3/ Šetři energii, šetři peníze, šetři klima. Financování obcí po daňové reformě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/ Šetři energii, šetři peníze, šetři klima. Financování obcí po daňové reformě"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 3/ Z OBSAHU: Kongres starostů Šetři energii, šetři peníze, šetři klima Jeden zákon, mnoho interpretací Zkušenosti z Běloruska Aktuální téma Zákoník práce Financování obcí po daňové reformě Do jaké míry zasáhne do hospodaření obcí připravovaná daňová reforma? O tom budeme rokovat na 14. KONGRESU STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ, který se bude konat ve čtvrtek 19. DUBNA 2007 V BRNĚ. S možnými riziky dopadu, ale na druhé straně i s novými příležitostmi pro obce, seznámí účastníky kongresu ministr financí Miroslav Kalousek. Vyslechneme si ale také hlas opozice a zkušenosti ze Slovenska. V souvislosti s daňovou reformou se očekává snížení příjmů veřejných rozpočtů. Jakým způsobem chce ministerstvo financí kompenzovat obcím propad způsobený snížením daní z příjmů? V souvislosti s reformou veřejných financí se hovoří také o snižování výdajů veřejných rozpočtů. Dotkne se toto snižování také rozpočtu obcí? To jsou otázky, které budeme klást ministru financí Miroslavu Kalouskovi. Zajímat nás bude ale i názor opozice. Za vlády sociální demokracie došlo několikrát ke snížení daní z příjmů, obcím však nebyl pokles inkasa daně z příjmů nijak vyrovnán. Státní rozpočet byl v téže době posílen o příjmy ze zvyšujících se spotřebních daní, na kterých se obce příjmově nepodílely. Jak s určitým odstupem času tyto kroky opozice hodnotí? A jak se postaví vůči návrhům na snížení daní, které nebudou propad příjmů obcí kompenzovat? To nám prozradí poslanec a bývalý ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Vyslechneme si také zkušenosti ze Slovenska. I tam došlo v rámci reformy veřejné správy k reformě příjmů obcí. Její součástí bylo rovněž zvýšení odpovědnosti volených orgánů obcí za hospodaření obcí. Města a obce na Slovensku získaly oproti českým rozsáhlé daňové pravomoci. Doporučují nám naši slovenští kolegové obdobný model zavést i v České republice? K tomu se vyjádří Viktor Nižňanský, bývalý zplnomocněnec vlády Slovenské republiky pro reformu veřejné správy. Kongres, který bude probíhat formou řízené diskuse, bude tradičně zahájen v 10 hodin v Rotundě pavilonu A na brněnském výstavišti. Otázek k diskusi se nabízí celá řada. Pokud vás problematika financování obcí zajímá, nenechte si tuto příležitost ujít a přijeďte s našimi politiky diskutovat do Brna i vy. Těšíme se na setkání s vámi. Nezapomínáme ani na to, že města se musí připravit také na nové programovací období. Doprovodným programem proto bude i seminář věnovaný přípravě integrovaných plánů měst pro čerpání ze strukturálních fondů. Je určen pro zaměstnance vašich úřadů, kteří se touto problematikou budou zabývat. Seminář je pořádán ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj. Začíná v 10 hodin v sále Brno. Přihlášku najdete na našich webových stránkách. Oldřich Vlasák předseda Svazu

2 Aktuality ve zkratce Sociální komise Asociace krajů se zabývala novým zákonem o sociálních službách 26. leden 2007, Zlín Předmětem jednání, jehož se jako host zúčastnil i Mgr. Jakub Pôbiš z Kanceláře Svazu, byly především dopady nového zákona o sociálních službách. I podle přítomných zaměstnanců ministerstva práce a sociálních věcí jsou v současnosti identifikovány tři okruhy problémů při zavádění zákona do praxe. Na obcích jsou problémy s vyplácením příspěvku na péči (především kvůli nefungujícímu informačnímu systému), poskytovatelé sociálních služeb nevědí, jak uzavírat smlouvy s klienty zařízení. Mnoho diskusí rovněž způsobilo dotační řízení. Výsledky dotačního řízení vůči poskytovatelům sociálních služeb byly prezentovány i účastníkům jednání. Podpořeno bylo 3034 žádostí o dotaci a odmítnuto Nejlépe si vedla krajská zařízení, nejhůře pak zařízení obcí a nestátních neziskových organizací (především pečovatelské služby). Zařízení obcí a měst změnou dotačního systému přišla o 170 mil. Kč. Předpoklad, že by chybějící prostředky měly přinést platby klientů, je z hlediska Svazu nereálný. V dotačním řízení zbylo cca 250 mil. Kč v rezervě, která by měla být v únoru následně ještě rozdělena. V této záležitosti se angažují velmi kraje, které dlouhodobě prosazují myšlenku, že by rozdělování dotací měly provádět ony, nikoliv ministerstvo. Obce však kvůli výsledkům dotačního řízení, kde byla preferována krajská zařízení, s tímto krokem nesouhlasí (viz strana 16). Dalším úkolem krajů je mít v roce 2007 připravený střednědobý plán sociálních služeb. V této souvislosti se objevily pozměňovací návrhy ukládající obcím v samostatné působnosti také plánovat (v současné době je to pouze možnost, nikoliv povinnost). Vládní novela zákona o sociálních službách bude připravena někdy kolem poloviny roku Problémy s výkonem přenesené působnosti 30. leden 2007, Praha V Senátu Parlamentu České republiky byla pořádána konference Postavení obcí a krajů ve smíšeném modelu veřejné správy, jejímž účelem bylo upozornit na problémy, s jakými se při výkonu přenesené působnosti setkávají občané, obce, ale i kraje a vyvolat tak diskusi nad možnými řešeními. Mezi vystupujícími byli senátoři, starostové, veřejný ochránce práv, předseda Svazu a další zástupci z různých institucí. Více se o obsahu konference dočtete uvnitř tohoto zpravodaje (str. 13). Oldřich Vlasák zástupcem koordinátora regionálního výboru EP 14. únor 2007, Štrasburk Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu za ODS a předseda Svazu, byl na plenárním zasedání Evropského parlamentu, které se konalo v polovině února ve Štrasburku, zvolen členy největší poslanecké frakce EPP-ED na pozici zástupce koordinátora ve Výboru pro regionální rozvoj EP. Zvolení do této pozice znamená přímé zapojení se do rozhodovacích procesů v regionálním výboru, který má ve své agendě i oblast strukturálních fondů. Za jednotlivé frakce Evropského parlamentu vedou vyjednávání o navržené legislativě, pozměňovacích návrzích, přidělování zpráv zpravodajům určení koordinátoři. Bývá nepsaným pravidlem, že funkce koordinátora je přidělována poslancům, kteří slouží v Evropském parlamentu více volebních období, přičemž kvalifikačním předpokladem není velikost národních delegací. Zvolení Oldřicha Vlasáka je proto úspěchem nejen pro českou delegaci v Evropském parlamentu, ale vůbec i pro nové členské země Evropské unie. Pro europoslance Oldřicha Vlasáka mluvily jeho bohaté zkušenosti s regionální politikou. Bývalý primátor Hradce Králové a v době vyjednávání o vstupu do EU i zástup- cem České republiky ve Výboru regionů, je dlouholetým předsedou Svazu měst a obcí České republiky. V osobě europoslance Vlasáka získá Česká republika vliv na regionální politiku v Evropském parlamentu. Je zajišťování místa zpětného odběru povinnost obcí? Ne! 15. únor 2007, Praha Tento a jiné závěry vyplynuly z jednání pracovní skupiny při České inspekci životního prostředí (ČIŽP) pro elektroodpady, kam byli přizváni i zástupci Svazu. Obcí se problematika elektroodpadů velmi týká, protože prostřednictvím zpětného odběru použitých elektrozařízení mohou snížit náklady na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Jako největší problémy stávající situace byly jednajícími identifikovány nedostatečná legislativní úprava (např. pojem kompletnosti odevzdávaných elektrozařízení, způsob poskytování informace spotřebiteli o provádění zpětného odběru, stanovení minimálních požadavků na místa zpětného odběru atd.) a značně svérázný výklad zákona o odpadech výrobci elektrospotřebičů a na ně navázaných provozovatelů kolektivních systémů (PKS). Tyto problémy by měly být v budoucnu řešeny v rámci novely o odpadech, jejíž příprava se chystá na druhou polovinu tohoto roku. Zástupci ČIŽP a ministerstva životního prostředí požádali zástupce Svazu z obcí s rozšířenou působností, aby prováděli kontroly povinností výrobců, PKS a prodejců. Kontrola by měla být zaměřena zejména na to, zda je v obci zřízeno místo zpětného odběru nebo jak je informován spotřebitel o zpětném odběru. Prostřednictvím kontrol tak lze vyvíjet účinný tlak a osvětu. V případě, že nebudou ani následně plněny povinnosti, předají obce s rozšířenou působností takový případ ČIŽP, která zahájí správní řízení o uložení pokuty. Dle vyjádření zástupců Svazu budou obce tyto kontroly provádět zřejmě až v druhé polovině roku Do té doby musí kromě vedení běžné správní agendy vyhodnotit hospodaření s odpady za loňský rok. V této souvislosti bude prostřednictvím Svazu obcím s rozšířenou působností poskytnut metodický pokyn zpracovaný ČIŽP o provádění kontrol nad povinnostmi výrobců, PKS a posledních prodejců. Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2900 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 3/2007 strana 2

3 Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU NEZBYTNÁ REFORMA TRHU S VÍNEM Trh s vínem se v posledních letech potýká s přebytky, které současná politika v oblasti společného trhu s vínem není schopna uspokojivě řešit. Velká část rozpočtu je spotřebovávána na drahá a nepříliš účinná opatření. Například podporu destilace vína vidím jako neefektivní mrhání omezených prostředků. Deformovaný trh s vínem dnes nemotivuje producenty nekvalitního stolního vína, o které není zájem, ke změně produkce směrem ke kvalitě. Proto je reforma trhu s vínem nezbytná. Konkurenceschopnost evropského vinařství je potřeba zásadně posílit a klíčovou oblastí, na kterou musíme soustředit naši pozornost, je reforma rozpočtu Společné organizace trhu s vínem. Podpora musí být úměrná stávající ploše pěstování vinné révy a případně také hodnotě produkovaného vína. Vycházet při podpoře z historického čerpání a zastaralých statistik není akceptovatelné. Musíme si uvědomit, že jde-li nám o podporu konkurenceschopnosti evropských výrobků, není možné evropské producenty perzekuovat. V severněji položených evropských státech se geografické podmínky diametrálně liší od jižních. Doslazování řepným cukrem je v těchto zemích zavedenou tradicí obdobnou přidávání kyseliny vinné acidifikaci v zemích jižních. Jeho zákaz by znamenal konec mnoha dobrých rodů vinařů, přerušení tradice a následně řešení problémů s tvorbou krajiny. Ing. Oldřich Vlasák poslanec Evropského parlamentu Informujeme Program 14. kongresu starostů a primátorů Financování obcí po daňové reformě 19. duben 2007, hod., Rotunda BVV Úvod přivítání primátorem Brna úvodní slovo předsedy Svazu Financování obcí po daňové reformě - řízená diskuse Otázky: Jaké jsou dopady daňové reformy na obce? Jaký je hlavní význam vlastních daňových příjmů obcí pro rozvoj obecní samosprávy? Jaká struktura příjmů obcí je vhodná pro rozvoj obcí ve středoevropském prostoru? Miroslav Kalousek - ministr financí dopad připravované daňové reformy na obce a města - rizika a příležitosti Radko Martínek - člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu pohled opozice na připravované daňové reformy Viktor Nižňanský - bývalý zplnomocněnec vlády SR pro reformu veřejné správy zhodnocení daňové reformy na Slovensku Otázky z pléna Závěrečné shrnutí informační servis č. 3/2007 strana 3

4 Posíláme vám elektronický INS Členové Svazu registrovaní na internetových stránkách obdrželi první zkušební elektronický občasník. Jeho úkol je jasný - včas informovat o důležitých událostech. Občasník bude zasílán vám všem, kteří si ho v registraci vyžádáte. Bude obsahovat zprávy z spolu s odkazy k dalším informacím. Jedná se zatím o zkušební čísla, připomínky prosím zasílejte na novou ovou adresu Na webových stránkách v průběhu roku oslavujícího stoleté výročí Svazu přibudou ale i další služby, například možnost diskuse k tématu. Můžete se těšit také na speciální sekci věnovanou právě stému výročí založení Svazu měst a obcí ČR. Pavla Kulhavá Nový zákon o úřednících Budeme mít místo úředníků manažery s manažerskými smlouvami? Pokud se uskuteční záměr ministerstva vnitra, nový zákon o úřednících výrazně změní svoji tvář a revolučně zasáhne do pracovně-právních vztahů. Dne 1. února 2007 se konala za účasti předsedů komor Svazu měst a obcí České republiky schůzka s náměstkem ministra vnitra Mgr. Zdeňkem Zajíčkem. Programem jednání byl záměr nového zákona o úřednících. Náměstek ministra vnitra Mgr. Zajíček představil liberální záměr Ministerstva vnitra k nové úpravě zákona o úřednících. Uvedl, že nový zákon by se měl skládat ze čtyř částí, které by upravovaly obecné nároky na úředníky, postavení státních úředníků, úředníků samosprávných celků a ostatních osob (soukromé osoby a Komory, které vykonávají veřejnou správu). Základem by bylo nastavení stejných kvalifikačních kriterií, systém vzdělávání, změna mzdové politiky a postavení úředníků v pracovněprávních vztazích. Ing. Zbyněk Stanjura, primátor Opavy, k novému návrhu zákona o úřednících vyslovil několik zásadních tezí, ze kterých by nový zákon měl vycházet. Zejména se jedná o uvolnění mzdové politiky, zrušení platových stupňů, nastavení vyšších platů pro mladé odborníky, zúžení okruhu úředníků, kterých se týká výběrové řízení, manažerské smlouvy pro vedoucí úředníky s možností odvolání bez uvedení důvodu, pracovní poměry na dobu určitou u servisního aparátu uvolněných zastupitelů, zjednodušení výpovědních důvodů při rozvázání pracovního poměru úředníků a nenavyšování počtu dnů vzdělávání pro úředníky. Představitelé Svazu vyjádřili návrhu ministerstva vstřícnost a ochotu spolupracovat na dotváření záměru. Ludmila Němcová legislativně právní odd. Kanceláře Svazu Letošní Krajská setkání s poslanci, senátory i hejtmany Maratón krajských setkání odstartoval ve středu 21. února v Plzni. Následovala setkání v Ústí nad Labem a v Pardubicích. Na všech byla zaznamenána rekordní účast, sály jsou obsazeny opravdu do posledního místečka. Starostové s přítomnými politiky diskutují dopady vybraných zákonů, které vešly v platnost v novém roce. V popředí zájmu stojí zákoník práce, stavební zákon, zákon o střetu zájmů a zákon o sociálních službách (ke všem najdete podrobné komentáře v posledních číslech našeho zpravodaje). Na programu setkání je také nové programovací období a pochopitelně příprava nadcházejícího X. Sněmu, při kterém oslavíme sto let od založení Svazu. Do Plzně přijel se starosty diskutovat místopředseda Senátu Jiří Šneberger, do Ústí pak poslanec Josef Šenfeld, hejtman Jiří Šulc a senátoři Pavel Sušický a Jaroslav Kubera. Významným hostem ústeckého setkání byl také místopředseda vlády Alexandr Vondra, který starosty ubezpečil, že vláda Svaz vnímá jako rovnocenného partnera a je připravena s ním úzce spolupracovat. Pardubice navštívila senátorka Ludmila Müllerová a poslanci Alena Páralová, Miloslav Soušek, Miroslav Váňa a Ladislav Libý. Plzeň, 21. únor 2007 Ústí nad Labem, 23. únor 2007 informační servis č. 3/2007 strana 4

5 Ve všech krajích probíhají velmi živé diskuse. Nejvíce dotazů zatím směřuje k sociální problematice a pochopitelně také k otázce financování obcí. Utíkají nám peníze, nakonec se lidé budou muset o své příbuzné starat sami, hodnotila současný stav v sociální oblasti např. starostka města Rybitví. Stranou nezůstává ani otázka odměňování starostů. Velkou pozornost věnují účastníci krajských setkání také možnostem čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Podněty starostů jsou zaznamenávány, budou sloužit jako podklady pro zpracovávání různých svazových stanovisek. Podrobnější vyhodnocení krajských setkání přineseme v příštím čísle našeho zpravodaje, průběžné zprávy najdete na Pavla Kulhavá Pardubice, 27. únor 2007 OPATŘENÍ NA MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Šetři energii, šetři peníze, šetři klima V důsledku povodní, extrémních veder, déle trvajících zim, smogových situací atd. jsou i obce a města v Evropě nuceny provádět opatření ke zmírnění a odstraňování škod způsobených těmito přírodními jevy, např. zásobování pitnou vodou a jiných životu potřebných věcí, zajišťování náhradního ubytování, odstraňování zbořených domů apod. Živelní pohromy mají své příčiny ve změnách klimatu Země, proto se v zájmu svých občanů do procesu ochrany klimatu zapojují i místní samosprávy. V rámci Evropského týdne udržitelné energie (European Sustainable Energy Week) pořádaného Evropskou komisí byl dne 31. ledna 2007 pořádán Evropskou radou místních samospráv a regionů (Council of European Municipalities and Regions - CEMR) seminář pod stejným názvem jako je tento článek. Pod heslem Save Energy, Save Money, Save the Climate Local and Regional Actions se snaží CEMR svou činností zainteresovat co největší okruh subjektů ovlivňující nakládání s energií, které má v konečném důsledku dopad na klimatické podmínky naší planety. Nejvíce oslovovanou skupinou jsou především občané právě prostřednictvím měst a obcí. Za tímto účelem vydal CEMR v dubnu loňského roku ve spolupráci s jinými subjekty působícími na poli energetické problematiky publikaci, která může znamenat pro místní samosprávu přínos. Publikace Save energy, save the climate, save money (Šetři energii, šetři klima, šetři peníze), obsahuje jak teoretické postupy v energetické problematice v souladu s nejnovějšími poznatky, tak i praktické příklady úsporného nakládání s energiemi, zavádění nových způsobů využívání energií a další přínosné procesy, které mohou příznivě ovlivnit energetickou politiku na místní úrovni. Anglickou verzi publikace je možné si stáhnout také přímo z internetových stránek Svazu Seminář otevřel svým vystoupením předseda Svazu a výkonný předseda CEMRu Ing. Oldřich Vlasák. Kromě již výše zmíněných aktivit CEMRu a jeho pracovních skupin zaměřených na problematiku energeti- informační servis č. 3/2007 strana 5

6 ky a životní prostředí poukázal na nutnost kooperace místních samospráv se stáními a evropskými institucemi, protože cíl jejich činnosti je shodný ochrana klimatu Země. Změny klimatu se mohou projevit v mnoha oborech lidské činnosti, např. v zemědělství (vlny veder), v sociální oblasti (nenadálá úmrtí), v turistickém průmyslu (lyžování, bruslení, vymírání živočišných a rostlinných druhů) apod. Samozřejmě závažnost dopadů se liší v závislosti na geografických podmínkách, hustotě osídlení, využívání území atd. Část z těchto projevů a podmínek lze přizpůsobit v souladu s potřebami na zmenšení změn klimatu právě na místní a regionální úrovni. Především je třeba vychovávat, vzdělávat a šířit osvětu při nakládání s energií a využíváním jejích zdrojů. Toto lze zabezpečit i prostřednictvím výměny zkušeností, příkladů dobré praxe a podílením se na příslušně orientovaných projektech. Pro předcházení škodám způsobovaných projevy změn klimatu je třeba vytvořit a využívat odpovídající opatření, např. vymezení záplavových zón, stanovení kritérií na výstavbu (energetická účinnost), lepší plánování a využívání území, pojišťování proti škodám atd. V tomto samozřejmě hraje nezastupitelnou roli vedle obcí a států i Evropská unie, především její strategie a politika prováděná příslušnými právními akty. Jedním z osvícených přístupů k tomuto problému je případ Holandska, zejména proto, že změny klimatu se zde mohou projevit zatopením pobřežních oblastí a uměle vysušených oblastí (tzv. poldry). Uvědomělé plánování pomáhá Holandsku předvídat možné kritické situace a připravit se na jejich řešení. Jistým problémem je, že plány jsou především dlouhodobější politické dokumenty, což se neslučuje s krátkým funkčním obdobím jejich navrhovatelů. Je proto dobré realizovat i krátkodobější vize, aby občané měli důvěru ve své představitele a zároveň jim bylo názorně ukázáno, že s problémem lze něco dělat. Realizací mnoha opatření v rámci soukromoprávního projektu Energeticky šetrný Groeningen bylo sníženo množství emisí o tun CO 2. Projekt vyhrál v roce 2005 holandskou národní cenu energetické budoucnosti udělovanou ministrem pro bytovou politiku. Dalším projektem bylo účelové vzdělávání nezaměstnaných v oblasti šetrného využívání energie, kteří poté poskytují odborné poradenství domácnostem a podnikům. Ve Velké Británii byl s pomocí samospráv realizován projekt maximálně energeticky šetrného mezinárodního obchodního centra, jehož střecha je z fotovoltaických článků. Místní samosprávy kladou velký důraz na územní plánování, projektování staveb a na poskytování služeb. Výsledky z činnosti se stávají předmětem výměny zkušeností. Zajímavou prezentaci přednesl zástupce hlavního města Finska. Helsinky se potýkají s největšími emisemi skleníkových plynů ze všech severských měst, což je dáno především nadměrnou spotřebou energie. Do roku 2030 chtějí snížit emise CO 2 na hlavu z 6,3 tuny v roce 2004 na 4,3 tuny, což představuje snížení o 30 % z celkového objemu emisí. Tomu je třeba přizpůsobit činnost v mnoha oblastech územní plánování, veřejná hromadná doprava, výstavba, produkce a distribuce energie, produkce a nakládání s odpady a další. Jsou preferovány jiné způsoby dopravy, např. cyklistika, MHD před individuální automobilovou dopravou, chození pěšky, uplatňuje se energetická soběstačnost (kotle na biomasu, pasivní a nízkoenergetické domy), využívání biopaliv. Na závěr trocha statistiky k zamyšlení. V Německu je 50 % jízd osobními automobily za den kratších než 5 km, 30 % kratších než 3 km a 10 % jízd je do 1 km. Mgr. Pavel Drahovzal legislativně právní odd. Kanceláře Svazu KAMPAŇ RADY EVROPY (CLRAE): Stop domácímu násilí vůči ženám! Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE) vyhlašuje dvouletou kampaň Stop domácímu násilí vůči ženám. Výzva k zapojení směřuje i k českým obcím a městům. Kampaň, kterou Rada Evropy zahájila na konferenci v listopadu 2006 v Madridu, není nová věc. Myšlenka vymýtit domácí násilí vůči ženám, včetně domácího násilí, vznikla již na třetím summitu Rady Evropy, který se konal ve Varšavě v květnu Tehdy vedoucí představitelé 46 členských států Rady Evropy přijali ve svém Akčním plánu rozhodnutí vyhlásit kampaň na celoevropské úrovni. Tato kampaň si klade si za cíl zvýšit povědomí o problematice domácího násilí vůči ženám a nalézt účinné mechanismy prevence ve společném úsilí vlád, parlamentů, místních a regionálních samospráv, nevládních organizací a občanské společnosti. Kampaně se zúčastní i Parlamentní shromáždění Rady Evropy se svými národními delegacemi. Vlády nezůstávají pozadu, protože Výbor ministrů Rady Evropy přijal v tomto smyslu doporučení již v roce 2002 a v r ustavil tzv. Task Force, která má zhodnotit přijatá opatření. Proti násilí páchanému na ženách se musejí postavit stát i jednotlivci, a zejména představitelé místní a regionální samosprávy. Právě zastupitelé mohou nejlépe zasáhnout, protože dobře znají situaci v místě. Pokud jde o CLRAE, uspořádá v roce 2007 konferenci, která se bude zabývat různými možnostmi, které mají místní a regionální orgány v boji proti násilí páchanému na ženách, a navrhne další postup v této problematice, zejména pokud jde o ochranu obětí domácího násilí, v přijímaní příslušné legislativy a školení odborníků ze sociálních služeb, které vezmou oběti takového násilí pod svou ochranu. Informace ke kampani a diskusní fórum najdete v angličtině na: Ve francouzštině na: ový kontakt: Obce a města se mohou zúčastnit diskusního fóra na uvedených stránkách. Tam se mohou podělit o své zkušenosti z této oblasti. Nejlepší postup je obrátit se na kontaktní osobu v CLRAE Raquel.AVILA- která poskytne další informace a případně propagační materiály ke kampani (plakáty apod.) Uvítali bychom informaci, zda se vaše obec či město kampaně zúčastní. Děkujeme. Jan Svoboda informační servis č. 3/2007 strana 6

7 ZÁKONÍK PRÁCE A ZMĚNY, KTERÉ S SEBOU PŘINÁŠÍ Nový zákoník práce byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2006 Sb. s účinností od 1. ledna Novelizován byl ještě v závěru roku 2006 zákonem č. 585/2006 Sb., kterým se zejména o jeden rok odložila účinnost zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.). V zákoníku práce je nyní koncentrována právní úprava, která byla doposud obsažena v několika zákonech a jiných právních předpisech. Jedná se zejména o ustanovení původního zákoníku práce, zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, zákona o cestovních náhradách atd. Z nového zákoníku práce jasně vyplývá návaznost na jiné, souběžně přijaté právní předpisy, a to na zákon o nemocenském pojištění, zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy a jiné. Zákoník práce však předpokládá také existenci dalších právních norem, které však v průběhu legislativního procesu buď nebyly přijaty nebo úplně zapadly. Jde zejména o tzv. antidiskriminační zákon a zákon o zdravotní péči (v zákoníku práce často uváděný pojem pracovnělékařská péče, zařízení pracovnělékařské péče atd. měl upravovat právě tento zákon), což ve výkladové praxi může činit určité problémy. Ne všechny změny se však dotýkají obcí jako zaměstnavatelů a proto se v článku soustředíme na ty nejdůležitější, které by mohly na bezchybné fungování pracovněprávních vztahů mít vliv. Zásadní změny v koncepci Proklamovanou zásadní změnou obsaženou v nové úpravě je princip co není zakázáno, je dovoleno, což znamená, že práva a povinnosti účastníků budou moci být upravena odchylně od ustanovení zákoníku práce, pokud se tak výslovně nezakazuje, případně pokud z merita věci nevyplývá, že se nelze od úpravy odchýlit ( 363 odst. 2). sporů. Zásady upravují zejména povinnosti zaměstnavatele a vycházejí z úpravy původního zákoníku práce. Nově je v zásadách výslovně stanoven zákaz ukládat zaměstnanci za porušení povinností vyplývajících mu z pracovněprávního vztahu peněžní postihy, respektive je zákaz od zaměstnance takové sankce požadovat. Dále dochází k prolomení zásady oddělení pracovněprávní a občanskoprávní úpravy. Napříště se bude postupovat podle občanského zákoníku v případech, ve kterých to zákoník práce výslovně stanoví (např. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zastoupení, nepojmenované smlouvy, promlčecí doba, počítání času). Vymezuje se pojem závislá práce, přičemž jde o práci, která je vykonávána ve vztahu podřízenosti zaměstnance a nadřízenosti zaměstnavatele osobně zaměstnancem, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu (plat) nebo odměnu za práci v pracovní době nebo jiné dohodnuté době na pracovišti, případně na jiném dohodnutém místě na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Nově se zavádí pojem agenturní zaměstnávání. Závislá práce může být podle zákoníku práce vykonávána pouze v pracovněprávním vztahu podle tohoto zákona, není li upravena zvláštním právním předpisem (např. služební zákon, zákon o úřednících územních samosprávných celků). Zákoník práce vymezuje základní zásady pracovněprávních vztahů, což může sloužit i jako výkladová pravidla v případě informační servis č. 3/2007 strana 7

8 Vznik pracovního poměru Pracovní poměr se zakládá především pracovní smlouvou. Smlouva musí být bez výjimky písemná, což nově platí i pro pracovní poměry uzavírané na dobu kratší než jeden měsíc. Jmenováním se pracovní poměr zakládá jen ve vymezených případech ( 33 odst. 3), v ostatních případech se na základě přechodného ustanovení zákoníku práce ( 364 odst. 3) pracovní poměry založené před jmenováním překlopily do pracovních poměrů založených smlouvou. Novinkou je rozšíření výčtu skutečností vyplývajících z pracovního poměru, o kterých musí zaměstnavatel zaměstnance informovat ( 37), a to písemně buď přímo ve smlouvě nebo v tzv. informaci o obsahu pracovního poměru, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci předat nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Informace musí obsahovat kromě identifikačních označení zaměstnavatele a zaměstnance zejména bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaje o délce dovolené, údaje o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti a termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy a údaje o kolektivních smlouvách. Z praktického hlediska je nejjednodušší tyto údaje uvádět již přímo ve smlouvě, snad kromě údaje o kolektivních smlouvách, které se mohou obměňovat. Zkušební doba musí být sjednána písemně, nejpozději v den, který je sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který je uveden jako den jmenování na pracovní místo. Doba překážek v práci, po kterou nebude zaměstnanec konat práci, se oproti původní úpravě již nezapočítává. Zkušební doba by se proto o tuto dobu překážek v práci měla prodloužit, i když v zákoně tak výslovně uvedeno není. Délka zkušební doby se nemění, zůstává tříměsíční a nelze ji ani dohodou prodloužit ( 35). Zákoník práce nově také nerozlišuje pracovní poměry hlavní a vedlejší, proto pokud koná zaměstnanec souběžně dva i více pracovních poměrů (bez ohledu na stanovenou týdenní pracovní dobu) platí pro ně stejná pravidla, tzn. že každý pracovní poměr požívá stejné právní ochrany. Zároveň však platí pravidlo zákazu stejného druhu práce u téhož zaměstnavatele na základě různých smluv (mohlo by docházet k obcházení omezení přesčasů). Novinkou při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou je zrušení kategorie tzv. hájených zaměstnanců, tedy těch zaměstnanců, se kterými nebylo možno uzavřít pracovní poměr na dobu určitou. Jednalo se např. o absolventy škol nebo mladistvé. Změny pracovního poměru Převedení na jinou práci bude nově povinné pro zaměstnavatele v případě, kdy zaměstnanec nebude moci vykonávat podle lékařského posudku nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu dlouhodobě svou práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí ( 41 odst. 1). V případě, že zaměstnanec nemůže konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než je sjednaná v pracovní smlouvě, pouze s jeho souhlasem ( 41 odst. 5). Bez souhlasu lze zaměstnance převést na jinou práci pouze v případě mimořádné události nebo jiné hrozící nehody nebo zmírnění jejích bezprostředních následků, a to pouze na nezbytně nutnou dobu ( 41 odst. 4). Přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než je sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a pouze v rámci jednoho zaměstnavatele. Například pokud je uvedeno místo výkonu práce v hlavním sídle firmy v Praze, lze zaměstnance s jeho souhlasem přeložit do pobočky firny v jiném městě. Vyslání zaměstnance na pracovní cestu již není možné ošetřit do budoucna v pracovní smlouvě, ale pouze dohodou se zaměstnancem, a to jak písemnou, tak ústní. Za souhlas zaměstnance se považuje i sám fakt, že na pracovní cestu nastoupí ( 42 odst. 1). Zrušení pracovního poměru Pracovní poměr je možné platně rozvázat pouze dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr zanikne také smrtí zaměstnance. U dohody o rozvázání pracovního poměru je nově stanovena pouze písemná forma a ústní dohoda je nadále nepřípustná. V souvislosti s úpravou navazující na zákon o nemocenském pojištění se změnily podmínky pro rozvázání pracovního poměru výpovědí u zkušební doby. Podle nové úpravy nesmí zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době v průběhu prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti. Výpovědní doba je nyní stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele a činí nejméně dva měsíce, a to i v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodu. Nic však nebrání tomu, aby došlo mezi účastníky pracovního poměru k ujednání o delší výpovědní době ( 51). Výpovědní důvody jsou nastaveny obdobně jako v bývalém zákoníku práce, nicméně k určitým změnám zde dochází. Zdravotní důvody jsou nyní rozděleny do dvou odstavců a jsou doplněny o nemožnost zaměstnance konat dosavadní práci pro pracovní úraz. Také výpovědní důvod porušení pracovní kázně z úpravy zmizel a na jeho místo nastoupil důvod porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ( 52 písm. g). Tento výpovědní důvod však podle tvrzení odborníků na pracovní právo spíše ztíží pozici zaměstnavatelů, protože je výkladově nejasný a bude činit problémy při aplikaci. Vyvstává totiž otázka, zda i vnitřní předpisy zaměstnavatele, pracovní smlouvy a kolektivní smlouvy, ve kterých jsou upraveny povinnosti zaměstnanců, lze považovat za právní předpisy v širším slova smyslu. Jasný výklad této otázky přinese až judikatura. informační servis č. 3/2007 strana 8

9 Nabídková povinnost v souvislosti s výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se ruší stejně jako povinnost zaměstnavatele zajistit v určitých případech zaměstnancům nové vhodné zaměstnání. Nově se stanovuje výše zákonného odstupného v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec dostane výpověď z organizačních důvodů, náleží mu nejméně trojnásobek průměrného výdělku, v případě výpovědi ze zdravotních důvodů má nárok na nejméně dvanáctinásobek ( 67). Odvolat z pracovního místa vedoucího pracovníka lze pouze v případech vymezených v 33 odst. 3, vedoucí zaměstnanec se také může tohoto místa vzdát. V jiných případech (soukromé podnikatelské subjekty) se může zaměstnavatel se zaměstnancem na možnosti odvolání z pracovního místa dohodnout za předpokladu, že je zároveň dohodnuta možnost zaměstnance pracovního místa se vzdát. Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa pracovní poměr nekončí, což neplatí, pokud byl pracovní poměr založen jmenováním na dobu určitou. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Podle nové úpravy se zvyšuje povolený rozsah u dohody o provedení práce na 150 hodin ročně, omezující důvody pro uzavírání dohod, které obsahoval bývalý zákoník práce, stávající předpis nepřevzal. Celková doba 150 hodin se vztahuje na všechny doby práce konané zaměstnancem pro téhož zaměstnavatele na základě všech dohod o provedení práce v témže kalendářním roce ( 75). Zaměstnavatel není povinen v případě dohod rozvrhnout zaměstnancům pracovní dobu. Nyní lze sjednat v dohodě o pracovní činnosti, případně stanovit vnitřním předpisem právo zaměstnance na dovolenou a jiné důležité osobní překážky v práci, což zaměstnavatelům umožňuje zatraktivnit tento typ výkonu práce ( 77). Na odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se nově vztahuje ustanovení o minimální mzdě. U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se razí pravidlo počítat spíše s hodinovou než měsíční mzdou, což znamená, že zaměstnanec má zaručenu minimální mzdu ve výši 48,10 Kč za hodinu ( 111). Pracovní doba Pracovní doba je v zákoníku práce nově definována. Za pracovní dobu je totiž považována i doba, kdy je zaměstnanec připraven na pracovišti k výkonu práce, což dříve spadalo pod tzv. pracovní pohotovost. Nynější pracovní pohotovost je možná pouze na jiném, od pracoviště odlišném místě, a náleží za ní mzda ve výši 10 % průměrného výdělku ( 95). Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období 26 po sobě jdoucích týdnech. Pouze kolektivní smlouva může vymezit období 52 týdnů ( 93). Zaměstnavatel musí vést u každého zaměstnance přesnou evidenci odpracované pracovní doby, práce přesčas, noční práce, odpracované doby v době pracovní pohotovosti a pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel ( 96). Odměňování Mzda, plat a odměny z dohod jsou soustředěny do jediné právní úpravy a pro všechny platí stejná obecná ustanovení. Jedná se zejména o zásadu stejné odměny za stejnou práci a o zásadu dodržení minimální mzdy ( 110). Jak již bylo shora uvedeno, i na odměny z dohod se použije ustanovení o minimální mzdě a zaměstnavatel tak bude povinen doplatit rozdíl zaměstnanci případný rozdíl mezi skutečnou odměnou připadající na 1 hodinu a hodinovou minimální mzdou ( 111). Zákoník zavádí pojem zaručené mzdy nebo platu, na který vzniklo zaměstnanci právo podle zákona, kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo platového výměru. Výslovně se stanoví, že mzda nebo plat a jejich složky stanovené nebo sjednané za hodinu práce náleží i za zlomky hodin odpracované v době, za kterou se poskytuje mzda nebo plat ( 141 odst. 2). informační servis č. 3/2007 strana 9

10 Plat Podle současné právní úpravy se vedoucí zaměstnanec zařazuje do platové třídy podle nejnáročnějších činností, které vykonává nebo které řídí. Již není podmínkou odborné řízení, což může v důsledku znamenat i zařazení vedoucího zaměstnance do vyšší platové třídy (123 odst. 3). Příplatek za zastupování je podle nové právní úpravy zrušen, namísto toho je upraven příplatkem za vedení. Tyto příplatky jsou nově stanoveny podle stupně řízení rozpětím procentuálních částek z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, kam je zaměstnanec zařazen ( 124). Na základě vznesených dotazů je třeba podotknout, že příplatek tajemníka obecního nebo městského úřadu se stanoví ve třetím stupni řízení, i když se objevují výklady, že takového vedoucího zaměstnance je možné zařadit i do čtvrtého stupně řízení. Podle odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí tak nelze učinit, protože není splněna podmínka, že se jedná o vedoucího zaměstnance - statutární orgán. Zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) sice tajemníkovi obecního úřadu přiznává plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele, nicméně Cestovní náhrady statutárním orgánem ve smyslu Občanského zákoníku není. Současný zákoník práce upustil od stanovení platu s přihlédnutím k práci přesčas u zaměstnance, kterému náleží příplatek za vedení. Všichni zaměstnanci bez výjimky budou odměňováni za práci přesčas podle stejných pravidel ( 127). Osobní příplatek je fakultativní složkou mzdy, je třeba přistupovat k němu diferencovaně podle pracovních výkonů zaměstnance ( 131). Definice vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka není stanovena, je nutno vycházet z principu rovnosti ( 110), obecně lze říci, že by se mělo jednat o odborníka známého ve větším území nebo ve větším okruhu osobností. Osobní příplatek nelze odejmout formou sankce, pokaždé je třeba přehodnotit pracovní výkony zaměstnance ( 13 odst. 2 písm. f). Platový výměr je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat nejpozději v den nástupu do práce v písemné formě. Součástí platového výměru musí být výslovně uvedený termín a místo výplaty. Pokud dojde ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tyto nové skutečnosti písemně oznámit zaměstnanci nejpozději v den, kdy změna nastane, a to včetně důvodů změny ( 136). Platový výměr se nesmí vydávat se zpětnou účinností. Z praktických důvodů (valorizace) se v platovém výměru uvádí osobní příplatek v korunách, nikoliv v procentech. Stejné pravidlo platí i pro příplatek za vedení. Srážky z příjmu Od platí pro zaměstnavatele významná změna 551 Občanského zákoníku, která omezuje dohody o srážkách z příjmu pouze na pohledávky z výživného, případně na jiné srážky, o nichž tak stanoví zákon. Dohody o srážkách ze mzdy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provádí dosavadním způsobem. Pokud nyní chce zaměstnanec, aby z jeho platu byly prováděny srážky z příjmu v jiném případě, než stanoví zákon, musí uzavřít dohodu se zaměstnavatelem ( 146 odst. 1 písm. b, 149 odst. 1 zákoníku práce). Srážky z příjmu k uhrazení pohledávek zaměstnavatele je nadále možné provádět na základě dohody o srážkách ze mzdy (platu), která musí být písemná. Zákoník práce v 156 odst. 2 nově zahrnuje mezi výdaje, které se považují za cestovní výdaje, i cesty v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Bude se dotýkat zejména případů nařízených přesčasů, na které se bude muset zaměstnanec dopravovat z místa svého bydliště. Podmínky pracovní cesty, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, určuje předem zaměstnavatel písemnou formou. Pokud jsou však práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitelná (např. vnitřní předpis o cestovních náhradách), nemusí písemné určení podmínek být, pokud na tom zaměstnanec netrvá ( 153). Zaměstnanci lze poskytovat informační servis č. 3/2007 strana 10

11 cestovní náhrady pouze ve výši stanovené zákoníkem práce, jiné náhrady zaměstnavatel poskytovat nesmí ( 173). Pokud zaměstnanec použije se souhlasem zaměstnavatele jiný dopravní prostředek než určený hromadný dopravní prostředek, přísluší mu náhrada jízdních výdajů odpovídající ceně jízdného za hromadný dopravní prostředek. Pokud však použije automobil na žádost zaměstnavatele, přísluší mu náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu a základní náhrada ve výši 3,80 Kč/km ( 157). poskytuje se zahraniční stravné ve výši základní sazby, pokud se tato doba pohybuje mezi 6 až 12 hodinami, pak náleží zahraniční stravné ve výši poloviny základní sazby, a pokud je to 1 až 6 hodin, pak pouze čtvrtina základní sazby. Za dobu strávenou na cizím území kratší než jedna hodina se zahraniční stravné neposkytuje ( 170 odst. 3). Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci kapesné do výše 40 % zahraničního stravného poskytnutého podle 170 odst. 3. Stravné za tuzemskou pracovní cestu ( 163 odst. 2) se krátí percentuálně v závislosti na době trvání pracovní cesty, pokud zaměstnanec na jídlo poskytnuté během cesty mající charakter snídaně, oběda nebo večeře finančně nepřispěl (již neplatí, že se krátí v případě, že zaměstnavatel bezplatné stravování zabezpečil). Pokud zaměstnavatel nesjedná nebo neurčí před vysláním na pracovní cestu výši stravného a míru jeho krácení, přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpětí ( 176). Zavádí se nový termín zahraniční stravné, které se poskytuje podle doby strávené mimo území ČR. Pokud doba strávená na cizím území přesáhne v kalendářním dni dvanáct hodin, Překážky v práci V přímé návaznosti na zákon o nemocenském pojištění nový zákoník práce ukládá povinnosti zaměstnavatelům. Konkrétně je zaměstnavatel povinen platit zaměstnanci, který je v pracovní neschopnosti nebo karanténě, po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti nebo karantény náhradu mzdy, platu, popř. odměny z dohod. Náhrada mzdy (platu, odměn z dohod) bude zaměstnanci příslušet za dny, které jsou pro něho pracovními dny, a za svátky, za které přísluší náhrada mzdy ( 192, 194). Toto ustanovení nabude účinnosti dne Překážky v práci z důvodu obecného zájmu jsou v zákoníku práce upraveny komplexně. Právní úprava vychází z faktu, že zaměstnavatel bude poskytovat náhradu platu pouze na základě stanovení v tomto zákoně, případně dohody, a že zaměstnanec bude náhradu požadovat přímo po tom orgánu, pro který je činný ( 200 až 203). Ustanovení 201 odst. 3, ve kterém se uvádí, že zaměstnanci, který vykonává veřejnou funkci vedle plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, může být z důvodu výkonu veřejné funkce poskytnuto pracovní volno v rozsahu nejvýše 20 pracovních dní v kalendářním roce, vzbudilo vzrušenou debatu v souvislosti s rozporem s ustanovením 71 odst. 4 zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.). K tomuto výkladovému problému zaujal Svaz následující stanovisko. Ustanovení 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. má podle našeho názoru povahu lex specialis (zákona zvláštního) ve vztahu k 201 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., neboť upravuje konkrétní veřejnou funkci vykonávanou v rámci územního samosprávného celku. Nový zákoník práce pouze demonstrativně vyjmenovává jednotlivé typy veřejných funkcí, které se vyskytují v různých složkách státní, resp. veřejné moci, aniž by však v této oblasti zároveň vymezil vzájemný vztah ke zvláštním právním předpisům (např. k obecnímu zřízení, krajskému zřízení, zákonu o hlavním městě Praze, atd.). Zároveň z důvodové zprávy k novému zákoníku práce nevyplývá úmysl zákonodárce nepřímo novelizovat ustanovení 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. S ohledem na výše uvedené a výkladovou zásadu lex specialis derogat legi generali (zákon zvláštní ruší zákon obecný) usuzujeme, že ustanovení 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. bude mít při své aplikaci přednost před ustanovením 201 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. Dovolená Protože podle současného zákoníku práce má zaměstnavatel možnost sjednat dovolenou nad minimální rozsah stanovený zákonem, pojem další dovolená se již v zákoně neupravuje ( 211), což se zaměstnanců ve veřejné správě a samosprávě netýká, protože u nich je stanovena dovolená pevnou výměrou 5 týdnů a u pedagogických pracovníků 8 týdnů v kalendářním roce ( 213). Mění se také počet odpracovaných dnů pro výpočet dovolené z 22 dnů na 21 dnů ( 214). Druhy prací, za které se poskytuje dodatková dovolená, jsou stanoveny přímo v zákoně ( 215). Čerpání dovolené v případě, že je zaměstnanec na rodičovské dovolené, nově určí zaměstnavatel i po skončení rodičovské dovolené ( 218 odst. 3). Zvyšování kvalifikace Zákoník práce upravuje dva druhy zvyšování kvalifikace, a to prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace. V případě prohlubování kvalifikace zaměstnavatel ukládá zaměstnanci účast na školeních a studiu, přičemž náklady hradí zaměstnavatel. Pokud informační servis č. 3/2007 strana 11

12 však zaměstnanec má zájem účastnit se finančně náročného prohlubování kvalifikace (alespoň Kč), může se na nákladech podílet na základě kvalifikační dohody ( 230, 231). Zvyšování kvalifikace je studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, pokud je v souladu se zájmy zaměstnavatele ( 231). Uzavírá-li zaměstnavatel se zaměstnancem dohodu o zvýšení kvalifikace, je její součástí závazek zaměstnavatele umožnit zvýšení kvalifikace a ze strany zaměstnance závazek setrvat u zaměstnavatele po určenou dobu, nejdéle však 5 let, nebo uhradit vzniklé náklady. Dohoda je písemná, musí obsahovat druh kvalifikace, způsob zvýšení nebo prohloubení, dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele, a druhy nákladů a celkovou částku, kterou by byl zaměstnanec povinen uhradit při nesplnění závazku ( 234). Náhrada škody Dosavadní dohoda o hmotné odpovědnosti se nahrazuje dohodou o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Zákon uvádí, že se jedná o hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu a s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, kdy mu byly svěřeny ( 252). Doručování Doručování bude možné i elektronickou cestou za podmínek stanovených zákonem, což znamená, že písemnost musí být podepsána elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (zaručený elektronický podpis), a to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance ( 335). Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je nově stanoveno, že uložená písemnost, kterou si zaměstnanec nevyzvedne do 10 pracovních dnů, se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty ( 336 odst. 4). Závěr Nový zákoník práce ve svém důsledku tolik revolučních změn nepřinesl a přes veškeré snahy zákonodárců obsahuje mnoho nesmyslných a kontraproduktivních ustanovení, čímž je tento zákon adeptem na důkladnou rekonstrukci. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky jako gestor zákoníku práce samo upozornilo na cca 70 sporných bodů, které bude třeba novelizovat, a při této příležitosti by mohlo dojít i k odstranění zavádějících termínů a výkladových nejasností. Předpisem, který je pro obce neméně důležitý a který stanovuje způsob určování platového tarifu a nově upravuje odpočty z let praxe, je nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V 2 nařízení vlády se nově stanovují kvalifikační předpoklady (podle 31 zákoníku práce je zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy povinen seznámit fyzickou osobu s povinnostmi vyplývajícími ze zvláštního právního předpisu nařízení vlády stanoví kvalifikační požadavek dosaženého vzdělání). Při zařazování do platových tříd podle 3 nařízení vlády se přihlíží k nejnáročnější práci, kterou zaměstnanec vykonává. Pokud má zaměstnanec vyšší vzdělání, nepřihlíží se k němu, ale pokud má vzdělání nižší, může být z taxativně uvedených důvodů na výjimce. Pokud nelze uplatnit taxativně vyjmenované důvody, lze zařadit výjimečně na dobu čtyř roků ( 3 odst. 4 nař. vl.). Podotýkám, že by se mělo jednat o rozvazující podmínku doby určité, protože po uplynutí buď musí dojít ke změně smlouvy (tzn. jiné pracovní místo, pokud existuje), nebo k rozvázání pracovního poměru podle 52 písm. f) zákoníku práce s odůvodněním pro neplnění kvalifikačních předpokladů. Rozhodně nelze řešit tuto situaci tím, že by se snížila platová třída a zaměstnanec vykonával svou práci dál. V případě, že do nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády neuplynula zaměstnanci čtyřletá výjimka, lze podle ustanovení 10 nařízení vlády nově určit plat i těm zaměstnancům, jejichž pracovní poměr vznikl před Proto může od běžet nová čtyřletá výjimka. Do platového stupně se zaměstnanec zařazuje podle započitatelné praxe ( 4 nař. vl.). Prokázání praxe je na zaměstnanci, připouští se i čestné prohlášení. Započítat lze praxi získanou na základě pracovního poměru, autorské smlouvy nebo živnostenského listu. Praktickým vodítkem při posuzování praxe je fakt, že zaměstnanec práci vykonával a obživoval se jí. Zaměstnavatel posuzuje, zda předchozí praxe je praxí v oboru požadované práce. U jiné praxe ( 3 odst. 3 nař. vl.) je pak zcela na uvážení zaměstnavatele rozsah, v jakém bude tuto jinou praxi započítávat. Nicméně nesmí být porušena zásada rovnosti ( 13 odst. 2 písm. b) nař. vl.). Odpočty praxe při nesplnění vzdělání nebo v případě variant vzdělání v jednotlivých platových třídách se nově provádí až od šesté platové třídy ( 4 odst. 7 nař. vl.). Nově je také stanoveno odpočítávání u zaměstnanců bez započitatelné praxe nebo s praxí kratší než je doba, kterou by měl zaměstnavatel odečíst. O tuto dobu se prodlužuje doba stanovená k postupu do následujícího platového stupně ( 4 odst. 8 nař. vl.) Pokud však zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla praxe započítána naposledy, přičte se mu doba, kterou zaměstnavatel odečetl ( 4 odst. 9 nař. vl.). Zvláštní příplatek nově upravuje nařízení vlády v 8 tak, že pouze stanoví pět skupin podle míry zatěžujících vlivů, přičemž v příloze nařízení jsou jednotlivé druhy práce rozdělené do skupin. Výši příplatku v rámci rozpětí určí zaměstnavatel. Upozorňuji, že na přestupkové řízení se zvláštní příplatek nevztahuje, zatímco na vyřizování agendy obecně prospěšných prací ano. Zvláštní příplatek náleží pouze při styku s osobami procházejícími stádii trestního řízení podle trestního řádu. informační servis č. 3/2007 strana 12 připravila Mgr. Ludmila Němcová legislativně právní odd. Kanceláře Svazu ilustrace Monika Raisová

13 Jeden zákon, mnoho interpretací Sebelepší zákon v rukou nekvalifikovaného výkonného orgánu, ať je jím soudce, státní zástupce nebo orgán státní správy, nic nevyřeší, spíš zkazí. Sebešpatnější zákon v rukou odpovědného poučeného pracovníka může stále ještě sloužit. JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv Tak by mohl znít podtitul konference Postavení obcí a krajů ve smíšeném modelu veřejné správy, která se uskutečnila ve spolupráci Senátu Parlamentu České republiky a Kanceláře veřejného ochránce práv z iniciativy veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla. Jejím cílem bylo identifikovat některé problémy, které vznikají nebo mohou vznikat při výkonu přenesené působnosti územními samosprávnými celky, a nastínění možnosti jejich řešení prostřednictvím konstruktivní diskuse účastníků konference. Problémy byly popisovány na konkrétních případech, kterými se veřejný ochránce práv zabývá při svojí činnosti. Jako demonstrační téma bylo zvoleno Stavební činnost v území. Úvodní příspěvek JUDr. Motejla byl vesměs velmi kritický k orgánům státní správy, zejména k ministerstvům, které až přespříliš lpí na resortismu a ztrácejí ze zřetele základní princip dobrá veřejná správa. Podle jeho slov by se veřejná správa dokonce neměla označovat veřejnou správou, ale je to otázka veřejné služby. Vedle působnosti obcí veřejná správa skutečně obsluhuje život našich občanů, život, který je každodenní, který nutně musí hledat řešení jednotlivých situací tak, aby stát byl tím moudrým služebníkem, protože jenom v té služební situaci má stát šanci na autoritu. Bez skutečně funkčního, moudrého, dobře spravovaného řízení se státní autorita rozmělní, ztrácí a klesá. Přestože ombudsman byl založen jako zprostředkovatel mezi občanem a úřadem vykonávající nedobrou veřejnou správu, řeší jako největší problém zprostředkování kontaktu mezi jednotlivými složkami správy. Základem pro výkon dobré veřejné správy je přijímání smysluplných zákonů, které by člověk měl naplňovat s pocitem, že zákon je skutečně moudrý. K tomu není ovšem potřeba přijímat stovky a tisíce nových zákonů, když stejně neslouží svému účelu. Následující řečník, senátor a primátor statutárního města Teplice Jaroslav Kubera, vyzdvihl několik problémových oblastí, které vyplývají z účinných právních předpisů, např. jmenování a odvolávání vedoucích úředníků, provádění zákona o sociálních službách a zákona o sociálně právní ochraně dětí, postup finančních úřadů vůči obcím při kontrole nakládání s dotací atd. V dalších příspěvcích zaznělo z úst předsedy Svazu Ing. Oldřicha Vlasáka a starosty Svitav Mgr. Jiřího Brýdla, že smíšený model veřejné správy má svá úskalí, ale vesměs obstál. Při jeho naplňování musí být skloubeny zájmy samosprávy se zájmy širší veřejnosti představované státní správou. Nejviditelněji se to projevuje právě v procesu územního plánování a stavebního řízení. Jde o oblast, kde se střetávají zájmy investorů, samosprávy, orgánů ochrany životního prostředí a samozřejmě i veřejnosti. V současnosti představuje značný problém smíšeného modelu veřejné správy financování. Je třeba klást důraz na to, aby při přenosu státní správy na obce bylo přiznáno odpovídající finanční zajištění. V poslední době totiž smíšený model představuje především existenční ohrožení vlastní samosprávné funkce obcí, zejména proto, že musí ze svých rozpočtů doplácet na výkon přenesené působnosti. Ve svém vystoupení náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček představil záměry vlády na regulaci administrativní zátěže při výkonu veřejné správy. Svým usnesením z 22. listopadu loňského roku vlády uložila ministrům, aby předložili analýzu působností vykonávaných orgány územních samosprávných celků, které zatěžují výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Na základě těchto analýz by měla být navržena řešení, která by měla zohlednit především potřeby občanů, nároky na úředníky, požadavky na přijetí nové legislativy, technologií a v neposlední řadě finanční dopady. Následující prezentace pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv obsahovaly již konkrétní případy vyřizované ombudsmanem na základě stížností občanů. Častým problémem bývá v případech územního a stavebního řízení vymezení účastníků, zejména informování ekologických sdružení o zahájení správního řízení. Problémem je také, když obce nemají územní plán nebo jej naopak v reálném životě plně nevyužívají. Podle Mgr. Kateřiny Valachové, PhD., by výkon státní správy měl být především bezrozporný, předvídatelný, kvalitní a na podkladě zákona samozřejmě s možností využití záruk zákonnosti opravných prostředků. K tomu mají právě napomáhat ústřední orgány státní správy, které by měly poskytovat metodickou a odbornou pomoc. Na kraje se většinou obce obrátit nemohou, protože v případě poskytnutí pomoci krajským úřadem, by to mohlo být ze stran účastníků naříkáno jako porušení neutrality odvolacího orgánu. Základem dobré správy je také výměna informací mezi resorty, ale i předávání informací nižším stupňům veřejné správy. K těmto základním pilířům výkonu veřejné správy přidala ve svém vystoupení JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka Krajského úřadu Vysočina, další, zejména nezávislost, eliminace rizika podjatosti, srozumitelnost. Pokud se nám podaří tyto předpoklady naplnit, postoj občanů k veřejné správě se změní k lepšímu. V následné diskusi k příspěvku padlo mnoho negativních názorů a alarmujících údajů, např. že v současnosti je v České republice účinno zákonů a vedle obcí vykonává veřejnou správu dalších jiných orgánů veřejné moci. Pozitivně přesto působilo vystoupení starosty města Neveklova a senátora Karla Šebka, ve kterém se vyjádřil i k činnosti Svazu: Ve Svazu jsem jako starosta vždycky našel plné pochopení, jednali se mnou bez vytáček a velmi fundovaně. Mgr. Pavel Drahovzal legislativně právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 3/2007 strana 13

14 Masivní příliv evropských peněz. Kdy už nastane? Na peníze z Evropské unie, které budeme moci čerpat díky strukturálním fondům, stále netrpělivě čekají zejména představitelé obcí, kteří se na tuto příležitost dlouhodobě připravují. Podle stávajících dohod a za předpokladu dostatku kvalitních projektů a prostředků na vlastní kofinancování by mohla Česká republika získat v období až 738 miliard korun, což je zhruba 100 miliard korun ročně. K otočení pomyslného bruselského kohoutku je však stále daleko. Příprava programů se neustále protahuje, v současné době probíhá vyjednávání o příslušných dokumentech mezi zástupci české vlády a Evropské komise. Konečné výsledky těchto jednání rozhodně nemůžeme čekat dříve než v květnu, uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR ing. Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu. Přestože si na výzvy v novém programovacím období budeme muset ještě několik měsíců počkat, je nesmírně důležité již dnes postupně připravovat nové projekty. Jak zdůraznil Oldřich Vlasák, toto období, které se před námi otvírá, bude svým způsobem jedinečné: Doposud jsme totiž čerpali podstatně méně, bilance vůči evropskému rozpočtu - pomyslné má dáti a dal - byla zhruba vyrovnaná. V budoucím finančním období bychom měli získat až o sedmdesát procent více, než do společné europokladny odevzdáme. Tento příznivý vývoj skončí po roce 2013, kdy se dá očekávat další rozšíření Unie o jižní a východní sousedy. Česká republika se zřejmě při dobrém ekonomickém vývoji dostane nad průměr Evropské unie a masivnímu přílivu peněz tak bude navždy konec. Ředitelka Centra evropského projektování (CEP) v Hradci Králové Klára Dostálová se k názoru pana Vlasáka připojila a zdůraznila, že nevyužije-li Česká republika tuto možnost, bude mít prostě smůlu. Pokud se zaměříme na náš region soudržnosti Severovýchod, jinak také nazývaný územním celkem NUTS 2 Severovýchod, který zahrnuje Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj, máme pro nové programovací období jedinečnou příležitost k získání vysokých finančních částek. Tím, že se prostředky decentralizovaly a dostávají se z ministerstev až k nám do regionů, máme možnost v rámci NUTS 2 rozdělovat přes osmnáct miliard korun. Samozřejmě, že ve srovnání s již zmíněnou částkou sto miliard korun ročně pro celou republiku se to možná může zdát málo, ale je nutné si uvědomit, že cílem NUTS 2 není jenom vyčerpat regionální operační program, ale naopak připravit takové projekty, abychom si uměli z regionů sáhnout i do těch zbývajících sto miliard korun ročně, zdůraznila Klára Dostálová. Mnohá města se na čerpání ze strukturálních fondů intenzivně připravují, jedním informační servis č. 3/2007 strana 14 z nich je Jičín. Toto město si vedlo dobře i v minulém plánovacím období, když se radnici podařilo získat z Fondu soudržnosti téměř 360 milionů korun na akci Cidlina. Jsme úspěšní v programu PHARE i v několika dalších národních programech. Především mám na mysli spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Naopak mám velmi špatnou zkušenost se společným regionálním operačním programem, který se v minulém programovacím období připravoval velmi pomalu. Od samého začátku jsme vytvářeli velký projekt multifunkční sportovní haly. A s odstupem času musím říct, že už snad nic horšího nás nemůže potkat. Neustále se měnily podmínky, takže jsme museli několikrát žádosti přepracovávat. I když byla v programu předem stanovena výše finanční podpory, ve finále se rozdělovalo daleko méně peněz, postěžoval si jičínský starosta Martin Puš. Jičínští mají v současné době zásobník zhruba šedesáti projektů, z nichž budou postupně vybírat především podle priorit. Z těch větších jmenujme Valdštejnovo evropské a univerzitní centrum. Čtyři roky příprav v současné době vrcholí dokončením projektové dokumentace pro stavební povolení. Zajímavé jsou i další projekty, jako například Centrum cestovního ruchu Český ráj či obchvat města Jičína. Také v Hořicích se připravují na možnost čerpání evropských peněz. Skupina odborníků se zabývá přípravou projektů ve spolupráci s Centrem evropského projektování. Zmiňme třeba projekt bezbariérového města, který by vyžadoval téměř stomilionovou dotaci. Domníváme se, že na náš megaprojekt bude Evropa slyšet, vždyť kromě stálých obyvatel města kamenné krásy u nás žije na dvě stovky dalších důchodců a osmdesát vozíčkářů v zařízeních pro seniory a postižené občany. Ti se tak budou moci dostávat bez problémů nejen do středu města, ale také do jeho krásného okolí, řekl k projektu starosta Hořic Ivan Doležal. Podle Oldřicha Vlasáka je bezesporu chvályhodné, že se města již na čerpání z fondů připravují: Na jedné straně je ovšem očekávání obcí a na straně druhé jejich finanční možnosti, lépe řečeno, kolik prostředků si jednotlivé obce budou schopny na povinné spolufinancování svým projektům zajistit. Pro kofinancování však nemusí počítat pouze s penězi z vlastních rozpočtů, ale mají možnost spolupracovat také se soukromým sektorem. Souhlasím s ředitelkou Centra evropského projektování Klárou Dostálovou, že je potřeba se připravit a mít několik projektů pokud možno v nejvyšší fázi rozpracovanosti. To znamená mít vyjasněné vlastnické vztahy, majetkoprávní zabezpečení a projektovou dokumentaci se stavebním povolením, uvedl ing. Vlasák a doplnil, že předkladatelé si musí navíc zmapovat, kolik projektů se zhruba připravuje v té dané prioritě. Navíc by obce měly počítat i s tím, že jejich projekt nemusí projít nezbytným výběrovým řízením. Může se totiž stát, že v konečném hodnocení bude právě ten jejich odmítnut. Z tohoto důvodu připravuje Centrum evropského projektování projekt na posílení absorpční kapacity. Je nutné zmapovat velké pilotní akce Královéhradeckého kraje, které s sebou nesou určité nosné myšlenky právě v těch klíčových prioritách. Což je oblast dopravy, měst, cestovního ruchu, ale i v oblasti nepřímé podpory podnikání, přidává se k názoru Oldřicha Vlasáka ředitelka CEP Klára Dostálová. Toto vše se týká regionálního operačního programu. Centrum evropského projektování si ale klade za cíl zmapovat velké potřeby regionů i pro sektorové operační programy, protože jak už bylo na začátku řečeno, osmnáct miliard korun pro regionální operační program je sice určitá suma peněz, ale ve hře je samozřejmě i dalších osmdesát dva miliard korun Eva Veselá Hradec Králové

15 Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů Dopravní komise zasedala 30. ledna v Praze Členům komise byl prezentován digitální měřič rychlosti, který kromě dokonalého fotografování automobilů při přestoupení povolené rychlosti může provádět i statistiky vozidel. Projednávána byla soutěž Zklidňování dopravy ve městech a obcích. Předseda Dytrych seznámil členy komise se svou představou o konání a průběhu soutěže a požádal o zaslání podnětných návrhů k soutěži. Dopravní komise v diskusi zdůraznila, že měření rychlosti v obcích je důležité především z hlediska bezpečnosti, nikoliv kvůli vybírání pokut, i když příjem z nich jde do rozpočtu obce. Jaroslav Čumpelík, Miroslav Šenkýř, Adéla Klusáková Pracovní skupina pro problematiku sociálního začleňování jednala 6. února v Praze Členové pracovní skupiny nejprve hovořili o přípravě dalšího ročníku konference na téma Terénní sociální práce, která by měla být tentokrát určena především pro volené funkcionáře. Konference by se měla konat v podzimních měsících na třech místech - v Hradci Králové, Ostravě, či Opavě a Karlových Varech, či v Mostě. Stanovili rovněž předběžný program konference, který by měl vycházet z loňských témat. Předsedkyně pracovní skupiny dále informovala, že metodika pro terénní sociální práce by měla být zpracována do konce dubna t.r., nyní prochází připomínkovým řízením. Přítomní diskutovali o tom, jak bude metodika uplatňována v praxi, vzhledem k tomu, že se dosavadní praxe kraj od kraje liší. Metodika by měla být k dispozici na plánovaných konferencích. Mgr. Pôbiš podal informace z jednání se zástupci ministerstva práce a sociálních věcí ohledně zákona o sociálních službách. Sdělil, že zhruba z příjemců dávek - příspěvku na péči - bylo ke konci ledna vyplaceno pouze žadatelů (tj. asi 65 %). Na vině je příliš komplikovaný a stále ještě nevyladěný informační systém. Předsednictvo Komory obcí se sešlo 13. února v Praze Po kontrole usnesení se členové Předsednictva věnovali projednání návrhu usnesení vlády ČR o určení kritérií pro udělení titulu městys vládou viz Co jsme připomínkovali v únoru, str. 20. Nesouhlasili s návrhem kritérií a budou požadovat jejich přepracování s tím, aby větší důraz při udělování tohoto titulu byl dáván na historii příslušné obce. Mezi kritéria doporučují zařadit také členství obce ve svazcích obcí a jiných sdruženích. Dále budou požadovat vypracování závazných kritérií pro pojmy venkov, obec, město, statutární město a jejich zapracování do zákona o obcích. V dalším bodě se předsednictvo KO zabývalo projednáním připomínek k prováděným kontrolám ze strany finančních úřadů často odlišné parametry na poskytnutí dotace u jednotlivých státních orgánů. V příštím čísle INS bude ohledně postupů finančních úřadů při kontrolách dotací vůči obcím zveřejněna krátká informace. Na pořadu jednání bylo mimo jiné také projednání podmínek soutěže Vesnice roku K vyhlašovatelům soutěže se připojilo ministerstvo zemědělství, navrhuje udělování hnědé stuhy za příkladnou spolupráci obce a zemědělského subjektu. V celostátní hodnotitelské komisi budou Svaz zastupovat Mgr. Anna Gigimovová, starostka Vedrovic, a Lenka Cincibusová, starostka Košťálova. Zastoupení v krajských komisích bude projednáno s paní Šebestíkovou z ministerstva pro místní rozvoj. Předsednictvo bylo seznámeno s peticí Spolku pro obnovu venkova, která byla Spolkem schválena 9. ledna t.r. Petice poukazuje na diskriminaci obyvatel venkova a zároveň upozorňuje stát, poslance a senátory na problémy, s kterými se venkov potýká. Předsednictvo KO petici podpořilo, bude projednána i na Předsednictvu Svazu a poté případně rozeslána členským obcím Svazu. V různém bylo domluveno zastoupení Komory obcí na březnových Dnech malých obcí. Jiří Životský, Alena Knobová Sociální komise a Komise pro zdravotně postižené občany zasedaly 15. února v Praze Hlavním bodem jednání byl zákon o sociálních službách, ke kterému byl přizván zástupce ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Žárský, ředitel odboru sociálních služeb. Informoval o aktuálním dění ve Sněmovně a Senátu v oblasti sociální problematiky. S přítomnými členy komisí pak projednával výsledky dotačního řízení. Komise odmítly myšlenku, aby o dotacích poskytovatelům sociál- informační servis č. 3/2007 strana 15

16 ních služeb rozdělovaných z rezervy v roce 2007 rozhodovaly kraje viz z jednání Sociální komise Asociace krajů str. 2. Navrhly, aby tuto rezervu rozdělilo ministerstvo práce a sociálních věcí s důrazem na podfinancovaná zařízení obcí a nestátních neziskových organizací. Zároveň doporučily, aby byly pro rok 2008 nastaveny nové podmínky tak, aby se obce účastnily na sestavování souhrnných žádostí poskytovatelů sociálních služeb o dotace ze státního rozpočtu pozn. redakce: k této problematice se korespondenčně vyjádřilo i Předsednictvo Svazu a byl zaslán dopis ministru práce a sociálních věcí viz níže. V další části jednání se komise věnovaly také problematice komunitního plánování (vytváření střednědobých plánů sociálních služeb). Obě komise zdůraznily význam tvorby střednědobých plánů sociálních služeb obcemi a podotkly, že by povinné vytváření těchto plánů usnadňovalo pozici obcí a jejich organizací při přístupu k dotačním prostředkům. V různém mimo jiné Mgr. Pôbiš informoval o připravované konferenci Evropské sociální sítě v červnu tohoto roku na téma Dlouhodobá péče o seniory. Svaz se na přípravě obsahu konference aktivně podílí. PŘEDSEDNICTVO KORESPONDENČNÍM HLASOVÁNÍM ROZHODLO OSLOVIT VE VĚCI POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MÍSTOPŘEDSEDU VLÁDY PETRA NEČASE. Text dopisu Jaromíra Jecha místopředsedovi vlády uvádíme v plném znění: Vážený pane místopředsedo vlády, obracím se na Vás v souvislosti s rozdělováním dotací poskytovatelům sociálních služeb v roce 2007 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je faktem, že mnohé obce, které zřizují zařízení poskytující sociální služby, cítí, že mezi žadateli nebyla rovnost v přístupu k dotačním prostředkům. Na srovnatelné služby poskytované v zařízeních krajů byly poskytnuty dotace mnohdy v přepočtu i o Kč na lůžko vyšší než obecním zařízením. Vím, že se v současné době na ministerstvu zvažuje způsob rozdělení rezervních dotačních prostředků mezi poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím krajů. Dovoluji si Vás informovat, že mezi obcemi je o tomto kroku mnoho pochybností a nedůvěry. Je to jednak způsobeno již zmíněnými výsledky dotačního řízení nebo obavami z preference vlastních zařízení kraji. Rovněž časové hledisko je důležité. Některá zařízení obcí a nestátních neziskových organizací by nemusela v době, kdy kraje prostředky rozdělí, již existovat. Svaz měst a obcí České republiky tedy navrhuje, aby prostředky byly rozděleny přímo ministerstvem s důrazem na podfinancovaná zařízení obcí a nestátních neziskových organizací. Vzhledem k výsledkům dotačního řízení v roce 2007 upozorňujeme na nutnost celý systém pro rok 2008 modifikovat a především umožnit zástupcům obcí, aby měli vliv na složení souhrnných žádostí o státní dotace. Svaz měst a obcí České republiky je připraven na tomto s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky spolupracovat. S úctou Jaromír Jech Energetická komise se sešla 21. února v Praze Mgr. Pavel Drahovzal v úvodu jednání informoval členy komise o právních předpisech z oblasti energetiky, které byly Svazu zaslány k připomínkování v období od posledního lednového zasedání komise. Svaz vyjádřil zásadní nesouhlas s návrhem tří prováděcích vyhlášek k zákonu o hospodaření energií (kontrola účinnosti kotlů, kontrola klimatizačních systémů a podrobnosti o energetické náročnosti budov), jelikož nejsou v souladu se Směrnicí 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, stejně tak neurčují způsob provádění zkoušek pro autorizované osoby, které budou vykonávat činnosti k naplnění zákona vyhlášek. Členové komise byli upozorněni také na novelu zákona o dani z přidané hodnoty předloženou skupinou poslanců, jejímž cílem je zahrnout do položek se sníženou sazbou DPH 5 % palivové dřevo, dřevěné štěpky nebo třísky, piliny atd. Vláda s návrhem nesouhlasí z důvodu možného zneužívání výše uvedených paliv jako možných surovin pro průmyslovou výrobu, např. papíru, celulózy apod. Krom toho připravuje vlastní, širší návrh novely zákona o DPH. Dceřiná společnost Svazu MEPCO požádala komisi, aby se podílela na přípravě závěrečné příručky z projektu C2ENET, jehož partnerem je i Svaz. Komise by měla připravit příspěvek - odborný pohled, názor na záležitosti z oblasti energetické problematiky, popř. zhodnocení zapracování evropské energetické legislativy do českého právního řádu. Členové komise nabídku zváží dle svých časových možností. Pánové Mráz, Drahovzal, Brychta a Kotěra informační servis č. 3/2007 strana 16

17 Vy se ptáte, my odpovídáme K obecním tiskovinám Dotaz: Je nutná registrace obecního zpravodaje, ve kterém obec informuje občany o jednání zastupitelstva, akcích v obci, případně o zajímavostech z historie obce a okolí? Zpravodaj je distribuován bezplatně občanům obce. Odpověď: Je-li obecní zpravodaj vydáván nejméně dvakrát ročně, pak je povinností vydavatele zaslat písemné oznámení Ministerstvu kultury. V případě, že obecní zpravodaj je vydáván jen jednou za rok, pak není jeho vydávání třeba oznamovat žádnému orgánu. Bezplatnost obecního zpravodaje je pro účely registrace nepodstatná. Vzhledem k tomu, že se obec rozhodla informovat své občany prostřednictvím tiskoviny, je třeba rozlišit, zda tak činí pravidelně nebo jednorázově. Základním rozlišovacím znakem je dle 3 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zda je obecní zpravodaj (zřejmě jiná tiskovina vydávaná pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě) vydáván nejméně dvakrát v kalendářním roce. Interval vydání není relevantní, stačí, když je daná tiskovina vydána dvakrát a vícekrát v roce. Tyto periodické tiskoviny se dle 7 odst. 1 tiskového zákona evidují na Ministerstvu kultury, které vede evidenci periodického tisku. Náležitosti, které musí každý vydavatel takového tisku splnit, jsou uvedeny v 7 odst. 2 a násl. odstavcích tiskového zákona. Základní povinností je, aby právnická nebo fyzická osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, doručila ministerstvu nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení. To musí obsahovat: název periodického tisku, jeho obsahové zaměření, četnost (periodicitu) jeho vydávání, údaje o jeho regionálních mutacích, název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, je-li vydavatel fyzickou osobou. Je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, tak je třeba také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště. V 9 odst. 1 tiskového zákona je stanoveno: vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání stanoveného počtu výtisků (dále jen povinný výtisk ) zákonem vyjmenovaným příjemcům. V případě, že by obecní zpravodaj byl vydáván jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek, jednalo by se zřejmě o neperiodickou publikaci podle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Pro neperiodickou publikaci není stanovena povinnost registrace, ani jiného oznámení. V 3 zákona o neperiodických publikacích je stanoveno, kterým příjemcům bezplatně zasílá vydavatel do 30 dnů ode dne vydání neperiodické publikace stanovený počet publikací. Podle 4 zákona o neperiodických publikacích je vydavatel povinen od každé neperiodické publikace, kterou vydává, písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury, a to do 30 dnů ode dne jejich vydání. číslo 4/2006 Mgr. Pavel Drahovzal legislativně právní odd. Kanceláře Svazu ZDARMA Zpravodaj Městské části Praha Kolovraty :06 StrÆnka 1 ROČNÍK XV. ČÍSLO 5 PROSINEC 2006 NEPRODEJNÉ VÍCEÚČELOVÉ PLOCHY PRO MLÁDEŽ PŘEDÁNY VEŘEJNOSTI Slavnostní přestřižení pásky - bývalý radní hl.m. Prahy Pavel Klega (dnes náměstek primátora) a bývalý starosta Petrovic doc. Semecký, předali dokončená hřiště petrovickým dětem a mládeži. Jak jsme Vás již průběžně informovali vpetrovickém zpravodaji, naše městská část zrealizovala první projekt, který byl vpetrovicích spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie. Projekt Víceúčelové plochy pro mládež na sídlišti Petrovice, který byl vyhodnocen jako nejlepší v opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích, umožnil zlepšení životního prostředí v obytném souboru sídlištní zástavby vlokalitě Rezlerova II adobrá Voda. Po dokončení projektu vtěchto lokalitách se nám podařilo vytvořit příjemné aza- jímavé prostory pro hry a oddech jak dětí, tak i dospělých. Projekt vyřešil regeneraci poškozených a nevyužívaných asfaltových ploch v obou uvedených lokalitách, přičemž byl respektován aktuální stav hřišť, porostu dřevin a stávajících komunikací. Nově vzniklé víceúčelové plochy tím rozšířily stávající nabídku sportovních a volnočasových aktivit především pro děti a mládež. http: //www.praha22.cz ZDARMA Uhříněves před 100 lety U H Ř ÍNĚ VES PITK O V ICE HÁ J E K NOVÉ NÁMĚSTÍ V ROCE 2007 Slavnostního otevření se zúčastnili i mažoretky Partnera projektu TJ Sokol Petrovice. ročník 37 leden 2007 Vážení spoluobčané, vříjnu proběhly komunální volby amy,vámi zvolení členové petrovického zastupitelstva, stojíme na začátku čtyřletého funkčního období. Jako nově zvolená starostka naší městské části bych ráda navázala na vše dobré, co se v Petrovicích v minulých letech podařilo a současně mám (podobně jako imoji předchůdci) plány na realizaci nových projektů. Především budu usilovat o kvalitní aekologicky nezatěžující řešení dopravní situace v jihovýchodní části Prahy formou místních obslužných komunikací s prioritou na území Petrovic, a to bez jakékoli sběrné komunikace v trase JVK. Stím souvisí izpracování protihlukové studie Novopetrovické ulice a na jejím základě pak urychlená realizace protihlukových opatření. Za naprostou samozřejmost považuji zachování dosavadního standardu péče opetrovickou zeleň a upravenost naší městské části. Co bych však chtěla vtéto oblasti zlepšit, je úroveň čistoty veřejných prostranství, zejména pokud se týká znečištění psími exkrementy. Znových projektů bych chtěla zmínit především výstavbu polyfunkčního domu, ve kterém vznikne 28 nových bytů, kvalitní zázemí pro dosud chybějící služby pro naše občany a důstojné prostory pro pořádání společenských a kulturních akcí. Naším záměrem je do části nebytových prostor polyfunkčního domu přestěhovat petrovický úřad, a tím uvolnit stávající prostory vmorseově ulici arekonstruovat je zpět na byty. Vnejbližší době bychom měli převzít do správy objekt bývalých jeslí v ul. Jakobiho, kde máme záměr zřídit denní stacionář pro seniory, který vtéto části Prahy rovněž chybí. Důležitým úkolem, který musíme vnejbližší době řešit, je ikoncepce petrovického školství, ato sohledem na další demografický vývoj, finanční zajištění jejich provozu apřitažlivost výchovně vzdělávacích programů pro žáky i rodiče.vneposlední řadě bych ráda využila izkušeností, které jsem získala v minulém období při realizaci projektu Víceúčelové plochy pro mládež na sídlišti Petrovice (viz titulní článek) avrámci programu rozvoje naší městské části bych co nejvíce chtěla využít možností spolufinancování ze strukturálních fondů EU, které budou v období kdispozici v rámci programu Praha-Konkurenceschopnost apraha-adaptibilita. Vážení petrovičtí občané, doufám, že až budu na tomto místě předkládat účet z výsledků mé práce za 4 roky, budu moci nejenom já, ale ivy,konstatovat, že se nám společným úsilím podařilo předsevzetí asliby zrealizovat. Závěrem mi dovolte, abych vám svým jménem popřála klidné prožití svátků vánočních a pevné zdraví, pohodu aúspěch vroce 2007.Nám všem společně přeji vnovém roce odpovědný přístup politiků při správě věcí veřejných. Olga Hromasová 1 PERIODIKUM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA PETROVICE SLOVO STAROSTKY K odměnám za výkon funkce Dotaz: Dvanáct let jsem nepřetržitě vykonával funkci uvolněného starosty obce. Od jsem byl zvolen do funkce uvolněného místostarosty obce. Pokud se k vzdám všech funkcí, jaká mi bude dle zákona o obcích poskytnuta odměna? Odpověď: Bohužel, při předčasném skončení funkce (odvolání či vzdání se) nelze použít ustanovení o odměně při skončení volebního období podle 75 odst. 4 zákona o obcích a uvolněnému místostarostovi tak bude náležet pouze měsíční odměna po dobu tří měsíců ode dne vzdání se funkce. Pokud se uvolněný místostarosta vzdá výkonu funkce místostarosty před skončením jeho řádného funkčního období, náleží mu podle 75 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nárok na poskytování měsíční odměny ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce. V případě předčasného skončení funkce (odvolání či vzdání se) není možné aplikovat ustanovení 75 odst. 1 zákona o obcích o odměně při skončení volebního období, která je vyplácena pouze při skončení funkčního období a za splnění dalších podmínek. Funkční období totiž skončí až prvním dnem příštích voleb do zastupitelstva obce. Vykonával-li uvolněný místostarosta před svým zvolením funkci uvolněného starosty po dobu 12 let, pokračovala mu tato funkce uvolněného starosty kontinuálně bez jejího skončení, a to s ohledem na 107 odst. 1 zákona o obcích. Dle tohoto ustanovení starosta zůstává ve funkci jako dosavadní starosta po dobu ode dne voleb do dne informační servis č. 3/2007 strana 17

18 ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce a vykonává některé pravomoci svěřené mu zákonem o obcích. Tuto dobu výkonu funkce dosavadního starosty lze započítat do doby výkonu funkce uvolněného starosty, jelikož je dána právní fikce, že i funkce dosavadního starosty je vykonávána jako uvolněná, pokud byl starosta ke dni voleb uvolněným. Toto ustanovení se ovšem týká pouze funkce starosty. Pokud byste ale jako uvolněný místostarosta ve své funkci setrval až do konce funkčního období a v dalších volbách již nekandidoval nebo nebyl na ustavující schůzi v případě svého znovuzvolení uvolněn pro výkon své funkce, splňoval byste podmínky stanovené 75 odst. 1 zákona o obcích pro vznik nároku na odměnu při skončení funkčního období podle ustanovení, neboť byste kontinuálně vykonával funkci 16 let bez přerušení (viz výše). Hana Nováková legislativně právní odd. Kanceláře Svazu K poplatku ze vstupného na ples Dotaz: Jak má obec postupovat v případě, kdy zájmová organizace, v našem případě myslivecké sdružení, uspořádá ples? Na pozvánce je uvedeno vstupné - v předprodeji s místenkou 50,- Kč, na místě 60,- Kč. Pro informaci uvádím, že obec má zpracovanou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. U poplatku ze vstupného je stanovena sazba 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Na předloženém výpočtu poplatku ze vstupného od této organizace bylo uvedeno: předprodej na místě místenka 30,- Kč místenka 30,- Kč vstupné 20,- Kč vstupné 30,- Kč Poplatek ze vstupného byl tedy přiznán a uhrazen jen z uvedené výše vstupného, nikoliv z místenky. Odpověď: Pod pojem vstupné je podle zákona o místních poplatcích třeba zahrnout i cenu místenky, pokud se bez ní nemůže občan plesu zúčastnit. Podle 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, může být na základě obecně závazné vyhlášky obce ( 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích) vybírán poplatek ze vstupného. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. V tomto případě lze bezesporu ples považovat za kulturní akci. Zákon stanovuje výjimku pro akce, u kterých se ze vstupného poplatek neplatí. Jde o akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, např. na dětský domov apod. Zákon o místních poplatcích vcelku výstižně upravuje pojem vstupné. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. V tomto případě, kdy je vstupné rozděleno na dvě složky cena vlastního vstupného a cena místenky, je třeba zkoumat, zda se může účastník plesu účastnit bez toho, aniž by musel mít místenku. Pokud by podmínkou účasti na akci byla i místenka, je třeba pro výpočet poplatku ze vstupného zahrnout i cenu místenky. Bez místenky se totiž občan akce zúčastnit nemůže. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, v tomto případě tedy myslivecké sdružení. Sazba poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Obec může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou. Zde je ponecháno na vůli obce, resp. rady obce (jde o samostatnou působnost a obec uzavírá s poplatníkem veřejnoprávní smlouvu, o které rozhoduje rada obce, jelikož nejde o vyhrazenou působnost zastupitelstva 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů) a poplatníka, aby spolu uzavřeli dohodu o paušální částce poplatku ze vstupného. Paušální částka by měla být stanovena v přiměřené výši, aby nedocházelo k obcházení zákona o místních poplatcích (tedy zaplacení poplatku) a zároveň i k obcházení 38 a násl. zákona o obcích. Poplatek ze vstupného je totiž příjmem rozpočtu obce, tedy majetkem obce a nemůže být proto stanoven tak, aby docházelo k neúčelnému a nehospodárnému využívání majetku obce v rozporu s jejími zájmy. Zároveň by výše paušální částky poplatku ze vstupného neměla překračovat výši poplatku ze vstupného vypočteného s pomocí maximální sazby poplatku ze vstupného dle 6 odst. 3 zákona o místních poplatcích, protože by pak dohoda ztrácela svůj smysl s ohledem na výši poplatku stanoveného pomocí sazby. Paušální částka poplatku ze vstupného by tak měla být shodná nebo nižší, než kdyby byl vypočten poplatek s použitím sazby poplatku ze vstupného ve výši 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Je třeba podotknout, že poplatek ze vstupného se hradí z úhrnné částky vybraného vstupného, tedy až následně po uskutečnění akce, informační servis č. 3/2007 strana 18

19 kdy je vstupné vybráno. Žádné zálohy na poplatek ze vstupného není obec oprávněna vybírat, protože tak nevyplývá ze žádného právního předpisu. Podle 11 zákona o místních poplatcích nebudou-li poplatky zaplaceny (odvede- ny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny Odpověď byla zpracována na základě právních předpisů účinných ke dni 26. února nahoru. Splatnost poplatku ze vstupného určuje právě obecně závazná vyhláška obce o poplatku ze vstupného ( 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích). Mgr. Pavel Drahovzal legislativně právní odd. Kanceláře Svazu Co nového ve Sbírce zákonů únor 2007 Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému Podle zákona o silničním provozu ministerstvo dopravy zajišťuje informovanost veřejnosti o situacích v provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Informace nutné pro splnění této povinnosti získává mimo jiné od obecní policie a silničních správních úřadů (obce s rozšířenou působností a ve věcech místních komunikací všechny obce). Jaké informace mají být předávány a jakým způsobem, stanoví tato stručná vyhláška o pěti paragrafech. Účinnost: od 1. března 2007 Vyhláška č. 5/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Tato vyhláška stanoví druhy biologických paliv, ze kterých se vyrábí elektřina za finanční podpory státu. K tomuto předpisu měla zásadní připomínky Energetická komise Předsednictva Svazu, která tuto vyhlášku odmítla jako celek, a to z toho důvodu, že mezi navrhovanými palivy převládaly biologické odpady, které by měl původce odpadu zlikvidovat na své náklady a nikoliv je využívat jako palivo na výrobu elektřiny podporovanou z veřejných peněz. Tyto připomínky však kvůli přístupu Ministerstva životního prostředí, které nepozvalo zástupce Svazu na vypořádací řízení, nebyly zohledněny. Účinnost: od 5. ledna 2007 Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů - vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 18/2007 Sb. Městu Ostrov byla v krátké době zrušena již druhá obecně závazná vyhláška. Tentokráte se snažilo uložit povinnosti původcům odpadů a pořadatelům veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí ohledně odkládání odpadů. Toto odmítl Ústavní soud s tím, že zákonná úprava nakládání s odpady je natolik komplexní, že v otázkách spadajících pod režim zákona o odpadech není obec oprávněna postupovat jinak než zákonem výslovně stanoveným postupem. To znamená, že samozřejmě nemůže ukládat povinnosti nad rámec zákona. Účinnost: od 2. února 2007 Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 19/2007 Sb. Rovněž městu Mariánské Lázně se nepovedlo uhájit celou svou vyhlášku o odpadech a některé části byly zrušeny. Např. byla zrušena část, která prohlašovala pneumatiky za součást komunálního odpadu (s odůvodněním, že prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech stanoví, že pneumatiky komunálním odpadem nejsou a město tak překračuje své pravomoci) nebo uložená povinnost občanům nepoškozovat sběrné nádoby (s odůvodněním, že na toto v obecné rovině pamatuje 50 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Účinnost: od 2. února 2007 Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku - vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 20/2007 Sb. Do třetice byla napadena další vyhláška obce ze západu České republiky a tentokráte byla zrušena celá. Vyhláška nyní již statutárního města Chomutova vymezovala některé činnosti, jež by mohly narušovat noční klid, a zakazovala jejich provádění. Problémem pro Ústavní soud bylo, že zákaz je už obsažen v 47 přestupkového zákona, podle něhož lze tyto prohřešky stíhat. Dovodil proto nadbytečnost úpravy v obecně závazné vyhlášce a zrušil ji. Účinnost: od 2. února 2007 Zákon č. 29/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Zákon o sociálních službách byl poprvé novelizován už po 51 dnech jeho účinnosti. Novela zavádí intervenční centra pro oběti domácího násilí, která jsou zřizována kraji. Pro obce s pověřeným obecním úřadem (resp. jejich sociální odbory), které vyplácejí příspěvek na živobytí podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, je ovšem důležitá novela zákona o dani z příjmu, která příjem plynoucí z důvodu péče o osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, a to do výše poskytovaného příspěvku, osvobozuje od daně. Účinnost: od 20. února 2007 připravil Mgr. Jakub Pôbiš, legislativně právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 3/2007 strana 19

20 Co jsme připomínkovali v únoru Návrh usnesení vlády České republiky o určení kritérií pro posuzování návrhů obcí o stanovení městysi vládou a o vyjádření vlády k návrhům obcí Okříšky, Pavlíkov a Slabce o stanovení městysi Od 1. července 2006 na základě změny zákona o obcích provedenou zákonem č. 234/20006 Sb. je umožněno kromě restituce titulů městys a město obcím, které tento titul měly, aby mohly podávat obce žádosti o stanovení nově městysem. Vzhledem k tomu, že se k žádosti obce vyjadřuje před rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny vláda, byl vypracován návrh kritérií, podle kterých vysloví vláda souhlas. Svaz vyjádřil nespokojenost s návrhem, protože usnesení vlády nemohou obce zavazovat při výkonu jejich samostatné působnosti (srov. 35 odst. 3 zákona o obcích). Vláda tak překračuje svoji ústavní a zákonnou kompetenci a nemůže po obcích vyžadovat naplňování jakýchkoliv kritérií, které musí obce splnit, aby se mohly stát městysem. Tato kritéria si může vláda určit sama pro sebe a podle nich vyjadřovat souhlas nebo nesouhlas. Další významnou námitkou Svazu je, že mezi kritéria by měl být zahrnut nejen počet obyvatel, ale celkový trend vývoje počtu obyvatelstva, hustota osídlení, počet místních částí, velikost katastrálního území, zapojení obce do svazků obcí a jiných regionálních sdružení, přihlédnutí k tradici a historii obce. Naopak by nemělo být zkoumáno, zda je obec matričním úřadem, protože jde o výkon přenesené působnosti z rozhodnutí ministerstva vnitra a obec toto ovlivňuje nepřímo. Stejně tak nemůže mít obec významnější vliv na zajištění dopravní obslužnosti, když smlouvy o tomto uzavírá kraj s dopravcem. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o kontrole účinnosti kotlů, návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o kontrole klimatizačních systémů a návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o energetické náročnosti budov Výše tři uvedené návrhy vyhlášek jsou prováděcími právními předpisy k zákonu o hospodaření energií. Vyhlášky by měly závazným způsobem určit, jakým způsobem se pořizují průkazy energetické náročnosti budov, jak posuzovat účinnost kotlů a jak vykonávat kontrolu klimatizačních systémů. Účelem všech těchto opatření by měla být kontrola funkčnosti systému v souladu s požadavky na úspornost a z toho vyvozující se opatření na provedení snížení spotřeby energie. Návrhy vyhlášek nebyly ale v souladu se Směrnicí 2002/91/ES o energetické náročnosti budov a zákonem o hospodaření energií, proto Svaz vyjádřil zásadní nesouhlas s jejich návrhy a požaduje jejich přepracování. Není možné, aby prováděcí právní předpis dával ministerstvu oprávnění k vydání zkušebních řádů pro přezkušování autorizovaných osob, když toto mělo být provedené právě vyhláškou. Stejně tak není možné odkazovat prováděcím právním předpisem na výpočtovou metodiku ministerstva průmyslu a obchodu. Materiál ministra vnitra a informatiky Návrh na zřízení Rady vlády pro informační společnost Zřízení Rady je jednou z priorit vlády ČR. Cílem vzniku Rady je dodat rozvoji informační společnosti dostatečnou váhu, umožnit odborníkům v oblasti informačních technologií komunikovat s vládou. Zřízení Rady by mělo zajistit kontinuální rozvoj v oblasti rozvoje informační společnosti a dodržení nastoupených trendů. Rada jako odborný poradní orgán vlády by měla za úkol monitorovat vývoj a nové trendy v oblasti informační společnosti nejen v České republice, ale i v Evropské unii a celosvětovém měřítku, vyjadřovat se k tomuto vývoji a k legislativním návrhům dotýkajícím se oblasti informační společnosti, předkládat vládě návrhy možného rozvoje v této oblasti a spolupracovat s evropskými i světovými orgány a organizacemi zabývajícími se oblastí informační společnosti. Měla by i napomoci zefektivnit koordinaci rozvoje egovernmentu a formulaci strategií, cílů a politiky vlády v oblasti informační společnosti. Svaz k materiálu uplatnil zásadní připomínku k tomu, že ve statutu není nikde stanoveno, kolik zástupců Svazu bude členy Rady. Podle článku 3 odst. 1 návrhu statutu by to měli být minimálně dva zástupci (je použito množné číslo). Údaj o počtu zástupců každé instituce proto Svaz požaduje doplnit. Z návrhu také není zřejmé, proč se má vláda vyjadřovat k návrhům legislativních podkladů vztahujících se k informační společnosti, když členové Rady by měli pocházet z institucí, které jsou povinnými připomínkovými místy podle Legislativních pravidel vlády. Je proto nadbytečné, aby se rezorty vyjadřovaly jak ve vnějším připomínkovém řízení, tak i v rámci Rady. Nejasným se jeví ustanovení návrhu statutu Rady, dle kterého je funkce tajemníka Rady označena jako veřejná funkce zakládající pracovněprávní poměr k České republice. Tajemníkem Rady by měl být podle návrhu statutu zaměstnanec ministerstva informatiky a bylo by jednodušší tuto funkci (a případnou odměnu) vyřídit v rámci pracovněprávního vztahu zaměstnance k Ministerstvu informatiky České republiky. Návrhů právních předpisů k připomínkování je mnohem více, zde jsou uvedeny jen ty, které mohou mít zásadní dopad na činnost obce a jejích orgánů. Tímto zároveň děkujeme všem, kteří nám zaslali své připomínky. legislativně právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 3/2007 strana 20

21 Napsali jste nám Trestní stíhání zastupitelstva v Českém Krumlově může vytvořit precedent ovlivňující rozhodování měst V roce 2002 postihly Česko katastrofální povodně a vrcholoví politici jezdili do postižených míst a slibovali všemožnou pomoc na jejich obnovu. Nezměrné úsilí při odstraňování následků povodní podpořily i mimořádně vypsané dotace ze státních prostředků. V Českém Krumlově však jejich využití spustilo sérii trestních stíhání a obvinění, jež ve svém důsledku mohou ovlivnit samosprávu v celé zemi. Dotace na halu Ještě před povodněmi obdrželo město Český Krumlov dotaci na přístavbu městské sportovní haly. Dříve než však mohla být tato dotace čerpána, přišla velká voda. Hala byla těžce poškozena a před vybudováním přístavby musela být opravena a stavebně stabilizována. Město proto požádalo o povodňovou dotaci. Získalo ji a halu opravilo i postavilo přístavbu. Po povodních (v listopadu 2002) se také konaly komunální volby a v Českém Krumlově se změnil starosta. První dotaci podepsal exstarosta Antonín Princ, druhou již nový František Mikeš. Komplikované povodňové hospodaření s dotacemi následně prověřil finanční úřad a nařídil vrácení dotací. Mezi jiným kvůli nedodržení termínů stavby, a také proto, že nelze čerpat dvě dotace na jednu stavbu. První, předpovodňovou dotaci, vrátilo město státu okamžitě poté, co zjistilo svou chybu. Na základě odvolání města ministerstvo financí rozhodlo, že si má město povodňovou dotaci ponechat. Bylo mu rovněž vráceno dříve zaplacené penále a tato dotace byla nakonec se státem řádně zúčtována. Je nutné zdůraznit, že oba starostové podepisovali podklady připravené úředníky městského úřadu se souhlasem kolektivních orgánů města, tedy jeho rady a zastupitelstva. Úvěrový podvod? V červnu 2004 však byli starosta města Český Krumlov František Mikeš, jeho předchůdce Antonín Princ a vedoucí odboru městského úřadu Lumír Luštický, který připravoval podklady pro žádost o dotaci na opravu sportovní haly, obžalováni z trestného činu úvěrového podvodu. Státní zástupce Roman Tibitanzl postavil obžalobu na tom, že na halu byla před povodněmi poskytnuta dotace na její přístavbu, která nebyla správně vyúčtována právě v souvislosti s povodněmi v roce Krajský soud napoprvé zastavil trestní stíhání, aniž by vůbec nařídil hlavní líčení, protože obžalobu shledal naprosto nedůvodnou. Na základě odvolání státního zástupce Vrchní soud zrušil usnesení Krajského soudu s tím, že je předčasné a že je třeba hlavní líčení provést, aby byla naplněna zásada ústnosti a soud mohl bezprostředně zhodnotit všechny důkazy. Krajský soud tedy hlavní líčení provedl a poté obžalované v plném rozsahu zprostil obžaloby. Státní zástupce Tibitanzl se opět odvolal a Vrchní soud dosud nerozhodl. Nikdo se neobohatil Soud podle mého názoru logicky vycházel z přesvědčení, že 250b o úvěrovém podvodu nebyl do trestního zákoníku vložen pro takové případy, jako byl postup volených zástupců místní samosprávy v době po katastrofálních povodních. Navíc i ministerstvo financí přiznává, že současný systém dotací je příliš komplikovaný a někdy i zbytečně přísně účelový. Příslušné finanční úřady vydávají stovky rozhodnutí o vrácení dotací, která ve většině případů ministerstvo financí ruší ve prospěch příjemců. Na stránkách Nejvyššího kontrolního úřadu najdeme mnoho závažnějších pochybení než to, které se stalo v Českém Krumlově. A v tomto případě i policejní vyšetřování prokázalo, že se ani představitelé města, ani dodavatelská firma neobohatili a peníze byly jednoznačně utraceny při obnově a přístavbě sportovní haly. Město hradí náklady Dozorující státní zástupce však zařadil jednání obžalovaných do kategorie s trestem na hranici toho výjimečného. Starostové byli obžalováni z úvěrového podvodu se sazbou od pěti do dvanácti let u Františka Mikeše a od tří do deseti let u Antonína Prince. Měli se ho údajně dopustit tím, že vylákali dotace, ačkoli věděli, že nejsou nebo nebudou splněny podmínky, na které je vázána. Byli tak postaveni na úroveň podvodníků, kteří požádají o úvěr na výrobní linku a koupí si mercedes, nebo s penězi utečou na Bahamy. Zastupitelé Českého Krumlova na svém jednání přijali usnesení, že obžalovaní nejednali v případě přípravy a využití dotace za sebe a ve svůj vlastní prospěch, ale zastřešovali jednání odborných pracovníků města, kteří jsou k tomu určeni organizačním řádem. Následně také zastupitelstvo přijalo (v listopadu 2005) usnesení, že náklady za právní zastupování obžalovaných ponese subjekt, za který jednali a jenž z jednání měl prospěch - tedy město Český Krumlov. Trestní stíhání zastupitelů Za odhlasování převzetí nákladů za právní zastupování svých obžalovaných starostů bylo na základě podnětu Krajského státního zastupitelství dne zahájeno trestní stíhání čtrnácti českokrumlovských zastupitelů. Byli obviněni z trestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku a zneužívání pravomoci veřejného činitele spáchaného formou spolupachatelství. Obvinění se opírá o paragraf zákona o obcích, který říká, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně a v souladu s jejími zájmy. Domnívám se, že orgány činné v trestním řízení naprosto nechápou rozdíl mezi trestní a politickou odpovědností. Podle jejich názoru totiž o tom, co je, či není v zájmu obce a občanů, nemají rozhodovat obyvateli města volení a jim politicky zodpovědní zastupitelé, ale nikým nevolení policisté, kteří mají právo jakékoli usnesení zastupitelstva označit za odporující zájmu občanů. Popření základního principu samosprávy Hlasování v zastupitelstvu je především politické. Založí-li tento policejní postup precedent, vyvolá neuvěřitelný tlak na zastupitele jakékoli obce. Každé jejich rozhodnutí bude možné soudně napadnout a běda, pokud orgány činné v trestním řízení budou mít jiný názor, jak mělo dopadnout. To odporuje základnímu principu samosprávy, že svobodně zvolení zastupitelé mají obec a její majetek ve své správě, a rozhodují-li dobře či špatně, nemůže posuzovat policie ani státní zastupitelství, ale jen voliči. Jak říká Ústavní soud: Možnost informační servis č. 3/2007 strana 21

22 svobodně rozhodnout, jakým způsobem naloží s finančními prostředky, a hospodaření se svým majetkem samostatně, na vlastní účet a vlastní zodpovědnost, jsou základním atributem samosprávy. Vynaložili českokrumlovští zastupitelé dvě stě tisíc na soudní výlohy svého starosty správně, či nikoli? Vždyť přece jednal v zájmu města a de facto plnil usnesení zastupitelstva. A co příspěvek tři sta tisíc na soukromý hudební festival? Bylo v zájmu občanů zrekonstruovat školní jídelnu nebo podpořit hudební festival? Je třeba zjistit, kdo a jak hlasoval, a zahájit vyšetřování. Tento absurdní postoj podkopává samotné principy zastupitelské demokracie v liberální společnosti. Imunita i pro obecní zastupitelstva? O hlasování v parlamentu ústava praví, že za ně nemůže být poslanec ani senátor nijak postižen. Zahájení policejního vyšetřování zastupitelů v Českém Krumlově pravděpodobně povede k nutnosti zavést zákonnou imunitu i na hlasování obecních zastupitelstev. Nebo si dovedete představit dobrodruhy, kteří půjdou do komunálních voleb s rizikem, že za své hlasování, jež bylo legitimní a transparentní, budou trestně stíháni? Již zahájení trestního stíhání českokrumlovských zastupitelů kvůli obvinění z trestných činů je pro dotyčné dehonestující a urážející. Nejsem si jist, zda představitelé Policie České republiky a Krajského státního zastupitelství se řádně zamysleli nad tím, jakého džina vypustili z lahve. Legislativa je jasná Policie má samozřejmě právo a povinnost zahájit šetření, pokud zastupitelé jednají v rozporu s právním řádem, nedodržují podmínky výběrových řízení či jsou zkorumpovaní. Zákon také výslovně říká, jak se zachází s usnesením zastupitelstva, které je v rozporu s legislativou. (Ministerstvo vnitra vyzve obec ke zjednání nápravy a v případě, že se neuskuteční, předá věc soudu, který jediný je oprávněn o ní rozhodovat.) To by mělo státní zastupitelství vědět, a pokud už chtělo zasahovat do rozhodování města, mělo požádat příslušné orgány, aby postupovaly podle zákona, jímž se takové usnesení ruší. Je také na pováženou, když se vyšetřovatel domnívá, že zastupitelé rozhodují o cizím majetku. Zastupitelé jsou jediní, kteří jsou v samostatné působnosti oprávněni nakládat s majetkem města. Majetek města jim nebyl svěřen skutečným vlastníkem do opatrování. Není nikdo, kdo by byl zákonným způsobem s tímto majetkem oprávněn disponovat, kdyby se rozhodl ho zastupitelům nesvěřit. Nejde tedy ani o cizí svěřený majetek, ani o neoprávněné disponování s ním. Právo rozhodovat o tomto majetku samostatně mají zastupitelé přímo z ústavy. Obžaloba poškozuje město Představa, že by zastupitelé města způsobili městu škodu tím, že rozhodli o zastupování svého starosty u soudu právním zástupcem na náklady města, je podle mne absurdní. Je třeba vědět, že je-li statutární zástupce města (starosta) obžalován, město nemůže předkládat projekty financované z regionálních operačních programů, čímž přichází o peníze a z obžaloby starosty se okamžitě stává záležitost ovlivňující celé město. To by pak musel být trestně stíhán každý, kdo na náklady města zaplatí tlumočníka pro kohokoli, kdo je zastupuje v zahraničí. Stejně by musela být trestně kvalifikována platba za právníka, který pro starostu posuzuje podpis jakékoli smlouvy. Pokud zastupitelstvo souhlasí s rozhodnutím svého starosty, za které je stíhán, pak je samozřejmé, že se bude snažit, aby u soudu uspěl. Zastupitelstvo města Český Krumlov podalo dne ústavní stížnost proti nezákonnému zásahu státu do zaručeného práva města Český Krumlov na samosprávu. Přejme si moudré a zákonné rozhodnutí. Bude to velké rozhodnutí pro budoucnost samosprávné demokracie v Česku. Tomáš Jirsa starosta Hluboké nad Vltavou a senátor, (místopředseda Výboru pro zahraniční politiku, obranu a bezpečnost Senátu PČR). Ze zahraničí Svaz měst a obcí ČR podporuje demokratické místní zastupitele v Bělorusku Bělorusko je často označováno za poslední diktátorský režim Evropy. Stát vytrvale umlčuje kritické hlasy, opoziční strany, noviny i prodemokratické neziskové organizace. Političtí oponenti jsou pronásledováni, je potlačována svoboda slova. Kritika prezidenta Alexandra Lukašenka a dalších vládních úředníků je zde nepřípustná. Prezidentské volby se v loňském roce neobešly bez incidentů. Stát násilně potlačoval poklidné protesty, řada jejich účastníků i dalších kritiků režimu, včetně Lukašenkova protikandidáta a současného nositele Sacharovovy ceny - Alexandra Milinkeviče, skončila ve vězení. Letos v lednu se v Bělorusku konaly komunální volby a výsledek byl dost podobný těm prezidentským. Radnice jsou obsazeny Lukašenkovými lidmi. Měsíc po komunálních volbách se ve dnech února uskutečnila historicky první návštěva představitelů Svazu měst a obcí ČR v Bělorusku. Šestičlenná delegace vedená předsedou Svazu a poslancem Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem a výkonným místopředsedou Jaromírem Jechem přijela do Minsku s cílem setkat se s opozičními místními zastupiteli a místními aktivisty a projednat možnosti další spolupráce s vedením asociace místních zastupitelů (ADLC). Delegaci dále tvořili Ing. Jana Fischerová, starostka Havlíčkova Brodu a vedoucí delegace ČR do Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evropy, Lukáš Váňa, vedoucí legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu, Štěpánka Litecká ze společnosti MEPCO a Gabriela Hermannová z oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu. Návštěva byla vyvrcholením téměř rok trvajícího projektu Podpora samosprávné demokracie v Běloruska, který Svaz realizoval ve spolupráci se Společností Člověk v tísni a za podpory grantu Ministerstva zahraničních věcí z programu Transformační spolupráce. O projektu, během něhož byly realizovány studijní cesty opozičních místních zastupitelů a aktivistů v ČR, jsme Vás pravidelně informovali na stránkách Informačního servisu a na webových stránkách Svazu. informační servis č. 3/2007 strana 22

23 Během návštěvy se uskutečnil seminář, kterého se zúčastnilo 25 opozičních místních zastupitelů a místních prodemokratických aktivistů z celého Běloruska. Ústředním tématem semináře byla situace v Bělorusku po lednových volbách do místních sovětů, ve kterých se díky promyšlené strategii Lukašenkova režimu namířené proti opozičním kandidátům probojovalo do místních rad pouze opozičních zastupitelů (z celkového počtu 22 tisíc zastupitelů). Česká delegace se dozvěděla o průběhu předvolební kampaně, ve které opoziční kandidáti neměli vytvořeny rovné podmínky a byli vystaveni represím v podobě politického nátlaku a v některých případech i vězení. Dále se diskutovalo o různých formách podpory demokratickému vývoji v Bělorusku ze strany České republiky a institucí Evropské unie. Předseda Svazu a poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák informoval o aktivitách Evropského parlamentu, který monitoruje politickou situaci v Bělorusku a na represe proti demokratické opozici reaguje svými rezolucemi nebo podporou opozičních leaderů (např. udělení Sacharovovy ceny předákovi opozice Aljaksandru Milinkevičovi). Aktivity Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evropy představila Jana Fischerová, vedoucí delegace ČR do CLRAE. V další diskusi byly identifikovány ty nejužitečnější formy pomoci. Lukašenkův režim pronásleduje své odpůrce různými způsoby. Nejčastěji jsou opoziční aktivisté vystaveny různým formám nátlaku, od zastrašování, přes ekonomické postihy (pokuty), ztrátu zaměstnání až po vězení. Na semináři byl vznesen návrh na vytvoření fondu, který by finančně podporoval opoziční politiky nespravedlivě stíhané běloruským režimem. Velký hlad je v Bělorusku také po objektivních a pravdivých informacích, které ve státních médií chybějí. Běloruská opozice velmi kladně přijímá vysílání nezávislých rádií, ať už je to Rádio Svobodná Evropa - Rádio Svoboda (www.rferl.org) nebo Evropské rádio pro Bělorusko (www.belradio.fm). Během semináře byla výkonným místopředsedou Svazu Jaromírem Jechem poprvé představena publikace Česká zkušenost transformace na místní úrovni, která je společným dílem Svazu měst a obcí ČR a Společnosti Člověk v tísni. Publikace vyšla v únoru 2007 v edici X-Crossing v nákladu 2000 ks v podobě knižní publikace a na CD nosičích. Publikace je jakousi kuchařkou transformace, která popisuje průběh transformace místní správy v České republice. Na jejím vzniku se podíleli bývalí i současní komunální politici, kteří vstupovali do místní politiky na počátku 90. let, v době obnovení samosprávy v České republice. I když kniha vznikla v rámci projektu zaměřeného na běloruské zastupitele, mohou z ní čerpat zkušenosti i ostatní země bývalého sovětského bloku, které transformací a demokratizací právě procházejí. V další části semináře proběhla diskuse o průběhu reformy veřejné správy v České republice, kterou provázeli čeští účastníci, kteří čerpali z vlastních zkušeností komunálních politiků. Neméně zajímavá však byla také prezentace Alexandera Chygira, bývalého zastupitele města Babrujsk, který popsal vývoj místní správy v Bělorusku. V podstatě samospráva v našem slova smyslu v Bělorusku neexistuje, exekutivní orgány měst (předseda města a část rady) jsou jmenovány státními orgány. V tzv. komunálních volbách občané volí členy sovětu, který však má jen omezené kompetence. V neposlední řadě se hovořilo o možnostech spolupráce mezi českými a běloruskými městy jako významném nástroji podporujícím demokratický vývoj v Bělorusku. Starostka Havíčkova Brodu Ing. Jana Fischerová hovořila o tom, jak pozitivně česká města ovlivnila mezinárodní spolupráce se zahraničními partnerskými městy, která se ve velké míře rozvinula po demokratických změnách v průběhu devadesátých let. Zdůraznila, že právě partnerská spolupráce měst významně pomohla k integraci českých měst a České republiky mezi demokratické evropské země. I běloruští zástupci podtrhli užitečnost kontaktů mezi městy, školami či občanskými organizacemi, které mohou napomoci demokratizaci země. Předseda Svazu přislíbil, že Svaz bude tyto kontakty podporovat. V závěrečném slově předseda Svazu shrnul výstupy semináře. Zdůraznil, že tento seminář přinesl velmi zajímavé informace nejen pro běloruské, ale také pro české účastníky, kteří mohli na vlastní oči poznat situaci v Bělorusku, hovořit s opozičními místními zastupiteli a poznat, za jakých podmínek pracují. Oldřich Vlasák přislíbil, že Svaz měst a obcí ČR se bude zasazovat o to, aby demokratickým snahám v Bělorusku byla poskytnuta účinná podpora jak ze strany České republiky, tak Evropského parlamentu a dalších evropských institucí. V závěru návštěvy proběhlo bilaterální jednání mezi zástupci Svazu měst a obcí ČR a Shromážděním místních zastupitelů, kterému předsedali Oldřich Vlasák a Leanid Haravy. Hovořilo se především o připraveném projektu zaměřeném na podporu regionálního rozvoje a rozvoje měst v Bělorusku. Obě strany potvrdily vůli obou asociací pokračovat ve spolupráci na společných projektech, které podporují demokratický vývoj na úrovni obcí a měst v Bělorusku. Mgr. Gabriela Hermannová oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu informační servis č. 3/2007 strana 23

24 Spolupráce obcí Norska a České republiky se snad brzy dočká finanční podpory Norsko, nádherná země na okraji Skandinávského poloostrova, má své kouzlo a půvab. Zničující vliv nedemokratických režimů se této severské zemi vyhnul a Norové si přísně chrání svou nezávislost a svobodu. To se projevilo i v tom, že v referendu už dvakrát zamítli připojení své země k Evropské unii a v blízké budoucnosti se toto téma nebude v Norsku znovu otevírat. Přesto jsou Norové součástí tzv. Evropského hospodářského prostoru, který umožňuje Norům využívat alespoň částečně výhod plynoucích z členství v EU. A z toho pro ně plynou i některé povinnosti. Když v roce 2004 přistoupilo k EU 10 nových členských zemí, získaly kromě možnosti využívat strukturální fondy také šanci podílet se na pomoci zemí Evropského hospodářského prostoru, jehož je Norsko součástí. Konkrétně vznikly dva programy, které mnozí z vás znají a někteří snad do nich i předložili své projekty Finanční mechanismus zemí Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnska, Islandu a Norska) a Finanční mechanismus Norsko (dále pro oba FM EHP, resp. FM Norsko). Do těchto fondů svými prostředky přispívají uvedené země. Co vlastně Norové chtějí prostřednictvím uvedených programů získat? A jak se můžete do projektů zapojit i vy, případně další organizace ve vaší obci? Pokusím se v následujícím textu na tyto otázky odpovědět. Budu se však soustředit zejména na Finanční mechanismus Norsko, protože jsem měla možnost účastnit se konference k tématu mezinárodní spolupráce norských obcí ve Stavangeru v prosinci loňského roku. Hlavními hesly Finančních mechanismů jsou podle vlastních slov Norů solidarita, příležitost a spolupráce. Solidarita jako šance snížit sociální a hospodářské disparity, příležitost, aby se nové země plně integrovaly do institucionálních struktur Evropské unie a spolupráce, která utuží politické a hospodářské vazby. Jak sami Norové věří, program je mimo jiné určen na posílení spolupráce obcí z Norska a České republiky. Jak si tedy Norové tuto spolupráci představují? Norské samosprávy mají mnohé odpovědnosti, které naše samosprávy nemusí, a teď se chce poznamenat bohudík nebo bohužel, řešit. Jedním z nich je v Norsku horké téma, kterým je např. rozhodování a dohadování o platech učitelů výše mezd učitelů není v Norsku stanovena legislativou, ale je v rozhodovací kompetenci obcí. Vyjednavačem s učitelskými odbory na národní úrovni se stala Asociace místních a regionálních samospráv KS, partnerská organizace Svazu v Norsku. Ta by ráda založila systém odměňování odpovídající výkonům jednotlivých učitelů a jejich přínosu pro komunitu, na rozdíl od současného systému plošných plateb stojícímu na odpracovaných letech ve školství. Umíte si jistě sami představit, že ač jsou české a norské systémy rozdílné, je poučné poslouchat stesky kolegů z asociace, jakéžeto nelehké vyjednávání to s těmi učiteli mají! To je jen jedno z témat, kde lze získat důležité know-how z vyjednávání. Norské samosprávy však realizovaly mnohé další projekty např. v kraji Møre og Romsdal právě probíhá pilotní projekt zaměřený na přímou volbu starosty. Ano, v jednom kraji s 38 obcemi vláda podpořila pilotní projekt, kde se zkouší, jak občané přijmou svou novou úlohu, jaké administrativní a politické změny to přinese, zda se celý systém veřejné správy ještě více nezatíží a následně podle toho rozhodne, jestli je relevantní upravit volbu starostů v celé zemi. Efektivní, nemyslíte? Je z čeho se u Norů učit. I norské obce by rády navázaly více kontaktů se samosprávami v ČR. Co může být předmětem takovéto spolupráce? Klidně benchmarking aktivit prováděných v jednotlivých obcích. Nebo zaměření se na informační technologie norské obce je aktivně využívají ke komunikaci s občany, vytvářejí diskusní portály, kde se jejich občané mohou k aktivitám obce vyjádřit, kde jsou představeni jednotliví politici, pěstuje se otevřená veřejná správa. Témat by se našla spousta. Některé partnerské vazby mezi městy České republiky a Norska jsou již velmi aktivní a fungují spolehlivě. Příkladem budiž spolupráce České Lípy a města Molde v již zmiňovaném kraji Møre og Romsdal. Spolupráce začala dávno před Finančními mechanismy EHP/Norsko a tento program by dále mohl posloužit k upevnění a utužení spolupráce obou municipalit. Výše uvedené projekty spolupráce snad již brzy bude možné financovat z Finančních mechanismů EHP/Norsko v rámci Blokového grantu Technická pomoc. Jedna z jeho priorit je zaměřena výhradně na podporu spolupráce místních a regionálních samospráv Norska a ČR. Útěchou je, že se jedná svým způsobem o globální grant spravovaný Ministerstvem financí, který je již předem schválený donorskými zeměmi, takže schvalování vámi předložených projektů by mělo trvat mnohem kratší dobu, než jak jej známe u individuálních projektů FM EHP/Norsko. Přestože ještě dosud Ministerstvo financí neobdrželo oficiální schválení Blokového grantu, dá se předpokládat brzká reakce z donorských zemí a vy budete moci předkládat projekty spolupráce zaměřené třeba na výše uvedené oblasti. Pokud tedy ještě nespolupracujete s některou z norských obcí, vřele doporučujeme, a zkuste k tomu využít právě zmiňovaný Blokový grant Technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norsko. Nejen pro krásy této země a přívětivost jejích občanů zmiňované v úvodu tohoto článku, ale také pro širokou škálu zkušeností a hluboko zakořeněný princip demokracie a otevřenosti, který je v našich zeměpisných šířkách tolik potřeba. Eva Maurová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Informační zdroje: O Finančních mechanismech: Centrum pro zahraniční pomoc MF, informace žádejte na u Fond pro podporu spolupráce škol: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Fond pro nestátní neziskové organizace: Nadace rozvoje občanské společnosti, informace žádejte na u informační servis č. 3/2007 strana 24

25 Města a obce hledají partnera v ČR Oblast a město Suzhou (Čína) Počet obyvatel: celá oblast 5,99 mil., z toho vlastní město 2,17 mil. Rozloha: oblast 8500 km 2, vlastní město 1650 km 2 Podnebí: subtropické oceánské monzunové klima Geografická poloha: východní Čína, jih provincie Jiangsu v deltě řeky Yangtze, asi 80 km severozápadně od Šanghaje, krajina je rovinatá Ekonomie: Suzhou je jedním z nejrozvinutějších ekonomických center celé Číny. Patří mezi nejúspěšnější města z hlediska tvorby HDP, objemu zahraničního obchodu, přílivu zahraničních investic i technologického rozvoje. Silnou pozici má především výroba hi-tech, která tvoří významnou část zahraničního obchodu (cca. 30 mil USD v exportu a 20 mil. USD v importu). Přes 90 % zahraničního obchodu obstarávají firmy se zahraniční účastí. Ve městě se nachází několik průmyslových zón. Jednou z nejvýznamnějších je průmyslový park China-Singapore Suzhou Industrial Park založený v roce 1994 na rozloze 70 km 2. Tato průmyslová zóna je zaměřena na moderní výrobu, která podstatně přispívá k ekonomickému rozkvětu města. Podílí se asi na šestině jeho HDP a sídlí zde přes 2000 zahraničních firem, včetně 66 ze skupiny největších 500 světových firem (Siemens, L Oreal, Nokia, atd.). Doprava: město má výhodnou polohu z hlediska dopravní dostupnosti. Leží na trati Šanghaj-Peking, na velkém říčním kanálu s nedalekými přístavy, dálnice jej spojují s Šanghají i s provinčním centrem Nanjing. Letecké spojení umožňuje místní letiště. Historie: Město bylo založeno v 6. stol. př. n. l. Tehdy patřilo k jednomu z více než 150 tehdejších státečků na území dnešní Číny, neustále mezi sebou bojujících a pohlcujících se navzájem. Bylo obehnáno více než 23 km dlouhými hradbami s osmi branami, nejen pozemními, ale i vodními (město se nacházelo v jižní části delty Dlouhé řeky). Je považováno za kolébku jazyka wu, jednoho z jihočínských dialektů, kterým dodnes v Číně mluví přes osm milionů lidí. Suzhou je asi jediným městem na světě, jehož původní urbanistický plán přežil v nezměněné podobě více než 2500 let. Známé je hlavně pro své starobylé zahrady, kanály, romantické mosty a lávky. Poetiku místa vystihuje spojení Benátky Východu nebo ráj na zemi, jak se Suzhou s oblibou přezdívá. Specifikem města je prolínání zahrad a obytných prostor. Zahrady jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Utrpěly během tzv. kulturní revoluce, ale nyní jich bylo mnoho obnoveno a zpřístupněno veřejnosti. Zahraniční partnerství: Město Suzhou (včetně obvodů) má spolupráci s více než 30 městy, např. s Benátkami, Grenoblem, Rigou, Tulceou (Rumunsko), Nijmegenem (Nizozemí) nebo Esbjergem (Dánsko). S ČR dosud nebyla spolupráce navázána. Podle dostupných informací se ve městě nachází jediná významnější česká investice textilní stroje v rámci koncernu Saurer. Další informace najdete na - Suzhou City Government, nebo na - China Suzhou Industrial Park Obec Soveria Mannelli, Itálie Počet obyvatel: Geografická poloha: Obec se nachází v kraji Kalábrie, provincii Catanzaro, v nadmořské výšce m. Kraj Kalábrie je výjimečný pro svou nedotčenou přírodu, hory, průzračné moře a bílé písečné pláže. Oblast spolupráce: Obec chce spolupracovat v rámci programu Evropské komise Evropa pro občany zejména v otázkách energetiky a ochrany životního prostředí. Má však zájem i o poznávání tradic, každodenního života a zvyků partnerů z jiných evropských zemí. Kontakty s obcí zprostředkuje italská agentura ecosulenza, která poskytuje poradenství z oblasti projektů Evropské unie italské místní samosprávě, ale i soukromým společnostem. V případě zájmu se obraťte na Gabriellu Bigatti econzulenza tel , fax Strada del Fortino 34, Torino Váš případný zájem o navázání partnerství sdělte prosím na ovou adresu Seminář PPP Šance nejen pro komunální sféru Část II. k praktickým problémům Hotel NOVOTEL PRAHA WENCESLAS SQUARE, 19. dubna 2007 Advokátní kancelář Gleiss Lutz pořádá další ze série seminářů zabývající se problematikou realizace PPP v praxi. Seminář je určen převážně, avšak nikoliv výhradně, zástupcům samosprávy a veřejné správy. Referenty semináře budou právníci advokátní kanceláře Gleiss Lutz zabývající se problematikou PPP jakož i další externí odborníci. Seminář navazuje na workshop konaný v loňském roce, který byl věnován základům PPP z právního, daňového a finančního hlediska. Cílem pokračování semináře je seznámit účastníky se zpracováním PPP projektu na praktickém příkladě a souvisejícími problémy. Podrobněji bude rozebrána právní úprava aplikovatelná na PPP projekty v České republice, možnosti financování takových projektů včetně využití prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie na období Všechny přednášky budou v českém jazyce. Účast na semináři je bezplatná. V případě zájmu o účast na semináři kontaktujte paní Alenu Hrubou, Gleiss Lutz v.o.s., Jugoslávská 29, Praha 2, Tel.: , Fax: , Další informace naleznete rovněž na informační servis č. 3/2007 strana 25

26 Výzvy. nabídky. oznámení Letošní EISCO konference bude ve Finsku Město Hämeenlinna bude hostit konferenci, která má svou tradici již od roku Jako v předešlých ročnících se bude soustředit na témata společných informačních strategií a egovermentu pro místní samosprávu. Hlavními organizátory setkání, které proběhne ve dnech 16. až 18. dubna, jsou CEMR, ELANET, Region Häme, Finská asociace samospráv a samozřejmě město Hämeenlinna. Program konference, která se zaměří nejen na informační a komunikační technologie včetně dalších informací naleznete na fi/eisco2007. Pavla Kulhavá Přijeďte diskutovat o partnerské spolupráci obcí, měst a regionů na konferenci Partnerská spolupráce pro svět zítřka, kterou pořádá Rada evropských obcí a regionů (CEMR) ve dnech května 2007 na Rhodosu Konference umožní stovkám volených zástupců měst a obcí vyměnit si zkušenosti z oblasti town-twinningu, zamyslet se nad tím, jakou podobu bude mít partnerská spolupráce měst v příštích letech, získat informace o finanční podpoře town-twinningových aktivit od Evropské unie a diskutovat o dalších tématech. V případě vašeho zájmu získat více informací o programu konference a podmínkách účasti sledujte webové stránky nebo kontaktujte sekretariát konference Informace vám také poskytne Oddělení vnějších vztahů Svazu měst a obcí ČR. Prosíme města a obce, které se na konferenci přihlásí, aby o své účasti informovaly Oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu (Jan Svoboda, tel.: ). Mezinárodní oslavy Svátku sousedů vždy poslední květnové úterý Tyto oslavy vznikly ve Francii a letos svátek oslaví města již popáté. V české republice se chystá druhý ročník, připojit k oslavám se může i vaše město. Letošní ročník je stanoven na 29. květen. Původně byl sousedský svátek oslavován ve Francii a Belgii, loni se již zapojilo 22 zemí, z nichž je 16 členem EU. 580 měst tak sezvalo své sousedy ke společenské události, která se odehrává mnohdy na ulicích či v místních sálech. Skutečnými pořadateli a účastníky svátku jsou řadoví občané. Cílem svátku je reagovat na lhostejnost a osamocenost. Podněcovat lidi ke vzájemným kontaktům. Chceme podpořit sousedské soužití tím, že vybízíme k setkání sousedů nad skleničkou nebo drobným pohoštením, k němuž každý něcím přispěje. Účastníky svátku jsou v tentýž den obyvatelé různých evropských měst. Slavit můžete v bytovém nebo rodinném domě, v hale, na dvoře, na zahradě i na ulici. Jde nám o to, navodit náladu upřímnosti a vstřícnosti, blízkosti a vzájemnosti. Více informací naleznete na oficiálních internetových stránkách. Pavla Kulhavá

27 Iveco Irisbus špička v segmentu ekologických městských autobusů Společnost Iveco se v oblasti ochrany ovzduší a využití alternativních pohonů dlouhodobě významně angažuje a patří nejen v oblasti automobilového průmyslu mezi světové průkopníky. Doprava hraje významnou roli ve světové spotřebě energie, nákladní a individuální doprava má klíčový vliv i na růst emisí (podíl autobusů však tvoří pouhých 5 %). Přesto právě u autobusů pro městské aglomerace Iveco dokazuje, co je v oblasti využití alternativních pohonů možné. Iveco Irisbus má jako evropská autobusová dvojka již dnes v nabídce širokou škálu produktů a řešení pro ekologickou veřejnou dopravu. V oblasti dieselových motorů jde Iveco Irisbus (jehož součástí je i společnost Iveco Czech Republic, a.s., se sídlem ve Vysokém Mýtě, tedy bývalá Karosa) cestou snižování spotřeby paliva a využitím selektivní katalytické redukce (SCR) v kombinaci s částicovými filtry (SCRT), což umožňuje plnění nejpřísnějších norem Euro 5 a EEV (městské autobusy Citelis v provedení EEV už jezdí např. v Karlových Varech, příměstský Citelis Line v provedení Euro 5 v Děčíně). Velmi silný je Iveco Irisbus ve využítí zemního plynu (viz dále), ale ani tady vývoj nekončí. Společnost testuje i pohon na směs 80 % zemního plynu a 20 % vodíku, charakteristickou nižšími emisemi CO 2. Velkou budoucnost slibují vodíkové palivové články, u nichž Iveco Irisbus preferuje hybridní motory, vedle nestojí ani elektrické pohony, které v současnosti v Evropě a USA využívají vozidla Civis, Crystalis, Europolis a klasické trolejbusy Škoda Irisbus. Na hybridní pohon, kombinující asynchronní elektrický a dieselový motor, jezdí v Itálii a Španělsku 7,4 m dlouhé midibusy Europolis. Podobný pohon využívá i prototyp nízkopodlažního městského autobusu Cityclass. Ve fázi experimentu jezdí v Turíně a Madridu městské autobusy na hybridní pohon, využívající spojení vodíkových palivových článků a elektrického motoru Siemens. CNG (Compressed Natural Gas stlačený zemní plyn) je dnes jedinou opravdu čistou a ekonomicky dostupnou alternativou ekologických naftových motorů splňujících Euro 4, Euro 5 a EEV. CNG je čistší a v průběhu spalování produkuje méně kysličníku uhelnatého než jiná paliva, neobsahuje žádné sirné látky a generuje velmi malé množství kysličníků dusíku. Iveco Irisbus se zabývá problematikou zemního plynu již déle než 10 let a svou pozici absolutního lídra v této oblasti potvrzuje i svými výsledky na trzích celého světa společnost prodala už téměř autobusů s pohonem na plyn. Velmi početné vozové parky s těmito autobusy vznikly např. ve Francii, v Itálii, Španělsku a Řecku. Počet autobusů s pohonem na plyn roste i u nás - městské nízkopodlažní autobusy Citelis CNG už jezdí např. na linkách v Havířově, Prostějově nebo v Táboře a připravují se dodávky pro Dopravní podnik města Karlovy Vary. Pro uspokojení požadavků takovýchto dopravních sítí vyvíjí Iveco Irisbus velmi širokou řadu typů vozidel na zemní plyn, která má umožnit pokrytí celé veřejné dopravy (minibusy, midibusy, standardní a kloubové autobusy). Iveco Irisbus bude mít trvale ve své nabídce celou výrobkovou řadu, která bude zahrnovat technologii CNG. Iveco Irisbus hraje vůdčí roli v oblasti ekologických pohonů a v této oblasti nabízí široký výběr řešení dieselové motory s SCRT filtry, motory na zemní plyn, elektrické a hybridní pohony včetně nových generací trolejbusů a tramvají s pneumatikami. Ve fázi prototypů a zkoušek jsou i autobusy na palivové články. Dlouhodobým cílem Irisbusu je stát se vůdčí silou při výrobě dopravních prostředků zcela přátelských k životnímu prostředí. Ing. Peter Šovčík Civis autobus i tramvaj na gumových kolech Kloubový trolejbus Škoda Irisbus 2RTr vyráběný ve spolupráci se Škoda Electric Autobus Citelis CNG s pohonem na zemní plyn Elektrobus Europolis informační servis č. 3/2007 strana 27

28 Firemní bankéř pro vaše město Úvěry patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším zdrojům financování běžných a především investičních potřeb obcí, měst, svazků obcí a krajských úřadů. ČSOB nabízí klientům z komunální sféry komplexní portfolio produktů, které jim zajistí financování přizpůsobené jejich potřebám a finančním tokům. Individuální přístup k řešení každého případu a využití dotačních titulů České republiky a Evropské unie jsou pro naše klienty zárukou, že získají optimální skladbu finančních prostředků potřebných pro financování rozvojových projektů v komunálním sektoru. Infolinka

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ELEKTRONICKÁ PŘÍLOHA / BŘEZEN 2007 ZÁKONÍK PRÁCE A ZMĚNY, KTERÉ S SEBOU PŘINÁŠÍ Nový zákoník práce byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2006 Sb.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA.

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA. HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2012 PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA www.peterkapartners.com V současné době je v Parlamentu ČR projednávána netrpělivě

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / 2014 dne 26. 2. 2014 vydané v souladu

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více