MYÈKA NÁDOBÍ IT 5614 NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MYÈKA NÁDOBÍ IT 5614 NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 MYÈKA NÁDOBÍ IT 5614 NÁVOD K OBSLUZE

2 OBSAH D leûitè bezpeëostì pokyy...straa 3 Istalace...straa 4 UmÌstÏÌ, vyrov Ì do vodorovè polohy...straa 4 P ipojeì odtokovè hadice vody, p ipojeì hadice p Ìvodu vody...straa 4 P ipojeì do elektrickè sìtï...straa 4 PouûitÌ myëky...straa 5 Ovl dacì pael...straa 5 Ovl dacì prvky...straa 5 Za ÌzeÌ a zmïkëov Ì vody...straa 6 PouûitÌ regeeraëì soli, leöticìho oplachovacìho prost edku...straa 7 PouûÌv Ì mycìho prost edku, pouûitì koö a dobì...straa 8 prava v öky horìho koöe...straa 9 Rady pro mytì dobì...straa 9 MycÌ programy...straa 10 PracovÌ kroky...straa 11 drûba...straa 12»iötÏÌ sìt, ËiötÏÌ hrubèho sìta, ËiötÏÌ vit Ìch a vïjöìch Ë stì myëky...straa 12 OdstraÚov Ì poruch fukce myëky...straa 13 Vestavba myëky do kuchyúskè liky...straa 15 TECHNICK SPECIFIKACE ROZMÃRY öì ka 44,6 cm v öka 81, cm max. hloubka 55,5 cm max. hloubka s otev e mi dve mi 115 cm ELEKTRICK PÿIPOJENÕ PÿÕKON OBÃHOV HO»ERPADLA PÿÕKON TOPN HO TÃLESA CELKOV PÿÕKON V / 50 Hz 200 W 2800 W 3000 W TLAK NA PÿÕVODU VODY mi. 5 N/cm 2 max. 80 N/cm 2 KAPACITA (STANDARDNÕ JÕDELNÕ SOUPRAVY IEC) 8 HODNOTY SPOTÿEBY: vody 17 l elektrickè eergie 1,1 kwh Teto spot ebië odpovìd sledujìcìm smïricìm ES: - 73/23/EWG z NÌzkoapÏùov smïrice - 89/336/EWG z (vëetï vöech zmïov ch smïric) - EMV-smÏrice 2

3 DŸLEéIT BEZPE»NOSTNÕ POKYNY Teto vod k obsluze se velmi peëlivï u spot ebiëe uschovejte, abyste ho mohli p ÌpadÏ pouûìt takè v budoucosti k zìsk Ì iformacì. Pokud byste spot ebië prod vali ebo p eech vali v p vodìm bytï v p ÌpadÏ p estïhov Ì jièmu vlastìkovi, zajistïte vûdy, aby byla tato p ÌruËka p ed a souëasï se spot ebiëem, tìm bude mìt ov uûivatel moûost iformovat se o fukcìch myëky a o vöech p Ìsluö ch bezpeëostìch pokyech. Tyto pokyy slouûì vaöì bezpeëosti a proto byste je mïli p ed istalacì myëky a jejìm uvedeìm do provozu pozorï p eëìst. Jestliûe zjistìte p i dod Ì spot ebiëe poökozeì, obraùte se a dodavatele myëky, d Ìve eû ji uvedete do provozu. Teto spot ebië je urëe v hradï pro pouûìv Ì dospïl mi osobami. Je ebezpeëè p eech vat jej dïtem, aby s Ìm maipulovaly ebo pouûìvaly ke sv m hr m. MÏit techickè vlastosti spot ebiëe ebo prov dït jakèkoliv zmïy je ebezpeëè. Pr ce, pot ebè k p ipojeì spot ebiëe a elektrickou sìù, je uto p eechat kvalifikovaèmu a opr vïèmu elektromotèrovi. JakÈkoliv vodoistalatèrskè pr ce, utè pro istalaci spot ebiëe, musì provèst kvalifikova a opr vï istalatèr. Po istalov Ì spot ebiëe se p esvïdëte, zda myëka estojì a kabelu pro p ipojeì do sìtï. Po pouûitì odpojte myëku od elektrickèho p Ìvodu a zav ete vodovodì kohout. Nikdy a z û dèho d vodu eotevìrejte dve e spot ebiëe, pokud je v provozu. P ed otev eìm dve Ì vûdy myëku vypïte. V û dèm p ÌpadÏ se edot kejte topèho odporu bïhem ebo bezprost edï po skoëeì mycìho programu. Pouze pro vestavè spot ebiëe: MyËka musì b t upevïa a spodì straï pracovì plochy kuchyúskè liky. Bez tohoto upevïì je automatick myëka v estabilìm stavu, coû m ûe b t p ÌËiou jejìho poökozeì ebo raz obsluhujìcì osoby. Spr v mot û je uvedea v p Ìsluö ch pokyech tohoto vodu. Po uloûeì ebo vyjmutì dobì z myëky uzav ete vûdy jejì dve e, abyste a Ï p ÌpadÏ earazili a eporaili se. Automatick myëka dobì je urëea pro mytì obvyklèho dobì v dom costi. P edmïty, kterè se dostaly do styku s bezìem, laky, ûelez mi a ocelov mi t Ìskami, korozivìmi chemik liemi (kyseliami ebo louhy), se esmïjì v myëce um vat. N sledujìcì druhy v robk jsou vhodè pro mytì v myëce dobì pouze tehdy, jsou-li ozaëey jako "vhodè pro mytì v automatickè myëce": p Ìbory s d evï mi ebo rohoviov mi rukojeùmi, se slepe mi Ë stmi, brozovè p Ìbory, p ve s d evï mi rukojeùmi, v robky z: hliìku, k iöù lu, olovatèho skla, plast, d le atickè ebo keramickè p edmïty s jem m malova m dekorem. NedoporuËuje se um vat souëasï v automatickè myëce st ÌbrÈ p Ìbory a p Ìbory z erezovè oceli, eboù mezi obïma tïmito materi ly m ûe dojìt k chemickè reakci. Za û d ch okolostì se epokouöejte sami spot ebië opravovat. Opravy, jeû ebyly provedey kvalifikova mi odborìky, mohou b t p ÌËiou tïûk ch raz ebo provozìch poruch spot ebiëe. V p ÌpadÏ poruchy se proto obraùte vûdy a servisì st edisko. Pokud budete myëku dobì jedou defiitivï vy azovat z provozu, pak jeötï p ed jejìm odstaveìm ebo p ed Ìm do sbïru ziëte zavìracì mechaismus dve Ì tak, aby uû ebylo moûo dve e zav Ìt. 3

4 INSTALACE UmÌstÏÌ Spot ebië istalujte pokud moûo v blìzkosti vodovodìho kohoutu a p Ìpojky do odpadu. Teto model myëky je moûo vestavït pod st vajìcì pracovì desku kuchyúskè liky, p ÌpadÏ kryt d ezu. OdpovÌdajÌcÌ pokyy ajdete v p ÌsluöÈm odstavci tohoto vodu. Vyrov Ì do vodorovè polohy P esè vyrov Ì myëky do vodorovè polohy m z sadì v zam pro spr vè zavìr Ì a utïsïì dve Ì. Pro vyrov Ì je uto öroubovacì oûiëky povolit ebo ut hout, dokud stroj estojì dokoale rovï. P ipojeì odtokovè hadice vody Odtokovou hadici vody je moûo p ipojit: k sifûovèmu uz vïru mycìho d ezu, p ÌpadÏ se zajiötïìm hadicovou spoou, do pevè odpadovè p Ìpojky ve stïï s odvïtr Ìm, s vit Ìm pr mïrem miim lï 4 cm. P Ìpojka odtoku vody musì b t umìstïa ejmèï 30 cm a ejv öe 100 cm ad podlahou. Hadici je moûo vèst libovolï doprava ebo doleva. Je t eba se vyvarovat zalomeì ebo p ehutì odtokovè hadice, eboù tìm by se zpomalilo ebo zcela zamezilo odtèk Ì vody. P ÌpadÈ prodlouûeì odtokovè hadice esmì b t delöì eû 2 metry a jeho vit Ì pr mïr esmì b t meöì, eû je pr mïr odtokovè hadice a myëce. Ai vit Ì pr mïr p Ìpad ch hadicov ch spojek pro p ipojeì a odpad esmì b t meöì, eû je vit Ì pr mïr odtokovè hadice. ProdluûovacÌ hadice m leûet a podlaze, a m stoupat vzh ru teprve u mìsta p ipojeì k odpadu. P ipojeì hadice p Ìvodu vody Tato myëka dobì umoûúuje p ipojeì a studeou vodu ebo teplou vodu do teploty 60 C. P esto se doporuëuje zvolit p ipojeì a studeou vodu. P ipojte p ÌvodÌ hadici vody a vodovodì kohout s p ipojovacìm z vitem 3/4" ebo a hadicovou rychlospojku Press-block. Tato p ÌvodÌ hadice vody je vybavea bezpeëostìm za ÌzeÌm, kterè vy adì p Ìvod vody, jestliûe by mïlo dojìt opot ebov Ìm k poökozeì vit Ì hadice. ObjevÌ-li se a otvoru Ëerve zaëka (B), je tìm idikov o takovè poökozeì. V tomto p ÌpadÏ musìte vodovodì kohout zav Ìt a echat p ÌvodÌ hadici vody vymïit. TÏsicÌ krouûek, kter je souë stì dod vky myëky, musì b t pevï asaze v hadicovèm öroubeì (A). Je t eba se vyvarovat zalomeì ebo p ehutì p ÌvodÌ hadice, eboù tìm by se zpomalilo ebo zcela zamezilo p Ìvodu vody. D leûitè upozorïì: Po uvolïì upevúovacìho krouûku je moûo p ÌvodÌ hadici vody vèst libovol m smïrem. Po pravï smïru hadice opït upevïte pevï upevúovacì krouûek. Tlak ve vodovodìm potrubì se musì pohybovat mezi ejmèï 5 N/cm 2 a ejv öe 80 N/cm 2. Jestliûe je p ÌvodÌ potrubì vody ovè ebo jeötï ebylo delöì dobu pouûìv o, je vhodè pro vyëiötïì potrubì echat vodu Ïkolik miut proudit, d Ìve eû se automatick myëka a potrubì p ipojì. P ipojeì do elektrickè sìtï MyËka je urëea k p ipojeì a sìù s parametry V (50 Hz). P Ìko myëky je cca 3,00 kw. DomovÌ elektrick istalace (z suvka, p ipojovacì vedeì, pojistka a elektromïr) musì b t pro teto p Ìko dimezov y. MyËku je uto bezpodmìeëï uzemit. V robce odmìt jakoukoliv z ruku pro p ÌpadÈ razy, pokud by astaly edodrûeìm tïchto bezpeëostìch p edpis. 4

5 POUéITÕ MY»KY Ovl dacì pael OVL DACÕ PRVKY U tohoto plï itegrovatelèho spot ebiëe jsou umìstïy ovl dacì prvky a horì straï dve Ì. Abyste mohli astavit programu, musìte dve e apolo otev Ìt. MyËka vyd v zvukovè sig ly, kter mi v s lèpe iformuje o probìhajìcìch pochodech. Kr tk zvukov sig l "P Ìkaz byl p ijat" Po stiskutì libovolèho tlaëìtka: kr tk zvukov sig l v s iformuje tom, ûe byl p Ìkaz p ijat. Dlouh zvukov sig l "Program byl provede" Zvukov sig l, trvajìcì cca 1 sekudu, slyöitel pouze p i zavìr Ì dve Ì, v s iformuje o spuötïì mycìho programu. Zvukov sig l s kr tk mi itervaly pro "SkoËeÌ programu" Zvukov sig l, oz vajìcì se v kr tk ch Ëasov ch itervalech po celkovou dobu pïti sekud, v s iformuje tom, ûe program skoëil. Pokud byste chtïli zvukovè sig ly odstavit, stiskïte po dobu p ibliûï 3 sekud souëasï tlaëìtka program 65 a BIO 50, dokud jiû eì v kr tk ch Ëasov ch itervalech zazìvajìcì zvukov sig l slyöitel. 1 TlaËÌtko ZAP / VYP StiskutÌm tohoto tlaëìtka se spot ebië zape. RozsvÌtÌ se provozì kotrolka (3), kter iformuje, ûe je myëka zaputa. Pro vyputì stroje p i skoëeì programu ebo kdykoliv bïhem pr bïhu programu, je-li to utï zapot ebì, stiskïte jeötï jedou toto tlaëìtko. 2 Ukazatel doplïì leöticìho/ oplachovacìho prost edku Ukazatel se rozsvìtì, pokud je uto doplit leöticì oplachovacì prost edek. 3 ProvozÌ kotrolka Kotrolka se rozsvìtì, jestliûe bylo stiskuto tlaëìtko a iformuje, ûe je zaputo ap jeì spot ebiëe elektrick m proudem. 4 TlaËÌtka pro astavov Ì mycìch program StiskÏte tlaëìtko poûadovaèho mycìho programu; p itom se iôte tabulkou program mytì dobì, uvedeou a dalöì str ce tohoto vodu. Blik kotrolka, kter odpovìd zvoleèmu mycìmu programu. 5 Kotrolka skoëeì programu Kotrolka blik p i skoëeì programu. Pokud chcete blik Ì tèto kotrolky vypout, zapïte myëku stiskutìm tlaëìtka ZAP / VYP. Jestliûe byste si p li zvukovè sig ly opït aktivovat, stiskïte zovu souëasï obï tlaëìtka a dobu cca 3 sekud, dokud ebudou zvukovè sig ly, vyd vaè v kr tk ch Ëasov ch itervalech, opït slyöitelè. 5

6 Za ÌzeÌ a zmïkëov Ì vody Voda, pouûìva k mytì dobì, obsahuje vûdy podle mìsta istalace vìce ebo mèï v peat ch a mier lìch solì, jeû se usazujì a dobì a zp sobujì a jeho povrchu skvry.»ìm vyööì je obsah solì, o to tvrdöì je voda. Automatick myëka dobì je vybavea za ÌzeÌm a zmïkëov Ì vody, kterè s pouûitìm zvl ötì soli zajiöùuje pro myëku vodu bez obsahu v pa. ZmÏkËovaË vody m ûe upravovat vodu s tvrdostì do 50 dh (Ïmeck stupice tvrdosti) s pouûitìm 5 stupú astaveì. O stupi tvrdosti pouûìvaè vody v s budou iformovat v p ÌsluöÈm vod reskèm podiku. V sledujìcì tabulce jsou uvedey stupï tvrdosti vody a odpovìdajìcì pokyy pro pot eb astaveì: Tvrdost vody StupeÚ dh TH PPM PouûitÌ Ïmeck fracouzsk (poëet Ë stic regeeraëì stupice stupice v miliou) soli ** NE * ANO ANO ANO ANO * ZmÏkËovaË vody je astave od v robce a stupeú 2, protoûe tato hodota odpovìd ve vïtöiï praktick ch p Ìpad. JiÈ astaveì tvrdosti vody, eû je astaveì tvrdosti p edastaveè od v robce, m ûete zvolit s pouûitìm programov ch tlaëìtek. KaûdÈmu programovèmu tlaëìtku odpovìd ji stupeú tvrdosti: StupeÚ 1 = progr. tlaëìtko (kr tk p edoplach) StupeÚ 2 = progr. tlaëìtko 70 (itezivì program) StupeÚ 3 = progr. tlaëìtko 65 (orm lì program) StupeÚ 4 = progr. tlaëìtko BIO 50 (bio-program) StupeÚ 5 = progr. tlaëìtko 55 (rychl program) Pokud byste chtïli astavit ov stupeú tvrdosti vody, postupujte sledujìcìm zp sobem: - StiskÏte a dobu cca 5 sekud souëasï programov tlaëìtka 65 a 55, dokud euslyöìte kr tk zvukov sig l, ozamujìcì, ûe byl "p Ìkaz p evzat". Kotrolka, odpovìdajìcì v souëasosti astaveèmu stupi tvrdosti vody, velmi rychle blik. - StiskÏte programovè tlaëìtko, odpovìdajìcì ovèmu stupi tvrdosti vody, kter byste chtïli astavit. - 5 sekud po stiskutì libovolèho programovèho tlaëìtka uloûì spot ebië poûadova stupeú tvrdosti do pamïti a vr tì se zpït do reûimu astaveì programu. Pozor: Od stupï tvrdosti vody 2 je uto pravidelï pouûìvat regeeraëì s l. P ÌsluöÈ istrukce jsou uvedey v dalöìm odstavci tohoto vodu. Pokud pat Ì voda v mi pouûìva ke stupi tvrdosti 1, potom eì zapot ebì û d regeeraëì s l: voda je dostateëï mïkk. PlÏÌ regeeraëì soli PouûÌvejte v hradï speci lì s l urëeou pro automatickè myëky dobì. OstatÌ druhy solì obsahujì podìly ji ch l tek, kterè by mohly atrvalo zmïkëovaë vody poökodit. Vyt hïte spodì koö pro dobì a odöroubujte uzavìracì vìëko z sobìku soli. NaplÚte z sobìk vodou. Toto je uto provèst pouze p ed prvìm plïìm. S pouûitìm sypky, kter je souë stì dod vky myëky, aplúte do z sobìku cca 1 kg regeeraëì soli. OdstraÚte ze z vitu a z tïsïì dokoale vöechy zbytky soli, a peëlivï p iöroubujte uzavìracì vìëko. PozdÏji bude postaëovat s l Ëas od Ëasu do z sobìku doplit. Pot ebè doplúov Ì regeeraëì soli do myëky v m bude p ipomìat ukazatel pro doplúov Ì soli, umìstï a ovl dacìm paelu spot ebiëe. Kdyû je s l v z sobìku spot ebov a, kotrolka se rozsvìtì. Z sobìk soli obsahuje st le vodu. Je tedy orm lì, kdyû voda ze z sobìku p i doplúov Ì regeeraëì soli p etèk. D leûitè upozorïì: Ukazatel doplúov Ì soli a ovl dacìm paelu svìtì po doplïì soli do z sobìku jeötï po dobu 2-6 hodi, za p edpokladu, ûe je myëka dobì zaputa. U Ïkter ch druh soli, kterè se jeom velmi pomalu rozpouötïjì, to m ûe trvat jeötï delöì dobu. Fukce myëky tìm vöak eì aruöea. D leûit iformace: S l je uto doplit bezprost edï p ed spuötïìm plèho mycìho programu, s v jimkou programu p edoplachu. TÌmto zp sobem se zabr Ì tomu, aby vlivem p Ìpad ch zrìëek soli ebo bïhem plïì rozlit ch kapek slaè vody edoch zelo k vytv eì koroze. 6

7 PouûitÌ leöticìho oplachovacìho prost edku Tato kapalia dod v dobì pot eb lesk a p ÌzivÏ ovlivúuje jeho uschutì. Prost edek se automaticky vplachuje bïhem leöticìho oplachov Ì teplou vodou. Z sobìk m objem cca 110 ml leöticìho oplachovacìho prost edku, toto moûstvì vystaëuje podle astaveèho d vkov Ì pro mycìch cykl. DoplÚov Ì leöticìho prost edku Otev ete z sobìk. P itom otoëte uz vïrem (A) doleva. Nalijte leöticì prost edek do plicìho otvoru, dokud eì z sobìk zcela aplï (ukazatel (B) m b t tmav ). Uz vïr pevï p it hïte LeöticÌ kapaliu, kter se p ÌpadÏ bïhem doplúov Ì rozlila, odstraúte dob e as vajìcìm hadrem, tìm se zamezì admïrèmu vytv eì pïy p i dalöìm mytì dobì. Jestliûe je ukazatel (B) svïtl, je uto leöticì prost edek do z sobìku doplit. D vkov Ì leöticìho prost edku: D vky leöticìho prost edku jsou z vislè a dosaûeèm lesku, p ÌpadÏ a v sledku uschutì umytèho dobì. MoûstvÌ leöticì kapaliy astavujte öestimìst m voliëem ( C ), kter se ach zì uvit plìcìho otvoru z sobìku. (Poloha pro miim lì d vku 1, poloha pro maxim lìm d vku 6). ZaËÌejte s d vkov Ìm v astaveè poloze 3. PouûÌv Ì mycìho prost edku Pro mytì dobì pouûìvejte v hradï mycì prost edky, urëeè pro automatickè myëky dobì v tekutè Ëi pr ökovitè formï ebo ve tvaru tablet. P ed spuötïìm jakèhokoliv mycìho programu, s v jimkou programu p edoplachu, je uto do p ÌsluöÈho z sobìku aplit mycì prost edek. Pokud by bylo vìëko z sobìku zav eè, vyt hïte lehce uvolúovacì z padku (D) smïrem dop edu. Uvit vplachovacì p ihr dky jsou vyzaëey 2 refereëì zaëky: - MIN = 15 ml - MAX = 30 ml MoûstvÌ mycìho prost edku je z vislè a stupi zeëiötïì dobì a a jeho moûstvì. Dodrûujte moûstvì mycìho prost edku, uvedeè v tabulce program. Po aplïì mycìho prost edku do z sobìku uzav ete vìëko. U program s p edoplachem je zapot ebì kromï mycìho prost edku, aplïèho v z sobìku, jeötï alìt, p ÌpadÏ asypat malè moûstvì prost edku, tj. asi 5 g = p l lûìce (10 g = 1 lûìce pro itezivì program) a vìëko z sobìku mycìho prost edku. Po ukoëeì kaûdèho mycìho programu je vìëko otev eè a z sobìk je p iprave pro dalöì aplïì. Vzhledem k tomu, ûe ejsou vöechy mycì prost edky stejè, mïli byste si vûdy pozorï proëìst vody a pouûitì, uvedeè a obalech. NedostateËÈ moûstvì mycìho prost edku ep ÌzivÏ ovlivúuje v sledek mytì, zatìmco admïrè pouûitì moûstvì prost edku ep i öì û dou v hodu, brû je p edstavuje zbyteëè pl tv Ì. P imï e m pouûìv Ìm mycìho prost edku se kromï toho takè chr Ì ûivotì prost edì. KompaktÌ mycì prost edky bez obsahu fosf t U Ìzkoalkalick ch kompaktìch mycìch prost edk, kterè jsou v souëasosti a trhu (ap. Calgoit milde Kraft, Somat Supra, Su Progress), jsou ahrazey tïûko odbouratelè substace ep ÌzivÈ ûivotìmu prost edì p ÌrodÌmi ezymy a tak se prost edì öet Ì. Ezymy uvolúujì svoji schopost rozpouötït eëistoty uû p i teplotï 50 C. P i pouûitì BIO-program m ûete tedy dos hout delöì dobou p sobeì stejèho v sledku umytì, jakè odpovìd programu s teplotou 65 C a s pouûitìm tradiëìho mycìho prost edku. R zè druhy mycìch prost edk p sobì rozdìlï. Proto z sadï dodrûujte doporuëeì pro jejich d vkov Ì, uv dï v robci prost edk. P i pouûitì bezfosf tov ch kompaktìch mycìch prost edk byste mïli aplit regeeraëì solì zmïkëovacì za ÌzeÌ svè myëky dobì i v oblastech s mïkkou vodou od stupï tvrdosti 4 dh. V jièm p ÌpadÏ m ûe b t v sledek mytì ep ÌzivÏ ovlivï. 7

8 Spr vè ukl d Ì dobì do myëky P ed uloûeìm dobì do automatickè myëky byste z Ïj mïli odstrait vöechy hrubè zbytky jìdla, jako malè k stky, p r tka, rybì kosti, zbytky masa ebo zeleiy, slupky z ovoce atd., aby se tak zamezilo zaeseì sìt a bylo zaruëeo d kladè umytì. P i vkl d Ì dobì vyt hïte z myëky vrchì i spodì koö. PouûitÌ spodìho koöe a dobì Do spodìho koöe a dobì se ukl dajì hrce, poklice, talì e (pr mïr aû 27 cm), sal tovè mìsy, p Ìbory atd. ServÌrovacÌ mìsy a velkè poklice je ej ËelÏjöÌ rozloûit a okraj koöe, p iëemû je uto d t pozor a to, aby ebylo horì ost ikovacì rameo omezov o p i svèm pohybu. Pro lepöì umytì doporuëujeme prokl dat lûìce s ostatìmi p Ìbory, aby emohly zapadout vz jemï do sebe. St ÌbrÈ p Ìbory se esmïjì um vat spoleëï s p Ìbory z ji ch kov. PouûitÌ horìho koöe a dobì Do horìho koöe se ukl dajì ö lky, skleice, sal tovè mìsy, podö lky, dezertì talì e aû do pr mïru 24 cm. Skleice s dlouh m stokem m ûete zavïsit obr ceï do vyööìch drû k a ö lky. Velmi malè Ë sti dobì by se emïly v myëce um vat, protoûe by mohly sado z koö vypadout. P Ìbory m ûete uloûit do vlastìho, vyjìmatelèho koöìëku, p iëemû by mïly rukojeti smï ovat smïrem dol. Pokud by rukojeti dole vyëìvaly a p itom blokovaly spodì ost ikovacì rameo, pak je uto uloûit p Ìbory obr ceï. Do p ÌsluöÈ p ihr dky a boku koöe se uspo dajì lûìce, dezertì lûiëky, oûe a malè p Ìbory. Pozor! BezpodmÌeËÏ musìte db t a to, aby ebyl otvor p Ìvodu vody uprost ed horìho koöe zakryt dobìm. Po uloûeì dobì se p esvïdëte, zda se mohou ost ikovacì ramea volï ot Ëet. 8

9 prava v öky horìho koöe Pokud obvykle pouûìv te velkè talì e (s pr mïrem v rozmezì od 27 do 31 cm), m ûete talì e ukl dat ve SPODNÕM koöi a dobì, p iëemû HORNÕ koö musì b t uloûe v ö. pravu v öky provedete sledujìcìm zp sobem: OtoËte p edì aretace (A) HORNÕHO koöe a dobì smïrem dop edu a koö vyt hïte z myëky. UmÌstÏte koö a dobì do vyööì polohy a aretace (A) otoëte smïrem dovit. V tèto poloze se vöak kapacita HORNÕHO koöe a dobì zmeöuje: je moûo do Ïj ukl dat pouze talì e s maxim lìm pr mïrem 20 cm a zv öeè drû ky a ö lky ejsou pouûitelè. RADY PRO MYTÕ N DOBÕ Jak dos hout co ejlepöìch v sledk mytì Ukl dejte do myëky vöechy doby, jako hrce, ö lky a skleice otvorem smï ujìcìm dol. Postavte kusy dobì s povrchy kleut mi dovit ebo ve poïkud öikmo, aby voda mohla p es Ï lehëeji stèkat. Hrce s p ip le mi ebo silï zaschl mi zbytky pokrm byste mïli ejprve rukou upravit ebo amoëit do vody. DlouhÈ p Ìbory, jako mìchacì lûìce, dlouhè oûe atd. ukl dejte vodorovï, ejvhodïji do horìho koöe. Pokud moûo ep ipusùte, aby se dobì ve stroji avz jem dot kalo. NejlepöÌho v sledku umytì dos hete se spr v m uspo d Ìm dobì. Do horìho koöe a dobì se ukl dajì p edostï lehkè p edmïty, jako plastovè mìsy atd. Tyto kusy zatïûujte ji mi Ë stmi dobì. Hospod rè mytì s ohledem a ûivotì prost edì N dobì eì zapot ebì p edbïûï um t pod tekoucì vodou. N dobì vkl dejte do myëky ihed po skoëeì kaûdèho jìdla. UloûeÌ m ûete provèst i vìcekr t, dokud eì myëka zcela aplïa. Potom m ûete spustit p Ìsluö mycì program. Nap ed spusùte p ÌpadÏ program p edoplachu (viz k tomu tabulku program ), aby eëistota a dobì ep ischla, dokud eprobïhe cel mycì program. BIO-program zvolte pouze tehdy, kdyû ejsou koöe a dobì zcela plè a / ebo pokud je dobì mèï öpiavè. P ÌsluöÈ pokyy jsou uvedey v tabulce program. BezpodmÌeËÏ ep ipusùte p ed vkov Ì mycìho prost edku, speci lì soli a leöticìho prost edku. Dodrûujte doporuëeì pro d vkov Ì v tomto vodu k pouûitì i daje v robc tïchto v robk. P esvïdëte se, zda je spr vï astaveo za ÌzeÌ pro zmïkëov Ì vody. Jestliûe byste chtïli z ekologick ch d vod upustit od leöticìho oplachovacìho prost edku, m ûete to provèst, aiû byste myëku poökodili. V tomto p ÌpadÏ by bylo orm lì, ûe bude dobì po suöìcì f zi mokrè a budou a Ïm p ÌpadÏ skvry. NemÏli byste pouûìvat ocet a jiè hradì prost edky, eboù v tomto p ÌpadÏ byste mohli myëku poökodit. N dobì, evhodè pro mytì v automatickè myëce: NevhodÈ pro mytì v automatickè myëce je obecï sledujìcì dobì: P Ìbory a dobì s rukojetì ze d eva, rohoviy ebo s alepe mi dìly, kde eì pouûitè lepidlo odolè proti horkè vodï, umïleckè p edmïty, p edmïty ze d eva, a d le atickè ebo porcel s ruëï amalova m dekorem. NÏkterÈ druhy dekoru mohou bïhem strojovèho mytì vybledout, pokud eì zaruëeo, ûe jsou vhodè pro mytì v automatickè myëce. K iöù lovè sklo a dobì z plast : pokud se ejed o dobì, vhodè pro mytì v automatickè myëce, doporuëujeme mytì ruëï. V kaûdèm p ÌpadÏ doporuëujeme ukl dat toto dobì do horìho koöe a zvolit öetr program. TakÈ ÏkterÈ druhy skleic by mohly po ÏkolikerÈm umytì v myëce ztratit svoji pr hledost. St ÌbrÈ p Ìbory mohou ztmavout, pokud p ijdou do styku s ji mi kovov mi p edmïty. Proto ukl dejte st ÌbrÈ p Ìbory do koöìëku a p Ìbory oddïleï od ji ch p Ìbor. Na p edmïtech vyrobe ch ze ûeleza ebo litiy se lehce mohou vytvo it rezavè skvry a jimi zabarvit jiè dobì. HliÌk lehce ztmave. MÏÔ, tvrze cì a mosaz majì tedeci k tvo eì skvr. P i kupu ovèho dobì Odol p i mytì v automatick ch myëk ch dobì je pouze dekor dobì, vyp le pod vrstvou smaltu, jiak mohou dekory a ozdoby Ëasem vybledout. NÏkterÈ zlatè ozdoby jsou yì odolè pro mytì v automatick ch myëk ch dobì, avöak to musì b t zaruëeo v robcem. Kupujte si pouze Ë sti dobì s ploch m dem, aby mohla voda p i mytì v myëce odtèkat. 9

10 MycÌ programy Program Druh dobì Druh a rozsah zeëiötïì STUDEN PÿEDOPLACH» steëè aplïì dobìm, kterè bude doplïo p i dalöìm jìdle. Pro teto program se euvaûuje mycì prost edek. INTENZIVNÕ PROGRAM NORM LNÕ PROGRAM S PÿEDOPLACHEM Hrce a dobì r zèho druhu SilÏ zeëiötïè dobì s ulpïl mi zbytky pokrm, jeû obsahujì p ev ûï ökrob (ap. tïstoviy, r ûe, krupice, brambory, vajìëka, om Ëky, peëeè maso). Norm lï ebo silï zeëiötïè dobì s ulpïl mi zbytky pokrm, jeû obsahujì p ev ûï ökrob (ap. tïstoviy, r ûe, krupice, brambory, vajìëka, om Ëky, peëeè maso). BIO-PROGRAM S PÿEDOPLACHEM N dobì r zèho druhu Norm lï zeëiötïè dobì bez ulpïl ch zbytk pokrm a bez zbytk obsahujìcìch ökrob (ap. ep ip leè zbytky masa, va e ebo syrov zeleia, mlèko, k va, poje). * RYCHL PROGRAM N dobì r zèho druhu a bufetovè dobì MÈÏ zeëiötïè dobì bez ulpïl ch zbytk pokrm a bez zbytk obsahujìcìch ökrob (ap. poje, peëivo a sladkosti, italsk sal t, ezy, s ry). SuöeÌ je vylouëeo. Pro zkuöeby podle ormy IEC 436/DIN 44990: - Program orm lì s p edoplachem s mycìm prost edkem typu A a BIO-program s p edoplachem s mycìm prost edkem typu B; - kapacita stadardìho dobì 8 stadardìch jìdelìch souprav; - doporuëe moûstvì mycìho prost edku: 15 g v z sobìku 5 g a vìëku z sobìku TlaËÌtka, kter je uto stiskout MoûstvÌ mycìho prost edku v z sobìku a vìëku z sobìku Popis programu P ibliûè hodoty spot eby ** Doba trv Ì programu v miut ch Spot eba elektrickè eergie v kwh Spot eba vody v litrech / / 1 stude oplach, tìm se zamezì p ischutì zbytk pokrm 10 0, pl dezertì lûiëka (15 g) 1 dezertì lûiëka po okraj (10 g) p edoplach 55 C hlavì mytì 70 C 2 studeè oplachy 1 tepl oplach 65 C suöeì tepl m vzduchem 74 1, pl dezertì lûiëka (15 g) polovia dezertì lûiëky (5 g) stude p edoplach hlavì mytì 65 C 1 stude oplach 1 tepl oplach 65 C suöeì tepl m vzduchem 64 1, pl dezertì lûiëka (15 g) polovia dezertì lûiëky (5 g) stude p edoplach hlavì mytì 50 C 1 stude oplach 1 tepl oplach 65 C suöeì tepl m vzduchem 64 1, dezertì lûiëka po okraj / hlavì mytì 55 C 1 stude oplach 1 tepl oplach 55 C 36 0,8 16 (10 g) * Toto je zvl ötì program pro kr tkè mytì (asi 35 miut) lehce zaöpiï ch talì, skleic a ö lk (s v jimkou hrc ). Po tomto rychlèm programu je moûo dobì ihed zovu pouûìt. Vzhledem ke kr tkosti programu se zde euvaûuje se suöeìm. ** Tyto daje platì pouze jako iformativì hodota a jsou z vislè a tlaku a teplotï vodovodì vody a a zmï ch apïtì v sìti. 10

11 PracovÌ kroky 1 Zkotrolujte, zda jsou sìta Ëist (viz odstavec " drûba") 2 Zkotrolujte, zda jsou v z sobìcìch doplïy s l a leöticì oplachovacì prost edek (viz p ÌsluöÈ odstavce vodu). 3 Ukl d Ì dobì do automatickè myëky OdstraÚte z dobì hrubè zbytky pokrm. Vyt hïte z myëky spodì koö a uloûte do Ïj hrce, talì e a p Ìbory. Vyt hïte z myëky horì koö a uloûte do Ïj talì e, podö lky, skleice, ö lky atd. Koöe opït zasuúte do myëky. Zkotrolujte, zda se mohou ost ikovacì ramea volï ot Ëet. 4 D vkov Ì mycìho prost edku Pouûijte moûstvì mycìho prost edku, jeû jsou uvede v tabulce program. 5 Volba mycìho programu Program astavujte p i apolo otev e ch dve Ìch myëky. StiskÏte tlaëìtko ZAP / VYP ; rozsvìtì se provozì kotrolka. StiskÏte tlaëìtko, o d p o v Ì d a j Ì c Ì poûadovaèmu programu, zaëe blikat p Ìsluö kotrolka. 6 SpuötÏÌ mycìho programu Otev ete vodovodì kohout. Zav ete dve e myëky. Zvukov sig l v dèlce cca 1 sekudy v s iformuje, ûe se program spustil; kotrolka zvoleèho programu svìtì trvale. Pokud chcete pr bïh programu v libovol okamûik p eruöit, stiskïte tlaëìtko ZAP / VYP. Pro opïtovè pokraëov Ì programu stiskïte zovu toto tlaëìtko a program pobïûì d le od bodu, v Ïmû byl p eruöe. 7 SkoËeÌ mycìho programu Po skoëeì mycìho programu z stae myëka automaticky st t. Zvukov sig l v dèlce cca 5 sekud v s iformuje o tom, ûe program skoëil; kotrolka koce programu blik. Pro vyputì myëky stiskïte tlaëìtko ZAP / VYP. Zav ete vodovodì kohout. P ed vyjmutìm dobì z myëky Ïkolik miut poëkejte: p edejdete tìm pop leì a p ÌzivÏ ovlivìte uschutì dobì! Abyste zabr ili tomu, ûe by kapky vody odkap valy z horìho koöe a dobì, uloûeè ve spodìm koöi, doporuëuje se vypr zdit ejprve spodì koö a teprve potom horì koö. D leûit iformace ObecÏ eì vhodè otevìrat dve e myëky, pokud je spot ebië v provozu. Jestliûe jsou dve e otev ey, postar se vöak o vyputì myëky bezpeëostì za ÌzeÌ 8 ZruöeÌ programu Chcete-li probìhajìcì mycì program zruöit, stiskïte a dobu cca 1 sekudy p ÌsluöÈ programovè tlaëìtko, dokud ezhase odpovìdajìcì kotrolka; tìm se auluje p edchozì zad Ì a je moûo astavit ov program. 11

12 DRéBA»iötÏÌ soupravy sìt (Po kaûdèm mytì) Zkotrolujte st edì hrub sìta (B) a (C) a odstraúte z ich pod tekoucì vodou s pouûitìm kart Ëku p ÌpadÈ zbytky eëistot. P i vyjìm Ì obï sìta (B) a (C) adzvedïte (st edì levku vyt hïte ahoru, potom je moûo stiskutìm obou jaz Ëk (D) vyjmout meöì sìto (C)). Po vyëiötïì opït obï sìta asaôte jejich stiskutìm dovit aû po zapadutì.»iötïì hrubèho sìta (Jedou za mïsìc) Okart Ëujte hrubè sìto (A) a obou stra ch pod tekoucì vodou. Pro ËiötÏÌ vyjmïte spodì ost ikovacì rameo souëas m stiskutìm obou jaz Ëk (E), otoëeìm upevúovacìho krouûku (F) doleva a sejmutìm celè skupiy. Po vyëiötïì opït asaôte Ë sti sìta v obr ceèm po adì. Pozor: MyËku euv dïjte ikdy do provozu bez amotova ch sìt. Nep esè zpïtè asazeì sìt do myëky m ûe b t p ÌËiou öpat ch v sledk mytì.»iötïì sìt je pro dokoal provoz automatickè myëky obzvl ötï d leûitè.»iötïì vit Ìch a vïjöìch Ë stì myëky (V Ëasov ch itervalech) Gumov tïsïì dve Ì a z sobìky mycìho, p ÌpadÏ leöticìho oplachovacìho prost edku ËistÏte vlhk m hadrem. P esvïdëte se, zda ejsou ucp y otvory v ost ikovacìch rameech. V pravidel ch Ëasov ch itervalech ËistÏte ost ikovacì ramea. SpodÌ ost ikovacì rameo je moûo demotovat stiskutìm obou k idèlek, umìstï ch a obou bocìch, jeû upevúujì rameo a jeho z kladï. Pro ËiötÏÌ trysek horìho ost ikovacìho ramea je uto vyt hout horì koö a dobì - tìm se dos he volèho p Ìstupu k ost ikovacìmu rameu. Pokud chcete ost ikovacì rameo vyjmout, vyt hïte cetr lì levku, a to stiskutìm obou boëìch k idèlek a povolte kruhovou matici. VyËistÏte ost ikovacì rameo a usaôte jej opït zpït a jeho mìsto. MyËku ikdy euv dïjte do provozu bez ost ikovacìch rame! Jedou v roce, ebo p ÌpadÏ i ËastÏji, spusùte mycì program p i pr zdè myëce, a to s pouûitìm mycìho prost edku, ebo jeötï lèpe s pouûitìm obvyklèho speci lìho v robku pro oöet ov Ì automatick ch myëek. Ovl dacì pael by se mïl otìrat pravidelï pomocì mïkkèho, vlhkèho hadru. K ËiötÏÌ smìte pouûìvat pouze eutr lì ËistÌcÌ prost edky, ikdy prost edky pro drhutì ebo rozpouötïdla, jako aceto, trichloretylè atd. DelöÌ provozì p est vka automatickè myëky P i delöìm odstaveì automatickè myëky dobì z provozu se doporuëuje: vyt hout z strëku ze z suvky a zav Ìt vodovodì kohout; echat dve e myëky apolo otev eè, aby se zabr ilo tvo eì ep Ìjem ch pach ; vyëistit vit Ì Ë st myëky. Ochraa myëky p ed zamrzutìm Pokud je myëka vystavea teplot m, klesajìcìm pod bod mrazu, je uto odebrat a vypr zdit hadici pro p Ìvod vody. P ed spuötïìm do provozu je t eba spot ebië istalovat v mìstosti, v Ìû je teplota vyööì eû ula. P eprava myëky Jestliûe musìte myëku p emìstit, vyvarujte se bïhem dopravy spot ebië p Ìliö akl Ït. 12

13 ODSTRA OV NÕ PORUCH FUNKCE MY»KY Jestliûe vaöe automatick myëka dobì efuguje, spoëìv p ÌËia Ëasto je v espr vè drûbï ebo ji ch maliëkostech, kterè si m ûete sami jedoduöe a rychle odstrait. D Ìve, eû povol te servisì sluûbu, proëtïte si sledujìcì sezam p Ìpad ch zdroj z vad myëky: Tato automatick myëka dobì je vybavea Ïkter mi v straû mi systèmy, kterè v m pomohou velmi rychle urëit d vod p ÌpadÈ z vady. Pokud a ovl dacìm paelu esvìtì kotrolka koce programu a projevujì se sledujìcì sig ly: Kotrolka programu kr tk p edoplach velmi rychle blik Do myëky ep itèk voda. Je zav e p ÌvodÌ kohout vody. Otev ete p ÌvodÌ kohout vody. Spot ebië vypïte; myëku opït zapïte a spusùte mycì program. Pokud z stae v straha trvale, zavolejte servisì sluûbu. Ve vodovodì sìti eì voda PoËkejte, aû bude opït zajiötï p Ìvod vody ze sìtï. Spot ebië vypïte; myëku opït zapïte a spusùte mycì program. Pokud z stae v straha trvale, zavolejte servisì sluûbu. P ÌvodÌ hadice vody je zalome ebo p ehut. Istalujte p ÌvodÌ hadici vody spr vï (viz vod pro p ipojeì vody k myëce). Spot ebië vypïte; myëku opït zapïte a spusùte mycì program. Pokud z stae v straha trvale, zavolejte servisì sluûbu. Je ucp o sìto v hadici p Ìvodu vody. Uzav ete vodovodì kohout; odöroubujte hadici p Ìvodu vody a sìto d kladï vyëistïte. Spot ebië vypïte; myëku opït zapïte a spusùte mycì program. Pokud z stae v straha trvale, zavolejte servisì sluûbu. Kotrolka programu INTENZIVNÕ MYTÕ 70 velmi rychle blik Jsou ucpaè filtry. VyËistÏte filtry (viz kapitolu Oöet ov Ì a drûba). Spot ebië vypïte; myëku opït zapïte a spusùte mycì program. Pokud z stae v straha trvale, zavolejte servisì sluûbu. Kotrolka RYCHL PROGRAM velmi rychle blik Spot ebië eodëerp v vodu. 55 Hadice odtoku vody je p ehut. Vyrovejte hadici (viz vod pro p ipojeì myëky a odpad). Spot ebië vypïte; myëku opït zapïte a spusùte mycì program. Pokud z stae v straha trvale, zavolejte servisì sluûbu. Odtok mycìho d ezu je ucp. VyËistÏte odtok mycìho d ezu. Spot ebië vypïte; myëku opït zapïte a spusùte mycì program. Pokud z stae v straha trvale, zavolejte servisì sluûbu. ProdlouûeÌ odtokovè hadice eì spr vï provedeo. Opravte provedeì p esï podle vodu v odstavci "P ipojeì odtokovè hadice vody". Spot ebië vypïte; myëku opït zapïte a spusùte mycì program. Pokud z stae v straha trvale, zavolejte servisì sluûbu. Odpadov p Ìpojka ve stïï eì odvzduöïa. V tomto p ÌpadÏ se poraôte s odborìkem. Kotrolky BIO-PROGRAM BIO 50 ebo NORM LNÕ PROGRAM 65 velmi rychle blikajì Spot ebië vypïte; spot ebië opït zapïte a spusùte libovol mycì program. Pokud z st v v straha trvale, povolejte servisì sluûbu a uveôte jì druh poruchy. KromÏ toho: MyËka se euvede do provozu Dve e myëky ejsou tïsï uzav ey. Z strëka eì dokoale zasuuta do z suvky. V z suvce eì apïtì (v tom p ÌpadÏ zkotrolujte pojistky ebo jistië). äpat v sledek mytì Koöe a dobì jsou p Ìliö hustï aplïy dobìm. N dobì eì spr vï uspo d o. Ost ikovacì ramea se emohou volï ot Ëet. Otvory v ost ikovacìch rameech jsou ucp y. Pr chozì levka pro vodu uprost ed horìho koöe je zakryta dobìm. 13

14 Koec odtokovè hadice je poo e do vody (v mycìm d ezu). SÌta jsou ucp a. SÌta ejsou spr vï asazea. D vka mycìho prost edku ebyla dostateë ebo mycì prost edek ebyl vhod. Byl pouûit star mycì prost edek ebo v mycìm prost edku byly hrudky. UzavÌracÌ vìëko z sobìku speci lì soli eì spr vï uzav eo. Byl zvole p Ìliö öetr program. Na dobì jsou z etelè v peitè skvry ebo bïlav povlak V z sobìku speci lì soli chybì regeeraëì s l. NastaveÌ zmïkëovacìho za ÌzeÌ eodpovìd stupi tvrdosti pouûitè vody. Z sobìk pro leöticì oplachovacì prost edek je pr zd ebo jsou d vky prost edku p Ìliö ÌzkÈ. Na dobì z st vajì skvry k vy, Ëaje ebo tyëiky a rty D vkov Ì mycìho prost edku je astaveo p Ìliö ÌzkÈ. MycÌ prost edek je star ebo eodpovìd jeho kvalita. VÏtöÌ hluëost bïhem provozu myëky N dobì a sebe avz jem ar ûì. Ost ikovacì ramea ar ûejì a vyëìvajìcì dobì. Jestliûe eì moûo poruchu fukce po zkotrolov Ì tïchto zdroj z vad odstrait, povolejte servisì sluûbu a sezamte ji s druhem poruchy, ozaëeìm modelu (Mod.), ËÌslem v robku (Prod. No.) a v robìm ËÌslem (Ser. No.). Tyto daje zjistìte a typovèm ötìtku automatickè myëky dobì (viz obr zek). BezpeËostÌ za ÌzeÌ a ochrau proti p eplaveì Automatick myëka je vybavea dvïma p Ìdav mi za ÌzeÌmi a ochrau proti p eplaveì vody, jeû majì sledujìcì vlastosti: 1. Na p ÌvodÌ hadici vody (viz odstavec p ipojeì vody): toto za ÌzeÌ zapì p i vöech poökozeìch hadice pro p Ìvod vody a blokuje p Ìtok vody. Za ÌzeÌ je v Ëiosti i p i vyputè myëce. 2. Na dï automatickè myëky: toto za ÌzeÌ zapì p i vöech ztr t ch vody uvit stroje a je v Ëiosti pouze p i fugujìcì myëce. Je-li uto myëku opravit, zavolejte servisì sluûbu. N dobì eì zcela suchè N dobì z stalo po umytì v myëce p Ìliö dlouho. Dve e myëky dob e etïsì MyËka dobì eì dokoale ustavea do vodorovè polohy, p ÌpadÏ eì spr vï vestavïa. 14

15 VESTAVBA MY»KY DO KUCHY SK LINKY V kleek pro vestavbu myëky m mìt rozmïry, uvedeè a obr zku. V kleek pro vestavbu eì uto vybavit vïtracìmi otvory, postaëuje otvor pro pr chod kabelu a hadic pro p Ìvod a odtok vody. Mot û ËelÌ desky Dve e myëky je moûo zakr t d evïou dekorativì deskou s sledujìcìmi rozmïry: äì ka 446 mm V öka max. 714 mm Tlouöùka max. 20 mm Hmotost max. v rozmezì od 1,5 do 6 kg. V öka desky je z visl a v öce podstavce kuchyúskèho bytku. NivelaËÌ oûiëky myëky dovolujì zmïit v öku spot ebiëe o 6 cm. NoûiËky zaöroubujte, p ÌpadÏ vyöroubujte, aû dos hete poûadovaè v öky. Mezi horì straou myëky a spodì straou desky stolu poechte vzd leost 2 mm. Vestavba myëky do kuchyúskè liky P i jakèkoliv pr ci a automatickè myëce musì b t vytaûea z strëka ze z suvky, p ÌpadÏ musì b t p eruöe p Ìvod k elektrickè istalaci. P i zasuov Ì myëky do v kleku dejte pozor a to, aby se hadice a sìùovè kabely ezalomily. D leûitè upozorïì! Maxim lì v öka desky se esmì p ekroëit, eboù v tom p ÌpadÏ eì moûo plï otevìrat dve e spot ebiëe (ËelÌ deska ar ûì a podstavec spot ebiëe).»elì desku je uto opat it drûadlem, eboù muölov rukojeù myëky je deskou zakryta. Provrtejte ËelÌ desku vrt kem 2 x 12 mm, otvory vrtejte a mìstech podle uvedeèho rozmïrovèho Ërtku. Na desku upevïte Ëty mi örouby 3,5 x 16 p ÌË osië. Je-li ËelÌ deska opat ea z estetick ch d vod faleöou z suvkou (je umìstïa a desce ebo Ë st tvo Ì deska samot ), majì se amotovat pomocì 4 öroub 3,5 x 16 mm dva helìky (viz obr zek). P ipevïte ËelÌ desku zavedeìm dvou kolìk do podèl ch otvor dve Ì. ZvedÏte desku aû a doraz k ovl dacìmu paelu: jestliûe byly amotov y dva helìky, zapadou automaticky do urëe ch otvor ve dve Ìch myëky. 15

16 Po dosaûeì optim lì polohy otev ete dve e myëky, a upevïte desku s pouûitìm dvou dlouh ch öroub 4 x 40 mm. P izp sobeì podstavce K tomu, aby bylo moûo dve e plï otevìrat, je t eba p i r z ch v ök ch a hloubk ch podstavc vy Ìzout v rozsahu myëky dobì z kryt podstavce kuchyúskè liky. UpevÏÌ myëky a desku stolu UpevÏte myëku a desku stolu kuchyúskè liky s pouûitìm dvou öroub 3,5 x 16 mm (viz obr zek - bod A). RozmÏry pro vy ÌzutÌ z krytu podstavce kuchyúskè liky je moûo zìskat pomocì v öky podstavce (a) a hloubky podstavce (b) (viz tabulku). D leûitè upozorïì: myëku je uto zajistit proti ebezpeëì p eklopeì. K tomuto Ëelu se musì zakrytì d ezu, p ÌpadÏ deska stolu upevit a stïu ebo a sousedìcì kusy bytku. P i upevúov Ì myëky a bytkovè kusy eì dovoleo provrt vat boëì stïy spot ebiëe, aby se tak zabr ilo poökozeì souë stì, jeû se ach zejì mezi vit Ì drûì myëky a boëìmi stïami. V öka podstavce (a)* RozloûeÌ hmotosti a dve e myëky Dve e myëky jsou vyv ûey, takûe z staou st t v jakèkoliv otev eè poloze. Po istalov Ì ËelÌ desky bude p ÌpadÏ utè provèst vyrov Ì vzhledem k jiè hmotosti. K tomu se pouûijì dva p edì örouby. Otev ete dve e myëky, odstraúte krytky a örouby zaöroubujte, p ÌpadÏ vyöroubujte. TÌmto zp sobem je moûo tah vyrov vacìch pruûi dve Ì zvyöovat, p ÌpadÏ siûovat. Po vyrov Ì opït asaôte a örouby krytky. Hloubka podstavce (b)* (*) RozmÏry v mm miim lï 450 mm Pozor: Hmotost ËelÌ desky esmì v û dèm p ÌpadÏ p ekroëit 6 kg, jiak eì moûo dve e vyv ûit. v ez v z krytu podstavce kuchyúskè liky Vyrov Ì do vodorovè polohy P esvïdëte se, zda se dve e hladce zavìrajì, eì-li tomu tak, vyrovejte myëku do dokoale vodorovè polohy vyöroubov Ìm, p ÌpadÏ zaöroubov Ìm dvou p edìch oûiëek. 16

17 Z RUKA, SERVIS A N HRADNÕ DÕLY P eëtïte si teto vod k obsluze a dodrûujte v Ïm uvedeè rady a pokyy. V moha p Ìpadech si budete moci vyjasit jakèkoli pochybosti sami a tudìû vyhout se zbyteë m vol Ìm do servisu. P edchozì Ë sti azvaè " drûba" a "OdstraÚov Ì poruch" obsahujì doporuëeì, co by se mïlo zkotrolovat d Ìve, eû zavol te servisìho techika. Jestliûe po tïchto kotrol ch z vada st le existuje, zavolejte vaöe ejbliûöì autorizovaè servisì st edisko Zaussi. UjistÏte se, ûe m ûete sdïlit model, ËÌslo v robku (Prod. No.) a seriovè ËÌslo (Serial. Nr.) spot ebiëe. Tyto iformace alezete a datovèm ötìtku p Ìstroje. Origi lì hradì dìly lze koupit od autorizova ch st edisek servisu Zaussi. V jimky - tato z ruka se evztahuje a: - poökozeì ebo poûadavky vziklè v d sledku p epravy, espr vèho pouûitì ebo edbalosti, v mïy û rovek a sìmatel ch Ë stì ze skla ebo plastick ch hmot - klady spojeè s poûadavky a odstraïì z vad spot ebiëe, kter je espr vï istalov - spot ebiëe, kterè jsou pouûìv y v komerëìm prost edì vëetï proajìma ch - zemï EvropskÈho spoleëestvì. Lze pouûìt stadardì z ruku, ale zajiötïì, ûe spot ebië splúuje ormy platè v p ÌsluöÈ zemi, kam byl spot ebië doprave, je a zodpovïdosti a a klady vlastìka. M ûe b t vyûadov doklad o koupi. PodmÌky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 12 mïsìc od data zakoupeì tohoto spot ebiëe Zaussi se teto spot ebië ebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadè pouze z d vodu vadèho zpracov Ì ebo vadèho materi lu, provedeme podle aöeho uv ûeì buô opravu ebo v mïu tèhoû bez placeì za pr ci, materi l ebo p epravu za p edpokladu, ûe: - spot ebië byl spr vï istalov a pouûìv pouze a apïtì uvedeè a ötìtku jmeovit ch hodot - spot ebië byl pouûìv pouze pro orm lì dom cì Ëely a v souladu s pokyy v robce pro provoz a drûbu - a spot ebiëi eprov dïla servis, drûbu ai opravu ji eû mi autorizova osoba - vöechy servisì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Zaussi ebo jìm autorizovaè st edisko - kaûd vymïï spot ebië ebo vymïï vad souë st se staou aöìm vlastictvìm - tato z ruka platì vedle vaöich z ko ch ebo jiak pr vï podloûe ch pr v Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Ser. No.)... BezpeËost P eëtïte si teto vod a varov upozorïì a zaë tku tohoto vodu. V robce ezodpovìd za vady zp sobeè espr vï pouûìva m v robkem ebo v robkem pouûìva m pro jiè Ëely eû jsou Ëely specifikovaè v tomto vodu. V p ÌpadÏ problèmu 17

18

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

MyËka n dobì. N VOD K POUéITÕ ESI 652

MyËka n dobì. N VOD K POUéITÕ ESI 652 MyËka n dobì N VOD K POUéITÕ ESI 652 Obsah Pro uûivatele D leûitè pokyny 3 Popis myëky n dobì 4 Ovl dacì panel 4 P ed uvedenìm do provozu 5 Za ÌzenÌ na zmïkëov nì vody 5 LeöticÌ prost edek 7 PouûitÌ myëky

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

TAC. Zařízení pro ahování da z digiálních achografů a čipových kare řidičů. Uživaelká příručka

TAC. Zařízení pro ahování da z digiálních achografů a čipových kare řidičů. Uživaelká příručka TAC Zařízení pro ahování da z digiálních achografů a čipových kare řidičů Uživaelká příručka Telefonická pomoc: +20 777 62 970 E-mail: halesro@hale.cz Verze dokuetu: 2.0 číslo dokuetu 6939-173 straa 1

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 ChladniËka na vìno N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 D leûitè pokyny pro zachov nì bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky na vìno se moûn odliöujì od funkcì vaöeho spot ebiëe, kter dosud pouûìv

Více

FAVORIT SILENCE. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT

FAVORIT SILENCE. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT FAVORIT SILENCE Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Pozn mky V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku! ProËtÏte si peëlivï tuto informaci pro uûivatele. Dbejte p edevöìm bezpeënostnìch

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31

ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31 ChladniËka kombinovan s mrazniëkou N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31 V STRAHY A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, aby byl tento n vod k pouûitì dob e uschov n ve spojitosti s p Ìsluön m spot ebiëem.

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

OdsavaË par ZHP 637 ZHP 631 ZHP 615 ZHP 613

OdsavaË par ZHP 637 ZHP 631 ZHP 615 ZHP 613 Tento spot ebië odpovìd evropsk m smïrnicìm pro nìzkè napïtì 73/23/EWG k elektrickè bezpeënosti, evropsk m smïrnicìm 89/336/EWG pro elektromagnetickou kompatibilitu a smïrnicìm 93/68/EWG pro oznaëenì CE.

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

KO_FAVORIT i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT

KO_FAVORIT i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT KO_FAVORIT 40860 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Pozn mky V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku! proëtïte si peëlivï tuto informaci pro uûivatele. Dbejte p edevöìm bezpeënostnìch

Více

Informace pro uûivatele

Informace pro uûivatele MyËka n dobì Informace pro uûivatele ESI 6150 ANC 822 960 873-00 - 0703 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku ProËtÏte si peëlivï tento n vod k pouûitì. Dbejte p edevöìm bezpeënostnìch pokyn uveden ch na prvnìch

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

2. část: Základy matematického programování, dopravní úloha. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

2. část: Základy matematického programování, dopravní úloha. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 2. část: Základy matematického programováí, dopraví úloha. 1 Úvodí pomy Metody a podporu rozhodováí lze obecě dělit a: Eaktí metody metody zaručuící alezeí optimálí řešeí, apř. Littlův algortimus, Hakimiho

Více

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VÌce Ëelov vysavaë pro mokrè i suchè vys v nì N vod k pouûitì 822 949 252-0503 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2 31 A = motorov hlava B = otoën spìnaë C = kolèbkov p

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 Těsnění spár Sikaflex - 11 FC Druh Trvale elastická 1-komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi s urychleným tuhnutím. Použití Elastické lepení:

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Kompresor pro Airbrush BAK25

Kompresor pro Airbrush BAK25 Verze 1.1 Kompresor pro Airbrush BAK25 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 146 88 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis přístroje 6 Uvedení

Více

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN Vážený zákazníku, NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN dovolujeme si obrátit se na Vás, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých informací týkajících se servisu a údržby dřevěných

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO FILLY-HW 3 / 4-1 1 / 4 Uschovejte pro budoucí použití Účel použití : Ochranný filtr

Více

Dveře/uzavírací systémy

Dveře/uzavírací systémy Komfortní rukojeť Rittal Rukojeť díky sklopení nepotřebuje žádný prostor pro otáčení. Vzhledem k tomu můžete plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Povrchová úprava: vrchní nátěr

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet ISS.50 X provedení kolektoru: H horizontální provedení kolektoru V vertikální provedení

Více

Návod pro vestavbu a údržbu GRAF Univerzální Filtr 3 externí a interní

Návod pro vestavbu a údržbu GRAF Univerzální Filtr 3 externí a interní Návod pro vestavbu a údržbu GRAF Univerzální Filtr 3 externí a interní Body popsané v tomto návodu se musí bezpodmínečně zohledňovat. Při nezohlednění, zanikají veškeré nároky na reklamaci. Pro všechna

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

W H I R L P O O L M Y Č K Y N Á D O B Í

W H I R L P O O L M Y Č K Y N Á D O B Í W H I R L P O O L M Y Č K Y N Á D O B Í MYČKY NÁDOBÍ MYČKY OBLÍBENÉ EVROPANY! Myčky Whirlpool stále vítězí v evropských nezávislých testech, 33x byly NEJLEPŠÍ.* Funkce myček nádobí *Celkový počet ocenění

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Montáž. Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje. Cílová skupina a kvalifikace. Použití. Příprava přívodu vody. Vysvětlení symbolů

Montáž. Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje. Cílová skupina a kvalifikace. Použití. Příprava přívodu vody. Vysvětlení symbolů Bezpečnost Montáž DE B0-00&BDC 0-00 Cílová skupina a kvalifikace Montáž produktu Geberit může provádět pouze vyškolený sanitární instalatér za dodržení montážního návodu a bezpečnostních ustanovení. Použití

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR Obj. č.: 56 00 00 Odpařovací chladič vzduchu Convair je vaše mobilní klimatizační zařízení pro domácnost a kancelář. Vedle své vysoké výkonnosti

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

Návod k použití a montáži S-414-01

Návod k použití a montáži S-414-01 Návod k použití a montáži ET 510501E S-414-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Náš vysoce hodnotný výrobek vyžaduje pro dlouhý transport až k Vám

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Dělicí a hrubovací kotouče reca. www.reca.cz

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Dělicí a hrubovací kotouče reca. www.reca.cz RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Dělicí a hrubovací kotouče reca www.reca.cz Straa 3: Straa 4/5: Straa 6/7: Straa 8/9: Pfiehled aplikací Pfiehled v koosti Dûlicí kotouã ultra S tímto kotouãem jste vítûzem Vy Dûlicí

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X

Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X Odpov dný výrobce MAKITA CORPORATION Anjo, Aichi Japan Autorizovaný zástupce v Evrop MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive,

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC - 0 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

PRAČKY VZDUCHU POLENA Návod k používání, obsluze a údržbě

PRAČKY VZDUCHU POLENA Návod k používání, obsluze a údržbě Vzduchotechnika z plastů PRAČKY VZDUCHU POLENA Návod k používání, obsluze a údržbě Platnost od 1.1.2007 OBSAH: Dodávka a montáž: 1. Po dodání.2 2. Při montáži...2 3. Před uvedením do provozu..2 4. Provozní

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10)

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10) 5. Dobíjení baterie pĝi poruše chladícího systému. Doba nabíjení takové baterie je delší než obvykle. Udržovací dobíjení Ponecháte-li aku þlánek v nabíjeþce, pĝepne se nabíjeþka do režimu udržovacího dobíjení,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE A JEHO FUNKCE 3 2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE 5 4. INSTALACE

Více

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75.

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75. Návod k použití Vestavné odsavače par STD6., STD6, BT06.6, BT08.6, BT09., BT09., BT, BT., BT., BT6, CAN5., CAN54, CAN75, CAN75. OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ESF6241-W http://cs.yourpdfguides.com/dref/607857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ESF6241-W http://cs.yourpdfguides.com/dref/607857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX ESF6241-W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX ESF6241-W

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1070 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Brett. Ґ Bandraster VLASTNOSTI. Ґ Z hlin ku nebo oceli Ґ Vysok rozmћrov stabilita podhledu. PODHLED BRETT JE K DOSTзNк VE 4 VERZкCH.

Brett. Ґ Bandraster VLASTNOSTI. Ґ Z hlin ku nebo oceli Ґ Vysok rozmћrov stabilita podhledu. PODHLED BRETT JE K DOSTзNк VE 4 VERZкCH. Bandraster Ыada Bandraster tvoюen kazetami rуznщch dћlek a д Юek um stхovanщch na nosnћ profily Bandraster, umoмлuje Юeдen funk n ch problћmу spojenщch s architektonickщmi potюebami budov a zajiдtфuje

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656028

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656028 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000 Obj.č. 571010,571011, 571012 Návod k použití Rozbalování Jestliže při rozbalování zjistíte, že je výrobek poškozený, ihned kontaktujte dodavatele. Kde se

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

ď ý Ň ř é Ě Í É é ě ž Ť Ý Ě č Ú ž éč č Ú č ť ž ý ů ě ř č ď Š č ů é č ý ž ý ý č řů ěř é č Š Í Í Č č Ú č ě é ě Č Ú č Í č č Í é č ě é ú ň Í ž ý ř é ú ž ňý čč é Í ě Č é ěž é ý č Ú ň č č Í ú ž Í ů ě ž Í ÚŽ

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

MICROMAT KB9810E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7014 10-A-110205-01

MICROMAT KB9810E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7014 10-A-110205-01 MICROMAT KB9810E Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7014 10-A-110205-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace pro uûivatele

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KAPOTOVÉ PRŮCHOZÍ MYČKY MODELY: AD 90 AD 120 AD 120B AD 120C AD 120HY 1 Instalace myčky s odpadovým čerpadlem Obr. 1 E - Elektrický přívod A - Přívod

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČKY NA PAPÍR

NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČKY NA PAPÍR NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČKY NA PAPÍR a Záruční list IDEAL 4705 1 Děkujeme, že jste si vybrali stroj firmy IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte

Více