JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor práce: BcA. Iva Dokoupilová Vedoucí práce: Mgr. Pavel Suk Oponent práce: prof. Adolf Sýkora Brno 2012

2 Bibliografický záznam DOKOUPILOVÁ, Iva. Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky. [The Preparation of children for the study of violin, with focus on motivation and didactical instruments]. Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra smyčcových nástrojů, rok s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Pavel Suk.

3 Anotace Diplomová práce pojednává o tom, jak připravovat děti, zvláště předškolního či mladšího školního věku, na hru na housle. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je nahlíženo na motivaci jak obecně, tak při výuce hudby, a to zvláště u malých dětí. Rovněž je nahlíženo na didaktické pomůcky a jejich využití při výuce hudby. Také je nastíněna odborná literatura a inspirativní metody pro učení hudby. Praktická část názorně ukazuje průpravné pohyby pro hru na housle v kombinaci s použitím didaktických pomůcek. Klíčová slova Didaktická pomůcka, metoda, motivace, pedagog, průpravné pohyby Annotation Thesis deals with a topic how to prepare children, especially those of preschool age and early school age, for violin. The thesis has two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with motivation generally and in teaching of music, particularly small children. Moreover, one chapter lists specialized literature and inspiring methods for teaching music. The practical part describes use of preparation movements for violin in combination with didactic instruments. Key Words Didactic instrument, method, motivation, pedagogue, preparative movements

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem uvedené informační zdroje. V Brně dne Iva Dokoupilová

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Pavlu Sukovi za vedení diplomové práce, věcné připomínky k tématu a vůbec za inspiraci k zábavnější formě učení dětí na housle. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Kateřině Herberkové za pomoc při formálním zpracování této práce.

6 Obsah: 1. Úvod Pedagogická literatura Některé zajímavé metody Osobnost pedagoga Motivace Motivace obecně Motivace při vyučování Hodnocení jako prostředek kladné motivace žáka Motivace při hudební výuce Podpora motivace žáka skrze členitost vyučovací hodiny Motivace při vyučování dětí předškolního a mladšího školního věku Didaktické pomůcky Didaktika a didaktické pomůcky obecně Didaktické pomůcky při vyučování hudby Didaktické pomůcky při vyučování dětí předškolního a mladšího školního věku Možnosti využití hraček k vybudování systému průpravných pohybů u hry na housle Podrobný popis některých didaktických her a jejich cílové zaměření na přípravu konkrétních průpravných pohybů Společná terminologie v komunikaci mezi pedagogem a žákem Používání průpravných pohybů a didaktických pomůcek shrnutí Závěr... 43

7 1. ÚVOD Ke zpracování své diplomové práce jsem si vybrala pedagogické téma záměrně, protože si myslím, že téměř každý hudebník se ve svém profesním životě setká s pedagogickou praxí. V této práci se snažím uchopit problematiku přípravy dětí zejména předškolního věku ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky. Rovněž svou práci chápu jako výzvu k sesbírání a sepsání poznatků již publikovaných a poznatků sice zaběhlých v pedagogické praxi, ale písemně nezpracovaných, v jeden celek. Metodami a technikami zde uvedenými bych chtěla inspirovat zejména začínající hudební pedagogy, ale i pedagogy v praxi, a přispět tak ke zatraktivnění výuky hry na housle jak pro učitele samotné, tak pro jejich žáky. V práci se budu věnovat teoretickým pohledům na funkci pedagoga, motivaci pro vyučování jak z obecného hlediska, tak konkrétně pro vyučování dětí předškolního a mladšího školního věku. Na úvod se také krátce zmíním o zdrojích, ze kterých jsem čerpala. Taktéž jsem pokládala za důležité zmínit metody hudební výuky 20. století, které mi daly impuls k silnějšímu zamyšlení se nad motivací žáků. Autoři metod také využívali ve větší míře didaktických pomůcek nejen k upoutání pozornosti dítěte, ale i k jeho celkovému rozvoji a konkrétní názornosti. Zároveň se těmito metodami dal podnět k dalšímu rozšiřování didaktických pomůcek o nové a k zdokonalování a aktualizování metodických postupů. Jádro diplomové práce pak bude tvořit praktická část. Zde popíšu, s vydatnou pomocí obrazového materiálu, širokou škálu průpravných pohybů a uvolňovacích cviků, jakými lze nenásilnou a zábavnou formou připravit žáka na správné držení a ovládání nástroje. Myslím, že možností ke zkvalitnění hodin houslí (co se týče do atraktivity) je mnoho a věřím, že později vlastní pedagogickou praxí budu moci tyto možnosti rozšiřovat. 7

8 Inspiraci pro další možné rozšiřování tohoto tématu můžeme nalézt v rozličných knihách pedagogického zaměření nebo také na půdě metodických center. Ale především je přínosné hledat inspiraci ve zkušenostech již zaběhnutých pedagogických pracovníků nejen na ZUŠ, ale také třeba na středních a vysokých školách. Věřím, že moje práce bude nejenom věcně zajímavá, ale i užitečná a přínosná pro hudební pedagogy hry na housle. 8

9 2. PEDAGOGICKÁ LITERATURA Pro zpracování tématu této práce jsem čerpala z rozličné pedagogické literatury ve snaze získat co nejucelenější pohled na věc. V některých knihách vydaných před rokem 1989 mě zaujal odlišný pohled na výchovu dětí, než jak ji znám z vlastní zkušenosti žáka či studenta a hlavně jak na ni nahlíží literatura dnešní, vydávaná po roce (a) Literatura před rokem 1989 Při počátečním psaní své práce mi připadalo, že literatura vydaná před rokem 1989, např. dílo Františka Sedláka 1, je psána velmi zeširoka a informace, které zprostředkovává, jsou často zobecňovány. Je pravdou, že je v ní použitý složitý jazyk a velmi dlouhá souvětí plná cizích výrazů, která jsem často pochopila až na poněkolikáté přečtení. Přesto při hlubším studování těchto materiálů jsem zjistila (když pominu odkazy na marxistické učení a literaturu autorů bývalého Sovětského svazu), že se v ní dají nalézt zajímavé a věcné informace všeobecně platné dodnes. Tyto informace jsou ale kvůli svému ideologickému zaměření na první pohled méně zřejmé, a to dělá tuto literaturu nepřehlednou. Co se týče obsahu této literatury, je zde patrná tendence k nedocenění individuálního přístupu k žákům a větší důraz je zde kladen spíše na výchovu kolektivní. Houslové metodiky se spíše opírají o učební styl Otakara Ševčíka 2 a méně se zabývají rozvíjením hudební osobnosti žáka a zprostředkováním učebního programu zábavnější formou. I v oblasti rozvíjení tvůrčí práce a individuální osobnosti dítěte jsou dnešní metodiky mnohem dále. (b) Literatura po roce 1989 Hlavním přínosem pro mě byly poznatky z knih napsaných po revoluci. Obzvlášť Klavírní pedagogika Aleny Vlasákové je plná fantazie a možností, jak lze při výuce využít dětskou hru a fantazii. Přitom některé prezentované postupy lze aplikovat i do výuky žáků na smyčcové nástroje (připodobňování pohybů při hře na klavír k pohybům z denního života apod.). 1 Sedlák, František. Hudební vývoj dítěte. Praha, Sedlák, František a kol. Nové cesty hudební výchovy. Praha, Sedlák, František. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha, Úspěšné zvládnutí většiny materiálu Otakara Ševčíka vyžaduje mnoho hodin strávených cvičením mnoha prstových cvičení. Toto může mít za následek neúměrné zatěžování organismu žáka. 9

10 Také Hudební pedagogika Milana Holase je napsána srozumitelně, systematicky a přehledně. Informace z této knihy jsou aktuální a věcně zajímavé. Tyto dvě knihy mi byly hlavní oporou při tvorbě diplomové práce. Další inspirativní metodikou je Škola hry na housle Josefa a Magdalény Mickových, kde je využito při nácviku hry na nástroj rytmizování dětských nápěvů a také se zde uplatňují různé dětské říkánky. Rovněž v díle Houslová škola pro začátečníky Zdeňka Goly systematicky a srozumitelně vysvětluje první kroky hry na housle. Zde jsem však postrádala větší zapojení celého těla žáka, jeho celkového uvolňování a využití dětské fantazie a hry. Dalším zajímavým dílem je kniha Jindřicha Pazdery Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry. Tato metodika je obsáhlá a můžeme v ní nalézt návod, jak postupovat s žákem od prvních hodin výuky (včetně přijímacích talentových zkoušek) po vysvětlení již složité učební látky starším žákům. Také zde uvádí kapitoly, které úzce souvisí s výukou hry na housle, tj. úpravy nástroje (výška podbradku, výška a sklon ramenní opěrky), možné stavy svalstva hracího aparátu nebo držení nástroje a postoj při hře. Tuto literaturu považuji za příliš vědeckou, v níž použití motivace a přirozené touhy dítěte po hře pro příznivý rozvoj jeho osobnosti není prostor. Také bych chtěla zmínit, že všechny české houslové školy zmapoval, chronologicky seřadil (od 16. po 20. století) a stručně charakterizoval Lukáš Janko v publikaci České houslové školy 3. Myslím si, že možnosti a metodiky hry na smyčcové nástroje nejsou zcela vyčerpány a je možno je rozšiřovat o další metodické poznatky a didaktické hry, například ze zdrojů získaných od zkušených pedagogů. 2.1 Některé zajímavé metody V této kapitole bych se chtěla také okrajově dotknout metod, které vznikly v 19. a 20. století a přinášejí originální pohled na výchovu žáka a výuku jako takovou. Tyto metody nejenže zapojují ve větší míře motivaci k všestrannému hudebnímu rozvoji dětí, ale využívají různorodých didaktických pomůcek 3 Janko, Lukáš. České houslové školy. Praha : HF AMU,

11 a metodických postupů při vyučování nebo aktivizujících prvků při zapojování žáka do výchovně vzdělávacího procesu. (a) Max Battke Jedním z těchto autorů je německý pedagog Max Battke ( ), který se snažil o modernizaci vzdělávacího procesu v hudební pedagogice. Hlavní důraz klade na rozvoj hudebního sluchu a na dosud opomíjený rozvoj sluchově analytických schopností. Battke usiloval také o hudební rozvoj žáků v oblasti intonace a rytmu a o tvořivé osvojování poznatků z hudební nauky. To znamená, že se zaměřil na rozvoj hudební paměti a hudební představivosti, která je založena na rytmizaci a melodizaci slov, vět a veršů se zapojením vizuální paměti. Podrobnosti o osobnosti Maxe Battkeho a jeho metodách nalezneme v knize Františka Sedláka a kolektivu, Nové cesty hudební výchovy. 4 (b) Emil Jacques Dalcroze Dalším pokrokovým pedagogem byl Emil Jacques Dalcroze ( ). Tento švýcarský pedagog vytvořil návrh systému hudebně pohybové výchovy. Jeho systém považuje za klíčovou myšlenku při hudebním rozvoji vyjádření hudebního prožitku pohybem. Jako základ považuje Dalcroze rozvoj rytmického cítění. Tato metoda vychází z předpokladu, že veškeré hudební zážitky rezonují v celém lidském těle a lze je propojit a znázornit tělesnými pohyby. Tělo žáka se podle Dalcrozeho stává nástrojem hudebního výrazu a hudebního prožitku. Tato metoda obsahuje tři základní složky: rytmickou gymnastiku, sluchovou a intonační výchovu a improvizaci. Dalcroze se nezaměřuje jen na děti, ale své metody využívá i při práci se staršími žáky a při práci s dospělými. Například spolupracoval na choreografii I. Stravinského Svěcení jara v roce (c) Zoltán Kodály Zoltán Kodály ( ) je maďarský skladatel a pedagog, který vytvořil metodiku komplexního rozvoje hudebnosti dětí od mateřské školy až po školu vysokou. Zahrnuje všeobecné i speciální hudební vzdělání a hudební výchovu dospělých. Kodály věnuje velkou pozornost rozvoji relativního sluchu a tonálního cítění. Ale také rytmického cítění, harmonického cítění, rozvoji hudební 4 Holas, Milan. Hudební pedagogika. Praha, 2004; Sedlák, František a kolektiv. Nové cesty hudební výchovy. Praha, Holas, Milan. Hudební pedagogika. Praha,

12 představivosti a paměti. Také nezapomíná na rozvoj hudební fantazie a improvizace. Vychází z maďarských lidových písní (především z pentatoniky), tyto jednotlivé písně jsou sestaveny do metodické řady intonačních opor. Základem Kodályovy metody je pěvecká aktivita žáků. 6 Podrobně vypracovaný popis Kodályovy metody můžeme nalézt v knize Františka Sedláka a kolektivu, Nové cesty hudební výchovy v kapitole Maďarský hudebně výchovný systém Zoltána Kodálye. 7 (d) Carl Orff K jedné z nejvýraznějších osobností pokrokových hudebních metodik počátku 20. století patří německý autor Carl Orff ( ). Jeho dílo nazvané Schulwerk je sborník písniček, rytmicko-melodických říkadel a instrumentálních skladbiček. Navazuje na myšlenky Dalcrozeho a je určen pro všestrannou hudební a hudebně pohybovou výchovu. Děti si zde za pomocí učitele mohou vytvořit vlastní písničky nebo instrumentální skladby. Orffova metoda je zaměřena na komplexní rozvoj především rytmického cítění. Včleňuje proto ve větší míře do výuky rytmizaci slov, vět, říkadel spojené s hrou na tělo, tleskání, luskání, dupání, či hru na dětské hudební nástroje. Těmito nástroji jsou myšleny rytmické hudební nástroje: bubínek, triangl, dřevěný bubínek, prstové činelky, činely, tamburína, ozvučná dřívka, rumba-koule, pandeiro (cinkadlo), rolničky, dětské tympány (bongo) nebo melodické: metalofon altový, metalofon sopránový, xylofon sopránový, xylofon altový, zvonkohra sopránová, zvonkohra altová nebo melodické dechové nástroje: sopránová zobcová flétna, ústní klávesová harmonika. Těmto nástrojům říkáme souhrnně Orffovy nástroje. Rytmizování a hru na nástroje dále spojuje s pohybem či tancem. 8 Cílem Orffovy metody bylo vyvolat dětskou aktivitu v hudební výchově, zapojit i méně talentované žáky, získat jejich zájem a prostřednictvím toho pozvolna rozvíjet jejich hudební schopnosti. (e) Pierre van Haure O nalézání nejefektivnějšího způsobu rozvoje dětské hudebnosti se pokoušel i holandský pedagog Pierre van Haure, který byl velkým propagátorem Orffovy 6 Ibid. 7 Sedlák, František a kol. Nové cesty hudební výchovy. Praha, Holas, Milan. Hudební pedagogika. Praha,

13 metody, avšak odhalil její největší nedostatek, a to malé využívání lidského hlasu, jakožto nejpřirozenějšího hudebního projevu. Pierre van Hauwe se pokusil skloubit Orffovu metodu a Kodályovy principy v jednu metodickou práci Spelen met muziek. Zde je základem kolektivní tvořivé muzicírování za použití nenásilně vokálního principu Kodályovy metody a instrumentální improvizace z metody Carla Orffa. 9 (f) Česká Orffova škola Orffovými myšlenkami se nechali inspirovat i čeští hudební skladatelé Petr Eben a Ilja Hurník. Autoři staví na základech Orffovy tvořivé aktivity, ale prostřednictvím českých a moravských lidových písní, lidové poezie, říkadel. Ebenova a Hurníkova česká adaptace Orffovy školy, využití orffovského instrumentáře nebo alespoň některých tvořivých prvků této metody přineslo dílčí úspěchy v aktivizaci vyučovacího procesu v hodinách hudební výchovy na našich školách. Podařilo se aspoň částečně aktivizovat žáky s nízkou úrovní hudebnosti, jejichž počet v důsledku málo efektivních metod a forem práce, malého počtu vyučovacích hodin předmětu i některých sociálních příčin povážlivě vzrůstá. V praxi se tato improvizace týká především rytmické stránky rozvoje hudebnosti, hry na dětské bicí hudební nástroje, rytmické improvizace. 10 (g) Shinichi Suzuki Velice výraznou novátorskou metodou rozvoje hudebnosti dětí je Suzukiho metoda. Byla vytvořena po druhé světové válce japonským houslistou a pedagogem Shinichi Suzukim ( ). Tato metoda byla využívaná k výchově houslistů, posléze byla rozpracovaná i pro violoncello, klavír a flétnu. Hlavní myšlenkou není výchova profesionálních hudebníků, ale rozvoj tvořivých schopností a hudebnosti dětí. Suzuki nepřijímá děti na hudební školy na základě talentových zkoušek či talentového rozřazení, čímž chce docílit celkového hudebního rozvoje i u méně talentovaných dětí. Děti jsou přijímány od tří let, kdy se nejprve zabývají poslechem profesionálních nahrávek a hrou ostatních žáků. Později se právě s těmi ostatními žáky, které prve poslouchaly, pokouší o hru ve skupince v unisonu (v jednohlase) Sedlák František a kol. Nové cesty hudební výchovy. Praha, Sedlák, František a kol. Nové cesty hudební výchovy. Praha, 1983, str Popis této školy nalezneme v Didaktice hudební výchovy Jarmily Lasevičové. 11 Hra v unisonu byla zavedena i na pražské konzervatoři Mořicem Mildnerem ( ) a Antonínem Bennewitzem ( ). Od této metody bylo upuštěno pro její malou efektivitu. 13

14 Poslechem si žák utvoří představu o tónu a vypěstuje si návyk k poslechu. Žáci začínají s výukou hry na nástroj nejprve hrou zpaměti, a až poté se učí rozpoznávat noty. Systém učení not je takový, že zároveň při hře zpaměti již zvládnuté skladby se žák učí noty souběžným hraním dané skladby a pozorováním notového zápisu. V Suzukiho metodě se velmi důležitá role přikládá rodičům, kteří navštěvují hodiny společně s dětmi a s nimiž se také společně učí. Suzukiho myšlenka hlavní motivace dětí spočívá v kolektivní spolupráci žáků. Starší žáci jsou vzorem pro malé žáky a snaží se jim pomáhat a mladší žáci se chtějí starším přiblížit či vyrovnat. 12 (h) Genichi Kawakami Dalším populárním japonským systémem zaměřeným na rozvoj hudebnosti dětí, který byl rozšířen do Evropy, je Yamaha systém. Stejně jako Suzukiho metoda vychází z principů týmové práce. Tento systém založil Genichi Kawakami ( ). Název systému je odvozen od světoznámé firmy, kterou založil Torakusu Yamaha. V tomto systému jde o výuku skupinky žáků hry na klávesové nástroje (odtud název Yamaha systém souvislost s rozšířením Yamaha výrobků, především keyboardů klávesových nástrojů). Tento systém měl opět sloužit, podobně jako Suzukiho metoda, k rozvoji hudebnosti dětí v Japonsku více než k výchově profesionálních hudebníků. Dnes se tento systém zdokonalil a využívá se jako nástroj pro rozvoj hudební paměti, rytmického cítění, osvojování hudebních forem a jako nácvik improvizace žáků za použití keyboardu jako didaktické pomůcky, přičemž keyboarby mají sloužit jen jako prostředek k rozvoji hudebnosti vedle hry na plnohodnotný hudební nástroj. 13 (i) Yehudi Menuhin Další zajímavý námět pohledu hry na housle publikoval Yehudi Menuhin ( ). Do rukou se mi dostal slovenský překlad jeho díla Šesť hodín hry na husliach. Menuhin uvádí, že toto dílo může být prospěšné jak pro již hrajícího houslistu, tak pro houslistu začátečníka. Je to zajímavý pohled nácviku hry na housle, kdy se opírá o cviky inspirované jógou. Tento způsob nácviku bych spíše doporučila houslistům, kteří již mají zafixované základní návyky hry na housle, k podpoře celkového uvolnění a práce s tělem. 12 Holas, Milan. Hudební pedagogika. Praha, Ibid. 14

15 K úplnosti kapitoly bych ještě uvedla výčet některých dalších metod s odkazem na dílo Nové cesty hudební výchovy Františka Sedláka a kol. Jde především o metody francouzských hudebníků Amablea Maisse, jehož metoda spočívá v principu zapojení zrakového a sluchového vjemu, nebo Maurice Martenota, základem jehož metody je rytmické cítění a jeho přirozené zautomatizování. (j) Čeští autoři Nad konvenčností výukových metod se zamýšleli i někteří čeští pedagogové a snažili se obohatit nebo nahradit stávající výukové postupy novými myšlenkami. Jedná se především o tonální metodu Ladislava Daniela, která popírá funkčnost solmizačních slabik jako výukového prostředku (solmizační slabiky jsou málo konkrétní a nevyvolávají potřebnou představu výšky tónu) a nahrazuje je opěrnými písněmi. Tyto písně děti dobře znají a mohou si je snadno vybavit. Již řadu let je populární jeho Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. Ta je založena na seřazení dětských písní od nejjednodušších po složitější, jejichž prostřednictvím si děti osvojují základní znalosti not a rytmu. Dále jde o metodu Bohumila Čeňka, jenž je stoupencem a reformátorem Battkovy metody, nebo o metodu Štefana Kantora, která se snažila sjednotit současné intonační metody nebo další metodiky M. Doležila (reformátor Battkovy metody), Zdeňky Švábové a Viliama Fedora. Všechny tyto metody českých autorů jsou detailně zpracovány a uvedeny v knize Františka Sedláka a kolektivu, Nové cesty hudební výchovy. Tvorbu nových metodik v 20. století považuji za přínosnou především svým důrazem na žáka a používáním různých aktivizačních prvků a didaktických pomůcek. Na závěr této kapitoly bych chtěla uvést tezi: Není doba metodik, je doba pedagogů a aplikací. 14 Tím je myšleno, že metodika sama o sobě hrát na nástroj nenaučí. Nepostradatelná je zde role pedagoga, který respektuje žákovy individuální 14 Teze Mgr. Pavla Suka z přednášky v rámci Smyčcových sobot Konzervatoře Brno, duben

16 schopnosti, vytváří osobitý postoj žáků k hudbě a podporuje jejich specifické vlastnosti. Roli pedagoga se budu věnovat v následující kapitole. 16

17 3. OSOBNOST PEDAGOGA Pedagogovým základem jsou jeho pedagogické a umělecké dovednosti, úroveň verbální a nonverbální komunikace, stejně jako jeho celkový přístup k lidem a pozitivní myšlení. Základním předpokladem úspěšnosti a efektivity učitelovy práce je především jeho odborné vzdělání. A to nejen vzdělání hudební, ale i vzdělání pedagogickopsychologické. Dobrý pedagog by měl umět nejen předvést na patřičné úrovni konkrétní technický nebo umělecký problém, ale měl by dokázat aplikovat tyto postupy vedoucí k nápravě (odstranění) tohoto problému. Spolu s touto rovinou pedagogickou by měla být rozvíjena umělecká pohotovost pedagoga. Pedagog musí být také vybaven trpělivostí, ochotou naslouchat svým žákům a respektovat jejich individualitu a formující se hudební osobnost. Další důležitou roli při hudebně pedagogické komunikaci hrají i osobní vlastnosti učitele. Zejména je to úroveň jeho vystupování, jeho pedagogický takt, ale také schopnost sociálního kontaktu s žáky i ostatními členy pedagogického sboru. Jeho vystupování před žáky by mělo být věcné, stručné a zásadové. Pedagog by měl mít pohotový, srozumitelný a věcně i obsahově správný jazykový projev. Zejména k těm nejmenším žákům je nutné citlivě volit slovník tak, aby byl na jedné straně odborný a na straně druhé, aby se pedagog přiblížil dětskému chápání světa slov. V profesi hudebního pedagoga hraje také významnou roli šíře a hloubka všeobecného vzdělání (obecně kulturního, historického a estetického). Pedagog by se neměl orientovat jen na poznatky z hudby, ale i na širší uměnovědné a společenskokulturní poznatky. Pedagog by se měl snažit zařazovat předávané poznatky z hudby do historických souvislostí. Rovněž by měl sledovat nové poznatky metodických studií a vymýšlet nové možnosti, jak didakticky obohatit výuku dětem. Dále se zde musím zmínit i o pedagogových organizačních dovednostech. Mezi tyto dovednosti můžeme zařadit běžnou organizaci výchovně vzdělávacího procesu ve škole, to znamená přípravu učebních plánů, tvorbu učebních osnov, přípravy na hodiny apod. Mezi tyto dovednosti také mohou patřit přípravy, dramaturgie a realizace školních koncertů i vytipování nákupu odborné literatury. 17

18 4. MOTIVACE 4.1 Motivace obecně Z psychologického hlediska 15 můžeme motivaci chápat jako souhrn motivů (potřeb) vedoucích k určitému chování jedince. Přičemž rozlišujeme motivy primární a sekundární. Primární, nebo také biologické, motivy vedou k uspokojení základních životních potřeb (motiv hladu, žízně, potřeba dýchat, spát apod.). Sekundární motivy jsou pak motivy sociální a jsou jimi například potřeba jistoty a bezpečí, potřeba činnosti, potřeba sociálního styku, potřeba výkonu a společenského uznání atd. 4.2 Motivace při vyučování Motivace jako neoddělitelný aspekt lidského chování se promítá do všech lidských činností, tedy i do procesu vyučování a učení se. Přitom jde o motivaci na obou stranách, tedy o individuální motivaci pedagoga a žáka a o jejich vzájemnou motivaci, tedy o to, jak na sebe žák i pedagog působí navzájem. Motivy dlouhodobé, kterým se budu věnovat níže, mohou být ovlivněny motivy krátkodobými (aktuálními), které závisejí na momentálním psychickém a fyzickém stavu učitele a žáka (únava, nemoc), případně na jiných okolnostech. (a) Motivace pedagoga Motivací pedagoga může být např. potřeba uplatnit svůj pedagogický talent, dosáhnout kladných výsledků při práci s žákem (ty můžou být projeveny např. žákovou účastí a umístěním se na prestižní soutěži, ale i celkovou radostí z dobře vykonané práce, že se díky pedagogovým přičiněním zvyšuje a kultivuje osobnost člověka). Dále může jeho motivací být kladně vnímánsvýmokolím v rolipedagoga, svým učením a vystupováním získávat dobrou reputaci v očích kolegů a odborné veřejnosti apod. Nehledě na tyto subjektivní motivy, pedagogovým cílem by měl být v první řadě žák coby lidská bytost. Tedy, kladně působit na žákovu osobnost a zvláště svým vlastním příkladem přispět k utváření žákovy osobnosti a vychovávat z něj člověka, který má kladný vztah k hudbě a umění vůbec. 15 Kol. Pedagogika I. Ostrava : PdF OU,

19 (b) Motivace žáka Oproti tomu motivace žáka nemusí být zpočátku uvědomělá nebo vyhraněná. Vzhledem k tomu, že malé dítě je většinou přihlášeno do ZUŠ svými rodiči, projevuje se v tomto kroku spíše motivace rodičů. Může jít o motivaci opodstatněnou, tj. v dítěti je rozpoznán hudební talent a dítě samo jeví o hudbu a konkrétní nástroj zájem. Stejně však může jít o motivaci neopodstatněnou, kdy rodiče promítají do svého dítěte své nenaplněné ambice nebo přesvědčení, že toto je správná cesta pro jejich dítě bez ohledu na to, zda dítě talent má, či nemá, a zda jeví, nebo nejeví zájem se vyučování aktivně účastnit. Od toho se potom odvíjí motivace dítěte, které je (většinou nově) postaveno do role žáka. V případě kladně motivovaného dítěte se pedagogovi spolupracuje snadněji, což se potom zákonitě projeví ve výsledku jejich práce. Kdežto v případě negativně motivovaného dítěte je třeba, aby pedagog vyvinul velké úsilí pro to, aby žákův postoj změnil. Zde je důležité nepřipustit frustraci žáka ani svou. Zvláště tady můžou být uplatněny motivy uznání a motivy úspěchu. Je důležité, aby úspěch a ocenění byly chápány učitelem a žáky obdobně, tedy aby úspěch žák jako úspěch uznával a prožíval. A také jde o to, aby škála pochval byla co největší. Vedle pochval může učitel operovat i s tresty. Rozhodně je však žádoucí je potlačit do pozice výjimečnosti a neobvyklosti, neboť přílišné používání trestů působí demotivačně. Demotivačně také působí ponižování žáka, urážky, nadávky nebo špatné známky či černé puntíky. Co se týče motivace u žáků s menší mírou hudebního talentu, je potřeba jejich úspěchy doslova uměle vytvářet, a z nich pak postupnými kroky budovat úspěchy skutečné. Tam, kde je konečný výkon problematický, je možné kladně hodnotit pouze samotný proces. Doprovázet takové výsledky kladným hodnocením je nezbytné, neboť to je základním principem kladné motivace. Když shrneme výše uvedené, pedagog a žák jsou jak vůči předmětu výuky, tak vůči sobě nějak motivováni. Tyto motivace jsou pak základem vztahu, který si mezi sebou učitel a žák vytvoří. Vždy je samozřejmě žádoucí, aby tento vztah byl co nejvíce kladný. 19

20 4.3 Hodnocení jako prostředek kladné motivace žáka Jak jsem již nastínila výše, nedílnou součástí veškeré výuky je hodnocení žáků. Cílem klasifikace je rozdělit a ohodnotit žáky podle kvality a kvantity osvojených vědomostí, dovedností a návyků. Rovněž sledujeme schopnost žáka aplikovat tyto poznatky nebo dovednosti ve své další práci. Také se zohledňuje jejich míra samostatnosti, aktivity a zájmu. (a) Hodnocení známkami Hodnotit můžeme v klasickém slova smyslu, tedy známkami, nebo slovně. V případě tradičního hodnocení známkami se na základních uměleckých školách většinou používá čtyřstupňová stupnice známek. První klasifikační stupeň bývá udělen žákům, kteří si osvojili v plné hloubce a šířce předepsanou látku, samostatně přistupují k realizaci jednotlivých hudebních činností a projevují dlouhodobý a spontánní zájem o obor. Druhý klasifikační stupeň označuje obvykle žáky, kteří mají velmi dobré předpoklady pro jednotlivé hudební činnosti, požadavky učitele v podstatě plní, avšak s menší aktivitou, soustředěností, či soustavností. Občas se dopouštějí drobnějších chyb a jejich zájem o obor nebývá zcela spontánní. Průměrné žáky vyžadující zvláštní péči učitele většinou klasifikujeme třetím stupněm. Jde o žáky, kteří pracují nesoustavně, nesoustředěně a jejichž znalosti, dovednosti a návyky nedosahují patřičné úrovně. Jejich aktivita při hudebních činnostech bývá poměrně nízká a postrádá spontaneitu. Někdy však může jít i o žáky s nízkou úrovní hudebních schopností, která je ale kompenzována poměrně značným volním úsilím. Čtvrtý klasifikační stupeň většinou udělujeme žákům s nízkou úrovní hudebních schopností, kteří navzdory individuální péči pedagoga nejsou schopni soustavně pracovat a jejíchž celkový hudební vývoj zaostává za ostatními žáky. Tito žáci mají obvykle i nižší pracovní morálku a většinou i celkově malé předpoklady pro profesní uplatnění. 16 Takto přísné hodnocení žáků bych nepovažovala za příliš vhodné pro základní umělecké školy. Jako vhodnější místo pro aplikování tohoto hodnocení považuji střední školy pedagogické se zaměřením na hudební výchovu anebo konzervatoře. Děti na ZUŠ bychom takovýmto hodnocením snadno odradili od snahy hry na nástroj a mohl by to být příklad právě negativní motivace, tedy demotivace. 16 Holas, Milan. Hudební pedagogika. Praha, 2004, str

21 (b) Slovní hodnocení Další možností je slovní, písemné nebo ústní, hodnocení žáků, které se stává v poslední době stále více populární. V naší zemi se začalo používat spolu se vznikem alternativních škol počátkem 20. století a pomalu se začleňuje i do běžných školních systémů, zvláště na prvních stupních základních škol a proniká do hodnocení i na ZUŠ. Do slovního hodnocení řadíme pochvaly a pokárání, odměny a tresty. Z toho vyplývá, že i hodnocení se dá pozitivně využít k motivaci žáků a odstraňování nedostatků při hodnocení jejich práce, a to vzhledem k nuancím, které je schopno lépe a přesněji vyjádřit než vyjádření známkou. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení vzdělávacích výsledků žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup k učení (cvičení) a naznačení dalšího rozvoje žáka. Při slovním hodnocení pedagog postupuje od kladných sdělení a pochval k sdělením o nedostatcích a neúspěších. Po vyslechnutí úkolu vycházíme nejdříve ze všeho pozitivního. Některým učitelům se zdá, že práci urychlí okamžitým výčtem všech nedostatků a návodem k jejich odstranění. Bývá to právě naopak. 17 Sdělení o nedostatcích žáka by mělo obsahovat zdůvodnění tohoto hodnocení a doporučení, jak předcházet dalším případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Pedagog může vhodně kombinovat slovní hodnocení s hodnocením klasifikačními stupni, a dosahovat tak motivačního působení na žáka pro další období. Je třeba ještě podotknout, že slovní hodnocení musí být realizováno systematicky, cílevědomě a srozumitelně pro rodiče i pro žáky samotné. Musí obsahovat objektivní informace o momentálním stupni rozvoje jednotlivých složek hudebního nadání žáků i o příčinách možného neúspěchu. Slovním hodnocením může pedagog odstranit motivační prvek známek učím se, cvičím, abych měl/a jedničky, ale můžeme tím podpořit touhu žáka po vědění a dovednostech. Hodnocení práce žáka je pro pedagoga vždy nesnadný úkol a nelze hodnotit žáka bez předchozího hlubšího zamyšlení. Známky či slovní hodnocení mohou žáka kladně pobídnout a motivovat k další práci, nebo naopak mu vzít chuť se jakkoliv 17 Vlasáková, Alena. Klavírní pedagogika. Praha, 2003, str

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 2.období/ 4. 5. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k porozumění

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Učební osnovy II I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci PŘÍLOHA č. 1 Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci muž žena 1. Věk: do 30 let 30 40 let 40 50 let 50 a více 2. Délka členství ve sboru?... 3. Jak jste se stal členem? vlastní zájem a iniciativa

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více