Vaše uživatelský manuál PROGRESS PVS1530

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PROGRESS PVS1530"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: V mycce nepouzívejte zádná rozpoustdla. Mohla by zpsobit výbuch. Noze a dalsí náciní s ostrými spickami vkládejte do kosícku na píbory spickou dol, nebo je polozte vodorovn do horního kose. Pouzívejte jen prostedky (mycí prostedky, sl a lestidla) vhodné pro mycky. Pokud je mycka v provozu, neotvírejte dvee, mohla by uniknout horká pára. Nikdy se nepokousejte opravovat spotebic sami. se na místní servisní stedisko. Vzdy zádejte originální náhradní díly. Vseobecné bezpecnostní informace Mycí prostedky mohou zpsobit chemické popálení ocí, úst a hrdla. Mze dojít k ohrození zivota! Dodrzujte bezpecnostní pokyny výrobce mycího prostedku do mycky. Voda v mycce není urcena k pití. Mohou v ní být zbytky mycího prostedku. Dbejte na to, aby byly dvee mycky vzdy zavené, s výjimkou vkládání nebo vyjímání nádobí. Tímto zpsobem zabráníte tomu, aby pes dvee nkdo zakopl a zranil se. Na otevené dvee mycky si nesedejte, ani si na n nestoupejte. Dtská pojistka Tento spotebic smjí pouzívat pouze dosplé osoby. Dti by nemly pouzívat mycku bez dozoru. Vsechny obaly uschovejte z dosahu dtí. Hrozí nebezpecí udusení. Vsechny mycí prostedky ulozte na bezpecné místo, kde k nim dti nemají pístup. Jsou-li dvee mycky otevené, nedovolte dtem, aby se k mycce piblizovaly. progress 3 Instalace Zkontrolujte, zda bhem dopravy nedoslo k poskození mycky. Poskozený spotebic nikdy nepipojujte. Je-li mycka poskozená, obrate se na dodavatele. Vsechny obaly je nutné ped pouzitím mycky odstranit. Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této mycky, smí provádt pouze kvalifikovaná osoba s píslusným oprávnním. Zmna technických parametr, nebo jakákoli jiná úprava spotebice je z bezpecnostních dvod nebezpecná. Nikdy mycku nepouzívejte, pokud jsou elektrické pipojení nebo vodovodní hadi- ce poskozené; nebo v pípad takového poskození ovládacího panelu, pracovní desky nebo podstavce, kdy je vnitek spotebice voln pístupný. Obrate se na místní servisní stedisko, abyste se nevystavovali moznému nebezpecí. Zádnou stranu mycky nesmíte vrtat, abyste neposkodili vodovodní a elektrické komponenty. Upozornní U elektrické a vodovodní pípojky se pecliv ite pokyny uvedenými v píslusných odstavcích. Popis spotebice Horní kos Nastavení tvrdosti vody Zásobník na sl Dávkovac mycího prostedku Dávkovac lestidla Typový stítek Filtry Dolní ostikovací rameno Horní ostikovací rameno 4 progress Ovládací panel Tlacítko Zap/Vyp Tlacítko volby programu / RESET Indikacní kontrolky Kontrolky programu nastavení stupn zmkcovace vody, deaktivace/aktivace zvukových signál. Kontrolky programu A a B Krom výbru píslusného mycího programu vás tyto kontrolky také povedou v následujících postupech: Konec Indikacní kontrolky Rozsvítí se po skoncení mycího programu. Má také doplkové funkce vizuální signalizace jako: nastavení stupn zmkcovace vody, deaktivace/aktivace zvukových signál, spustní poplachu z dvodu poruchy mycky. Rozsvítí se pi vycerpání soli. Sl Rezim nastavení Stisknte tlacítko Zap/Vyp; jestlize jsou zhasnuté VSECHNY kontrolky program a bliká indikacní kontrolka Konec, spotebic se nachází v rezimu nastavení. Nezapomete, ze pi provádní následujících postup: výbr mycího programu, nastavení stupn zmkcovace vody, deaktivace/aktivace zvukových signál, MUSÍ být spotebic v rezimu nastavení. Stisknte tlacítko Zap/Vyp; jestlize kontrolka programu trvale svítí, je stále jest nastavený naposled provedený nebo zvolený program. V tomto pípad je nutné k návratu do rezimu nastavení program zrusit. Zrusení nastaveného programu nebo probíhajícího programu Stisknte a piblizn na 3 sekundy podrzte tlacítko Volba programu/reset, dokud se nerozbliká kontrolka Konec. Program se zrusí a spotebic je te v rezimu nastavení. Zvukové signály Zvukové signály pomáhají indikovat, jakou fázi práv mycka provádí: konec mycího programu, spustní poplachu z dvodu poruchy mycky. progress 5 Nastavení z výroby: zvukové signály jsou aktivované. Zvukové signály mzete vypnout. Deaktivace/aktivace zvukových signál 1. Stisknte tlacítko Zap/Vyp. Stisknte a podrzte tlacítko Volba programu/ RESET, dokud se nerozbliká kontrolka programu A a nerozsvítí se trvale kontrolka programu B. 3. Stisknte opt tlacítko Volba programu/ RESET. Kontrolka programu A se trvale rozsvítí a kontrolka programu B zacne blikat. Pockejte, az kontrolka programu A zhasne, kontrolka programu B dále bliká a indikacní kontrolka Konec trvale svítí. Znamená to, ze jste zapnuli funkci pro deaktivaci/aktivaci zvukových signál. Rozsvícená kontrolka Konec znamená, ze jsou aktivovány zvukové signály Chcete-li zvukové signály vypnout, stisknte opt tlacítko Volba programu/ RESET. Kontrolka Konec zhasne a signalizuje tak vypnutí zvukových signál. 5. Chcete-li nastavení ulozit, vypnte mycku stiskem tlacítka Zap/Vyp. Chcete-li zvukové signály opt zapnout, postupujte podle výse uvedených pokyn, dokud se nerozsvítí kontrolka Konec.

3 Pi prvním pouzití Ped prvním pouzitím mycky nádobí Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní pipojení v souladu s pokyny k instalaci. Vyjmte vsechny obaly zevnit spotebice. Nastavení zmkcovace vody Do zásobníku na sl nalijte 1 litr vody a pak doplte sl do mycky. Naplte dávkovac lestidla lesticím prostedkem. Chcete-li pouzít kombinované mycí tablety jako: ''3 v 1'', ''4 v 1'', ''5 v 1'' apod... postupujte podle pokyn uvedených v cásti "Pouzití mycího prostedku" Nastavení zmkcovace vody Mycka je vybavena zmkcovacem vody, který je urcen k odstranní minerál a solí z pivádné vody, které by mohly mít skodlivé nebo nezádoucí úcinky na provoz spotebice. Cím je obsah tchto minerál a soli vyssí, tím je voda tvrdsí. Tvrdost vody se oznacuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, nmeckých stupních ( dh), francouzských stupních ( TH) a mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody). Tvrdost vody dh TH mmol/l 9,1-12,5 7,6-9,0 6,5-7,5 5,1-6,4 4,0-5,0 3,3-3,9 2,6-3,2 1,9-2,5 Zmkcovac by ml být nastaven podle tvrdosti vody v míst vaseho bydlist. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku. Zmkcovac vody musí být nastaven dvma zpsoby: rucn, pomocí stupnice tvrdosti vody a elektronicky. Nastavení zmkcovace rucn elektronicky stupe 10 stupe 9 stupe 8 stupe 7 stupe 6 stupe 5 stupe 4 stupe 3 Pouzití soli ano ano ano ano ano ano ano ano 6 progress Tvrdost vody dh 4-10 <4 TH 7-18 <7 mmol/l 0,7-1,8 < 0,7 Nastavení zmkcovace rucn 1 1 elektronicky stupe 2 stupe 1 Pouzití soli ano ne Rucní nastavení Mycka byla ve výrob nastavena do polohy Otevete dvee mycky. 2. Z mycky vyjmte dolní kos. 3. Otocte císelníkem stupnice tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2 (viz tabulku). 4. Vrate dolní kos. Elektronické nastavení Mycka byla ve výrob nastavena na stupe Stisknte tlacítko Zap/Vyp. Stisknte a podrzte tlacítko Volba programu/zrusit, dokud se nerozbliká kontrolka programu A a nerozsvítí se trvale kontrolka programu B. Pockejte, dokud kontrolka programu B nezhasne. Kontrolka programu A stále bliká a soucasn zacne blikat indikacní kontrolka Konec. Pockejte, dokud kontrolka programu B nezhasne. Kontrolka programu A stále bliká a soucasn zacne blikat indikacní kontrolka Konec. Znamená to, ze jste aktivovali funkci elektronického nastavení zmkcovacetlize jsou na nádobí po umytí kapky vody nebo vápencové skvrny. 2. Do zásobníku pidejte lesticí prostedek. Maximální hladina pro doplnní je oznacena znackou "max". 8 progress Snizte dávku lestidla, jestlize jsou na nádobí po umytí mazlavé blavé smouhy, nebo je na sklenném nádobí nebo ostí noz namodralý film. Hladinu lestidla doplte, jakmile ukazatel (B) zesvtlá. Denní pouzívání Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sl nebo lestidlo. Vlozte do mycky nádobí a píbory. Doplte mycí prostedek. Zvolte mycí program vhodný pro vlozené nádobí a píbory. Spuste mycí program. Uzitecné rady a tipy V mycce nemyjte mycí houbicky, hadíky na úklid ani jiné savé materiály. Ped vlozením nádobí: Z nádobí odstrate vsechny zbytky jídel a necistoty. Pipálené zbytky jídel v nádobách nechte zmknout. Pi vkládání nádobí a píbor postupujte takto: Talíe a píbory nesmí bránit otácení ostikovacích ramen. nevhodné: Píbory s devnými, rohovinovými, porcelánovými nebo perleovými drzadly. Plastové pedmty, které nejsou odolné vci vyssí teplot. Starsí píbory s lepenými díly, které nejsou tepeln odoln&eacuit obrácen na drzáky na sálky. Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí, mzete drzáky sálk vyklopit nahoru. Ped zavením dveí zkontrolujte, zda se ostikovací ramena mohou voln otácet. Seízení výsky horního kose Jestlize chcete mýt velké kusy nádobí, nastavte horní kos do vyssí polohy a pak je vlozte do dolního kose. Maximální výska nádobí v: A Se zdvizeným horním kosem horní kos 20 cm dolní kos 31 cm Pi snízení kose do pvodní polohy postupujte následovn: 1. Vytáhnte kos az na doraz. 2. Opatrn zvednte ob strany nahoru, a pak spuste záchytný mechanismus pomalu dol, stále ho pitom drzte. Nikdy nezdvihejte, ani nespoustjte kos pouze na jedné stran Jestlize je kos ve vyssí poloze, nemzete pouzít drzáky na sálky. Po vlození nádobí vzdy zavete dvíka, protoze otevená dvíka mohou být nebezpecná. Pouzití mycího prostedku Pouzívejte jen mycí prostedky speciáln urcené pro mycky. Dodrzujte doporucení výrobce k dávkování a ulození mycích prostedk, která jsou uvedena na obalu mycích prostedk. Nepouzívejte nadmrné mnozství mycího prostedku, snízíte tak míru znecistní zivotního prostedí. Doplnní mycího prostedku 1. Otevete vícko. progress Naplte dávkovac mycího prostedku (1) mycím prostedkem. Znacky udávají mnozství prostedku: 20 = piblizn 20 g mycího prostedku 30 = piblizn 30 g mycího prostedku 4. Zavete vícko a stisknte, az zapadne.

4 se pokyny výrobce. nejste spokojeni se susením, doporucujeme: 1. Naplnit dávkovac lestidla lesticím prostedkem. 2. Nastavit dávkování lestidla do polohy 2. doplte dávkovac soli i lestidla. 2. Seite dávkování lestidla se spustí az poté, co dvíka zavete. Az do tohoto okamziku je mozné zmnit nastavení. 1. Zkontrolujte, zda je pívod vody otevený. 3. Stisknte tlacítko Zap/Vyp. dvíka mycky a program se spustí automaticky. Pi otevení dvíek mze uniknout horká pára. Dvíka otvírejte velmi opatrn. Otevete dvíka mycky. Rozsvítí se kontrolka Konec programu. Vypnte mycku stiskem tlacítka vypínace Zap/Vyp. 2. filtry zhorsují mycí výsledek. Upozornní Ped cistním filtr zkontrolujte, zda je spotebic vypnutý. 1. Otevete dvee, vyjmte dolní kos. 2. Filtracní systém mycky nádobí se skládá z hrubého filtru ( A ), mikrofiltru ( B ) a plochého filtru. Uvolnte filtracní systém otocením drzadla mikrofiltru. 14 progress zkontrolujte, zda plochý filtr nkde nevycnívá ze dna mycky. NIKDY nepouzívejte mycku bez filtr. Nesprávné umístní a sestavení filtr má za následek nedostatecné umytí nádobí a mze mycku poskodit. NIKDY se nepokousejte odstranit ostikovací ramena. Jestlize se otvory v ostikovacích ramenech zanesou necistotami, odstrate je párátkem. Cistní vnjsích ploch Vnjsí strany spotebice a ovládací panel otírejte vlhkým mkkým hadíkem. Je-li to nutné, pouzívejte pouze neutrální mycí prostedky. Nikdy nepouzívejte prostedky s drsnými cásticemi, drátnky nebo rozpoustdla (aceton, trichloretylen apod....). Cistní vnitního prostoru Tsnní kolem dveí, dávkovace mycího prostedku a lestidla cistte pravideln vlhkým hadíkem. Doporucujeme spustit kazdé 3 msíce mycí program pro velmi znecistné nádobí s mycím prostedkem, ale bez nádobí. Dlouhodobjsí vyazení mycky z provozu Nebudete-li mycku pouzívat po delsí dobu, doporucujeme postupovat takto: 1. Vytáhnte pívodní kabel mycky ze zásuvky a pak zavete pívod vody. 2. Nechte dvee pootevené, abyste zabránili vzniku nepíjemných pach. 3. Vycistte vnitek mycky. Opatení proti vlivu mrazu Mycku neinstalujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 C. Pokud nelze zvolit jiné umístní, vyklite mycku, zavete dvee, odpojte pívodní hadici a vylijte z ní vodu. 7. Plochý filtr vlozte zpt do pvodní polohy na dn mycky a zkontrolujte, zda je správn umístný. 8. Hrubý filtr ( A ) vlozte do mikrofiltru ( B ) a oba filtry pitisknte k sob. 9. Slozený filtr vlozte zpt na pvodní místo a zablokujte ho pootocením drzadla smrem doprava. Bhem tohoto postupu Pemístní mycky Musíte-li mycku pemístit (sthování apod...): 1. Odpojte ji od sít. 2. Zavete pívod vody. 3. Odpojte pívodní a vypoustcí hadici. 4. Vytáhnte mycku i hadice. Mycku pi doprav pílis nenaklánjte. 3. Otocte drzadlem o 1/4 doleva a filtrový systém vyjmte. 4. Systém rozeberte vytazením hrubého filtru ( A ) za otvor drzadla a vyjmutím z mikrofiltru ( B ). 5. Vsechny filtry dkladn omyjte pod tekoucí vodou. 6. Vyjmte plochý filtr ze dna mycky a pecliv ho omyjte z obou stran. progress 15 Co dlat, kdyz... Mycka nezacne mýt nebo se zastavuje bhem mytí. vodovodní kohout. Vodovodní kohout je zavený. Otevete vodovodní kohout. filtr. pipojení pívodní hadice. Kolík sifonu je zablokovaný. Vycistte kolík sifonu. pipojení vypoustcí hadice. dvíka. pojistku. Po provedení tchto kontrol mycku zapnte. do místního servisního stediska a uvete model (Mod.), výrobní císlo (PNC) a sériové císlo (S.N. ). Tyto údaje naleznete na typovém stítku umístném na bocní stran dvíek mycky. Abyste mli tato císla vzdy po ruce, doporucujeme poznamenat si je zde: Model. :..... Výr. císlo:..... Sér. císlo. : progress Neuspokojivé výsledky mytí Nádobí není cisté Zvolili jste nevhodný mycí program. Nádobí bylo naskládáno tak, ze se voda nedostala k celému povrchu. Kose se nesmí peplovat. Ostikovací ramena se nemohou voln otácet kvli spatn ulozenému nádobí. Filtry na dn mycího prostoru jsou zanesené nebo nesprávn umístné. Pidali jste málo mycího prostedku, nebo zádný. Jsou-li na nádobí usazeniny vodního kamene; zásobník na sl je prázdný, nebo byl nastaven nesprávný stupe zmkcovace vody. Vypoustcí hadice je nesprávn pipojena. Uzávr zásobníku na sl není správn zavený. Nebylo pouzito lestidlo. Dávkovac lestidla je prázdný. Snizte dávkování lestidla. Nádobí je vlhké a matné Na nádobí a skle jsou smouhy, mlécné skvrny nebo modravý potah Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kapky Zvyste dávkování lestidla. Pícinou mze být mycí prostedek. Obrate se na zákaznickou linku výrobce mycího prostedku. Pokud potíze petrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního stediska. Technické údaje Rozmry Síka Výska Hloubka 44,6 cm 81,8-89,8 cm 55,5 cm Elektrické pipojení - naptí - cel- Informace o pipojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém stítkový výkon - pojistka ku na vnitním okraji dvíek mycky.

5 Tlak pívodu vody Kapacita Minimální Maximální 0,05 MPa (0,5 baru) 0,8 MPa (8 bar) 9 standardních jídelních souprav Poznámky pro zkusebny Testování podle normy EN musí být provedeno s myckou plnou nádobí a s pouzitím testovacího programu (viz "Údaje o spoteb"). Mnozství mycího prostedku: Nastavení lestidla Testování podle normy EN musí být provedeno s plným zásobníkem soli a lesticího prostedku a za pouzití testovacího programu (viz "Údaje o spoteb"). 5 g + 20 g (typ B) poloha 4 (typ III) Plná nápl: 9 standardních jídelních souprav progress 17 Uspoádání v horním kosi bez salátové mísy Uspoádání v dolním kosi Uspoádání v horním kosi se salátovou mísou Uspoádání kosícku na píbory Drzáky na sálky: poloha A Instalace Upozornní Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této mycky, smí provádt pouze kvalifikovaný elektriká a/ nebo instalatér nebo osoba s píslusným oprávnním. Ped instalací spotebice odstrate vsechny obaly. Je-li to mozné, umístte spotebic v blízkosti pívodu vody a odpadu. Tento spotebic je urcen k instalaci pod kuchyskou linku nebo pracovní desku. Upozornní!Pecliv dodrzujte pokyny v pilozeném návodu pro zabudování mycky nádobí a nasazení nábytkového panelu. Nejsou nutné zádné dalsí otvory pro vtrání mycky, pouze otvory pro pívodní a vypoustcí hadici a pívodní kabel. Mycka nádobí je vybavena seiditelnými nozickami, které umozují seízení výsky. Bhem vsech postup, pi kterých jsou vnitní komponenty mycky pístupné, musí být mycka odpojená od sít. 18 progress Pi zasunování mycky zkontrolujte, zda nejsou pívodní ani vypoustcí hadice, nebo napájecí kabel nikde pehnuté nebo stisknuté. Pipevnní k sousedícímu nábytku Mycka musí být pipevnna, aby se nemohla naklánt. Pesvdcte se proto, zda je pracovní deska, pod kterou je zasunutá, vhodn pipevnná k njaké pevné opoe (pilehlý kuchyský nábytek, ze). Vyrovnání Dobré vyrovnání mycky je zásadní pro správné zavení dveí a jejich utsnní. Jestlize je spotebic správn vyrovnaný, dvee nikde nedrhnou o strany skín. Jestlize se dvee správn nezavírají, uvolnte nebo utáhnte seiditelné nozicky, az je mycka dokonale vyrovnaná. Vodovodní pípojka Pipojení vody Tento spotøebiè lze pøipojit k pøívodu buï horké (max. 60 ) nebo studené vody. Pøívod horké vody mùze podstatnì snízit spotøebu energie. Zálezí to vsak na zpùsobu ohøevu této vody. (Doporuèujeme alternativní zdroje energie, které jsou setrnìjsí k zivotnímu prostøedí napø. sluneèní nebo fotovoltaické panely a vìtrná energie). Provádíte-li pøipojení sami, uvìdomte si, ze spojovací matice dodávaná k pøívodní hadici spotøebièe je urèena k nasroubování na 3/4" vodovodní koncovku nebo speciální rychlospojku. Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v "technických údajích". Prùmìrný tlak vody v místì vaseho bydlistì zjistíte u místního vodárenského podniku. Pívodní hadice nesmí být po pipojení nikde ohnutá, stisknutá nebo zauzlená. Spotøebiè je vybaven pøívodní a vypoustìcí hadicí, které lze pomocí pojistné matice instalovat na levou i pravou stranu. Pojistná matice musí být správnì nasazena, aby nedocházelo k úniku vody. Upozornìní! NE vsechny modely myèek jsou vybaveny pøívodní a vypoustìcí hadicí s pojistnou maticí. V tomto pøípadì nelze proto mìnit uspoøádání hadic. Pøipojíte-li spotøebiè k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho pouzívané, nechte vodu na nìkolik minut pøed pøipojením pøívodní hadice odtéct. NEPOUZÍVEJTE hadice, které jiz byly instalovány u starého spotøebièe. Myèka je vybavena bezpeènostním systémem, který brání zpìtnému toku vody z myèky do rozvodu vody. Tento spotøebiè je v souladu s platnými instalatérskými pøedpisy. Pívod vody vybavený bezpecnostním ventilem Po pipojení dvoustnné pívodní hadice je bezpecnostní ventil namontován na vodovodním kohoutu. Tím je zajistno, ze pívodní hadice je pod tlakem pouze tehdy, kdyz v ní protéká voda. Pokud pívodní hadice zacne bhem provozu prosakovat, bezpecnostní ventil perusí pítok vody. Nebezpecné naptí progress 19 Pipojení vypoustcí hadice Konec vypoustcí hadice mzete pipojit následujícími zpsoby: 1. K bocní hubici sifonu; hadici pipevnte ke spodní stran pracovní desky. Zabráníte tak odtoku vody z dezu do mycky. 2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s prduchem, minimální vnitní prmr 4 cm. Napojení odpadové hadice musí být ve výsce maximáln 60 cm ode dna mycky. Celková délka vypoustcí hadice vcetn jakéhokoli pouzitého nástavce nesmí pesáhnout 4 metry.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) aby hadice nebyla nikde ohnutá nebo piskípnutá, aby nedoslo ke zhorsení nebo zastavení odtoku vody. Jestlize mycka vypoustí vodu, nesmí být v dezu ci umyvadle umístna zátka, protoze by se voda mohla vracet zpt do mycky. Nase mycky se dodávají s bezpecnostním zaízením, které brání návratu spinavé vody zpt do mycky. Je-li ale bocní hubice sifonu vybavena "zptným ventilem", mze toto zaízení zpsobit nedostatecné vypoustní pouzité vody z mycky. Doporucujeme proto tento ventil odstranit. Po instalaci se pesvdcte, zda jsou vodovodní spojení vodotsná, aby nedocházelo k prosakování vody. 20 progress Pipojení k elektrické síti Upozornní Uzemnní spotebice je podle zákona povinné. Ped prvním pouzitím spotebice se pesvdcte, ze jmenovité naptí a typ napájení na typovém stítku odpovídají napájení v míst instalace spotebice. Na typovém stítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky Síovou zástrcku vzdy zasute do správn instalované zásuvky odolné proti nárazu. Nepouzívejte rozbocovací zástrcky, konektory ani prodluzovací kabely. Mohly by zpsobit nebezpecí pozáru z pehátí. Je-li to nutné, nechte si vymnit píslusnou domácí síovou zásuvku. Potebujete-li vymnit pívodní kabel, obrate se na místní servisní stedisko. Po provedení instalace spotebice musí být zástrcka pístupná. Nikdy neodpojujte zástrcku kabelu spotebice od sít zatazením za kabel. Vzdy zatáhnte za zástrcku. Výrobce odmítá jakoukoli odpovdnost za zranní osob nebo poskození majetku vzniklé nedodrzením výse uvedených bezpecnostních pedpis. Poznámky k ochran zivotního prostedí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace tohoto výrobku pomzete zabránit negativním dsledkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u píslusného místního úadu, sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Obalový materiál Obalový materiál neskodí zivotnímu prostedí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou oznaceny znackami, nap. >PE <, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veskerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sbrném dvoe v míst svého bydlist. Upozornní Pokud uz spotebic nechcete pouzívat: Vytáhnte pívodní kabel ze zásuvky. Odíznte pívodní kabel a zlikvidujte ho. Odstrate dvení západku. Zabráníte tak tomu, aby se dti ve spotebici uvznily, coz by mohlo ohrozit jejich zivot. progress progress progress

Vaše uživatelský manuál PROGRESS PI3550X http://cs.yourpdfguides.com/dref/939997

Vaše uživatelský manuál PROGRESS PI3550X http://cs.yourpdfguides.com/dref/939997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F65010VI

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F65010VI Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX F65010VI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F88010IM http://cs.yourpdfguides.com/dref/810241

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F88010IM http://cs.yourpdfguides.com/dref/810241 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX F88010IM. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F55010IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/809716

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F55010IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/809716 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX F55010IW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals FAVORIT 65011 VI Návod k použití Myčka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Myčka nádobí ESI 66050

návod k použití Myčka nádobí ESI 66050 návod k použití Myčka nádobí ESI 66050 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi

Více

156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 1. Návod k použití. Myčka ESF 63020

156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 1. Návod k použití. Myčka ESF 63020 156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 1 Návod k použití Myčka ESF 63020 156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 2 We were thinking of you when we made this product 156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 3

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití myčka nádobí ESI 68050

návod k použití myčka nádobí ESI 68050 návod k použití myčka nádobí ESI 68050 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

návod k použití myčka nádobí ESL 68040

návod k použití myčka nádobí ESL 68040 návod k použití myčka nádobí ESL 68040 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI DWS685

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI DWS685 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH SK 25210 EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/2315554

Vaše uživatelský manuál BOSCH SK 25210 EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/2315554 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití Myčka nádobí CDS 220 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebiče Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DME729X

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DME729X Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze HLSI 3000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 3000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 3000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Systém WATERCONTROL (systém zablokovaní přívodu vody)...7

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

FAVORIT 65011 I Návod k použití Myčka nádobí

FAVORIT 65011 I Návod k použití Myčka nádobí FAVORIT 65011 I Návod k použití Myčka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

. Mycí prost edek... 16. / P ehled program... 19. 1 Obsluha spot ebiče... 21

. Mycí prost edek... 16. / P ehled program... 19. 1 Obsluha spot ebiče... 21 SN SX Obsah 8 Použití podle určení......... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu........................ 4 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

FAVORIT 44410 VI Návod k použití Myčka nádobí

FAVORIT 44410 VI Návod k použití Myčka nádobí FAVORIT 44410 VI Návod k použití Myčka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Myčka nádobí CDI 2515. Návod k použití

Myčka nádobí CDI 2515. Návod k použití Myčka nádobí CDI 2515 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebič Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F64860 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809899

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F64860 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809899 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX F64860. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze GI63315X

Návod k obsluze GI63315X CZ Návod k obsluze GI63315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS WP13T552BY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS WP13T552BY v uživatelské

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DIN 5832

Vaše uživatelský manuál BEKO DIN 5832 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

návod k použití Myčka nádobí ESI 45010

návod k použití Myčka nádobí ESI 45010 návod k použití Myčka nádobí ESI 45010 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

. Mycí prost edek... 17. / P ehled program... 20. 1 Obsluha spot ebiče... 22

. Mycí prost edek... 17. / P ehled program... 20. 1 Obsluha spot ebiče... 22 cs Obsah 8 Použití podle určení......... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu..................... 5 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

návod k použití myčka nádobí ESF63020

návod k použití myčka nádobí ESF63020 návod k použití myčka nádobí ESF63020 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace... 2 Popis spotřebiče... 3 Ovládací panel...

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HOTPOINT-ARISTON ARMXXF 149 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1322148

Vaše uživatelský manuál HOTPOINT-ARISTON ARMXXF 149 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1322148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HOTPOINT-ARISTON ARMXXF 149. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF 10040 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925016

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF 10040 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925016 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWF 10040. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG P1253 http://cs.yourpdfguides.com/dref/791832

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG P1253 http://cs.yourpdfguides.com/dref/791832 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3566629

Vaše uživatelský manuál BOSCH WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3566629 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EKD513502X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Návod k obsluze SMS 69U42EU

Návod k obsluze SMS 69U42EU Návod k obsluze SMS 69U42EU Q4ACZM2403 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na panelu vašeho spotřebiče

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání:

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání: Úvod: Pečlivě, prosím, prostudujte tento návod k použití včetně přiložených nákresů s číselnými a abecedními odkazy v textu. Výrobce neručí za případné poškození věci, ublížení na zdraví nebo možnost požáru

Více

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ PLN ELEKTRONICKÁ PRAKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÁST 1: PED POUŽITÍM Bezpenostní upozornní Doporuení ÁST 2: INSTALACE Odstranní pepravních šroub Seízení nožiek Pipojení k elektrické síti Pipojení pívodu vody

Více

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 64070 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY!

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZBEČNOSTI Před prvním použitím si pozorně přečtěte

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BAUMATIC BFD40W

Vaše uživatelský manuál BAUMATIC BFD40W Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OdstranČní pķepravních pojistek. Pķipojení vody podle modelu

OdstranČní pķepravních pojistek. Pķipojení vody podle modelu Bezpeþnostní pokyny Rozsah dodávky podle modelu Praÿka má velkou hmotnost pozor pŀi zvedání. Pozor: Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. NeumisŌujte praÿku v oblastech ohrožených mrazem a/nebo

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4128480

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4128480 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více