POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-35"

Transkript

1 Evropský parlament Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 2015/2097(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-35 Iratxe García Pérez (PE v01-00) Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (2015/2097(INI)) AM\ doc PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /2 AM\ doc

3 1 Michaela Šojdrová Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že cíl stanovený ve strategii Evropa 2020, kterým bylo dosáhnout celkové míry zaměstnanosti ve výši 75 %, byl u mužů již splněn, ale je nepravděpodobné, že bude do roku 2020 dosažen i u žen (v současné době 63,5 %), pokud se zásadním způsobem nezlepší opatření na podporu zapojování žen na trhu práce, a to převážně prostřednictvím balíčků politických opatření rozdělujících pracovní zátěž ve vztahu k rodině a domácím pracím rovnoměrně mezi ženy a muže; A. vzhledem k tomu, že cíl stanovený ve strategii Evropa 2020, kterým bylo dosáhnout celkové míry zaměstnanosti ve výši 75 %, byl u mužů již splněn, ale je nepravděpodobné, že bude do roku 2020 dosažen i u žen (v současné době 63,5 %), pokud nebudou přijata rozsáhlá opatření, která umožní ženám a matkám sladit rodinný a pracovní život a zvýšit účast žen na trhu práce prostřednictvím podpory jejich návratu do pracovního života po skončení mateřské a rodičovské dovolené; 2 Monika Vana Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že cíl stanovený ve strategii Evropa 2020, kterým bylo dosáhnout celkové míry zaměstnanosti ve výši 75 %, byl u mužů již splněn, ale je nepravděpodobné, že bude do roku 2020 dosažen i u žen (v současné době 63,5 %), pokud se zásadním způsobem nezlepší opatření na podporu zapojování žen na trhu práce, a to převážně prostřednictvím balíčků politických opatření rozdělujících pracovní zátěž ve vztahu k rodině a domácím pracím rovnoměrně mezi ženy a muže; A. vzhledem k tomu, že cíl stanovený ve strategii Evropa 2020, kterým bylo dosáhnout celkové míry zaměstnanosti ve výši 75 %, byl u mužů již splněn, ale s nejvyšší pravděpodobností nebude do roku 2020 dosažen u žen (v současné době 63,5 %), pokud se zásadním způsobem nezlepší opatření na podporu zapojování žen na trhu práce, a to převážně prostřednictvím balíčků politických opatření rozdělujících pracovní zátěž ve vztahu k rodině a domácím pracím rovnoměrně mezi ženy a muže; AM\ doc 3/3 PE v01-00

4 3 Iratxe García Pérez Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že cíl stanovený ve strategii Evropa 2020, kterým bylo dosáhnout celkové míry zaměstnanosti ve výši 75 %, byl u mužů již splněn, ale je nepravděpodobné, že bude do roku 2020 dosažen i u žen (v současné době 63,5 %), pokud se zásadním způsobem nezlepší opatření na podporu zapojování žen na trhu práce, a to převážně prostřednictvím balíčků politických opatření rozdělujících pracovní zátěž ve vztahu k rodině a domácím pracím rovnoměrně mezi ženy a muže; A. vzhledem k tomu, že cíl stanovený ve strategii Evropa 2020, kterým bylo dosáhnout celkové míry zaměstnanosti ve výši 75 %, byl u mužů již splněn, ale je nepravděpodobné, že bude do roku 2020 dosažen i u žen (v současné době 63,5 %), pokud se zásadním způsobem nezlepší opatření na podporu zapojování žen na trhu práce, a to převážně prostřednictvím balíčků politických opatření rozdělujících pracovní zátěž ve vztahu k domácím pracím a péči o děti a ostatní závislé osoby rovnoměrně mezi ženy a muže; Or. es 4 Michaela Šojdrová Bod odůvodnění A a (nový) Aa. vzhledem k tomu, že mateřství a péči o matky se nedostává dostatečného uznání a nepovažují se za ekvivalent účasti na trhu práce, takže vzniká tlak na matky, aby dávaly přednost kariéře před mateřstvím; 5 Viorica Dăncilă PE v /4 AM\ doc

5 Bod odůvodnění A a (nový) Aa. vzhledem k tomu, že rodinné politiky by měly přispívat k dosažení rovnosti žen a mužů a je třeba na ně pohlížet v souvislosti s demografickými změnami, následky stárnutí obyvatelstva, snižováním generačních rozdílů, podporou účasti žen v pracovním procesu a rozdělením rodinných povinností mezi ženy a muže; Or. ro 6 Inês Cristina Zuber Bod odůvodnění A a (nový) Aa. vzhledem k tomu, že v různých zemích EU s nízkou porodností by ženy a páry chtěly mít děti, avšak brání jim v tom okolnosti, které si samy nezvolily, totiž zhoršování životních a pracovních podmínek v důsledku takzvaných úsporných opatření, které vytvářejí nezaměstnanost a nejistotu v zaměstnání a vedou k neexistenci a porušování práv spojených s mateřstvím a rodičovstvím na pracovišti, zvyšují náklady na základní zboží a služby, ničí veřejné služby a ztěžují přístup k zařízením péče o děti; Or. pt 7 Viorica Dăncilă AM\ doc 5/5 PE v01-00

6 Bod odůvodnění A b (nový) Ab. vzhledem k tomu, že opatření, která mají motivovat muže, aby přebírali rovný díl rodinných povinností, dosud v mnoha členských státech nepřinesla uspokojivé výsledky; Or. ro 8 Monika Vana Bod odůvodnění B B. vzhledem k tomu, že existují důkazy o tom, že neplacené či málo placené dovolené z rodinných důvodů jsou zřídka využívány a že otcové rodin čerpají pouze malou část rodičovské dovolené, pokud jde o rodinné, převoditelné nároky; vzhledem k tomu, že pobírá-li rodič na rodičovské dovolené příspěvek ve výši blížící se nebo odpovídající výši jeho mzdy, využívají nepřevoditelnou dovolenou často oba rodičové; B. vzhledem k tomu, že existují důkazy o tom, že neplacené či málo placené dovolené z rodinných důvodů jsou zřídka využívány a že otcové rodin představují pouze malou menšinu mezi rodiči, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, pokud se u těchto období jedná o rodinné, převoditelné nároky; vzhledem k tomu, že pobírá-li rodič na rodičovské dovolené příspěvek ve výši blížící se nebo odpovídající výši jeho mzdy, využívají nepřevoditelnou dovolenou často oba rodičové; 9 Michaela Šojdrová Bod odůvodnění B a (nový) PE v /6 AM\ doc

7 Ba. vzhledem k tomu, že cílem je zmenšit stále existující rozdíly v platech, příjmech a důchodech žen a mužů, a tím omezit i nerovnost v přístupu žen k finančním zdrojům v průběhu života a snížit riziko chudoby ve stáří, které ženám v současné době hrozí ve vysoké míře; 10 Iratxe García Pérez Bod odůvodnění C C. vzhledem k tomu, že podle údajů Eurostatu za rok 2010 (EU 28) bylo z přibližně rodičů, kteří čerpali rodičovskou dovolenou v daném roce, žen a jenom mužů; C. vzhledem k tomu, že podle údajů Eurostatu za rok 2010 (EU 28) bylo z přibližně rodičů, kteří čerpali rodičovskou dovolenou v daném roce, žen a jenom mužů; tj. muži tvoří pouze 2,7 %; Or. es 11 Iratxe García Pérez Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, rozdíly mezi muži a ženami, pokud jde o čerpání mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené, jsou tak vysoké, že v oblasti péče o děti a účasti žen na trhu práce lze hovořit o zjevné diskriminaci na základě pohlaví; Or. es AM\ doc 7/7 PE v01-00

8 12 Monika Vana Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že pokud mají rodiče stejného pohlaví dosáhnout rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem, je velmi důležitá adekvátní individuální rodičovská dovolená s kompenzací; 13 Michaela Šojdrová Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že nejlepším způsobem, jak dosáhnout minimálních společných norem rodičovské dovolené, je rámcová dohoda mezi sociálními partnery odpovídající zásadě subsidiarity a že další regulační úsilí v této oblasti by se mohlo ukázat jako kontraproduktivní; 14 Inês Cristina Zuber Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že je velmi důležité, aby ženy měly právo na zaměstnání s patřičnými právy a právo na mateřství, PE v /8 AM\ doc

9 aniž by za to byly penalizovány, protože ženy jsou nadále nejhůře postiženy a nejvíce trpí diskriminací; vzhledem k tomu, že příklady této diskriminace zahrnují nátlak zaměstnavatelů při pohovorech na pracovní místa, kdy jsou jim - s cílem ovlivnit jejich rozhodování - kladeny otázky, zda mají děti a kolik jim je, a rovněž větší zájem zaměstnavatelů o ženy, které děti nemají, neboť jsou "více dostupné", a rovněž rostoucí ekonomický a pracovní tlak na zaměstnané ženy, aby nečerpaly mateřskou dovolenou; Or. pt 15 Monika Vana Bod odůvodnění C b (nový) Cb. vzhledem k tomu, že ženy, které tím, že si vybírají rodičovskou dovolenou, uplatňují své právo na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jsou při návratu na pracovní trh stigmatizovány, což vede k tomu, že jejich pracovní podmínky jsou méně příznivé a pracovní smlouvy nejisté; 16 Inês Cristina Zuber Bod odůvodnění C b (nový) Cb. vzhledem k tomu, že mnozí zaměstnanci, jejichž pracovní poměr je AM\ doc 9/9 PE v01-00

10 nejistý, nemají právo na rodičovskou dovolenou; Or. pt 17 Iratxe García Pérez Bod 1 1. vyzývá sociální partnery, aby na základě návrhu zprávy o provádění uznali, že směrnice EU o rodičovské dovolené nedosáhla svých cílů z hlediska rovnováhy pracovního a soukromého života, zapojení žen na trhu práce, demografických změn a mužského podílu na výkonu domácích prací; 1. vyzývá sociální partnery, aby na základě návrhu zprávy o provádění uznali, že směrnice EU o rodičovské dovolené nedosáhla svých cílů z hlediska rovnováhy pracovního a soukromého života, zapojení žen na trhu práce, demografických změn a mužského podílu na výkonu domácích prací, včetně péče o děti a ostatní závislé osoby, což je selhání, které popírá zásady a hodnoty EU v oblasti rovnosti pohlaví; Or. es 18 Michaela Šojdrová Bod 1 1. vyzývá sociální partnery, aby na základě návrhu zprávy o provádění uznali, že směrnice EU o rodičovské dovolené nedosáhla svých cílů z hlediska rovnováhy pracovního a soukromého života, zapojení žen na trhu práce, demografických změn a mužského podílu na výkonu domácích prací; 1. vyzývá sociální partnery, aby na základě návrhu zprávy o provádění uznali, že směrnice EU o rodičovské dovolené má určité limity, pokud jde o dosažení jejích cílů z hlediska rovnováhy pracovního a soukromého života, zapojení žen na trhu práce, demografických změn a mužského podílu na výkonu domácích prací; PE v /10 AM\ doc

11 19 Viorica Dăncilă Bod 1 1. vyzývá sociální partnery, aby na základě návrhu zprávy o provádění uznali, že směrnice EU o rodičovské dovolené nedosáhla svých cílů z hlediska rovnováhy pracovního a soukromého života, zapojení žen na trhu práce, demografických změn a mužského podílu na výkonu domácích prací; 1. vyzývá sociální partnery, aby na základě návrhu zprávy o provádění uznali, že směrnice EU o rodičovské dovolené nedosáhla svých cílů z hlediska rovnováhy pracovního a soukromého života, zapojení žen na trhu práce, demografických změn a mužského podílu na výkonu domácích prací, a soudí proto, že je třeba přijmout účinnější opatření, která by vytvářela pobídky k rovnoměrnějšímu rozdělení rodinných povinností mezi ženy a muže; Or. ro 20 Michaela Šojdrová Bod 2 2. zastává názor, že sociální partneři by měli použít doložku o přezkumu; vyzývá k tomu, aby byla provedena revize směrnice a aby byla zároveň přijata opatření, jimiž se zavedou odpovídající a pobídkové finanční náhrady při ztrátě příjmu rodičů čerpajících rodičovskou dovolenou, s cílem zajistit sociální a hospodářský blahobyt rodin a podporovat čerpání rodičovské dovolené otci; 2. vyzývá k další diskusi o této směrnici v souvislosti s nedávno přijatým pracovním dokumentem útvarů Komise "Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech " a k vydání doporučení ohledně opatření, jimiž se zavedou odpovídající a pobídkové finanční náhrady při ztrátě příjmu rodičů čerpajících rodičovskou dovolenou, s cílem zajistit sociální a hospodářský blahobyt rodin; AM\ doc 11/11 PE v01-00

12 21 Inês Cristina Zuber Bod 2 2. zastává názor, že sociální partneři by měli použít doložku o přezkumu; vyzývá k tomu, aby byla provedena revize směrnice a aby byla zároveň přijata opatření, jimiž se zavedou odpovídající a pobídkové finanční náhrady při ztrátě příjmu rodičů čerpajících rodičovskou dovolenou, s cílem zajistit sociální a hospodářský blahobyt rodin a podporovat čerpání rodičovské dovolené otci; 2. zastává názor, že sociální partneři by měli použít doložku o přezkumu; vyzývá k tomu, aby byla provedena revize směrnice, jež zaručí, že příspěvky při rodičovské dovolené budou vždy přidělovány ve 100 % výši vůči referenčnímu platu, s cílem zajistit sociální a hospodářský blahobyt rodin a podporovat čerpání rodičovské dovolené otci; Or. pt 22 Monika Vana Bod 2 2. zastává názor, že sociální partneři by měli použít doložku o přezkumu; vyzývá k tomu, aby byla provedena revize směrnice a aby byla zároveň přijata opatření, jimiž se zavedou odpovídající a pobídkové finanční náhrady při ztrátě příjmu rodičů čerpajících rodičovskou dovolenou, s cílem zajistit sociální a hospodářský blahobyt rodin a podporovat čerpání rodičovské dovolené otci; 2. zastává názor, že sociální partneři by měli použít doložku o přezkumu; vyzývá k tomu, aby byla provedena revize směrnice a aby byla zároveň přijata opatření, jimiž se zavedou odpovídající a pobídkové finanční náhrady při ztrátě příjmu rodičů čerpajících rodičovskou dovolenou, s cílem zajistit sociální a hospodářský blahobyt rodin a podporovat čerpání rodičovské dovolené otci; zdůrazňuje, že při jakékoli příští revizi směrnice je třeba zaujmout ucelený přístup zahrnující mateřskou, otcovskou i rodičovskou dovolenou; PE v /12 AM\ doc

13 23 Iratxe García Pérez Bod 2 a (nový) 2a. žádá Komisi, aby zvážila zahrnutí mateřské, otcovské a rodičovské dovolené do jediné směrnice, neboť tyto druhy dovolené mají stejný důvod, totiž narození či adopci dítěte a to, že rodiče musí o své děti řádně pečovat; Or. es 24 Michaela Šojdrová Bod 3 3. zdůrazňuje, že nástroje prorodinné politiky, jako je např. rodičovská dovolená, by měly být koncipovány jako individuální nepřenosné nároky, aby se tak zejména u mužů zlepšila jejich účinnost a míra čerpání, což v konečném důsledku povede ke spravedlivějšímu postavení žen a mužů na trhu práce a snížení diskriminačních účinků, která mají delší období nečinnosti na trhu práce na ženy čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou; zdůrazňuje potřebu vyváženého rozdělení nepřenosné rodičovské dovolené mezi oba rodiče; v této souvislosti žádá, aby se minimální nárok prodloužil ze čtyř na šest měsíců; 3. zdůrazňuje, že nástroje prorodinné politiky, jako je např. rodičovská dovolená, by měly být koncipovány tak, aby se zvýšila míra čerpání, což v konečném důsledku povede k tomu, že rodiče budou více ceněni a jejich ekonomická i sociální situace bude lepší; podotýká, že čtyřměsíční délku minimálního nároku stanovenou v rámcové dohodě je třeba zachovat; 25 Inês Cristina Zuber AM\ doc 13/13 PE v01-00

14 Bod 3 3. zdůrazňuje, že nástroje prorodinné politiky, jako je např. rodičovská dovolená, by měly být koncipovány jako individuální nepřenosné nároky, aby se tak zejména u mužů zlepšila jejich účinnost a míra čerpání, což v konečném důsledku povede ke spravedlivějšímu postavení žen a mužů na trhu práce a snížení diskriminačních účinků, která mají delší období nečinnosti na trhu práce na ženy čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou; zdůrazňuje potřebu vyváženého rozdělení nepřenosné rodičovské dovolené mezi oba rodiče; v této souvislosti žádá, aby se minimální nárok prodloužil ze čtyř na šest měsíců; 3. zdůrazňuje, že nástroje prorodinné politiky, jako je např. rodičovská dovolená, by měly být koncipovány jako individuální nepřenosné nároky, aby se tak zejména u mužů zlepšila jejich účinnost a míra čerpání, což v konečném důsledku povede ke spravedlivějšímu postavení žen a mužů na trhu práce a snížení diskriminačních účinků, která mají delší období nečinnosti na trhu práce na ženy čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou; zastává názor, že členské státy by měly definovat způsob, jak by bylo možné dovolenou rozdělit nebo čerpat současně, a to v souladu s výsledky konzultací s ženskými organizacemi a s odbory, podle nichž by tyto systémy neměly ohrožovat již existující sociální práva; v této souvislosti žádá, aby se minimální nárok prodloužil ze čtyř na šest měsíců; zdůrazňuje, že v souladu s návrhem Parlamentu ze dne 20. října 2010 o změně směrnice 92/85/EHS třeba je zvážit stanovení minimální povinné dovolené pro matky po porodu; Or. pt 26 Monika Vana Bod 3 3. zdůrazňuje, že nástroje prorodinné politiky, jako je např. rodičovská dovolená, by měly být koncipovány jako individuální nepřenosné nároky, aby se tak zejména u mužů zlepšila jejich účinnost a míra čerpání, což v konečném důsledku povede 3. zdůrazňuje, že nástroje pro zajištění rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem, jako je např. rodičovská dovolená, by měly být koncipovány jako individuální nepřenosné nároky s přiměřenou výši náhradního příjmu, aby se tak zejména u PE v /14 AM\ doc

15 ke spravedlivějšímu postavení žen a mužů na trhu práce a snížení diskriminačních účinků, která mají delší období nečinnosti na trhu práce na ženy čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou; zdůrazňuje potřebu vyváženého rozdělení nepřenosné rodičovské dovolené mezi oba rodiče; v této souvislosti žádá, aby se minimální nárok prodloužil ze čtyř na šest měsíců; mužů zlepšila jejich účinnost a míra čerpání, což v konečném důsledku povede k odstranění rozdílů v platech mezi ženami a muži a ke spravedlivějšímu postavení žen a mužů na trhu práce a snížení diskriminačních účinků, která mají delší období nečinnosti na trhu práce na ženy čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou; zdůrazňuje potřebu vyváženého rozdělení nepřenosné rodičovské dovolené mezi oba rodiče; v této souvislosti žádá, aby se minimální nárok prodloužil ze čtyř na šest měsíců; 27 Iratxe García Pérez Bod 3 3. zdůrazňuje, že nástroje prorodinné politiky, jako je např. rodičovská dovolená, by měly být koncipovány jako individuální nepřenosné nároky, aby se tak zejména u mužů zlepšila jejich účinnost a míra čerpání, což v konečném důsledku povede ke spravedlivějšímu postavení žen a mužů na trhu práce a snížení diskriminačních účinků, která mají delší období nečinnosti na trhu práce na ženy čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou; zdůrazňuje potřebu vyváženého rozdělení nepřenosné rodičovské dovolené mezi oba rodiče; v této souvislosti žádá, aby se minimální nárok prodloužil ze čtyř na šest měsíců; 3. zdůrazňuje, že nástroje prorodinné politiky, jako je např. rodičovská dovolená, by měly být koncipovány jako individuální nepřenosné nároky, aby tak byla naplněna klíčová zásada sociálních nároků, totiž že tyto dávky jsou poskytovány na individuálním základě, jako je tomu u všech ostatních dávek spojených se zaměstnáním, tj. nárok na dovolenou, nemocenskou dovolenou či volno z jiných důvodů, a u dávek v nezaměstnanosti, a aby se zvýšila jejich účinnost a míra čerpání, zejména u mužů, což v konečném důsledku povede ke spravedlivějšímu postavení žen a mužů na trhu práce a snížení diskriminačních účinků, která mají delší období nečinnosti na trhu práce na ženy čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou; žádá Komisi a členské státy, aby stanovily standardní nárok na dovolenou ve stejné délce pro oba rodiče, který by byl zásadně nepřenosný a nebyl by spojen s žádným snížením platu; AM\ doc 15/15 PE v01-00

16 zdůrazňuje potřebu vyváženého rozdělení nepřenosné rodičovské dovolené mezi oba rodiče; žádá, aby se minimální nárok prodloužil ze čtyř na šest měsíců; Or. es 28 Iratxe García Pérez Bod 3 a (nový) 3a. žádá Komisi a členské státy, aby zvážily, zda by bylo napříště možné platit mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou ve stejné výši, přičemž výchozím bodem by mohla být ustanovení směrnice 92/85/EHS o mateřské dovolené; Or. es 29 Viorica Dăncilă Bod 4 4. zdůrazňuje, že větší soudržnost a dostupnost systémů dovolené v členských státech (pokrývající mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou) zvyšuje míru čerpání dovolené a celkovou účinnost souborů politických opatření na podporu rodin. 4. zdůrazňuje, že větší soudržnost a dostupnost systémů dovolené v členských státech (pokrývající mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou) zvyšuje míru čerpání dovolené a celkovou účinnost souborů politických opatření na podporu rodin; zdůrazňuje, že k tomu, aby zaměstnanci mohli uplatňovat své právo na rodičovskou dovolenou, musí členské státy nebo sociální partneři přijmout nezbytná opatření na ochranu zaměstnanců před méně příznivým PE v /16 AM\ doc

17 zacházením nebo propuštěním z důvodů podání žádosti o rodičovskou dovolenou nebo čerpání rodičovské dovolené; Or. ro 30 Iratxe García Pérez Bod 4 a (nový) 4a. lituje, že Rada nedokáže dospět k dohodě a prolomit patovou situaci při projednávání návrhu na změnu směrnice o mateřské dovolené a že se Komise pět let po schválení v Evropském parlamentu rozhodla tento návrh stáhnout; žádá Komisi, aby svůj plán předložila co nejdříve, čímž umožní "Nový začátek s cílem řešit problém rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, kterému čelí pracující rodiny" - dokument, který má podle plánu Komise nahradit výše uvedený návrh na změnu směrnice o mateřské dovolené a má obsahovat balíček legislativních i nelegislativních opatření týkajících se sladění rodinného a pracovního života; trvá na tom, že se jedná o oblast, v níž Komise musí předložit legislativní návrhy; Or. es 31 Monika Vana Bod 4 a (nový) 4a. zdůrazňuje význam veřejného sektoru AM\ doc 17/17 PE v01-00

18 jako zaměstnavatele, který je v tomto ohledu průkopníkem, neboť více mužů ve veřejném sektoru čerpá rodičovskou dovolenou a v zásadě platí, že ve veřejném sektoru v EU je úroveň ochrany vyšší než v soukromém sektoru; 32 Inês Cristina Zuber Bod 4 a (nový) 4a. zdůrazňuje, že každý by měl mít právo na rodičovskou dovolenou bez diskriminace, a to bez ohledu na typ pracovní smlouvy otce či matky; Or. pt 33 Monika Vana Bod 4 b (nový) 4b. vyzývá členské státy a Komisi, aby za účelem zlepšení přístupu ke spravedlnosti v případech diskriminace a protiprávního propuštění v souvislosti se sladěním rodinného a pracovního života zajistily účinný soudní systém a zvyšovaly společenské povědomí o právech a možnostech nápravy ve vztahu ke sladění rodinného a pracovního života; PE v /18 AM\ doc

19 34 Inês Cristina Zuber Bod 4 b (nový) 4b. vzhledem k tomu, že je třeba zaručit také jiné tyty rodičovského volna, například je třeba vytvořit zvláštní formu mateřské dovolené v případě předčasného porodu po dobu, kdy novorozenec zůstává v nemocnici, a to s platbou ve výši 100 % příslušného příspěvku vycházejícího z referenčního platbu, a rovněž je třeba vytvořit dovolenou, kdy porod probíhá za podmínek vyžadujících hospitalizaci; Or. pt 35 Inês Cristina Zuber Bod 4 c (nový) 4c. považuje za zásadní, aby členské státy zajistily dostupnost nezbytných zdrojů na inspekce za účelem ověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy na ochranu práv rodičů; Or. pt AM\ doc 19/19 PE v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0076/1. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0076/1. Pozměňovací návrh 4.5.2016 A8-0076/1 1 Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2097(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2097(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 2015/2097(INI) 11.12.2015 NÁVRH ZPRÁVY o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 2. 2010 2008/0193(COD) KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 Návrh zprávy (PE430.593v01-00) Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Příloha č.6 EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Na Evropské úrovni jsou nyní velmi aktuálním tématem rodiče, jejich minimální nároky na mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou i práva

Více

PŘIJATÉ TEXTY. s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 3 a článek 5 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJATÉ TEXTY. s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 3 a článek 5 Smlouvy o Evropské unii, Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(2016)0226 Rámcová dohoda o rodičovské dovolené Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2016 o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března

Více

SMĚRNICE RADY 2010/18/EU

SMĚRNICE RADY 2010/18/EU 18.3.2010 Úřední věstník Evropské unie L 68/13 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE,

Více

A7-0032/87

A7-0032/87 13. 10. 2010 A7-0032/87 87 Bod odůvodnění 9 (9) Vzhledem ke zranitelnosti těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, je nezbytné, aby měly tyto zaměstnankyně nárok

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (OR. en) 16945/09 SOC 754

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (OR. en) 16945/09 SOC 754 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (OR. en) 16945/09 SOC 754 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 17. 9. 2010 2010/2018(INI) KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7 Návrh zprávy Britta Thomsen (PE442.875v01-00) Ženy zaměstnané za nejistých

Více

Předsednictví předložilo návrh závěrů Rady o rovných příležitostech pro ženy a muže z hlediska příjmů: odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů.

Předsednictví předložilo návrh závěrů Rady o rovných příležitostech pro ženy a muže z hlediska příjmů: odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů. Rada Evropské unie Brusel 4. června 2015 (OR. en) 9302/15 SOC 371 GENDER 7 PENS 4 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada 8610/15 SOC

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 21. listopadu 2011 (23.11) (OR. en) 17029/11 Interinstitucionální spis: 2008/0193 (COD) SOC 1002 SAN 246 CODEC 2061

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 21. listopadu 2011 (23.11) (OR. en) 17029/11 Interinstitucionální spis: 2008/0193 (COD) SOC 1002 SAN 246 CODEC 2061 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. listopadu 2011 (23.11) (OR. en) 17029/11 Interinstitucionální spis: 2008/0193 (COD) SOC 1002 SAN 246 CODEC 2061 ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_xxx_maternity_leave.en.pdf 2

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_xxx_maternity_leave.en.pdf 2 Podkladový dokument Účel této veřejné konzultace V srpnu 2015 Komise zveřejnila plán realizace iniciativy s názvem A new start to address the challenges of work-life balance faced by working families (nový

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7. Hospodářský a měnový výbor 2008/2171(INI)

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7. Hospodářský a měnový výbor 2008/2171(INI) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 2008/2171(INI) 27. 10. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7 Jorgo Chatzimarkakis (PE412.301v01-00) k obchodním a hospodářským vztahům s Čínou (2008/2171(INI))

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

(24. týden) N 036 / 11

(24. týden) N 036 / 11 N 036 / 11 11. funkční období N 036 / 11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (24. týden)

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-9 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 27.1.2016 2015/2194(DEC) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-9 Monica Macovei (PE575.094v01-00) k udělení absolutoria za plnění rozpočtu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.10.2008 KOM(2008) 635 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

STANOVISKO. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2210(INI) 3.3.2015. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

STANOVISKO. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2210(INI) 3.3.2015. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 2014/2210(INI) 3.3.2015 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k rodinným podnikům

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

ze dne 23. září 2002, (Text s významem pro EHP)

ze dne 23. září 2002, (Text s významem pro EHP) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému

Více

Hospodářský a měnový výbor NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Hospodářský a měnový výbor NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19.11.2012 2012/2234(INI) NÁVRH STANOVISKA Hospodářského a měnového výboru pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci k Agendě pro přiměřené, udržitelné

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 25. 3. 2011 2011/2051(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 Czesław Adam Siekierski (PE460.746v01-00) Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 22-207

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 22-207 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 16. 12. 2011 2011/0190(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 22-207 Návrh zprávy Satu Hassi (PE475.799v01-00) Evropského

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. října 2008 (16.10) (OR. fr) 13983/08 Interinstitucionální spis: 2008/0193 (COD) SOC 575 SAN 217 CODEC 1285

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. října 2008 (16.10) (OR. fr) 13983/08 Interinstitucionální spis: 2008/0193 (COD) SOC 575 SAN 217 CODEC 1285 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. října 2008 (16.10) (OR. fr) 13983/08 Interinstitucionální spis: 2008/0193 (COD) SOC 575 SAN 217 CODEC 1285 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 6. října 2008 Předmět:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 2014/2055(BUD) 4.9.2014 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh zprávy Paul Tang (PE536.185v01-00) Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví PE v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví PE v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 4. 2. 2008 PE400.674v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 30 Návrh stanoviska Pia Elda Locatelli Bílá kniha o sportu (2007/2261(INI)) (PE400.386v01-00)

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-12

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-12 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 5. 2. 2010 2009/2111(DEC) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-12 Ingeborg Gräßle (PE430.901v01-00) o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti L 69/112 Úřední věstník Evropské unie 8.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti (Text s významem pro EHP)

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-24

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-24 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 18.10.2011 2011/2080(ACI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-24 Amalia Sartori (PE472.058v01-00) o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

Činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě

Činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě P7_TA(200)0352 Činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 200 o činnosti EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě Evropský

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 1.2.2016 2016/0000(RSP) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2016

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2049(INI) 6. 5. 2011. o situaci matek samoživitelek (2011/2049(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2049(INI) 6. 5. 2011. o situaci matek samoživitelek (2011/2049(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 6. 5. 2011 2011/2049(INI) NÁVRH ZPRÁVY o situaci matek samoživitelek (2011/2049(INI)) Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Navrhovatelka:

Více

Rodinná politika v EU a ČR

Rodinná politika v EU a ČR KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 15. 11. 2010 2010/2110(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 Patrizia Toia (PE450.764v01-00) Zemědělství v EU a mezinárodní obchod (2010/2110(INI)) AM\838713.doc PE452.695v01-00

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor Evropský parlament 2014-2019 Hospodářský a měnový výbor 2016/2101(INI) 21.6.2016 NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI)) Hospodářský

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) L 283/36 Úřední věstník Evropské unie 28.10.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců vpřípadě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-10

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-10 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 16. 7. 2012 2012/0049(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-10 Návrh zprávy Béla Kovács (PE491.231v01-00) Evropského parlamentu a Rady o programu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 11-49

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 11-49 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 6. 11. 2013 2013/0130(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 11-49 Návrh zprávy Elena Oana Antonescu (PE521.527v01-00) Environmentální

Více

Text Úmluvy. ÚMLUVA Č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně v mateřství (revidované) z roku 1952

Text Úmluvy. ÚMLUVA Č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně v mateřství (revidované) z roku 1952 Text Úmluvy ÚMLUVA Č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně v mateřství (revidované) z roku 1952 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce do

Více

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Navrhovatelka (*): Tania González Peñas, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Navrhovatelka (*): Tania González Peñas, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 2016/2061(INI) 28.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY o potřebě vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 11. 7. 2012 2011/0282(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 Návrh stanoviska Tamás Deutsch (PE489.357v02) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0165/

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0165/ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0165/2016 27.1.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0106/2016 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu o zvláštní

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Z Á K O N ze dne.2012,

Z Á K O N ze dne.2012, Z Á K O N ze dne.2012, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené

Revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené Revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené Výkladová příručka EKOS European Trade Union Confederation (ETUC) CESKY Revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené Výkladová příručka EKOS Za finanční

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2007/0248(COD) 16. 5. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 Návrh stanoviska Manolis Mavrommatis (PE404.747v01-00) Návrh směrnice Evropského parlamentu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-150

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-150 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 19. 12. 2013 2013/2156(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-150 Návrh zprávy Inês Cristina Zuber (PE522.972v01-00) Rovnost žen a mužů v Evropské

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více