TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE, MODEL PRO VÝUKU MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE, MODEL PRO VÝUKU MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ"

Transkript

1 TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE, MODEL PRO VÝUKU MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. VUT Brno, fakulta stavební Ing. Miloš Filip PREFA KOMPOZITY, a.s. Technical education for young people, teaching model for bridge constructions The Czech Republic is currently facing a shortage of technically trained people. Thus the future of competitiveness is under threat. This contribution describes the possibility of increasing the education of the youth in the civil engineering through a visual teaching aid. Specific construction elements of the construction set are relatively easy to assemble into a total of 14 other type of bridge constructions and each of them can be used as a model for the explanation of basic static and dynamic principles of this construction. 1. ÚVOD Česká republika se v současnosti potýká s nedostatkem technicky vzdělaných lidí, což v kontextu stále vzrůstajícího technického rozvoje společnosti může být jedním z důvodů snížení hospodářské i kulturní konkurenceschopnosti naší země. Počet absolventů VŠ sice poměrně rychle narůstá, avšak nárůst zaznamenávají především obory humanitní a ekonomické. Technické a přírodovědecké obory stagnují. V populaci se vyskytuje jen omezené procento lidí s rozvinutými technickými vlohami. Tyto jejich přirozené předpoklady je tak nutno podporovat a rozvíjet pomocí odpovídajících výukových metod a pomůcek. Tento příspěvek prezentuje právě jednu z názorných didaktických pomůcek, která bude bezesporu přínosem pro zvýšení vzdělanosti mládeže ve stavebním oboru. Jedná se o stavebnici, jejíž specifické konstrukční prvky lze poměrně snadno sestavit do celkem 14 typově odlišných mostních konstrukcí, na kterých pak mohou být vysvětleny základní statické a dynamické principy příslušného typu konstrukce. 2. TECHNICKÁ VZDĚLANOST MLÁDEŽE Potřeba a idea vzniku nových technických didaktických pomůcek vznikla v rámci projektu na podporu technického vzdělávání dětí a mládeže Technické školky, který byl zahájen v Brně v roce 2010 z iniciativy členů brněnského klubu České manažerské asociace, pracovníků společností Prefa Kompozity a EGPI Uherský Brod a v neposlední řadě vedení mateřské školky a školy Pramínek, o.p.s.. Cílem projektu je ve spolupráci s akademickými pracovníky z VUT v Brně hravou formou přiměřenou věkovým možnostem dětí a mládeže podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální a technické schopnosti. Dětem a mládeži je tak dána příležitost vybrat si (resp. vymyslet si) konstrukci či model inspirovaný vlastními představami, následně si vyrobit funkční model, který pak mohou využít ke hře a mají možnost podělit se o svůj objev s ostatními. V průběhu tohoto procesu si tak děti a mládež osvojí některé základní principy techniky. Jde

2 o spojení a souvislosti takových dějů, jaké jsou běžné u některých inovačních procesů v technických oborech: představa návrh (zobrazení) - výroba prezentace. U dětí a mládeže se tak rozvíjí myšlení, fantazie, zručnost a verbální projev. V rámci projektu je zpracováno několik základních úloh se zaměřením na obory: stavebnictví, strojírenství a elektrotechniky. Každá úloha je konzultována s pedagogickými pracovníky a doplňována o zkušenosti získané v testovacím období. Výstupem by pak měl být podrobný metodický materiál určený pro pedagogy spolupracujících škol. Cílem projektu je nejen vzbudit u dětí a mládeže zájem o techniku a dále jej prohlubovat, ale také podpora celkové technické a vědecké gramotnosti, tedy schopnosti všech žáků přijímat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak ovlivňují život každého z nás Úloha mostní konstrukce Jedna z úloh zmíněného projektu technického vzdělávání dětí a mládeže se týká mostních konstrukcí. Již malé děti si při hře například v rámci snahy překonat určité terénní překážky intuitivně staví mosty z běžných předmětů, které je obklopují a nevědomky tak aplikují některé technické principy, bez toho aniž by jim byly cíleně vysvětleny či prezentovány. V rámci uvedeného projektu tak vznikla idea vzniku stavebnice, která by dětem a mládeži přirozeně umožnila navázat na tyto prvotní hry s technikou a umožnila jim modelovat lanové a obloukové mostní konstrukce, které jsou vizuálně i technicky zmenšeným obrazem konstrukcí skutečných. Obr. 1 Základní nákres stavebnice mostních konstrukcí 3. MODEL PRO VÝUKU MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Model pro výuku mostních konstrukcí představuje názornou didaktickou pomůcku vhodnou pro všechny stupně škol zejména technického zaměření, neboť různé věkové kategorie si ze hry vezmou odpovídající informace a zkušenosti. Jedná se o stavebnici, pomocí které lze sestavit až 11 typů lanových a 3 typy obloukových mostů. Sestavené typy konstrukcí přitom věrně napodobují reálné mosty včetně jejich základního statického působení. Jednotlivé prvky stavebnice umožňují sestavení také dalších variant dle fantazie dětí i dospělých, přičemž úspěšné sestavení nosného systému bez dodatečných podpor (prvků, které nejsou součástí stavebnice) rozvine jejich statické myšlení.

3 Obr. 2 Dílčí prvky stavebnice modelu pro výuku mostních konstrukcí Stavebnice slouží zejména k rozvoji technického myšlení (např. i metodou pokus omyl) a k rozvoji jemné motoriky. Cílem hry je pochopit základní principy chování konstrukce a možnosti, jak ji ovlivnit, např. přeskládáním dílků či vhodnějším umístěním lan. Celá stavebnice je rozložitelná na jednotlivé dílky (Obr. 2). Mezi základní prvky stavebnice patří základní rám, rámové prvky mostních podpor a pylonů, prvky mostovky a oblouků, dále lanka a spojovací materiál Zavěšené a visuté mosty Základem pro stavbu mostu je rám, do kterého lze v několika pozicích osadit podpěry, pylony nebo obloukové prvky. Mezi krajními opěrami je následně uložena mostovka tvořená hranoly, která je ztužena dvojicí lanek představující její předpětí. Pouhým uložením mostovky na podpěry vzniknou nejjednodušší typy mostů ve formě předpjatých pásů (Obr. 3). Obr. 3 Mostní konstrukce tvořené předpjatým pásem Další typy mostů lze konstruovat vhodným umístěním pylonů a lan do nosného systému konstrukce. Praktickou aplikací teoretických znalostí, případně jejich prohloubením, takto

4 ze stavebnice vznikají modely mostů zavěšených (Obr. 4) a visutých (Obr. 5). V případě chybného pochopení principů chování konstrukce je na modelu okamžitě vidět účinek. Obr. 4 Zavěšené mostní konstrukce I u dětí, které si odborné znalosti ještě neosvojili, ukáží okamžité reakce modelu na jakýkoliv nesprávný zásah, jaké řešení je správné a proč. Stavebnice tedy umožní, aby mohly být s danou problematikou úměrně věku a schopnostem seznamovány děti od nízkého věku až po studenty středních a vysokých škol. Obr. 5 Visuté mosty

5 3.2. Obloukové mosty Obloukové mosty patří mezi nejkrásnější mostní konstrukce u nás i ve světě. Jejich architektonický tvar má tedy ve stavebnici oprávněně svoje místo. Oblouková žebra lze sestavit v různém rozpětí a vzepětí, čímž vznikají 3 základní typy obloukových konstrukcí s horní a mezilehlou mostovkou (Obr. 6). Obr. 6 Obloukové mosty 4. DIDAKTICKÉ MOŽNOSTI STAVEBNICE Sestavení několika modelů zavěšených, visutých a obloukových mostních konstrukcí je základní podstatou stavebnice. Formou hry lze pochopit základní statické systémy mostních konstrukcí malých i velkých rozpětí. Na již sestaveném modelu mohou děti, mládež i dospělí i bez dalších zvláštních technických znalostí pochopit některé další problémy ovlivňující návrh těchto mostů v praxi. Namátkou lze na modelech sledovat: závislost velikosti předpínací síly na vzepětí předpjatého pásu mostovky (Obr. 7), závislost velikosti předpětí visutých kabelů na celkovou geometrii visutého mostu, vliv zakotvení/prokluzu lan v pylonu na průhyb mostovky v přilehlých polích, pochopení vlivu vetknutí podpor do základového rámu, změna tuhosti konstrukce v podélném směru po předepnutí mostovky, Obr. 7 Závislost velikosti předpínací síly na vzepětí předpjatého pásu

6 průhyb mostovky od provozního (nahodilého) zatížení, sledování průhybu mostní konstrukce při přejezdu vozidel (Obr. 8), pochopení principu letmé montáže obloukových mostů, rozdíl v tuhosti konstrukcí lanových a obloukových, atd. Obr. 8 Průhyb mostu při přejezdu vozidel 5. ZÁVĚR V současné době probíhá seznamování studentů s tematikou mostních konstrukcí převážně na vysokých školách technického zaměření za pomocí nákresů a fotografií, případně exkurzí na skutečné stavby. Tato stavebnice umožní, aby mohly být s danou problematikou přiměřeně věku a schopnostem seznamovány již děti a mládež na nižších stupních škol. U dětí (stavebnice bude sloužit především jako hračka) půjde především o rozvoj jemné motoriky a částečně pomocí metody pokus-omyl i pochopení konstrukce. Na středních odborných a vysokých školách bude model sloužit k pochopení nosného systému konstrukce. Technické řešení a základní vzhled popisované stavebnice je chráněn užitným a průmyslovým vzorem. Při sestavení jednotlivých konstrukčních systému mostů byly ve stavebnici využity výsledky řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu Impuls FI - IM5/128 Progresivní konstrukce z vysokohodnotného betonu. Příspěvek byl vypracován v rámci výzkumného záměru MSM Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce. Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Veveří 95, Brno Telefon: Ing. Miloš Filip Prefa Kompozity, a.s., Kulkova 10/4231, Brno Telefon:

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Říjen 2013 1. ZÁKLADNÍ TEZE 2. KONCEPT PROJEKTU 3. PRAKTICKÁ REALIZACE 4. ZÁKLADNÍ SCHÉMA HODINY VÝUKY 5. BEZPEČNOST DĚTÍ 1 1. ZÁKLADNÍ

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub,

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav urbanismu Textový a grafický doprovod k disertační práci Doktorský

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Vendula Pavlíková Porovnání efektivity informačně receptivní a výzkumné vyučovací metody Olomouc

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více