Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i."

Transkript

1 Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II, č.1401, Praha 4, IČO: Směrnice č.3 Pro evidenci, účtování, oceňování a odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a evidenci a účtování drobného hmotného a nehmotného majetku Účetní jednotka Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. byla zřízena zákonem č.341/2005 Sb., který upravuje základní postupy účetnictví a evidenci majetku pro veřejné výzkumné instituce (dále jen VVI). I. Vymezení dlouhodobého majetku (dále DM) 1) Dlouhodobý majetek dělíme dle charakteru majetku: a) hmotný dlouhodobý majetek minimální cena je Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok - musí být splněny obě podmínky současně, odepisuje se, účtuje se na vrub účtu 042 a ve prospěch účtu 321 a po uvedení do používání se zařazuje na vrub účtů dle povahy: Budovy Stavby - bez ohledu na pořizovací cenu Přístroje a zvl. technické zař Energetické.a hnací stroje Pracovní stroje a zař Výpočetní technika Dopravní prostředky Inventář Pozemky bez ohledu na pořizovací cenu, neodepisují se a ve prospěch účtu 042. Nemovitost je pozemek, budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí, patří mezi hmotný dlouhodobý majetek a mají relativně dlouhou dobu odepisování (20-30 let). Převod (prodej, darování, apod.) nemovitosti je spojen s úhradou daně z převodu nemovitosti. Vlastnictví nemovitosti je evidováno na Katastrálním úřadu. Vlastník nemovitosti musí každý rok platit daň z nemovitosti. b) nehmotný majetek - minimální cena Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok (musí být splněny obě podmínky současně), odepisuje se, patří sem např. licence, know-how, software,účtuje se na vrub účtu 042, ve prospěch 321 a poté zařazuje na vrub účtu Software ve prospěch 042 c) finanční majetek - minimální cena není stanovena, neodepisuje se, (patří sem např. dlouhodobé úvěrové cenné papíry -obligace, atd., majetkové účasti v jiných firmách -např. formou vlastnictví akcií a další finanční majetek.

2 Všechny uvedené druhy dlouhodobého majetku musí splňovat podmínku dlouhodobé použitelnosti (minimálně jeden rok). Tato podmínka není dotčena dřívějším prodejem či zničením majetku.. U majetku uvedeném v bodech a) + b) se musí ještě zúčtovat tvorba zdrojů k profinancovanému DM na vrub účtu 916 dle zdroje pořízení a ve prospěch účtu 901. II. Způsoby pořízení dlouhodobého majetku a jeho evidence Způsob pořízení DM se odrazí ve způsobu odepisování. Nejběžnější formy- nákup nového nebo již použitého DM, vlastní výroba, darování, převod majetku, novým zjištěním (jde o majetek, který v účetnictví nebyl dosud zachycen), finanční leasing. Základní evidenci provádíme na inventárních kartách. Povinně karta musí obsahovat inventární číslo přidělené dlouhodobému majetku, osobu zodpovědnou za tento majetek, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční účetní odpisy. Po ukončení odepisování se na kartě zaznamená i způsob vyřazení majetku. Stejně tak se na kartě zaznamená, pokud je dlouhodobý majetek zcizen, zničen, prodán atd. před dokončením odepisování. Veškerý vyřazený majetek se vyřadí na základě vyřazovacího protokolu ověřeným podpisy likvidační komise a vedoucího THS viz směrnice o inventarizaci. Majetek, který je třeba ekologicky zlikvidovat se zajistí odbornou firmou na toto likvidování a doloží dokladem. Při pořízení DM navíc vypisujeme zápis o pořízení DM a při vyřazení pak zápis o vyřazení DM. V případě technického zhodnocení majetku (generální oprava, přidání nového modulu, dostavba, přestavba apod. s hodnotou v jednom kalendářním roce vyšší než Kč ) jsou údaje o zvýšené vstupní ceně taktéž zaznamenány v evidenci. III. Oceňování DM 1) Hmotný dlouhodobý a nehmotný majetek oceňujeme podle způsobu pořízení: - pořizovací cenou - při nákupu od dodavatele pořizovací cena = cena pořízení (cena nákupu) + náklady související s pořízením (např. doprava stroje, instalace, montáž apod.). - reprodukční pořizovací cenou - použije se v případech, kdy není doklad o hodnotě majetku. Pokud se jedná o majetek starší než 5 let, reprodukční pořizovací cena je stanovena jako cena odhadní k datu, kdy je o dlouhodobém majetku účtováno. Odpisy se pak dělají z této ceny. Oceňování majetku úředním odhadcem se řídí zákonem č.151/1997 Sb., o oceňování majetku Pokud nastane případ ocenění majetku reprodukční pořizovací cenou (například v případě majetku získaného darováním) bude i pro stanovení výše tohoto ocenění vydán dodatek tohoto vnitřního předpisu, kde bude uveden způsob zjištění této ceny. - cenou ve vlastních nákladech - tato cena se používá v případě, kdybychom si sami vyrobili dlouhodobý majetek. Pokud v průběhu účetního období bude vytvořen dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek vlastní činností bude jako dodatek tohoto vnitřního předpisu vydán předpis pro vyčíslení výše vlastních nákladů, tj. výše přímých nákladů vynaložených na výrobu a výše nepřímých nákladů, které se vztahují k jeho výrobě. Zvýšení ocenění dlouhodobého majetku (pokud tak nestanoví zvláštní předpis) se neúčtuje, přechodné snížení ocenění majetku se řeší pomocí opravných položek, trvalé snížení ocenění nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím účtů oprávek, přitom je nutno opravit odpisový plán.

3 IV. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Varianty sledování technického zhodnocení jednotlivého majetku v průběhu účetního období: a) Technické zhodnocení bude sledováno na účtech analytické evidence k účtům skupiny 04x - Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a pokud dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období nepřevýší limit, tj.: - u dlouhodobého nehmotného majetku Kč , zaúčtuje se na účet 518xx - SW, - u dlouhodobého hmotného majetku Kč , zaúčtuje se na b) Výdaje v souvislosti s technickým zhodnocením budou vždy účtovány jako výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a budou účtovány na účty skupiny 04, resp. 01, 02. V. Zařazení dlouhodobého majetku Zařazení dlouhodobého majetku je možno provést v okamžiku uvedení tohoto majetku do užívání, tj. zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy (stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými). Veškerý dlouhodobý majetek bude veden v datových souborech počítače. Pro každý jednotlivý majetek bude vyplněna karta dlouhodobého majetku. Za správný termín zařazení hmotného a nehmotného majetku do užívání a za jeho správné ocenění (včetně veškerých vedlejších nákladů spojených s pořízením) odpovídá: pracovník odpovídající za evidenci majetku. VI. Vyřazení dlouhodobého majetku Vyřazení dlouhodobého majetku bude provedeno vždy na základě protokolu o vyřazení - založen u odpovědného pracovníka, který za správný organizační průběh vyřazení dlouhodobého majetku odpovídá. Vyřazení se účtuje na stranu D účtů 01x a 02x a stranu MD účtů 07x a 08x. VII. Odpisový plán, odepisování DM Dlouhodobý majetek má dlouhodobou povahu - má být používán déle než 1 rok. Jeho hodnota se tedy přenáší na nové výrobky postupně. Při používání se dlouhodobý majetek opotřebovává morálně (dlouhodobý majetek zastarává, na trhu jsou modernější, výkonnější stroje, software, apod.) nebo fyzicky (opotřebení součástek, koroze, poškození používáním apod.). Odepisování je postupné přenášení vstupní ceny DM do nákladů. Odpis je hodnota ročního opotřebení DM. Vzhledem k tomu, že většina majetku je pořízena z dotace, výjimečně z vlastních zdrojů, používáme - účetní odpisy - objektivní vystihnutí míry opotřebení DM. Tyto účetní odpisy jsou ztotožněné s odpisy daňovými. V tomto případě odpadá úprava základu daně v přiznání k dani z příjmů o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Všechny druhy DM budou účetně odpisovány rovnoměrně po celou dobu jejich ekonomické životnosti, zaokrouhlují se na celé Kč směrem nahoru. Za zařazení majetku do skupin je odpovědný pracovník pí Sedláčková. Účtují se měsíčně na vrub jednotlivých účtů skupiny 551 ve prospěch účtů oprávek 07x a 08x a zároveň se účtuje tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů na účet 901 MD a účet 916 dle zdroje pořízení strana D. Tato metoda se u každého DM musí dodržet po celou dobu odepisování. V případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku (přístavba, rekonstrukce, generální oprava stroje, zabudování klimatizace do auta apod. dražší než ,- v jednom kalendářním roce) se zvyšuje hodnota dlouhodobého majetku a odpisy se provádí ze zvýšené ceny zůstatková cena = pořizovací cena mínus oprávky,

4 oprávky jsou součtem doposud provedených odpisů Majetek až do jeho úplného vyřazení bude v datovém souboru počítače. V rámci používaného software bude účetně rovnoměrně odpisován. Nebude účtováno o odložené dani. Číselník skupin účetního opisování Skupina Doba odepisování Popis 0 0 Pozemky - neodepisují se 1 3 Speciální přístroje, nástroje, nářadí, software 11 4 Motor.vozidla kromě motocyklů/motorová vozidla. Kat. N1 2 5 Pracovní stroje, přístroje, čerpadla, inventář, nehmotný majetek 21 5 Motorová vozidla (od 2008) 3 10 Energetické stroje, některé pracovní stroje, dopravní prostředky, výtahy 4 20 Budovy a haly z lehkých hmot, některé stavby,vodovody, kanalizace 5 30 Budovy, haly, stavby, studny 6 50 Administrativní budovy VIII. Inventarizace Inventarizace dlouhodobého majetku bude probíhat (v souladu s vnitřním předpisem o inventarizaci) jedenkrát ročně. V rámci této inventarizace bude porovnáván stav majetku vykázaný v majetkové evidenci se skutečností, ale bude posuzována i výše ocenění tohoto majetku. Tento stav se porovná i se stavem v účetnictví a musí souhlasit. IX. Změny způsobu oceňování a postupu odpisování V průběhu účetního období nesmí dojít ke změně způsobů oceňování a postupů odpisování. Použité způsoby v jednom účetním období se mohou změnit v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně následujícího účetního období. Pokud by došlo k některé z uvedených změn, bude vydán dodatek tohoto interního předpisu, který bude obsahovat zdůvodnění této změny oproti předcházejícímu účetnímu období. Důvody změn a peněžní částky z nich vyplývající musí být uvedeny v příloze k účetní závěrce. X. Evidence drobného hmotného a nehmotného majetku a náhradních dílů 1) Drobný hmotný majetek a) v hodnotě Kč je účtován přímo do nákladů na účet a je evidován v mimoúčetní evidenci účtu dále v mimoúčetní evidenci je evidován majetek sociálního fondu na účtu a ochranné pomůcky se účtují na účet a na účet b) v hodnotě Kč je účtován přímo do nákladů na účet 5014 a účet c) knihy jsou účtovány přímo do nákladů na účet a na účet Neevidované knihy jsou účtovány jen na účtu d) knihovní přístupy jsou evidovány na účtu a na účtu e) konsorcionální poplatky časopisů na účtu a na účtu f) mapy na účtu a na účtu 97117

5 2) Drobný nehmotný majetek a) v hodnotě do Kč je účtován přímo do nákladů na účet a účet b) v hodnotě Kč je účtován přímo do nákladů na účet a ) V ÚFA se evidují zápůjčky někomu na podrozvahovém účtu a zápůjčky od někoho na podrozvahovém účtu do jejich vrácení. Obraty účtovaného majetku v roce na účtech 5xx se rovná podrozvahovým účtům 9711x a majetkové evidenci na jednotlivých kartách. Jednotlivé účty 9711x vykazují stav majetku celkem. Vyrovnávací účet ke všem podrozvahovým účtům je účet D. K nákladovým účtům 5xx, které se účtují na stranu MD se účtuje na 321 strana D. Na účty majetkové účty 018-drobný nehmotný majetek, 028-drobný hmotný majetek a jejich oprávky 078 resp. 088 se již neúčtuje, pouze se z těchto účtů odepisuje do úplného vynulování. Veškerý majetek je evidován také v softwaru majetkové evidence a měsíčně kontrolován s účetnictvím odpovídají účetní a pracovník odpovídající za evidenci majetku. I tento drobný majetek se zařazuje do operativní evidence v pořizovací ceně včetně nákladů na jejich pořízení na jednotlivé karty dle výše popsaných skupin a vyřazuje na základě likvidačního protokolu. Při evidenci se uvede osoba, která je za daný majetek zodpovědna. 4) Náhradní díly a) Náhradní díly nejsou limitovány cenou dlouhodobého majetku, stanovenou zákonem 586/92 Sb. b) Pokud jsou náhradní díly pořizovány přímo pro výměnu v daném zařízení evidence se o nich nevede. Jsou účtovány na účet Právní úprava: * Zákon 563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 504/2002 Sb. * Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. České účetní standardy, XI.Závěrečná ustanovení a účinnost Vyskytnou-li se případy touto směrnicí nepopsané, jsou řešeny podle příslušných právních předpisů. Za dodržování ustanovení této směrnice odpovídá vedoucí THS. Tato směrnice je účinná dnem vydání bude zveřejněna na elektronické nástěnce na stránce ÚFA V Praze dne RNDr. Radan Huth, DrSc. ředitel

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY (úplné znění nahrazující odpisový plán č. 1 schválený dne: 13.12.2011 ) Název účetní jednotky: Obec Tatobity Číslo: 2 Zpracoval: účetní Kontroloval: Lenka Malá Účinnost: 1.1.2015

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: 12/2011 k odepisování majetku

Vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: 12/2011 k odepisování majetku Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov Vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: 12/2011 k odepisování majetku Právní úprava: - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n

S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n MĚSTO K R Á L Í K Y S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n Spis. značka: PP/187/S/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více