Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková"

Transkript

1 Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

2 Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby (bez ohledu na jejich dobu použitelnosti) Umělecká díla Předměty kulturní hodnoty Drobný dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Ocenění nehmotný , hmotný Pořízený do

3 Oceňování majetku Pořízený úplatně pořizovacími cenami Kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, pokud není známa jejich pořizovací cena 1 Kč Pořízený bezúplatně reprodukční pořizovací cenou Nabytí podniku či jeho části ocenění vedené v účetnictví předávajícího Majetek pořízený směnnou smlouvou Pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány Reprodukční cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány

4 Co je součástí ocenění majetku Náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku (odměny za poradenské služby, zprostředkování, poplatky) Úroky z úvěrů na pořízení majetku Průzkumné, geologické práce, terénní úpravy, apod. Clo, dopravné montáž Umělecká díla, která jsou součástí stavby Licence, patenty a práva při pořizování majetku (ne pro budoucí provoz) Vyřazení stávajících staven v důsledku nové výstavby

5 Co není součástí ocenění majetku Opravy a údržba Oprava = odstranění částečného fyzického opotřebení za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu Kurzové rozdíly Smluvní pokuty a úroky z prodlení

6 Technické zhodnocení Součástí dlouhodobého majetku je TZ od výše stanovené zákonem o dani z příjmu Zvyšuje vstupní cenu majetku => pokračuje se v odepisování ze zvýšené vstupní ceny! Kromě TZ u kulturních památek evidovaných v ocenění 1 Kč

7 Odepisování majetku Majetek odepisujeme v průběhu jeho používání Odepisujeme z jeho ocenění (pořizovací cena, reprodukční cena) Na základě odpisového plánu Kritéria odepisování: Čas Výkon Způsob používání Do výše vstupní ceny (případně zvýšené o TZ)

8 Fond reprodukce majetku Tvořen finančními prostředky ve výši odpisů Tvořen jako peněžní fond ke dni účetní závěrky je nutné zajistit jeho krytí finančními prostředky Není-li fond plně kryt finančními prostředky sníží se o tento rozdíl výsledkově fond

9 Dotace v pořizovací ceně majetku Pořízení z dotace na účet 916 (dle analytického členění) při zařazení majetku zúčtujeme 916 / 901 Odepisování z odpisu se stanoví částka v poměru dotace na pořizovací ceně, zúčtuje se do výnosů Celý odpis 551 / dotace Celý odpis 901 / Vlastní zdroje Část v poměru dotace 916 / 649

10 Rekapitulace odpisu Část odpisu v poměru vlastních zdrojů 5512 Celý odpis 082 Celý odpis 901 Část odpisu v poměru dotace 649 Část odpisu v poměru vlastních zdrojů 916

11 Další účtování o majetku 548 Manka a škody Manka a škody na majetku Zůstatková cena majetku vyřazeného v důsledku manka a škody (fyzické znehodnocení, neodstranitelné opotřebení) 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy Náklady spojené s rozhodnutím o zrušení připravované nebo rozestavěné výstavby (zamřená investice) Běžné odpisy Zůstatková cena vyřazeného majetku v důsledku likvidace v důsledku opotřebení 552 Zůstatková cena prodaného majetku Vyřazení z důvodu prodeje

12 Vyřazení majetku prodejem poměrná část zůstatkové ceny pořízená z dotace x, 07x poměrná část zůstatkové ceny pořízená z vlastních zdrojů x, 07x vyřazení majetku v pořizovací ceně z evidence 08x, 07x 02x, 01x zúčtování zůstatkové ceny z vlastního jmění do FRM zůstatková cena vyřazeného majetku nebo její část, která neměla peněžní krytí ve fondu tvorba FRM ve výši výnosu z prodeje majetku

13 Inventarizace Zjištění skutečného stavu a porovnání s účetním Fyzická inventura Alespoň jednou za účetní období 4 měsíce před až 1 měsíc po konci účetního období K rozvahovému dni upravit o přírůstky, úbytky do té doby Kulturní památky nelze-li provést, udělat v rozsahu, v jakém jsme ji schopni zajistit Inventarizační rozdíl do období, za které se dělá Manko = skutečný stav účetní stav Přebytek = skutečný stav účetní stav

14 Evidence půjčeného majetku Zvláštní kategorie majetku 99 (nejde do sestav pro KAV) Nová skupina majetku Zvláštní číselné řady

15 Evidence majetku v ifis Bez použití záložky Dotace S použitým záložky Dotace

16 Evidence majetku v ifis Záložka Dotace je už na dokladu o zařazení a je potřeba ji pečlivě vyplnit. Vstupní cena účetní = vlastní zdroje + dotace Podmínka rovnosti musí být splněna v každém okamžiku. V případě použití záložky Dotace její splnění ifis hlídá Daňová vstupní cena = vlastní zdroje Evidence majetku bez záložky Dotace Daňová vstupní cena je nula ifis předpokládá, že celý majetek je z dotace Daňová vstupní cena je ve výši účetní vstupní ceny ifis předpokládá, že celý majetek je z vlastních zdrojů Daňová vstupní cena je nenulová ifis předpokládá kombinaci vlastních zdrojů a dotace

17 Nastavení záložky Dotace

18 Předkontace účetního odpisu je používána záložka Dotace

19 Předkontace účetního odpisu není používána záložka Dotace

20 Porovnání variant Je používána záložka Dotace Odpis z dotace ifis počítá a vyčísluje, odpis odpovídající vlastním zdrojům se počítá pouze na pozadí pro kontaci 5512 Není používána záložka Dotace Odpis z dotace ani z vlastních zdrojů není nikde vyčíslen, počítají se pouze na pozadí pro kontaci 5511 a 5512

21 Změna účetního odpisového plánu Záložka Základní editovatelná část

22 Změna účetního odpisového plánu Záložka Odpis. plán Tato část je editovatelná, pokud je povoleno v daném období měnit odpisový plán.

23 Změna daňového odpisového plánu Možné změnit kdykoliv před spuštěním daňového odpisu nad danou kartou za daný rok Pořízení dokladů o daňových odpisech Záložka Základní editovatelná část

24 Změna daňového odpisového plánu Záložka Způsob odp. Odpisový plán je vázán na SKP. Pokud není na žádném SKP požadovaný odpisový plán, je potřeba upravit číselník SKP. To mohou uživatelé sami, pokud mají příslušnou roli.

25 Změna daňového odepisování opravou dokladu o zařazení Pokud na inventární kartě nebylo dosud daňově odepisováno, je možné daňový odpisový plán změnit opravou dokladu o zařazení. Za určitých podmínek je editovatelná i vstupní cena daňová, tj. výše vlastních zdrojů. Je ale potřeba myslet na to, že pokud již byl majetek účetně odepisovaný, byly odpisy kontovány ve stejném poměru, v jakém je dotace a vlastní zdroje v pořizovací ceně. Tento poměr se opravou daňové vstupní ceny změní. Takovou opravu je tedy potřeba pečlivě zvážit a případně provést přeúčtování!!!

26 Vyřazení majetku se zůstatkovou cenou Je potřeba mít správně nastavenou kontaci k pohybu použitému na dokladu o vyřazení. Vyřazení prodejem

27 Vyřazení majetku se zůstatkovou cenou V účetnictví je ještě pohyb (z vystavené faktury) na účtech 311/916 tvorba FRM Do FRM je zaúčtována jednak výše zůstatkové ceny z vlastních zdrojů, jednak prodejní cena majetku. FRM musí mít odpovídající peněžní krytí. Pokud nemá, je zaúčtován ještě krok 916/649 zpravidla v celé výši zůstatkové ceny z vlastních zdrojů. Při pořizování dokladu o vyřazení u majetku, který má nenulovou zůstatkovou cenu se ifis zeptá, jak má postupovat:

28 Univerzální tisková sestava Z formuláře Tisk majetku dle výběru

29 Univerzální tisková sestava společná

30 Univerzální tisková sestava společná

31 Univerzální tisková sestava společná Zobrazená data

32 Univerzální tisková sestava krátká

33 Univerzální tisková sestava krátká Zobrazená data

34 Inventarizace majetku v ifis Modul Inventarizace v Nadstavbách ifis Kompletní podpora provedení inventur pomocí čárových kódů Po vyhodnocení inventarizačních rozdílů v modulu Inventarizace je návaznost do modulu Majetku: Doklady o vyřazení Doklady o přemístění

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY (úplné znění nahrazující odpisový plán č. 1 schválený dne: 13.12.2011 ) Název účetní jednotky: Obec Tatobity Číslo: 2 Zpracoval: účetní Kontroloval: Lenka Malá Účinnost: 1.1.2015

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více