Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Diplomová práce Vladimír Zacharda Duben, 2011

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Diplomová práce Autor: Vladimír Zacharda Finance Vedoucí práce: Ing. Roman Langfellner Praha Duben, 2011

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. V Dubí, Tovární 292/64, PSČ.41702, dne Vladimír Zacharda

4 Anotace práce: Cílem mé diplomové práce je co nejlépe nastínit historický vývoj derivátů, zejména vývoj opcí a opčních strategií. Dále také popsat jednotlivé druhy zmíněných derivátů, kdy se využívají, za jakých podmínek a z jakých důvodů. Ve třetí kapitole teoretické části bych se rád zmínil o způsobu oceňování opcí a strategie opční. V praktické části diplomové práce se mým hlavním cílem stalo pozorování využití jednotlivých druhů opčních obchodů v závislosti na nabídkách jednotlivých bank. Najít vhodné nabídky a vysvětlit, proč právě tyto jsou výhodnější k využití, nežli nabídky ostatních institucí, je cílem praktické části mé práce. Annotation: The aim of my thesis is best to describe the historical development of derivatives, particularly the development of options and option strategies. We also describe the various types of these derivatives, which are used, under what conditions and for what reasons. In the third theoretical chapter I would like to mention the method of valuation of options and option strategies. The practical part of my work is my main goal to use various types of observation option contracts based on bids for individual banks. Find a suitable offer and explain why these are more convenient to use than other institutions offer them to the practical part of my work.

5 OBSAH: Úvod:.1 1. Kapitola: Historický vývoj opčních a devizových obchodů Historický vývoj derivátových burz ve světě Historický vývoj mimoburzovních OTC derivátů v České republice Kapitola: Popis a terminologie opčních obchodů a strategie opční Opce Floor Collar Swaption Zero Cost Collar Opční listy Použití opčních strategií k zajišťování Strategie hedgingu tržních (cenových) rizik Strategie spread Kombinační strategie Cylindrové strategie Kapitola: Metody oceňování opcí Metoda současné čisté hodnoty: Binomický model pro sestavení opčních prémií: Oceňování opcí Black Scholesův model Binomický model Kapitola: Praktická část. Zmapování porovnání možností využití opčních obchodů v bankovním sektoru Komerční banka... 36

6 Měnová opce Úroková opce Cap Floor Collar Komoditní opce Cap a Floor Bariérová měnová opce ČSOB Česká spořitelna Unicredit bank Měnové exotické opce Měnové bariérové opce Měnové digitální opce Úrokové digitální opce Raiffeisen bank Asijská opce Window opce Indexová opce Kapitola: Závěrečné hodnocení a výběr vhodných Závěr:...62 Seznam použité literatury:... Seznam www stránek:... Seznam grafů, tabulek, zkratek... Seznam grafů:... Seznam tabulek:...

7 Seznam zkratek:... Seznam příloh:... Tabulka č. 1: Srovnání opčních listů a opcí... Tabulka č. 2: Nabízené produkty od vybraných institucí...

8 Úvod: Úvodem své diplomové práce bych se rád zmínil, že toto téma, které jsem si vybral ke zpracování, je dnes podle mého názoru vhodný způsob zajištění budoucích závazků či pohledávek různých společností a jiných bankovních i nebankovních institucí. Myslím, že v současné době, například po finanční krizi v USA v roce 2008, ale i nadále, současné společenské trendy a životní úroveň, které neustále mají tendenci růst, mohou mít dopad na nepříznivý vývoj kurzů různých měn. A právě proto je potřeba typům zajištění uvedených v mé diplomové práci věnovat více pozornosti. Tím spíše, jedná-li se o opce, které mají nižší pořizovací cenu než ostatní deriváty, a nemusejí být vždy uplatněny. Podle mého názoru je to tedy jedna z nejlepších variant využití derivátů. V teoretické části jsem zmapoval historický vývoj derivátů nejen obecně, ale hlavně vývoj opcí a strategie opční. Další část práce obsahuje definice různých druhů zmiňovaných derivátů. Provedl jsem rozbor toho, které jsou pro jakou situaci vhodné a jakými způsoby se deriváty oceňují. Praktická část obsahuje zmapování možností využití opcí a strategie opční v bankovním sektoru. Nashromáždil jsem informace o různých nabídkách stejného produktu, z různých bankovních institucí. Všechny tyto nabídky byly zaznamenány v jedné kapitole, včetně uvedení jejich popisu, vysvětlení a shrnutí. V poslední kapitole praktické části se nacházejí zmapované výsledky všech zaznamenaných nabídek. Provedl jsem jejich rozbor, uvedl jsem, pro jaký typ zajištění jsou vhodné či nevhodné a proč. Pevně doufám, že tento závěrečný rozbor vhodných či nevhodných variant bude jistě přínosem při rozhodování, jakých služeb příslušné společnosti bude využito. 1

9 1. Kapitola: Historický vývoj opčních a devizových obchodů Údaje o opcích jsou obsaženy již v 1 Kodexu Chammurabiho z doby asi před 3800 lety. Podle paragrafu 48 v případě neúrody, kdy farmáři mají ztráty, nemusejí splácet jeden rok úroky (ve formě zrna). Přesto se vznik opcí obvykle připisuje řeckému filosofovi Thalesovi. Původ forwardových kontraktů spadá zřejmě do antického období, kdy si římští panovníci takto opatřovali dodávky egyptského obilí. Deriváty původně představovaly obchodování s komoditami. Nyní jsou podkladovými nástroji některých derivátů také komodity, nicméně většina derivátů má jiné podkladové nástroje, jako jsou úrokové nástroje, akciové nástroje či měnové nástroje. Deriváty jsou nástrojem, jehož součet zisků a ztrát je vždy nulový. Má-li tedy jeden účastník transakce zisk, musí druhý být ve ztrátě a naopak. Hnacím motorem vývoje burzovních derivátů je zajištění finančních rizik a spekulace fyzických nebo právnických osob. Vývoj OTC derivátů (Over The Counter) je soustředěn na maximalizaci zisku finančních institucí, zajištění finančních rizik, spekulace a arbitráž. Spekulace je nejjednodušším a pochopitelným motivem. Jde o deriváty spjaté s pákovým efektem (OTC deriváty nemají vždy pákový efekt klasický forward či swap). Ten zajišťuje rychlé a vysoké zisky, ale naopak i ztrátu. Je nutno si uvědomit, že deriváty jsou také nejrůznějšího typu. Jsou to deriváty, pomocí kterých můžeme řídit tržní riziko (tržní deriváty), do kterých patří úrokové, měnové, akciové a komoditní deriváty. Dále jsou to deriváty, pomocí nichž můžeme řídit úvěrové riziko (úvěrové deriváty). Nástroj (podkladová proměnná) může být finanční nebo komoditní. Finanční nástroj představuje kontrakt finančního aktiva na straně jedné a finančního závazku na straně druhé. Komoditním nástrojem je komoditní kontrakt, u něhož platí, že subjekt sjednal kontrakt, kde kupuje či prodává komoditu a očekává se, že kontrakt bude vypořádán před splatností a s předpokladem pozitivního zisku na pozitivním vývoji trhu. 1 Finanční a komoditní deriváty. ISBN Autor textu: Josef Jílek str. 17 2

10 Úvěrové deriváty se skládají ze dvou či více podkladových úrokových, akciových a komoditních nástrojů, jejichž hodnota je ovlivněna rizikovou úrokovou mírou subjektu. Tržní deriváty, tedy úrokové deriváty, se skládají ze dvou a více podkladových úrokových nástrojů, které jsou ve stejných či rozdílných měnách. Měnové deriváty naproti tomu musí být v měnách rozdílných. U obou zmiňovaných tržních derivátů reálná hodnota derivátu není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou subjektu. Komoditní deriváty jsou nástroje, které se skládají z jednoho komoditního nástroje, nebo více úrokových nástrojů, jejichž reálná cena není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou subjektu. 3

11 1.1. Historický vývoj derivátových burz ve světě Dvě dlouhodobě největší derivátové burzy na světě byly založeny již v předminulém století 2 Chicago board of trade (CBOT) v roce 1848 a Chicago mercantile exchange (CME) v roce Původně se na nich obchodovalo pouze se zemědělskými plodinami. Nyní však podíl obchodů se zemědělskými komoditami na CBOT představuje méně než 25% veškerých obchodů a má klesající trend v důsledku expanze finančních derivátů. Na CME činí podíl obchodů se zemědělskými produkty pouze 3 až 4 %. Úkolem těchto burz bylo především ustavení standardního tržního prostředí pro obchodníky s obilím a dalšími komoditami, dále pak stanovení jasných pravidel a kontrol kvality obchodovaných produktů a zvýšení informovanosti na trhu. Nejprve sice šlo především o obchody na spotovém trhu, ale brzy se objevily i první termínové kontrakty, tehdy nazývané to arrive. První je datován do roku V 70. letech 19. století dostalo obchodování s těmito kontrakty na CBOT základní strukturu kontrakty byly přesně specifikovány a byl zaveden i systém marží (z důvodu častého neplnění závazků ze strany farmářů). CBOT také zavedla pravidla zajišťující volnost obchodu a dostatečnou konkurenci. Na CBOT se zrodili také spekulanti, protože mohli koupit kontrakty a prodat je později nebo mohli prodat a později koupit a přitom dosahovat zisku, jestliže správně odhadli pohyb cen. Přítomnost spekulantů byla důležitým mezníkem ve vývoji derivátových obchodů. Spekulanti byli ochotni převzít riziko v očekávání zisku ze změny cen. Účast spekulantů na trhu je ekonomicky výhodná, protože zajišťovali likviditu potřebnou pro pohlcení rostoucí obchodní aktivity na derivátovém trhu. Spekulanti učinili trh likvidnějším a snížili cenové výkyvy. Vstup spekulantů do těchto obchodů způsobil, že došlo k oddělení burzovních obchodů od obchodů na spotových trzích se skutečnými komoditami. Například zemědělec nyní prodává na místním trhu za tržní ceny. Burzovního obchodu využívá pouze k ochraně proti případnému poklesu tržních cen. Potom zemědělec k eventuální nízké tržní ceně přičítá zisk z burzovního obchodu s derivátovými kontrakty. Koncem 19. století také vznikl nový druh kontraktu nazývaný privilegia ( privileges ). 2 Finanční a komoditní deriváty. ISBN Autor textu: Josef Jílek str

12 Privilegia umožňovala prodávajícímu odmítnout dodávku činil tak v případě, že se cena zvýšila. Za tuto možnost platil na počátku určitou prémii. V dnešní terminologii se jednalo o opce. Na konci 19. století a hlavně ve 20. století expandovaly deriváty do mnoha nezemědělských komodit a finančních nástrojů. Vývoj derivátů pomohl minimalizovat ztráty z tržního rizika. Derivátový trh zažil obrovský růst a diverzifikaci se stále expandujícím seznamem obchodovaných nástrojů od drahých kovů po finanční nástroje. 3 V roce 1973 Chicago board options exchange (CBOE) začala obchodovat s opcemi. Zpočátku se obchodovalo s kupními opcemi na šestnáct akcií. Úspěch byl udivující a v letech 1975 a 1976 měl za následek začátek obchodování s kupními opcemi na akcie na American exchange, Philadephia exchange a Pacific stock exchange. V roce 1977 se na všech těchto trzích začalo také obchodovat s prodejními opcemi. Počet akcií s opčním právem koupě nebo prodeje se stále rozšiřoval. Na rozdíl od pevných termínových kontraktů dovolují opce obchodníkům a všem, kteří řídí riziko, definovat riziko a snížit jej na tzv. opční prémii, což je cena, kterou majitel opce zaplatí prodávajícímu opce (vypisovateli) za opční právo (právo volby). V 80. a 90. letech burzy zavedly obchodování s opcemi na akciové indexy, měny, dluhopisy, atd. Vznikla také nová tržní inovace opce na future (deriváty derivátů), což znamenalo novou dimenzi trhu s deriváty. Kupující tedy kupuje opci od prodávajícího za opční prémii a získává tak právo koupit nebo prodat future. Vznik swapů se datuje na rok Od té doby měly z derivátů nejdynamičtější nárůst. Nejmladší deriváty jsou úvěrové deriváty, jejichž vznik se datuje na první polovinu 90. let. 3 Finanční a komoditní deriváty. ISBN Autor textu: Josef Jílek str

13 1.2. Historický vývoj mimoburzovních OTC derivátů v České republice. Růst mimoburzovních OTC derivátů (forwardů, swapů a opcí) byl v Česku v minulých desetiletích pozoruhodný. Likvidita OTC derivátového trhu dosáhla značné úrovně a pro banky a klienty je tedy snadné na tento trh vstoupit. S burzovními deriváty jsme se v Česku mohli poprvé setkat před několika lety, kdy se začalo obchodovat na Burze cenných papírů Praha s future na akciový index PX a samostatné akcie. Téhož roku se začalo obchodovat na Energetické burze Praha s termínovými kontrakty future na elektřinu. Dnes také mohou čeští investoři obchodovat s deriváty, které mají oproti klasickým derivátům tu výhodu, že s nimi můžeme obchodovat pomocí internetových obchodních platforem, takže mají investoři aktuální přehled o svých investicích na svém osobním počítači, přes který také mohou provádět veškeré obchody. Kromě toho mnoho subjektů sjednává se zahraničím obchodní kontrakty, přičemž zprostředkovatel je banka nebo některé subjekty sjednávající deriváty na OTC trzích přímo se zahraničními institucemi. Burzovní deriváty jsou sjednané českými subjekty v zahraničí a OTC deriváty jsou sjednané českými subjekty mezi sebou. Pokud jde o burzovní deriváty, tak v České republice neexistuje derivátová burza. Je to v důsledku silné konkurenceschopnosti zahraničních burz neprosaditelné a zbytečné. Pokud se jedná o český bankovní sektor, Česká národní banka vypracovala první přehled roku 1995 za rok 1994, přičemž hodnota sektoru mohla činit desítky miliard. Vznik českého derivátového trhu byl spojen s měnovými deriváty (forwardy a swapy), které tvořily většinu trhu po několik let. Postupem času se na trhu začaly více používat i úrokové a měnové deriváty. Jsou to úrokové swapy, future, ale i opce nebo FRA. V letech 1996 až 2001 se v České republice čím dál tím více používají úrokové deriváty. Jsou asi na stejné úrovni s měnovými deriváty. Podle údajů v celosvětovém měřítku představovaly úrokové deriváty v roce 2000 na OTC trhu více než polovinu všech derivátů. 6

14 Roku jmenovitá hodnota derivátových obchodů na OTC trhu činila tisíce miliard. Poté nastal patrný pokles, neboť koneční uživatelé, klienti, omezovali banky při sjednávání spekulačních či zajišťovacích derivátů. Téhož roku pevné termínové kontrakty představovaly 95% a opce 5% z celého trhu. Jakýkoli přijatý peněžní tok snižuje reálnou hodnotu derivátu a naopak poskytnutý finanční tok reálnou hodnotu zvyšuje. Peněžními toky se rozumí například přijaté či poskytnuté opční prémie. Proto z reálných hodnot lze předpovídat ziskovost či ztrátu derivátů. Vývoj na českém měnovém derivátovém trhu od roku 1995 do roku 2001 v českém sektoru se zejména týká měnových forwardů a měnových swapů. Měnové forwardy a swapy se roku 2001 staly důležitými produkty českého sektoru se zahraničními institucemi. Obrat českých obchodníků mezi sebou činil pouze malé procento v poměru k obratu měnových konverzí CZK/USD, USD/EUR a CZK/EUR. Průměrný denní obrat těchto měnových forwardů a swapů od roku 1995 do roku 1998 roste a od roku 1998 klesá. V říjnu činil pouze 0,84 mld. amerických dolarů. Také měnové opce byly v českém bankovním sektoru pro zahraniční finanční instituce dosti výhodné, a to pro zajištění kurzů ve zmiňovaných obchodních měnových operacích. Také měnové spotové trhy zaznamenaly růst průměrného denního obratu od roku 1995 do roku 1998 (3,43 mld. amerických dolarů) a poté začaly pozvolna opět klesat a v roce 2001 činil obrat pouze 0,76 mld. amerických dolarů. Forwardové a swapové trhy dominují konverzí mezi CZK/USD a na opčním a spotovém trhu jsou rozhodující konverze mezi CK/EUR. 4 Finanční a komoditní deriváty. ISBN Autor textu: Josef Jílek str Finanční a komoditní deriváty. ISBN Autor textu: Josef Jílek str

15 2. Kapitola: Popis a terminologie opčních obchodů a strategie opční Deriváty jsou finanční instrumenty, které se dělí na pevné termínové operace a opce. Za sjednání termínové operace se neplatí, nebo je stanovena minimální částka v poměru k hodnotě instrumentu, která je odvozena od Bazického instrumentu. Tím může být cenný papír nebo komodita, měna, úroková sazba apod. Změny v hodnotě bazického instrumentu pak ovlivňují hodnotu derivátu. V současnosti existuje několik různých typů derivátů. Většinu z nich rozdělujeme do dvou základních skupin: nepodmíněné kontrakty (pevné), neboli také pevné termínové operace, a podmíněné kontrakty (opční), opce. V této kapitole se budeme více zabývat podmíněnými kontrakty neboli opcemi a strategií opční. Pro úplnost se krátce zmíním o kontraktech nepodmíněných. Pevný kontrakt je takový obchod, kdy je sjednáno, že proběhne a obě protistrany mají povinnost dostát svým závazkům. Tyto deriváty se nazývají forwardy, future a swapy. Dále známe deriváty, které jsou odvozeny od podkladových aktiv. Například od cenných papírů, úvěrů nebo komodit. Můžeme je tedy mezi sebou kombinovat, takže vznikají samostatné jednotky - syntetické deriváty. To jsou 6 například opce na future, forwardové swapy, opce na swapy, opce na opce, dohoda caption, nebo dohoda floortion. Podmíněné kontrakty opční jsou deriváty, kdy závisí na vůli jedné strany, zda bude obchod uskutečněn. Jsou to opce. Lze s nimi obchodovat jak na OTC trzích, tak i na burzách. Opce se zásadně liší od předchozích derivátů tím, že protistrany si nejsou rovny. Kupující opce má přednostní právo na uplatnění a prodávající musí naopak splnit stanovený závazek v téže opci. 6 Viz. 8

16 2.1. Opce Opce jsou ve své podstatě termínové obchody. Opce známe dvojího typu: opce na finanční instrumenty a mimoburzovní opce. Opce na finanční instrumenty se rozvíjejí od roku na opční burze. První opční burza se nazývala Chicago Board Options Exchange a její obrovský úspěch záhy odstartoval rozvoj celé řady opčních burz po celém světě. Vedle standardních opčních obchodů existují také mimoburzovní opce (over the counter options), které využívají především banky pro speciální přání svých klientů. Například pro zajištění proti úrokovým či měnovým rizikům nebo rizikům spojených s vývojem kurzu akcií. Kupující má právo si vybrat, zda svou opci uplatní či nikoliv. Prodávající podle toho musí nebo nemusí plnění uskutečnit. Vlivem toho je na počátku opce nulová a kupující platí prodávajícímu tzv. opční prémii, jež je odměnou pro prodávajícího za jeho znevýhodněnou pozici. Opční prémie bývá zpravidla nižší než hodnota instrumentu. Opce může být buď kupní (call), nebo prodejní (put), což znamená právo prodat nebo naopak koupit. Jsou nám známy čtyři různé pozice opcí. Long call, long put: což znamená právo koupit nebo prodat podkladový instrument a short call, short put: neboli povinnost koupit nebo prodat podkladový instrument protistraně, pokud uplatní opci. Opce se také dělí na americké a evropské (označení je pouze historické, nyní se na obou kontinentech používají oba typy). Kupující evropské opce mají právo uplatnitelnosti pouze v moment její splatnosti a kupující americké opce má právo uplatnit svou opci kdykoliv od data vystavení do data splatnosti opce. 7 Deriváty. ISBN Autor textu: Petr Dvořák str

17 Graf č. 1: Koupě kupní opce (long call) Zdroj: Vlastní úprava Příklad č. 1: Koupě long call opce 1. dubna byl kurz akcie 1900 Kč. Tento den kupuje pan A od pana B call opci. V opční smlouvě se pan B zavázal, že ve stanovený termín, a to 1. května dodá akcii ve sjednané opční ceně 2000 Korun. Pan A zaplatil za opci částku 500 Kč. Pan A se nachází ve výhodnější situaci. Předpokládá, že cena akcie stoupne alespoň na Kč a tím dosáhne zisku. V případě, že kurs nevyskočí nad tuto hranici, nemusí akcii kupovat a riskuje jen ztrátu do výše ceny opce. Pan B naopak neočekává vzestup kursu. Při poklesu nebude pan A akcii kupovat a tak dosáhne pan B maximálního zisku 500 Kč (cena opce). Pokud však kurs stoupne, bude muset prodat akcii panu A za sjednanou cenu a může mít neomezeně vysokou ztrátu. 10

18 Graf č. 2: Prodej kupní opce (short call) Zdroj: Vlastní úprava Příklad č. 2: Prodej short call opce Exportní firma prodává bance call opci. Objem opce Eur a realizační cena 28,654 Eur/CZK, uzavřená a splatná k Výše opční prémie je CZK (25 haléřů CZK za 1 Eur). 1. V den splatnosti je aktuální spotový kurz 28,85 Eur/CZK, tedy vyšší než realizační kurz. Exportní firma musí dostát svému závazku a prodat bance Eur s kurzem 28,65 Eur/ CZK, plus musí zaplatit bance opční prémie. 2. Aktuální spotový kurz je shodný s realizační cenou, 28,65 Eur/CZK. Call opce nebude využita. Exportní firma musí zaplatit bance opční prémii. 3. Aktuální spotový kurz klesl na 28,30 Eur/CZK. Call opce opět nebude využita a exportní firma může prodat Eur/CZK na trhu s kurzem Eur/CZK. Musí však zaplatit bance opční prémii za poskytnutou opci. 11

19 Graf č. 3: Koupě prodejní opce (long put) Zdroj: Vlastní úprava Příklad č. 3: Nákup short put opce Dne 1. dubna koupil pan A od pana B put opci s právem na dodání = put option akcie v termínu 1. květen. Za tuto opci zaplatil pan A částku 500 Kč. Pan B se zavázal ke stanovenému datu odebrat akcii ve sjednané opční ceně 2000 Kč. Pan A očekává, že kurs klesne pod hranici 1500 Kč a tím dosáhne zisku. Zisk je však při této spekulaci omezen dolní myslitelnou hranicí kursu, a to 0 Kč. Maximální zisk pana A je tedy 1500 Kč. Pokud by však kurs stoupl, byla by jeho max. ztráta 500 Kč. Pan B naopak neočekává pokles kursu a kalkuluje s tím, že pan A svého práva nevyužije. Pan B může tedy dosáhnout max. zisku 500 Kč (cena opce). Jestliže kurs poklesne, bude ztrátový. Jeho max. ztráta může činit 1500 Kč. Pan A bude chtít uplatnit své právo a pan B má povinnost akcii odebrat za stanovenou částku a tím bude ztrátový. Jeho max. ztráta může činit 1500 Kč. 12

20 Graf č. 4: Prodej prodejní opce (short put) Zdroj: Vlastní úprava Příklad č. 4: Prodej short put opce Importní firma prodává bance put opci. Objem opce Eur a realizační cena 28,300 Eur/CZK, uzavřená a splatná k Výše opční prémie je CZK (25 haléřů CZK za 1 Eur). 1. V den splatnosti je aktuální spotový kurz 28,100 Eur/CZK, tedy nižší než realizační kurz. Importní firma v tomto případě musí dostát svým závazkům a koupit Eur s kurzem 28,300 Eur/CZK. Společnost obdrží od banky opční prémi. Výše zisku je dána rozdílem mezi inkasovanou opční prémii a ztrátou z uplatnění opce. 2. Aktuální spotový kurz je shodný s realizační cenou, 28,300 Eur/CZK. Put opce nebude využita. Importní koupí Eur na trhu. Importní společnost obdrží od banky opční prémii. 3. Aktuální spotový kurz klesl na 28,620 Eur/CZK. Put opce opět nebude využita a importní spol. bude muset koupit na trhu za 28,620Eur/CZK. Importní společnost obdrží od banky opční prémii. 13

21 Cap (neboli také interest rate cap, neboli ceiling). Řetězec několika evropských kupujících opcí na nákup s různou splatností. Využití je například v bankách při řízení úrokového rizika. Tomuto případu se říká cap bez kapitálu, nebo může být také spojen s úročenými závazky. Limituje maximální výši úrokových nákladů při vzestupu tržních úrokových nákladů. Cap můžeme definovat jako dohodu mezi kupujícím cap (pozice long cap) a prodávajícím cap (pozice short cap), že překročí-li ve stanoveném časovém rozmezí sjednaná referenční tržní úroková sazba pevně dohodnutou maximální úrokovou cap sazbu (označovanou též strike nebo cap rate ), uhradí prodávající cap kupujícímu úrokový rozdíl vyplývající z těchto dvou sazeb a vztažený na dohodnutou nominální hodnotu a stanovené úrokové období Floor Floor je vlastně protiklad cap. Floor je řetězec několika evropských prodejních opcí s různou splatností. Floor se používá k zajištění pohledávek (depozit) oproti poklesu úrokových sazeb. A naopak v případě vzestupu úrokových sazeb profituje investor. Za své zajištění musí ovšem zaplatit floor prémii, což jeho výnos snižuje. V obou dvou případech jde o dohodu mezi dvěma stranami o tom, že jestli se překročí ve stanovených dnech referenční tržní úroková sazba s pevně dohodnutou maximální cap sazbou nebo floor sazbou, uhradí prodávající kupujícímu rozdíl vyplývající s těchto dvou sazeb s ohledem na úrokové období a nominální hodnotu. 8 Finanční deriváty. ISBN Autor tetu: Petr Dvořák str

22 Collar - je kombinací cap a floor. Kupující collar obdrží plnění, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den vzroste na sjednanou hladinu cap a naopak poskytne plnění prodávajícímu collar, pokud klesne úroková sazba pod sjednanou floor sazbu. Mezi další instrumenty tentokrát s dlouhou historií patří opční listy, což je vlastně cenný papír, ke kterému je připojena opce. Opce mohou být kombinovány i s jinými deriváty. Nejznámějším takovým je na OTC trzích swaption, který představuje opci a swap. V posledních letech se na trhu začala objevovat řada nových instrumentů, které mají podobu opcí, ale řada jejich vlastností je jiná. Hlavní výhody cap, floor a collar jsou, že se jedná o nestandardizované instrumenty, tedy přesně šité na míru, riziko zakoupeného cap nebo floor je omezeno na výši zaplacené prémie a pro tyto instrumenty existuje likvidní trh Swaption - je kombinace swapu a opce. Majitel swaption má právo na předem definovaný swap a za toto právo zaplatí protistraně opční prémii. Cílem swaptions je zajištění rizika vyplývajícího z vývoje úrokových sazeb Zero Cost Collar Zero Cost Collar je zvláštní varianta collaru. Jedná se o kombinaci cap a floor (se shodnou nominální hodnotou, dobou splatnosti, úrokovými obdobími a referenční úrokovou sazbou), kdy cap a floor sazba je volena tak, že cap prémie se rovná floor prémii, prémie se kompenzují. Kupující Zero Cost Collar neplatí prémii (je zřejmé, že oproti situaci, kdy platí collar prémii, budou v tomto případě cap a floor sazba blíže u sebe). 15

23 2.2. Opční listy Opční listy (warrants) můžeme považovat za staršího předchůdce burzovních opcí. Je možné předpokládat, že jsou vynálezem poslední doby, ale jejich počátky naopak sahají až do 19. století, kdy se poprvé objevily ve Spojených státech. Většího rozvoje však dosáhly až v posledních dekádách minulého století, kdy se na trhu objevila celá řada nových opčních listů a dochází k jejich odloučení od mateřských dluhopisů a k jejich samostatnému obchodování. 9 Opční listy, jsou na burze obchodovatelné cenné papíry, emitované jako součást opčních dluhopisů nebo i samostatně. Držitel opčního listu má právo nikoli však povinnost na koupi resp. prodej určitého množství stanoveného cenného papíru za předem sjednanou realizační cenu. 10 Opční právo můžeme uskutečnit v rámci sjednané doby (v případě americké metody) nebo pouze v konkrétní den (v případě evropského způsobu). V praxi se můžeme setkat s několika druhy těchto opčních listů, např. opční listy na akcie, které opravňují majitele ke koupi či prodeji akcií za předem stanovenou realizační cenu. Dále pak kryté opční listy na akcie, emitované zejména bankami; opční listy na akcie s variabilní realizační cenou, košové opční listy nebo opční listy na cizí měnu. Srovnání rozdílů mezi opčními listy a burzovními opcemi je názorně vidět v následující tabulce. 9 Finanční deriváty. ISBN Autor textu: Petr Dvořák str Deriváty: Cenné papíry III Autor textu: Jílková L str

24 Tabulka č. 1: Srovnání opčních listů a opcí Charakteristický znak Opční list Burzovní opce Počet emitentů Jeden Více Velikost nabídky Ohraničená, pevně daná Neohraničená, denně proměnlivá Termín splatnosti Jeden (dlouhodobý) Více (krátkodobých) Doba existence Emise splatnost Opening closing Realizační cena Jedna Vždy minimálně tři Typ opčního práva Call (častěji) nebo put Vždy call i put současně Obchodní místo Promptní burza Termínová burza Forma Cenný papír Není cenným papírem Okruh baz. instrumentů Relativně široký Užší Standardizace Není Vysoká Zdroj: Dvořák, P.: Finanční deriváty. ISBN str Upraveno autorem Opce mají hned několik způsobů využití. Základní využití je tedy už zmíněné zajištění úvěrů, měnového a akciového rizika, také spekulace s cílem být úspěšný v blízké budoucnosti na trhu či arbitrážní operace, které usilují o maximalizaci zisku nabízené opce. Existuje také mnoho dalších instrumentů, které mají opční charakter, ale v některých směrech se od nich liší. Cap, floor, collar, opční listy, swaption a exotické opce jsou úrokové instrumenty, které se poprvé objevily v roce Jedná se tedy o kontrakty na mimoburzovních (OTC) trzích 17

25 a vyskytují se ve spojení i s jinými instrumenty, např. s proměnlivě úročenými dluhopisy nebo úvěry. 11 Majitel cap či floor má právo uplatnit sjednané, ale nemusí. Na rozdíl od opcí toto plnění není vázáno obdobím, ale na několik po sobě jdoucích období. Je to řetězec několika opcí s po sobě jdoucí dobou splatnosti Použití opčních strategií k zajišťování Různorodost opčních strategií je omezená pouze vynalézavostí a zkušenostmi. I samotné opce, se kterými se obchoduje mimo burzu, mají desítky druhů. Myslím si, že využití opcí je nejlépe zkoumat z pohledu různých rizik, jako jsou například tržní rizika (úrokové, měnové, akciové). Z toho důvodu, že oblast tržního rizika je dominantní v opčním hedgingu, budu v následující části práce zkoumat právě strategii hedgingu Strategie hedgingu tržních (cenových) rizik Cena každého aktiva na trhu se může libovolně měnit. V důsledku této změny vzniká tržní neboli cenové riziko. Společnost je vystavena tomuto riziku ve dvou případech: když má v určitém aktivu otevřenou krátkou nebo dlouhou pozici, anebo když se teprve chystá jednu z těchto pozic otevřít. V druhém případě jde o riziko, které má neurčitý charakter a právě zde se projevují vyjímečné vlastnosti opcí jako zajišťovacích nástrojů. 11 Finanční deriváty. ISBN Autor textu: Petr Dvořák str

26 Příklad č. 5: Dlouhé a krátké zajištění Například neurčitý charakter má měnové riziko spojené se zahraničním kontraktem. Když tento kontrakt není doposud uzavřen, ale plánován do budoucna. Zajištění proti stoupání ceny se nazývá dlouhé, zajištění proti poklesu se nazývá krátké. S opcemi můžeme využívat obě možnosti (viz. Graf č. 5). Graf 5: Dlouhé a krátké zajištění Zdroj: Vlastní úprava Call opce mohou být využívány pro zajištění krátkých prodejů. Krátký prodej znamená, že prodávám aktivum, které nevlastním. Nákup jednotných opcí ještě není strategie v širokém slova smyslu. Samotná opční strategie začíná otevřením jedné nebo více vzájemně propojených pozic za účelem hedgingu. 19

27 V závislosti na požadovaném rozsahu krytí rizika se mohou používat různé kombinace opcí (ve většině případů burzovních) podle jejich množství, druhu, uplatňovací ceny a data splatnosti. Při vytváření vlastních opčních kombinací pomocí dvou a více opcí musíme pamatovat, že čím více jích využíváme, tím je tato strategie hůř realizovatelná na reálném trhu, protože velkou roli začínají hrát provize, spready kotací a navíc všechny kontrakty musejí mít vysokou likviditu na daném trhu. Opční strategie rozlišujeme podle různých druhů a tříd, jsou to strategie spread, kombinační strategie, cylindrová strategie Strategie spread Strategie spread - je to nákup a prodej opcí stejného druhu (call nebo put) se stejným datem splatnosti, ale s různou uplatňovací cenou. V tomto případě náklady na hedging ztráty jsou částečně nebo celkově neutralizované prémií za prodanou opci, což znamená, že zisk je omezen výší opční prémie. Strategie spread se využívají pro snížení nákladu na hedging. Spread je kombinací long a short pozice opce stejného typu (put nebo call) znějících na stejnou bazickou akcii, ale lišících se realizačními cenami nebo (a) dobou splatnosti. 12 Podle rozdílných charakteristik obou opcí se rozlišují tři základní varianty této strategie: Vertical spread kontrakty se liší realizačními cenami Horizontal spread kontrakty se liší dobou splatnosti Diagonal spread kontrakty se liší realizačními cenami i dobou splatnosti Tyto tři základní varianty se dále dělí podle typu opce a podle očekávání vývoje budoucích kursů na strategie bull (býk) a strategii bear (medvěd). První z jmenovaných bull, se volí při spekulování růstu cen a naopak bear, při spekulování na nižší kurs nebo cenu. Tyto druhy dané strategie můžeme použít u obou typů opcí call a put. 12 Finanční deriváty. ISBN Autor textu: Petr Dvořák str

28 Graf č. 6: Medvědí call spread RC = realizační cena C = cena včetně prémie C S = cena short call C L = cena long call Zdroj: Vlastní úprava Medvědí call spread je kombinací long call s vyšší realizační cenou a short call s nižší realizační cenou. Investor očekává mírně klesající kurzy a chce profitovat na poklesu vnitřní a časové hodnoty (short call). Nechce postupovat plné riziko z případného opačného vývoje. Zvláštnost této strategie je, že prémie obdržená za prodej opce je větší než prémie, která je zaplacena za nákup opce. 21

29 Graf č. 7: Býčí put spread RC = realizační cena C = cena včetně prémie C S = cena short call C L = cena long call P S = prémie short call P L = prémie long call Zdroj: Vlastní úprava Vertical bull call spread je kombinací long call s nižší realizační cenou a short call s vyšší realizační cenou. Investor při této strategii očekává mírný vzestup cen a chce profitovat na vzestupu vnitřní hodnoty (long call) a poklesu časové hodnoty opce, která je out-of-themoney. Naproti tomu se býčí call spread vytváří tak, že nakoupíme call opci s nízkou uplatňovací cenou a prodáme call opci s vyšší uplatňovací cenou. 22

30 Zvláštními druhy spreadu jsou tzv. butterfly a condor spread. Na rozdíl od obyčejných horizontálních spreadů, butterfly a kondor můžeme jak prodávat, tak i nakupovat. Toto se vysvětluje komplikovanějším složením těchto spreadů. Ale v této práci je dál rozebírat nebudu Kombinační strategie Kombinační strategie představují jednosměrné pozice u obou druhů opcí (call a put) s libovolnými cenami a datem splatnosti. Tyto strategie se liší od strategie spread, protože nemají omezenou výši zisku ani ztráty jak u kupujícího, tak u prodávajícího. Existují čtyři základní kombinační strategie: straddle, strangle, strip a strap. Straddle je kombinovaná pozice zahrnující prodej nebo nákup kupní a prodejní opce se stejnou realizační cenou a termínem splatnosti opce. 13 Long straddle, neboli koupě straddle, představuje kombinace skládající se z pozic long call a long put. O využití či nevyužití těchto opcí rozhoduje výše aktuálního promptního kurzu (PK) bazické akcie ve vztahu k realizační ceně (RC). Pokud dojde k situaci, kdy PK < RC, využijeme put opci a naopak call opci necháme propadnout. V opačné situaci, kdy PK > RC, je pro nás vhodnější uplatnit call opci a nevyužít put opci. Long straddle využijeme, pokud čekáme výrazný pohyb kurzu bazické akcie, ale nejsme si jisti, kterým směrem. 13 Deriváty: Cenné papíry III. ISBN Autor textu: Jílková L. str

31 Graf č. 8: Long stradlle RC = realizační cena C = cena včetně prémie P = prémie Zdroj: Vlastní úprava Pokud je spotová cena bazického instrumentu nižší než realizační cena (SC < RC), je výhodné využít put opci a nechat propadnout call opci. Pokud je spotová cena bazického instrumentu vyšší než realizační cena (SC > RC), dochází k využití call opce a propadnutí put opce. Zisk - pozice je zisková, pokud zisk z využité opce převýší náklady (opční prémie) na zakoupení obou opcí (C + P). K zisku z využití put opce ve výši RC - SC dochází za předpokladu SC < RC. Zisk z call opce je naopak dán rozdílem SC - RC (za předpokladu SC > RC). Pozice je tedy zisková, pokud spotová cena bazického instrumentu leží mimo interval [RC - (C + P), RC + (C + P)]. Výše zisku je neomezená a její výše roste s poklesem (resp. růstem) spotové ceny bazického instrumentu pod (resp. nad) krajní body intervalu. 24

32 Ztráta - pozice je ztrátová, pokud se spotová cena bazického instrumentu nachází v intervalu [RC - (C + P), RC + (C + P)]. Výše ztráty je omezená výší zaplacených opčních prémií (C + P). Maximální ztráta je dosažená, pokud se spotová cena bazického instrumentu rovná realizační ceně (využití obou opcí přináší nulový zisk). Investor využívá tuto strategii, jestliže očekává silný pohyb ceny bazického instrumentu, ale neví, kterým směrem Příklad č. 6: Nákup long stradlle Pan A koupí 1. dubna straddle na akcii XX od pana B. Sjednaná cena činí za akcii Kč, přičemž datum uplatnění opčního práva je stanoveno na 1. října. To znamená, že pan A koupil od pana B jak call option např. za 250 Kč, tak i put option např. za 150 Kč a je tedy v obou těchto případech v long-position. Jaké situace mohou 1. října nastat: Stoupne-li cena např. na Kč, uplatní pan A svoji call option a koupí od pana B akcii XX za Kč. Tím dosáhne zisku 600 Kč = / /. Klesne-li k 1. říjnu kurs akcie na promptní burze např. na Kč, uplatní pan A naopak put option a prodá panu B akcii XX za sjednanou cenu Kč. Tím rovněž dosáhne zisku 600 Kč ( ). 25

33 Graf č. 9: Short stradlle RC = realizační cena C = cena včetně prémie P = prémie Zdroj: Vlastní úprava Short stradlle je zrcadlovou pozicí k long straddle. Zisk - pozice je zisková, pokud spotová cena bazického instrumentu leží v intervalu [RC - (C + P), RC + (C + P)]. Výše zisku je omezená inkasovanými opčními prémiemi. V situaci, kdy SC = RC dosahuje majitel maximálního zisku (využití obou opcí je nevýhodné). Ztráta - pozice je ztrátová, pokud se spotová cena bazického instrumentu nachází mimo uvedený interval. Výše ztráty je neomezená a roste lineárně tak, jak se vzdaluje spotová cena bazického instrumentu od daného intervalu. Tuto strategii využívá investor, který očekává stagnující spotové ceny na trhu. Opce s delší splatností znamenají výhodu ve vyšších inkasovaných opčních cenách, ale zároveň vyšší 26

34 riziko pravděpodobnosti pohybu spotových cen bazických instrumentů. Strategie se skládá z dvou závazků a je velmi riziková. Strangle se od straddle liší pouze tím, že uplatňované ceny koupených nebo prodaných opcí nejsou stejné. Strategie strip a strap se skládají z více než dvou opcí. 14 Použití této strategie je vhodné, když se očekává větší kolísaní cen na trhu, přičemž celkové snížení cen je více pravděpodobné než jejich nárůst. 14 Opce, swapy, futures deriváty finančního trhu. ISBN Autoři textu: Sid Blaha, I. Jindřichovská 27

35 Graf č. 10: Long strangle RC = realizační cena RC P = realizační cena put RC C = realizační cena call P = prémie Zdroj: Vlastní úprava Výsledky analýzy jsou podobné strategii long straddle. Rozdíl je v tom, že obě opce není výhodné využít, když spotová cena bazického instrumentu leží mezi realizačními cenami obou opcí (RC P < SC < RC C ). Zisk - pozice je zisková, pokud spotová cena bazického instrumentu leží mimo interval [RC P - (C + P), RC C + (C + P)]. Výše zisku není omezená a roste s poklesem (resp. růstem) spotové ceny bazického instrumentu pod (resp. nad) krajní body intervalu. Ztráta - pozice je ztrátová, pokud se spotová cena bazického instrumentu nachází ve výše uvedeném intervalu. Výše ztráty je omezená zaplacenými opčními prémiemi (C + P). 28

36 Maximální ztráta je dosažená, pokud spotová cena bazického instrumentu leží mezi oběma realizačními cenami, tedy v intervalu (RC P, RC C ), kdy využití ani jedné z opcí nepřináší zisk. Graf č. 11: Short strangle Zdroj: Vlastní úprava Short strangle je zrcadlová strategie k long strangle. Zisk - pozice je zisková, pokud spotová cena bazického instrumentu leží v intervalu [RC P - (C + P), RC C + (C + P)]. Výše zisku je omezená inkasovanými opčními prémiemi. Maximálního zisku je dosaženo, pokud spotová cena bazického instrumentu leží mezi oběma realizačními cenami, takže využití obou opcí není výhodné. Ztráta - pozice je ztrátová, pokud se spotová cena bazického instrumentu nachází mimo uvedený interval. Výše ztráty není omezená a roste lineárně tak, jak se vzdaluje spotová cena bazického instrumentu od daného intervalu. 29

37 Cylindrové strategie Cylindrové strategie jsou posledním druhem opčních strategií. Obchodník obsazuje opačné pozice v různých druzích opcí, což mu otevírá zajímavé možnosti. Proto, že tyto strategie jsou nejvíce vhodné pro zajištění, uvádím dále pojmy cylindrový nákup a prodej a opačný medvědí a býčí spread. Horizontální cylindrová strategie je cylindrový nákup aktiva, tj. nákup callu a prodej putu se stejnými cenami uplatnění a datem splatností. Využívání této strategie je v případě bouřlivého růstu ceny na trhu k zajišťování proti ztrátě z krátké pozice v podkladovém aktivu. Vertikální cylindrová strategie je opačný býčí a medvědí spread. Spready mají pouze zajišťovací charakter. Opačný medvědí spread se používá pro krátké zajištění pomocí prodeje call opce s vyšší uplatňovací cenou a nákup put opce s nižší uplatňovací cenou, přičemž obě opce jsou out-ofthe-money (vymykají se opčním hranicím). 30

38 3. Kapitola: Metody oceňování opcí 3.1. Metoda současné čisté hodnoty: Jedním z postupů oceňování aktiv je metoda současné čisté hodnoty. Tento postup spočívá v předpovědi očekávaných hotovostních toků (cash flow), které je nutno diskontovat úrokovou mírou. Nalézt správnou úrokovou míru pro opce je velmi obtížné, dokonce takřka nemožné, protože riziko se mění v čase se změnou ceny aktiva (ale i beze změny aktiva). Při koupi call opce získáváme právo na aktivum, na které je opce vystavena. Toto právo je za podstatně méně peněz, než kdybychom si tyto akcie koupili přímo. Za opci platíme pouze prémii, která činí pouhé procento z ceny akcie. Proto jsou opce jak call, tak put rizikovější než akcie. Růst ceny akcie zvyšuje cenu call opce (snižuje cenu put opce) a snižuje riziko call opce (zvyšuje riziko u put opce) 3.2. Binomický model pro sestavení opčních prémií: Není li možné ohodnotit opce pomocí hotovostních toků, je možné vytvořit situaci, kde budeme odrážet hodnotu opčních ekvivalentů. Takovou to situaci je možné sestavit kombinací půjčky a investice do akcie. Vysvětlíme si to na jednoduchém příkladě: Příklad č. 7: Kombinace půjčky a investice do akcie Jedná se o call opci vystavenou na firmu na jeden rok s cenou Kč. Předpokládejme, že během roku akcie buď stoupne na Kč, nebo klesne na Kč. Nezapomeňme přihlédnout ke spojitému úrokování, v tomto případě jednoroční úrokovou míru 10%. Z toho vyplývá, že pokud cena akcie stoupne na Kč, bude hodnota opce Rozdíl mezi tržní cenou akcie ( Kč) a realizační cenou s úroky ( Kč). Pokud cena akcií bude 31

39 9 000 Kč., bude call opce bezcenná. Proč uplatňovat call opci s realizační cenou Kč., když akcii je možné koupit na kapitálovém trhu za 9 000Kč? 3.3. Oceňování opcí Pro oceňování opcí se ve světě nejčastěji používají dvě metody, a to Black Scholesův model a Binomický model. Obě tyto metody byly vyvinuty v sedmdesátých letech minulého století. Vzhledem k rozsahu práce se nebudu zabývat konkrétními rovnicemi a jejich eventuálním odvozením, ale pouze nastíním výhody či nevýhody jednotlivých metod Black Scholesův model Jak název modelu napovídá, byl odvozen od jmen předních finančních ekonomů, jež jej vyvinuli, tedy Fischera Blacka a Myrona Scholese. Podle jejich modelu lze stanovit cenu jak call tak put opce pomocí parciální diferenciální rovnice parabolického typu, která byla jimi odvozena. 15 Není však všestranný, lze jej použít pro evropské opce call i put a pro americké call, které neplatí dividendu. Pro americké opce put a pro americké opce call platící dividendu, je nutno použít binomického modelu Deriváty: Cenné papíry III. ISBN Autor textu: Jílková L. str SOJKA, Z. Komoditní a finanční deriváty. ISBN Autor textu: Sojka Z. str

40 Binomický model Tento model byl vytvořený finančními ekonomy a matematiky J.C. Coxem, S.A. Rossem a M. Rubinsteinem. Metoda staví na podobných principech jako předchozí Black Scholesův model, tj. na pravděpodobnostním rozdělení očekávaných cen předmětného aktiva. 17 Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, výhodou binomického modelu je, že může být aplikován při ocenění amerických opcí, zejména opce put. Hodnota opce se vypočítává pomocí vzorce na určení pravděpodobnosti pohybu budoucí ceny. Stanovení hodnoty je v případě binomického modelu o něco jednodušší, než v případě Black Scholesova modelu. A další výhodou je libovolné nastavení intervalů, pomocí kterých lze pozorovat, zdali je opce v určitém okamžiku nadhodnocená nebo podhodnocená. Obě metody tedy slouží k určení hodnoty opcí a velmi usnadňují obchodníkům rozhodování, jaké pozice na trhu zaujmou. V případě špatného rozhodnutí může dojít ke zbytečné ztrátě investic, které mohly být kladně zhodnoceny. 17 Deriváty: Cenné papíry III. ISBN Autor textu: Jílková L. str

41 4. Kapitola: Praktická část. Zmapování porovnání možností využití opčních obchodů v bankovním sektoru Cílem praktické části mé diplomové práce je zmapování nabídek jednotlivých bank. Konkrétně se jedná o banky: ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisen bank a Unicredit bank. Ve všech těchto bankách bylo mým hlavním cílem získat nabídky pro klienty, jako možnost zajištění před úrokovým, měnovým či jiným rizikem. Tedy možnost zajištění deriváty, a to konkrétně opcemi a strategií opční. V první kapitole praktické části bych rád nastínil jednotlivé druhy opcí nabízené různými bankami, podrobně vysvětlil na jednoduchých příkladech, jakým způsobem fungují, jaké jsou jejich výhody a nevýhody a jaké přináší riziko. Chtěl bych také upozornit na některé nekonkrétní informace u jednotlivých nabídek bank, neboť ne vždy bylo zcela jednoduché získat od určité banky ucelené informace a jak sami některé banky tvrdí: vytváříme individuální nabídky pro individuální klienty a snažíme se je maximálně přizpůsobit potřebám klienta. A proto mohou být některé informace zkreslené, ale myslím si, že i tak se výsledek určitě dostaví. V poslední kapitole praktické části bych rád zmapované nabídky porovnal a popsal odlišnosti v jednotlivých nabídkách, jednotlivých bank. Popřípadě pokud to bude jednoznačné, rád bych na závěr doporučil nejvhodnější nabídku (podle mého názoru) a naopak nedoporučil tu nejméně vhodnou. Nyní bych rád ještě před samotnými nabídkami stručně charakterizoval opce z důvodu dodržení úplnosti informací. Opce můžeme charakterizovat jako právo (nikoli povinnost) držitele opce nakoupit (call opce) od banky, nebo prodat (put opce) bance určité množství cizí měny za předem stanovený kurz (realizační cenu) a prémii. Prodávající je vystaven možnému budoucímu závazku prodat nebo odkoupit příslušnou částku v cizí měně, pokud majitel uplatní svou opci. Pokud není opce v den splatnosti uplatněna, stává se bezcennou. Již zmiňovaná prémie je cena, kterou musí zaplatit kupující za poskytnutou opci. Výše prémie je ovlivněna vnitřní hodnotou prémie a časovou hodnotou prémie. 34

42 Vnitřní hodnota opce je rozdíl mezi podkladovou měnou a realizační cenou. Rozdílem je výnos, který by majitel opce získal uplatněním opce. Časová hodnota je předpoklad, že kurz v den splatnosti vzroste v případě call opce, nebo klesne v případě put opce. Časová hodnota je ovlivněna mnoha faktory. Prémie je vyjádřena jako množství korun připadajících na jednotku cizí měny, k níž se váže příslušný kontrakt. Měnové opce poskytují zajištění proti kurzovním rizikům. Zajišťují se proti nepříznivému pohybu a profitují z příznivého pohybu směnečných kurzů. Měnové opce obchodují mimo organizované trhy, což umožňuje sestavit mnoho opčních strategií, jejichž cílem je minimalizovat náklady na pořízení samotné opce. Více opční strategie. Úroková opce umožňuje kupujícímu zajistit si svou pozici při nárůstu či poklesu úrokových měr. Kupující opce si chce zajistit své pohledávky, případně závazky proti očekávanému pohybu úrokových sazeb. Pokud však je vývoj úrokových sazeb opačný, na tomto vývoji profituje. Jedná se o jednostranný obchod, platby ze strany kupujícího jsou omezeny o platbu za prémii (prodávající nemá spojeno s kupujícím žádné úvěrové riziko po inkasu prémie; kupujícím může být i méně bonitní subjekt). 35

43 4.1. Komerční banka Komerční banka byla mou první navštívenou institucí a mohu říci, že jsem se setkal s opravdu vřelým přijetím a kladným přístupem k mému dotazu. Také na internetových stránkách byly tyto nabídky velice podrobně a přehledně prezentovány, a tudíž si myslím, že by bylo vhodné právě touto institucí začít. Komerční banka nabízí pro své klienty jako možnost zajištění nejen opce, ale i jiné druhy derivátů, jako například forward, nebo swap. My se ovšem budeme zabývat opcemi. Tato instituce nabízí pro své klienty měnové, úrokové, komoditní, bariérové měnové a binární měnové call, nebo put opce. Nyní bych rád jednotlivé druhy charakterizoval Měnová opce Měnová opce je produkt zajišťující měnové riziko. Měnovou opci lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku Komerční banky, a.s. U opcí stojí proti sobě dvě strany: kupující a prodávající. Kupující call opce má právo, nikoliv povinnost, se rozhodnout, zda chce nakoupit instrument a prodávající má poté povinnost tento instrument prodat, a to v den expirace + 2 pracovní dny. A naopak. Kupující opce platí prodávajícímu opční prémii. Obchod je uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů. Klient obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu (to platí pro všechny nabízené opce Komerční bankou). Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů. Maximální ztráta při nákupu opce je omezena uhrazenou opčí prémií. Při prodeji opce je riziko významně vyšší, ztráta prodávajícího opce může významně převyšovat obdrženou opčí prémii, riziko je neomezené. Pokud je tedy opce uplatněna, prodávající se ocitá v situaci, kdy aktuální tržní cena jím prodávaného podkladového aktiva může být i výrazně vyšší, než je cena realizační, nebo naopak aktuální tržní cena jím kupovaného 36

Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi

Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Diplomová práce Vladimír Zacharda Srpen, 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Úrokové produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Zajišťovací deriváty

Zajišťovací deriváty SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Zajišťovací deriváty BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Filip

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika strana 1 z 12 O B S A H Úvod 3 1. Obecná rizika investování 3 2. Devizové termínové obchody 5

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Oceňování finančních derivátů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Oceňování finančních derivátů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod Oceňování finančních derivátů Marcela Škodová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace Mathematical models of financial derivatives pricing

Více

Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY. Bc. Mojmír Boček

Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY. Bc. Mojmír Boček Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY Bc. Mojmír Boček Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vypracovat projekt správného účtování, oceňování a vykazování

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Jakub Ţidoň, Energy Derivatives sales Konference: Hospodaření s energií v podnicích, 20.10.2011 Obsah prezentace 1. Proč zajišťovací deriváty na elektřinu či plyn? 2.

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO

Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO Obsah 1. Úvod... 2 2. Přehled portfolia... 3 3. Riziko portfolia v praxi... 5 4. Riziko u profilu Active a Trader... 20 DEGIRO B.V. je investiční společnost

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Systematizace derivátních finančních nástrojů

Systematizace derivátních finančních nástrojů Systematizace derivátních finančních nástrojů Peter Mokrička 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá vymezením a systematizací derivátních finančních nástrojů, rozlišuje pojmy deriváty a derivátní finanční nástroje,

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů 1 OBSAH DOKUMENTU 1 Všeobecné informace... 4 2 Všeobecná investiční rizika... 4 2.1 Tržní riziko... 4 2.2 Měnové

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

N_MF Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. Vztah k devizovému kurzu 4. Kotace spotového a forwardového kurzu Hlavní úlohy devizového trhu z hlediska

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. Jana Lukášová

Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. Jana Lukášová Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. Jana Lukášová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá řízením devizových rizik ve společnosti ABC s.r.o.

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více