I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j / Vnitní mzdový pedpis Západoeské univerzity v Plzni. Zmny Vnitního mzdového pedpisu Západoeské univerzity v Plzni byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy podle 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 9. íjna 2006 pod j / I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 lánek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitní mzdový pedpis je vydáván na základ ust. 17 odst. 1 písm. c) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon, a podrobnji stanoví mzdové podmínky upravené zákonem. 65/1965 Sb., zákoník práce, zákonem. 1/1992 Sb., o mzd, odmn za pracovní pohotovost a prmrném výdlku, ve znní pozdjších pedpis, naízením vlády. 303/1995 Sb., o minimální mzd, ve znní pozdjších pedpis, naízením vlády. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarif a mzdového zvýhodnní za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostedí a za práci v noci, ve znní pozdjších pedpis, a píslušnými ustanoveními kolektivní smlouvy Západoeské univerzity v Plzni (dále jen ZU ). (2) Tento vnitní mzdový pedpis uruje systém odmování zamstnanc ZU. (3) Odmování prací vykonávaných na základ dohod o pracích konaných mimo pracovní pomr se ídí píslušnou vnitní normou ZU. lánek 2 Rozsah psobnosti (1) Vnitní mzdový pedpis upravuje mzdové podmínky mezi ZU a zamstnanci. (2) Zamstnancem se rozumí fyzická osoba, která je v pracovním pomru k ZU. (3) Zamstnanci se pro úely tohoto vnitního mzdového pedpisu zaazují do tchto kategorií: a) akademický pracovník (profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor a vdecký, výzkumný a vývojový pracovník podílející se na pedagogické innosti), b) vdecký, výzkumný a vývojový pracovník, c) technickohospodáský zamstnanec,

2 d) manuální zamstnanec. (4) Pro zaazení zamstnance do jedné z kategorií uvedených v odstavci 3 je rozhodující druh práce uvedený v pracovní smlouv. (5) Vnitní mzdový pedpis stanoví: a) zásady zaazování zamstnanc do mzdových tíd, b) stupnici mzdových tarif, c) podmínky pro piznání individuální mzdy, d) píplatky za vedení a výkon funkce, e) podmínky pro poskytování dalších píplatk, f) podmínky pro poskytování odmn. (1) Zamstnanci písluší za vykonanou práci mzda. lánek 3 Mzda (2) Mzdou se rozumí penžitá plnní poskytovaná ZU zamstnanci za vykonanou práci, a to zejména podle její složitosti, odpovdnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledk. Za mzdu se nepovažují plnní poskytovaná podle zvláštních právních pedpis v souvislosti se zamstnáním, zejména náhrada mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odmna za pracovní pohotovost. (3) Vyplacená mzda za píslušný msíc nesmí být nižší než minimální mzda. (4) Výše msíní tarifní mzdy urená v rámci stupnice mzdových tarif a další složky mzdy písluší zamstnanci za vykonanou práci po stanovenou týdenní pracovní dobu, která iní 40 hodin týdn. Pi sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se mzda krátí v pomru sjednané a stanovené týdenní pracovní doby. Obdobn se krátí mzda zamstnanci, který neodpracoval v daném msíci stanovený fond pracovní doby. (5) Výše mzdy zamstnance se uruje mzdovým výmrem. (6) Po dobu tvrího volna náleží akademickému pracovníku mzda ve výši ureného mzdového tarifu. Další nenárokové složky mzdy (zejména osobní píplatek, píplatek za vedení, odmny) nejsou po dobu tvrího volna poskytovány. V pípad akademického pracovníka s uzavenou smlouvou o individuální mzd podle l. 6, se ped poskytnutím tvrího volna sjedná formou dodatku k této smlouv výše mzdy poskytovaná po dobu tvrího volna. (7) Zpsob a termíny výplat mezd jsou pro píslušný kalendání rok stanoveny rozhodnutím kvestora. lánek 4 Zásady zaazování zamstnanc do mzdových tíd (1) Pro zaazení zamstnance do mzdové tídy je rozhodující: a) druh práce sjednaný s ním v pracovní smlouv, b) splnní kvalifikaních pedpoklad, pípadn požadavk. (2) Zamstnanec se zaadí podle hledisek uvedených v odstavci l do té mzdové tídy (Píloha. 1), ve které je v Katalogu prací (Píloha. 2) popsána pevažující pracovní innost vyplývající z druhu práce sjednaného se zamstnancem v pracovní smlouv. Pokud není píslušná pracovní innost v Katalogu prací popsána, zaadí se zamstnanec do té mzdové tídy, ve které jsou popsány práce porovnatelné s píslušnou pracovní inností z hlediska složitosti, odpovdnosti a psychické a fyzické náronosti. (3) Kvalifikaním pedpokladem je dosažený stupe vzdlání potebný pro zaazení do jednotlivých mzdových tíd. Kvalifikaní pedpoklad je uveden v Katalogu prací. (4) Do odpovídající mzdové tídy se zamstnanec zaadí jen pokud spluje kvalifikaní pedpoklady i požadavky potebné pro zaazení do dané mzdové tídy. K dosažení vyššího než potebného stupn vzdlání se nepihlíží. Výjimky z tohoto ustanovení navrhuje vedoucí útvaru a schvaluje rektor. 2

3 (5) Mzdu dkana stanoví rektor. lánek 5 Mzdový tarif (1) Zamstnanci náleží mzdový tarif ve výši stanovené v rámci tarifního rozptí v píslušné mzdové tíd, do níž byl zaazen. Mzdový tarif vyjaduje stupe odpovdnosti, samostatnosti, složitosti a náronosti vykonávané práce, dále pak zohleduje zamení nebo obor vzdlání, délku a druh odborné praxe, dobu psobení v oboru, vdeckou výkonnost vyjádenou zejména publikaní a grantovou inností, pípadn i splnní dalších požadavk nutných pro výkon sjednané práce. (2) Výši mzdového tarifu v rozptí piznané mzdové tídy navrhuje vedoucí útvaru, schvaluje u fakultních útvar dkan, u vysokoškolského ústavu editel ústavu a u ostatních souástí ZU rektor, prorektor nebo kvestor podle své psobnosti. Obdobným zpsobem se provádí zmna mzdového tarifu zamstnance v rozptí piznané mzdové tídy, a to zejména na základ hodnocení pracovních výsledk zamstnance. lánek 6 Individuální mzda (1) Tvrím a ídícím zamstnancm mže rektor nebo u fakult dkan piznat individuální mzdu. (2) Individuální mzda se piznává místo všech složek mzdy s výjimkou odmn. (3) Individuální mzda se sjednává na dobu uritou (nejdéle na 2 roky) formou smlouvy o individuální mzd. Smlouva o individuální mzd obsahuje pedevším mzdová ujednání a další mzdové náležitosti. Smlouva mní se souhlasem zamstnance mzdová ujednání stanovená v pracovní smlouv (mzdový výmr). lánek 7 Píplatek za vedení a výkon funkce (1) Vedoucím zamstnancm písluší píplatek za vedení a výkon funkce diferencovaný podle vykonávané funkce, stupn ízení a náronosti ídící práce. (2) Vedoucím zamstnancem je zamstnanec ZU, který má minimáln jednoho podízeného zamstnance s pracovní dobou stanovenou na 40 hodin týdn a ídí útvar na jakékoliv organizaní úrovni ve struktue ZU podle z Organizaního ádu ZU). (3) Výši píplatku za vedení a výkon funkce.v rámci rozptí stanoveném pro píslušný stupe ízení navrhuje vedoucí útvaru, schvaluje u fakultních útvar dkan, u vysokoškolského ústavu editel ústavu a u ostatních souástí ZU rektor, prorektor nebo kvestor podle své psobnosti. (4) Jestliže vedoucí zamstnanec vykonává soubžn nkolik funkcí, za nž písluší píplatek za vedení a výkon funkce, náleží mu píplatek pouze jeden, a to za funkci v nejvyšším jemu piznaném stupni ízení. Stupe ízení Rozptí Funkce I. stupe K prorektor, dkan, kvestor, editel vysokoškolského ústavu II. stupe K prodkan, editel jiného pracovišt nebo úelového zaízení ZU, kanclé, tajemník rektora, tajemník fakulty, vedoucí katedry, vedoucí pracoviš pokud ídí více útvar (vedoucí odbor) III. stupe K vedoucí oddlení, tajemník katedry 3

4 lánek 8 Osobní píplatek (1) Zamstnanci mže být poskytnut osobní píplatek. Osobní píplatek se poskytuje zejména: a) za dosavadní velmi dobré pracovní výsledky, b) za kvalitní plnní vtšího rozsahu pracovních úkol, c) k diferencovanému ocenní rozdílné složitosti a náronosti práce, dlouhodobé spolehlivé výkonnosti, kvality výuky a kvality práce, odpovdnosti a namáhavosti práce, práce se studenty, kvality a rozsahu innosti v oblasti výzkumu a vývoje (zejména granty, publikace), innosti v samospráv fakulty, ZU a celého vysokého školství, úrovn ídící a personální práce, vetn zajištní zastupitelnosti, práce pro rozvoj ZU. d) zamstnanci, který je vynikajícím odborníkem. (2) Výši osobního píplatku a jeho zmny navrhuje vedoucí zamstnanec a schvaluje na fakult dkan, u vysokoškolského ústavu editel ústavu a v ostatních souástech ZU rektor, prorektor nebo kvestor podle své psobnosti.. lánek 9 Píplatek za zastupování Zamstnanci, který zastupuje vedoucího zamstnance na vyšším stupni ízení v plném rozsahu jeho ídící innosti po dobu delší než tyi týdny a zastupování není souástí jeho povinností vyplývající z pracovní smlouvy, písluší od prvého dne zastupování píplatek za zastupování ve výši urené v rámci rozptí píplatku za vedení stanoveného pro zastupovaného vedoucího zamstnance. lánek 10 Píplatek za práci v noci Zamstnanci písluší za hodinu noní práce ( 99 zákoníku práce ) píplatek podle naízení vlády. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarif a mzdového zvýhodnní za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostedí a za práci v noci, ve znní pozdjších pedpis. lánek 11 Mzda a náhradní volno za práci pesas (1) Za dobu práce pesas písluší zamstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok ( dosažená mzda ) a píplatek nejmén ve výši 25% prmrného výdlku, pokud se ZU se zamstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané pesas místo píplatku. Neposkytne-li ZU zamstnanci náhradní volno do konce tetího kalendáního msíce po výkonu práce pesas nebo v jinak dohodnuté dob, písluší zamstnanci k dosažené mzd píplatek podle vty první. (2) Pokud byla mzda sjednána v kolektivní nebo v pracovní smlouv již s pihlédnutím k pípadné práci pesas, píplatek ani náhradní volno podle odstavce 1 nepísluší. V kolektivní nebo pracovní smlouv lze sjednat mzdu již s pihlédnutím k pípadné práci pesas, je-li souasn sjednán v rámci stanoveného limitu práce pesas nejvyšší rozsah práce pesas, kterou mže zamstnavatel zamstnanci naídit. 4

5 lánek 12 Mzda a náhrada mzdy za svátek (1) Za dobu práce ve svátek písluší zamstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu bude poskytnuto nejpozdji do konce tetího kalendáního msíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté dob. Za dobu erpání náhradního volna písluší zamstnanci náhrada mzdy ve výši prmrného výdlku. ZU se mže se zamstnancem dohodnout na poskytnutí pípatku k dosažené mzd nejmén ve výši prmrného výdlku místo náhradního volna. (2) Zamstnanci, který nepracoval proto, že svátek pipadne na jeho obvyklý pracovní den, písluší náhrada mzdy ve výši prmrného výdlku nebo jeho ásti za mzdu nebo ást mzdy, která mu ušla v dvodu svátku. (3) Náhrada mzdy za svátek nepísluší zamstnanci, který neomluven zameškal smnu bezprostedn pedcházející svátku nebo bezprostedn po nm následující nebo smnu naízenou ZU na svátek, popípad ást nkteré z tchto smn. lánek 13 Píplatek za ztížené pracovní podmínky (1) Zvláštní píplatek za ztížené pracovní podmínky se poskytuje za vykonávání inností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách. (2) Podmínky a výši píplatku uruje zvláštní právní pedpis (naízení vlády. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarif a mzdového zvýhodnní za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostedí a za práci v noci, ve znní pozdjších pedpis). lánek 13a Odmna za pracovní pohotovost Není-li odmna za pracovní pohotovost sjednána v pracovní smlouv, písluší zamstnanci za hodinu pracovní pohotovosti odmna ve výši 20 % prmrného hodinového výdlku pi pracovní pohotovosti na pracovišti nebo 10 % prmrného hodinového výdlku pi pracovní pohotovosti mimo pracovišt. Zamstnanci mže být poskytnuta odmna lánek 14 Odmny a) za úspšné splnní mimoádného úkolu, nebo zvlášt významného nebo obtížného pracovního úkolu, b) za dlouhodob dobré pracovní výsledky, c) k ocenní jeho pracovních zásluh pi dovršení 50 let vku a pi prvním skonení pracovního pomru a piznání invalidního dchodu nebo starobního dchodu a to ve výši sjednané v kolektivní smlouv ZU. d) za poskytnutí pomoci pi mimoádných událostech, pi nichž mže být ohrožen majetek, zdraví nebo život, e) za naízenou pracovní pohotovost. lánek 15 Srážky ze mzdy a náhrady mzdy Pi stanovení druh, rozsahu a poadí srážek ze mzdy a jejich provádní se postupuje podle ustanovení obecných pedpis o mzd, zákoníku práce a obecného pedpisu,, kterým se provádí zákoník práce. 5

6 lánek 16 Odstupné (1) Zamstnanci, u nhož dochází k rozvázání pracovního pomru výpovdí danou ZU z dvod uvedených v 46 odst. l písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž dvod, náleží pi skonení pracovního pomru odstupné ve výši trojnásobku prmrného msíného výdlku. (2) Odstupné vyplácí ZU v nejbližším výplatním termínu po skonení pracovního pomru, pokud se zamstnanec nedohodne se ZU jinak. (3) Pokud zamstnanec po skonení pracovního pomru nastoupí opt do zamstnání u ZU ped uplynutím doby dvou msíc, je povinen vrátit odstupné nebo jeho pomrnou ást. Pomrná ást se stanoví podle potu kalendáních dn do nového nástupu ode dne ukonení pracovního pomru. (4) Odstupné nenáleží zamstnanci, u nhož dochází pi organizaních zmnách k pechodu práv a povinností z pracovnprávních vztah na jiného zamstnavatele. lánek 17 Prmrný výdlek (1) Do prmrného výdlku se zahrnují plnní, která odpovídají definici mzdy podle 4 odst. 2 zákona. 1/1992 Sb., o mzd, odmn za pracovní pohotovost a o prmrném výdlku, v platném znní. (2) Prmrný výdlek se zjišuje jako prmrný hodinový výdlek. Pi zjišování msíního prmrného výdlku se postupuje tak, že se hodinový výdlek vynásobí prmrným potem hodin (fondem pracovní doby vetn svátk) píslušného kalendáního roku a dlí se prmrným potem hodin (fondem pracovní doby vetn svátk) pipadající na jeden msíc. (3) Pokud není stanoveno jinak, je rozhodným obdobím pro stanovení prmrného výdlku pedchozí kalendání tvrtletí, prmrný výdlek se zjišuje k prvnímu dni následujícího kalendáního msíce. Pi vzniku zamstnání v prbhu pedchozího kalendáního tvrtletí je rozhodným obdobím pro stanovení prmrného výdlku doba od vzniku zamstnání do konce kalendáního tvrtletí. (4) Jestliže zamstnanec v rozhodném období neodpracoval alespo 22 dn, používá se místo prmrného výdlku pravdpodobný výdlek. Pro jeho zjištní se použije hrubá mzda, které zamstnanec dosáhl od poátku rozhodného období. V pípad, že zamstnanec nepracoval vbec nebo odpracoval mén než 22 dn, použije se hrubá mzda, které by zejm dosáhl. (5) Odmny se zapotou do toho tvrtletí, ve kterém byly vyplaceny. lánek 18 Závrená ustanovení (1) Zrušuje se Vnitní mzdový pedpis ZU, který byl schválen Akademickým senátem ZU dne 12. kvtna 1999 a registrován Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy dne 27. kvtna 1999 pod j /99-30, ve znní pozdjších zmn. (2) Tento Vnitní mzdový pedpis ZU byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem ZU dne 31. bezna (3) Tento Vnitní mzdový pedpis ZU nabývá platnosti podle 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy. *** Tyto zmny Vnitního mzdového pedpisu Západoeské univerzity v Plzni byly schváleny podle 9 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, Akademickým senátem Západoeské univerzity v Plzni dne 27. záí

7 Tyto zmny Vnitního mzdového pedpisu Západoeské univerzity v Plzni nabývají platnosti podle 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy. Doc. PhDr. Nikolaj Demjanuk, CSc., v. r. Doc. Ing. Josef Prša, CSc., v. r. pedseda akademického senátu rektor 7

8 Píloha. l k Vnitnímu mzdového pedpisu ZU STUPNICE MZDOVÝCH TARIF pro msíní mzdu a týdenní pracovní dobu 40 hodin Mzdová tída Rozptí tarifní mzdy (K)

9 Píloha. 2 k Vnitnímu mzdovému pedpisu ZU KATALOG PRACÍ Obsah: I. Kvalifikaní pedpoklady vzdlání II. Zaazení akademických pracovník do mzdových tíd III. Zaazení vdeckých, výzkumných a vývojových pracovník do mzdových tíd IV. Zaazení technickohospodáských zamstnanc do mzdových tíd V. Zaazení manuálních zamstnanc do mzdových tíd 9

10 I. KVALIFIKA NÍ PEDPOKLADY VZDLÁNÍ A. Kvalifikaní pedpoklady akademických a vdeckých, výzkumných a vývojových pracovník. Mzdová tída 9 Vysokoškolské Stupe vzdlání 10 Vysokoškolské magisterské 11 Vysokoškolské magisterské a vdecká hodnost kandidáta vd nebo akademický titul Dr. nebo Ph.D. v píslušném oboru 12 Vysokoškolské magisterské 3) a habilitace v oboru nebo vdecká hodnost doktora vd u pracovník výzkumu a vývoje, nebo jmenování profesorem B. Kvalifikaní pedpoklady technickohospodáských zamstnanc Mzdová tída 4 Úplné stední odborné 1) 5 Úplné stední odborné 1) 6 Úplné stední odborné 1) 7 Úplné stední odborné 1) 8 Úplné stední odborné 1) Stupe vzdlání 9 Vysokoškolské bakaláské 2) Vysokoškolské - magisterské 3) 10 Vysokoškolské bakaláské 2) Vysokoškolské - magisterské 3) 11 Vysokoškolské magisterské 3) 12 Vysokoškolské magisterské 3) C. Kvalifikaní pedpoklady manuálních zamstnanc Mzdová tída 1 Základní 2 Základní, vyuen v oboru 3 Vyuen v oboru 4 Vyuen v oboru, stední odborné 5 Vyuen v oboru, stední odborné 6 Vyuen v oboru, stední odborné, Stupe vzdlání 7 Vyuen v oboru, stední odborné, úplné stední odborné -! - "! - #"$%! & '$ &( ) & * +, # % "# "-* & &.*/001 2&! ",%#%#! # #)"-34&53 &/0062&!",%#%# %# '$ ",%#%#& 5 7", 10

11 "# "-0 &.*/0012&!",%#%#! ) # # ) " - 38 & 5 & /006 2&! ",%#%# %# '$ ",%#%#& II. ZAAZENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK DO MZDOVÝCH TÍD MZDOVÁ TÍDA 9 - lektor, asistent Vzdlávací innosti zamené na vykonávání pípravných prací, úast na cvieních, ostatních vzdlávacích a vdeckých innostech ZU, dokumentaní zpracování odborné a vdecké literatury, výuka ve zdokonalovacích a doplkových odborných kurzech a dalších formách zvyšování odborné kvalifikace nebo rekvalifikace. MZDOVÁ TÍDA 10 - asistent, odborný asistent Vzdlávací innost pi vyuování (vedení cviení, seminá, exkurzí, prbžná kontrola studia, poskytování konzultací, výjimen i pednášení); ešení výzkumných a vývojových úkol, odborná publikaní a posuzovatelská innost. MZDOVÁ TÍDA 11 - odborný asistent s vdeckou hodností, docent, profesor Tvrí ešení výzkumných a vývojových úkol nebo tvrí aplikace výsledk základního výzkumu; tvrí innosti v oblastech inností zamstnavatele spojené s rozvíjením poznávacích a tvoivých schopností student a absolvent, organizování a vedení jejich úasti na výzkumu, vedení pednášek, expertizní publikaní a posuzovatelské innosti a vedení a oponování seminárních, diplomových a vdeckých prací. MZDOVÁ TÍDA 12 - docent, profesor Tvrí specializované a systémové práce zahrnující sledování a rozvíjení rozhodujících trend vývoje vdy a výzkumu nebo umní, tvrí aplikace výsledk výzkumné a vývojové innosti ve výuce student a absolvent a v píprav vdeckých pracovník a vytvoení podmínek pro rozvoj píslušného vdního nebo umleckého oboru, vedení pednášek, vykonávání a vedení expertizní, publikaní a posuzovatelské innosti, aplikovaného a základního výzkumu, vedení a oponování studentských, seminárních, diplomových a vdeckých prací a vedení diplomových a doktorských projekt. III. ZAAZENÍ VDECKÝCH,VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH PRACOVNÍKU DO MZDOVÝCH TÍD MZDOVÁ TÍDA 9 - vdecký,výzkumný a vývojový asistent Provádní pípravných prací pro ešení pesn, vcn i asov stanovených konkrétních vdeckých, výzkumných a vývojových úkol, jednoduchý podíl na jejich ešení pod vedením zkušeného vdeckého pracovníka. MZDOVÁ TÍDA 10 - vdecký, výzkumný a vývojový pracovník Úast na ešení vdeckých, výzkumných a vývojových úkol se zadanými vstupy a vymezenými výstupy jako souást širšího vdeckého, výzkumného a vývojového úkolu; samostatné zpracování dílích výstup. MZDOVÁ TÍDA 11 - samostatný vdecký, výzkumný a vývojový pracovník ešení komplexu vdeckých, výzkumných a vývojových úkol zpravidla s dlouhodobým asovým horizontem ešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vdní obory, vyžadující vysoký stupe zobecování jev s cílem získávání nových poznatk a zkoumání nových metod a postup; tvrí koordinace nároných projekt. MZDOVÁ TÍDA 12 - vedoucí vdecký, výzkumný a vývojový pracovník ešení nových vdeckých, výzkumných a vývojových okruh zpravidla významov pesahující velmi dlouhé asové horizonty s dopady na široký okruh lidských inností, vyžadující velmi vysoký stupe zobecování jev a smující ke stanovování obecných teorií, koncepcí a smr vývoje, získání nových poznatk zásadních pro poznávání nejširších souvislostí; tvrí koordinace nejnáronjších národních nebo mezinárodních vdeckých, výzkumných a vývojových projekt. 11

12 IV. ZAAZENÍ THP ZAMSTNANC DO MZDOVÝCH TÍD TÍDA 4 Druh práce - charakteristika innosti: provozní referent - dílí práce pi plánování a ízení dopravy referent pro správu majetku - jednoduchá inventurní innost referent pro administrativní a správní práce - vyizování korespondenní a administrativní agendy; samostatná práce na PC TÍDA 5 Druh práce - charakteristika innosti: provozní referent operativní ízení provozu nebo výroby; zajišování provozu, údržby a oprav dopravních mechanizaních prostedk; technické zajišování provozu ubytovacího zaízení referent pro správu majetku fyzická inventarizace majetku a zásob a vyhotovení protokolu; ízení DIK zásobovací referent dílí práce na úseku zásobování; soupis zboží, zásob; vyizování reklamací skladový referent píjem, výdej a vedení skladové evidence ve skladech s rznorodým sortimentem skladových položek o znaném množství; provádní skladových kontrol a inventur vetn zpracování protokol technický zamstnanec vykonávání ucelených technických prací nebo dílích technických agend, rozbor, zkoušek, revize technického zaízení pokladník pijímání a vydávání penz; výdej pokladních potvrzenek; vyútování tržeb technik BOZP, PO, CO vykonávání odborných prací na úseku BOZP, PO, CO referent pro administrativní a správní práce ízení a organizace sekretáských prací; administrativntechnických nebo jiných provozn-technických inností sekretariátu informaní referent samostatné zpracování tiskové dokumentace; zajišování úkol na úseku propagace a výpjní složky knihovnický a informaní zamstnanec vykonávání základních knihovnických a informaních prací; budování informaního systému knihovny a poskytování faktografických informací TÍDA 6 Druh práce - charakteristika innosti: provozní referent zajištní dopravy; technické zajištní údržby a oprav referent pro správu majetku zajišování správy majetku; technické zajištní údržby a oprav zásobovací referent píprava podklad pro uzavírání smluv a kontrola jejich plnní; zajišování dodávek zboží; jednání s dodavateli; vyizování reklamací skladový referent zajišování skladového hospodáství ve velkokapacitních skladech nebo ve skladech s velkým množstvím rznorodých položek o znané hodnoty; zajišování skladové evidence na výpoetní technice referent pro stravování vykonávání ucelených odborných prací; zajišování mén složitých agend referent pro ubytování organizaní koordinace prací jednotlivých složek a útvar pi zajišování a provádní ubytování student na koleji ZU podle dispozic; vedení evidence s tím spojené technický zamstnanec urování technologických postup; ízení jednotlivých výrob nebo provoz; provádní rozboru a sledování postup technického charakteru investiní referent - dozor mén složitých investiních akcí; píprava podklad pro investiní innost finanní úetní - výkon úetních prací; kalkulace cen a náklad jednotlivých služeb a výrobk; zajišování úetních agend pokladník zajišování pokladní služby; zpracování msíních a roních uzávrek pokladních doklad technik BOZP, PO, CO komplexní sledování a provádní kontroly na úseku BOZP, PO, CO podle zvláštních právních pedpis a pedkládání návrh na odstranní nedostatk, vykonávání preventivních opatení ediní referent píprava podklad pro uzavírání autorských smluv referent pro administrativní a správní práce vyizování administrativní agendy vedoucího a provádní všech administrativn-technických prací v sekretariátu 12

13 studijní referent organizaní pípravy a organizaní zabezpeení pijímacího ízení; imatrikulace, promoce a zápisy student na fakultách; sbr a ukládání standardních dat o studentech a studiu do databáze celé ZU; zabezpeení informovanosti o prbhu akademického roku; vydávání potvrzení o studiu a potvrzování standardních doklad studentm; poskytovat informace studentm o základních pedpisech a normách souvisejících se studiem knihovnický a informaní zamstnanec vykonávání odborných knihovnických a informaních inností; spolupráce s dodavateli informaních dokument, dalšími knihovnami a informaními stedisky; práce s uživateli; úast ve výpjní služb archivá komplexní výkon archivní a výpjní služby; vyhledávání a deponování archiválií a vedení badatelské evidence informaní referent publicistická a propaganí innost podle pokyn technik výpoetní techniky ovládání provozu systém výpoetní techniky, vetn poíta vyšší tídy TÍDA 7 Druh práce - charakteristika innosti: provozní referent komplexní zajištní dopravy pi více druzích dopravy referent pro správu majetku zajišování odborných inností na úseku správy majetku zásobovací referent píprava podklad ; nákup zboží; uzavírání a zmny smluv referent pro stravování vykonávání složitých odborných prací; samostatné zajišování odborných agend a vykonávání jednoduchých dílích metodických prací referent pro ubytování organizaní vedení agendy spojené s ubytováním na koleji ZU; provádní ubytování zahraniních student vetn cizojazyné komunikace technický zamstnanec zpracování výsledk laboratorních prací; zajišování projektových kresliských podklad; zajišování energetického a vodního hospodáství; zajišování a organizace oprav a údržby majetku; pímé nebo operativní ízení výroby a provozu; urování technologických postup; jednoduché projektové a konstruktérské práce; revize vyhrazených technických zaízení investiní referent - píprava a realizace investic; píprava výbrového ízení; stavební dozor finanní úetní - samostatný výkon úetních prací; kalkulace cen a náklad jednotlivých služeb a výrobk; zajišování úetních agend rozpotá provádní dílích rozbor; odborná innost rozpotová pokladník komplexní zajišování pokladní služby; obstarávání penžního styku s bankami, vedení pedepsané evidence a záznam, odpovdnost za svené prostedky, mzdová úetní zajišování platové agendy personální referent zajišování jednotlivých úsek personální agendy technik BOZP, PO, CO zajišování BOZP, PO, CO podle zvláštních právních pedpis a vnitních pedpis ZU ediní referent komplexní zajišování agendy ediní innosti referent pro administrativní a správní práce vyizování administrativní agendy, vyizování korespondence podle obecných postup a sestavování a koordinace prbhu denních plán podle dispozic vedoucího; zajišování specializovaných inností a agend studijní referent zpracování pedagogické dokumentace podle pokyn; administrativní zabezpeení pezkumného ízení; zabezpeování dat pro matriku student; vedení evidence výsledk studia student; provádní kontroly plnní studijních povinností a splnní podmínek pro uzavení roníku, zápisu a absolvování studia; píprava podklad z pedagogické oblasti pro vedoucí akademické pracovníky a pro katedry; píprava podklad pro vyplácení stipendií studentm referent pro vdu, výzkum a zahraniní styky provádní odborných prací v zahraniních služebních stycích; vyhledávání a zajišování zahraniních kontakt; zabezpeení a sledování evidence v oblasti vdy a výzkumu knihovnický a informaní zamstnanec zajišování samostatných odborných knihovnických a informaních inností; budování, revize a ochrana knihovnického fondu archivá - samostatné poádání a inventarizace archivních fond informaní referent podávání informací a vysvtlení ve všech vcech ZU zejména pro veejnost a tisk. technik výpoetní techniky lokalizace a odstraování poruch speciálních stroj a zaízení výpoetních systém nebo vylenných ástí poíta a bžné údržby tchto ástí 13

14 TÍDA 8 Druh práce - charakteristika innosti: provozní referent komplexní zajištní dopravy pi více druzích dopravy referent pro správu majetku samostatné zajišování odborných inností na úseku správy majetku zásobovací referent samostatná píprava podklad ; nákup zboží; uzavírání a zmny smluv referent pro stravování vykonávání specializovaných odborných prací; samostatné zabezpeování složitých úkol a agend; vykonávání koncepních a metodických inností referent pro ubytování zajišování chodu specializovaných inností; organizaní, hmotné a odborné jednání se zahraniními klienty, vyizování speciálních úkol pro zabezpeení chodu koleje technický zamstnanec samostatné zpracování výsledk laboratorních prací; zajišování projektových a kresliských podklad; zajišování energetického a vodního hospodáství; zajišování a organizace oprav a údržby majetku; pímé nebo operativní ízení výroby a provozu; urování technologických postup; revize vybraných technických zaízení; projektové a konstruktérské práce investiní referent - shromaž ování a vyhodnocování požadavk na výstavbu; stanovování optimálních zpsob realizace a zpracování zadávacích list; zpracování návrh investiních plán píprava výbrového ízení; provádní stavebního dozoru; vyizování stavebních povolení finanní úetní - samostatný výkon úetních prací; kalkulace cen a náklad jednotlivých služeb a výrobk; zajišování úetních agend; samostatné zpracování úetní uzávrky rozpotá samostatné provádní dílích rozbor; odborná innost rozpotová úetní metodik samostatné provádní dílí metodické innosti v oblasti úetnictví, daní a financování mzdová úetní samostatné zajišování platové agendy, vetn ešení sporných mzdových záležitostí zamstnanc personální referent samostatné zajišování jednotlivých úsek personální agendy a dalších vztah se zamstnanci technik BOZP, PO, CO posuzování technických zaízení a budov z hlediska protipožární ochrany; komplexní zajišování metodických, organizaních, ídících a kontrolních inností v oblasti bezpenosti a zdravotní nezávadnosti pracovního prostedí; zpracování osnov školení BOZP, PO, CO; zpracování protipožárních metodik, zvláštních právních pedpis a smrnic podle podmínek ZU; zpracování koncepcí ešení úkol s brannou pohotovostí ZU referent pro administrativní a správní práce ízení a organizace práce sekretáských, administrativntechnických nebo jiných provozn-technických prací v sekretariátu; vyizování speciálních úkol pro zabezpeení chodu ZU podle individuálních povení studijní referent komplexní zajišování studijní, stipendijní a personální agendy student; zajišování poradenské innosti; provádní rozbor a statistik ve studijní oblasti; zabezpeování dokumentace o absolvování studia legislativní referent píprava podklad pro zajišování inností souvisejících s vydáváním a zpracováním legislativních a právních dokument referent pro vdu, výzkum a zahraniní styky zajišování systematických styk se zahraniím; stanovování pístup k zahraniním partnerm; vytváení pedpoklad pro sjednocování podmínek v jednotlivých oblastech inností se zahraniními partnery knihovnický a informaní zamstnanec - zajišování specializovaných odborných bibliografiích, informaních, knihovnických inností; práce s uživateli na úrovni referenních služeb archivá zajišování odborné správy a ochrany archivních fond vetn dohledu nad archivní službou; tvrí zpracování metodických pokyn a postup; zajišování a koordinace inností samostatných archivních pracoviš a pracovních tým informaní referent samostatná publicistická a propaganí innost; organizování, vydávání periodik a zajišování jejich odborné a vcné úrovn technik výpoetní techniky rozbory a analýzy pro tvorbu technických projekt; projektování a koordinace servisu a údržby zaízení výpoetní nebo jiné kanceláské techniky; samostatné ešení složitých poruch a závad; analýzy a lokalizace závad složitých zaízení; zajišování styku s dodavateli výpoetní techniky a uvádní do provozu; projektování a ešení požadavk na hardware z hlediska požadavk provozu programátor výpoetních systém provozn-programátorská innost na výpoetní technice v oblasti aplikaních systém; dílí úpravy aplikaních program kontrolní zamstnanec provádní kontrol správnosti vystavovaných podklad, doklad, hlášení, úedních dokument; kontrola dodržování pracovní kázn; kontrola plnní jednotlivých píkaz píslušných vedoucích zamstnanc nebo správních orgán; prošetování oznámení a stížností vetn jejich vyizování 14

15 tajemník oddlení odpovdnost za hospodaení s finanními prostedky oddlení; zabezpeení provozní innosti oddlení; zabezpeení rozborové a kontrolní innosti oddlení; zabezpeení a rozvoj hospodáské innosti oddlení; zajišování rovnováhy ve zdrojích a potebách oddlení pilot letadla ízení ultralehkých motorových letedel a odpovdnost za bezpené, kvalitní a hospodárné provedené letu TÍDA 9 Druh práce - charakteristika innosti: referent pro správu majetku zajišování správy objekt a jejich ízení vetn hospodárného využívání objekt zásobovací referent samostatné zajišování úkol v obchodní innosti referent pro stravování vykonávání systémových prací spojených s komplexním zabezpeováním nesložitjších úsek a agend, vetn cenových opatení; metodické ízení podízených zamstnanc referent pro ubytování komplexní zajišování ubytovací agendy student a ostatních klient; metodické ízení podízených zamstnanc technický zamstnanec pímé nebo operativní ízení opraváské nebo údržbáské dílny, reprografického stediska pro barevný tisk; komplexní konstrukní ešení strojních zaízení a pístroj; komplexní zajišování nároných a rozsáhlých technických agend a prací investiní referent - zajišování zpracování investiních zámr podle zadání zpsobu financování projektové pípravy; ešení majetko-právních vztah a vyizování správních ízení a povolení podle investiních zámr a technicko-ekonomických požadavk; zpracování rozpot náklad na pípravné, przkumové a projektové práce legislativní referent samostatné zajišování náronjších inností souvisejících s vydáváním a zpracováním legislativních a právních dokument finanní úetní - komplexní zajišování složitých úetních agend; zajišování souhrnné ekonomické agendy a ekonomických rozbor rozpotá komplexní zajišování rozpotové agendy úetní metodik komplexní zajišování metodické innosti v oblasti úetnictví, daní a financování referent pro ekonomiku komplexní zajišování podklad pro tajemníka fakulty (ústavu) v oblasti úetnictví mzdová úetní zajišování platové agendy celé ZU; odpovdnost za vytvoení výkaz a rozbor týkající se mezd personální referent komplexní zajišování personální agendy; stanovování zásad vnitních pracovnprávních pedpis, sledování a zajišování jejich plnní referent pro vdu, výzkum a zahraniní styky koordinace nároných odborných agend a prací; zastupování pi píprav zahraniních kontakt referent pro strategii a rozvojové projekty vedení agendy rozvojových a transformaních projekt, podpora strategického týmu univerzity studijní referent komplexní zajišování agendy související s pedagogickou inností; samostatné zpracování analýz a statistik o studiu; kontrolní a hodnotící innost v pedagogické oblasti; píprava akreditaních materiál; práce s databázemi studijní agendy zamstnanec interního auditu zajišování a organizace auditorské a kontrolní innosti, analýza píin nedostatk, návrhy opatení k ešení zajištných nedostatk, prošetování stížností a podnt, spolupráce s orgány vnjší kontroly technik BOZP, PO, CO komplexní posuzování technických zaízení a budov z hlediska protipožární ochrany; komplexní zajišování metodických, organizaních, ídících a kontrolních inností v oblasti bezpenosti a zdravotní nezávadnosti pracovního prostedí; samostatné zpracování osnov školení BOZP, PO, CO; samostatné zpracování protipožárních metodik, zvláštních právních pedpis a smrnic podle podmínek ZU; samostatné zpracování koncepcí ešení úkol s brannou pohotovostí ZU knihovnický a informaní zamstnanec vedení a koordinace specializovaných odborných knihovnických, bibliografických a informaních inností; poradenská a školící innost informaní referent komplexní zajišování informaních, publicistických a tiskových vztah ZU k veejnosti a hromadným sdlovacím prostedk filmový grafik-specialista píprava výukových a nauných film technik výpoetní techniky tvorba technických projekt; provádní dlouhodobých hardwarových zajištní a smr jejich dalšího rozvoje; optimalizace vztahu program a technického zajištní programátor výpoetních systém samostatné zpracování program, jejich testování a odla ování v rámci programovacích nástroj systém výpoetní techniky; zajišování technologie zpracování složitých 15

16 provádcích projekt; zpracování dat na výpoetních systémech; údržby systémového programového vybavení správce poítaové sít zajišování správy lokálních poítaových sítí kontrolní zamstnanec sestavování a projednávání plán kontrolních akcí; provádní kontrol ve více oborech innosti; projednávání výsledk kontrol s píslušnými vedoucími a dalšími zamstnanci; zajišování souinnosti s orgány vnjší kontroly tajemník katedry (ústavu) odpovdnost za hospodaení s finanními prostedky katedry; zabezpeení provozní innosti katedry; zabezpeení rozborové a kontrolní innosti katedry; zabezpeení a rozvoj hospodáské innosti katedry; zajišování rovnováhy ve zdrojích a potebách katedry pilot letadla ízení motorových letadel typu Z 37 pi zajišování leteckých prací pi archeologickém výzkumu v zemdlství a ve vodním a lesním hospodáství TÍDA 10 Druh práce - charakteristika innosti: knihovnický a informaní zamstnanec - komplexní zajišování specializovaných knihovnických, bibliografických a informaních agend; odborná poradenská innost; zajišování a vedení specializovaných inností, které vyžadují znalost informaních technologií referent pro vdu, výzkum a zahraniní styky kompletní ešení vzdlávacích projekt vetn sledování finanního rozpotu, samostatné jednání se zahraniními partnery, odborná a poradenská innost v otázce podávání pihlášek k mezinárodním vzdlávacím, výzkumným projektm, propagace studia na ZU v zahranií úetní metodik komplexní zajišování metodické innosti v oblasti úetnictví, daní a financování; koordinace metodických postup zamstnanec interního auditu komplexní zajišování a organizace auditorské a kontrolní innosti, analýza píin nedostatk, návrhy opatení k ešení zajištných nedostatk, prošetování stížností a podnt, spolupráce s orgány vnjší kontroly technik výpoetní techniky oživování a uvádní do provozu komplexní poítaové systémy; vyhledávání a navrhování nejvhodnjších hardwarových produkt s ohledem na celkový rozvoj ZU; technické analýzy složitých systém výpoetní techniky programátor výpoetních systém koordinace projekt programování; vytváení uživatelských program s vazbami a v kontextu celého systému výpoetní techniky a s vazbami na další databázové systémy nebo sít správce poítaové sít zajišování správy poítaové sít celé ZU kontrolní zamstnanec stanovování kontrolních zámr podle poteb ídících nebo správních orgán a organizací nebo orgán vnjší kontroly; koordinace specializovaných kontrolních akcí a dalších kontrolních inností s ostatními innostmi právník ešení veškerých právních záležitostí a pípad vetn zastupování u soudu a správních orgán, tvorba a revize legislativních a právních dokument vedoucí útvaru komplexní, metodické a odborné vedení agend, zejména ekonomické, mzdové, legislativní, technické, studijní, zahraniní projektový manažer - komplexní ízení projektové pípravy projekt financovaných z rozpot ministerstev a grantových agentur v R; ízení tchto projekt ve fázi realizace, tvrí koordinace nároných projekt tajemník katedry (ústavu) odpovdnost za hospodaení s finanními prostedky katedry; zabezpeení provozní innosti katedry; zabezpeení rozborové a kontrolní innosti katedry; zabezpeení a rozvoj hospodáské innosti katedry; zajišování rovnováhy ve zdrojích a potebách katedry asistent dkana (editele ústavu) píprava a koordinace program a jednání nadízených; provování komplexnosti materiál vetn ešení nedostatk; vyhodnocování rozpis úkol a provování jejich plnní asistent prodkana - píprava a koordinace program a jednání nadízených; provování komplexnosti materiál vetn ešení nedostatk; vyhodnocování rozpis úkol a provování jejich plnní asistent rektora - píprava a koordinace program a jednání nadízených; provování komplexnosti materiál vetn ešení nedostatk; vyhodnocování rozpis úkol a provování jejich plnní asistent prorektora - píprava a koordinace program a jednání nadízených; provování komplexnosti materiál vetn ešení nedostatk; vyhodnocování rozpis úkol a provování jejich plnní asistent kvestora - píprava a koordinace program a jednání nadízených; provování komplexnosti materiál vetn ešení nedostatk; vyhodnocování rozpis úkol a provování jejich plnní 16

17 TÍDA 11 Druh práce - charakteristika innosti: knihovnický a informaní zamstnanec zpracování koncepcí a koordinace odborných specializovaných bibliografických a informaních knihovnických systém a agend; vedení przkumu, vytváení knihovnických a informaních fond a jejich profilace; zajišování spolupráce na národní i mezinárodní úrovni; úast v programech pro rozvoj knihoven programátor výpoetních systém vývoj hodnocení a stanovování nejúinnjších programovacích prostedk správce poítaové sít navrhování systém zabezpeujících ochranu dat a celých systém; navrhování systému zálohování dat a jejich realizaci; navrhování propojení na další systémy výpoetní techniky; kontrola dodržování ochrany autorských práv v oblasti software tajemník fakulty (ústavu) odpovdnost za hospodaení s finanními prostedky fakulty; zabezpeení provozní innosti fakulty; další rozvoj automatizovaného systému ízení fakulty; zabezpeení a rozvoj hospodáské innosti fakulty; stanovování finanní strategie fakulty; zabezpeení rozborové a kontrolní innosti fakulty; zajišování rovnováhy ve zdrojích a potebách fakulty; koordinace a stanovování koncepních zámr rozsáhlých investiních inností v návaznosti na zámry celé ZU vedoucí odboru komplexní, metodické a odborné vedení souvisejících odborných inností, zejména ekonomické, personální a mzdové, legislativní, technické právník provádní koncepních analýz a koordinace tým v legislativní a právní oblasti, ešení složitých právních záležitostí a pípad vetn zastupování u soudu a správních orgán, tvorba a revize legislativních a právních dokument projektový manažer - komplexní ízení projektové pípravy zejména mezinárodních projekt; ízení tchto projekt ve fázi realizace; tvrí koordinace nároných projekt. manažer programu komplexní ízení programu (programem se rozumí množina vzájemn souvisejících projekt); ízení a koordinace projekt, zodpovdnost za vcný a asový harmonogram programu a rozpoet. tajemník rektora odpovdnost za hospodaení s finanními prostedky rektora; vyizování speciálních úkol se zásadním významem pro chod ZU podle individuálního povení rektorem; pedkládání a koordinace pípravy zásadních materiál ZU kanclé - vyizování speciálních úkol se zásadním významem pro chod ZU podle individuálního povení rektorem; pedkládání a koordinace pípravy zásadních materiál ZU editel ídící funkce v oblasti koncepních a odborných úkol v hlavní i doplkové innosti velkých celk ZU; analýzy innosti TÍDA 12 Druh práce - charakteristika innosti: editel vysokoškolského ústavu - ídící funkce v oblasti koncepních a odborných úkol v hlavní i doplkové innosti velkých celk ZU; analýzy innosti kvestor odpovdnost za hospodaení s finanními prostedky; zabezpeení provozní innosti; zabezpeení rozborové a kontrolní innosti; další rozvoj automatizovaného systému ízení; zabezpeení a rozvoj doplkové innosti; metodické ízení tajemník fakult a ostatních útvar; stanovování celkové finanní strategie; koordinace a stanovování koncepních zámr, rozsáhlých investiních inností v mítku celé ZU; vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném opatením rektora. V. ZAAZOVÁNÍ MANUÁLNÍCH ZAMSTNANC DO MZDOVÝCH TÍD TÍDA 1 Druh práce - charakteristika innosti: uklíze - provádní zejména bžného úklidu, zametání,utírání prachu, vtrání místností, vynášení odpadk, ištní nábytku a zaízení,ištní koberc vysavaem, vytírání podlah a dlaždic mokrým hadrem, úklid a dezinfekce sociálních zaízení šatná zajišování provozu v šatnách a dohled nad uloženými vcmi ped krádežemi a poškozením vrátný - otevírání a zavírání objekt skladník jednoduché práce v malých skladech podle pokyn vedoucího zamstnanec ve skladu potravin - pomocné práce pi výdeji potravin pradlák oprava a praní prádla, výmna ložního prádla, zajišování ištní lžkovin 17

18 pomocná síla - jednoduché pomocné manuální práce; pomocné práce pi výrob jídel; runí manipulace se zbožím a materiálem do 5 kg hmotnosti. TÍDA 2 Druh práce - charakteristika inností: uklíze - provádní komplexního tžkého úklidu, ištní velkých úklidových ploch pomocí samohybných mechanizm, ištní všech typ oken vrátný -otevírání a zavírání objekt, výdej klí, kontrola píchod a odchod, provádní obchzek, sledování signalizaních bezpenostních zaízení, hlášení a evidence závad telefonista - obsluha pobokových ústeden, dálnopisných stanic, telefax prodava - nabídka a prodej zboží omezeného sortimentu, samostatný prodej zboží a teplých jídel skladník práce ve sladech podle pokyn vedoucího pradlák oprava a praní prádla, výmna ložního prádla, zajišování ištní lžkovin pomocná síla - mytí erného nádobí, uklízení kuchyn, mytí kuchyského zaízení a stroj, píprava surovin pro výrobu jídel, pomoc pi výdeji jídel; runí manipulace se zbožím a materiálem do 15 kg hmotnosti zamstnanec ve skladu potravin píjem, skladování a výdej jednoduchého sortimentu skladových položek provozní zamstnanec - rozmnožování a kopírování dokument TÍDA 3 Druh práce - charakteristika inností: kucha - výroba polotovar z pedzpracovaných surovin pro pípravu hlavních jídel, obsluha víceúelových velkokapacitních kuchyských stroj prodava - samostatný prodej zboží, pejímka, inkaso nebo vystavení potebného dokladu pro pokladnu skladník samostatná práce ve sladech topi obsluha výmníkové a redukní stanice;obsluha jednoho nebo více kotl o výkonu jednoho kotle do 0,12 MW plavík - dozor nad provozem plovárny nebo koupališt v zájmu bezpenosti a ochrany zdraví koupajících, záchrany tonoucích, poskytování první pomoci, kontrola teploty vody, vzduchu, hygienického stavu vody, istoty bazénu a dalších zaízení i vybavení provozní zamstnanec tisk jednobarevných prací na maloformátovém stroji, fotografování B snímk v. reprodukce strojník zahradnických stroj základní odborné práce pi montáži a demontáži funkních díl skupin zahradnických stroj nap. pedních os, portál, kabin, motor, pevodovek apod.; obsluha zahradnických stroj TÍDA 4 Druh práce - charakteristika inností: idi ízení motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t, bžné opravy a údržba motorových vozidel provozní elektriká bžné odborné práce pi opravách elektrických zaízení, zejména opravy elektrického osvtlení, rozebrání magnetického stykae 25 A, výmna záivek a žárovek obráb kov základní soustružnické práce na jednoduchých dílcích v dílenských tolerancích na univerzálních a revolverových soustruzích topená, instalatér bžné odborné topenáské a instalaní práce truhlá bžné odborné práce ve výrob devných výrobk topi obsluha jednoho nebo více kotl o výkonu jednoho kotle nad 0,12 MW, zásobování kotelny palivem skladník ízení prací ve sladech s využitím výpoetní techniky zedník bžné odborné zednické, kladeské a obkladaské, omítkáské, šamotáské a komínáské práce plavík - ízení a kontrola provozu plovárny nebo koupališt a podízených zamstnanc v zájmu bezpenosti a ochrany zdraví koupajících kucha výroba technologických nároných teplých jídel, obsluha skupiny programovaných kuchyských stroj na výrobu pokrm v centrálních kuchyních, ízení výroby jídel na sveném úseku prodava vedení sveného úseku prodeje pi ízení dalších prodava skladník potravin píjem, výdej a vedení skladové evidence ve skladech s rznorodým sortimentem skladových položek o znaném množství, provádní skladových kontrol a inventur zahradník bžné odborné práce pi množení, ošetování a regulaci rostlin, ošetování pdy, provádní ez, kladení travnatého povrchu 18

19 provozní zamstnanec píprava, seízení stroje a tisk na archovém a maloformátovém stroji (vícebarevn), fotografování barevných snímk, reportáží, vyvolávání, zhotovování mikrofilm klempí bžné odborné klempíské práce strojník zahradnických stroj odborné práce pi montáži a demontáži funkních díl skupin zahradnických stroj nap. pedních os, portál, kabin, motor, pevodovek apod.; obsluha zahradnických stroj TÍDA 5 Druh práce - charakteristika inností: idi ízení, denní ošetení a bžné opravy nákladních tíkolek a nákladních vozík typu Multicar zámeník, údržbá složité odborné práce pi runí úprav souástí a zaízení, složité odborné údržbáské práce provozní elektriká složité odborné práce pi opravách elektrických zaízení, ízení chodu a obsluha zaízení mnírny o výkonu do 1 MW, opravy típolového odpojovae 110 V/600 A s uzemovacími noži a vzduchovým pohonem, opravy zemní sít v objektu, výmna jednofázových a tífázových elektromr, zapojení ástí elektrické instalace (rozvodné krabice, vypínae, zásuvky) obráb kov strojní a runí obrábní materiál v toleranci IT 9 IT 12 topená, instalatér složité odborné topenáské a instalaní práce truhlá složité odborné práce ve výrob devných výrobk skladník ízení a kontrola skladových operací s programov ízeným režimem topi obsluha jednoho nebo více kotl teplovodního nebo horkovodního systému ústedního vytápní s nuceným obhem o výkonu jednoho kotle nad 0,12 MW zedník složité odborné zednické, kladeské a obkladaské, omítkáské, šamotáské a komínáské práce plavík vykonávání samostatných cviitelských inností podle stanovených program kucha výroba velmi nároných jídel a vybraných pokrm, komplexní ízení technologických proces výroby jídel, ízení výroby jídel zahradník složité odborné práce pi pstování rostlin, roubování a okování okrasných devin skladník potravin píjem, výdej a vedení skladové evidence ve skladech s rznorodým sortimentem skladových položek o znaném množství s programov ízeným režimem, provádní skladových kontrol a inventur provozní zamstnanec píprava tisku, seízení stroje a tisk oboustrann, vícebarevn na archovém nebo maloformátovém stroji, individuální fotografování klempí složité odborné klempíské práce, opravy a montáž tvarov nejsložitjších klempíských výrobk garážmistr organizaní zajišování údržby, oprav, pojištní a hospodárného využívání dopravních prostedk, organizace provozu garáží TÍDA 6 Druh práce - charakteristika inností: idi ízení, denní ošetení a bžné opravy osobních automobil, mikrobus s 1 + max. 8 sedadly, dodávkových automobil, nákladních automobil do 3,5 t celkové hmotnosti, kolových traktor s vlekem zámeník, údržbá vysoce odborné práce pi runí úprav souástí a zaízení, vysoce odborné údržbáské práce provozní elektriká vysoce odborné práce zejména pi opravách elektrických zaízení, ízení chodu a obsluha spínací nebo transformaní stanice o celkovém rozsahu do 25 kobek vysokého naptí, opravy elektrické instalace osvtlení velkých objekt a pln elektrizovaných bytových zaízení obráb kov strojní a runí obrábní materiál v toleranci nižší než IT 9 topená, instalatér vysoce odborné topenáské a instalaní práce, provádní zkoušek truhlá vysoce odborné práce ve výrob devných výrobk zedník vysoce odborné zednické, kladeské a obkladaské, omítkáské, šamotáské a komínáské práce kucha organizace a ízení rozsáhlé výroby jídel vetn stanovení technologických postup a kalkulací; sestavování jídelního lístku; vyizování reklamací s dodavateli; kontrolní innost; pímé ízení dílích odborných skupin zamstnanc klempí vysoce odborné klempíské práce, zhotovení tvarov nejsložitjších klempíských výrobk správce budovy provádí drobnou údržbu, provádí bžné domovní a školnické práce, zabezpeuje a kontroluje dodržování poádku a istoty v budovách i mimo n, zabezpeuje a kontroluje dodržování provozní doby budov a jejich zabezpeení 19

20 bazénový strojník a údržbá odpovídá za kvalitu vody v bazénech; provádí bžnou údržbu strojního zaízení a drobné opravy budov garážmistr organizaní zajišování provozuschopnosti dopravních prostedk, zpsobilost idi a ostatních zamstnanc v oblasti dopravy, zajišování agendy v psobnosti útvaru dopravy TÍDA 7 Druh práce - charakteristika inností: zámeník, údržbá specializované práce pi runí úprav souástí a zaízení; specializované údržbáské práce topená, instalatér specialisované topenáské a instalaní práce; provádní zkoušek zedník specializované zednické, kladeské a obkladaské, omítkáské, šamotáské a komínáské práce provozní elektriká specializované práce pi opravách elektrických zaízení; ízení chodu a obsluha spínací nebo transformaní stanice vn/nn (vvn/vn) o celkovém rozsahu nad 25 do 50 kobek vysokého naptí; provádní preventivních prohlídek, periodických revizí a kontrol provozního souboru stroj a zaízení idi ízení, denní ošetení a bžné opravy nákladních automobil pes 3,5 t do 16 t celkové hmotnosti, autobus pod 9,5 m obrysové délky; ízení, denní ošetení a bžné opravy nákladních automobil nad 16 t celkové hmotnosti, autobus nad 9,5 m délky správce budovy provádí drobnou údržbu, provádí bžné domovní a školnické práce, zabezpeuje a kontroluje dodržování poádku a istoty v budovách i mimo n, zabezpeuje a kontroluje dodržování provozní doby budov a jejich zabezpeení garážmistr zajišování provozuschopnosti, oprav a údržby rznorodých dopravních prostedk a jiných zaízení vetn návrh na vyazování starých a poizování nových; plánování a zajišování potebných materiál a surovin pro provoz dopravy (nap. pohonných hmot, maziv, náhradních díl apod.). 20

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen 2012 1 Obsah prezentace A. Centralizované

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více