Zasedání obecního zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání obecního zastupitelstva"

Transkript

1

2 Zasedání obecního zastupitelstva Usnesení: Číslo: 22 Datum: Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Návrh rozpočtu Obce Kameničná na rok 2013: Příjmy: 3 282, 400 Kč Výdaje: 3 282, 400 Kč 2. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 67/2 a 580/43 v k.ú. Kameničná mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Nové Město, Praha 2 a Obcí Kameničná. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSMV/HUO/347/2013-HUOM-99/28/2008/H. 3. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci ZTV pro novou výstavbu v obci Kameničná v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora technické infrastruktury pro rok 2013 a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu ve výši dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace. Zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování tak, aby nedošlo k ohrožení realizace projektu. 4. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2013 ve výši ,- Kč Volby prezidenta České republiky, která je přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Odpisový plán stavby Mateřské školy Kameničná na rok Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje projednání Místní rozvojové strategie pro rok a Anketu k místní rozvojové strategii pro rok Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje příspěvek na sociální službu Občanského sdružení FERDA, Panská 79, Rychnov nad Kněžnou pro naši občanku obce slečnu Zuzanu Martincovou. 7. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje zveřejnění Žádosti Obce Záchlumí o vyhlášení veřejné sbírky ve prospěch občanky Obce Záchlumí slečny Moniky Valachové, která je od března r.2012 po těžké dopravní nehodě upoutána na invalidní vozík. 8. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost pana Josefa Vondry, čp.58 Kameničná, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne na p.p.č. 552 v k.ú. Kameničná. Usnesení: Číslo: 23 Datum: Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Rozpočet obce Kameničná na rok Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost paní Ilony Kratochvílové o povolení skácení Vlašského ořechu na p.p.č. 172/3 v k.ú. Kameničná 3. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Dodatek č.1 k Obecně závazné vyhlášce č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Různé: 4/1 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost pana Michala Faifera o skácení olše a p.p.č.1020/31 v k.ú. Kameničná. 5. 4/2 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje účetní závěrku za účetní období roku /3 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje založení účtu obce Kameničná u ČNB Hradci Králové do Pověřuje starostu obce Kameničná Milana Sklenáře k provedení založení účtu u ČNB v Hradci Králové. 4/4 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje provedení změny Územního plánu, z důvodu vypracování projektu Kanalizace a ČOV Kameničná. 4/5 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje prodej kmenů pokácených topolů. Ostatní dřevní hmota se poskytne občanům jako samovýroba paliva za 100 Kč prostorového m3. Zájemci se přihlásí u pana starosty nebo u pana Vladimíra Kalouse. Dřevní hmota se musí odklidit do

3 Číslo: 24 Datum: Usnesení: 1. Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí Rozpočet Sdružení obcí ORLICKO na rok Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo podporu neziskových organizací v obci- projekty prostřednictvím MAS ORLICKO: Kč, což je 90 %. z uznatelných nákladů. Schvaluje smlouvu mezi obcí Kameničná a SDH Kameničná na pronájem p.p.č a p.p.č. 1845/2 v K.ú. Kamemničná v majetku Obce Kameničná do roku Pověřuje starostu podpisem smlouvy s SDH Kameničná. 3. Různé: 3.1. Zastupitelstvo projednalo žádost o povolení kácení stromů občanů: PanMichal Faifer : 1 x olše na p.p.č. 1020/31 v k.ú. Kameničná Paní Jiřina Bundzíková: 1x olše, 2x smrk na p.p.č. 50/2 v k.ú. Kameničná Pan Luděk Navrátil: 3x jasan na p.p.č. 12/2 v k.ů. Kameničná Paní Jana Kucejová: 1x jasan, 1x bříza, na p.p.č. 1020/30 v k.ú. Kameničná 3.2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schválilo žádost Mateřské školy Kameničná o převedení hospodářského výsledku roku 2012 v částce 3 039,21 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Kameničná Zastupitelstvo obce Kameničná souhlasí s provedením údržby herních prvků na dětském hřišti Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí havarijní stav kanalizačního potrubí, Mateřské školy Kameničná, zjištěného na základě kamerové prohlídky provedené firmou VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. Dodatek č.1 K obecně závazné vyhlášce č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Znění článku: Čl.6 Úlevy (1) Úleva se poskytuje : Dětem do15 let věku a studujícím do 26 let věku ve výši 200,-Kč. se mění na: Osvobození od poplatku a úlevy (1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří v kalendářním roce, tj. od 1.1. do , žijí dlouhodobě v zahraničí nebo mimo obec. Tyto skutečnosti doloží poplatníci např. čestným prohlášením nebo kopií nájemní smlouvy a dokladem o zaplacení poplatku v místě pobytu. a) Úleva se poskytuje : Dětem do 15 let věku a studujícím do 26 let věku ve výši 200,- Kč Marie Čáslavková místostarosta Ing.Milan Sklenář starosta

4 Obecní úřad informuje: Rozpočet obce Kameničná na rok 2013 Kapitola Výdaje /tis. Kč/ Příjmy /tis.kč/ Pěstební činnost Vnitřní obchod, služby, turismus 22 Dopravní obslužnost, cesty 210 Pozemní komunikace, chodníky 7 Odvádění a čištění vod 120 z toho projektová dokumentace kanalizace 100 Mateřská škola - neinvestiční náklady 378 Činnost knihovnická 35 3 Kultura 310,4 z toho provoz sál a budova školy 210,4 4 zázemí na hřišti 100 Vedení kroniky obce 7 Sdělovací prostředky 25 6 Sbor pro občanské záležitosti 19 Tělovýchovná činnost 20 Využití volného času mládeže 100 z toho projekt hřiště 100 Veřejné osvětlení 70 Pohřebnictví 334 z toho oprava střech y kaple 310 Komunální služby z toho prodej pozemků Svoz komunálních odpadů 293 z toho odvoz odpadu 280 Využívání a zneškodňování kom. Odpadu 40 Výstavby inženýrských sítí elektrifikace 35 Péče o vzhled 31 Požární ochrana 38 Místní zastupitelské orgány 424 z toho odměny zastupitelstva, ZP 404 cestovné 20 Činnost místní správy 418 Služby peněžních ústavů 3 4 Rezervní fond 100 Pojištění funkčně nespecif.- budov 33 Finanční vypořádání minulých let 13 Daňové příjmy 2861 Přijaté dotace 58,4 z toho nein. Dotace v rámci souhr.vztahů 58,4 Celkem 3282,4 3282,4

5 Změna svozového plánu odpadu pro léto 2013 Svoz v dubnu ve čtvrtek a dále pak každý lichý týden ve čtvrtek. (To znamená, čtvrtek 13. týden, 15., 17., atd ) Společenská rubrika Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu a květnu oslaví významné životní jubileum. V dubnu oslaví významné jubileum Steinerová Eva 60 let Koukol Rudolf 60 let Lhoták Jan 60 let V květnu bude slavit Stárková Miroslava 65 let Gratulujeme a přejeme hodně zdraví! Co se událo turnaj ve stolním tenisu výsledky v rubrice TJ Sokol Perníkový ples Dětský karneval Letošní ročník dětského karnevalu máme úspěšně za sebou. Sešlo se nás zhruba 80 dětí i dospělých. V davu masek, kterých bylo letos 51, se objevovaly nejen děti, ale i nadšení rodiče. Ani letos nechyběla žádná z kategorií masek. Kostýmy byly nejen nápadité, ale i nezvyklé. Všechny masky byly odměněny různými dárky a drobnostmi. Na toto odpoledne byl nachystán program reklam od mladých hasičů se Šárkou Martincovou a Anetou Krejsovou. Zasmáli se nejen děti, ale i dospělí. Nechybělo nám ani pěkné předtančení malých tanečnic společně s Jitkou Rolečkovou. Pro dnešní odpoledne byly krabičky od mléka použity jako stavební materiál. Shromáždilo se množství, které jsme potřebovali, a za to veliké díky všem, co se na tomto úkolu jakkoliv podíleli. Stavební materiál dosáhl svého cíle na stavbu domků, komínů i nekonečné zdi. K tomuto úkolu byla povolána stavební četa ve složení : Erika Beranová, Danča Mrklovská, Simča Kotyzová, Kamča Trejtnarová, Lenka Kacálková a nechyběla nám ani podpora mladých chlapců jakou jsou Tonda Kaplan, Martnin Čermák a Láďa Kacálek. Oblečeni v montérkách a reflexních vestách nešli přehlédnout. Co se postavilo, se i následně zbořilo a sešlapalo. Dětem i rodičům se nápad líbil. Karneval pokračoval do setmění diskotékou, kde mimo mládež zůstalo i několik mladších dětí společně s rodiči. Sponzoři byli nedílnou součástí tohoto odpoledne jak na ceny, tak na tombolu. Za to jim všem velice děkujeme!! Poděkování patří i těm, kteří pomáhali nejen na place, ale i v kuchyňce. Děti odcházely s úsměvem a nadšeny. Kacálková Lenka, Kacálková Iveta

6 Velikonoční výstava Do poslední chvíle nebylo jasné, zda bude, ale díky několika odvážlivcům se povedlo. Výsledkem byla výstavní plocha ve dvou místnostech. Tělocvička byla proměněna v galerii obrazů autorky Jarmily Matyášové. Tato jarní kolekce obrazů doplnila unikátní výstavu kukuřičného šustí Jaro na vsi. Představovala staré české zvyky. Majitelkou a tvůrcem je p. Jana Jarkovská Štětkov u Třebechovic. Tuto výstavu jste mohli shlédnout v televizi v pořadu Toulavá kamera. Zapůjčit jí se podařilo jen náhodou a je proto škoda, že kolekci navštívilo tak málo lidí. Počasí bylo pod psa a tak se zřejmě mnohým nechtělo ven. Soutěž o Nejkrásnější velikonoční vajíčko vyhrála paní Václavíková. Soutěž O nejkrásnější obrázek malovaný z písku vyhrály Zdenička, Stáňa a Oliška Kalousovi a odnesly si vzducholoď Nemo na dálkové ovládání. Děkujeme všem, kteří pomáhali a přispěli věcmi na výstavu. Těšíme se opět na Vánoce Country bál se skupinou Kalumet Co nás čeká DIVADLO v 19 hod - Manželka se nepůjčuje Pálení čarodějnic spojené se stavbou Máje. Soutěže a úkoly pro děti i dospělé Setkání důchodců od 14:30 hod s programem pro veřejnost- vystoupení dětí a dospělých Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná 2.2. vystoupení v Kostelci nad Orlicí v klubu Senior našich děvčat Country Energies s předtančením, kde sklidily obrovský potlesk tradiční turnaj ve STOLNÍM TENISU. Zúčastnilo se 24 dospělých, z toho 6 žen, 5 žáků a žákyň. Umístění mužů: 1. Huška Vladimír z Helvíkovic 2. Sysr Jan z Letohradu 3. Karel Uhlíř z Letohradu ženy: 1. Jana Kratochvílová 2. Naďa Adamcová z Letohradu 3. Aneta Doskočilová z Letohradu žactvo: 1. Lukáš Stehlík 2. Lukáš Kubišta 3. Kamila Trejtnarová V kiosku nás obsluhovaly: Katka Aulichová a Lenka Kacálková Hra se odvíjela v příjemné bojovné atmosféře, ceny /část nakoupena, část získána sponzorsky/ vyšly na všechny proběhla Valná hromada TJ Sokol, kde jsme hodnotili činnost a vymýšleli jak dál. Schůze byla zahájena tanečním vystoupením mladšího žactva pod vedením J. Rolečkové.

7 16.2. vystoupení v Kunčicích na hasičském bále opět našich děvčat Country Energies s předtančením. Prostě se ve 21 hod. sebraly během schůze, odskočily si zatancovat a pak se zase vrátily. A jak jinak, než s úspěchem. Na Obecní úřad následně přišlo: Vážení, Rád bych touto cestou poděkoval a vyslovil uznání tanečnímu souboru Country z Vaší obce, který vystupoval pod hlavičkou TJ Sokol Kameničná na setkání senior klubu v Kostelci nad Orlicí dne Tento soubor nadchl svým úžasným vystoupením všechny přítomné bez rozdílu věku. Byla to úžasná podívaná na krásné ženy, v krásných krojích ve velice zdařilých tanečních kreacích. Prosím jestli je to možné toto poděkování a obdiv tomuto souboru tlumočte ve Vašem obecním zpravodaji. S pozdravem Macháček František, Kostelec n. Orlicí BESEDA o létání v Africe s Mirkem Sklenářovým ve škole. Zúčastnilo se 35 lidí zimní čtyřboj v Letohradě. Zúčastnili se:mrklovská M.-5.m.,Hlávková K.-1.m., Kalousová A.-2.m, Kheilová Kl.-3.m., Mrklovská D.-4.m., Beranová E.-3.m., Lesák J.-1.m., Hlávka J.-1.m. Doprava a dozor - Hlávková Jitka, Mrklovský Mirek Oblastní kolo zimního čtyřboje v Pardubicích. Zúčastnili se: Hlávková K.-1.m., Kheilová Kl.-7.m., Beranová E.- 4.m.,Lesák J.-4.m.,Hlávka J.-2.m. Dozor Hlávková Jitka, doprava k autobusu Hlávková,Mrklovský Soutěží se v disciplínách: šplh na tyči, skok z místa, člunkový běh, hod na koš 8.3. a zájezd na bowling 2x po 20 lidech do GAPY v Rychnově nad Kněžnou. Vezl nás-tomáš Aulich s Ávií COUNTRY BÁL s hudbou Kalumet z Rychnova nad Kněžnou. Přišlo 102 platících, kteří si myslím užili,alespoň jsme se o to my pořadatelé snažili. První vsuvka přišla ve 21 hod. Š.Martincová s A.Krejsovou nacvičily s dětmi pásmo ukázek z televizních reklam na dětský maškarní bál. Chvíli jsme se rozhodovali, jestli se to bude hodit i na dospělácký bál. Ale podařilo se mně je přesvědčit, i když se jim snad ani už nechtělo, protože to bylo na poslední chvíli. Zaslouží si pochvalu a odměnou jim byl i divácký bouřlivý potlesk. Druhá vsuvka přišla ve hod. v klasice s neméně bouřlivými ovacemi předtančení našich Country Energies pod vedením J.Rolečkové s novými neotřelými nápady spojení cikánské a country hudby doplněné příslušným oblečením. Tancovaly-Šárka Martincová, Štěp.Matyášová,Dana Kacálková, Lenka a Iveta Kacálkovy, Jarča Kalousová, Jana Mrklovská, Barča Brokešová,Jitka Rolečková, doplňkové vstupy jako cikánský pár-tomáš Aulich, Jana Kratochvílová, seladon- T.Aulich. Holky velké díky, bál Vaším vstupem ožil a jako vesnice máme být na co pyšní! Díky patří i všem,kteří se o nás starali v kioscích- Bl.Václavková, M.Bednářová, L.Kotyzová,V.Faifrová, A.Neugebauerová, T.Aulich, Katka a Tereza Aulichovy, Lucka Kotyzová. U pokladny seděli- K.Václavek,J.Felgr, v šatně manželé Rychlinkovi. O tombolu se starala V.Sklenářová a hl.pořadatelem byla Jana Kratochvílová. Přeji příjemné jaro Jana Kratochvílová

8 Zprávy z knihovny Milí čtenáři, V knihovně proběhla akce Noc v knihovně, které se zúčastnilo 19 dětí. Jak našich, tak přespolních. Vyráběly se výrobky z plstě, šperky z korálků, zkoušeli jsem malovat na hedvábí a tvořit obrázky ubrouskovou technikou. Na dobrou noc, jsem si četli pohádky vlastní tvorby a zakončili večer Malou mořskou vílou od Andersena. Dětem se ani nechtělo domů a tak slibuji, že akci určitě zopakujeme. Na mailu jsem objevila : Když Bůh stvořil Adama a Evu, zbyly mu ještě dvě věci, které jim chtěl dát.. Bůh řekl: "Mám pro vás ještě dva dárky, pro každého z vás jeden. Ten první je moci čurat vestoje." Adam ho přerušil: "Já to chci, já to chci! To bude báječné a můj život bude mnohem jednodušší a veselejší!" Pak se podíval na Evu a Eva přikývla a řekla: No proč ne, pro mne to není tak důležité." Tak dostal Adam od Boha tento dárek. Výskal radostí, poskakoval a čural tu zde, tu onde, běžel na pláž, čural i tam a obdivoval se obrazcům, které se mu podařilo vytvořit v písku. Bůh s Evou pozorovali Adamovo nadšení a tu se zeptala Eva Boha: "A ten druhý dárek, který jsi nám chtěl dát?" "To je mozek, Evo. To je mozek." Krásné, ale hlavně už teplé jaro Vám z knihovny přeje Jitka Rolečková DS ZDOBNIČAN Vamberk uvádí bláznivou komedii na motivy hry Jana Havláska Manželka se nepůjčuje Osoby: Jan Plachý Oldřich Plašil Jitka Kořínková Renata Vašátková František Kořínek Karel Uhlíř, j.h. Honzova teta Jaroslava Kubíčková Jiří Brouček Petr Barvínek Veronika Vyskočilová Jana Sojková Žofie Koutná Lucie Vodáková Rudolf Koutný Stanislav Geba Milada Sirotková Miroslava Sojková Ladislav Sirotek Milan Perger Policista Jiří Macoun Světla a zvuk: Otakar Jeníček Text sledují: Pavla Nekvindová,Vlasta Stárková Režie: Miroslava Sojková Kameničná Sobota v 19:00 hodin Vstupné 60,- Kč. Uzávěrka příštího čísla bude Náměty a připomínky zasílejte na

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II duben 2011 Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, je mi ctí Vás oslovit prostřednictvím dalšího čísla obecního zpravodaje. Dlouhou

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok 2011, ve kterém jsme společně s obcí Stavěšice začali budovat čistírnu odpadních vod. Tato akce je jistě největší pro obě obce, především po

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Zpravodaj obce Desné číslo 25 ročník 7 1/ 2008

Zpravodaj obce Desné číslo 25 ročník 7 1/ 2008 Zpravodaj obce Desné číslo 25 ročník 7 1/ 2008 Tradice pálení čarodějnic a stavění májí Před několika lety jsem jel koncem května se zájezdem přes Rakousko a co mě velmi překvapilo, nad každou vesnicí

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo

JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo 100 LET JIŘÍKOVSKÉ 1914 2014 NOVINY Číslo 100. výročí Jiříkova povýšení na město 06 Ročník 19 Červen 2014 Zdarma Mladí hasiči z Jiříkova čtěte na straně 2 V Jiříkově se slavilo čtěte na straně 3 a 4 Výstava

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD ROÍK, ÍLO 0 LITOAD 00 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA městečka pod kalkou BUĎ DOBRÝ ROK TE ŘÍŠTÍ! obota. prosince 00, od.00 hod. Vánoční KOFLÍKOVÝ TRH Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví, vernisáž vánočních

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více