Výroční zpráva Výkaz zisku a ztráty (9) Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě (18) Účetní závěrka Příloha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Výkaz zisku a ztráty (9) Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě (18) Účetní závěrka Příloha 1"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo (2) Charakteristika společnosti (4) Organizační struktura (6) Rozvaha (7) Peněžní toky (8) Výkaz zisku a ztráty (9) Výsledky hospodaření (10) Činnost výrobních útvarů (10) Stav majetku a závazků (14) Investiční program (15) Zaměstnanci (15) Předpokládaný rozvoj (16) Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě (18) Účetní závěrka Příloha 1

2 Úvodní slovo V roce 2007 došlo ve společnosti k významným změnám majícím dopad na dlouhodobé strategické záměry. Společnost se stala součástí nadnárodní společnosti Green Gas International B.V. se sídlem v Holandsku, který se zaměřuje celosvětově na aktivity při využívání důlních plynů. Tím byly pro společnost vytvořeny nové podmínky k dalšímu intenzivnímu rozvoji výroby energie z důlního plynu a účast na budoucích mezinárodních aktivitách celé skupiny Green Gas International. Došlo tak k zahájení procesu restrukturalizace a integrace jak ve společnosti, tak i ve vztahu k GGI. V roce 2007 společnost Green Gas DPB, a. s. úspěšně pokračovala v rozvíjení strategických činností. Přijatý podnikatelský záměr byl překročen. Společnost dosáhla celkových výnosů ve výši 779,3 mil. Kč a překročením celkových plánovaných výnosů zajistila dosažení výrazně lepšího hospodářského výsledku. Společnost ve smyslu nově přijaté strategie rozšířila své zaměření na další rozvoj energetiky a produkce důlního plynu. V rámci realizace přijatého dlouhodobého programu výstavby malých energetických zdrojů na důlní plyn bylo v roce 2007 instalováno 8 nových kogeneračních jednotek na výrobu elektrické energie. V oblasti plynárenských aktivit byla realizována řada opatření vedoucí ke zkvalitnění produkce a zlepšení úrovně dodávek důlního a karbonského plynu. Vedle rozvoje nových aktivit bylo v roce 2007 dále naplňováno původní poslání společnosti v oblasti služeb pro zajištění bezpečnosti v dolech OKD, a. s., při řešení prevence proti důlním otřesům a dalších úkolů v oblasti důlní geofyziky, hydrogeologie, degazace a větrání. 2

3 V rámci specializovaných inženýrských činností byly rovněž realizovány významné zakázky, které společnost získala ve výběrových řízeních a veřejných soutěžích v oblasti sanací starých důlních děl, protiplynové prevence na územích po ukončené těžbě uhlí, a při řešení úkolů výzkumu a vývoje v oblasti důlní bezpečnosti. V rámci poskytovaných služeb byly dále prováděny laboratorní rozbory vod, zemin, odpadů a měření hluku a vibrací a další analytické práce. Cíle podnikatelského záměru v oblasti vrtných prací byly úspěšně naplněny. Zajišťovány byly jak tradiční důlní vrtné práce pro OKD, a. s., tak řada povrchových vrtů pro zákazníky mimo OKD, a. s. Společnost si nadále udržela čelní postavení při realizaci hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla v České republice a úspěšně rozšířila svoje působení v této oblasti také na Slovensko. Část vrtných prací v dolech a na povrchu byla určena k zajištění vlastních průzkumných a těžebních záměrů. Úspěšné naplnění hlavních cílů podnikatelského záměru tohoto roku a dosažené velmi dobré hospodářské výsledky vytvářejí zároveň příznivé podmínky pro udržení tempa dalšího rozvoje i do budoucích období. Na plnění úkolů podnikatelského záměru dalšího období je tak společnost dostatečně a dobře připravena. Ing. Antonín Kunz generální ředitel 3

4 Charakteristika společnosti Základní identifikační údaje Obchodní jméno: Green Gas DPB, a. s. Sídlo: Paskov, Rudé armády 637, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Den zápisu: 28. červen 1991 (Krajský soud v Ostravě) Zakladatel: OKD, a. s. Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu Ostrava Oddíl B, vložka 217 V průběhu roku 2007 došlo ve společnosti Green Gas DPB, a. s. ke změně jediného akcionáře. Novým akcionářem se dne stala společnost Green Gas International B.V. se sídlem v Amsterdamu, Nizozemské království. Společnost rovněž začátkem roku 2008 změnila obchodní jméno z OKD, DPB a.s. na Green Gas DPB, a.s. Uvedená změna neměla žádný dopad na obchodní a jiné vztahy společnosti vůči státu, státním organizacím, organizacím státní správy, obchodním partnerům, právnickým a fyzickým osobám. Začlenění společnosti do mezinárodní skupiny umožňuje však společnosti další intenzivní rozvoj oblasti jejího podnikání. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Společnosti k 31. prosinci 2007 Představenstvo akciové společnosti Ing. Martin Vojta Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. předseda představenstva místopředseda představenstva Dozorčí rada akciové společnosti Ing. Jan Matula předseda dozorčí rady Ing. Marcela Vjačková místopředseda dozorčí rady (do ) Ing. David Prchal místopředseda dozorčí rady (do ) Ing. Břetislav Petr Jaroslav Čechmánek místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady 4

5 Vedení akciové společnosti Ing. Zdeněk Vavrušák Ing. Daniel Křenek Ing. Antonín Kunz Ing. Zdeněk Carbol ředitel náměstek ředitele pro techniku náměstek ředitele pro výrobu náměstek ředitele pro ekonomiku K datu 29. ledna 2008 byli z představenstva Společnosti odvoláni Ing. Martin Vojta, Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., a téhož dne byli jediným akcionářem Společnosti jmenováni členy představenstva Christiaan Michiel Norval, Philippe Monier a Ing. Zdeněk Vavrušák. Předmět činnosti Akciová společnost podniká v oblasti těžby a distribuce plynu ze zdrojů v ostravskokarvinském revíru, výroby elektrické a tepelné energie z důlního plynu, realizuje vrtné práce a poskytuje inženýrsko-technické služby zaměřené především na hornické činnosti, geologii a ekologii. Náplň podnikání - Průzkum, těžba a distribuce karbonského a důlního plynu. - Výroba elektrické a tepelné energie z důlního plynu. - Povrchové vrty pro geologický průzkum, inženýrskou geologii a stavebnictví, vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla apod. - Vrtné práce v podzemí (vrty velkoprůměrové, průzkumné, degazační, odvodňovací, zavlažovací, zajišťovací, injektážní aj.). - Distribuce plynného dusíku pro zajištění bezpečnosti provozu dolů OKD, a. s. - Inženýrské služby a znalecká činnost v oborech geomechanika, geofyzika, degazace, větrání, geologie a hydrogeologie pro účely bezpečnosti dolů. - Zajištění a likvidace starých důlních děl; prevence výstupu důlních plynů na povrch. - Hydrogeologický a geofyzikální průzkum. - Laboratorní práce specializované na ekologii a geologii 5

6 Historie Původní činností organizace bylo již od jejího založení v roce 1960 provádění degazace z povrchových sond, zavádění důlní degazace a ochrana dolů před možnými průvaly vod. V souladu s potřebami OKR byly v průběhu let postupně zaváděny další činnosti v oblasti bezpečnosti dolů, geologického průzkumu a důlní výstavby. Po roce 1990 se těžiště podnikání přesunulo z převážně důlních prací na průzkum, těžbu a distribuci důlního a karbonského plynu, vrty z povrchu a na aktivity v oblasti ekologie. V současné době se společnost zaměřuje hlavně na vyšší využití důlního plynu, a to zavedením výroby elektrické energie a tepla pomocí malých energetických zdrojů kogeneračních jednotek. Organizační struktura v roce 2007 Dozorčí rada Valná hromada Představenstvo Ředitel sekretariát ředitele odbor personálních věcí odbor právní služby oddělení řízení jakosti náměstek ředitele pro techniku náměstek ředitele pro výrobu náměstek ředitele pro finance oddělení bezpečnosti a hygieny práce oddělení investic odbor mechanika a energetika Divize důlního plynu Divize energetiky středisko dílen a údržby odbor měřictví a geologie Divize vrtných prací Divize geologie a bezpečnosti Divize povrchové degazace odbor financování odbor účetnictví odbor plánování odbor zásobování oddělení informatiky 6

7 Rozvaha (v tis. Kč) K datu Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rez. fondy,neděl.fond a ost.fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospod. běžného účet. období * Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení 2 0 *V roce 2006 proběhla mimořádná účetní závěrka k z důvodu sloučení s firmou RPG Gas, s.r.o. Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši tis. Kč se vztahuje k období Výsledek hospodaření za období ve výši tis. Kč je obsažen ve Výsledku hospodaření minulých let. 7

8 Peněžní toky (v tis. Kč) * Peněžní toky z provozní činnosti Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Úroky vyplacené Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého hmotného majetku Příjmy z prodeje stálých aktiv Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého nehmotného majetku Úroky přijaté Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Příjmy z poskytnutých úvěrů Vyplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků na začátku roku Stav peněžních prostředků na konci roku *Pro srovnání roku 2007 a 2006 zahrnují částky uvedené v roce 2006 dvě účetní období ( období před fúzí s RPG Gas, s.r.o. a období po fúzi s RPG Gas, s.r.o.). 8

9 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Pro srovnání roku 2007 a 2006 zahrnují částky uvedené v roce 2006 dvě účetní období ( období před fúzí s RPG Gas, s.r.o. a po fúzi s RPG Gas, s.r.o.). Skutečnost za období (12 měsíců) Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodávaného dlouh. maj. a mat Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly 0 0 Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období * *Výsledek hospodaření za účetní období byl tis. Kč Výsledek hospodaření za účetní období byl tis. Kč 9

10 Výsledky hospodaření V roce 2007 společnost rozvíjela strategické činnosti tak, aby byly zachovány pozitivní trendy v oblasti hospodaření. Důraz byl kladen na další rozvoj energetiky a produkce důlního plynu. Společnost dále pokračovala v cíleném záměru rozvoje dlouhodobých aktivit v podnikání. Pozitivní výsledky hospodaření se projevily celkovým překročením plánovaného hospodářského výsledku za rok 2007 o 25,3 mil. Kč, který dosáhl hodnoty 71,3 mil. Kč. Výkony a prodej zboží byly v roce 2007 realizovány v objemu ve výši 779,3 mil. Kč a výrazně překročily hodnotu dosaženou v minulém roce. Překročení bylo dosaženo především zprovozněním nových kogeneračních jednotek a dodávkami elektrické energie, dále navýšením dodávek degazačního plynu a plynného dusíku. Vývoj hospodaření společnosti příznivě ovlivnily tržby za elektrickou energii a teplo z 8 nově postavených kogeneračních jednotek a nárůst objemu tržeb z důlního plynu dodávaného hlavním průmyslovým odběratelům ArcelorMittal Ostrava a. s. a ŽDB GROUP, a. s., dále realizace velkého počtu zakázek na hlubinné vrty pro tepelná čerpadla a otevření provozovny ve Slovenské republice. V roce 2007 pokračovaly práce na projektech zaměřených na vyhledávání a zajištění starých důlních děl, monitoring starých důlních děl a odplyňovacích vrtů a práce na řešení projektů v rámci programu výzkumu a vývoje ČBÚ. Úspěšný průběh hospodaření společnosti umožnil provedení důležitých oprav některých plynovodních potrubí a plynových sond pro zabezpečení plynulých dodávek plynu zákazníkům v dalších obdobích. Činnost výrobních útvarů Těžba plynu, plynárenství Důlní plyn Těžba důlního plynu je realizována v lokalitách uzavřených dolů, a to z čerpaných systémů instalovaných do zlikvidovaných jam a ze speciálních vrtů umístěných v těchto vlastních dobývacích prostorech. Vedle těžby je zajišťována distribuce plynu z důlní degazace činných dolů OKD a důlního plynu od společnosti Karbonia PL z Polské republiky z uzavřeného dolu v lokalitě Kaczyce. Současně s distribucí důlního plynu jsou zabezpečovány také potrubní dodávky plynného dusíku dolům v karvinské části revíru v rámci prevence proti samovznícení uhlí a represe důlních požárů. V roce 2007 společnost provozovala 8 těžebních stanic důlního plynu. Plynovodní soustava propojující zdroje plynu s odběrateli degazačního a důlního plynu dosáhla celkové délky 149,7 km. Dodávky degazačního a důlního plynu z produkce DPB, Karbonia PL a činných dolů OKD činily v roce 2007 celkem 76,7 mil. m 3, distribuováno bylo 86 mil. m 3 dusíku. 10

11 Povrchová degazace Společnost dotěžuje menší ložiska karbonského plynu v několika lokalitách v jižní části OKR. Pro zajištění provozu na úseku těžby a distribuce plynu je využíváno 14 předávacích a regulačních stanic a 78 km plynovodů vlastní těžební a distribuční sítě. Vytěžený plyn je dodáván k využití především u průmyslových odběratelů v blízkém okolí. V roce 2007 bylo vytěženo a odběratelům dodáno 9,8 mil. m 3 karbonského plynu. Část vytěženého plynu je zhodnocována také formou prodeje CNG (autoplyn) ve vlastní stanici ve Frýdku-Místku. Energetika V roce 2007 bylo instalováno ke třem již provozovaným jednotkám dalších 8 kogeneračních elektráren, které využívají důlní plyn při výrobě elektrické a tepelné energie. Celkem bylo tedy v roce 2007 v provozu 11 kogeneračních jednotek a celkový instalovaný výkon kogeneračních elektráren dosáhl tak v daném roce 11,3 MW el. Vyrobená elektřina byla uplatňována na trhu s elektrickou energií a z části pokrývala vlastní spotřebu. Teplo bylo z velké části využíváno převážně v areálech činných dolů. Kogenerační elektrárny vyrobily v roce 2007 celkem 29,8 tis. MWh el. energie a 44,7 tis. GJ tepla. Vrtné práce Důlní vrty Společnost realizuje dodavatelsky degazační, odvodňovací a zabezpečovací vrty, zavlažovací vrty, vrty pro ovlivňování nadloží pomocí trhací práce velkého rozsahu, velkoprůměrové vrty a geologicko-průzkumné vrty, včetně jejich vyhodnocování, a to převážně na důlních pracovištích ostravsko-karvinského revíru. Přitom také poskytuje služby při výstavbě podzemních objektů, kde jsou prováděny speciální vrtné práce, větrní vrty, injektážní vrty atd. Mezi významnější akce realizované v roce 2007 patří technologické mezipatrové propojovací vrty pro degazaci před likvidací dolu Dukla a realizace velkého objemu degazačních vrtů ve třech porubech dolu Paskov. Část vrtných prací v dolech i na povrchu je určena k zajištění vlastních průzkumných a těžebních záměrů (průzkum a těžba důlního a karbonského plynu). V roce 2007 bylo odvrtáno celkem 40,5 km důlních vrtů různých kategorií. 11

12 Povrchové vrty V oblasti povrchového vrtání jsou prováděny těžební vrty, geologicko-průzkumné vrty, vrty pro inženýrskou geologii a zakládání staveb, mikropiloty, injektáže, hydrogeologické vrty, odplyňovací vrty, vrty pro průzkum starých důlních děl, skládek, odvalů, odkališť, vrtané studny, podvrty objektů a liniových staveb a hlubinné vrty pro tepelná čerpadla. Společnost si nadále udržela čelní postavení při realizaci vrtů pro tepelná čerpadla v rámci celé ČR. V roce 2007 otevřením provozovny ve Slovenské republice vytvořila společnost předpoklady pro další rozšíření oblasti působení. Celkem bylo pro tepelná čerpadla realizováno cca 49 km vrtů. Pro posílení vlastních zdrojů důlního plynu byly realizovány 4 povrchové vrty. Celkově bylo z povrchu odvrtáno 53,4 km vrtů. Vrtné činnosti používaly systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2001 rozšířený v roce 2007 o systém dle ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999. Inženýrské činnosti a služby Specializované inženýrské činnosti V oblasti bezpečnostní prevence dolů ostravsko-karvinského revíru vykonává Green Gas DPB, a. s. se statutem znalecké organizace specializované odborné inženýrské činnosti. Vedle toho jsou zájemcům poskytovány další inženýrské služby, zejména průzkum důlních plynů, hydrogeologický průzkum, geofyzikální průzkum, ekologické audity, analýzy rizik, měřické práce, výpočty zásob, měření hluku a vibrací a další. V roce 2007 byly v rámci specializovaných inženýrských činností zabezpečovány zejména: Zajištění odborných činností pro doly OKD, a. s. v oblasti protiotřesové prevence, protiprůtržové prevence, hydrogeologie a odvodňování, větrání a degazace. Centrální sledování lokální seismologické sítě OKR a poskytování centrálního servisu seismických zařízení. Vyhledávání a zajištění starých důlních děl dle smluv s MŽP ČR. Pokračování v řešení projektu ochrany povrchu před výstupem důlních plynů na území města Orlové financovaného Ministerstvem financí ČR. Zpracování podkladů z oblasti hydrogeologie a výstupů důlních plynů na povrch v rámci procesu EIA hodnotícího vlivy dolů na životní prostředí do vydobytí zásob uhlí. Průzkum a monitoring termických aktivit v prostorech odvalů Heřmanice a Ema. Výpočet zásob černého uhlí v dobývacích prostorech Dolu Dukla a Lazy. 12

13 Řešení, resp. podíl na řešení některých významných projektů z programu výzkumu a vývoje ČBÚ Praha. Vodohospodářské sledování na dolech OKD, a. s., provoz dávkovací nádrže slaných důlních vod v Ostravě-Heřmanicích. Uvedené činnosti používají systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, od 8/2007 rovněž Integrovaný manažerský systém zahrnující navíc ČSN ISO a OHSAS Laboratoře Analytické laboratoře jsou zaměřeny zejména na fyzikální, chemické a biologické analýzy pevných, kapalných a plynných složek životního prostředí v rozsahu daném stávající legislativou, na analýzy složek potravního řetězce, kontrolu léčiv, kontrolu biochemických a klinických vzorků, apod. Součástí poskytovaných služeb je enviromentální servis, včetně vzorkování a závěrečného hodnocení. Geologické laboratoře jsou specializovány na stanovení fyzikálně-mechanických vlastností uhlí a hornin. Jedná se zejména o chemicko-technologické a petrografické vlastnosti uhlí, zjištění pevnostních charakteristik hornin, ověřování množství křemene v průvodních horninách z důvodu stanovení míry nebezpečí iniciace zapálení metanovzdušné směsi při rozpojování hornin apod. Laboratoře jsou akreditovány ČIA (Zkušební laboratoř č. 1091) a uplatňují systém ISO a systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Dále jsou laboratoře akreditovány pro provádění zkoušek paliv při vykazování emisí skleníkových plynů. Zkušebna Hluk a vibrace je akreditovaným pracovištěm zaměřeným na měření hluku a vibrací v pracovním a životním prostředí, stavební akustiku (vzduchová neprůzvučnost, měření doby dozvuku) a stanovení akustického výkonu strojů a strojních zařízení. V roce 2007 bylo v souhrnu laboratorně analyzováno cca 14 tis. vzorků a realizováno přibližně 125 tis. rozborů. 13

14 Stav majetku a závazků Celková hodnota aktiv společnosti činí 752 mil. Kč. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se zvýšil o 213 mil. Kč vlivem rozsáhlých investic do kogeneračních jednotek. Účetní zůstatková hodnota dlouhodobého majetku představuje budovy a stavby (včetně plynových potrubí a zařízení) v hodnotě 198 mil. Kč, stroje a technologická zařízení v hodnotě 214 mil. Kč a pozemky v ocenění 15 mil. Kč. Majetek je situován převážně v sídle společnosti v Paskově, provozní a technologické části rovněž v Ostravě, Rychvaldě, Frýdku-Místku a Příboře. Snížení krátkodobého finančního majetku v závěru roku je způsobeno především odvodem dividendy. Nárůst pohledávek z obchodního styku je ovlivněn především fakturací vyrobené a dodané elektrické energie. Společnosti byl za účelem financování programu výstavby kogeneračních jednotek poskytnut úvěr ve výši 315 mil. Kč. Tento program zahrnuje instalaci několika malých (0,6 1,6 MVW) kogeneračních jednotek, které využívají důlní plyn získávaný z aktivních a uzavřených dolů v Ostravsko-Karvinském revíru. Ke konci roku 2007 bylo z tohoto úvěru čerpáno 220 mil. Kč. 14

15 Investiční program Společnost realizovala následující investice: rok 2007 rok 2006 Kogenerační jednotky Ostatní stavby Stroje a zařízení INVESTICE celkem (v tis. Kč) Významné investiční akce roku 2007: - výstavba 8 ks KGJ s celkovým instalovaným výkonem 9,3 MWel - rozpracování 1 ks KGJ na lokalitě Rychvald s výkonem 2 MWel - realizace 4 úspěšných vrtů na důlní plyn, které připojením na distribuční soustavu zajistí zvýšení produkční kapacity čerpaného důlního plynu pro komerční využití, - plynovodní přípojka pro dodávky plynu KGJ Muglinov, - čistička odpadních vod a rekonstrukce kanalizace na lokalitě Vrbice, - výstavba plynovodní přípojky PS Frýdek-Místek VP-Lískovec, - odkupy plynovodů Bruzovice-Řepiště, Koksovna ČSA-Koksovna Svoboda, degazační stanice František. Hlavními strojními investicemi bylo pořízení vrtných souprav a kompresoru Atlas Copco. Dále byla inovována přístrojová, měřící a výpočetní technika. Zaměstnanci V roce 2007 zaměstnávala akciová společnost v průměru 403 osob, z toho 57 dělníků v dole, 157 dělníků na povrchových pracovištích a 189 inženýrskotechnických a hospodářských zaměstnanců. Převážná část inženýrsko-technických pracovníků se přímo podílela na tvorbě výkonů v oblasti inženýrských činností a služeb a tomuto odpovídá vysoká, často i víceprofesní kvalifikace zaměstnanců. U technických funkcí má 93 % vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání a u dělnických profesí je 63 % v oboru nebo příbuzném oboru vyučeno. Na základě průběžného plnění podnikatelského záměru v roce 2007 byly vytvořeny finanční zdroje pro naplnění závazků ve mzdové oblasti vyplývající z kolektivní smlouvy. Také další závazky v sociální oblasti, zejména poskytování příspěvků zaměstnancům na stravování, penzijní připojištění, na kulturu a sport a další byly v návaznosti na sjednané podmínky naplněny. Odpovídající prostředky byly vynaloženy také na další prohlubování a udržování kvalifikace zaměstnanců společnosti a jejich další profesní a odborný rozvoj. 15

16 Předpokládaný rozvoj Rozvoj společnosti se bude v souladu se strategickými plány pro další období opírat zejména o aktivity související s postupným zvyšováním těžby plynu v přidělených dobývacích prostorech. Hlavním programem souvisejícím s rozvojem těžby plynu je další rozvoj a pokračování programu využívání důlního plynu pro výrobu elektrické energie a tepla. K tomu bude pokračovat intenzivní výstavba dalších energetických zdrojů kogeneračních jednotek, které budou umístěny na dalších lokalitách uzavřených i činných dolů. Za tím účelem bude v oblasti těžby a distribuce důlního plynu zaměřeno úsilí na rozšíření těchto zdrojů plynu v přidělených dobývacích prostorech prostřednictvím realizovaných vrtů z povrchu a budováním těžebních plynovodů (přípojek k vrtům). V oblasti těžby karbonského plynu z povrchové degazace bude v roce 2008 pokračovat stabilizace produkce ze stávajících plynových sond, kde dochází vlivem dosavadní těžby k postupnému úbytku vytěžitelných zásob. Předpokládá se použití nových moderních metod a technologií při realizaci podzemních oprav vrtů. Pokračovat bude postupná modernizace těžebních systémů, která do budoucna zabezpečí vedle udržování kapacit a stability produkce i vyšší zhodnocování celé produkce. Odbyt z těžby degazačního, důlního a karbonského plynu bude bilancován tak, aby byla plně zabezpečena potřeba plynu pro kogenerační jednotky a pokryty požadavky odběratelů na dodávky plynu ve všech ročních období. Záměrem je v širším rozsahu provádět vrtné práce v rámci průzkumu a obnovy nových zdrojů plynů, a to pomocí vlastních výrobních kapacit. Mimo vrtné činnosti pro vlastní potřebu budou realizovány především ty druhy vrtných prací, kde technické vybavení a kvalifikace personálu zajišťuje vysokou konkurenceschopnost. Jedná se o vrty geologicko průzkumné, zejména vrty s větší projektovanou hloubkou, vrty degazační, vrty velkoprůměrové, zajišťovací, geomechanické do nadloží, vrty pro zemní kolektory a vrtané studny. Pro vlastní potřebu se jedná o vrty doplňující zdroje plynu a speciální vrty degazační v dobývacích prostorech činných dolů. Specializované inženýrské útvary budou kromě dlouhodobě zajišťovaných služeb pro potřeby OKD, a. s. stále realizovat činnosti v oblasti eliminace následků hornické činnosti v ostravsko-karvinském regionu, a to především na úseku plynové prevence. Stejně tak se budou podílet na řešení státních úkolů výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti dolů, prevence důlních otřesů, bezpečnosti při těžbě plynu apod. Novým cílem, souvisejícím se zapojením DPB do mezinárodní spolupráce v rámci skupiny podniků Green Gas International je vytvoření Center of Exelence for Coal Mine Methane, jako špičkového odborného pracoviště, které zajistí odbornou podporu při rozšiřování aktivit GGI do nových oblastí ve světě. 16

17 V oblasti laboratorních prací je cílem nadále udržovat specializaci na komplexní rozbory vzorků odebraných při průzkumu a sanaci kontaminovaných průmyslových zón, fyzikální, chemické a biologické analýzy pevných, kapalných a plynných složek životního prostředí, včetně fyzikálně-mechanických vlastností uhlí a hornin. V souladu s novou legislativou se aktivity rozšiřují také na rozbory paliv pro potřeby vykazování emisí skleníkových plynů. Programovým cílem společnosti je další rozvoj podnikatelských aktivit, které přinesou dlouhodobé zajištění pozitivního vývoje společnosti v technicko-ekonomické oblasti, a dalšího meziročního zlepšování hospodářských výsledků. 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ 202 664 83 DOMAŠOV PŘÍLOHY: 1. Výkaz zisků a ztrát 2. Rozvaha 3. Příloha k účetní závěrce 4. Zpráva nezávislého auditora 5.

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k 2 0 0 8 Strana 1 (celkem 6) Obsah Základní údaje o společnosti Činnost podniku v roce 2008 Výhled na rok 2009 Účetní závěrka v plném rozsahu Zpráva o

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 396 407 394 262 Oprávky a opravné položky -229 979-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 166 428

Více