Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107"

Transkript

1 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00 Jaroslav Kučera do 21:13 Hana Trlicová zástupce firmy VKV do 20:30 Eva Gréeová Pavel Šrámek Omluveni Zbyněk Parma Celkový počet stran zápisu: 16 Přílohy: Seznam doposud neprovedených usnesení rady Schůzi zahájil a řídil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut Schůze byla zahájena v hod. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 79. schůze rady městyse 79. schůzi Rady městyse Moravská Nová Ves zahájil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut. Oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisování se ujal starosta. Starosta vyzval radní, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 79. schůze rady městyse. Navržena byla paní Eva Gréeová, který vyslovila s návrhem souhlas. Program 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: 1. Zahájení, program 79. schůze rady 2. Kontrola zápisu, plnění úkolů 3. Ředitel ZŠ Moravská Nová Ves 4. Ředitelka MŠ Moravská Nová Ves 5. Ředitel p.o. Služby Moravská NováVes 6. Změna záměru koupě pozemku J.Horníček 7. Žádost o koupi pozemku VKV 8. Záměr výstavby prodejny COOP 9. Podnět ke koupi pozemku p.č. 2209/10 Prostrom 10. Žádost o stanovisko - Cedr neopadavý Na Výsluní, p. Glosová 11. Žádost o pokácení Bříza - U Jordánky, p. Čech 12. Žádost o pokácení 2x Habr ul. Dolní, p. Adámek 13. Žádost o pokácení Lípa srdčitá U sv. Anny 14. Žádost o stanovisko Lípa ul. Lipová, p. Vašíčková 15. Rozvody optické datové sítě ing. Sládek 16. Rozpočet Smlouva o kontokorentním úvěru 1

2 18. OZV o odpadech 19. Smlouvy elektrárna 20. Sdělení o vyúčtování neinvestičního příspěvku 21. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo SVIPP s.r.o. 22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. 23. Nájemní smlouva Agro Podlužan a.s. 24. Průměrná roční inflace 25. Zvýšení nájemného Agromoravia a.s. 26. Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok Návrh smlouvy č. 4/2013 biopopelnice 28. Smlouva o úklidu nebytových prostor Diecézní charita Brno 29. Nabídkový rozpočet doplení venkovních soklíků na budově č.p. 117 Stavika s.r.o. 30. Návrh na vyřazení majetku Kontejner Kombi 9m3 - Služby p.o. 31. Žádost o souhlas s přijetím daru ZŠ Mor. Nová Ves 32. Žádost o prominutí poplatku za pronájem sokolovny ples KDU ČSL 33. Odpisový plán Závěr Bod č. 1 programu - Zahájení, program 79. schůze rady Usnesení č. 1/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schvaluje program 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves a ověřovatele zápisu o průběhu 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves paní Evu Gréeovou. Bod č. 2 programu - Kontrola zápisu, plnění úkolů Usnesení jsou průběžně plněna. Přílohou zápisu je seznam usnesení rady, která nebyla dosud zcela splněna. Usnesení č. 2a/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis ze 78. schůze rady. Usnesení č. 2b/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí seznam usnesení rady, která nebyla zcela splněna. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: splnit dle přiloženého seznamu Zodpovědná osoba: různé Termín: různé Rozpočtový dopad: různé 2

3 Bod č. 3 programu Ředitel Základní školy Moravská Nová Ves Rada městyse projednala působení ředitele ZŠ Moravská Nová Ves Mgr. Jana Hanáčka, kterému končí výkon práce dne Rada městyse projednala prodloužení doby trvání pracovního poměru ve funkci ředitele Základní školy o dalších 6 let. Mgr. Jan Hanáček seznámil členy rady s plněním koncepce školy za dobu svého působení na škole. RM se rozhodla nevyhlásit konkurz na pozici ředitele Základní školy Moravská Nová Ves v souladu s 166 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a potvrdit Mgr. Jana Hanáčka na pozici ředitele Základní školy na dobu dalších šesti let počínaje dnem Usnesení č. 3/79/2014 Rada městyse schválila nevyhlásit konkurz na pozici ředitele Základní školy Moravská Nová Ves v souladu s 166 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a potvrdit Mgr. Jana Hanáčka na pozici ředitele Základní školy na dobu dalších šesti let počínaje dnem Úkol: vyrozumět ředitele ZŠ Bod č. 4 programu Ředitelka MŠ Rada městyse projednala oznámení Marie Salajkové ředitelky Mateřské školy Moravská Nová Ves o vzdání se funkce ředitelky mateřské školy ke dni z důvodu odchodu do starobního důchodu. K tomuto bodu se rada vrátí na příští schůzi rady. (sdělení č.j. 150/2014 ze dne ) Usnesení č. 4/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí oznámení Marie Salajkové ředitelky Mateřské školy Moravská Nová Ves o vzdání se funkce ředitelky mateřské školy ke dni z důvodu odchodu do starobního důchodu. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 5 programu Ředitel Služeb p.o. Rada městyse projednala zpětvzetí odstoupení z funkce ředitele p.o. Služby Moravská Nová Ves pana Jaroslava Kučery. Rada městyse projednala opětovné jmenování do funkce ředitele p.o. Služby Moravská Nová Ves p. Jaroslava Kučeru. 3

4 Usnesení č. 5a/79/2014 Rada městyse bere na vědomí zpětvzetí odstoupení z funkce ředitele p.o. Služby Moravská Nová Ves pana Jaroslava Kučery. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Usnesení č. 5b/79/2014 Rada městyse schválila jmenování místostarosty pana Jaroslava Kučeru ředitelem p.o. Služby Moravská Nová Ves na dobu do termínu zvolení nového vedení obce v komunálních volbách na podzim roku Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 6 programu Změna záměru koupě pozemku J. Horníček Rada městyse projednala oznámení o změně záměru pana Jana Horníčka, bytem U Sokolovny 914, Moravská Nová Ves, který se vzdává záměru odkoupit část pozemku p.č v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 949 m2 a části pozemku p.č v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 882 m2. Záměr prodeje byl schválen na 12. veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves dne 27. září 2012, usnesením č. 8/12/2012. (žádost č.j. 177/2014 ze dne ) Usnesení č. 6/79/2014 Rada městyse doporučila ZM zrušit usnesení č. 8/12/2012 ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves dne 27. září Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu městyse zrušit Úkol: předložit na zasedání zastupitelstva Termín: na zasedání zastupitelstva Bod č. 7 programu Žádost o koupi pozemku VKV Rada městyse projednala žádost společnosti VKV Břeclav, s r.o., U Zbrojnice 587, Hrušky o odkoupení pozemku v k.ú. Moravská Nová Ves p.č. 1445, 1446, 1447, 1448, 1449 o velikosti cca m2 pro účely vybudování skladových prostor a parkovací plochy pro vozový park. Paní Hana 4

5 Trlicová osobně přednesla záměr společnosti VKV členům RM. RM se k této otázce vrátí v okamžiku, kdy bude k dispozici studie záměru společnosti VKV. Možnou variantou je také výměna žádaných pozemků na halu na bývalém mlýně (současné místo činnosti společnosti VKV) a doplacení rozdílu kupní ceny. Prostory by byly využívány p.o. Služby namísto stavby nové haly na SSO. Usnesení č. 7/79/2014 Rada městyse projednala žádost společnosti VKV Břeclav, s r.o., U Zbrojnice 587, Hrušky o odkoupení pozemku v k.ú. Moravská Nová Ves p.č. 1445, 1446, 1447, 1448, 1449 o velikosti cca m2 pro účely vybudování skladových prostor a parkovací plochy pro vozový park. Rozhodnutí: projednala Úkol: Bod č. 8 programu Záměr výstavby prodejny COOP Rada městyse projednala žádost skupiny COOP, Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, Mikulov o koupi pozemků p.č. 528 o výměře 496m2, část pozemku p.č. 527/1 o výměře 288m2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves za účelem záměru výstavby modulární prodejny. Navržená cena je 600,- Kč/m2. Do smlouvy zakotvit právo zpětné koupě v případě neuskutečnění záměru výstavby prodejny. (žádost č.j. 78/2014 ze dne ) Usnesení č. 8a/79/2014 Rada městyse schválila záměr prodeje pozemků p.č. 528 o výměře 496m2, části pozemku p.č. 527/1 o výměře 288m2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves Usnesení č. 8b/79/2014 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit prodej pozemků p.č. 528, 527/1 vše v k.ú. Moravská Nová Ves skupině COOP, Jednota, spotřebního družstva v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, Mikulov o za účelem záměru výstavby modulární prodejny. Cena pozemků 600,- Kč/m2. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu městyse schválit Úkol: předložit na zasedání zastupitelstva Termín: na zasedání zastupitelstva H:4 pro - 0 proti - 0 zdržel se Bod č. 9 programu Podnět ke koupi pozemku p.č. 2209/10 Prostrom Rada městyse projednala podnět o.s. Prostrom, Anenská 561, Moravská Nová Ves, aby Městys Moravská Nová Ves koupil pozemek p.č. 2209/10 v k.ú. Moravská Nová Ves, v ulici U Mlýna o výměře cca 950m2 a pozemek parc.č o výměře 83m2 v k.ú. Moravská Nová Ves. Cena za kterou nabízí pozemek současný vlastník (SŽDC, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26, Brno) je cca 5

6 60,- Kč/m2. Pozemek tvoří veřejné prostranství a mohl by být využit k realizaci projektu o.s. Prostrom vytvoření parčíku. Usnesením RM č. 17a/56/2013 ze dne byl stanoven postup pro výkup pozemků v roce V roce 2013 se podařilo vykoupit pozemky v sousedství sběrného dvora a některé další pozemky pod komunikacemi. Dokončen byl výkup na ulici Zákoutí. V roce 2014 bude pokračováno ve výkupu těchto majetkoprávně nedořešených vztahů. Jedná se pozemky na ulicích K Zelničkám, U Mlýna, Na Výsluní, Květná, V Zahradách. (žádost č.j. 140/2014 ze dne ) Usnesení č. 9/79/2014 Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse schválit koupi pozemku p.č. 2209/10 o výměře cca 950m2 a pozemku parc.č o výměře 83m2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves, v ulici U Mlýna od SŽDC, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26, Brno. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu městyse schválit Úkol: předložit na zasedání zastupitelstva Termín: na zasedání zastupitelstva Bod č. 10 programu - Žádost o stanovisko - Cedr neopadavý Na Výsluní, p. Glosová Rada městyse projednala žádost o stanovisko paní Radky Glosové, bytem Na Výsluní 934, k odstranění stromu (Cedr neopadavý) na parc. č. 2103/1 v k.ú. Moravská Nová Ves (vlastník Městys Moravská Nová Ves). Dle sdělení orgánu ochrany přírody úřadu městyse má strom ve výšce 130 cm nad zemí šířku 67cm. Paní Glosová by strom chtěla ponechat, ale má sousedský spor s p. Svobodovou, které vadí nepořádek ze stromu. Strom se nachází na veřejném prostranství a RM nevidí důvod pro jeho odstranění. Usnesení č. 10/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves zamítla žádost o odstranění stromu (Cedr neopadavý) na parc. č. 2103/1 v k.ú. Moravská Nová Ves (vlastník Městys Moravská Nová Ves). Rozhodnutí: zamítla Úkol: sdělit žadateli H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 11 programu Žádost o pokácení Bříza - U Jordánky, p. Čech Rada městyse projednala podnět k odstranění stromu - 1 ks břízy, rostoucí na p.č. 1774/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Bříza roste u pozemku č.p. 570/2, na ulici U Jordánky. Žadatel zde plánuje stavbu rodinného domu. Je třeba, aby městys podal žádost o pokácení 6

7 stromu 1 ks břízy Úřadu městyse Moravská Nová Ves, který vydá povolení k pokácení ve správním řízení. Bříza má ve výšce 130 cm nad zemí průměr 113 cm. Usnesení č. 11/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 1 ks břízy rostoucí na p.č. 1774/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 12 programu Žádost o pokácení 2x Habr ul. Dolní, p. Adámek Rada městyse projednala podnět k odstranění stromů - 2 ks habru, rostoucí na p.č. 64/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Habry rostou před pozemkem č.p. 599 a č.p. 214 (v demolici) na ul. Dolní. Žadatel zde zahájil stavbu rodinného domu a dva stromy se nachází v místě budoucího vjezdu. Je třeba, aby městys podal žádost o pokácení 2 ks stromů 2 ks habru Úřadu městyse Moravská Nová Ves, který vydá povolení k pokácení ve správním řízení. Ve výšce 130 cm nad zemí má první habr průměr 107 cm a druhý habr průměr 96 cm. Rada požaduje, aby byl po dokončení stavby vysazen nový 1 ks habru, tak aby bylo doplněno uliční stromořadí. Usnesení č. 12/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 2 ks habru rostoucích na p.č. 64/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 13 programu Žádost o pokácení Lípa srdčitá U sv. Anny Rada městyse projednala podnět k odstranění stromu - 1 ks lípa srdčitá, rostoucí na p.č v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. Ve výšce 130 cm nad zemí má lípa průměr 226cm. Na strom byl zpracován posudek odborným dendrologem Ing. Skotnicou. Dle posudku se jedná o strom v havarijním stavu vykazuje mnoho řezných ran, rozsáhlých dutin, na kmeni se nacházejí dřevokazné houby. Hrozí statické selhání jedince a pád kosterních větví. Tím by byla ohrožena nákladně restaurovaná socha sv. Anny. Znalec doporučuje kácení stromu a nahrazení dvěma nebo čtyřmi novými stromy např. lípami nebo ovocnými stromy starých odrůd. Pro pokácení je nutný souhlas vlastník, na jehož pozemku se strom nachází Jihomoravský kraj ve správě Správy a údržby silnic Břeclav. 7

8 Usnesení č. 13/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení - 1 ks lípa srdčitá, rostoucí na p.č v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku je Jihomoravský kraj. Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 14 programu Žádost o stanovisko Lípa ul. Lipová, p. Vašíčková Rada městyse projednala podnět k odstranění stromu - 1 ks lípa, rostoucí na p.č. 1135/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku je Městys Moravská Nová Ves. Ve výšce 130 cm nad zemí má lípa průměr 215cm. Rada městyse navrhuje variantu zpracování odborného posudku za účelem posouzení zdravotního stavu stromu. Prozatím bude proveden ořez výmladků. Usnesení č. 13/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves neschválila podání žádosti k pokácení 1 ks lípa, rostoucí na p.č. 1135/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku je Městys Moravská Nová Ves. Rozhodnutí: neschválila Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 15 programu - Rozvody optické datové sítě ing. Sládek Rada městyse projednala informaci Ing. Tomáše Sládka ve věci realizovaného projektu rozvodů optické sítě. V rámci postupné rekonstrukce chodníků v obci provede Ing. Sládek instalaci sítě optických vláken na své náklady. Městys se na investici nijak nepodílí. Projekt je nutné realizovat současně s opravami, neboť pozdější realizace by přinášela technické potíže a mohla by ohrozit nově vybudované chodníky. RM přijala usnesení č. 3/69/2013 ze dne , kterým schválila smlouvu o právu provést stavbu. Ing. Sládek navrhuje, aby po dokončení jednotlivých úseků byly uzavřeny smlouvy o věcných břemenech na uložení těchto sítí. Výše odměny za zřízení věcných břemen bude stanovena znaleckým posudkem. RM s tímto řešením souhlasí. Věcná břemena jsou standardním řešením uložení technických sítí. Výstavba sítě optických vláken soukromým investorem je ve veřejném zájmu občanů. Realizace projektu současně s opravou chodníků umožní snížení nákladů na realizaci sítě a tím dosažení nižší ceny pro koncového zákazníka. Usnesení č. 15/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí informaci Ing. Sládka k projektu výstavby rozvodů optické datové sítě a souhlasí s řešením finanční náhrady formou ceny za věcné břemeno, kdy odměna za jeho zřízení bude stanovena na základě znaleckého posudku. 8

9 Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Termín: není Bod č. 16 programu - Rozpočet 2014 Rada městyse projednala návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok Návrh byl postoupen členům ZM a členům výborů ZM k připomínkám. Tyto budou spolu s návrhem projednány na pracovním zasedání ZM. Usnesení č. 16/79/2014 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit návrh rozpočtu 2014 Městyse Moravská Nová Ves. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: není Rozpočtový dopad: viz. rozpočet Bod č. 17 programu - Smlouva o kontokorentním úvěru Rada městyse projednala návrh smlouvy o kontokorentním úvěru č _14 mezi Českou spořitelnou a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a městysem jako klientem, kdy předmětem smlouvy je zřízení kontokorentního úvěru do výše ,- Kč. Kontokorent bude sloužit k překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů. Jedná se zejména o předfinancování dotovaných projektů, neboť OPŽP poskytuje finanční prostředky až od dubna roku Výše úrokové sazby je PRIBOR + 1,60%. Usnesení č. 17/79/2014 Rada městyse doporučuje ZM schválit návrh smlouvy kontokorentním úvěru. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: na zasedání zastupitelstva Bod č. 18 programu - OZV o odpadech Rada městyse projednala návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV je totožná s OZV č.2/2012, 9

10 která je doposud platná. Jedinou změnou je doplnění čl.6 odst. 1) písm. c) in fine, kdy je od poplatku osvobozen poplatník, přihlášený k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, pouze tehdy pokud se v obci nezdržuje a jehož skutečný pobyt není znám. Poplatek se navrhuje ve výši 500,-Kč, neboť náklady na svoz TKO byly 592,- Kč/osobu. Usnesení č. 18/79/2014 Rada městyse doporučuje ZM schválit OZV o odpadech. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: na zasedání zastupitelstva Rozpočtový dopad: Bod č. 19 programu - Smlouvy FVE Rada městyse projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městysem jako povinným a společností SOLARPARK Moravská Nová Ves se sídlem Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary jako oprávněným č.1 a společností Raiffeisen Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 jako oprávněným č.2, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcných břemen pro provoz fotovoltaické elektrárny v lokalitě Hliník. RM dále projednala dodatek č.1 ke shora označené smlouvě, kterým se upravují platby za zřízení věcného břemene. RM dále projednala návrh Dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v lokalitě Hliník mezi městysem a společností SOLARPARK. RM dále projednala návrh Dohody o vyrovnání mezi městysem a společností SOLARPARK, kterou se urovnávají veškeré spory vyplývající ze všech právních vztahů mezi uvedenými smluvními stranami. Ke sjednání uvedených smluv a dohod je v souladu se zákonem o obcích oprávněna RM, která se nicméně rozhodla vzhledem k závažnosti, předložit tyto dokumenty ke schválení ZM. Podstatou smluvního urovnání sporů je zrušení všech doposud platně či neplatně sjednaných smluv a jejich nahrazení smlouvami novými, které umožní nerušený provoz FVE po dobu na kterou byla zřízena, tj. do roku Oprávněný z věcného břemene bude povinen hradit za využívání pozemků částku ve výši ,- Kč ročně, která bude pravidelně navyšována o inflaci. Pro srovnání, podle stávajících smluv, se jedná o částku ve výši ,- Kč. Uzavření dohod dle předložených návrhů nemá dopad na probíhající trestní řízení v této věci. Usnesení č. 19/79/2014 Rada městyse doporučuje ZM smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městysem jako povinným a společností SOLARPARK Moravská Nová Ves se sídlem Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary jako oprávněným č.1 a společností Raiffeisen Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 jako oprávněným č.2, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcných břemen pro provoz fotovoltaické elektrárny v lokalitě Hliník, dodatek č.1 ke shora označené smlouvě, kterým se upravují platby za zřízení věcného břemene, Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v lokalitě Hliník mezi městysem a společností SOLARPARK, Dohodu o vyrovnání mezi městysem a společností SOLARPARK, kterou se urovnávají veškeré spory vyplývající ze všech právních vztahů mezi uvedenými smluvními stranami.. 10 Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: na zasedání zastupitelstva Rozpočtový dopad: navýšení příjmu o cca 5,5-6 milionu Kč dle výše inflace za dobu existence FVE

11 Bod č. 20 programu - Sdělení o vyúčtování neinvestičního příspěvku Rada městyse projednala informaci Diecézní charity Brno, Oblastní charity Břeclav o vyúčtování neinvestičního příspěvku za rok 2013 ve výši ,- Kč na úhradu běžných provozních nákladů pečovatelské služby v Moravské Nové Vsi. Usnesení č. 20/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí informaci Diecézní charity Brno, Oblastní charity Břeclav o vyúčtování neinvestičního příspěvku za rok 2013 ve výši ,- Kč na úhradu běžných provozních nákladů pečovatelské služby v Moravské Nové Vsi. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 21 programu - Dodatek č. 2 smlouvy o dílo SVIPP s.r.o. Rada městyse projednala dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností SVIPP, s.r.o., Čechyňská 14a, Brno k akci Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi. Jedná se o vícepráce ve výši ,- Kč a méněpráce ve výši ,- Kč. Celková cena díla s DPH: ,- Kč. Vícepráce spočívají zejména v osazení většího průměru kanalizačního potrubí tak, aby bylo možno pokračovat s odvodněním ulice Na Kopci, odstranění betonové konstrukční vrstvy ve vozovce a její zpětné zřízení, přeložka plynovodního řadu a práce na vodovodních přípojkách. Usnesení č. 21/79/2014 Rada městyse schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností SVIPP, s.r.o., Čechyňská 14a, Brno k akci Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi. Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příštího zasedání rady Rozpočtový dopad: Kč z rozpočtu 3745 Bod č. 22 programu - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. Rada městyse projednala dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností LIKOMSTAV MORAVA, s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves k akci Moravská Nová Ves, hřbitov zpevněné plochy I. etapa. Jedná se o vícepráce ve výši ,5 Kč vč. DPH. Celková cena díla s DPH: ,- Kč vč. DPH po navýšení. Vícepráce spočívali zejména ve vybourání starých základů oplocení, vykácení části thují včetně odstranění pařezů, práce na výdejním stojanu na vodu. 11

12 Usnesení č. 22/79/2014 Rada městyse schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností LIKOMSTAV MORAVA, s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves k akci Moravská Nová Ves, hřbitov zpevněné plochy I. etapa. Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příštího zasedání rady Rozpočtový dopad: ,5 Kč z rozpočtu kryto 3632 Bod č. 23 programu - Nájemní smlouva Agro Podlužan a.s. Rada městyse projednala nájemní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (pronajímatel) a Agro Podlužan a.s. se sídlem v Prušánkách č.p. 132, Prušánky (nájemce). Předmětem nájmu je pozemek p.č. 2554, k.ú. Prušánky. Smlouva se uzavírá z důvodu navýšení nájemného od roku 2014 na 2000,- Kč/ha. Záměr pronájmu byl řádně schválen a zveřejněn na ÚD. Usnesení č. 23/79/2014 Rada městyse schválila nájemní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (pronajímatel) a Agro Podlužan a.s. se sídlem v Prušánkách č.p. 132, Prušánky (nájemce), kdy předmětem nájmu je pozemek p.č. 2554, k.ú. Prušánky. Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příštího zasedání rady Rozpočtový dopad: Bod č. 24 programu - Průměrná roční inflace Rada městyse projednala výpis ze statistického zjišťování ČSÚ průměrná roční inflaci za rok 2013, v ČR činila 1,4 %. Ve smluvních vztazích, v nichž je sjednána inflační doložka, bude navýšeno nájemné o 1,4%. Usnesení č. 24/79/2014 Rada městyse schválila navýšení nájemného o 1,4% v těch, smluvních vztazích, v nichž je sjednána inflační doložka. Úkol: navýšit nájmy, sekretariát, matrika Termín: 1 měsíc Rozpočtový dopad: navýšení příjmů z pronájmu pozemků, bytů a nebytových prostor Bod č. 25 programu - Zvýšení nájemného Agromoravia a.s. 12

13 Rada městyse projednala sdělení společnosti Agromoravia a.s. se sídlem Moravská Nová Ves, Anenská 1006, o zvýšení nájemného od hospodářského roku 2014 na 2.100,- Kč/ha. Městys má se společností AGROMORAVIA a.s. sjednánu smlouvu o nájmu pozemků ze dne ve znění dodatku ze dne Původní výše nájmu je 1400,- Kč/ha. Usnesení č. 25/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí sdělení společnosti Agromoravia a.s. se sídlem Moravská Nová Ves, Anenská 1006, o zvýšení nájemného na 2.100,- Kč/ha/rok. Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Rozpočtový dopad: navýšení příjmu v 1012 o cca ,- Kč. Bod č. 26 programu - Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok 2014 Rada městyse projednala Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok 2014 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce). Dle dodatku ke smlouvě se závazky Městské knihovny Břeclav rozšiřují o Zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků městyse. Na společný nákup knih bude určena částka ,- Kč. K tomu viz usnesení RM č. 16/76/2013. Usnesení č. 26/79/2014 Rada městyse schválila Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok 2014 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce), kdy předmětem dodatku ke smlouvě se závazky Městské knihovny Břeclav rozšiřují o Zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků městyse pro rok Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příští schůze rady Rozpočtový dopad: kryt 3314 Bod č. 27 programu - Návrh smlouvy č. 4/2013 biopopelnice Rada městyse projednala návrh smlouvy č.4/2013bio o provedení svozu a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu mezi společností Hantály a.s. jako provozovatelem a městysem jako původcem odpadu. Jedná se o tutéž smlouvu, kterou na svém 21. zasedání dne neschválilo zastupitelstvo městyse. RM v tomto smyslu již nemá o čem rozhodovat, neboť předložením na program ZM přišla o pravomoc o této smlouvě rozhodovat ve smyslu 84 odst. 4) zákona 128/2000 Sb., o obcích. RM pouze ukládá již znovu tuto smlouvu znovu nepředkládat na program ZM a sdělit provozovateli, že Městys Moravská Nová Ves v tuto chvíli nemá zájem o využití nabízené služby. Současně budou vráceny poskytnuté sběrové nádoby. Usnesení č. 27/79/

14 Rada městyse ukládá starostovi již dále nepředkládat na program ZM návrh smlouvy č.4/2013bio o provedení svozu a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu mezi společností Hantály a.s. jako provozovatelem a městysem jako původcem odpadu, a sdělit provozovateli, že Městys Moravská Nová Ves v tuto chvíli nemá zájem o využití nabízené služby, kdy současně budou vráceny poskytnuté sběrové nádoby. Rozhodnutí: uložila Úkol: sdělit a.s. Hantály Bod č. 28 programu - Smlouva o úklidu nebytových prostor Diecézní charita Brno Rada městyse projednala smlouvu o úklidu nebytových prostor mezi Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav (poskytovatel) a městysem (objednatel). Poskytovatel se zavazuje provádět pro objednatele úklid nebytových prostor objektu Dům s pečovatelskou službou, Luční 590, Moravská Nová Ves. Cena za služby je stanovena 4500,- Kč za jeden kalendářní měsíc. Pečovatelské služby nejsou oprávněny k poskytování úklidu nebytových prostor jako sociální služby. Úklid bude prováděn jako komerční služby na základě smlouvy. O příslušnou částku bude snížen příspěvek na poskytování pečovatelské služby. K tomu také usn. RM č. 15/76/2013. Usnesení č. 28/79/2014 Rada městyse schválila smlouvu o úklidu nebytových prostor mezi Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav (poskytovatel) a městysem (objednatel), kdy poskytovatel se zavazuje provádět pro objednatele úklid nebytových prostor objektu Dům s pečovatelskou službou, Luční 590, Moravská Nová Ves. Úkol: podepsat smlouvu Bod č. 29 programu - Nabídkový rozpočet doplení venkovních soklíků na budově č.p. 117 Stavika s.r.o. Rada městyse projednala nabídkový rozpočet s výkazem výměr od společnosti Stavika s.r.o., J.Opletala 2403/10, Břeclav k realizovanému projektu Zateplení víceúčelové budovy č.p Jedná se o doplnění venkovních soklíků. Cena celkem vč. DPH: 4245,- Kč. Dále se jedná o doplnění klempířských prvků. Cena celkem vč. DPH: 22882,- Kč. Jedná se o estetický prvek, který není součástí zateplení. Usnesení č. 29/79/2014 Rada městyse schválila nabídkový rozpočet s výkazem výměr od společnosti Stavika s.r.o., J.Opletala 2403/10, Břeclav k realizovanému projektu Zateplení víceúčelové budovy č.p. 117, kdy budou provedeny práce na doplnění venkovních soklíků v ceně 4245,- Kč a doplnění klempířských prvků v ceně 22882,- Kč. 14

15 Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Rozpočtový dopad: ,- Kč kryt rozpočtovým 3639 Bod č. 30 programu - Návrh na vyřazení majetku Kontejner Kombi 9m3 - Služby p.o. Rada městyse projednala návrh příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves na vyřazení majetku Kontejner Kombi 9m3. Byl dán Službám p.o. do výpůjčky. Stav je nevyhovující, zrezivělý. Kontejner bude zlikvidován firmou KOVOSTEEL, která odváží železný odpad. Usnesení č. 30/79/2014 Rada městyse schválila dodatek ke smlouvě o výpůjčce se mezi městysem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Služby Moravská Nová Ves,nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves jako výpůjčitelem, kterým se ze smlouvy vyjímá kontejner Kombi 9m3. Úkol: vyrozumět žadatele, sjednat smlouvu Termín: do příští schůze rady Bod č. 31 programu - Žádost o souhlas s přijetím daru ZŠ Mor. Nová Ves Rada městyse projednala žádost o předchozí souhlas k přijetí daru pro ZŠ Moravská Nová Ves 2000 Kč od MUDr. Evy Špačkové, Kučerové na zápis dětí do první třídy. Usnesení č. 31/79/2014 Rada městyse schválila ZŠ Moravská Nová Ves souhlas k přijetí daru ,- Kč od MUDr. Evy Špačkové, Kučerové na zápis dětí do první třídy. Úkol: vyrozumět žadatele Zodpovědná osoba: není Termín: do příští schůze rady Bod č. 32 programu - Žádost o prominutí poplatku za pronájem sokolovny ples KDU ČSL 15

16 Rada městyse projednala žádost MO KDU-ČSL v Moravské Nové Vsi zastoupené předsedou MO p. Františkem Šedivým o prominutí poplatku za pronájem sokolovny, kde se dne uskutečnil Okresní lidovecký ples. Usnesení č. 32/79/2014 Rada městyse neschválila žádost MO KDU-ČSL v Moravské Nové Vsi o prominutí poplatku za pronájem sokolovny, kde se dne uskutečnil Okresní lidovecký ples. Úkol: vyrozumět žadatele Zodpovědná osoba: není Termín: do příští schůze rady H: 0 pro - 3 proti - 0 zdržel se Bod č. 33 programu - Odpisový plán 2014 Rada městyse projednala odpisový plán pro rok Usnesení č. 33/79/2014 Rada městyse schválila odpisový plán pro rok Úkol: provést odpisy v souladu s plánem Zodpovědná osoba: účetní Termín: do příští schůze rady Bod č. 34 programu - Závěr 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne ve hodin... Starosta Městyse Moravská Nová Ves.. Místostarosta Městyse Moravská Nová Ves (jiný radní) Zpracoval a zapsal: Marek Košut Ověřovatel: Eva Gréeová Čistopis vyhotoven dne:

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více