UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra tělesné výchovy a sportu. Taneční kroužek v mateřské škole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra tělesné výchovy a sportu. Taneční kroužek v mateřské škole."

Transkript

1 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy a sportu Taneční kroužek v mateřské škole Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Lucie Křesťanová B7507 Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy Mgr. Dagmar Vodehnalová Hradec Králové 2016

2 Prohlášení

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala pod vedením vedoucí bakalářské práce samostatně a uvedla jsem všechny použité prameny a literaturu. V Hradci Králové, dne.

4 Poděkování Děkuji vedoucí práce Mgr. Dagmar Vodehnalové za odborné vedení a cenné rady při zpracování bakalářské práce. Také děkuji svým blízkým za podporu, pomoc a trpělivost.

5 Anotace Křesťanová, Lucie (2016). Taneční kroužek v mateřské škole. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Počet s. 48. Bakalářská práce. Bakalářská práce se zabývá tanečními chvilkami s různým zaměřením. Některé z nich budou ověřeny v praxi u 4 6letých dětí ve vybrané mateřské škole. Teoretická část je zaměřena na pohybový vývoj dětí ve věku 1 6 let. Jsou zde popsány pohybové dovednosti a činnosti, které děti v určitém věku zvládají. Další pohybové činnosti jsou vybrány z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). V teoretické části je také zmíněno využití tanečních prvků u předškolních dětí. Použité styly v tanečních chvilkách jsou obecně přiblíženy. V praktické části jsou zpracovány jednotlivé tanečky s popisem a názornými fotografiemi pohybů. Zpětnou vazbou ověřených tanečků v praxi jsou kreslené obrázky od dětí. Klíčová slova: pohybový vývoj, předškolní dítě, tanec, taneční styly

6 Annotation Krestanova, Lucie (2016). Preschool dance classes. Hradec Kralove: Faculty of Education, Hradec Kralove. Number of pages 48. Bachelor s Thesis. This Bachelor s Thesis focuses on the dance classes with various specializations. Some of the specializations will be verified in a selected pre-school with the four to six-year olds. The theoretical part focuses on the development of motion of the children between the ages one and six. The motion skills and activities which children master at a certain age are described here. Other motion activities sellected here are in accordance with the National School Curriculum for pre-school education. The theoretical part also mentions the application of the dance elements with the pre-school children. The applied styles during the dance lessons are generally described here. The practical part lists individual dances with their descriptions and pictures. The drawings of the children represent the feedback of the tested dances. Key words: development of motion, pre-school child, dance, dance styles

7 Obsah Úvod Dítě a jeho pohybový vývoj Motorický vývoj dítěte 1 3 roky Pohyb u předškolních dětí Pohybové činnosti v RVP PV Rozvoj pohybových činností v jednotlivých vzdělávacích oblastech RVP PV Využití pohybových a tanečních prvků u předškolních dětí Taneční styly v tanečních hodinách Pohybová a taneční improvizace Zumba Aerobik Country Cíl, úkoly, metody Praktická část Popis pohybových skladeb Pohybová a taneční improvizace Dětská zumba Aerobik Country Popis ověření Charakteristika souboru Ověření v praxi, zpětná vazba Diskuse Závěr Referenční seznam... 46

8 Přílohy... 48

9 Úvod Pro zpracování bakalářské práce jsem zvolila téma Taneční kroužek v mateřské škole, protože se ráda ve svém volném čase věnuji tanci. Také jsem zjistila, že to baví i děti v mateřské škole. Napadlo mě, že s předškoláky zkusím vytvořit tanečky, které se mohou využít na různá vystoupení, nebo jen tak, pro radost. Inspirovala jsem se nápady dětí a nechala jsem jim prostor pro vymýšlení vlastních kroků, které jsem do tanečku podle rytmu hudby zařadila. Dalším podnětem k vytvoření této práce byl pohyb, který je jedním z hlavních prostředků k získávání informací z okolního světa, přispívá k začleňování se do kolektivu a také se díky němu rozvíjí komunikace mezi dětmi. V dnešní technické moderní době je pohyb opomíjen. Myslím, že je důležité, aby se děti dokázaly hýbat a hlavně, aby se chtěly hýbat samy od sebe. V pohybových aktivitách by je měli převážně podporovat rodiče. Pohyb za doprovodu hudby mi přijde nenásilný a zároveň zábavný. Děti se mohou pohybovat podle svého uvážení, kdy vyjadřují své pocity a nálady. Častěji opakují, či napodobují pohyb podle ostatních dětí nebo podle paní učitelky. Taneční prvky nejsou tak často řazeny do běžných činností v MŠ během dopoledne, protože jsou časově náročnější na přípravu. Děti navštěvují převážně taneční kroužky, které se konají buď mimo mateřskou školu, nebo v odpoledních hodinách a jsou vedeny jinou organizací. V první kapitole bakalářské práce se zaměřím na pohybový vývoj dítěte v batolecím a předškolním věku. Dále budu zjišťovat pohybové aktivity v oblastech Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Poslední podkapitolu věnuji tanečním a pohybovým prvkům u předškolních dětí. V praktické části zpracuji 4 taneční hodiny v různých tanečních stylech. Některé taneční hodiny ověřím v praxi u předškolních dětí ve věku 4 6 let. Zpětnou vazbou formou obrázkového dotazníku zjistím, jak se dětem taneční hodiny líbily. 9

10 1 Dítě a jeho pohybový vývoj Autorka Dvořáková (2001) ve své knize uvádí myšlenku, která se týká důležitosti pohybu ve vývoji dítěte. Hlavním průvodcem dětského pohybu by měl být převážně rodič. Předškolní děti neustále vyhledávají kontakt s rodiči a berou je jako velkou oporu a vzor. Rodiče by neměli být příliš úzkostliví, protože dítě potřebuje maximální prostor k volnému a přirozenému pohybu. Do přirozeného a volného pohybu můžeme zařadit různé aktivity, jako například lezení po stromech, dovádění na průlezkách s ostatními dětmi, nebo pouhý volný běh po louce nebo v lese. Díky pohybu se také dítě dostává do kontaktu s ostatními dětmi. Spolu s nimi získává nové zkušenosti a poznatky o přírodě, zvířatech a dalších zajímavých věcech. Další poznatek autorky směřuje k rodičům, kteří nedopřávají svým dětem dostatek pohybu. Zároveň ale chtějí, aby se jejich dítě věnovalo pohybu profesionálně. Zjišťují, že by ho v pěti letech chtěli dát na nějaký profesionální sport. Mají vysoké nároky a očekávají okamžitou úspěšnost a prosazení svého dítěte. Dítě, které se doposud s pohybem téměř nesetkalo, potýká se oproti ostatním s výraznou ztrátou, která se nedá nikdy dohonit. Toto si mnoho rodičů neuvědomuje. Dítě potom trpí v kolektivu ostatních jejich vinou (Dvořáková, 2001). V knize Kleplové a Pilné (2006) si rodiče mohou dělat záznamy a poznámky o pohybu svého dítěte. Slouží také jako průvodce pro rodiče. Kniha obsahuje podrobně popsaný soubor cvičení od narození po předškolní věk. Na konci každé kapitoly je prostor pro vložení fotky dítěte a tabulka pro shrnutí pohybových dovedností. Cviky jsou řazeny podle pohybového vývoje dítěte. Až dítě cviky zvládne, může přistoupit k dalšímu. Nezáleží na biologickém věku, pouze na individuálních dovednostech dítěte. Cvičení jsou ověřená na vlastních dětech autorky. Dále se v knize setkáváme s myšlenkou: Pohyb rozvíjí psychiku, psychika pohyb (Kleplová, Pilná, 2006, s. 9). Jde o komunikaci s dítětem při cvičení pomocí písniček, básniček a říkanek, kdy dítě pouze mechanicky necvičí, ale také si rozvíjí představivost a fantazii (Kleplová, Pilná, 2006). 10

11 1.1 Motorický vývoj dítěte 1 3 roky Vágnerová (2000) označuje ve své knize batolecí věk od prvního roku života do tří let. Podle Eriksona (1963) je to období autonomie, kdy se dítě učí být samostatné a postupně se odlučuje od matky. V tomto období dítě zkouší, co pohyb s jeho tělem dokáže. Díky těmto pokusům se dítě orientuje v prostoru a rozvíjí si hrubou motoriku. Motoriku ovládají všechny svalové skupiny, kosterní svalstvo a svěrače. V psychologii je batolecí období rozděleno na dva druhy pohybu: 1. Retence 2. Eliminace Retence je vysvětleno jako: Udržení něčeho, setrvat někde a eliminace znamená: Tendence pustit, zahodit, opustit to, co už nechce nebo kde už nechce být (Vágnerová, 2000, s. 74). Dítě se pohybuje podle svého uvážení. Potřebuje k tomu určité podněty, které ho dostatečně zabaví. Díky motivaci je schopno doplazit se kamkoliv a za čímkoliv. Pokud je dítě v pohybu omezováno dospělým, může to v něm vyvolat záchvaty vzteku (Vágnerová, 2000). Období kolem 2. a 3. roku můžeme označit také jako období vzdoru. Dítě potřebuje prostor k objevování a dožaduje se odpovědí na své otázky. Typické pro období vzdoru je neuposlechnutí a odmítání příkazu dospělých. V tomto případě nemá cenu děti trestat, protože ještě nechápou význam trestu (J. Langmeier, M. Langmeier, Krejčířová, 1998). Dvořáková (2001) zmiňuje vývoj pohybu dítěte už od narození. Pohybem se dítě učí už od narození poznávat a vnímat okolí, ale také jím dítě dokáže vyjadřovat své emoce a city. Jako příklad autorka uvedla radost dítěte z návratu rodiče. Nejen, že se dítě směje, ale také vyjadřuje radost pohybem, třeba poskakuje, vrhne se matce do náruče. Dítě se od narození vyvíjí ve všech oblastech a vytváří se jeho osobnost. Pohyb je důležitou složkou pro rozvoj myšlení a kreativity. Psycholog Brierley (in Dvořáková, 2001, s. 8) v autorčině knize použil svoji myšlenku Práce s tělem je práce s mozkem. 11

12 V 1. roce života dítě začíná chodit, ale často padá a je nejisté. Je důležité na dítě dohlížet a dbát na jeho bezpečnost. Týká se to překážek, které brání dítěti ve volném pohybu a je třeba je odstranit z jeho blízkosti. Ve 2. roce je chůze jistá a dítě už samo i běhá. Učí se chůzi po schodech bez opory dospělého. Přidržuje se zábradlí a ještě nestřídá nohy. Na konci 3. roku chůzi po schodech zvládá se střídáním nohou. Vydrží stát chvilku na jedné noze. Toto období dítě ukončuje jako pohybově zdatné (J. Langmeier, M. Langmeier, Krejčířová, 1998). 1.2 Pohyb u předškolních dětí Z hlediska vývojové psychologie je předškolní věk charakterizován jako věk hry, kterou dítě v tomto období nejvíc vyhledává. Je vymezen od tří let po vstup do základní školy. Děti dávají přednost hře před řízenými činnostmi, protože jim hra přináší radost. Je pro ně volnější, ale zároveň se během ní zdokonalují v mnoha oblastech. Pomocí hry si děti rozvíjí tvořivost a fantazii. Zároveň se učí komunikovat a spolupracovat v kolektivu svých vrstevníků (J. Langmeier, M. Langmeier, Krejčířová, 1998). Během předškolní docházky se děti zdokonalují v řeči, ve které dělají rychlé pokroky. Pomocí říkanek, písniček a pohádek si vytvářejí bohatší slovní zásobu a učí se správné výslovnosti. Před odchodem do 1. třídy dovedou mluvit v souvětích. Zvyšuje se jejich pozornost a zájem učit se nové věci (J. Langmeier, M. Langmeier, Krejčířová, 1998). Dítě dokáže rozeznat co je nahoře a co dole, ale má problém s pravolevou orientací. Další komplikací bývá odhad velikosti a vzdálenosti. Také otáčení dokola v prostoru o několik stupňů děti klame v orientaci (Vágnerová, 2000). Ve 3. roce života má dítě osvojené základní pohybové prvky, jako např. chůze po schodech nahoru i dolů bez držení, chůze, běh a dokonce i běh po nerovném terénu. Langmeier a Krejčířová (1998) ve své knize upozorňují na důležitost samostatného pohybu bez doprovodu dospělého. Tato skutečnost ovlivňuje budoucí role dítěte v kolektivu vrstevníků. V tomto období si dítě pohyb uvědomuje a snaží se ho zdokonalit. O rok později se pohyb dítěte výrazně posune dál a přibývají další schopnosti. Dítě už zvládne vylézt po žebříku, schody seběhne bez dopomoci, skáče na různé překážky, nebo přes ně. Přidávají se i hry s míčem. V mateřské škole probíhá nácvik házení, chytání, kutálení s míčem a další aktivity (Langmeier, Krejčířová, 1998). 12

13 V 5. a 6. roce dítěte se všechny pohybové aktivity zdokonalují. Jsou prováděny bez pomoci a doprovodu rodiče nebo paní učitelky. Dospělí jsou pouze jako dozor. Dítě zvládá pohyb na prolézačkách a sportovním nářadí. Také nastává období kroužků. Rodiče zkouší různé sportovní aktivity, aby zjistili, zda je jejich dítě pohybově nadané. Mezi nejvyhledávanější sporty patří lyžování, jízda na kolečkových bruslích, jízda na bruslích v zimě a plavání. Dívky rády vymýšlí pohyby na hudbu. Pro ně jsou vhodné kroužky gymnastiky nebo taneční kroužky (Dvořáková, 2001). Pohyb má také vliv na vývoj kostí, svalů a dalších orgánů jako např. srdce a plíce. Je proto důležité volit vhodné cviky a pohyby v určitém věku dítěte (Dvořáková, 2002). 1.3 Pohybové činnosti v RVP PV Důležitým dokumentem pro předškolní vzdělávání je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku (vuppraha.cz 2009, s. 6). Tento dokument je obecný a každá mateřská škola si podle něho vytvoří vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). Stanovenými cíli v RVP PV si děti utvářejí klíčové kompetence, které jsou pro ně důležité v budoucím životě. Cíle v ŠVP jsou obecné a naplánované podle věkových a individuálních schopností a dovedností dítěte. V pěti oblastech jsou dále zmiňovány jako dílčí vzdělávací cíle. Oblasti RVP PV: 1. oblast Dítě a jeho tělo 2. oblast Dítě a jeho psychika 3. oblast Dítě a ten druhý 4. oblast Dítě a společnost 5. oblast Dítě a svět Všechny oblasti se vzájemně prolínají a nelze je od sebe dělit. Pohybem se nejvíce zabývá 1. oblast Dítě a jeho tělo, kdy si děti osvojují hygienické návyky a péči o své tělo. Dále se paní učitelky u dětí soustředí na rozvoj jemné a hrubé motoriky (Dvořáková, 2006). 13

14 1.3.1 Rozvoj pohybových činností v jednotlivých vzdělávacích oblastech RVP PV Dítě a jeho tělo Cílem paní učitelky je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům (vuppraha.cz 2009, s. 16). Během růstu si dítě osvojuje základní pohybové dovednosti a dovednosti, které získá ze sportu, kterému se věnuje. Tyto dovednosti by mělo dítě získat během předškolní docházky. Cílem této oblasti je rozvíjet jemnou i hrubou motoriku. Dále se oblast věnuje i metodám rozvoje smyslového vnímání, které spojují smysly s pohybem. Děti se učí správné hygieně a péči o své zdraví. V hrubé motorice se děti soustředí na uvědomování si vlastního těla, vnímání a orientaci v prostoru. Dvořáková (2006) rozděluje pohybové dovednosti na nelokomoční, lokomoční a manipulační. Mezi nelokomoční dovednosti se řadí pohyby částí těla, změny poloh částí těla nebo změny celého těla na místě. Lokomoční činnosti obsahují pohyby částí těla se změnou místa. Při manipulačních dovednostech děti ovládají předměty různými částmi těla (Dvořáková, 2006). Z praktického hlediska můžeme do nelokomočních činností zařadit obvyklé polohy (stoj rozkročný) a rovnovážné polohy (stoj na jedné noze). Mezi lokomoční činnosti patří běh, chůze, skoky, převaly, lezení aj. Manipulační dovednosti charakterizuje házení, chytání, kopání (Dvořáková 2006). Můžeme zmínit některé očekávané výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout před ukončením předškolní docházky: 1. zachovávat správné držení těla 2. koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 3. vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 4. ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 5. mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy (vuppraha.cz 2009, s. 17) 14

15 Dítě a jeho psychika oblast psychologická Pedagog má za úkol podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení (vuppraha.cz 2009, s. 18). Tato oblast se rozděluje na další tři podoblasti: Jazyk a řeč Dvořáková (2002) řadí řeč také mezi motorickou činnost. Souvisí s tím i pohyb a ovládání mluvidel a dále i rozvoj jemné motoriky při nácviku psaní. Mezi činnosti spojené s pohybem a mluvou patří pohybové hry, kdy je základem nějaká říkanka nebo píseň. Zároveň si děti procvičují správnou výslovnost a soustředí se na rytmus a tempo řeči. Napomáhá to i k samostatnosti dětí, spolupráci a nebát se projevu v kolektivu ostatních. Vhodné hry k procvičení těchto schopností mohou být např. Had leze z díry nebo Jedna, dvě, tři, čtyři, pět (Dvořáková, 2002). Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace V této oblasti se setkáváme s pohybem také při pohybových hrách, kdy děti řeší mezi sebou problémy, které během her vznikají. Je důležité dodržovat předem domluvená pravidla. Úkolem dětí je kontrola dodržování pravidel, popřípadě řešení situací, kdy se pravidla porušují. Děti se učí komunikovat mezi sebou a snaží se řešit problémy, které během her nastanou bez konfliktů. Nejčastěji se hraje na honěnou (Dvořáková, 2002). Sebepojetí, city a vůle Pohybové hry jsou zaměřeny na utváření zdravého sebevědomí. Zaměřujeme se na hodnocení dětí při hrách. Děti by si měly při pohybových činnostech uvědomovat, že ne vždy každý vyhraje. Musí se spokojit i s prohrou a umět se sní vyrovnat. Paní učitelky se snaží děti podporovat v jejich vlastním projevu (Dvořáková, 2002). Dítě a ten druhý oblast interpersonální Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů (vuppraha.cz 2009, s. 24). Hlavním cílem při pohybových aktivitách je dodržování pravidel, které si paní učitelka s dětmi ujasní dříve, než se začne hrát nějaká hra nebo když je třeba využít sportovní nářadí. Děti se učí brát ohledy na druhé. Tato oblast zdůrazňuje vzájemnou hru s ostatními 15

16 dětmi, kdy je třeba naslouchat druhým a komunikovat spolu. Děti si domlouvají pravidla her nebo je po domluvě mění a upravují podle toho, jak to všem dohromady vyhovuje. Dále naslouchají instrukcím paní učitelky, podle kterých se řídí (Dvořáková, 2006). Dítě a společnost oblast sociokulturní Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí (vuppraha.cz 2009s. 26). Pohybové činnosti jsou směřovány k poznávání jiných kultur a národů. Také je důležitá spolupráce a komunikace, jak již bylo zmíněno v předešlých oblastech. Nejčastěji sem řadíme hry, při kterých je potřeba vzájemná pomoc všech dětí, např. hry s padákem, lanem atd. I nácvik programu na besídky je součástí této oblasti. Hry s pravidly jsou skupinové a mají určitý cíl, např. vysvobodit kamaráda, splnit úkol, vyhrát nad druhou skupinou nebo dokonce nad paní učitelkou (Dvořáková, 2006). Paní učitelka by neměla vybírat hry, kdy je vyzdvihován výkon jednoho dítěte, protože většinou to ostatním přijde líto a stejně jeho dobrý výsledek neocení, spíš naopak. Proto jsou hry ve skupině vhodnější, protože každé dítě má pocit, že svým výkonem přispělo k výhře nebo výrazně ovlivnilo hru, ovšem není to zaměřeno na něho, ale na celou jeho skupinu. K dalším oblíbeným hrám patří hry doprovázené hudbou nebo nácvik jednoduchých tanečků, kdy je důležité uvědomovat si vlastní tělo a jeho pohyby. Děti se musejí na pohyb soustředit, aby ho provedly správně (Dvořáková, 2002). Dítě a svět oblast enviromentální Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí (vuppraha.cz 2009s. 29). Oblast environmentální klade důraz na vytváření pozitivního vztahu k přírodě a kulturním památkám. Děti poznávají okolí svého bydliště a významné památky v jeho blízkosti. Hry se uskutečňují venku v přírodě. Často mateřské školy pořádají i školky v přírodě nebo 16

17 alespoň výlety do přírody. Děti se učí přírodu chránit a starat se oni např. tím, že budeme třídit odpad nebo si zasadíme nějakou květinu, strom, zeleninu (Dvořáková, 2006). V oblasti se řeší také celosvětové události, které se týkají sportu. Patří sem zimní a letní olympijské hry nebo mistrovství světa v hokeji a fotbale aj. Děti jsou většinou o tomto dění informovány z domu od rodičů (Dvořáková, 2006). Události můžeme promítnout do činností v MŠ, např. můžeme si zahrát na fotbalisty nebo v zimě si můžeme uspořádat závod na saních nebo lyžích, podle možností MŠ (Dvořáková, 2002). V dnešní době se děti mohou setkat i s různými národnostmi, jak v MŠ, tak i na ulici nebo při cestování. Úkolem paní učitelky je seznamovat děti s touto skutečností a učit je respektovat odlišné zvyklosti jiných národností. Snažíme se to dětem přiblížit tematickými činnostmi, např. si zatancujeme country, nebo si zacvičíme jógu (Dvořáková, 2002). 1.4 Využití pohybových a tanečních prvků u předškolních dětí V minulosti se začalo mluvit o pohybové výchově v ČR od roku 1965, kdy vznikala cvičení za doprovodu klavíru. Byly zařazovány převážně prvky z rytmické gymnastiky a z různých pohybových žánrů. Často se k tanci používalo náčiní. Později se od klavíru přešlo k reprodukované hudbě (Skopová, Blahušová, 1991). Už od dob Komenského se v učení a výchově využívaly hry se zpěvem, říkadla s pohybem a lidovými zvyky. Díky hudbě, pohybu a zpěvu člověk dokáže vyjádřit své pocity a nálady. V nejútlejším věku dítě využívá v hudbě dupání, tleskání, broukání a také pohyby celého těla. Až později se k tomuto vyjádření přidává zpěv. Při pohybu a hudbě dítě dokáže odbourat stud, nejistotu a stres. Naopak mu to přináší radost a sebevědomí. Od Kulhánkové (2006) mě zaujala věta Je-li dítě omezováno v pohybu, je unavené a tzv. zlobí (Kulhánková, 2006, s. 8). Myslím, že tato věta je pravdivá a vystihuje dnešní dobu, kdy rodiče dbají převážně na čistotu, bezpečí dítěte a volný pohyb je omezován (Kulhánková, 2006). Taneční hry se zpěvem jsou řazeny mezi výrazové a dramatické činnosti. Díky nim si dítě rozvíjí představivost a tvořivost. Zábavným prvkem v tanci je tvoření jednoduchých kreací, kdy může dojít i ke střídání partnerů. Výhodou tanečních her je, že můžeme zapojit dívky a chlapce dohromady, aniž by se nad tím někdo pozastavil. Je to pro děti v tomto věku přirozené a oblíbené. Tanečky se např. na vesnicích přebíraly od dospělých a děti si je upravovaly podle svých možností a fantazie. Postupně u dospělých ztratily svůj význam a 17

18 vznikl pro ně název dětský folklor, který dále můžeme dělit podle jeho obsahu, forem a uměleckých prostředků na: 1. Hry pohybové 2. Hry s říkadly, rozpočítadly, hádankami, popěvky, a zpěvem 3. Hry s přírodninami 4. Písně, tance a hry obřadní, drobné dramatické útvary (Kulhánková, 2006, s. 9) Než začneme zpívat píseň a učit děti pohybovou kulisu, ověříme si, zda je píseň v tónovém rozsahu, který je vhodný pro předškolní děti. Důležitou roli má rytmus a text, který by měl být pro děti snadný k zapamatování (Kulhánková, 2006). Paní učitelka by měla píseň a taneční pohyb umět dopředu. Také by ho měla dětem předvést. Je pro ně vzorem. Na začátku by si měla s dětmi ujasnit cizí slova nebo vysvětlit pojmy, kterým děti nerozumí, aby chápaly, co se učí a o kom to je (Andrlová, 2004). 1.5 Taneční styly v tanečních hodinách Tanec byl v dřívějších dobách symbolem oslav a tradic. Rozlišovaly se tance rituální a tance náboženské. Postupem času se tancem projevovala radost, ale i smutek. V dnešní době se tance dělí podle hudby, techniky a využití. Existuje mnoho dalších dělení tanců podle různých kritérií. Nejčastěji se můžeme setkat s rozdělením na tance lidové, klasické, moderní, jazzové, společenské a současné taneční styly (is.muni.cz 2009). Ve své práci jsem se zaměřila na taneční improvizaci, zumbu, aerobik a country. Podle výše zmiňovaného dělení bych tyto taneční styly zařadila mezi současné Pohybová a taneční improvizace Improvizace v překladu znamená provádět něco, aniž bychom si to dopředu připravovali (Scs. abz.cz 2016). V této taneční hodině šlo pouze o sledování a poslouchání textu. Následně děti text propojily s pohybem a vznikla nám jedna taneční hodina, kdy se děti soustředily pouze na svůj vlastní pohyb a nemusely pozorovat ostatní. 18

19 1.5.2 Zumba Tento styl tance je inspirován latinskoamerickou hudbou a tancem. Je to nejpopulárnější taneční styl ve světě. Využívá prvky z aerobiku, salsy a merengue. Zumba je známá tím, že při ní člověk spaluje tuky a tvaruje si postavu, což se týká dospělých. U dětí jde spíše o zábavné krouživé pohyby v oblasti břicha, hýždí, paží a nohou (Perez, 2009) Aerobik V aerobiku na první pohled děti upoutá barevné oblečení a rytmická, rychlá hudba. Základní taneční kroky nejsou těžké, proto je zvládnou i předškolní děti. Nejprve se musí naučit vnímat rytmus, který je většinou určován bubny. Děti ho mohou snadno rozpoznat. Je třeba dbát na správné držení těla a další pohybové dovednosti. Klasické hodiny aerobiku jsou pro děti od 13 let. Ve věku 4 6 let se děti s tímto tanečním stylem pouze seznamují a provádějí se s nimi pouze lehce zvládnutelné prvky (Macáková, 2001) Country Country tanec je poměrně starodávný. Byl takto nazván už v renesanci za vlády královny Alžběty. Typické pro tento styl jsou různé pozice a rozmístění v prostoru. Nejčastěji to bývá v kruhu, čtverci nebo v párech. Cílem country je, aby se taneční partneři střídali a zatančili si všichni spolu. Jedná se tedy o skupinový tanec (Tillmanová, 2016). V zahraničním článku se autor zmiňuje, že country se inspiruje i polkou, stepem, waltzem nebo swingem. Country má mnoho příbuzných tanců, které jsou podobné nebo se v nich používají prvky country, např. Cowboy cha cha. Ve westernu bylo country velmi oblíbené a tančili ho kovbojové (learntodance.com 2016). 19

20 2 Cíl, úkoly, metody Cíl: Cílem práce je vytvořit návrh hodin taneční výchovy s různou tématikou. Vybrané hodiny budou ověřeny v praxi u 4 6letých dětí v mateřské škole. Úkoly: 1. Vyhledání a prostudování literatury k tématu. 2. Výběr vhodné hudby k vybraným tanečním stylům. 3. Sestavení tanečků a výroba pomůcek. 4. Ověření některých tanečků v praxi. 5. Zpětná vazba formou kresby dětí. 6. Fotodokumentace z ověřování. Metody: tvorba ověřování pozorování 20

21 3 Praktická část V praktické části jsem vytvořila čtyři taneční hodiny a tři jsem ověřila v praxi u 4 6letých dětí v mateřské škole Ždírec nad Doubravou, kde pracuji. Tanečky jsem volila podle oblíbenosti a také podle praktičnosti a náročnosti. Každá taneční hodina je věnována jinému tanečnímu stylu. Taneční hodiny jsem realizovala v herně a probíhaly v dopoledních hodinách. Nejedná se tedy o klasický taneční kroužek, který by probíhal odpoledne. Tento postup jsem zvolila hlavně z důvodu mého pracovního úvazku. Taneční kroužek by mohl probíhat v pozdějších odpoledních hodinách, nejdříve od půl 4. Z předchozích zkušeností vím, že na počátku by byl kroužek plně obsazen, ale postupně by se děti vytrácely, protože rodiče s dětmi mají na pozdní odpoledne jiné aktivity (např. kroužky v nejbližších městech) nebo je omezuje dojíždění, či pouhá lenost. V minulých letech se u nás v MŠ uskutečňoval v dopoledních hodinách kroužek anglického jazyka, který se nám osvědčil. Dále jsem chtěla do tanečků zapojit i chlapce a pozorovat jejich reakce a pocity při tančení a samotném nácviku tanečků. Kdyby děti měly kroužek navštěvovat odpoledne, žádný chlapec by se nezúčastnil. Nacvičené tanečky jsem využila na besídky a vystoupení dětí při školních akcích. V minulých letech měly u rodičů úspěch, proto jsem zvolila i toto téma ke zpracování bakalářské práce. Country tanec jsem v praxi neověřila, ale v budoucnu ho určitě vyzkouším. Fotodokumentaci jsem pořídila při nácviku a realizaci tanečních chvilek. Při vymýšlení tanečních kreací jsem se nechala inspirovat vlastní zkušeností s tancem a také videi na internetovém portále youtube.cz 2016, kde jsem shlédla několik dětských vystoupení. Základní a charakteristické kroky vybraných stylů jsem vyhledávala v uvedené literatuře a internetových zdrojích. 3.1 Popis pohybových skladeb V této části jsou popsány jednotlivé taneční choreografie. Doplňují je fotografie dětí vyobrazených v daném pohybu. Nejprve je po levé straně uveden text písně, na pravé straně pak vysvětlen pohyb, který máme s dětmi provést. Na konci každé skladby se nacházejí fotografie dětí, které jsou označeny čísly. U každého vysvětleného pohybu najdeme číslo v závorce, které patří k fotografii se stejným číslem. Opakující se kreace nejsou vysvětleny, pouze vyznačeny číslem v závorce. 21

22 3.1.1 Pohybová a taneční improvizace Hudba: Maxim Turbulenc - Rotace (youtube.cz 2016), 3/4 takt Text: youtube.cz 2016 Organizace v prostoru: děti stojí rozptýlené po třídě v řadách za sebou při nácviku, když děti tanec umí, tancujeme v kruhu Výchozí postavení: stoj mírně rozkročný, ruce v bok Slova a provedení: Nohu dopředu dej, - napodobení slov pohybem dětí (1) nohu dozadu dej, - (2) a pak si zamávej, - (3) a pak si zamávej. - (3) Uděláme hoky toky rotaci, - P upažit povýš, L upažit poníž - 1 x vyšlapávaný obrat vpravo (4) ať máme legraci. - stoj spojný - houpání v bocích, ruce v bok - houpáním jdeme nahoru a dolů (5) Ruku dopředu dej, - napodobení slov pohybem dětí (6) ruku dozadu dej, - (7) a pak si zamávej, - (3) Uděláme hoky toky - (4, 5) Refrén: Pam pam pam Hoo - 3 kroky vpravo, vykročí pravá, ruce v bok (8) - přísun levou, tlesknout (9) - 3 kroky vlevo, vykročí levá, ruce v bok (10) - přísun pravou, tlesknout (11) Uděláme hoky toky - P upažit povýš, (4, 5) 22

23 Pam pam pam, Hoo - 3 kroky vpravo, (8, 9) - 3 kroky vlevo, (10, 11) Hlavu dopředu dej, - napodobení slov pohybem dětí (12) hlavu dozadu dej, - (13) a pak si zamávej, - (3) Uděláme hoky toky - P upažit povýš, (4, 5) Pupek dopředu dej, - napodobení slov pohybem dětí (14) pupek dozadu dej, - (15) a pak si zamávej, - (3) Uděláme hoky toky - P upažit povýš, (4) Refrén: Pam, pam, Hoo - 3 kroky vpravo, (8, 9) - 3 kroky vlevo, (10, 11) Zadek dopředu dej, - napodobení slov pohybem dětí (16) zadek dozadu dej, - (17) a pak si zamávej, - (3) Uděláme hoky toky - P upažit povýš, (4) Ruku dopředu dej, - (6, 7, 3) Uděláme hoky toky - P upažit povýš, (4) Refrén: 2x Pam pam, Hoo, - 3 kroky vpravo, (8, 9) - 3 kroky vlevo, (10, 11) 23

24 Fotografie Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr

25 Obr. 17 (fota autor) Dětská zumba Hudba: Pitbull - We are one (youtube.cz 2016), 4/4 takt Text: karaoketexty.cz 2016 Organizace v prostoru: děti stojí v řadách za sebou. V 1. části nastupují dívky, ve 2. části nastupují chlapci. V dalších částech se dle pokynu střídají. Označení v textu a na fotografiích: D dívky, CH - chlapci Výchozí postavení: stoj spojný připažit zády k hlavní metě, 3 řady pouze dívky, chlapci se přidají později. Pomůcky: třásně z igelitových pytlů dvou barev (žlutá, modrá), míče Předehra: Dívky ve třech řadách zády k hlavní metě (1a) Na druhé bubnování se otočí zadní řada, na třetí buben prostřední řada, na čtvrtý buben první řada. Na páté bubnování jsou všechny řady otočené k publiku a třepetají třásněmi před sebou (1b). Slova a provedení: Put your flags up in the sky - 3 kroky vpravo, vykročí pravá, přísun levou, - připažit pokrčmo, třepetat třásněmi u těla (2 D) (put them in the sky) - vzpažit, třepetat třásněmi nad hlavou, 2 doby (3 D) - předklon třepetat třásněmi v předpažení, 2 doby (4 D) 25

26 and wave them side to side - 3 kroky vlevo, vykročí levá, přísun pravou, - připažit pokrčmo, třepetat třásněmi u těla, (5 D) (side to side) - (3 D, 4 D) Show the world where you're from - 3 kroky vpřed, vykročí pravá, přísun levou, - připažit pokrčmo, třepetat třásněmi u těla, (6 D) (show them where you're from) - (3 D, 4 D) Show the world we are one - 3 kroky vzad, vykročí pravá, přísun levou, - připažit pokrčmo, třepetat třásněmi u těla, (7 D) (one love, life) - (3 D, 4D) Ole ole ole ola - opakování po 3 kroky vzad, Ole ole ole ola (2 D, 3 D, 4 D, 5 D, 6 D, 7 D) Ole ole ole ola Ole ole ole ola - tančí pouze CH, D stojí a třepetají třásněmi u těla, libovolné kroužení v bocích When the moment gets tough you've got keep going - příchod CH s míči, kopání (1 CH) - CH nastupují do řad mezi dívky, stoj v mezeře (8) one love, one life, one world, one fight, - D stojí a třepetají třásněmi, kroužení v bocích (9) whole world, one night, one place - CH volné kopání na místě (1CH) Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel. 26

27 - následují postavení řad do konce tanečku - střídá se řada D s řadou CH (8) It's your world, my world, our world today And we invite the whole world, whole world to play - 3 kroky vpravo, vykročí pravá, - opakování po 3 kroky vzad, - opakuje se pouze jednou (2 CH, 3 CH, 4 CH, 5 CH, 6 CH, 7 CH) It's your world, my world, our world today And we invite the whole world, whole world to play Es mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros Invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros - verze D pohyb s třásněmi - verze CH pohyb je proveden stejně, pouze s míčem - D a CH tančí společně Put your flags up in the sky, - 4x máváme třásněmi z upažení do vzpažení dovnitř střídavě v P, L (10 D, CH) - třepetáme třásněmi v P, L v připažení skrčmo, ruce v úrovni ramen (11 D, CH) - třepetáme třásněmi v P, L v připažení pokrčmo, ruce v úrovni pasu (12 D, CH) - 4x máváme třásněmi z upažení do vzpažení dovnitř střídavě v P, L, (10, 11, 12 D, CH) 27

28 Ole ole ole ola - 1 x vyšlapávaný obrat vpravo o 360, třepetáme třásněmi v P, L v připažení skrčmo, ruce v úrovni ramen (13 D, CH) - třepetáme třásněmi v P, L v připažení pokrčmo, ruce v úrovni pasu (14 D, CH) - 1x vyšlapávaný obrat vlevo o 360 (13, 14, D, CH) - rychlé provedení dle rytmu hudby - tančí pouze D, CH stojí a krouží s míči před sebou v držení obouruč libovolně (15 CH) One night watch the world unite - 3 kroky vpravo, vykročí pravá, přísun levou - ruce při chůzi motají s třásněmi u těla (16 D) Two sides, one fight and a million eyes - 3 kroky vlevo, vykročí levá, přísun pravou - ruce při chůzi motají s třásněmi u těla (17 D) Full heart's gonna work so hard - 1x vyšlapávaný obrat vpravo o 360, Shoot, fall, the stars Fists raised up towards the sky Tonight watch the world unite, odrážení od P nohy, 4 kroky - třepetáme třásněmi u těla, dle fantazie dětí, kroužení v bocích world unite, world unite - 1x vyšlapávaný obrat vlevo o 360, For the fight, fight, fight, one night Watch the world unite odrážení od L nohy, 4 kroky - třepetáme třásněmi u těla, dle fantazie dětí, Two sides, one fight and a million eyes. kroužení v bocích (18 D) Hey, hey, hey, - výskok na místě odrazem snožmo, vzpažit (19 D, CH) força força come and sing with me - podřep (20 D, CH) 28

29 Hey, hey, hey, - výskok na místě odrazem snožmo, (19 D, CH) ole ola come shout it out with me Hey, hey, hey, - podřep (20 D, CH) - výskok na místě odrazem snožmo, (19 D, CH) come on now Hey, hey, hey, - podřep (20 D, CH) - výskok na místě odrazem snožmo, (19 D, CH) come on now Hey, hey, hey, hey, hey - podřep (20 D, CH) - výskok na místě odrazem snožmo, (19 D, CH) Put your flags up in the sky, - 4x máváme třásněmi nad hlavou (10, 11, 12 D, CH) Ole ole ole ola - vyšlapávaný obrat vpravo o 360, (13, 14, 15 D, CH) Claudia Leitte, obrigado - stoj spojný, vzpažit (21 D, CH) É meu, é seu Hoje é tudo nosso Quando chega o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso - stoj, upažit (22 D, CH) - stoj, předpažit (23 D, CH) - improvizace dívky kroužení v bocích, mávání s třásněmi (9) - chlapci kopání s míčem na místě (1 CH) Torcer, chorar, sorrir, gritar Não importar o resultado, vamos extravasar 29

30 Put your flags up in the sky, - 4x máváme třásněmi nad hlavou (10, 11, 12 D, CH) Ole ole ole ola, - vyšlapávaný obrat vpravo o 360, (13, 14, 15 D, CH) Dohra: 8 taktů - zástup, stoj, vzpažit, 1 doba (24 D, CH) - stoj, upažit, 1 doba (25D, CH) - stoj, předpažit, 1 doba (26 D, CH) Fotografie Obr. 1a Obr. 1b Obr. 2 D Obr. 3 D Obr. 4 D Obr. 5 D Obr. 6 D Obr. 7 D Obr. 8 Obr. 9 Obr. 1 CH Obr. 2 CH 30

31 Obr. 3 CH Obr. 4 CH Obr. 5 CH Obr. 6 CH Obr. 7 CH Obr. 10 D Obr. 10 CH Obr. 11 D Obr. 11 CH Obr. 12 D Obr. 12 CH Obr. 13 D Obr. 13 CH Obr. 14 D Obr. 14 CH Obr. 15 CH 31

32 Obr. 16 D Obr. 17 D Obr. 18 D Obr. 19 D Obr. 19 CH Obr. 20 D Obr. 20 CH Obr. 21 D Obr. 21 CH Obr. 22 D Obr. 22 CH Obr. 23 D Obr. 23 CH Obr. 24 D, CH Obr. 25 D, CH Obr. 26 D, CH (fota autor) 32

33 3.1.3 Aerobik Hudba: Michal David My máme prima rodiče (youtube.cz 2016), 4/4 takt Text: karaoketexty.cz 2016 Organizace v prostoru: děti stojí v řadách za sebou Výchozí postavení: stoj mírně rozkročný, ruce připažit skrčmo Pomůcky: žádné Předehra: poskoky střídavě P, L vpřed, ruce v bok (1) Slova a provedení: My máme príma rodiče, - 4 kroky vpřed, vykročí pravá (2) - 2x tlesknout před sebou (3) (1 tlesknutí na 2 doby) nebudou volat hasiče, - 4 kroky vzad, vykročí pravá (4) - 2x tlesknout před sebou (3) když oknem vyvalí se sloup dýmu, - 4 kroky vpřed, vykročí pravá (2) - 2x tlesknout nad hlavou (3) tuší, že máme zkoušky z nikotínu. - 4 kroky vzad, vykročí pravá (4) - 2x tlesknout nad hlavou (3) Až budem desky obracet, - odrazem snožmo poskok vpravo vpřed a vlevo vpřed 4x omládnou nejmíň o dvacet, - odrazem snožmo poskok vpravo vzad a vlevo vzad 4x na sebe klidně můžou vzít džíny, - odrazem snožmo poskok vpravo vpřed i když jsou z jejich písní evergreeny. - odrazem snožmo poskok vpravo vzad (5) Mejdan, mejdan podle plánu, - střídavě úkrokem pravé, přísun levou, podobá se úkrokem levé, přísun pravou (6, 7) (4 úkroky střídavě P, L noha) 33

34 flámu a tak skončí k ránu, za úsvitu. - P loket, L koleno (8) - L loket, P koleno (9) Mejdan, mejdan skončí k ránu, - úkrokem pravé, přísun levou (6, 7, 8, 9) a tak podle plánu, za úsvitu oslavíme maturitu. My máme príma rodiče, nekoukaj dírkou na klíče, - P noha úkrok vpravo, podřep, upažit, dlaně vzhůru (10) - L noha úkrok vlevo, podřep, ruce upažit, dlaně vzhůru (11) vědí, že sem tam pusu dát zvládnem, - P noha úkrok vpravo, (10) zas jeden předmět, - L noha úkrok vlevo, (11) kdy snad nepropadnem. Nosí nám další chlebíčky, - běh na místě, připažit skrčmo, (12) v kuchyni mejou skleničky, - otáčení po řadách zády k hlavní metě přitom si připomenou pár fórů, kterým se tenkrát smály v Semaforu. - společné otočení zpět k hlavní metě Mejdan, mejdan podle plánu, - krok vpravo, vykročí pravá, (6,7, 8, 9) - vlastní nápady dětí do konce tanečku Mezihra: Mejdan, mejdan podle plánu, - leh vznesmo mírně roznožný, (13) nohy dětí vedle sebe se kříží, 2 takty Mejdan, mejdan podle plánu, - vzpor stojmo, P zanožit, 1 takt (14) 34

35 Mejdan, mejdan podle plánu, - pokus o přemet stranou, - pouze první řada vždy po jedné dívce, 4 v řadě, 2 takty (15) - běh vpřed, zakončit do kleku sedmo, 2 takty (16) - předkopávat P, L nohu střídavě do přednožení poníž, každá 2x, 1 takt (17) - obrat o 180, zády k hlavní metě, ruce v bok, 1 takt (18) - 2x podřep, ruce v bok, otočit zpět k hlavní metě o 180, 1 takt (19) - vzpažit máváme, 1 takt (20) - předpažit pokrčmo, proplést prsty, pohyby vpravo, vlevo, střídavě 4x, 1 takt (21) - vzpažit, kroužení v zápěstí 4x, 1 takt (22) - zakončení tanečku hluboký předklon, ruce v bok, 1 takt (23) 35

36 Fotografie Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr

37 Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 Obr. 20 Obr. 21 Obr. 22 Obr. 23 (fota autor) Country Hudba: Walda gang Ó Zuzano (youtube.cz 2016), 4/4 takt Text: karaoketexty.cz 2016 Organizace v prostoru: děti stojí v kruhu Pomůcky: koně z papíru dle počtu chlapců ve třídě. Výchozí postavení: dívky v kruhu, stoj spojný, zády do kruhu, ruce v bok, podřepy v rytmu hudby, chlapci příjezd na koni, přidají se do kruhu (1 CH) Slova a provedení: Předehra - Benjo - kluci přijedou na koních vyrobených z papíru, poskoky v kruhu kolem dívek (1) Přicházím až z Alabamy - dívky stoj zády do kruhu, (1 D) se svým banjem sám a sám ruce v bok, podřepy rytmu hudby (2) a teď jdu do Louisiany navštívit svou milou tam. 37

38 Slunce praží, z nebe hromy hřmí, můj cíl je dalekej, jenže láska má mě provází, Zuzano, neplakej. R: Ó, Zuzanó, Zuzano, mám tě rád, - dívky 2x tlesknou (3) - 2x plesknou do stehen (4) - 2x tlesknou (3) - 2x plesknou do stehen (4) - kluci dávají koně na stranu, utvoří dvojici s dívkou Frčíme z tý dálky k vám, - dívka a chlapec se chytí lokty, zátočka s na banjo budu hrát. poskoky (5) Ó, Zuzanó, - 2x tlesknou rukama ve dvojici spolu (6) - 2x plesknou do svých stehen (7) - 2x tlesknou s kamarádem ve dvojici (6) - 2x plesknou do svých stehen (7) frčíme z tý dálky - dívka a chlapec se chytí, (5) Mezihra: - dívka a chlapec se chytí, (5) Včera v noci měl jsem - dívky chození po kruhu, podávání si rukou (8) krásnej sen, a teď ho povím vám: zpíval jsem Zuzaně pod oknem, - dívky se pohybují, chlapci stojí na místě, obměna partnerek Zuzano, rád tě mám. Zuzana se z okna vykloní a šátkem zamává, vzdychne, slzu z oka uroní, ach, neplač, lásko má. R: Ó, Zuzano x tlesknout rukama ve dvojici spolu, (6, 7, 5) 38

39 Dohra: Benjo - promenáda dvojic v kruhu - vytvořit řadu dvojic za sebou (9) - rozdělení dvojic dívky vlevo, chlapci vpravo (10) - chůze po kruhu a opět spojení do dvojic (11) R: Ó Zuzano, - 2x tlesknout rukama ve dvojici spolu, (6, 7, 5) Fotografie Obr. 1 CH Obr. 1 D Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 (fota autor) 39

40 3.2 Popis ověření Taneční chvilky jsem uskutečnila v MŠ Ždírec nad Doubravou, kde pracuji již pátým rokem. Jako cílovou skupinu jsem zvolila děti 4 6 let. Tanečky s dětmi byly nacvičovány v dopoledních hodinách přímo ve třídě, kam jsou děti zvyklé každý den chodit. Taneční aktivity probíhaly každý týden. Vzhledem k dalším akcím, které probíhají během dopoledne v MŠ, nebyl stanoven pravidelný pevný den, kdy bude tancování probíhat. Dle daného týdne jsem si dopředu podle potřeby zvolila den, kdy doplním další aktivity o nácvik tanečků. Taneční pohybová chvilka byla většinou minut dlouhá. Respektovala jsem zájem a soustředěnost dětí v daný moment. Před nácvikem jednotlivých tanečků jsme si nejdříve s dětmi pustili vybranou písničku. Formou rozhovorů jsem zjišťovala, zda již píseň někdy slyšely nebo je pro ně cizí. Potom jsme přistoupili na samotný nácvik kroků, který probíhal po menších úsecích. Děti byly nejdřív libovolně rozmístěny na koberci a opakovaly pohyb, který jsem jim předvedla. Postupně si každé dítě získalo a osvojilo své místo. Pamatovaly si i dle kamarádů, kde mají stát. 3.3 Charakteristika souboru Tanečních aktivit se zúčastnily děti ve věku čtyři až šest let z MŠ Ždírec nad Doubravou. Třída, ve které jsem taneční chvilky realizovala, je tvořena převážně z předškoláků. Navštěvuje ji 23 dětí. Pouze jedno dítě je tříleté a jedno čtyřleté. Jsou to sourozenci, kteří nastoupili ve druhé polovině roku a do činností se nezapojují, pouze sledují, co se kolem nich děje. Tanečky jsou inspirovány nápady dětí. Zejména v aerobiku jsem dětem dala prostor pro vymýšlení pohybových prvků. Také písnička byla vybrána na přání dětí a závěrečnou část vymyslely čtyři dívky. Při nácviku tanečků děti spolupracovaly a samotný nácvik je velmi bavil. Začala jsem taneční improvizací, kdy děti napodobují pohyb, dle slov písničky. Musely se soustředit na text a dle své fantazie ho nejlépe vystihnout. Mezihry jsme nacvičovaly podle mé ukázky. Další styl, který je nyní u dětí i dospělých oblíbený je zumba. Zvolila jsem pouze jednoduché kroky. Základem je kroucení se v bocích a zapojení zadečku. Naopak v aerobiku jsou jasně dané kroky, které se musejí dodržovat dle rytmu hudby. Aerobik je věnován pouze dívkám, ostatní tanečky jsou pro kluky i holky. Country tanec je pro 40

41 smíšené dvojice. Country je zábavné a stmeluje dívky a chlapce ke spolupráci ve dvojicích a v kolektivu ostatních. Vystupují jako celek a každá dvojice je důležitá svým provedeným pohybem. 3.4 Ověření v praxi, zpětná vazba Jak už jsem zmínila, v praxi u 4 6letých dětí jsem vyzkoušela taneční improvizaci, aerobik a zumbu. Jedinou neověřenou choreografií je country taneček ve dvojicích. Taneční improvizace byla pro děti jednoduchá a mohly využít své fantazie. Také se musely do hudby nejdříve zaposlouchat a poté slova písně napodobovaly pohybem. Zapojily se dívky i chlapci. Text i jeho nápodoba byla pro děti vtipná a zábavná. Aerobik si zatančily pouze dívky, i když jsem jej chtěla vyzkoušet i s chlapci. Chlapci nejdříve dívky pozorovali, ale přidat se nechtěli. Dělali dívkám raději diváky a tleskali jim do rytmu. Naopak pro dívky to byla velká zábava. Podílely se na výběru hudby. Čtyři šikovné holčičky vymyslely pro ostatní jednoduché kroky, které znaly nejspíše z odpoledního cvičení, televize nebo tanečního kroužku, který navštěvují. Taneček jsme společně upravovali, aby se vše hodilo do rytmu písničky. Toto vystoupení dívky předvedly na besídce ke Dni matek, kde od rodičů sklidily velký potlesk a obdiv. Nejvíce děti zaujala zumba. Taneček jsme nacvičovali s třásněmi, které jsem předem vyrobila z igelitových sáčků na odpadky. Zvolila jsem dvě barvy modrou a žlutou, aby to bylo pro diváky zajímavé, ale i z důvodu rozlišování pravé a levé strany, protože některým dětem dělá pravolevá orientace stále problémy. Chlapci ve své choreografii využili míče, které si mohli donést z domu nebo zapůjčit ve školce. Protože píseň, kterou jsem vybrala, byla hymnou fotbalového mistrovství světa v Brazílii, pomůcky jsou zvolené k fotbalu. Důvodem výběru této písně je velký počet fotbalistů ve třídě předškoláků. Taneček jsem jim chtěla zpestřit, naopak dívky se rády nakrucují a zumba je právě o pohybu zadečků a boků. Tento taneček se dětem líbil nejvíc. Byl nejnáročnější na přípravu i samotný nácvik kroků. Děti musely pozorně poslouchat hudbu, protože se střídaly části pro kluky a holky a potom tančily společně. Nacvičený taneček jsme předvedli na besídce ke Dni matek, kdy to bylo pro rodiče velkým překvapením. Děti sklidily zasloužený úspěch. Bylo na nich vidět, jak tančí s radostí a chtějí kreaci rodičům předvést co nejlépe. Samotný nácvik probíhal v poklidné atmosféře, děti chtěly tanec neustále opakovat i několikrát za den. 41

42 Velmi mě těšilo, že je pohyb baví, měly z toho samy radost a nemusela jsem je do ničeho nutit. Jako zpětnou vazbu od dětí, jsem zvolila kresbu obrázků na téma Nejoblíbenější taneček. Děti měly za úkol nakreslit voskovkami na papír A4 taneček, který je v nácviku i provedení nejvíce zaujal. Kresby se nezúčastnily všechny děti, pouze 12, protože v MŠ byla velká nemocnost. 11 dětí nakreslilo zumbu a pouze 1 chlapec nakreslil taneční improvizaci (příloha A). 4 Diskuse S dětmi v MŠ, kde pracuji, se chodíme dívat každým rokem z jara na bledule do nedalekého lesa. Během cesty míjíme rybník, kde krmíme labutě a kachny. Pro děti je to vždy příjemný zážitek. Dopředu si ujasníme, jak se v lese budeme chovat. Při zpáteční cestě se zastavíme na louce, kde se děti vyběhají a zahrají si různé pohybové hry. Máme možnost chodit do nedalekého místního lesoparku, kde děti ke hře využívají přírodniny. Zjistila jsem, že při pobytu v lese řeším méně konfliktů mezi dětmi, protože má každé dítě mnoho materiálu ke hraní a nepřetahují se o hračky. V MŠ se zaměřujeme v zimě na lyžování, kdy dojíždíme na nedalekou sjezdovku a v létě navštěvujeme s dětmi lekce plavání. Ze své zkušenosti vím, že mezi rodiči je o tyto aktivity velký zájem. Každým rokem se přihlašuje více dětí. Většina z nich už je např. s lyžováním seznámena a v lyžařské škole se pouze zdokonalují. I děti, které na lyžích stojí poprvé, dělají velké pokroky. Přesvědčila jsem se o tom letos v zimě, kdy jsem s dětmi na kurz dojížděla. Při poslední lekci všechny děti sjely velkou sjezdovku. Dokázaly přitom využít i výukové pomůcky. Proto si myslím, že by měli rodiče i paní učitelky dávat dětem dostatečný prostor a čas na volný pohyb, i když se u toho třeba umažou. Souhlasím s názory zmiňovaných autorů, že díky pohybu se dítě začleňuje do kolektivu dětí a vytváří si určité role mezi vrstevníky. Děti se naučí respektovat se, domlouvat se, spolupracovat a poznávat okolí. Pohybu v MŠ máme dostatek, ale taneční chvilky s dětmi během dopoledne probíhají spíš výjimečně. Rozhodla jsem se proto vytvořit několik tanečků, které by mohly sloužit jako motivace pro mé kolegyně k zapojení se do těchto činností. Často bývá v mateřských školách nabídka tanečních kroužků od jiných sportovních organizací, proto se tanečními chvilkami paní učitelky moc nezabývají. Rodiče si kroužek zaplatí a je pouze na nich, zda 42

43 pak jejich dítě na kroužek dochází nebo ne. Když kroužek vede paní učitelka z mateřské školy, je to většinou zdarma a ve volném čase paní učitelky. Může se stát, že při první hodině nebude vědět, jak to s tolika dětmi bude realizovat, zda děti rozdělit na dvě skupiny atd. Při následujících hodinách zjistí, že dětí ubývá a najednou ze dvou skupin zůstane jedna. Právě tohoto problému jsem se obávala. Abych získala potřebné podněty a výsledky k bakalářské práci, zvolila jsem tedy variantu dopoledního kroužku v rámci ostatních dopoledních činností. Při výběru názvu a zaměření mé práce jsem si realizaci kroužku představovala právě v odpoledních hodinách a s vybranými dětmi. Bohužel také díky změně mého pracovnímu úvazku a k zjištěným okolnostem, které by nastaly, tanečky probíhaly dopoledne s vybranou skupinou předškoláků, které jsem měla ve své třídě. 43

44 Závěr Pohyb je nejčastější a nejvyhledávanější aktivitou dětí v předškolním věku. Díky pohybovým hrám a činnostem se děti učí komunikovat a spolupracovat s ostatními. Začleňují se mezi ostatní děti a vytvářejí si společně určitá pravidla. Je důležité, aby se děti uměly pohybovat spontánně a dokázaly napodobovat určité cviky. Během docházky do MŠ a později i do ZŠ si děti cviky zdokonalují a trénují podle věku, ale i podle dovedností a schopností dítěte. V bakalářské práci jsem se zaměřila na pohyb spojený s hudbou. Děti se naučily vnímat rytmus a podle něho se hýbat. Vyzkoušely si vymýšlet vlastní kroky do hudby. Procvičily si tím svoji představivost a fantazii. Zjistily, že ne vždy jejich pohyb ladil s hudbou, ale společnými silami jsme to napravili. V teoretické části jsem popsala nejprve pohybový vývoj dítěte obecně. Dále jsem rozebrala motorické dovednosti dětí ve věku 1 3 roky a předškolní věk. Zaměřila jsem se také na RVP PV, kde jsem vyhledávala pohybové aktivity ve vzdělávacích oblastech. Věnovala jsem se také pohybovým činnostem doprovázených hudbou, což bylo hlavním cílem mé práce. V poslední podkapitole jsem čtenáře seznámila s tanečními styly, které jsem použila v praxi u 4 6letých dětí. Praktická část se skládá ze čtyř tanečků, které jsem vyzkoušela s dětmi v MŠ, kde pracuji. Zaměřila jsem se na taneční improvizaci, aerobik, zumbu a country. Country taneček ve dvojících jsem s dětmi nevyzkoušela. Tyto taneční styly jsem zvolila z důvodu oblíbenosti mezi dětmi i dospělými. V dnešní době je velká nabídka těchto tanečků a děti v nich mohou pokračovat i na základní škole v různých kroužcích nebo sportovních oddílech. Jako zakončení a zpětnou vazbou pro mě byly obrázky od dětí. Měly nakreslit taneček, který je nejvíce bavil tančit. S velkou převahou zvítězila zumba, kdy děti zaujaly barevné třásničky. Pouze jeden hošík rád napodoboval pohyb dle textu, který slyší. Cíle a zadané úkoly na začátku mé práce se mi podařilo splnit. Prostudovala jsem literaturu k danému tématu, vytvořila jsem tanečky a tři z nich jsem ověřila v praxi u 4 6letých dětí. Nácvik tanečků a jednotlivé kreace jsem dokumentovala fotografiemi. Taneční hodiny probíhaly v dopoledních činnostech, kdy jsme si s dětmi našli chvilku a zatančili jsme si s hudbou. Bylo to pro nás odreagování od ostatních činností a zpestření celého dne. Nacvičené tanečky jsme předvedli rodičům na besídkách. Dětem se pohybové chvilky s hudbou líbily a dosažené výsledky na vystoupeních jim dělaly radost. Trénovaly s nadšením a spolupracovaly. Do nácviku tanečků se zapojily všechny děti. Při zumbě se 44

45 nezúčastnila nácviku tříletá holčička a pětiletý chlapec (sourozenci), kteří nastoupili v druhé polovině školního roku. Adaptovali se na prostředí a chod MŠ a měli potíže s komunikací s ostatními dětmi. 45

46 Referenční seznam ANDRLOVÁ, Dana (2004). Jede Kudrna okolo Brna Rukověť rytmické, pohybové a taneční výchovy dětí s lidovou písničkou. Brno: Paido. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Hana (2002). Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Hana (2006). Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Hana (2001). Sportujeme s nejmenšími dětmi. Praha: Olympia. ISBN KLEPLOVÁ, Věra, PILNÁ, Dobromila (2006). Našemu sluníčku Buď fit od narození po školu. Olomouc: ANAG. ISBN KULHÁNKOVÁ, Eva (2006). Taneční hry s písničkami. Praha: Portál. ISBN LANGMEIER, Josef, LANGMEIER, Miloš, KREJČÍŘOVÁ, Dana (1998). Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. Praha: Nakladatelství H&H. ISBN LANGMEIER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana (1998). Vývojová psychologie. Praha: Grada. ISBN X. MACÁKOVÁ, Marcela (2001). Aerobik. Praha: Grada. ISBN PEREZ, Beto, ROBINSONOVÁ GREENWOOD, Maggie (2009). Zumba. Ikar: Praha. ISBN SKOPOVÁ, Marie, BLAHUŠOVÁ, Eva (1991). Rytmické druhy gymnastiky v pohybové rekreaci. Praha: Karolinum. ISBN SKUTIL, Martin, KŘOVÁČKOVÁ, Blanka, MAŇENOVÁ, Martina (2014). Psaní odborných textů a tvorba elektronických prezentací ve společenských vědách. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN SMOLÍKOVÁ, Kateřina (2004). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. [cit ]. Dostupné z: online

47 VÁGNEROVÁ, Marie (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál. ISBN Internetové zdroje Karaoketexty.cz PITBULL, We are one. [online] [cit ]. Dostupné z: Karaoketexty.cz DAVID, Michal. My máme prima rodiče. [online] [cit ]. Dostupné z: Karaoketexty.cz WALDA GANG, Ó Zuzano. [online] [cit ]. Dostupné z: Learntodance.com Country Dance Lessons How to dance country western.[online] [cit ]. Dostupné z: Scs. Abz.cz Improvizace. [online] [cit ]. Dostupné z: SKOTÁKOVÁ, Alena, ŠIMBEROVÁ, Dagmar, SVOBODOVÁ, Lenka, HEDBÁVNÝ, Petr. Teorie tance. [online] [cit ]. Dostupný z: www. TILLMANOVÁ, Hana. Výuka Country dances v proměnách času. Historický tanec v heslech. [online] [cit ]. Dostupný z: www. Youtube.cz DAVID, Michal. My máme prima rodiče. [online] [cit ]. Dostupné z: Youtube.cz MAXIM TURBULENC. Rotace. [online] [cit ]. Dostupné z: Youtube.cz PITBULL, We are one. [online] [cit ]. Dostupné z: Youtube.cz WALDA GANG, Ó Zuzano. [online] [cit ]. Dostupné z: 47

48 Přílohy Příloha A Kresby dětí Obrázek 1 Danielka... str. I Obrázek 2 Dominika... str. I Obrázek 3 Fanda... str. I Obrázek 4 Helenka... str. II Obrázek 5 Jindra... str. II Obrázek 6 Josef... str. II Obrázek 7 Mareček... str. III Obrázek 8 Míša... str. III Obrázek 9 Silvinka... str. IV Obrázek 10 Štěpánka... str. IV Obrázek 11 Terezka... str. IV Obrázek 12 Vítek... str. V 48

49 Příloha B Fotodokumentace z ověřování... str. VII, VIII Příloha C Souhlas rodičů... str. IX 49

50 Příloha A - Kresby dětí Obr. 1 Danielka, 6 let (zumba) Obr. 2 Dominika, 6 let (zumba) Obr. 3 Fanda, 6 let (zumba) I

51 Obr. 4 Helenka, 6 let (zumba) Obr. 5 Jindra, 6 let (zumba) Obr. 6 Josef, 5 let (taneční improvizace) II

52 Obr. 7 Mareček, 6 let (zumba) Obr. 8 Míša, 6 let (zumba) Obr. 9 Silvinka, 6 let (zumba) III

53 Obr. 10 Štěpánka, 6 let (zumba) Obr. 11 Terezka, 6 let (zumba) Obr. 12 Vítek, 6 let (zumba) IV

54 Příloha B Fotodokumentace z ověřování Obr. 1 Zumba (foto autor) Obr. 2 Zumba (foto autor) V

55 Obr. 3 Aerobik (foto autor) Obr. 4 Aerobik (foto autor) VI

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název: S MATYLDOU PO ČESKÉM RÁJI CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název : S Matyldou po Českém ráji Záměrem ŠVP je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pohybová výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Tělesná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vyjádření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika Vazby pro povinnou sestavu se švihadlem I. kategorie KPMG Vypracovala: Martina Havelíková Odborný konzultant: Mgr. Šárka Panská

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Partnerská akrobacie METODICKÁ PŘÍLOHA 54

Partnerská akrobacie METODICKÁ PŘÍLOHA 54 Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník březen 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 54 Partnerská akrobacie Autoři: Dana Milatová, Otakar Mojžíš, Lenka Rosenbaumová, Jitka Rosenbaumová, Miroslav

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Č.j.: 114/2015/MŠ Kladno dne 01.09.2015 Název projektu: Kdo sportuje je zdráv a nezlobí Předmět projektu: Projekt zaměřen

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 531 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké tvary, většinou

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

Hana Volfová, Martina Volfová. Pohybové hrátky. v netradiční dny

Hana Volfová, Martina Volfová. Pohybové hrátky. v netradiční dny Hana Volfová, Martina Volfová Pohybové hrátky v netradiční dny Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD523 Jméno autora: Bc. Miloš Novák Třída/ročník

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou TEMATICKÝ PLÁN Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. L. Erberová, Mgr. V. Hryzlíková, Mgr. V. Antalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1.

Více

TANEČNÍ SESTAVA. Název příkladu dobré praxe. Zájmové vzdělávání - moderní tanec. Tematická oblast (odbornost) Jaroslav Karásek a kolektiv

TANEČNÍ SESTAVA. Název příkladu dobré praxe. Zájmové vzdělávání - moderní tanec. Tematická oblast (odbornost) Jaroslav Karásek a kolektiv Název příkladu dobré praxe TANEČNÍ SESTAVA Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Zájmové vzdělávání - moderní tanec Jaroslav Karásek a kolektiv Liberecký a Královéhradecký kraj Místo konání

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více