5 Křivkové a plošné integrály

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Křivkové a plošné integrály"

Transkript

1 - 7 - Křivkové a plošé itegrály 5 Křivkové a plošé itegrály 51 Křivky Pozámka V této kapitole se budeme zabývat obecými křivkami v Vždy však můžeme položit = 2 či = a přejít tak k speciálím případům roviy či trojrozměrého prostoru, které jsou v aplikacích bezesporu ejvýzamější Defiice Pod spojitou křivkou v budeme rozumět spojité zobrazeí :, Obraz itervalu, v tomto zobrazeí azveme geometrickým obrazem křivky a budeme jej ozačovat symbolem Pozámka Spojitá křivka v je zadáa -ticí spojitých reálých fukcí ( ),, ( ) 1 t t defiovaých a itervalu, Jedá se tedy o spojitou vektorovou fukci (viz kap 17) Protože jsou jedotlivé body křivky popsáy pomocí reálého parametru t, hovoříme též o parametrickém zadáí křivky Všiměte si též, že růzým křivkám mohou odpovídat stejé geometrické obrazy V dalším textu se budeme zabývat křivkami, které mají a itervalu, eulové spojité prví derivace tyto křivky se obvykle azývají křivkami třídy C 1 ebo alespoň po částech eulové spojité prví derivace křivky po částech třídy C 1 Navíc budeme předpokládat, že příslušá vektorová fukce je a itervalu (, ) prostá 1 Tyto vlastosti již ebudeme v dalším výkladu explicitě zdůrazňovat Pod křivkou budeme íže vždy (!) rozumět spojitou křivku alespoň po částech třídy C 1 Defiice Křivku azveme uzavřeou, splývá-li její počátečí bod s bodem kocovým, tj ( ) ( ) Defiice Pod tečou ke křivce v bodě ( t ),, ( t ) která prochází bodem x a splňuje x 1 rozumíme přímku tt () t x() t lim tt t t p : x x ( ), Vektor azveme tečým vektorem ke křivce v bodě x Pozámka Má-li křivka v bodě 1( t),, ( t) je rove vektoru ( t ),, ( t ) x eulovou prví derivaci, má v ěm i teču Její směrový vektor 1 2, kde tečkou ad písmeem ozačujeme prví derivaci podle parametru t 1 Připouštíme tedy ( ) ( ) 2 Použijeme-li v parametrické rovici pro teču p jiého parametru, p: x x s, kde x x pro s =, bude její směrový vektor (a tedy i ový tečý vektor ke křivce ) obecě libovolým reálým ásobkem ( t ),, ( t ) vektoru 1

2 Křivky Věta (o skládáí a iverzi křivek) Nechť a jsou křivky v defiovaé a itervalech, a,, které jsou avíc po částech třídy C 1 Nechť dále platí ( ) ( ) Pak vektorová fukce :, defiovaá předpisem () t () t pro t,, () t () t pro t, a dále též vektorová fukce :, defiovaá předpisem jsou křivky po částech třídy C 1 () t ( t) Defiice Křivku azýváme křivkou složeou z křivek a a používáme pro i též symbolický zápis Křivku ~ pak azýváme křivkou opačou (iverzí) ke křivce Pozámka Při pohybu po složeé křivce probíháme ejdříve všemi body prví křivky a ásledě i všemi body křivky druhé Opačá křivka je totožá s křivkou původí, ovšem probíhaou pozpátku Všiměte si též vztahů, které platí v případě skládáí a ivertováí křivek pro jejich geometrické obrazy:, 52 Křivkový itegrál prvího druhu Defiice (křivkový itegrál prvího druhu pro křivky C 1 ) Nechť :, je křivka třídy C 1 a f : reálá fukce reálých proměých, jež je spojitá a ějakém okolí každého bodu geometrického obrazu Pak předpisem d f d f( ( t)) ( t) defiujeme křivkový itegrál prvího druhu fukce f po křivce 1 Je-li křivka uzavřeá, používáme zpravidla pro odpovídající křivkový itegrál symbol f d 1 V itegradu a pravé straě defiičího vztahu ozačujeme symbolem a eukleidovskou ormu vektoru d a Platí tedy d / 2 i 1 i

3 Křivkové a plošé itegrály Pozámka Formálím porováím pravé a levé stray defiičího vztahu pro křivkový itegrál prvího druhu získáme symbolickou rovost d d ebo též d d Difereciál d a levé straě odpovídá tedy délce ifiitezimálího oblouku křivky a itervalu tt, a itegrál délce křivky d 1 d ( t) Věta (aditivita křivkového itegrálu prvího druhu vůči skládáí křivek) Nechť křivky a jsou a itervalech, a, třídy C 1 a splňují ( ) ( ) Pak platí f d f d f d Defiice (křivkový itegrál prvího druhu pro křivky po částech C 1 ) Nechť f : je reálá fukce spojitá a ějakém okolí každého bodu geometrického obrazu křivky :,, která je a tomto itervalu po částech třídy C 1 Existuje tedy takové děleí t t1 tm itervalu,, že má a každém dělicím itervalu tk 1, tk, k 1,, m, eulovou spojitou prví derivaci Pak pod křivkovým itegrálem prvího druhu fukce f po křivce rozumíme t m k d f d f( ( t)) ( t) k 1 tk1 Pozámka Aditivita itegrálu 1 druhu pro křivky třídy C 1 zaručuje, že výše uvedeá defiice je korektí Jako dělicí body t k musíme vždy vybrat především ty, v ichž křivka emá spojitou prví derivaci Přidáme-li k im i takové, v ichž tato křivka spojitou prví derivaci má, pravá straa výše uvedeé rovosti se díky zmíěé aditivitě ezměí Pozámka V ásledujících větách je f : (popř i g : ) spojitá fukce defiovaá pro každý bod obrazu uvažovaých křivek a ějakém jeho okolí Křivky jsou alespoň po částech třídy C 1 Věta (ezávislost křivkového itegrálu prvího druhu a parametrizaci) Nechť dvě křivky :, a :, mají stejý obraz a avíc echť existuje vzájemě jedozačé a spojitě diferecovatelé zobrazeí h :,, takové, že () t ( h()) t Pak platí f d f d Změa parametrizace křivky tedy hodotu křivkového itegrálu prvího druhu eměí Speciálě pro opačou křivku platí f d f d

4 Křivkový itegrál prvího druhu Věta (liearita křivkového itegrálu prvího druhu) cf d c f d, c, f g d f d gd Pozámka Křivkové itegrály prvího druhu je možo defiovat eje pro skalárí fukce, ale i pro vektorová pole a to po složkách: f d f1 d,, f d 5 Křivkový itegrál druhého druhu Křivkové itegrály prvího a druhého druhu jsou si velmi blízké Níže si zejméa všiměte, jak mohé věty formulovaé pro itegrály druhého druhu odpovídají větám předcházející kapitoly Defiice Nechť :, je křivka třídy C 1 a f : vektorové pole spojité a ějakém okolí každého bodu geometrického obrazu Pak předpisem d fd f( ( t)) ( t) defiujeme křivkový itegrál druhého druhu pole f po křivce Je-li křivka uzavřeá, používáme pro obvykle odpovídající křivkový itegrál symbol f d Pozámka V defiičím vztahu stojí v závorce itegradu a pravé straě skalárí souči dvou vektorů z, tedy d f fi i1 d i Formálím porováím pravé a levé stray defiičího vztahu pro křivkový itegrál druhého druhu získáme d d Ifiitezimálí vektor d je tedy v každém bodě tečý ke křivce a symbolickou rovost míří do směru, v ěmž hodota parametru t roste Jeho velikost odpovídá avíc s přesostí do prvího řádu délce oblouku této křivky a itervalu tt, Vektor d můžeme proto s přesostí do prvího řádu iterpretovat jako ifiitezimálí orietovaý oblouk křivky a itervalu tt, Pozámka Velmi ázorá je fyzikálí iterpretace křivkového itegrálu druhého druhu Chápeme-li totiž křivku jako trajektorii opisovaou hmotým bodem v prostoru (pak ovšem ) a vektorové pole f jako pole vějších sil a teto bod působících, pak odpovídající křivkový itegrál eí ic jiého ež práce vykoaá těmito silami

5 Křivkové a plošé itegrály Defiice Nechť f : je vektorové pole spojité a ějakém okolí každého bodu geometrického obrazu křivky :,, která je a tomto itervalu po částech třídy C 1 Existuje tedy takové děleí t t1 tm itervalu,, že má a každém dělicím itervalu tk 1, tk, k 1,, m, eulovou spojitou prví derivaci Pak pod křivkovým itegrálem druhého druhu pole f po křivce rozumíme t m k d fd f( ( t)) ( t) k 1 tk1 Pozámka V ásledujících větách je f : (popř i g : ) spojité vektorové pole defiovaé pro každý bod obrazu uvažovaých křivek a ějakém jeho okolí Křivky jsou alespoň po částech třídy C 1 Věta (závislost křivkového itegrálu druhého druhu a parametrizaci) Nechť dvě křivky :, a :, mají stejý obraz a avíc echť existuje vzájemě jedozačé a spojitě diferecovatelé zobrazeí h :,, takové, že () t ( h()) t Pak platí fd fd, kde kladé zaméko platí pro rostoucí h a záporé zaméko pro h klesající Pozámka Předcházející tvrzeí je možo vyslovit sice méě přesě, ale o to ázorěji: Pro dvě pouze parametrizací lišící se křivky se odpovídající křivkové itegrály druhého druhu liší pouze zamékem Při souhlasé orietaci obou křivek jsou si oba itegrály rovy Speciálě pro zadaou křivku a křivku k í opačou můžeme psát fd fd Věta (aditivita křivkového itegrálu druhého druhu vůči skládáí křivek) Nechť křivky a defiovaé a itervalech, a, splňují ( ) ( ) Existuje-li pravá straa, platí fd fd fd Věta (liearita křivkového itegrálu druhého druhu) Existují-li pravé stray, platí cfdc fd, c, f gd fd gd

6 Poteciál vektorového pole Poteciál vektorového pole V této kapitole se budeme zabývat obecými vektorovými poli a V techických a přírodovědých aplikacích jsou sice ejzajímavější případy 2 a (vektorová pole v roviě a prostoru), obecá teorie ale eí o moho komplikovaější ež v obou speciálích případech Pokud ebude zdůrazěo jiak, budeme pracovat s jedekrát spojitě diferecovatelými poli a ějaké oblasti (souvislé otevřeé možiě 1 ) z Poteciál Defiice Poteciálem vektorového pole F : azveme takovou reálou fukci U : která splňuje U Fi x Vektorové pole, které má poteciál, azveme poteciálí i, Pozámka Vztah mezi vektorovým polem F a jeho poteciálem U můžeme zkráceě zapsat pomocí operátoru gradietu 2 F U V přírodích vědách (apř ve fyzice) se obvykle používá poěkud odlišá defiice F U Pozámka Obecé vektorové pole emusí mít žádý poteciál Pokud jej a ějaké oblasti má, je teto poteciál urče jedozačě až a aditiví kostatu Věta (utá podmíka poteciálosti vektorového pole) Má-li spojitě diferecovatelé vektorové pole F poteciál a oblasti A, platí pro každé x z této oblasti a pro každou dvojici i, j 1,,, i j, F F i j ( x) ( x ) x x j Pozámka Uvědomme si, že výše uvedeé podmíky pro derivace složek pole jsou pouze podmíkami utými Samy o sobě estačí k tomu, aby vektorové pole F vůbec ějaký poteciál mělo 4 Nutou podmíkou poteciálosti vektorového pole v roviě je jedoduchý (a jediý) vztah F x F y y x V případě trojrozměrých polí v prostoru je možo přepsat trojici utých podmíek poteciálosti pole F, i F x F y y x F z F x x z, a F z F y y z, do formálě elegatějšího tvaru rot F =, kde rot je vektorový operátor rotace 1 1 Bližší vysvětleí použitých pojmů můžete ajít v Apedixu A2 2 Viz též kapitoly 2 a 62 Platost této věty vyplývá okamžitě ze záměosti druhých derivací poteciálu pole F 4 Níže v této kapitole je ukázáo, že v roviě a v prostoru jsou tyto podmíky postačující, jsou-li splěy a jedoduše souvislé oblasti

7 Křivkové a plošé itegrály Nalezeí poteciálu vektorového pole v roviě Budiž F Fx( xy, ), Fy( xy, ) spojitě diferecovatelé vektorové pole defiovaé a ějaké oblasti v roviě Jeho poteciál, pokud existuje, je defiová vztahy F x U a Fy x U y Levé stray těchto vztahů jsou zadaé fukce, poteciál můžeme proto získat jejich itegrací Z prvího vztahu máme U( x, y) Fx ( x, y) dxc( y), kde azačeý eurčitý itegrál počítáme tak, že a ezávislou proměou y pohlížíme během itegrace jako a kostatu Explicitě uvedeá itegračí kostata C může proto rověž a y záviset Derivováím takto získaého vztahu podle y dostaeme F (, ) (, ) (, ) ( ) x( x, y) C( y) Fy x y U x y Fx x y dxc y dx y y y y a po úpravách C( y) Fx ( x, y) Fy ( xy, ) dx y y Má-li pole F poteciál, závisí pravá straa posledí rovosti pouze a ezávislé proměé y, a ezámou fukci C( y ) můžeme v takovém případě sado získat (s přesostí až a aditiví kostatu, tetokrát již skutečou) prostou itegrací Pokud ovšem pravá straa závisí i a ezávislé proměé x, poteciál vektorového pole F eexistuje Pro vícerozměrá vektorová pole fuguje aprosto stejý postup, který je sad je s rostoucím stále pracější Určeí poteciálu pomocí křivkových itegrálů Věta Je-li vektorové pole F : spojitě diferecovatelé a oblasti A, jsou ásledující tvrzeí ekvivaletí: F má poteciál, pro každou uzavřeou křivku :, A platí F d, 1 Viz kapitola 64

8 Poteciál vektorového pole pro každé dvě křivky :, A a :, A splňující ( ) ψ( ) a ( ) ψ( ) platí Fd Fd Poteciál U pole F pak lze psát ve tvaru U( x) Fd, kde je libovolá křivka spojující předem zvoleý (libovolý ovšem) bod x A s bodem x Pozámka Ve třetí odrážce předcházející věty vystupují křivky se společými počátečími a kocovými body V této odrážce se tedy říká, že uvedeé křivkové itegrály ezávisejí a samotých křivkách, ale je a jejich okrajových bodech Z této podmíky dále vyplývá, že itegrálí předpis pro poteciál je korektí Hodota U(x) ezávisí a zvoleé křivce, ale je a jejím pevě, leč libovolě zvoleém počátečím bodě x a a bodě kocovém, x Libovůle, kterou máme při volbě bodu x, odráží ejedozačost poteciálu zmíěou v úvodu této kapitoly Pozámka Pro vektorové pole F v roviě vyplývá z druhé odrážky výše uvedeé věty a věty Greeovy 1, že postačující podmíkou jeho poteciálosti a jedoduše souvislé oblasti je rovost křížových derivací F x F y y x Podobě je postačující podmíkou poteciálosti vektorového pole F v (trojrozměrém) prostoru, založeou a tzv Stokesově větě 1, současé splěí rovostí ebo zkráceě F x F y y x, Fx Fz, z x rot F, F F y z z y, kde rot ozačuje vektorový difereciálí operátor rotace defiovaý v kapitole Plochy V této kapitole se budeme zabývat dvojrozměrými plochami v a v ásledujících dvou kapitolách pak itegrály a ich Až a ěkolik málo výjimek by bylo možo vše uvedeé zobecit i a (-1)-rozměré adplochy v, výklad by se ovšem patřičě komplikoval Omezíme se proto a z hlediska aplikací pravděpodobě ejvýzamější případ ploch v trojrozměrém prostoru Plochy a plošé itegrály jsou dvojrozměrou obdobou křivek a křivkových itegrálů Jejich studium je ovšem přece je poěkud komplikovaější V ásledujícím výkladu se proto omezíme je a základí pojmy a věty Podrobější poučeí může čteář alézt v celé řadě učebic a příruček matematické aalýzy (viz apř kiha Rektorysova [5]) 1 Viz kapitola 58

9 Křivkové a plošé itegrály Defiice Nechť : je jedou spojitě diferecovatelé zobrazeí oblasti Matici 2 do t t t t t ( ) 2 2 J 1 2 t 1 2 azveme Jacobiho maticí zobrazeí Jsou-li sloupce této matice v každém bodě možiy lieárě ezávislými vektory a zobrazeí je prosté (a iverzí zobrazeí je avíc spojité), azveme jedoduchou hladkou plochou 1 Obraz možiy v tomto zobrazeí azveme geometrickým obrazem plochy a budeme jej ozačovat Pozámka Podle výše uvedeé defiice popisujeme jedotlivé body plochy pomocí dvou reálých parametrů t 1 a t 2 Hovoříme proto o parametrickém zadáí plochy 2 Obecou plochu v můžeme zadat ovšem i jiými způsoby Uveďme si dva ejdůležitější z ich Explicití zadáí plochy Odpovídá-li geometrický obraz plochy grafu ějaké spojitě diferecovatelé fukce z f( x, y), je možo tuto plochu popsat právě touto fukcí Hovoříme pak o explicitím zadáí plochy Podle potřeby můžeme použít i fukcí y g( x, z) ebo x f( y, z) Přejít od explicitího zadáí plochy k zadáí parametrickému eí obtížé : x t 1, y t2, a z f( t1, t2) Implicití zadáí plochy Plochu je dále možo popsat prostředictvím vazebé podmíky, kterou musí splňovat souřadice bodů a í ležících 4 Nechť F : je eulová spojitě diferecovatelá fukce tří reálých proměých, která emá v žádém bodě ulový gradiet Pak je možo tuto vazebou podmíku zapsat ve tvaru F( x, y, z) O takovém zadáí plochy hovoříme jako o zadáí implicitím Alespoň lokálě od ěj můžeme přejít k zadáí explicitímu tak, že rovici (,, ) F x y z vyřešíme vzhledem k ěkteré proměé, apř z Příklad (kulová plocha) Kulovou plochu se středem v počátku souřadic a o poloměru r je možo zadat: parametricky: x rcossi, y rsisi, z rcos, kde,2,,, 1 V dalším se budeme zabývat pouze jedoduchými hladkými plochami, i když to ebudeme zpravidla explicitě zdůrazňovat 2 Porovejte s parametrickým zadáím roviy Pokuste se pro teto případ apsat Jacobiho matici a ověřit, že její sloupce jsou lieárě ezávislé vektory 4 Porovejte s ormálovou rovicí roviy

10 Plochy implicitě: explicitě: x y z r, z r x y 1 Pozámka () () () Budiž x ( t1, t2 ) ějaký bod zadaé plochy Na okolí tohoto bodu je možo zobrazeí aproximovat pomocí věty o prvím difereciálu 2 x x t t t t t t t t i i 1, , () i () () () () () () i t1 t2 kde i = 1, 2, Sado zjistíme, že uvedeá rovice, v íž přibližou rovost ahradíme rovostí přesou, odpovídá parametrickému zadáí roviy, a to podle geometrické iterpretace prvího difereciálu roviy tečé k ploše v bodě x () Vektory 1 () () 2 () () () () τ 1 t1, t2 ; t1, t2 ; t1, t2, t1 t1 t1 () () () () () () t, t ; t, t ; t, t t2 t2 t2 jsou tedy tečými vektory k ploše v bodě x () Jak je vidět z přímého porováí, odpovídají složky obou vektorů sloupcům Jacobiho matice počítaým v bodě x () Podle předpokladu jsou tedy lieárě ezávislé a skutečě zadávají roviu Výše uvedeý výpočet můžeme ovšem provést je tehdy, je-li možo aplikovat větu o prvím difereciálu - jsou-li apříklad splěy předpoklady defiice jedoduché plochy Existují ovšem obecější plochy, které emají v každém bodě tečou roviu Těmi se ale v tomto textu zabývat ebudeme Defiice () () () Neulový vektor vázaý v zadaém bodě x ( t1, t2 ) plochy a kolmý k tečé roviě k této ploše (viz předcházející pozámka), azveme vektorem ormálovým k ploše v bodě x Má-li teto vektor jedotkovou délku (eukleidovskou ormu), azveme jej jedot- () kovým ormálovým vektorem Obvykle jej budeme ozačovat písmeem Pozámka Normálových vektorů existuje ve skutečosti ekoečě moho zaplňují jedorozměrý vektorový prostor Dokoce ai jedotkový ormálový vektor eí urče jedozačě existují vždy dva, které se avzájem liší zamékem Ze všech možých ormálových vektorů k zadaé ploše v zadaém bodě stačí ale zát je jede vybraý Sado pak umíme zkostruovat i všechy ostatí Tímto vybraým ormálovým vektorem může být apříklad vektorový souči dvou libovolě zvoleých lieárě ezávislých tečých vektorů Pozámka Velmi jedoduše se hledá ormálový vektor pro plochu zadaou implicitě Nechť,,, je libovolý 1 2 vektor ležící v roviě tečé k ploše F( x, y, z) v bodě x () Pak můžeme pro v absolutí hodotě malé číslo přibližě psát 4 1 Další možá explicití vyjádřeí jsou y r x z a x r y z Volbou zaméka se ovšem vždy omezujeme a jedu polokouli 2 Viz kapitola 24 V každém bodě plochy je její ormálový vektor současě ormálovým vektorem její tečé roviy v tomto bodě 4 Opět využíváme věty o totálím difereciálu z kapitoly 24 Symbolem ozačujeme difereciálí operátor gradiet (viz též kapitola 62)

11 - 8 - Křivkové a plošé itegrály () () () x x x F F F Bod x () () je ale bodem plochy, musí tedy platit přesé a platí tedy F x V limitě přecházejí přibližé rovosti a () F x Vzhledem k tomu,že je libovolý vektor z roviy tečé v zadaém bodě k zadaé ploše a gradiet F podle () předpokladu eulový, je utě F( x ) jedím z hledaých ormálových vektorů Příklad Pro kulovou plochu můžeme získat eulový ormálový vektor v zadaém bodě [ xyz,, ] přímo z implicitího vyjádřeí F( x, y, z) x y z r Především platí F( xyz,, ) 2 x,2 y,2z Normálový vektor v bodě [ x, y, z ] můžeme proto psát ve tvaru a jedotkové ormálové vektory jako kde r x y z xyz,, x y z,, r r r, V parametrickém vyjádřeí je možo pro jedotkové ormálové vektory psát cossi,si si,cos Defiice Nechť geometrický obraz plochy je hraicí ějaké oblasti V Pak plochu azveme uzavřeou Normálový vektor, který míří ve z oblasti V, azýváme vějším ormálovým vektorem ebo také vektorem vější ormály Příklad Kulová plocha je uzavřeá Jedotkový vektor cossi,si si,cos vější ormály je jedotkovým vektorem

12 Plošý itegrál prvího druhu Plošý itegrál prvího druhu Defiice Budiž : jedoduchá hladká plocha a ějakém okolí každého bodu Pak předpisem f : spojitá fukce defiovaá a f d f ( t, t ) t1 t2 defiujeme plošý itegrál prvího druhu fukce f a ploše 1 se obvykle používá symbol f d V případě uzavřeé plochy Pozámka Pro malé změy parametrů 1 či 2 můžeme popsat změy souřadic bodů ležících a daé ploše v okolí () () vybraého bodu ( t, t ) pomocí věty o totálím difereciálu (viz kap 24 ): 1 2 d t1 t2 1, t měí-li se t 1 a t 2 zůstává kostatí, lze psát x (1) (), () pokud se měí t 2 a aopak t 1 zůstává kostatí, platí x (2) (), () 1 d t1 t2 2 t 2 Podle toho se tedy obdélík o straách 1 a 2 (patřící do možiy zobrazí a elemet plochy, který (1) (2) odpovídá v prvím přiblížeí kosodélíku o straách dx a dx Podle elemetárího vzorce je plošý (1) (2) obsah tohoto kosodélíka dá velikostí vektorového součiu dx dx Proto (porováme-li formálě pravou a levou strau defiičího vztahu pro plošý itegrál prvího druhu) d 12 dx dx t t 1 2 (1) (2) odpovídá s přesostí do prvího řádu plošému obsahu ifiitezimálí části plochy vymezeé hodotami () () () () parametrů t 1 a t 2 z dvojrozměrého itervalu ( t, t ) ( t, t ) Pozámka Z defiice plošého itegrálu prvího druhu a z předcházející pozámky vyplývá, že obsahu plochy 1d je rove plošému Věta (ezávislost plošého itegrálu prvího druhu a parametrizaci) Nechť : a : jsou dvě jedoduché hladké plochy takové, že, existuje vzájemě jedozačé spojitě diferecovatelé zobrazeí h : splňující t, t h t, t Aby bylo možo počítat azačeé dvojé itegrály, musí být možia měřitelá To budeme vždy v této i v dalších kapitolách předpokládat 2 Ověřte pro kulovou plochu

13 Křivkové a plošé itegrály f : defiovaou a ějakém okolí geometrické- Pak pro libovolou spojitou fukci ho obrazu platí f d f d Hodota plošého itegrálu prvího druhu ezávisí tedy a parametrizaci plochy 57 Plošý itegrál druhého druhu Defiice Nechť je pole jedotkových ormálových vektorů defiovaé a ploše : a spojité a celé oblasti Dále budiž A : spojité vektorové pole defiovaé a ěja- kém okolí každého bodu geometrického obrazu Pak předpisem 1 Ad Ad defiujeme plošý itegrál druhého druhu pole J a ploše V případě uzavřeé plochy obvykle volíme jako jedotkový vektor vější ormály a používáme se symbol d Pozámka Z defiičího vztahu pro plošý itegrál druhého druhu formálě plye d = d A Elemetu plochy d přiřazujeme tedy prostředictvím ormálového vektoru i směr To umožňuje u zadaé plochy odlišit oblasti před plochou a za plochou, což je velmi užitečé v techických a přírodovědých aplikacích apř při počítáí průtoku ejrůzějších veliči vybraou plochou Pro obecou jedoduchou hladkou plochu můžeme vždy zkostruovat dvě pole jedotkových ormálových vektorů zmiňovaých v předcházející defiici Tato pole se v každém bodě geometrického obrazu liší pouze zamékem Volba jedé kokrétí možosti pak zadává kokrétí orietaci zadaé plochy V případě uzavřeých ploch máme takto a výběr mezi vektory vější a vitří ormály, obvykle se ale používají je vější ormálové vektory Pozámka (ezávislost plošého itegrálu druhého druhu a parametrizaci) Z věty o ezávislosti plošého itegrálu prvího druhu a parametrizaci plochy, a které itegrál počítáme vyplývá obdobé tvrzeí i pro plošé itegrály druhého druhu Jsou-li totiž a plochách a lišících se pouze parametrizací zadáa pole ormálových vektorů, která jsou totožá v každém bodě, vyplývá z věty o parametrizačí ezávislosti pro itegrály prvího druhu a tedy podle defiice i A d A d, Ad Ad 1 Na pravé straě rovosti stojí plošý itegrál prvího druhu defiovaý v předcházející kapitole

14 Itegrálí věty Itegrálí věty Věta (Greeova) Nechť je roviá uzavřeá křivka po částech třídy C (1), která obepíá měřitelou a jedoduše souvislou možiu M Křivka echť je obíháa v kladém směru (tj proti směru hodiových ručiček) Dále budiž f : vektorové pole spojitě diferecovatelé a ějakém obdélíku obsahujícím geometrický obraz Pak platí f d y x M f x f dxdy y Věta (Gaussova Ostrogradského) Budiž V omezeá měřitelá oblast a a A : spojitě diferecovatelé vektorové pole defiovaé alespoň a V V 1 Dále budiž : uzavřeá jedoduchá hladká plocha, jejíž geometrický obraz je totožý s hraící V Pak platí 2 Α d div A dxdydz Pozámka Vzhledem k ezávislosti plošého itegrálu druhého druhu a parametrizaci plochy, a íž itegrujeme, se Gaussova-Ostrogradského věta často píše ve tvaru V V Α d divadxdydz V Věta (Stokesova) Budiž : hladká jedoduchá plocha a :, křivka splňující Dále echť je spojité pole jedotkových ormálových vektorů defiovaé a a orietovaé tak, že v každém bodě míří vektor směrem dovitř A budiž spojitě diferecovatelé vektorové pole defiovaé alespoň a Pak platí 4 A drot A d Pozámka Vzájemou orietaci plochy a křivky je možo popsat rověž ásledujícím ázorým způsobem: Půjdeme-li po křivce ve směru tečého vektoru a ormálový vektor k ploše bude mířit od ohou k aší hlavě, pak plochu musíme mít stále po levé ruce 1 V je hraice oblasti V (viz Apedix A2) 2 Symbolem div ozačujeme vektorový difereciálí operátor divergece (viz kapitola 6) Plocha je uzavřeá, při výpočtu používáme jedotkové vektory vější ormály je vektor tečý ke křivce 4 Symbolem rot ozačujeme vektorový difereciálí operátor rotace (viz kapitola 64)

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy 1. Číselé obory, dělitelost, výrazy 1. obor přirozeých čísel - vyjadřující počet prvků možiy - začíme (jsou to kladá edesetiá čísla) 2. obor celých čísel - možia celých čísel = edesetiá, ale kladá i záporá

Více

ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil

ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil Text byl vytvoře v rámci realizace projektu Matematika pro ižeýry 2. století (reg. č. CZ..07/2.2.00/07.0332), a kterém se společě podílela Vysoká škola báňská Techická

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice Matematika I Název studijího programu RNDr. Jaroslav Krieg 2014 České Budějovice 1 Teto učebí materiál vzikl v rámci projektu "Itegrace a podpora studetů se specifickými vzdělávacími potřebami a Vysoké

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU Matematické modelováí (KMA/MM Téma: Model pohybu mraveců Zdeěk Hazal (A8N18P, zhazal@sezam.cz 8/9 Obor: FAV-AVIN-FIS 1. ÚVOD Model byl převzat z kihy Spojité modely v biologii

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

PříkladykecvičenízMMA ZS2013/14

PříkladykecvičenízMMA ZS2013/14 PříkladykecvičeízMMA ZS203/4 (středa, M3, 9:50 :20) Pozámka( ):Pokudebudeuvedeojiakbudemevždypracovatsprostoryadtělesem T= R.Ve všech ostatích případech(tj. při T = C), bude těleso explicitě specifikováo.

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Posloupnosti a číselné řady. n + 1. n + 1 + n n + 1 + n. n n + 1 + n. = lim. n2 sin n! lim. = 0, je lim. lim. lim. 1 + b + b 2 + + b n) = 1 b

Posloupnosti a číselné řady. n + 1. n + 1 + n n + 1 + n. n n + 1 + n. = lim. n2 sin n! lim. = 0, je lim. lim. lim. 1 + b + b 2 + + b n) = 1 b Najděte itu Poslouposti a číselé řady ) + Protože + = + x ) + + =, je + + + + ) + = = 0 + + Najděte itu 3 si! + Protože je si! a 3 = 0, je 3 si! = 0 Najděte itu + a + a + + a + b + b, a

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu.

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu. 2. URČITÝ INTEGRÁL 2. Určitý itegrál Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme se sezámili s pojmem eurčitý itegrál, který daé fukci přiřazoval opět fukci (přesěji možiu fukcí). V této kapitole se

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

VLASTNOSTI ÚLOH CELOČÍSELNÉHO PROGRAMOVÁNÍ

VLASTNOSTI ÚLOH CELOČÍSELNÉHO PROGRAMOVÁNÍ Vlastosti úloh celočíselého programováí VLASTNOSTI ÚLOH CELOČÍSELNÉHO PROGRAMOVÁNÍ PRINCIP ZESILOVÁNÍ NEROVNOSTÍ A ZÁKLADNÍ METODY. METODA VĚTVENÍ A HRANIC. TYPY ÚLOH 1. Úloha lieárího programováí: max{c

Více

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W )

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W ) 5. Sdíleí tepla. pomy: Pomem tepelá eergie ozačueme eergii mikroskopického pohybu částic (traslačího, rotačího, vibračího). Měřitelou mírou této eergie e teplota. Teplo e část vitří eergie, která samovolě

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA PRO INFORMATIKY

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA PRO INFORMATIKY DISKRÉTNÍ MATEMATIKA PRO INFORMATIKY URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH IVAN KŘIVÝ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Diskrétní matematika

Diskrétní matematika Diskrétí matematika Biárí relace, zobrazeí, Teorie grafů, Teorie pravděpodobosti Diskrétí matematika látka z I semestru iformatiky MFF UK Zpracovali: Odřej Keddie Profat, Ja Zaatar Štětia Obsah Biárí relace2

Více

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba Příklady k předášce 9 - Zpětá vazba Michael Šebek Automatické řízeí 205 6--5 Příklad: Přibližá iverze tak průřezu s výškou hladiy y(t), přítokem u(t) a odtokem dy() t dt + 2 yt () = ut () Cíl řízeí: sledovat

Více

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde POLYNOM Zákldí pojmy Polyomem stupě zveme fukci tvru y ( L +, P + + + + kde,,, R,, N Čísl,,, se zývjí koeficiety polyomu Číslo c zveme kořeem polyomu P(, je-li P(c výrz (-c pk zýváme kořeový čiitel Vlstosti

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa...

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa... IV- Eergie soustavy bodových ábojů... IV- Eergie elektrického pole pro áboj rozmístěý obecě a povrchu a uvitř objemu tělesa... 3 IV-3 Eergie elektrického pole v abitém kodezátoru... 3 IV-4 Eergie elektrostatického

Více

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1 Matice Matice Maticí typu m/ kde m N azýváme m reálých čísel a sestaveých do m řádků a sloupců ve tvaru a a a a a a M M am am am Prví idex i začí řádek a druhý idex j sloupec ve kterém prvek a leží Prvky

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu):

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu): Pricip matematické idukce PMI) se systematicky probírá v jié části středoškolské matematiky. a tomto místě je zařaze z důvodu opakováí matka moudrosti) a proto, abychom ji mohli bez uzarděí použít při

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

20. Eukleidovský prostor

20. Eukleidovský prostor 20 Eukleidovský prostor V této kapitole budeme pokračovat ve studiu dalších vlastostí afiích prostorů avšak s tím rozdílem že místo obecého vektorového prostoru budeme uvažovat prostor uitárí Proto bude

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

3 - Póly, nuly a odezvy

3 - Póly, nuly a odezvy 3 - Póly, uly a odezvy Michael Šebek Automatické řízeí 5 3--5 Automatické řízeí - Kyberetika a robotika Póly přeosu jsou kořey jmeovatele pro gs () = bs () as () jsou to komplexí čísla si: as ( i) = pokud

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich.

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich. Fukce. Základí pojmy V kpt.. jsme mluvili o zobrazeí mezi možiami AB., Připomeňme, že se jedá o libovolý předpis, který každému prvku a A přiřadí ejvýše jede prvek b B. Jsou-li A, B číselé možiy, azýváme

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techiky, automatického řízeí a iformatiky Ústav přístrojové a řídicí techiky ČVUT v Praze, odbor přesé mechaiky a optiky Techická 4, 66 7 Praha 6 GRADIENTNÍ

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

3.1 OBSAHY ROVINNÝCH ÚTVARŮ

3.1 OBSAHY ROVINNÝCH ÚTVARŮ 3 OBSAHY ROVINNÝCH ÚTVARŮ Představa obsahu roviého obrazce byla pro lidi důležitá od pradávých dob ať již se jedalo o velikost a přeměu polí či apříklad rozměry základů obydlí Úlohy a výpočet obsahu základích

Více

1.1 Definice a základní pojmy

1.1 Definice a základní pojmy Kaptola. Teore děltelost C. F. Gauss: Matematka je královou všech věd a teore čísel je králova matematky. Základím číselým oborem se kterým budeme v této kaptole pracovat jsou celá čísla a pouze v ěkterých

Více

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení., Def: Vetorovým součiem vetorů u =(u, u, u 3 ) v = (v, v, v 3 ) zýváme vetor u v = (u v 3 u 3 v, u 3 v u v 3, u v u v ) Vět: Pro vetory i, j, ortoormálí báze pltí i i = j = i, i = j Vět: Nechť u v, w, jsou

Více

ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY Michael Kubesa Text byl vytvoře v rámci realizace projektu Matematika pro ižeýry 21. století (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0332), a kterém se společě podílela Vysoká škola báňská

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

Pravděpodobnost a statistika - absolutní minumum

Pravděpodobnost a statistika - absolutní minumum Pravděpodobost a statistika - absolutí miumum Jaromír Šrámek 4108, 1.LF, UK Obsah 1. Základy počtu pravděpodobosti 1.1 Defiice pravděpodobosti 1.2 Náhodé veličiy a jejich popis 1.3 Číselé charakteristiky

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova. Diplomová práce. Renata Sikorová

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova. Diplomová práce. Renata Sikorová Matematicko-fyzikálí fakulta Uiverzita Karlova Diplomová práce e Reata Sikorová Obor: Učitelství matematika - fyzika Katedra didaktiky matematiky Vedoucí práce: RNDr. Jiří Kottas, CSc. i Prohlašuji, že

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

1. Nakreslete všechny kostry následujících grafů: nemá žádnou kostru, roven. roven n,

1. Nakreslete všechny kostry následujících grafů: nemá žádnou kostru, roven. roven n, DSM2 Cv 7 Kostry grafů Defiice kostry grafu: Nechť G = V, E je souvislý graf. Kostrou grafu G azýváme každý jeho podgraf, který má stejou možiu vrcholů a je zároveň stromem. 1. Nakreslete všechy kostry

Více

Cvičení 3 - teorie. Teorie pravděpodobnosti vychází ze studia náhodných pokusů.

Cvičení 3 - teorie. Teorie pravděpodobnosti vychází ze studia náhodných pokusů. Cvičeí 3 - teorie Téma: Teorie pravděpodobosti Teorie pravděpodobosti vychází ze studia áhodých pokusů. Náhodý pokus Proces, který při opakováí dává ze stejých podmíek rozdílé výsledky. Výsledek pokusu

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

Jestliže nějaký objekt A můžeme vybrat m způsoby a jiný objekt B lze vybrat n způsoby, potom výběr buď A nebo B je možné provést m+n způsoby.

Jestliže nějaký objekt A můžeme vybrat m způsoby a jiný objekt B lze vybrat n způsoby, potom výběr buď A nebo B je možné provést m+n způsoby. V kapitole Ituitiví kobiatorika jse řešili příklady více éě stejý způsobe a stejých pricipech. Nyí si je zobecíe a adefiujee obvyklou teriologii. pravidlo součtu: Jestliže ějaký objekt A ůžee vybrat způsoby

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

17. Statistické hypotézy parametrické testy

17. Statistické hypotézy parametrické testy 7. Statistické hypotézy parametrické testy V této části se budeme zabývat statistickými hypotézami, pomocí vyšetřujeme jedotlivé parametry populace. K takovýmto šetřeím většiou využíváme ám již dobře zámé

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Měřící technika - MT úvod

Měřící technika - MT úvod Měřící techika - MT úvod Historie Už Galileo Galilei zavádí vědecký přístup k měřeí. Jeho výrok Měřit vše, co je měřitelé a co eí měřitelým učiit platí stále. - jedotá soustava jedotek fyz. veliči - símače

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

1. Základy počtu pravděpodobnosti:

1. Základy počtu pravděpodobnosti: www.cz-milka.et. Základy počtu pravděpodobosti: Přehled pojmů Jev áhodý jev, který v závislosti a áhodě může, ale emusí při uskutečňováí daého komplexu podmíek astat. Náhoda souhr drobých, ezjistitelých

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

10. Rekurentní vztahy

10. Rekurentní vztahy Diskrétí matematika 0 Rekuretí vztahy phabala 202 Kapitolu uvedeme populárím příkladem 0 Rekuretí vztahy Příklad 0a: Teto problém je zám po ázvem Haojské věže Představte si tři tyčky, a jedé je avlečeo

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Úloha číského listooše ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Uvažujme situaci, kdy exstuje ějaký výchozí uzel a další uzly spojeé hraami (může jít o cesty, ulice

Více

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu . ýpočty s využití vztahů ezi stavovýi veličiai ideálího plyu Ze zkušeosti víe, že obje plyu - a rozdíl od objeu pevé látky ebo kapaliy - je vyeze prostore, v ěž je ply uzavře. Přítoost plyu v ádobě se

Více

Střední průmyslová škola zeměměřická GEODETICKÉ VÝPOČTY. 2. část. Ing. Danuše Mlčková

Střední průmyslová škola zeměměřická GEODETICKÉ VÝPOČTY. 2. část. Ing. Danuše Mlčková Středí průmslová škola zeměměřická GEODETICKÉ VÝPOČTY. část Ig. Dauše Mlčková Úvod Tet avazuje a. část, je urče pro studet. až 4. ročíku středích průmslových škol se zaměřeí a geodézii. Jedá se o přepracovaou

Více

Integrace hodnot Value-at-Risk lineárních subportfolií na bázi vícerozměrného normálního rozdělení výnosů aktiv

Integrace hodnot Value-at-Risk lineárních subportfolií na bázi vícerozměrného normálního rozdělení výnosů aktiv 3. meziárodí koferece Řízeí a modelováí fiačích rizik Ostrava VŠB-U Ostrava, Ekoomická fakulta, katedra Fiací 6.-7. září 006 tegrace hodot Value-at-Risk lieárích subportfolií a bázi vícerozměrého ormálího

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15 VŠB - T Ostrava, FE MĚŘENÍ PARAMETRŮ OVĚTLOVACÍCH OTAV VEŘEJNÉHO OVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGLÁTOR E5 Řešitelé: g. taislav Mišák, Ph.D., Prof. g. Karel okaský, Cc. V Ostravě de.8.2007 g. taislav Mišák, Prof.

Více

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu 2. efiice plazmatu, základí charakteristiky plazmatu efiice plazmatu Plazma bývá obyčejě ozačováo za čtvrté skupeství hmoty. Pokud zahříváme pevou látku, dojde k jejímu roztaveí, při dalším zahříváí se

Více

Technologie výpočtu vybraných parametrů tíhového pole Země

Technologie výpočtu vybraných parametrů tíhového pole Země Techologie výpočtu vybraých parametrů tíhového pole Země ÚVOD Cílem bylo vytvořit a ověřit techologii pro výpočet parametrů tíhového pole Země pomocí webové aplikace. Techologie umožňuje výpočet parametrů

Více

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t.

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t. ročík - loeý lgebrický výrz, lieárí rovice s ezáou ve jeovteli Loeý lgebrický výrz Lieárí rovice s ezáou ve jeovteli Doporučujee žáků zopkovt vzorce tpu ( + pod úprvu výrzu souči Loeý výrz Číselé výrz

Více

!!! V uvedených vzorcích se vyskytují čísla n a k tato čísla musí být z oboru čísel přirozených.

!!! V uvedených vzorcích se vyskytují čísla n a k tato čísla musí být z oboru čísel přirozených. Kombiatoria Kombiatoria část matematiy, terá se zabývá růzými číselými "ombiacemi". Využití - apř při hledáí počtu možých tipů ve sportce ebo jiých soutěžích hrách, v chemii při spojováí moleul... Záladím

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

7. P o p i s n á s t a t i s t i k a

7. P o p i s n á s t a t i s t i k a 7. P o p i s á s t a t i s t i k a 7.. Pozámka: Při statistickém zkoumáí ás zajímají hromadé jevy a procesy, u kterých zkoumáme zákoitosti, které se projevují u velkého počtu prvků. Prvky zkoumáí azýváme

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

Seznámíte se s použitím určitého integrálu při výpočtu hmotnosti, statických momentů, souřadnic těžiště a momentů setrvačnosti.

Seznámíte se s použitím určitého integrálu při výpočtu hmotnosti, statických momentů, souřadnic těžiště a momentů setrvačnosti. Mtemtik II 5 Fzikálí plikce 5 Fzikálí plikce Cíle Sezámíte se s použitím určitého itegrálu při výpočtu hmotosti, sttických mometů, souřdic těžiště mometů setrvčosti Předpokládé zlosti Předpokládáme, že

Více

6. KOMBINATORIKA 181. 6.1. Základní pojmy 181 6.1.1. Počítání s faktoriály a kombinačními čísly 182. 6.2. Variace 184. 6.3.

6. KOMBINATORIKA 181. 6.1. Základní pojmy 181 6.1.1. Počítání s faktoriály a kombinačními čísly 182. 6.2. Variace 184. 6.3. Zálady matematiy Kombiatoria. KOMBINATORIKA 8.. Záladí pojmy 8... Počítáí s fatoriály a ombiačími čísly 8.. Variace 8.. Permutace 85.. Kombiace 87.5. Biomicá věta 89 Úlohy samostatému řešeí 9 Výsledy úloh

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss Carl Friedrich Gauss F. KOUTNÝ, Zlí (. 4. 777.. 855) Každé vyprávěí o ěkom, kdo žil dávo, je utě je kompilací prameů a odkazů, které v ejlepším případě pocházejí od jeho pamětíků. Rámec tohoto textu tvoří

Více