Měsíčník města Moravský Beroun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník města Moravský Beroun"

Transkript

1 Měsíčník města Moravský Beroun Vážení spoluobčané, číslo 01/2014 Cena: 5 Kč S L O V O S T A R O S T K Y vstoupili jsme do nového roku 2014 a jistě všichni doufáme, že bude lepší, než ten předchozí. Mnozí z nás jsme si dali různá předsevzetí a očekáváme, že budou naplněna. Byla bych velmi ráda, kdybychom se v novém roce dokázali k sobě chovat s porozuměním a vzájemným respektem. Věřím, že na světě je mnohem více dobrého, a snad i proto si menší nepříjemnosti více pamatujeme. Při ohlédnutí zpět byl rok 2013 plný událostí, akcí i úspěchů. Vzpomeňme z politického dění první přímou volbu prezidenta, pád vlády a ustavení nové, předčasné volby do Poslanecké sněmovny. A co se podařilo nám? Podali jsme několik žádostí o příspěvek na financování např. zateplení mateřské školy, základní umělecké školy, na revitalizaci veřejného prostranství a parkovišť, na rekonstrukci veřejného osvětlení, na výstavbu chodníku na ulici Opavská, na revitalizaci zeleně a obnovu parku na Křížovém vrchu, na úpravu dvou školních zahrad a ošetření památných stromů, na pořízení zametacího vozu, na oslavy 15. výročí spolupráce s polským městem Bieruń a další. Z investičních akcí jsme např. dokončili kanalizaci a chodník na ulici Nádražní, připravili a částečně realizovali kanalizaci na ulici Zadní a připravili k realizaci opravu vodovodu Ondrášov a výstavbu chodníku na ulici Opavská, provedla se oprava střechy a plynofikace budovy základní umělecké školy, pořídili jsme technologické vybavení pro kompostování, zrekonstruovali jsme lesní cestu Okružní a Průběžnou za Gizitou. Byly provedeny opravy komunikací na ulicích Mlýnský vrch, Janáčkova, Ostrov, Horní a v místní části Ondrášov. Byla rekonstruována část veřejného osvětlení v rámci opatření ke snížení energetické náročnosti. Na Křížovém vrchu byla odstraněna budova určena k demolici. Byl nainstalován lokální výstražný systém včetně rozhlasu v rámci povodňových opatření. Pro základní uměleckou školu byla zakoupena keramická pec. Pracujeme na projektu Strategie a řízení města Moravský Beroun, jsme zapojeni do projektu Příležitost pro nezaměstnané v Moravském Berouně a ve Šternberku, spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování pracující pod Úřadem vlády České republiky. V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo podpořeno 16 pracovních míst veřejně prospěšných prací zaměřených zejména na úklid veřejných prostranství, komunikací a zeleně. Ukončením soudního řízení jsme převzali od státního podniku Lesy České republiky 78 ha lesních pozemků. V letošním roce budeme přebírat dalších cca 38 ha, čímž dojde k navýšení majetku města. Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro výstavbu sportovní haly u základní školy, která bude sloužit nejen našim žákům, ale i široké veřejnosti. Doufáme, že v následujícím období bude možné požádat o finanční příspěvek z některého evropského dotačního programu. V prosinci 2013 byla vydána publikace o našem městě s názvem MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO NA KRAJI KRAJŮ v nákladu tisíc kusů. Za realizaci zmiňovaných akcí a zajištění činnosti městského úřadu děkuji všem jeho zaměstnancům, jak úředníkům, tak i hospodářským pracovníkům, kteří se podstatnou měrou zasloužili také o to, že naše město bylo v průběhu roku čisté a upravené. Na poli mezinárodním jsme se věnovali spolupráci se spřáteleným polským městem Bieruń. Vloni o to aktivněji, že se jednalo o patnáctý rok spolupráce. V rámci tohoto výročí byl znovu podepsán Akt partnerství mezi našimi městy. Na pozvání polského vedení jsme se také zúčastnili návštěvy ve městě Ostrog na Ukrajině a v německém Gundelfingenu. Již po několikáté se uskutečnily vzájemné návštěvy s občany a vedením ze slovenské obce Teplička nad Váhom. Aktivně pracovali i naši pracovníci z úseku kultury, informačního centra a členové Kulturní a sportovní komise, kteří pořádali celou řadu kulturních a sportovních akcí, výletů i setkání. Připomenu promítání archivních záběrů ze spartakiád, divadelní představení a hudební podvečery v kině Libuše, Rej čarodějnic, Májové oslavy, Den matek, Dětský den a další akce pro děti, Berounské slavnosti, několik hudebních koncertů, Berounský jarmark, společenské setkání se seniory, oslavy 95. výročí založení kina s filmovým maratonem, lampionový průvod. Touto cestou jim děkuji za celoroční práci. Někteří z vás se také zúčastnili střelecké soutěže, kterou připravili strážníci Městské policie Moravský Beroun, která byla zřízena k 1. červenci Mnoho dalších kulturních akcí připravila základní, mateřská a umělecká škola. Celému personálu našich příspěvkových organizací, v čele s jejich ředitelkami, patří velké poděkování za práci a milé příspěvky ke zkvalitnění kulturního života v našem městě. Poděkování patří i členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů za přípravu akcí pro naši veřejnost a za příkladnou spolupráci s městem. Aktivně žijí i sportovci a spolky v našem městě a cílem je, aby se jejich činnosti a tradice dále rozvíjely a udržovaly i pro budoucí generace. Především děkuji členům Moravsko-berounské dechovky, Tělovýchovné jednoty Granitol, Moravsko-berounskému patchworku a Senior klubu za spolupráci s městem. Děkuji také všem spoluobčanům, kteří se do veřejného života zapojují a navštěvují naše akce. Dále podnikatelům, kteří podporují tyto akce sponzorskými dary. Všichni víme, že současná situace není jednoduchá a proto jim patří i mé uznání. Pro naši samosprávu bude rok 2014 náročný. Budeme dokončovat projekty zahájené v předchozích třech letech, jako je vybudování chodníku na ulici Opavská a v místní části Ondrášov, kde bude navazovat na opravený most u silnice I/46, celkovou rekonstrukci Křížového vrchu, úpravu zahrady u základní umělecké školy a u bývalé speciální školy včetně ošetření památných stromů, obnovení přechodu u OLÚNG, vybudování parkoviště za lékárnou. Zateplení základní umělecké školy v případě, že uspějeme v podané žádosti o příspěvek na tuto akci. Čeká nás dokončení projektu v rámci snížení prašnosti - pořízení zametacího vozu. Připravujeme další opravy povrchů místních komunikací, opravy kanalizací, vodovodů, chodníků, opravu podlah a výměnu opony v sále Národního domu. Opět vás budu průběžně o realizovaných akcích informovat v našem zpravodaji. Pokračování na str. 2

2 Stránka 2 V tomto roce nás čekají také troje volby. Budou se konat volby do europarlamentu, do třetiny Senátu a do obecních zastupitelstev. Evropské volby se uskuteční 23. a 24. května. Z celkového počtu 751 europoslanců budou Češi volit 21 svých zástupců, kteří dostanou mandát na pět let. Volby do třetiny Senátu se budou konat ve druhé polovině roku, obmění se 27 z 81 mandátů. Přesný termín voleb určí prezident. A na podzim proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Doufám, že čas do komunálních voleb prožijeme v klidu a bez emocí, tak abychom se i nadále mohli naplno věnovat své práci a připraveným úkolům. V letošním roce dochází ke změně velkého počtu zákonů. Od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Kromě trojice zákonů tvořících jádro rekodifikace soukromého práva vstupuje I N F O R M A C E M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U Řadové garáže zároveň v účinnost i řada doprovodných předpisů, např. katastrální zákon, zákon o zvláštních řízeních soudních či zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Nové zákony zároveň ruší více než 200 dosud účinných předpisů. Nový občanský zákoník znamená změnu zhruba tří tisíc paragrafů, která zasáhne do života všech občanů České republiky. Při letmém pohledu zpět se jednalo o náročný, ale úspěšný rok. Čas nekončí a je třeba dívat se do budoucnosti, abychom zvládli to, co nás čeká a co jsme si předsevzali. Dovolte, abych vám popřála v roce 2014 mnoho štěstí a úspěchů. Těším se na setkání s vámi na akcích připravených pro letošní rok. Ing. Zdenka Szukalská Město Moravský Beroun informuje občany o možnosti výstavby řadových garáží v lokalitě označené v Územním plánu jako plocha Z72, tj. plocha pro rozšíření garáží v Moravském Berouně, pozemek parc. č. 871 trvalý travní porost o výměře 3845 m 2 v k. ú. Moravský Beroun (plocha bývalého ČSAD Moravský Beroun). Bližší informace je možné získat: osobně na odboru správy majetku a komunálních služeb úseku majetkoprávním v návštěvních dnech pondělí a středa v době od 07:00 11:30 hod. a od 12:00 16:30 hod. (v ostatních dnech po telefonické domluvě), telefonicky na tel. č paní Útli nebo paní Cabáková, elektronicky na adrese nebo Moravský Beroun Město na kraji krajů Město Moravský Beroun vydalo knihu o historii i současnosti našeho města s názvem MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO NA KRAJI KRAJŮ, v jazykových mutacích: čeština - němčina, čeština - polština (222 stran, vázaná, křídový papír). Cena 460 Kč. C O S E U N Á S D Ě J E Knihu si můžete koupit: * v Městské knihovně Moravský Beroun, tel * v informačním centru (budova radnice), tel * nebo objednat na dobírku na K ceně knihy bude připočítáno poštovné podle platného ceníku České pošty. Tříkrálová sbírka 2014 V sobotu 4. ledna 2013 proběhl v našem městě již osmý ročník Tříkrálové sbírky. Po osmé hodině jsme se sešli na hasičské zbrojnici, kde se koledníci oblékli a nachystali si vše potřebné pro koledování. Požehnání na cestu nám dal pan farář Vladimír Ziffer. Tento rok se podařilo sestavit o jednu skupinku víc než v předchozích letech, a proto jsme mohli navštívit naše spoluobčany i v Sedmi Dvorech a Ondrášově. Tedy šest skupinek koledníků vyrazilo do ulic i s doprovodem dospělého (uvedeno v závorce): Romanka Krejčí, Eliška Pešková, Simonka Krbečková (Romana Pisemská); Jonáš Feranec, Matouš Feranec, Tomáš Fritscher (MUDr. Jana Ferancová, Ing. Tomáš Feranec); Eliška Semmlerová, Honzík Semmler, Anička Semmlerová (Annelise Smitalová); Martin, Matyáš a Jakub Petřekovi (Eva Petřeková); Jana Pavlicová, Hana Veverková, Natálie Kolková (Markéta Vargová, Jana Hiczová, Jan Hicz). V letošním roce jsme do kasiček vybrali Kč. Mé velké poděkování patří všem, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastnili a také mladým hasičům, kteří pomáhali s organizací dalšího ročníku Tříkrálové sbírky v Moravském Berouně. Zároveň chci poděkovat všem, kteří otevřeli své dveře a přispěli. Foto: MUDr. Jana Ferancová Markéta Vargová

3 01/2014 Stránka 3 P Ř I P R A V O V A N É A K C E Vstupenky je možné zakoupit na sekretariátu Odborného léčebného ústavu (tel: ) Program městského kina na měsíc únor 2014 sobota :30 hod. 19:30 hod. 17:30 hod. 14:00 hod. 19:30 hod. HUSITI - animovaný film ČR LÍBÁNKY - nový film ČR, Aňa Geislerová KAMEŇÁK 4 - nová komedie ČR JUSTIN: jak se stát rytířem - animovaná pohádka DIANA - životopisný film, dabováno Rezervace lístků a další informace na: S P O L E Č E N S K Á mobil: K R O N I K A Životní jubileum v měsíci prosinci oslavili: 70 let Ivan Ludmila Antonín Rozsypal Albína Ludmilová 75 let Jarmila Švajdová 81 let Gizela Valovičová Přemysl Koběrský 87 let Jan Brenkus 89 let Marie Hošáková Štěpánka Szukalská 90 let Ján Lacko 86 let Marie Petrášová Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. V měsíci lednu slaví: 3.1. Radmila Jméno slovanského původu, vykládá se jako rozradostňující a milá. Domácí podoby: Raduška, Ráďa, Radka, Radmilka aj. Cizojazyčný ekvivalent jména - polsky Radomiła, rusky, bulharsky Radomira apod. V našem městě žijí v současné době 2 nositelky tohoto jména ve věku 31 let a 33 let Vladislav Jméno slovanského původu, lze vyložit jako slavný vládou, slavící vládu. Domácí podoby: Vláďa, Vladek, Ladík, Slávek a aj. Cizojazyčný ekvivalent jména - anglicky Ladislas, německy Wladislaw, slovensky Vladislav. V našem městě žije v současné době 1 nositel tohoto jména, kterému je 51 let Edita Anglosaské jméno, vykládá se jako bohatá, šťastná válka. Domácí podoby: Edit(ka), Dita, Dituška aj. Cizojazyčný ekvivalent jména slovensky, italsky, rusky Edita, francouzsky Édith, polsky Edyta apod. V našem městě žije v současné době 1 nositelka tohoto jména, které je 46 let Miloš České jméno utvořené z přídavného jména milý, znamená tedy milý, přívětivý, milovaný. Domácí podoby: Míla, Milošek, Miloušek aj. Cizojazyčný ekvivalent jména - slovensky Miloš, maďarsky Milosid, polsky Miłosz apod. V našem městě žijí v současné době 2 nositelé tohoto jména, nejstaršímu je 58 let a nejmladší má 34 let. Zdroj: Knappová, M: Jak se bude vaše dítě jmenovat?

4 Stránka 4 V roce 2013 jsme se v našem městě rozloučili Leden Věra Sekaninová (64 let) Anna Svaková (81 let) Jaroslav Žáček (59 let) Březen Gabriela Gondeková (74 let) Emilie Kovářová (90 let) Květen Marie Mikešová (63 let) Radoš Osladil (88 let) Helena Lukášová (85 let) Únor Jindřich Lipold (79 let) Duben Gertruda Hanáková (85 let) Anna Hudečková (61 let) Oldřich Kučera (88 let) Vlasta Králová (98 let) Julianna Szabová (76 let) Červen Jan Bonczek (60 let) Marie Pánková (89 let) Červenec Marie Červinková (93 let) Miroslav Haichel (81 let) Karel Horák (69 let) Marie Musilová (81 let) Září Libuše Frančáková (60 let) Veronika Pavelčíková (80 let) Prosinec Jiří Zavadil (58 let) Anna Polnarová (83 let) Srpen Emília Kliková (58 let) Jiří Spáčil (67 let) Listopad Antonín Beinstein (85 let) M A T E Ř S K Á Š K O L A I N F O R M U J E Ohlédnutí se za uplynulým časem září prosinec 2013 Po prázdninách jsme se opět sešli v naší školičce a moc jsme se na sebe těšili. V měsíci září jsme si povídali o ovoci a zelenině, ochutnávali jsme ji, dělali jsme různé saláty, hráli na obchod, pomáhali jsme sbírat jablíčka a švestky na naší zahradě. Ovoce a zeleninu jsme také malovali, modelovali a zpívali si o ní. 11. září se za námi byli podívat a pohrát si čerství prvňáčci. Povídali nám první dojmy a zkušenosti ze školy. 11. září bylo zahájeno Mateřské centrum batole. Přijďte si za námi pohrát, jste vítáni. V říjnu byla příroda štědrá na své bohatství. Sbírali jsme kaštany, žaludy, bukvice, šípky, listy. Dělali jsme různé výrobky draky, ježky, otiskovali jsme listy. Při práci jsme si zpívali různé podzimní písničky. 3. října děti z oranžové a zelené třídy vystoupily v sále ND pro seniory se svým veselým tanečkem. 8. října přijelo za námi divadlo Sluníčko s třemi krásnými pohádkami. 12. října byly děti z oranžové a zelené třídy přivítat malé občánky na městském úřadě. 21. října předškoláci byli na návštěvě v 1. třídě. 22. října jsme byli pouštět draky na louce a létali opravdu vysoko. 24. října jsme byli Podzimníčky. Pomohly nám maminky a nastrojily nás do všeho, co připomíná podzim. 13. listopadu předškolní děti hrály pohádky mladším kamarádům. 27. listopadu děti shlédly hudební pásmo Když se řekne písnička. 5. prosince do školky zavítal Mikuláš a čert s andílkem. Za sladkou odměnu od Mikuláše děti poděkovaly básničkou a písničkou. 6. prosince v tento den jsme si zkusili zahrát na Čertíky my děti. Byl totiž čertovský den. Tančilo se, zpívalo a hudrovalo. 12. prosince nezapomínáme ani na starší seniory. Pozvali jsme je k nám do školky, aby si s námi v tento předvánoční čas zazpívali koledy. 17. prosince se konala Besídka pro všechny děti z MŠ. Zkoušeli jsme různé vánoční tradice a zvyky. Zazpívali jsme si u klavíru koledy a shlédli jsme maňáskové divadlo hrané učitelkami. Ochutnávali jsme také moc dobré cukroví připravené maminkami. Přejeme Vám všem do nového roku 2014 pohodu, štěstí a zdraví. Kolektiv mateřské školy. Z Á K L A D N Í Š K O L A I N F O R M U J E A ještě zpět k Vánocům Vánoční koncert pěveckého sboru Jitřenka Dne 13. prosince 2013 se uskutečnil koncert pěveckého sboru Jitřenka. Sbor pracuje jako kroužek při ZŠ v Moravském Berouně. Je rozdělen na Malou Jitřenku a Velkou Jitřenku. V současné době kroužek navštěvuje celkem 55 dětí. Jeho vedoucí jsou Mgr. Marcela Rusová a Mgr. Běla Ludmilová. Prosincový Vánoční koncert se letos uskutečnil již po devatenácté. Děti si už od měsíce září pilně nacvičovaly vánoční písně a koledy. V zaplněném sále rodiči, kamarády a příznivci sborového zpěvu se rozezněly známé i méně známé písně, které navodily v době adventu tu pravou vánoční atmosféru. Velká Jitřenka se předvedla ve svém novém sborovém oblečení, které pro ně ušila Mgr. Verona Konariková. Ta se postarala také o nádhernou výzdobu jeviště. Součástí koncertu je také výstavka žákovských prací. Všichni si mohli prohlédnout výrobky, které připravily děti pod vedením svých učitelů a vychovatelek. Celou výstavku zorganizovaly Mgr. Eva Župková a Mgr. Jana Hudečková.

5 Stránka 5 Vánoční besídky Už v propukly ve škole Vánoce v plné síle. Děti oslavily Vánoce ve všech třídách besídkami, kde zpívaly vánoční koledy, soutěžily v různých hrách, povídaly si se svými učiteli a samozřejmě nechyběla ani ochutnávka cukroví. Jako každý rok proběhla besídka i ve školní družině. Děti zde také soutěžily v hrách, poslouchaly koledy, ochutnávaly cukroví, největší radost jim ovšem udělala nadílka nových hraček. Vánoční besídka ve speciálních třídách V 20. prosince 2013 se také žáci speciálních tříd rozloučili ve škole s rokem 2013 vánoční besídkou. Za pomoci třídních učitelů si žáci v jednotlivých třídách připravili svá vystoupení, která potom společně předvedli v jedné třídě. Vánoční výzdoba třídy i celé školy malebně dokreslila sváteční náladu. Na besídku byli pozváni i rodiče žáků vlastnoručně vyrobenými pozvánkami. Za vedení Základní školy v Moravském Berouně přeji všem mnoho úspěšných dní, zdraví a dobré pohody v novém roce Preventivní činnosti Městské policie Moravský Beroun Na konci listopadu a začátku prosince proběhly na naší škole přednášky se strážníky Městské policie v Moravském Berouně. Pan F. Kovářík a pan R. Hrdlička si s dětmi na 1. stupni povídali o chování doma a venku, když jsou sami bez rodičů a o dopravní výchově. Ve středu 27. listopadu se u prvňáčků probírala dopravní výchova. Připomněli si, jak správně přecházet přechod pro chodce, po které straně chodníku i po silnici, když tam chodník není. Zopakovali si, co by nemělo chybět ve výbavě cyklisty. Společně se všichni zasmáli při popisu vybavení kola, kdy si nemohli vzpomenout na slovo zvonek a nazvali jej troubátko. Poznávali značky, které mohou děti vidět na ulici např. kolem školy. Děti si také prohlédly uniformu strážníka městské policie. V pondělí 2. prosince pak setkání se strážníky pokračovalo. Prvňáčci si společně připomněli pravidla chování, když jsou sami bez rodičů doma: - vědět, kdy se dospělí vrátí a kam šli - neotvírat okna, nechodit na balkon - nerozdělávat oheň, nehrát si se zápalkami, nezapínat sporák - nikomu neotvírat dveře od bytu a ani vchodové dveře v paneláku - raději zalhat, že rodiče jsou doma, ale momentálně nemohou ke dveřím. Při pobytu venku bez rodičů si od cizích lidí nic nebrat, s nikým nikam nechodit. Mgr. Sylva Nerudová Všichni se pobavili při odpovědi na otázku: Co budeš dělat, když tě bude někdo honit? Jeden prvňáček s vážnou tváří odpověděl, že vezme lopatu a umlátí ho. Správně by však každý měl začít hodně křičet a např. na sídlišti okamžitě mačkat všechny zvonky ve vchodu do domu. Určitě by pak někdo vyšel ven a zeptal se, co se děje. Na závěr si děti s pomocí paní uč. Tydlačkové vyzkoušely scénky, co dělat, když nás někdo láká do auta, vyzvídá, kde bydlíme a tak podobně. I když Tom, Péťa a Leonka ze začátku moc cizí paní neodporovali, nakonec všem ukázali, jak by se měly děti správně zachovat. Také žáci 8. a 9. třídy naší školy se zúčastnili dvou přednášek po dvou vyučovacích hodinách ve dne 27. listopadu a 16. prosince Obsahem přednášek byl přestupkový zákon, zásady bezpečného chování, zákon o PČR a problematika drog. Přednášky vedli str. R. Hrdlička a str. F. Kovařík. Žáky s tématy seznamovali formou besedy a ti živě reagovali různými dotazy. Nejvíce je zaujala témata sebeobrany a drog. Myslím, že přednášky splnily svůj cíl, aby si žáci uvědomili, že jsme každý zodpovědný za své chování a jednání. Děkujeme panu Kováříkovi i panu Hrdličkovi za čas, který dětem věnovali. Mgr. Sylva Nerudová

6 Stránka 6 O S T A T N Í Krátká zpráva o činnosti Seniorklubu za rok 2013 Počet členek se v tomto roce nezměnil. Číslo 15 reprezentuje skupinu seniorek, které se pravidelně scházejí v klubovně DCHB a měsíční plány dělí na jednotlivé týdny. Scházíme se v úterý v 15:00 hodin a mezi jiným programem si připomeneme akci, která bude příští den - ve středu. Činnost pro veřejnost se oproti minulým létům mnoho nezměnila. Pro oprášení paměti uvádím: úklid čtyř kostelů, které spadají pod správu naší farnosti s ochotou sobě vlastní provádí paní Chlubná, paní Míšancová, paní Chudá, paní Bubelová a paní Smítalová. Poslední jmenovaná obětavě pečuje o hroby našich předchůdců, kteří zde nemají žádné potomky. Upravená střední cesta, čistota kolem hlavního pomníku, zářící svíčky na uvedených objektech jsou také jejím dílem. U pletení obvazů pro malomocné z počátečního nadšení zůstalo jen zdravé jádro. Paní Chlubná od počátku vyhotovila a odevzdala v Arcibiskupském paláci v Olomouci 300 kusů a paní učitelka Martinátová 100 kusů zdravotních potřeb, které mohou vzniknout jedině díky pracovitosti našich a jim podobných žen v celé střední Evropě. Paní Řípová věnuje svůj volný čas pletení oblečení pro děti v inkubátorech. Není pro ni problém pomoci s organizací různých činností včetně agitace a propagace klubu. Paní Nerudová, paní Marečková a paní Málková sledují finance na vnitřní úrovni a dbají o jejich hospodárné využití. Dvě naše členky a paní Jurčová s paní Jurníkovou a paní Theisovou v klubu Patchworku vyrábí drobné dárky pro polské přátele a naše pětasedmdesátníky, kteří mají každoročně slavnostní odpoledne na naší radnici. Zbylá většina myslí na dlouhodobě nemocné v zařízení OLUNG. Vyrobila pro ně působivá vánoční přání a s jarem chystá další překvapení. Děkujeme městu Moravský Beroun a Olomouckému kraji za účinnou podporu naší činnosti. Jejich zájem je milým pohlazením a vzpruhou pro další veřejně prospěšnou činnost. Ludmila Doležalová Turnaj ve stolním tenise S P O R T Oddíl stolního tenisu uspořádal 27. prosince 2013 tradiční Vánoční turnaj. Turnaje se zúčastnilo celkem 35 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V kategorii registrovaných bojovalo celkem 14 hráčů a 21 hráčů hrálo v kategorii příchozích. Výsledky turnaje: Příchozí: 1. Šupina J. Registrovaní: 1. Trbušek J. 2. Horák S. 2. Glück R. 3. Čider M. 3. Bršťák F., Kusmič V. Silvestrovský běh 2013 Roman Glück Jubilejní 30. ročník Silvestrovského běhu se zapsal do historie našeho města jako velmi úspěšný. Potvrdilo to všech 119 účastníků. Kromě domácích závodníků a byli mezi nimi i ti nejmenší, kteří běželi s maminkou, to byli sportovci z 18 míst naší vlasti. Ti k nám přijíždějí již po mnoho let pro neopakovatelnou atmosféru konce roku, kterou nám pomáhá vytvářet finanční podporou město Moravský Beroun a moravskoberounští podnikatelé. Vyhlašování vítězů se zúčastnili i přátelé z polského města Bieruň. Jeho starosta Bernard Pustelnik předával spolu se starostkou našeho města Ing. Zdenkou Szukalskou vítězům ceny a poháry. Vítězové obdrželi medaili, kterou město Bieruň vydalo u příležitosti 15. výročí vzájemné spolupráce a přátelství s naším městem. Závěrečné poděkování z úst představitelů města patřilo všem, závodníkům i pořadatelům. Ať jsou i příští ročníky stejně úspěšné. Berouňáci a berouňačky, děvčata a kluci, přijďte si zaběhnout i v roce Tento způsob rozloučení se starým rokem má svoje kouzlo. Mgr. Antonín Roubalík Vydalo město Moravský Beroun dne 24. ledna 2014, číslo 1/2014, IČO Adresa redakce: MKaTIC, náměstí 9. května 4, Moravský Beroun., tel.: , Šéfredaktor: Markéta Vargová, DiS. Internetová podoba časopisu vychází na Veškeré příspěvky reviduje redakční rada. Upozorňujeme, že názory přispěvatelů se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele. Evidenční číslo: MKČRE Náklad 130 ks. Uzávěrka únorového čísla je

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Září 2016 1. září jsme zahájili na obou odděleních školní rok 2016/17. Nemocným dětem jsme předaly drobné dárečky,

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Září Hola, hola školka volá! Začal nový školní rok a dveře naší mateřské školy se opět otevřely. S dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly jsme

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT)

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT) Motýlci Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rožďalovický předškoláček

Rožďalovický předškoláček 1/2014-2015 1. - 12. září 2014 Se Sluníčky, Beruškami a nejmladšími Myškami jsme v pondělí 1. 9. zahájili nový školní rok. Ve čtvrtek 4.9. přišel děti do školky pobavit klaun Pepíno. V pondělí 8.9. zasadily

Více

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ Tyršova 434, 293 06 Kosmonosy, IČ 22709886 Email: kosmonosy.srackov@seznam.cz www.srackov.unas.cz 1 Obsah: 1) Úvod 2) Aktivity sdružení v roce 2015 3) Výsledky hospodaření v roce 2015 4) Výhled aktivit

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 ZÁŘÍ Září klepe na vrátka! Konečně se otevřely dveře školky. Děti se nemohly dočkat a do školky se moc těšily. Pomáhaly s adaptací nově příchozích dětí,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více