ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE"

Transkript

1 ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Sborník metodik Rady a tipy pro práci odborných zástupců veřejných institucí a neziskových organizací, jejž se věnují práci s dětmi a mládeží, mimoškolním aktivitám a prevencí sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže.

2 OBSAH OBSAH ÚVOD INSTRUKTOŘI PŘÍPRAVA PRÁCE A ORGANIZACE MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ POBYTOVÉ PROGRAMY ORGANIZACE KURZU PROGRAMY PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ENVIRONMENTÁLNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ SUPERHRDINA ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. ROČNÍK ZŠ ŠKOLA V PŘÍRODĚ S VÝUKOU PLAVÁNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POZNEJ SE KURZY PRO II. STUPEŇ ZŠ A SŠ ADAPTAČNÍ KURZ PRO 6. ROČNÍK ZŠ / 1. ROČNÍK SŠ LYŽAŘSKÝ KURZ PRO 7. ROČNÍK ZŠ / 2. ROČNÍK SŠ ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU PRO 9. ROČNÍK ZŠ / 4. ROČNÍK SŠ TURISTIKA A SPORTY V PŘÍRODĚ PRO ROČNÍKY SŠ BIBLIOGRAFIE...42 PŘÍLOHA 1 - ZÁKONY ČR A VYHLÁŠKY MŠMT

3 Obrázek 1 Pád důvěry,... 5 Obrázek 6 Tým instruktorů, škola v přírodě pro I. a II. stupeň ZŠ Obrázek 7 Velké švihadlo, adaptační kurz 6. ročníku ZŠ...25 Obrázek 8 Hry na sněhu, lyžařský kurz pro I. stupeň ZŠ...33 Obrázek 9 Nízké lanové překážky, škola v přírodě pro I. stupeň ZŠ

4 1 ÚVOD Tato metodika je určena jako ucelená příručka zejména odborným zástupcům veřejných institucí a neziskových organizací, kteří se věnují práci s mládeží, mimoškolním aktivitám a prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže. Obsah této metodiky vznikl na základě implementace sub-projektu s názvem Rozvoj a zkvalitnění volnočasových aktivit u dětí a mládeže. Projekt vznikl v rámci Fondu Partnerství Programu Švýcarsko-české spolupráce. Žadatelem projektu je nezisková organizace SANG, o.s. (Sportovní akademie nové generace, občanské sdružení), která se spojila se švýcarským partnerem, sportovním klubem SAWIN (Sport Aerobic Winterthur). Obě strany se zabývají sportem, a volnočasovými aktivitami určené pro děti a mládež více než 7 let. Během realizace se uskutečnily výměnné studijní cesty, během kterých si oba partneři předávali zkušenosti, jež získali během let své působnosti. Cílem této příručky je poskytnout ucelené pracovní postupy, které mohou být využity i během pobytů pořádané příslušnými organizacemi. Tato metodika poskytuje jak teoretické poznatky z obecného hlediska pedagogiky volného času a pedagogiky hry, tak konkrétní zkušenosti a praktické příklady z předešlých let praxe s dětmi ve volnočasovém odvětví. Praktická část je prezentována jako ucelený návod k vícedenním pobytům. Každá organizace pracující s dětmi a mládeží si ovšem vybere, co využije. Obrázek 1 Pád důvěry, adaptační kurz 6. ročníku ZŠ. Penzion Lumka, Zásada, 5

5 2 INSTRUKTOŘI Zde se budeme věnovat nám - instruktorům. Jsme důležitým bodem, kde dochází ke konfrontaci dětí a svěřenců vlivem řízené činnosti, aktivit a her bezpochyby hlavně působením ve výchovně vzdělávacím procesu. Předešlá kapitola vám pomohla při realizaci jednotlivých programů a dodala návod k realizaci jednotlivých programů v dané cílové skupině, ovšem pedagogické návyky, společenské vystupování a cit k odhalování problémů ve skupině či u jedinců záleží právě na každém instruktorovi. 2.1 PŘÍPRAVA PRÁCE A ORGANIZACE Prvními aspekty jsou vzdělání a praxe. Minimálně jeden pilíř z těchto dvou by dobrý instruktor měl za sebou mít. Praxe vám dodá bohaté zkušenosti v komunikaci, vystupování, řešení situací a zásobu her, vzdělání naopak dobrý teoretický základ pro provozování praxe. Pokud se oba tyto pilíře snoubí, je položen základ kvalitního instruktora. Dalším článkem ozubeného kolečka složitého stroje je příprava na kurz, ať už pasivní nebo aktivní. Pasivní přípravou se rozumí obdržení potřebných informací před začátkem pobytu, ideálně týden dopředu. Počet dětí, věk, místo konání, vybraný program či jména kolegů, zdravotníka a hlavního vedoucího. Na těchto informacích je následně možné a nutné stavět aktivní přípravu, která spočívá ve výběru vhodného zásobníku her, přípravou vlastního materiálu (píšťalky, stopky, fixy, blok ), vhodné oblečení a ostatní nutná výstroj a výzbroj nezbytná k realizaci pobytu. Neřešme velikost vašeho zavazadla, ale spíše teoretickou přípravu. Aktivity musíme připravit úměrně věkové kategorii, dle mapy či fotografií objektu kde se bude kurz konat prohlédnout jeho okolí a místní terén pro přípravu činností venku. Zmapovat širší okolí objektu například pomocí internetu, nebo mapy pro plánování výletu a samozřejmě se informovat o předpovědi počasí pro vymezené období. Pokud jste hlavní instruktor, je dobré několik dní před začátkem kurzu obeslat všechny instruktory a zdravotníky, kteří s vámi jedou na pobyt a konkrétně je seznámit s vaší vizí kurzu, popřípadě si uložit jejich kontaktní údaje pro další spolupráci během pobytu. Kurz začíná již samotným odjezdem od areálu školy, kdy je od instruktorů žádoucí dopravit se na toto místo skutečně včas, pomáhat s organizací odjezdu (nakládání zavazadel, nastupování dětí ), a již v tuto chvíli pamatujte na to, že si vás děti všímají, 6

6 proto dbejte na své chování a vystupování. Po příjezdu do objektu nastává velmi nepopulární fáze ubytování všech účastníků. To řeší hlavní vedoucí společně s vedoucím pedagogem. Instruktoři a zdravotníci jsou v tomto okamžiku maximálně nápomocní hlavnímu vedoucímu. Vždy jsou na prvním místě děti, učitelé a poté až instruktoři a zdravotníci. Pokud jste již ubytovaní, odeberte se ke kontrole pokojů dětí, zejména prvního stupně a dbejte dodržování kázně a pořádku. Z pohledu dětí je velmi vzrušující zkoumání nového objektu a poznávání neznámého. Hlavní vedoucí následně řeší společně s pedagogy režim dne, upřesňuje časy jídel a začátky programů, zdravotník přebírá veškerou zdravotní dokumentaci. V době oběda jsme nápomocni při výdeji jídel u dětí prvního stupně ZŠ, zejména u prvních a druhých ročníků je nutná větší asistence. Dozor kázně je samozřejmostí a není možné, aby všichni instruktoři obědvali současně, nikdo nebyl u výdeje jídel a jídelna byla bez dozoru. Pořadí či systém střídání určuje hlavní vedoucí. V době poledního klidu je určen jeden, nebo více instruktorů, kteří drží dozor v prostorách ubytovaných dětí, ostatní instruktoři se sejdou s hlavním vedoucím a proberou nadcházející program prvního dne. Hlavní vedoucí posléze rozepíše skupiny a určí ke každému týmu instruktora. Po poledním klidu cca ve 14 hodin se všichni účastníci shromáždí, bude jim představen celý tým instruktorů a zdravotníků, režim dne včetně času jídel a rozdělení do skupin. Pokud je vše splněno, začíná plnohodnotný program. Konkrétní metodiku programů naleznete v oddíle Programy. Po skončení programů je opět nutné dbát kázně v dobách osobního volna dětí. Příprava na večerku a ukládání dětí jsme probrali v oddíle Cílová skupina. Po večerce drží dozor vybraný instruktor dle rozhodnutí hlavního vedoucího, pro ostatní instruktory nastává porada, kde se řeší proběhnuvší den z hlediska programu, nadcházející den a společná porada s pedagogy. Po skončení porady mají ostatní instruktoři volno. Hlavní vedoucí určí také systém držení nočních hlídek a instruktoři jsou povinni se jím řídit. Hlavní vedoucí a zdravotník nikdy nedrží noční hlídku. Během celého pobytu je nutné navzájem neustále komunikovat o všech činnostech a aktivitách, konzultovat problémy s hlavním vedoucím, který je pro instruktora stěžejním partnerem při jakékoliv komunikaci. Pokud si s něčím nevím rady, obrátím se v první řadě na hlavního vedoucího, popřípadě kolegu instruktora, v žádném případě nemohu tento problém řešit s pedagogy. 7

7 2.2 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Společně s námi odjíždí na pobyt také nemalé množství veškerého materiálu všeho druhu. Slouží všem skupinám a instruktoři jsou povinni se řídit pokyny hlavního vedoucího ohledně zacházení s materiálem, půjčování, vracení atd. Pokud je část materiálu poškozena, či zničena, je instruktor povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit hlavnímu vedoucímu, který situaci řeší a zajistí nápravu. Instruktoři jsou také povinni se účastnit pravidelných školení, kde se učí s veškerým materiálem zacházet a pracovat. Vázání lanových překážek a práce s lanem náleží výhradně hlavnímu vedoucímu, který určí kdo a jakým způsobem bude nízké lanové překážky, potažmo vysoké lanové překážky vázat, či jinak pracovat s lanem. Instruktor, který nevhodně zachází s materiálem a touto neodbornou činností jej poškozuje, nese za takto vzniklou škodu plnou zodpovědnost. Obrázek 2 Tým instruktorů, škola v přírodě pro I. a II. stupeň ZŠ. RS Lites, Borovice, autor Martin Mašek,

8 3 POBYTOVÉ PROGRAMY Na rok 2014 jsou připraveny následující pobytové programy pro věkovou kategorii 6-18 let. Totožné informace naleznete také v barevných prezentacích, jež byly rozesílány školám, tudíž školy nedostaly žádné jiné informace, než máte k dispozici zde. 3.1 ORGANIZACE KURZU Organizace pobytu z hlediska režimu dne, vymezených časů je stejná pro všechny programy škol v přírodě realizované v roce 2014, a to následovně: Pro první stupeň ZŠ: 8:00 12:00 výuka s pedagogy 10:00 přesnídávka 12:00 14:00 oběd, polední klid 14:00 17:00 program s instruktory 18:00 19:00 večeře, večerní klid 19:00 20:30 večerní program 20:30 21:00 příprava na večerku 21:00 večerka Pro druhý stupeň ZŠ: 8:00 12:00 výuka s pedagogy 10:00 přesnídávka 12:00 14:00 oběd, polední klid 14:00 17:00 program s instruktory 18:00 19:00 večeře, večerní klid 19:00 21:00 večerní program 21:00 22:00 příprava na večerku 22:00 večerka 9

9 Pro střední školy je organizace dne rozdílná, neboť pobyty již nejsou konstruovány jako školy v přírodě, nýbrž zážitkové nebo sportovní kurzy. 3.2 PROGRAMY PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ENVIRONMENTÁLNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ Program environmentální školy v přírodě dětem napoví, jak se k přírodě správně chovat, chránit ji a ošetřovat. Ukáže jim přírodní materiály, rostliny a živočichy, kteří na naší planetě žijí společně s námi. Cílem je motivovat děti k činnostem nejen studijním, posílit u nich zodpovědnost k práci nebo škole, ale především k životnímu prostředí. Získat šťastný pocit z dobře vykonané práce, upevnit postoj ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody. Děti budou aktivně zapojeny do činnosti, celá výuka probíhá prostřednictvím hry nejstarší a nejlepší formou učení. Většina úkolů se řeší ve skupině, tudíž posilujeme týmové jednání, plno řešení objevujeme systémem pokus omyl a především se pohybujeme ve zdravém prostředí přírody. Cíle programu: Děti získají zodpovědnost nejen k práci nebo škole, ale především k životnímu prostředí. Motivovat děti k činnostem a dalšímu vzdělávání. Získat šťastný pocit z dobře vykonané práce. Upevnit dětem postoj ke zdravému životnímu stylu a ochraně toho nejcennějšího co máme přírody. Systém výuky: Aktivní zapojení dětí do činností. Výuky formou hry nejlepší a nejstarší forma učení. Spolupráce ve skupině. Objevování postupů pokusem omylem. Pobyt ve zdravém prostředí v přírodě. 10

10 Náplň jednotlivých dní: Obecná environmentální výchova Co? Proč? Jak? Flora a její produkty. Fauna a produkty ze zvířat. Problematika odpadu a nakládání s ním. Tvorba vlastních výrobků z přírodních produktů. Globální problémy a postoj lidstva k přírodě prevence. Hry a aktivity zaměřené na environmentální výchovu. Pohybové aktivity netradičních her pro uvolnění atmosféry. Konkrétní programová náplň sedmidenního pobytu: 1. den - ORGANIZACE, OBECNÉ INFORMACE, aneb HUPKY DUPKY DO PŘÍRODY 10:00 příjezd, ubytování, vybalení 14:00 seznámení s instruktory, programem, režimem dne, rozdělení do skupin 14:30 seznamovací hry icebreakers, hry environmentálního charakteru 16:30 průzkum okolí, zjištění terénu, teorie o environmentálních aktivitách, pohybové hry pro uvolnění napětí 19:00 práce se skupinou, týmové úkoly, název týmu, vlajka, pokřik 21:00 večerka 2. den ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, aneb VČELKY NEDÁVAJ JEN ŽIHADLO 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 motivační hry zaměřené na živočichy, teorie o včelách a domácích zvířatech, pohybové aktivity 11

11 16:30 tvorba výrobků z vosku, práce s materiálem, pohybové aktivity 19:00 21:00 noční hra 21:30 večerka 3. den ROSTLINNÉ PRODUKTY, aneb JAK SE DO LESA VOLÁ 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 cesta do lesa, na louku a pole, tematické hry a aktivity zaměřené na lesní materiály (šišky, mech, kapradí ), diskuse s dětmi o chování v lese, úklid 16:30 tvorba výrobků z lesní kůry, klasů, sena, mechu, atd 19:00 tvorba výrobků z lesní kůry pokračování, uvolňovací hry 21:00 večerka 4. den CELODENNÍ VÝLET, aneb S PŘÍRODOU RUKU V RUCE 10:00 celodenní výlet, odjezd odchod program formou tematické hry, například stopované, pokud není domluveno jinak, oběd a svačina formou balíčku 17:00 návrat na objekt 19:00 večerní hry a aktivity pro uvolnění 21:00 večerka 5. den LANOVÉ PŘEKÁŽKY, aneb PO STROMECH NA LANECH! 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 nízké lanové překážky, práce s odpadem, environmentální hry 12

12 16:30 nízké lanové překážky výměna skupin, příprava karnevalu 18:00 příprava ohniště, práce se dřevem, základy tábornictví 19:00 21:00 táborák, opékání buřtů NOC spaní pod širákem, udržování ohně nutno domluvit před odjezdem na ŠvP! 6. den CELODENNÍ TÝMOVÉ HRY, aneb UKAŽ CO UMÍŠ! 7:00 budíček, rozcvička, vaření kopřivového čaje v kotlíku, snídaně, úklid tábora, zasypání ohniště, hry v lese 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 příprava stanovišť, individuální praktické i teoretické úkoly pro skupiny i jednotlivce 16:30 vyhodnocení úkolů, certifikát mladého ochránce přírody 19:00 příprava karnevalu, diskotéka 21:00 večerka 7. den ODJEZD aneb PŘÍRODA JE S NÁMI. 9:00 balení, úklid 10:00 zakončení pobytu, vyhodnocení, předání diplomů, rozloučení 11:00 odjezd 13

13 Konkrétní programová náplň pětidenního pobytu: 1. den - ORGANIZACE, OBECNÉ INFORMACE, aneb HUPKY DUPKY DO PŘÍRODY 10:00 příjezd, ubytování, vybalení 14:00 seznámení s instruktory, programem, režimem dne, rozdělení do skupin 14:30 seznamovací hry icebreakers, hry environmentálního charakteru 16:30 průzkum okolí, zjištění terénu, teorie o environmentálních aktivitách, pohybové hry pro uvolnění soustředění 19:00 práce se skupinou, týmové úkoly, název týmu, vlajka, pokřik 21:00 večerka 2. den ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, aneb VČELKY NEDÁVAJ JEN ŽIHADLO 9:00 výuka s pedagogy (10:00 svačina) 14:00 motivační hry zaměřené na živočichy, teorie o včelách a domácích zvířatech, pohybové aktivity 16:30 tvorba výrobků z vosku, práce s materiálem, pohybové aktivity 19:00 21:00 noční hra 21:30 večerka 3. den ROSTLINNÉ PRODUKTY, aneb JAK SE DO LESA VOLÁ 9:00 výuka s pedagogy (10:00 svačina) 14

14 14:00 cesta do lesa, na louku a pole, tematické hry a aktivity zaměřené na lesní materiály (šišky, mech, kapradí ) 16:30 tvorba výrobků z lesní kůry, klasů, sena, mechu, atd 18:00 příprava ohniště, základy tábornictví, příprava večeře 19:00 táborák, opékání buřtů či vaření vlastního jídla, 20:00 příprava spacího tábora, spaní pod širákem, udržování ohně; nutno domluvit před odjezdem na ŠvP! 4. den SOUHRN POZNANÉHO, aneb PŘÍRODA JE NÁŠ KAMARÁD 7:00 budíček, rozcvička, vaření kopřivového čaje v kotlíku, snídaně, úklid tábora, zasypání ohniště, hry v lese 9:00 výuka s pedagogy (10:00 svačina) 14:00 nízké lanové překážky, práce s odpadem, environmentální hry 16:30 nízké lanové překážky výměna skupin, příprava karnevalu 19:00 karneval, diskotéka 21:00 večerka 5. den ODJEZD, aneb PŘÍRODA JEDE DOMŮ S NÁMI, 9:00 balení, úklid, 10:00 závěrečný kvíz naučeného a poznaného, 11:30 vyhodnocení, zisk certifikátu mladého ochránce přírody, ukončení pobytu, rozloučení,, 13:00 odjezd domů. 15

15 Příklady environmentálních aktivit a her: králící a predátoři, kimova hra, stopy zvířat, čtyři roční období, mikro ZOO, listový twister, dřevěná skládačka, práce s voskem, Příklady pohybových aktivit a her: býčí šlacha, brännball, čaroděj, aladinův koberec, nízké lanové překážky, husí krky, krtek a hrouda, lochnesská příšera. práce s kůrou stromů, leonardův most, krakonošova nevěsta. 16

16 3.2.2 SUPERHRDINA Zábavný program určený pro I. stupeň základní školy nabízí mladým studentům tematické zpestření školy v přírodě, z níž si odnesou plno hodnotných zážitků, naučí se novým dovednostem a vyzkouší si netradiční sporty, uměleckou tvorbu či dramatickou výchovu. Každý se stane superhrdinou dle své vlastní představy, s vysněnými schopnostmi, dovednostmi a vytvoří si svou masku, kostým a tým superbojovníků, kteří mají za úkol pomáhat druhým a držet při sobě. Naším cílem jsou nadšené děti zapálené pro činnost, stmelený kolektiv, pobyt v přírodě, aktivní pohybové činnosti, ale především rozvoj uměleckého cítění každého jedince. Cíle programu: nadšené děti zapálené pro činnosti týmová spolupráce celé skupiny posílení zdraví pobytem v přírodě rozvoj uměleckého cítění každého jedince komunikativnost, kreativita a sebepoznání hmotný výsledek programu, který si děti odnesou domů zapojení smyslových orgánů aktivní pohybové hry posilující fyzickou zdatnost překonání svých hranic poznání netradičních her a sportů Náplň jednotlivých dní: icebreakers, seznamovací hry, celopobytová hra týmová spolupráce při vytváření komiksu a následná dramatizace dramatická činnost, příprava divadla, režie hry výtvarná výchova tvorba masky, kostýmu lanové překážky, šplh, překonání pavučiny, obratnost netradiční sporty, intelektuální aktivity, noční hra testování smyslového vnímání, omezení smyslů 17

17 možný celodenní výlet práce s prstovými barvami, textilem, plastem foukačka, luk a šíp, husí krky Konkrétní programová náplň sedmidenního pobytu: 1. den MŮJ HRDINA 10:00 příjezd, ubytování, vybalení věcí 14:00 seznámení s instruktory, rozdělení do skupin, organizace dne 14:30 hry navozující atmosféru, seznamovací hry, icebreakers, celopobytová hra 16:30 rozdělení funkcí ve skupině, název svého hrdiny, nákres kostýmu 19:00 práce se skupinou, tvorba týmového komiksu, teambuilding 21:00 večerka 2. den HVĚZDNÝ TÝM 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 pohybové hry, kooperace v týmu, týmové aktivity 16:30 netradiční sportovní disciplíny 19:00 celopobytová hra, vědomostní a orientační hry 21:00 večerka 3. den VEDOU MĚ SMYSLY / CELODENNÍ VÝLET 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 18

18 14:00 aktivity omezující smysly, dynamics, pohybové hry 16:30 individuální sportovní dovednosti 19:00 celopobytová hra 21:00 večerka 4. den SUPERPRUŽŇÁK 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 lanové překážky, šplh po lodním laně, pavučina, uvolňovací hry 16:30 celopobytová hra, dramatizace sestaveného komiksu, příprava kulis 19:00 společenský večer, dramatické výstupy 21:00 večerka 5. den JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 celopobytová hra, individuální dovednostní aktivity I. 16:30 celopobytová hra, individuální dovednostní aktivity II. 19:00 intelektuální hry, týmové hry 20:30 noční hra 21:30 večerka 19

19 6. den INICIAČNÍ OBŘAD 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 zkouška odvahy pravého hrdiny, individuální i skupinové hry formou soutěží luk, foukačka, šplh, střelba, týmové hry 19:00 úprava kostýmů, karneval / diskotéka 21:30 večerka 7. den JSEM TEN PRAVÝ! 9:00 balení, úklid 10:00 vyhodnocení, certifikát malého superhrdiny, rozloučení 11:00 odjezd Konkrétní programová náplň pětidenního pobytu: 1. den MŮJ HRDINA 10:00 příjezd, ubytování, vybalení věcí 14:00 seznámení s instruktory, rozdělení do skupin, organizace dne 14:30 hry navozující atmosféru, seznamovací hry, icebreakers, celopobytová hra 16:30 rozdělení funkcí ve skupině, název svého hrdiny, nákres kostýmu 19:00 práce se skupinou, tvorba týmového komiksu, teambuilding 21:00 večerka 20

20 2. den HVĚZDNÝ TÝM 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 pohybové hry, kooperace v týmu, týmové aktivity 16:30 tvorba kostýmu, masky, symbolu, týmového názvu, sportovní aktivity 19:00 celopobytová hra 20:30 noční hra 21:30 večerka 3. den SUPERPRUŽŇÁK 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 aktivity omezující smysly, dynamics, pohybové hry, lanové překážky, šplh, pavučina 16:30 příprava dramatického výstupu 19:00 společenský večer, dramatické výstupy 21:00 večerka 4. den JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 celopobytová hra, soutěžní odpoledne, individuální dovednostní aktivity I. 16:30 celopobytová hra, soutěžní odpoledne, individuální dovednostní aktivity II. 21

21 19:00 intelektuální hry, týmové hry 20:30 noční hra 21:30 večerka 5. den JSEM TEN PRAVÝ! 9:00 balení, úklid 10:00 vyhodnocení soutěží, certifikát malého superhrdiny, rozloučení 13:00 odjezd Příklady uměleckých aktivit: kostým maska tvorba komiksu prstové barvy obličejové barvy krepový papír prostěradlo barevné kusy látky dramatická tvorba Příklady pohybových aktivit: čaroděj brännball lakros trojnožka toilet girl lochnesská příšera slepý fotbal kimovka na dálku systém odměňování podložky nízké lanové překážky lanová síť pavučina šplh po lodním laně talířovaná 22

22 3.2.3 ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. ROČNÍK ZŠ Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň. Tato nová a zároveň velmi stresová situace potká každého rodiče a jeho dítě při prvním vstupu do školy. Dojmy z prvních školních dnů mohou nenávratně nastavit to, jak dítě školu vnímá a s jakými pocity začíná své každé ráno. To samé platí pro kantory, kteří budou tuto třídu provázet celým prvním stupněm. Není nic tak stresujícího, jako nevědět anebo se domnívat. Není lepší, když se paní učitelka, děti a rodiče navzájem poznají? Náš víkendový adaptační pobyt pro rodiče a děti prvních tříd tuto situaci řeší. Během pobytu mají děti, paní učitelka a rodiče možnost se navzájem poznat v neutrálním prostředí a příjemné hravé atmosféře. Děti se mnohem lépe rozkoukají a navíc přechod z mateřské školy a prázdninové atmosféry pro ně bude plynulejší. V neposlední řadě především pak pedagog může zjistit, z jakého prostředí děti přicházejí. Seznámit se s rodičem či rodiči dítěte, což jim v mnoha případech ulehčí vzájemnou komunikaci. Cíle pobytu: Usnadnit dětem seznámit se s novými spolužáky a navázat první kamarádské vztahy. Nastavit pozitivní atmosféru ve třídě mezi kantorem a žáky a jejich vzájemnou spolupráci. Umožnit pedagogovi blíže poznat děti a především jejich rodiče. Umožnit rodičům blíže poznat pedagoga a budoucí spolužáky svého dítěte. Naučit děti základy týmovosti, ohleduplnosti a férovosti. 23

23 Program pobytu: 1. den: 16:00 18:00 příjezd, ubytování, úvodní seznámení s programem, instruktory a pedagogem 19:00 program dětí, instruktorů a pedagogů bez účasti rodičů, seznamovací hry, týmové hry 20:30 návrat z programu, ukončení programu s dětmi 22:00 program rodičů, instruktorů a pedagogů, seznamovací hry, týmové hry, intelektuální hry, volná zábava 2. den: 9:00 program dětí, instruktorů a pedagoga bez účasti rodičů, týmové hry, pohybové aktivity, hry na spolupráci 14:00 soutěžní odpoledne rodičů a dětí včetně pedagogů 19:00 tvorba týmové vlajky pomocí prstových barev velkého formátu / program dětí, instruktorů a pedagogů 20:30 návrat z programu, ukončení programu s dětmi 22:00 program rodičů, instruktorů a pedagoga, soutěžní aktivity, týmové hry, reflexe, volná zábava 3. den: 9:00 program dětí, instruktorů a pedagoga bez účasti rodičů, týmové hry, pohybové aktivity, hry na spolupráci, reflexe s dětmi, ukončení pobytu, rozloučení 13:00 odjezd 24

24 Příklady možných aktivit a her: hry na rozvoj spolupráce dětí hry cvičící smysly lanové překážky zklidňující a relaxační hry soutěžní týmové hry hry cvičící smysly táborák a opékání buřtů noční bojová hra pro rodiče tvorba týmové vlajky (třídní vlajky) práce s obličejovými a prstovými barvami tvorba týmových masek čaroděj krtek a hrouda husí krky motovidlo tramvaj, surfař, volný konec, emko level bomba partyzán špageta skákací boty aladinův koberec foukačka luk skupinové lyže veslovaná Obrázek 3 Velké švihadlo, adaptační kurz 6. ročníku ZŠ RS Jizbice pod Blaníkem, autor Martin Mašek,

25 3.2.4 ŠKOLA V PŘÍRODĚ S VÝUKOU PLAVÁNÍ Tento program se liší od ostatních programů pouze tím, že skupina vybraných dětí bude mít svůj program s výukou plavání, ostatní účastníci, kteří neplavou, se budou řídit klasickými programy v oddílech 5.2.1, Příklad programu: skupina A skupina B 7:15 snídaně 8:30 10:00 výuka plavání vyučování 9:45 ukončení výuky plavání přesnídávka, příprava na bazén 10:00 12:00 přesnídávka, příp. na vyučování výuka plavání ukončení výuky plavání 12:30 polední klid oběd 14:00 15:45 výuka plavní odpolední program 15:45 ukončení výuky plavání svačina 16:00 18:00 svačina, odpolední program výuka plavání ukončení výuky plavání 18:15 večerní klid večeře 19:00 20:00 výuka plavání večerní program 20:00 ukončení výuky plavání ukončení programu 21:00 večerka večerka Děti budou rozděleny na dvě skupiny po dvaceti. První den 2 hodiny plavání hodin (skupina A),16-18 hodin (skupina B). Skupiny se budou po každém dni střídat, př. A -> B a naopak. 26

26 3.2.5 LYŽAŘSKÝ KURZ Lyžařský kurz pro první stupeň je spíše zážitkovou akcí, než řízeným vzdělávacím procesem, kde je nutné dodržovat vyhlášku MŠMT o lyžařských pobytech. Náplní je tedy samozřejmě lyžování, a následně zážitkový program na sněhu, ale také v areálu ubytovatele. Náplň programu: výuka na sněžnicích a hry na nich sněžné hry a noční hry stavění záhrabů hry na sněžnicích hry s lavinovými vyhledávači klu-ski freeride výuka na sněžnicích a hry na nich sněžné hry a noční hry stavění záhrabů hry na sněžnicích hry s lavinovými vyhledávači klu-ski freeride výuka na sněžnicích a hry na nich sněžné hry a noční hry stavění záhrabů hry na sněžnicích hry s lavinovými vyhledávači klu-ski freeride 27

27 3.3 PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POZNEJ SE Nabízí dětem převážně II. stupně jedinečnou příležitost otestovat své tělo po duševní i fyzické stránce. Nabízí různorodé tradiční i nezvyklé sportovní aktivity, stmelí kolektiv a prokáže týmového ducha každého jedince, připraví školáky na budoucí život ve městě, ale také v přírodě, práci s materiálem, orientaci v mapě a mnohé další. Náplní bude hlavně pohyb, ale také dovednostní disciplíny, jako například vázání uzlů, zakládání tábora, práce se dřevem, první pomoc, orientace v terénu, prověření smyslů a mnohé další. Cílem je posílit disciplínu, důvěřovat v sebe sama a objevit skryté talenty. Pomoci outsiderům, či vybít divoké děti a vytvořit kamarádský vztah v celé skupině. Cíl programu: osvojit si základní dovednosti přežití v přírodě vést k týmovosti, pomoci druhým stmelit kolektiv a vytvořit kvalitně pracující skupinu poznat především sám sebe zdvořilost, ochota, důvěra, spolupráce, sport, zábava klíčová hesla Náplň jednotlivých dní: icebreakers, seznamovací hry, celopobytová hra práce s mapou, buzolou, kompasem šifrování, Morseova abeceda, signály a značky uzlování, nízké lanové překážky, lanování první pomoc, zdravý životní styl, pomoc tonoucímu Prověření smyslů - handicapované hry orientační běh, celodenní výlet, noční bojová hra práce se dřevem, přežití v přírodě, rozdělání ohně sportovní a dovednostní soutěže 28

28 Konkrétní programová náplň sedmidenního pobytu: 1. den DRUŽ SE! 10:00 příjezd, ubytování, vybalení 14:00 seznámení, uvítání, rozdělení do skupin, organizace dne 14:30 začátek programu, prohlídka objektu, icebreakers, sportovní hry 16:30 určení postů ve skupině (rádce, sporťák, matematik, písař ) týmové úkoly, intelektuální hry, poznání svého těla 19:00 týmový program, vlajka, pokřik, název, symbol, heslo, zadání celopobytové hry 22:00 večerka 2. den MOJE TĚLO, MŮJ HRAD. 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 práce s mapou, buzolou, kompasem, týmové sportovní aktivity 16:30 celopobytová hra, uvolňovací aktivity, týmové hry 19:00 signály, šifrování, morseova abeceda 22:00 večerka (24:00 noční hra) 3. den MÁŠ TO U MĚ, JAK NA LANĚ 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 lanování a práce s lanem, individuální sportovní aktivity 16:30 celopobytová hra, nízké lanové překážky 29

29 19:00 výuka první pomoci, záchrany tonoucího 22:00 večerka 4. den PŘEŽIJE JEN PŘIPRAVENÝ 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 základy tábornictví, práce se dřevem, rozdělání ohně, základy zdravého životního stylu, příprava na sportovní aktivity 16:30 pohybové aktivity, celopobytová hra 18:00 příprava ohniště a surovin pro večeři, opékání uzenin či vlastní vaření jídla, setonův hrnec NOC spaní pod širákem, udržování ohně 5. den MÁM VČECH PĚT POHROMADĚ?, nebo CELODENNÍ VÝLET 7:00 rozcvička, vaření kopřivového čaje, snídaně, zasypání ohniště 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 hry zaměřené na smyslové vnímání, handicapované hry uvědomění si svého zdraví, pomoc slabším, ochrana menších 19:00 večerní program, uvolňovací a odpočinkové činnosti 22:00 večerka 6. den UKAŽ, CO V TOBĚ JE! 9:00 výuka s učiteli (10:00 přesnídávka) 30

30 14:00 zahájení sportovního a dovednostního odpoledne, individuální sportovní i praktické aktivity, týmové sporty, orientační běh 19:00 zakončení odpoledne, vyhlášení výsledků 20:00 diskotéka / karneval 22:30 večerka 7. den SLÁVA VÍTĚZŮM, ČEST PORAŽENÝM! 9:00 balení, úklid 10:00 ukončení pobytu, předání diplomů, rozloučení 11:00 odjezd Konkrétní programová náplň pětidenního pobytu: 1. den DRUŽ SE! 10:00 příjezd, ubytování, vybalení 14:00 seznámení, uvítání, rozdělení do skupin, organizace dne 14:30 začátek programu, prohlídka objektu, icebreakers, sportovní hry 16:30 určení postů ve skupině (rádce, sporťák, matematik, písař ) týmové úkoly, intelektuální hry, poznání svého těla 19:00 týmový program, vlajka, pokřik, název, symbol, heslo, zadání celopobytové hry 22:00 večerka 2. den MOJE TĚLO, MŮJ HRAD! 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 31

31 14:00 týmové sportovní aktivity, nízké lanové překážky, práce s lanem, uzlovaná, hry cvičící smysly, handicapované hry 16:30 práce se dřevem, tábornické dovednosti, zakládání ohniště 18:00 příprava surovin pro večeři, opékání uzenin či vlastní vaření jídla, setonův hrnec noc spaní pod širákem, udržování ohně 3. den PŘEŽIJE JEN PŘIPRAVENÝ. 7:00 budíček, rozcvička, vaření čaje v kotlíku, úklid tábora a ohniště 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 šifrování, signály, práce s mapou, buzolou a kompasem, individuální sportovní aktivity 16:30 celopobytová hra, týmové hry 19:00 výuka první pomoci, záchrany tonoucího 22:00 večerka (24:00 noční hra) 4. den UKAŽ CO V TOBĚ JE! 9:00 výuka s učiteli (10:00 přesnídávka) 14:00 zahájení sportovního a dovednostního odpoledne, individuální sportovní i praktické aktivity, týmové sporty, orientační běh 19:00 zakončení odpoledne, vyhlášení výsledků 32

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Komparativní studie Studie srovnává přístupy švýcarského a českého systému práce s dětmi a možnostmi využívání volného času. Příručka slouží

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti www.bozpinfo.cz 2008 Výzkumný

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Řád vícedenních akcí YMCA Braník Poslání

Řád vícedenních akcí YMCA Braník Poslání Řád vícedenních akcí YMCA Braník Poslání YMCA Braník je křesťanské dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, jehož členem se může stát kdokoliv (bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního

Více

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Pro zajištění jednotného postupu při organizaci lyžařského výcviku žáků základních a středních

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012

ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Pod Marjánkou 2/1900,

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více