen ídit bezpen; vzhledem k tomu, že prodloužení denní doby ízení pi soubžném zkrácení celkové doby ízení v období 2 týdn mže dopravcm usnadnit organizaci práce a pispt k pokroku v sociální oblasti; vzhledem k tomu, že by v dsledku prodloužení denní doby ízení mla být pizpsobena ustanovení o pestávkách v ízení; vzhledem k tomu, že je žádoucí stanovit minimální trvání denní a týdenní doby odpoinku len osádky a ostatní podmínky k tomu se vztahující; vzhledem k tomu, že by prbh cesty mlo usnadnit, aby idi mohl svou denní dobu odpoinku rozložit, zejména aby idii nemuseli volit stejné místo pro dobu jídla a pro ubytování;

3 vzhledem k tomu, že pokroku v sociální oblasti a bezpenosti silniního provozu napomže prodloužení týdenní doby odpoinku, pokud bude možné tuto dobu odpoinku zkrátit za pedpokladu, že idi mže nevyerpanou ást doby odpoinku kompenzovat ve stanovené lht na míst podle své volby; vzhledem k tomu, že mnoho operací silniní dopravy v rámci Spoleenství zahrnuje po ást cesty dopravu trajektem nebo po železnici; že je proto potebné upravit denní dobu odpoinku a pestávky pro takové cesty; vzhledem k tomu, že je v zájmu bezpenosti silniního provozu nezbytné zakázat odmování idie prémiovým zvýhodnním za ujetou vzdálenost nebo za objem pepraveného nákladu, pokud by tyto odmny mohly vést k ohrožení bezpenosti silniního provozu; vzhledem k tomu, že je žádoucí stanovit odchylky od tohoto naízení pro uritou vnitrostátní pepravu zvláštní povahy; že by lenské státy mly zajistit, aby pípadné odchylky nemly vliv na sociální ochranu a bezpenost silniního provozu; vzhledem k tomu, že z dvodu zvláštní povahy pepravy cestujících je dvodné nov definovat kategorie vozidel, které lenské státy mohou osvobodit od uplatování tohoto naízení v oblasti vnitrostátní dopravy; vzhledem k tomu, že by lenské státy mly být Komisí oprávnny povolovat za výjimených okolností odchylky z tohoto naízení; že by mlo být v naléhavých pípadech možné povolit tyto odchylky na omezenou dobu bez pedchozího schválení Komisí; vzhledem k tomu, že v pípad idi vozidel linkové pepravy cestujících mže opis jízdního plánu a výtah z pracovního plánu nahradit záznamové zaízení; že by bylo pro používání tohoto naízení a prevence jeho zneužívání užitené dát idim na jejich žádost výtah z jejich pracovního plánu; vzhledem k tomu, že je v zájmu úinné kontroly žádoucí, aby mezinárodní linková peprava cestujících, s výjimkou urité píhraniní dopravy, nebyla již nadále vyata z povinnosti zabudování a používání záznamových zaízení; vzhledem k tomu, že je žádoucí zdraznit význam a nezbytnost dodržení tohoto naízení dopravci a idii; vzhledem k tomu, že by Komise mla sledovat vývoj situace v lenských státech a pedkládat každé dva roky Rad a Evropskému parlamentu zprávu o uplatování tohoto naízení; vzhledem k tomu, že je úelné, aby lenské státy za úelem zajištní uplatování tohoto naízení a kontroly jeho uplatování navzájem spolupracovaly, PIJALA TOTO NAÍZENÍ: ODDÍL I Definice lánek 1

4 Pro úely tohoto naízení se rozumí: 1. "silniní dopravou" veškerá doprava provádná po veejných pozemních komunikacích prázdnými nebo loženými silniními vozidly používanými pro pepravu cestujících nebo zboží; 2. "vozidlem" motorové vozidlo, taha, pívs a návs, které jsou definovány takto: a) "motorovým vozidlem" se rozumí každé silniní vozidlo s vlastním mechanickým pohonem, s výjimkou vozidla jezdícího po kolejích, zpravidla používané pro pepravu cestujících nebo zboží; b) "tahaem" se rozumí každé silniní vozidlo s vlastním mechanickým pohonem, s výjimkou vozidla jezdícího po kolejích, urené speciáln pro tahání, tlaení nebo pemísování pívs, návs, zaízení nebo stroj; c) "pívsem" se rozumí každé vozidlo, které se pipojuje za motorové vozidlo nebo taha; d) "návsem" se rozumí každý pívs bez pední nápravy, který se s motorovým vozidlem nebo tahaem spojuje tak, že se na motorové vozidlo nebo taha penáší podstatná ást jeho hmotnosti nebo nákladu; 3. "idiem" každá osoba, která ídí vozidlo teba jen krátkou dobu nebo je ve vozidle, aby je popípad mohla ídit; 4. "týdnem" období mezi 00,00 hodin v pondlí a 24,00 hodin v nedli; 5. "dobou odpoinku" každá neperušená doba nejmén jedné hodiny, bhem níž mže idi voln nakládat se svým asem; 6. "maximální pípustnou hmotností" celková povolená hmotnost naloženého vozidla; 7. "linkovou pepravou cestujících" vnitrostátní a mezinárodní doprava definovaná v lánku 1 naízení Rady. 117/66/EHS ze dne 28. ervence 1966 o zavedení spolených pravidel pro mezinárodní pepravu cestujících autobusy a autokary [7]. ODDÍL II Oblast psobnosti lánek 2 1. Toto naízení se vztahuje na silniní dopravu v rámci Spoleenství, jak je definována v l. 1 odst Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniní doprav (AETR) se namísto souasných pravidel vztahuje na mezinárodní silniní dopravu:

5 - do tetích zemí, které jsou smluvními stranami dohody, nebo z nich nebo pi tranzitu tmito zemmi na celou cestu nebo její ást, je-li doprava provádna vozidly evidovanými v lenském stát nebo jedné z uvedených tetích zemí, - do tetí zem, která není smluvní stranou dohody, nebo z ní v pípad jakékoli cesty v rámci Spoleenství, pokud je provádna vozidly registrovanými v nkteré z tchto zemí. lánek 3 Spoleenství zahájí jednání s tetími zemmi, která se pípadn ukáží potebná pro uplatování tohoto naízení. lánek 4 Toto naízení se nevztahuje na pepravu: 1. vozidly urenými pro pepravu zboží, jejichž maximální pípustná hmotnost vetn návsu nebo pívsu nepekrauje 3,5 tuny; 2. vozidly urenými pro pepravu cestujících, která jsou podle druhu své konstrukce a svého vybavení urena pro pepravu nejvýše devíti osob vetn idie; 3. vozidly používanými pro pepravu cestujících v linkové doprav, jestliže délka trat této linky nepesahuje 50 km; 4. vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepesahuje 30 km/h; 5. vozidly používanými nebo kontrolovanými ozbrojenými silami, civilní obranou, požárními sbory a silami odpovdnými za udržování veejného poádku; 6. vozidly používanými pro údržbu a opravu kanalizaních sítí, ochranu ped povodnmi, rozvod vody, plynu a elektiny, údržbu a kontrolu silnic, odvoz a likvidaci odpadk, pepravu poštovních zásilek, telegrafní a telefonní služby, rozhlasové a televizní vysílání a detekci rozhlasových a televizních vysíla a pijíma; 7. vozidly používanými za mimoádných okolností nebo pi záchranných akcích; 8. specializovanými vozidly používanými pro lékaské úely; 9. vozidly pepravujícími cirkus a lunapark; 10. speciálními havarijními vozidly; 11. vozidly používanými pi silniních jízdních zkouškách pro úely vývoje, opravy nebo údržby a novými nebo pestavnými vozidly, která ješt nebyla uvedena do provozu; 12. vozidly používanými pro neobchodní pepravu zboží pro vlastní potebu; 13. vozidly používanými pro svoz mléka z hospodáství a zptnou pepravu kontejner na mléko nebo mléných výrobk urených pro krmení dobytka do hospodáství.

6 ODDÍL III Osádky lánek 5 1. Minimální vk idi nákladní dopravy je: a) 18 let pro vozidla, jejichž maximální pípustná hmotnost vetn pívsu a návsu nepesahuje 7,5 t; b) u ostatních vozidel: - 21 let, nebo - 18 let za podmínky, že idi je držitelem osvdení o odborné zpsobilosti, uznávaného jedním z lenských stát, které potvrzuje ukonení výcviku pro idie vozidel nákladní dopravy v souladu s právními pedpisy Spoleenství o minimální úrovni výcviku pro idie silniní dopravy. 2. Minimální vk idi osobní dopravy je 21 let. idii osobní dopravy na tratích pesahujících okruh 50 km od místa obvyklého odstavení vozidel musí rovnž splovat jednu z následujících podmínek: a) vykonávali po dobu nejmén jednoho roku innost idie nákladní dopravy na vozidlech, jejichž maximální pípustná hmotnost je vyšší než 3,5 t; b) vykonávali po dobu nejmén jednoho roku innost idie osobní dopravy na tratích nepesahujících délku 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla nebo pro jiné druhy pepravy cestujících, na které se nevztahuje toto naízení, pokud píslušný orgán shledá, že tímto zpsobem získali potebné zkušenosti; c) jsou držiteli osvdení o odborné zpsobilosti, uznaného jedním z lenských stát a potvrzujícího ukonení výcviku pro idie osobní dopravy v souladu s právními pedpisy Spoleenství o minimální úrovni výcviku pro idie silniní dopravy. 3. Minimální vk pomocník idie a prvodích je 18 let. 4. Na idie osobní dopravy se nevztahují podmínky uvedené v odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) a c), pokud vykonával tuto innost nejmén jeden rok ped 1. íjnem V pípad dopravy na vnitrostátních tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla, vetn území obcí majících sted v takto vymezené oblasti, mohou lenské státy snížit minimální vk pomocníka idie na 16 let, pokud to je pro úely odborného vzdlávání a v souladu s vnitrostátními pracovnprávními pedpisy. ODDÍL IV Doba ízení

7 lánek 6 1. Celková doba ízení mezi dvma denními odpoinky nebo jedním odpoinkem denním a jedním týdenním (dále jen "denní doba ízení") nesmí pesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden mže být prodloužena na 10 hodin. Po nejvýše šesti denních dobách ízení musí mít idi týdenní odpoinek, jak je stanoven v l. 8 odst. 3. Týdenní doba odpoinku smí být pesunuta na konec šestého dne, jestliže celková doba ízení po dobu šesti dn nepesahuje maximum odpovídající šesti denním dobám ízení. V pípad mezinárodní pepravy cestujících jinou než linkovou dopravou se slova "šesti" a "šestého" v druhém a tetím pododstavci nahrazují slovy "dvanácti" a "dvanáctého". lenské státy mohou rozšíit psobnost pedchozího pododstavce i na jinou než linkovou vnitrostátní pepravu cestujících na svém území. 2. Celková doba ízení nesmí pesáhnout 90 hodin za období dvou po sob následujících týdn. ODDÍL V Perušení a doby odpoinku lánek 7 1. Po tyech a pl hodinách ízení musí mít idi pestávku nejmén tyicet pt minut, pokud nezaíná doba odpoinku. 2. Tuto pestávku mže nahradit nejmén patnáctiminutovými pestávkami zaazenými do doby ízení nebo bezprostedn po této dob tak, aby bylo dosaženo souladu s odstavcem Odchyln od odstavce 1 mohou ve vnitrostátní linkové peprav cestujících lenské státy stanovit minimální trvání pestávky na ticet minut po dob ízení nepesahující tyi hodiny. Tuto odchylku lze stanovit pouze v pípadech, kdy by pestávky nad ticet minut mohly bránit plynulosti provozu mstské dopravy a není možné, aby idii mli patnáctiminutovou pestávku v rámci tyaplhodinové doby ízení ped ticetiminutovou pestávkou. 4. Bhem tchto pestávek nesmí idi vykonávat žádnou jinou práci. Pro úely tohoto lánku se doba ekání a doba nevnovaná ízení strávená ve vozidle pi jízd na trajektu nebo ve vlaku nepovažuje za "jinou práci". 5. Pestávky podle tohoto lánku nesmjí být považovány za denní odpoinek. lánek 8 1. V prbhu každých 24 hodin musí mít idi odpoinek nejmén jedenáct po sob následujících hodin, který smí být zkrácen na nejmén devt po sob následujících hodin

8 nejvýše tikrát týdn za podmínky, že bude náhradou poskytnuta odpovídající doba odpoinku ped koncem následujícího týdne. Ve dnech, ve kterých se odpoinek nezkracuje podle prvního pododstavce, smí být erpán ve dvou nebo tech oddlených ástech bhem 24 hodin, piemž jedna z tchto ástí musí trvat nejmén osm po sob následujících hodin. V takovém pípad se minimální doba odpoinku prodlužuje na 12 hodin. 2. Jsou-li ve vozidle nejmén dva idii, musí mít každý z nich denní odpoinek nejmén osm po sob následujících hodin za každé období 30 hodin. 3. V každém týdnu musí být jedna z dob odpoinku uvedených v odstavcích 1 a 2 jako týdenní odpoinek v celkovém trvání 45 po sob následujících hodin. Tato doba odpoinku smí být zkrácena na minimum 36 po sob následujících hodin, je-li erpána v míst obvyklého odstavení vozidla, nebo na minimum 24 po sob následujících hodin, je-li erpána mimo tato místa. Každé zkrácení musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpoinku vybranou vcelku ped koncem tetího týdne následujícího po dotyném týdnu. 4. Týdenní doba odpoinku, která zaíná v jednom týdnu a pokrauje do týdne následujícího, mže být pipojena k jednomu nebo druhému z tchto týdn. 5. V pípad pepravy cestujících, na kterou se vztahuje l. 6 odst. 1 tvrtý nebo pátý pododstavec, lze erpat dobu týdenního odpoinku v týdnu následujícím po tom, v nmž ml být odpoinek erpán, a pipojit ji k týdennímu odpoinku tohoto druhého týdne. 6. Každá doba odpoinku vybraná náhradou za zkrácení denní a/nebo týdenní doby odpoinku musí být pipojena k jinému odpoinku trvajícímu nejmén osm hodin a je idii na jeho žádost zajištna v míst zaparkování vozidla nebo v míst bydlišt idie. 7. idi smí trávit denní dobu odpoinku v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno lehátkem. lánek 9 Odchyln od l. 8 odst. 1 mže být denní doba odpoinku, pokud idi nákladní nebo osobní dopravy doprovází vozidlo pepravované na trajektu nebo po železnici, pouze jednou perušena, jsou-li splnny následující podmínky: - ást denního odpoinku strávená na zemi musí být erpána ped ástí denního odpoinku strávenou na palub trajektu nebo ve vlaku nebo musí být erpána po ní, - doba mezi dvma ástmi denního odpoinku musí být co nejkratší a nesmí v žádném pípad pesáhnout jednu hodinu ped nalodním nebo po vylodní, piemž celní formality se zapoítávají do doby nalodní a vylodní, - bhem obou ástí denního odpoinku musí mít idi k dispozici lžko nebo lehátko. Takto perušený denní odpoinek se prodlužuje o dv hodiny. ODDÍL VI

9 Zákaz uritého druhu odmování lánek 10 Je zakázáno idie odmovat i prémiovým zvýhodnním nebo píplatky za ujetou vzdálenost nebo objem pepravovaného zboží, pokud by tyto odmny mohly vést k ohrožení bezpenosti silniního provozu. ODDÍL VII Odchylky lánek 11 Každý lenský stát mže uplatovat vyšší minimální hodnoty nebo nižší maximální hodnoty, než jsou hodnoty stanovené v láncích 5 až 8. Toto naízení se však nadále vztahuje na idie v mezinárodní doprav ídící vozidla registrovaná v jiném lenském stát. lánek 12 idi se mže odchýlit od tohoto naízení v míe nezbytné pro dojetí do vhodného místa zastávky tak, aby zajistil bezpenost osob, vozidla nebo jeho nákladu, pokud neohrozí bezpenost silniního provozu. idi uvede druh a dvod odchylky na záznamovém listu záznamového zaízení nebo ve svém denním pracovním plánu. lánek Každý lenský stát mže na svém území nebo po dohod s jiným lenským státem na jeho území stanovit odchylky od kteréhokoli ustanovení tohoto naízení, které se týká pepravy vozidly patícími do nkteré z tchto kategorií: a) vozidla používaná pro pepravu cestujících, která jsou podle druhu své konstrukce a svého vybavení vhodná a urená pro pepravu nejvýše sedmnácti osob vetn idie; b) vozidla používaná k poskytování veejných služeb veejnými orgány, které nevstupují do hospodáské soutže s profesionálními dopravci; c) vozidla používaná zemdlskými, pstitelskými, lesnickými podniky a podniky rybolovu na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla, vetn území obcí majících sted v takto vymezené oblasti; d) vozidla používaná pro pepravu zvíecích odpad nebo zvíecích tl neurených k lidské spoteb; e) vozidla pro pepravu živých zvíat ze zemdlských podnik na místní trhy a obrácen nebo z trh na místní jatka; f) vozidla používaná jako prodejny na místních trzích nebo pro podomní prodej, mobilní provozovny pro bankovní, smnárenské nebo spoitelní transakce, pro náboženské úely,

10 pjování knih, desek nebo kazet, pro kulturní akce nebo putovní výstavy, a zvláš pro tyto úely vybavená; g) vozidla používaná na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla a urená pro pepravu materiálu nebo zaízení, které idi pi výkonu svého povolání potebuje, za podmínky, že ízení vozidla nepedstavuje idiovu hlavní innost a že touto odchylkou nejsou vážn doteny cíle sledované tímto naízením. lenské státy mohou stanovit, že tyto odchylky budou povolovat na základ individuálního oprávnní; h) vozidla provozovaná výlun na ostrovech s rozlohou do 2300km2, které nejsou spojeny se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem, který by mohl být používán motorovými vozidly; i) vozidla používaná pro pepravu zboží s pohonem na plyn vyrábný ve vozidle nebo elektinu nebo vybavená zpomalovacím brzdovým zaízením, pokud jsou považována podle právních pedpis státu, kde jsou registrována, za rovnocenná vozidlm se zážehovým nebo vzntovým motorem, jejichž pípustná maximální hmotnost vetn pívs nebo návs nepesahuje 3,5 t; j) vozidla používaná pro výcvik žadatel o idiský prkaz; k) traktory používané výlun pro zemdlské a lesnické práce. lenské státy uvdomí Komisi o odchylkách udlených podle tohoto odstavce. 2. lenské státy mohou po zmocnní Komise povolit odchylky od tohoto naízení v pípad dopravy provozované za mimoádných okolností, jestliže cíle tohoto naízení nebudou tmito odchylkami vážn doteny. V naléhavých pípadech mohou povolit doasnou odchylku na dobu nepesahující 30 dn a tuto odchylku neprodlen oznámí Komisi. Komise sdlí jakoukoli odchylku podle tohoto odstavce ostatním lenským státm. ODDÍL VIII Kontrola a sankce lánek Provozovatelé pepravy cestujících, na kterou se vztahuje toto naízení, musí vypracovat jízdní plán linky a pracovní plán, pokud se jedná o - linkovou vnitrostátní pepravu cestujících nebo - linkovou mezinárodní pepravu cestujících, jejíž konené zastávky se nacházejí ve vzdálenosti do 50 km vzdušnou arou od hranic mezi dvma lenskými státy a jejíž délka trasy nepesahuje 100 km.

11 2. Pracovní plán každého idie obsahuje jméno, místo obvyklého odstavení vozidla, pedem stanovený asový rozvrh rzných dob ízení, dob ostatní práce a pohotovosti. 3. V pracovním plánu musí být uvedeny celkové údaje podle odstavce 2 alespo pro bžný, pedchozí a následující týden. 4. Pracovní plán podepisuje editel podniku nebo osoba jím k tomu povená. 5. Každý idi linkové dopravy ve smyslu odstavce 1 musí mít u sebe výtah z pracovního plánu a opis jízdního plánu. 6. Podnik uchovává pracovní plán po dobu jednoho roku od konce období, na které se vztahuje. Výtah z pracovního plánu vydá dotynému idii na jeho žádost. 7. Tento lánek se nevztahuje na idie vozidel vybavených záznamovým zaízením, které je používáno v souladu s naízením Rady (EHS). 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zaízení v silniní doprav [8]. lánek Podnik organizuje práci idie tak, aby byla v souladu s tímto naízením a naízením (EHS). 3821/ Podnik pravideln ovuje dodržování tchto dvou naízení. Jestliže shledá, že tato naízení nejsou dodržována, pijme potebná opatení, aby se porušování tchto naízení neopakovalo. lánek Komise vypracuje každé dva roky zprávu o uplatování tohoto naízení lenskými státy a vývoji v dotyné oblasti. Komise pedloží Rad a Evropskému parlamentu zprávu do 13 msíc po uplynutí dvou let, na které se zpráva vztahuje. 2. lenské státy sdlí Komisi každé 2 roky nezbytné informace na jednotném formulái, aby jí umožnily vypracovat zprávu uvedenou v odstavci 1. Komise musí tyto informace obdržet nejpozdji 30. záí po uplynutí dvouletého období, ke kterému se má zpráva vztahovat. 3. Komise vypracuje jednotný formulá zprávy po konzultaci s lenskými státy. lánek lenské státy pijmou v pimené dob po konzultaci s Komisí právní a správní pedpisy nezbytné pro provedení tohoto naízení. Takové pedpisy musí mimo jiné zahrnovat organizaci, postupy a prostedky pro kontrolu a sankce v pípad porušení tohoto naízení. 2. lenské státy si poskytují vzájemnou pomoc pi uplatování tohoto naízení a kontrole jeho dodržování.

12 3. V rámci této vzájemné pomoci si píslušné orgány lenských stát pravideln vzájemn zasílají všechny dostupné informace týkající se: - porušování tohoto naízení idii nerezidenty a sankce jim za to uložené, - sankce uložené lenskými státy svým rezidentm za takové porušování spáchané v ostatních lenských státech. ODDÍL IX Závrená ustanovení lánek Zrušuje se naízení EHS. 543/69. Avšak - lánek 4 uvedeného naízení zstává do 31. prosince 1989 použitelný pro vozidla používaná k poskytování veejných služeb veejnými orgány, které nevstupují do hospodáské soutže s dopravními podniky obchodní povahy, a pro traktory používané výlun pro místní zemdlské a lesnické práce. lenský stát mže však stanovit, že se toto naízení bude na takovou vnitrozemskou dopravu na jeho území vztahovat díve, - lánek 15 uvedeného naízení zstává do 31. prosince 1989 použitelný pro vozidla a idie linkové mezinárodní pepravy cestujících, pokud vozidla používaná pro tuto dopravu nejsou vybavena záznamovým zaízením pedepsaným naízením (EHS). 3821/85 a používaným v souladu s ním. 2. Odkazy na naízení zrušené v odstavci 1 se považují za odkazy na toto naízení. lánek 19 Toto naízení vstupuje v platnost dnem 29. záí Toto naízení je závazné v celém rozsahu a pímo použitelné ve všech lenských státech. V Bruselu dne 20. prosince Za Radu pedseda R. Krieps [1] Ú. vst. 88, , s. 1500/65. [2] Ú. vst. C 100, , s. 3 a Ú. vst. C 223, , s. 5. [3] Ú. vst. C 122, , s. 168.

13 [4] Ú. vst. C 104, , s. 4 a Ú. vst. C 303, , s. 29. [5] Ú. vst. L 77, , s. 49. [6] Ú. vst. L 334, , s. 1. [7] Ú. vst. 147, , s. 2688/66. [8] Ú. vst. L 370, , s. 8.

Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3820/85. ze dne 20. prosince 1985

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3820/85. ze dne 20. prosince 1985 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropských společenství,

Více

AETR- Vyhláška o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě- výňatek z vyhlášky

AETR- Vyhláška o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě- výňatek z vyhlášky AETR- Vyhláška o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě- výňatek z vyhlášky 108/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních vecí ze dne 23. dubna 1976 o Evropské dohodě o práci

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Evropská dohoda. o práci osádek vozidel v mezinárodní silniní doprav (AETR) Smluvní strany,

Evropská dohoda. o práci osádek vozidel v mezinárodní silniní doprav (AETR) Smluvní strany, Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniní doprav (AETR) Smluvní strany, pejíce si podpoit rozvoj a zlepšení mezinárodní osobní a nákladní silniní dopravy, jsouce pesvdeny o nutnosti

Více

Doba řízení (čl. 6): Po nejvýše 6 denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek.

Doba řízení (čl. 6): Po nejvýše 6 denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek. Doba řízení (čl. 6): Celková doba řízení mezi dvěma odpočinky denními nebo jedním odpočinkem denním a jedním odpočinkem týdenním ("denní doba řízení") nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může být

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Ve Štrasburku, 15. března 2006 2001/0241 (COD) C6-0067/2006 LEX 681 PE-CONS 3671/4/05 REV 4 TRANS 272 SOC 495 CODEC 1138 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O HARMONIZACI

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ).

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ). Tuto Investiní smlouvu ( Smlouva ) uzaveli dne [] 2006: (1) Hyundai Motor Company, spolenost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Nový AETR předpis číslo 32006R0561

Nový AETR předpis číslo 32006R0561 Nový AETR předpis číslo 32006R0561 Úvod: První část tohoto přehledu popisuje nový předpis a jeho odlišnosti od současného. V některých místech jsou i odkazy na nový předpis. Druhá část - plné znění nového

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více