Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí."

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou

2 Obsah: 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Ţivotospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu MŚ Řízení MŠ Personální podmínky Spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Cílem výchovy a vzdělávání je, aby dítě mělo návyky a dovednosti které mu umoţní: Prostředky k dosaţení cílů vzdělávání: Vzdělávací obsah Evaluační činnost Přílohy / dotazníky/ 2

3 1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou- Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace Adresa: J. Hory 31, Jablonec nad Nisou IČO: Bankovní spojení: /0100 IZO MŠ: IZO ŠJ: Kapacita školy: 105 Kapacita jídelny:120 Počet tříd: 4 Zřizovatel: Město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, , Jablonec nad Nisou, tel.: Ředitel: Dufková Eva Telefony: ředitelka vedoucí školní jídelny zelená třída žlutá třída červená třída modrá třída: Webové stránky: Provozní doba: 6:30 16:30 hod. Počet pedagogických pracovníků: 8 Počet nepedagogických pracovníků: 5 ŠVP: byl zpracován podle RVP PV Č.j / Zpracovatelé ŠVP: celý kolektiv mateřské školy Projednán: na provozní poradě Účinnost: / Č.j. 74/1/2010 3

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola Mšeňáček má kapacitu 105 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 tříd podle základních barev / červená, modrá, zelená, žlutá/. Tři třídy jsou heterogenní a jedna třída homogenní /předškoláků/. Mateřská škola je jednopatrová, pavilónová. Pavilony jsou spojeny chodbou s hospodářským zázemím. Zde se nachází školní kuchyně, ředitelna, šatna provozního personálu, pracovna vedoucí školní jídelny, sklady, místnost pro výuku kroužků, keramická dílna a prádelna. V jednotlivých pavilonech jsou 2 třídy. Každou třídu tvoří jídelna, herna, ložnice. Ke každé třídě náleží šatna, umývárna, toalety, kuchyňka na výdej jídla a kabinet. Škola leží uprostřed sídliště v lokalitě Jablonec nad Nisou - Mšeno, z jedné strany obklopená přehradou. Je spojena s velkou, dobře vybavenou zahradou, umožňující dětem trávit spokojeně a aktivně pobyt venku. Dobrá poloha školy zaručuje dětem sepjetí s přírodou, blízkost lesa a vodního zdroje umožňuje dětem pozorovat přírodu během celého roku. Škola je dopravně dostupná z celého města, autobusová zastávka je vzdálena 2 min. pěšky. Budova školy je po částečné rekonstrukci / výměna oken/. V brzké době ji čeká zateplení.v jednom pavilonu je vyměněno ústřední topení.vnitřní vybavení nábytkem je také nové. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 120 jídel. Ve školní jídelně se vaří pouze pro děti a zaměstnance, kteří navštěvují a pracují v mateřské škole. 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky Prostory třídy i školy jsou dostatečně velké. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí zčásti. Pohybové činnosti jsou omezené, jelikož nemáme tělocvičnu. Tento nedostatek se snažíme vyvážit pobytem venku a možností navštěvovat městskou halu. Do budoucna bychom chtěli ve spolupráci se základní školou navštěvovat jejich tělocvičnu. Nábytek odpovídá počtu dětí a antropometrickým požadavkům. Umyvadla, toalety i lůžka vyhovují potřebám dětí a odpovídají příslušným bezpečnostním a hygienickým předpisům. Tělocvičné nářadí odpovídá počtu dětí a je bezpečné. Vybavení hračkami a 4

5 pomůckami je více než dostačující a zpravidla jsou hračky i pomůcky umístěny tak, aby je děti mohly volně používat. Pro používání hraček a pomůcek jsou stanovena pravidla. Prostředí školy je vkusně upraveno, děti se svými výrobky podílejí na výzdobě celé školy. Prostory zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem pohybové a relaxační aktivity. Vybavení školní zahrady je bezpečné. Zahrada je po částečné rekonstrukci a je postupně doplňována dalším vybavením. Záměry: - stálé doplňování hračkami a sportovními pomůckami pro pobyt na zahradě / kladiny/. - postupně chceme v části zahrady udělat stavby z vrbového proutí / domeček, tunel/ 3.2. Ţivotospráva Skladba jídelníčku zaručuje zdravou, plnohodnotnou a vyváženou stravu. Přísun tekutin je dostatečný, děti mají stále možnost se napít a průběžně jsou k pití pobízeny. Děti se obsluhují samy a na základě pravidel si berou na talíř to co jim chutná. Denní řád umožňuje přizpůsobovat organizaci činností konkrétním potřebám a aktuálním neplánovaným situacím. Rodiče mohou děti přivádět podle svých možností dle dohody s pedagogy. Děti jsou denně venku, kde pobývají dostatečně dlouho. Každé dítě má možnost odpočívat podle svých potřeb. Děti nejsou nuceny ke spánku na lůžkách a jsou jim nabízeny klidové aktivity. Pro děti je chování pedagogů vzorem zdravého životního stylu Psychosociální podmínky Dbáme na to, aby atmosféra ve škole byla vlídná, klidná a vstřícná. Novým dětem poskytujeme možnost postupně přivykat neznámému prostředí a přizpůsobovat se novým situacím. Každé dítě přijímáme takové, jaké je. Jako individualitu. Snažíme se jednat citlivě, přirozeně, klidně a pohodově. Snažíme se, aby děti měly možnost svou činnost dokončit. Děti neznevýhodňujeme ani jim neposkytujeme výhody. Máme vytvořena pravidla, která umožňují bezproblémové soužití. Snažíme se dětem naslouchat a rozumět jim. Komunikujeme s nimi otevřeně a vstřícně. Zbytečně děti neorganizujeme, pracujeme s nimi formou nabídky 5

6 činností, děti si mohou volit. Připravujeme dětem pestrou nabídku činností. Postupujeme tak, aby každé dítě mohlo být úspěšné. Nabízíme dětem témata jim blízká, zajímavá, ze života. Vedeme děti k prožitkům, přiměřeně oceňujeme jejich snahy a dostatečně chválíme. Vedeme děti k ohleduplnosti, toleranci a pomoci jednoho druhému. Bráníme vzniku jakéhokoli násilí mezi dětmi Organizace chodu MŚ Snažíme se zachovávat vyvážený poměr spontánních a řízených činností v denním programu. Děti mohu hru dokončit nebo ji přerušit a zase se k ní vrátit. V programu se střídají činnosti klidové a aktivní. Organizace činností podporuje děti k vlastní aktivitě, děti mohou pracovat svým tempem. Dle charakteru činnosti jsou organizovány jako individuální, skupinové i frontální. Činnosti jsou nabízeny v různé úrovni náročnosti. Prostředí pro plánované činnosti je připravováno včas. Na činnosti, které vyžadují pozornost mají děti potřebný klid. Záměry: - postupné začleňování více center aktivit 3.5. Řízení MŠ Organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesních odlišností, na vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Ředitelka vytváří prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílí na dění v mateřské škole. Tvorba ŠVP PV je výsledkem celého týmu mateřské školy a vychází z podrobné analýzy a evaluačních nástrojů. Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pro pedagogy jsou v režimu školy zařazeny operativní porady zpravidla jednou týdně, pro provozní zaměstnance podle potřeb školy. Pedagogické a provozní porady jsou jednou za tři měsíce integrované za účelem podpory týmové práce a řešení problémů za účasti všech pracovnic. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. Jednou za měsíc probíhá sebehodnocení učitelek. Na spolupráci s rodiči se opět podílí všechny zaměstnankyně větší či menší měrou. 6

7 Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základními školami v okolí, s SPC, ekologickými centry, TJ Bižu a dalšími subjekty. Záměry: - zavedení hodnotícího pohovoru 1x za půl roku / vedení x zaměstnanci / - vést všechny zaměstnance k uvědomění si myšlenky, ţe o tom jak se bude dítě v mateřské škole cítit, rozhodují vztahy všech, kteří se na jeho vzdělávání podílejí - zapojit do dalšího vzdělávání i provozní personál /dle finančních moţností/ 3.6. Personální podmínky Pedagogové mají odpovídající vzdělání respektují odborné zásady a pravidla profesionální etiky. Aktivně se vzdělávají. Pedagogický sbor je pracovním týmem, který je stmelený. Pedagogové mají zájem o svůj další odborný růst a soustavně se dále vzdělávají / viz tabulka vzdělávání /. Specializované služby jako je logopedie je zajišťována příslušnými odborníky. / logoped, psycholog, atd./ Rozpis služeb pedagogů je takový, aby dětem byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče. Profesní růst všech zaměstnanců je podporován. Všichni zaměstnanci školy dětem vytváří takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování, norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, učíme pracovat samostatně i ve skupině, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Denní reţim je pružný a umožňuje reagovat na aktuálně vzešlé situace tak, aby vytvářel pohodu a radost z pobytu ve škole. Během denního režimu se snažíme o naplňování cílů našeho programu prostřednictvím obsahově i tématicky zajímavých činností v souladu s cíli RVP PV. Spontánní hry jsou střídány řízenou činností, ale i relaxačními prvky (poslech relaxační hudby, příběhu). Činnosti, které lze provádět venku, přenášíme příležitostně na zahradu (tvoření z přírodnin, malování apod.). Pohybové aktivity jsou zařazovány co nejčastěji při všech 7

8 činnostech dětí. Děti se scházejí ráno od 6:30 do 8:45. Po domluvě lze přivést dítě v jiném čase. 6:30 9:15 ranní úkol, spontánní hra dle výběru dětí, individuální činnosti s dětmi, ranní kruh (čas na vzájemné sdílení, ranní cvičení), dopolední svačina 9: pobyt venku 11:45 12:30 oběd, odchody dětí po obědě 12:30 14:00 odpočinek mladší děti 12:30 13:30 odpočinek starší děti / odpočinek mladší děti/ 13:30 14:00 příprava na školu starší děti 14:00 14:30 odpolední svačina 14:30 16:30 odpolední zájmové činnosti (spontánní, námětové hry; pobyt na zahradě) V době od 12:30 do 13:30 probíhají zájmové kroužky pro starší děti. Krouţky V týdenním režimu jsou naše činnosti doplněny kroužkem hry na zobcovou flétnu keramiky, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, mluvení a angličtiny, kde se děti formou her, písniček a říkadel seznamují s cizím jazykem. Účast na těchto aktivitách je dobrovolná, ale děti je třeba na začátku školního roku přihlásit. Ostatní děti se v té době účastní běžného režimu školy. Doplňkové aktivity Vzhledem k filozofii naší školy se snažíme v co největší míře dětem umožnit pobyt v přírodě. Proto pořádáme četné výpravy do blízké i vzdálenější přírody, exkurze do center ekologické výchovy (Divizna, Střevlik), navštěvujeme výstavy a muzea, snažíme se zajistit i další exkurze tématicky vázané k danému programu. Pokud je dost zájemců, uspořádáme i školu v přírodě. Do činností školy je třeba zahrnout i společné mimoškolní akce ( Pouštění draků, Stopovaná, čarodějnice, Den otců, velikonoční a vánoční dílny, rafty, apod.), při níž je velmi úzká spolupráce s rodiči. Doplňkové aktivity, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok, jsou organizovány v odpoledních hodinách, a to společně s rodiči. V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb. 8

9 3.7. Spoluúčast rodičů Usilujeme o vytváření partnerských vztahů mezi rodiči a školou. Snažíme se získat důvěru rodičů. Nabízíme rodičům možnost podílet se na dění v mateřské škole. Pravidelně a dostatečně informujeme rodiče o všem, co se v MŠ děje. Informujeme rodiče o prospívání a rozvoji jejich dítěte. Chráníme soukromí rodiny. Rady a doporučení poskytujeme pouze, pokud rodiče projeví zájem Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami V mateřské škole se snažíme maximálně vyhovět dětem se speciálními vzdělávacími potřebami / cizinci /, jejich potřebám i možnostem, vytvořit jim optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci jim. Pedagogové se účastní multikulturní výchovy, v knihovně mateřské školy je k tomuto tématu literatura. U dětí projevujících mimořádné nadání se snažíme doplnit individuální vzdělávací program o nabídku dalších aktivit podle zájmu a mimořádných schopností těchto dětí. 4. Organizace vzdělávání Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a kriterií školy pro přijímání dětí do mateřské školy. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla od tří let věku. Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku. Dalším kritériem je trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou a sourozenec v době zápisu se v mateřské škole vzdělávající. Zařazení dítěte probíhá formou zápisu zpravidla v dubnu předcházejícího školního roku. Termín zápisu vyhlásí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O termínu zápisu bývá veřejnost informována prostřednictvím plakátů, webu, místních novin. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb (spisový rád) podle kapacity školy a o svém rozhodnutí písemně informuje zákonné zástupce. Mateřská škola Mšeňáček má děti zaspány do čtyř tříd. Tři třídy jsou heterogenní a jedna třída homogenní. Ve smíšených třídách jsou děti ve věku od 3 let až do 6 let a v jedné 9

10 třídě děti s odloženou školní docházkou a děti starší 6 let. V jednotlivých třídách bývá okolo 20 až 24 dětí. Děti jsou do heterogenních tříd zařazovány na základě volného místa v jednotlivé třídě a na základě požadavků rodičů, sourozence většinou nezařazujeme do stejné třídy. Do třídy předškolní jsou děti zařazeny na základě vyšetření PPP, dohody s rodiči a názoru jednotlivých pedagogů. 5. Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Snažíme se aby, všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti. Ve smíšených třídách nabízíme činnosti ve větší škále náročnosti, s ohledem na věk, ale i s ohledem na rozdílné schopnosti dětí. Cílem vzdělávání je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny dětí. Uspokojovat v rámci možností individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí a rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit / např. škola v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, společné akce dětí a rodičů, výlety, rafting./, které organizujeme v průběhu celého roku. 5.1 Cílem výchovy a vzdělávání je, aby dítě mělo návyky a dovednosti, které mu umožní: pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat a užívat jednoduchých znaků a symbolů 10

11 získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích mít elementární základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který jej obklopuje klást otázky a hledat na ně odpovědi, porozumět věcem a jevům, které kolem sebe vidí, radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo učit se spontánně i vědomě, soustředit se na činnost, dokončit práci, postupovat podle instrukcí odhadovat své síly, hodnotit své osobní pokroky i oceňovat pokroky druhých učit se s chutí všímat si dění i problémů v bezprostředním okolí řešit problémy, na které stačí, na základě bezprostřední zkušenosti, postupovat cestou pokusu a omylu, experimentovat při řešení myšlenkových i praktických problémů užívat logických postupů užívat početních představ, číselných a matematických pojmů rozlišovat řešení, která jsou funkční chápat, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli nebát se chybovat ovládat řeč, vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady domlouvat se gesty i slovy, rozlišovat některé symboly, rozumět jejich významu a funkci komunikovat bez zábran a ostychu a s ostatními dětmi i dospělými ovládat dovednosti předcházející čtení a psaní využívat informativní a komunikativní prostředky vědět, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se je naučit projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým prosadit, ale i podřídit ve skupině spolupodílet se na společných rozhodnutích / pravidla / chápat, že lidé jsou různí, tolerovat jejich odlišnosti dokázat rozpoznat své slabé a silné stránky chápat, že může o tom co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí odpovídá vážit si úsilí a práce druhých zajímat se o druhé a o dění kolem sebe spoluvytvářet pravidla společného soužití mezi vrstevníky 11

12 5.2 Prostředky k dosažení cílů vzdělávání: - snaha všech zaměstnanců o maximální spokojenost a pohodu dětí - spolupráce s rodiči, jinými MŠ, městským úřadem, psychology,ekologickými centry - účast na kulturních a společenských akcích - sebevzdělávání učitelek - prostor pro volný pohyb a relaxaci - dostatek opravdových materiálů a pomůcek pro praktickou činnost - respektování práva volby, individuální přístup k dětem - zájmové činnosti - aktivity pro rodiče a děti - vzdělávání dospělých - plánování - režim dne umožňující volbu - spolupráce s okolím a dalšími subjekty v obci 6. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je zpracován v integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Jejich rozpracování bude předmětem TVP. Současně s tím budou vstupovat do TVP doplňkové programy. Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd. Školní vzdělávací program MŠ Mšeňáček je sestaven z pěti výchovně vzdělávacích celků, integrovaných bloků. Integrované bloky jsou rozpracovány v ŠVP tak, aby umožňovaly tvůrčí rozpracování témat samotnými pedagogy v třídním vzdělávacím programu (TVP). Cíle, očekávané kompetence a činnosti byly vybírány v souladu s výchovně - vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Programem se prolíná 5 vzdělávacích oblastí (biologická, psychologická, interpersonální, socio-kulturní a environmentální) Cílem našeho vzdělávacího programu je vést děti k přijetí a užívání etických norem chování, hodnot a pravidel mezilidských vztahů, podporovat vytváření širších sociálních kontaktů a učit děti vzájemné empatii, toleranci a respektu k sobě i ostatním. 12

13 Dvanáct je měsíců v roce a každý jinou čepici nosí Roční plán dílčích integrovaných bloků. Jednotlivé bloky jsou zaměřeny na seznamování s přírodou, se změnami v přírodě, které sebou přináší změny ročních období, projevy počasí v jednotlivých ročních obdobích, seznamování s některými typickými znaky jednotlivých ročních období, seznamování s florou a faunou typickou pro naše podnebí, ale i florou a faunou exotickou. Měl by děti vést k pochopení určitých souvislostí a logického myšlení. Součástí bloku je i vedení dětí k ochraně životního prostředí a přírody. Součástí školního vzdělávacího programu v naší mateřské škole jsou i projekty, které prolínají celoroční výchovně vzdělávací činnosti. V ZÁŘÍ SE SEJDEME POD JABLONÍ Charakteristika: Motivací tohoto bloku jsou: zážitky z prázdnin; shledání dětí, které spolu chodili do mateřské školy již před prázdninami; seznamování s novými dětmi. Dále seznamování s režimem a pravidly školy; posilování a upevňování těchto pravidel a základních hygienických návyků. Vzdělávací nabídka jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činností seznamujících děti s věcmi, které je obklopují e jejich praktickým používáním zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) smyslové a psychomotorické hry společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace/ vyprávění zážitků, příběhů/ 13

14 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních pohádek a příběhů spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání hry na téma rodiny běžné verbální a neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým aktivity podporující sbližování dětí hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina, mateřská škola aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě praktické užívání hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává Snažíme se, aby dítě získalo na konci Integrovaného bloku tyto kompetence: zachovávat správné držení těla zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, obouvat apod.) ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a matriálem, zacházet s grafickým 14

15 a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě) zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, běžnými pracovními pomůckami domluvit se slovy i gesty, improvizovat porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat děj ve správných větách) učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. prožívat radost ze zvládnutého a poznaného respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti navazovat kontakty s dospělými, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit, rozloučit se, poprosit poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se zachovat adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 15

16 spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi AKCE S RODIČI Třídní schůzky Společná stopovaná Valná hromada Klubu rodičů AKTIVITY MŠ Plavecký výcvik Ukázka výcviku psů na školní zahradě. V ŘÍJNU DÉŠŤ STÉKÁ PO STŘEŠE LISTOPAD STROMŮM SVLÉKÁ ŠATY Charakteristika: Motivací je pozorování změn v přírodě, spojených s nastupujícím podzimem, proměny počasí v přírodě. Rozmanitost počasí, rozmanitost lidí - každý jsme jiný, jedinečný. Pozorování volně žijících živočichů. Práce na zahradě. Zaměstnání, práce - jak pomáhat ostatním (rodičům, kamarádům ) Vzdělávací nabídka hudební a hudebně pohybové hry a činnosti lokomoční pohybové činnosti / chůze, běh skoky a poskoky, lezení/ nelokomoční pohybové činnosti / změna poloh a pohybů těla na místě/ a jiné činnosti / základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod./ zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) 16

17 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen artikulační, řečové sluchové a rytmické hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a výlety do okolí ( do přírody ) činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě kooperativní činnosti ve dvojicích, společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, konstruktivní a výtvarné projekty) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objevů, vycházky do okolí, výlety přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledovaní rozmanitostí a změn v přírodě (podnebí, počasí, ovzduší, roční období) praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání,,manipulace s různými matriály a surovinami) Snažíme se, aby dítě získalo na konci Integrovaného bloku tyto kompetence: koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 17

18 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a matriálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci poznat některá písmena a číslice, popř. slova poznat napsané své jméno sledovat očima zleva doprava projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhadovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) rozhodovat o svých činnostech těšit se z hezkých a příjemných zážitků zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizaci apod.) uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor) přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou spolupracovat s ostatními dodržovat dohodnutá pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 18

19 vnímat, co si druhý přeje nebo potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair všímat si změn a dění v nejbližším okolí zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) AKCE S RODIČI Drakiáda Sběr tříděného odpadu Putování za světlem Vánoční dílna AKTIVITY MŠ Plavecký výcvik. Divadla Návštěva požární zbrojnice Návštěva knihovny Ekoprogram Divizna Liberec Ekoprogram Střevlík Oldřichov 19

20 PROSINCI SVÍTÍ HVĚZDY ZLATÉ V LEDNU SE ZEM SCHOVALA POD BÍLOU PEŘINU ÚNOR ZAVOLÁ SKŘIVÁNKA Charakteristika: Motivací tohoto bloku je společné těšení se a příprava na Vánoce. Nad adventním kalendářem a knížkami se seznamujeme s tradičními zvyky a obyčeji nejenom u nás, ale i u našich kamarádů ze zahraničí. Přivítání Mikuláše. Posloucháme a zpíváme vánoční koledy, připravujeme dárky a gratulace pro své blízké, nácvik na Vánoční besídku a vánoční prázdniny spojené se zimními radovánkami. Seznámení s vánočním příběhem. Co pro nás znamenají Vánoce. Tři králové. Co nového v pokojíčku - co jsem dostal na Vánoce. Zimní příroda, počasí v zimě, zvířátka v zimě. Oblečení, hry na sněhu, bezpečnost, zimní nemoci, poznáváme svoje tělo co všechno máme, co umíme. Listování v encyklopediích, přírodní zajímavosti a úkazy, řeky, jezera, moře, oceány na naší planetě. Pozorování přírody v našem okolí. Voda ve třech skupenstvích. Vzdělávací nabídka zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí přednes, recitace, dramatizace, zpěv hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem pamětí (mechanické a logické, obrazné a pojmové) 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný.

ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1. 9. 2012 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS

S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Adresa: Jižní 1903 Česká Lípa 47001 S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví 357 07 Školní družina při Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, příspěvkové organizaci Školní

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Odpověď ano spíše ano spíše ne ne 1 2 3 4 Koncepční záměr školy Ukazatelé kvality Má náš ŠVP vlastní myšlenku a nápad? Má jasně formulované cíle, tak, že jim rozumíme? Jsou tyto

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví

Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví Období: školní rok 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Formální kurikulum MOTTO: Řekni mi a já zapomenu, ukaž

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více