Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně"

Transkript

1 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová Abstrakt Osobní důchodová daň je zřejmě nejznámější daní současných daňových systémů a změny v její úpravě jsou poplatníky vnímány velmi citlivě. Změny jednotlivých parametrů výpočtu osobní důchodové daně se projeví nejen v absolutní výši daně konkrétního poplatníka, ale také ve výši hodnoty mikroekonomických ukazatelů zatížení osobní důchodovou daní. Cílem příspěvku je analyzovat citlivost ukazatelů průměrné osobní sazby daně, daňového klínu z práce a průměrné efektivní sazby daně na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně, kterými jsou nezdanitelné části základu daně, sazby daně a slevy na dani. Klíčová slova Analýza citlivosti, daň z příjmů fyzických osob, odpočty, sazba daně, sleva na dani. Úvod Osobní důchodová daň je zřejmě nejznámější daní současných daňových systémů a ve většině zemí je považována za nejdůležitější daň. Tato daň splňuje požadavky na komplexnost, spravedlnost a efektivnost zdanění a za nejdůležitější vlastnosti této daně lze považovat schopnost přerozdělování důchodů ve společnosti, respektování principu platební schopnosti daňového subjektu a vznik zdroje platby daně se vznikem předmětu daně. Změny v osobní důchodové dani jsou poplatníky vnímány velmi citlivě a jsou často předmětem diskusí. V České republice byla osobní důchodová daň novelizována od svého zavedení v roce 99 již mnohokrát, k posledním významným změnám došlo v průběhu roku 7, tyto změny byly součástí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Změny v legislativní úpravě osobní důchodové daně také vyvolají změnu hodnot mikroekonomických ukazatelů zatížení osobní důchodovou daní. Cílem příspěvku je analyzovat citlivost vybraných mikroekonomických ukazatelů zatížení osobní důchodovou daní na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně, kterými jsou nezdanitelné části základu daně, sazby daně a slevy na dani. Popis konstrukce osobní důchodové daně Předmětem osobní důchodové daně je důchod dosažený poplatníkem za dané zdaňovací období. Poplatníkem této daně je nejčastěji fyzická osoba (tj. jednotlivec), mohou se také vyskytovat i jiné jednotky, např. domácnost, oba manželé (manželský splitting) nebo všichni členové domácnosti (plný splitting). Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D., katedra financí, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída, 7 Ostrava, Tento příspěvek vznikl v rámci řešení grantu GAČR: /8/.

2 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Základem daně je rozdíl mezi dosaženými příjmy a výdaji na jejich získání nebo udržení, tento se zjišťuje za zdaňovací období. Základ daně lze následně upravit o odpočty, a to při splnění určitých podmínek. Standardní odpočty si mohou uplatnit poplatníci ve výši stanovené zákonem, tyto odpočty zpravidla umožňují zohlednit sociální a rodinnou situaci poplatníka. Nestandardními odpočty jsou částky jejichž výše je závislá na skutečných výdajích poplatníka, zpravidla jsou limitovány a jsou používány pro stimulaci poplatníků k určitému společensky žádoucímu chování, např. poskytování darů, penzijní připojištění atd. Ze základu daně sníženého o odpočty se s použitím sazby daně vypočte daň. Sazby daně (pro základ daně v hodnotovém vyjádření) lze rozdělit na proporcionální a progresivní. V případě proporcionální sazby daně daň roste stejně rychle jako základ daně, tj. sazba daně je stanovena jako určité procento ze základu daně. Sazby daně u osobní důchodové daně bývají často konstruovány jako klouzavě progresivní, což znamená, že základ daně v příslušném daňovém pásmu je postupně zdaňován tou sazbou daně, která odpovídá danému daňovému pásmu. Použitím klouzavě nedochází s růstem důchodu poplatníka ke snižování jeho disponibilního důchodu. Vypočtenou daň lze snížit o položky slev na dani, jejichž výhodou je skutečnost, že při splnění předepsaných podmínek pro jejich uplatnění snižuje daň poplatníkům o stejnou částku, tj. dopad slev na dani je stejný pro všechny poplatníky a na rozdíl od odpočtů se jejich dopad neliší podle výše základu daně poplatníka. Charakteristika legislativní úpravy osobní důchodové daně v podmínkách ČR Osobní důchodová daň je v podmínkách České republiky upravena zákonem č. 86/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších platných předpisů. Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob se rozumí fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Předmětem daně z příjmů fyzických osob naopak nejsou zejména příjmy získané zděděním, darováním, úvěry a půjčky, příjmy plynoucí z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů aj. Část předmětu daně je od daně z příjmů osvobozena, např. dávky a služby sociální péče, dávky státní sociální podpory, dávky a služby z nemocenského pojištění a další, tyto příjmy nevstupují do základu daně. Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji na dosažení, udržení a zajištění příjmů, tento se zjišťuje za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok. Pokud poplatníkovi plyne více druhů příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně. Postup zjištění jednotlivých dílčích základů daně je upraven v rámci charakteristiky jednotlivých druhů příjmů, pro které je upraven rozsah a výše uplatňovaných výdajů. Základ daně zjištěný dle zákonných pravidel se dále snižuje o odpočty, ke kterým patří např. daňová ztráta, částky penzijního připojištění se státním příspěvkem placeného poplatníkem nebo soukromého životního pojištění placeného poplatníkem, ovšem za předpokladu splnění stanovených podmínek. Ze základu daně upraveného o odpočty a zaokrouhleného na celé stokoruny dolů je následně pomocí sazby daně zjištěna daň. Do konce roku 7 byla sazba daně z příjmů fyzických osob klouzavě progresivní, přehled sazeb daně pro jednotlivá zdaňovací období let 7 je uveden v příloze (viz Příloha Tab. ), pro zdaňovací období roku 8 je sazba daně lineární, a to ve výši %. Takto zjištěnou daň poplatníka je možno ještě upravit o položky slev na dani, které zohledňují poplatníka a jeho rodinnou situaci, tyto jsou zavedeny od zdaňovacího období roku 6 a nahrazují původní

3 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 nezdanitelné části základu daně. Přehled hodnot nezdanitelných částí základu daně a hodnoty slev na dani z titulu poplatníka a vyživovaných osob je uveden v příloze (viz Příloha Tab. ). Specifickou položkou snižující vypočtenou daň je tzv. daňové zvýhodnění, které od roku nahradilo původní nezdanitelnou část základu daně na vyživované dítě. Daňové zvýhodnění si může uplatnit poplatník na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace slevy na dani a daňového bonusu. Slevu na dani může poplatník uplatnit až do výše daňové povinnosti za příslušné zdaňovací období. V případě, že je nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost vypočtená za toto zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Ukazatele míry daňového zatížení Ukazatele míry daňového zatížení umožňují kvantifikovat rozsah zdanění, podle povahy vstupních údajů je lze rozdělit na ukazatele vycházející z makroekonomických dat a dále na ukazatele založené na mikroekonomických údajích. K nejčastěji používaným ukazatelům daňového zatížení bezesporu patří ukazatele založené na agregovaných datech o daňových výnosech a hrubém domácím produktu, a to daňová kvóta a dále podíl daňových výnosů z jednotlivých daní na celkových daňových výnosech. Rozsah zdanění může být také posuzován na mikroekonomické úrovni, která umožňuje kvantifikovat daňové zatížení jednotlivce. Mikroekonomické ukazatele vycházejí z dat zjištěných pomocí simulačních modelů jednotlivých poplatníků, tyto modely jsou konstruovány pro zaměstnance s průměrnou mzdou (popř. jejími násobky) a podle typu domácností, přičemž je plně respektována konkrétní legislativní úprava v dané zemi. K nejčastěji užívaným ukazatelům vycházejícím z mikroekonomických dat patří průměrná osobní sazba daně, daňový klín z práce a průměrná efektivní sazba daně. (PATR) představuje podíl součtu osobní důchodové daně a příspěvků na sociální zabezpečení placených zaměstnancem na hrubých příjmech ze zaměstnání a lze ji vyčíslit dle vztahu IT + SSCES PATR =, () GWE kde IT je osobní důchodová daň, SSC ES představují příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnancem a GWE jsou hrubé příjmy ze zaměstnání. (TW L )je procentním podílem součtu osobní důchodové daně, příspěvků na sociální zabezpečení placených zaměstnancem a zaměstnavatelem, případné daně z mezd (je-li uvalena) sníženého o případné sociální dávky zaměstnance a nákladů na pracovní sílu a jeho výši lze určit pomocí vztahu TW L IT + SSCES + SSCER =, () LC kde LC jsou náklady na pracovní sílu a SSC ER jsou příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem. (AETR) vyjadřuje podíl výsledného čistého příjmu včetně transferů na hrubých příjmech podléhajících zdanění a lze ji vyčíslit dle vztahu kde SB jsou sociální dávky získané poplatníkem. IT SSCES ΣSB AETR = +, () GWE

4 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti ukazatelů zatížení osobní důchodovou daní na změny parametrů osobní důchodové daně Z uvedených vztahů pro výpočet jednotlivých ukazatelů je zřejmé, že na výši a průběh hodnot jednotlivých ukazatelů míry daňového zatížení po vyloučení vlivu změn v nezávisle proměnné veličině působí jednotlivé parametry osobní důchodové daně, kterými jsou výše nezdanitelných částí základu daně, výše slev na dani a výše sazby daně. Vliv změn jednotlivých vstupních parametrů výpočtu osobní důchodové daně na výsledné hodnoty ukazatelů míry daňového zatížení lze určit pomocí analýzy citlivosti, která umožňuje kvantifikovat změnu ukazatele pro relativní odchylku α vstupního parametru. Vliv změn ve vstupních parametrech výpočtu osobní důchodové daně je kvantifikován pro průměrnou osobní sazbu daně, daňový klín z práce a průměrnou efektivní sazbu daně. Analýza citlivosti těchto ukazatelů je provedena variantně, a to jednak pro výpočet daně při použití klouzavě a dále pro výpočet daně s použitím lineární sazby daně. Posuzovanými změnami parametrů osobní důchodové daně jsou změny ve výši nezdanitelných částí základu daně, výši sazby daně a výši slev na dani a v podmínkách klouzavě dále také změny v šíři daňových pásem. Relativní odchylky pro zjištění vlivu změn ve vstupních parametrech jsou vzhledem k povaze těchto parametrů stanoveny v Tab.. Nezd. části základu daně Sazby daně Slevy na dani Šíře daňového pásma α ± ;; % ± ;; % ± ;; % ± ;; % Tab. Relativní odchylky vstupních parametrů výpočtu osobní důchodové daně. Analýza citlivosti v podmínkách klouzavě Relativní změny ukazatelů daňového zatížení vyvolané změnami vstupních parametrů výpočtu při použití klouzavě jsou zachyceny v následujících grafech Obr. Citlivost ukazatele PATR na změny nezdanitelných částí základu daně při použití klouzavě Obr. Citlivost ukazatele TW L na změny nezdanitelných částí základu daně při použití klouzavě

5 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září Obr. Citlivost ukazatele AETR na změny nezdanitelných částí základu daně při použití klouzavě Na základě grafického znázornění vlivu změn ve výši nezdanitelných částí základu daně (viz Obr., Obr. a Obr. ) lze konstatovat, že kladné relativní odchylky α nezdanitelných částí základu daně způsobí snížení hodnoty všech posuzovaných ukazatelů míry daňového zatížení, záporné odchylky naopak způsobí zvýšení hodnoty ukazatelů. Citlivost ukazatelů na změny v nezdanitelných částech základu daně se s růstem příjmu poplatníka snižuje, pouze v situaci, kdy příjem poplatníka překročí hranici daného daňového pásma, dojde k nepatrnému zvýšení vlivu změny parametru na hodnotu ukazatele, tento vliv dále v rámci daného daňového pásma klesá Obr. Citlivost ukazatele PATR na změny daňových pásem při použití klouzavě Obr. Citlivost ukazatele TW L na změny daňových pásem při použití klouzavě Obr. 6 Citlivost ukazatele AETR na změny daňových pásem při použití klouzavě Na základě grafického znázornění vlivu změn v šíři daňových pásem (viz Obr., Obr. a Obr. 6) lze konstatovat, že kladné relativní odchylky α v šíři daňových pásem vyvolávají snížení hodnoty všech posuzovaných ukazatelů míry daňového zatížení, záporné relativní odchylky způsobí zvýšení hodnoty všech posuzovaných ukazatelů. Citlivost ukazatelů na změny v šíři daňových pásem se s růstem příjmu zvyšuje, pokud

6 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 příjem poplatníka překročí hranici daňového pásma, dojde k nepatrnému snížení citlivosti ukazatele na změnu parametru a citlivost ukazatele v rámci daného daňového pásma klesá, při překročení hranice daňového pásma se citlivost ukazatelů opět zvyšuje Obr. 7 Citlivost ukazatele PATR na změny sazeb daně při použití klouzavě Obr. 8 Citlivost ukazatele TW L na změny sazeb daně při použití klouzavě Obr. 9 Citlivost ukazatele AETR na změny sazeb daně při použití klouzavě Na základě grafického znázornění vlivu změn ve výši sazeb daně (viz Obr. 7, Obr. 8 a Obr. 9) lze tvrdit, že změny ve výši sazeb daně ovlivňují hodnoty vybraných ukazatelů opačně než předcházející parametry, kladné relativní odchylky α ve výši sazeb daně způsobí zvýšení hodnoty všech posuzovaných ukazatelů míry daňového zatížení, záporné relativní odchylky způsobí snížení hodnoty všech posuzovaných ukazatelů. Citlivost ukazatelů průměrné osobní sazby daně a průměrné efektivní sazby daně na změny v sazbách daně se s růstem příjmu nepatrně snižuje, k nepatrnému zvýšení hodnot ukazatele dojde při posunu příjmu poplatníka do vyššího daňového pásma, ale klesající citlivost ukazatele zůstává i při překročení hranice daňového pásma zachována Obr. Citlivost ukazatele PATR na změny slev na dani při použití klouzavě Obr. Citlivost ukazatele TW L na změny slev na dani při použití klouzavě

7 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září Obr. Citlivost ukazatele AETR na změny slev na dani při použití klouzavě Na základě grafického znázornění vlivu změn ve výši slev na dani (viz Obr., Obr. a Obr. ) lze uvést, že kladné relativní odchylky α ve výši slev na dani vyvolávají snížení hodnoty všech posuzovaných ukazatelů míry daňového zatížení, záporné relativní odchylky způsobí zvýšení hodnoty všech posuzovaných ukazatelů. Vliv změny ve výši slev na dani na hodnoty všech ukazatelů se s růstem příjmu poplatníka snižuje.. Analýza citlivosti v podmínkách lineární sazby daně Relativní změny ukazatelů daňového zatížení vyvolané změnami vstupních parametrů výpočtu osobní důchodové daně v podmínkách lineární sazby daně jsou zachyceny v následujících grafech Obr. Citlivost ukazatele PATR na změny nezdanitelných částí základu daně při použití lineární sazby daně Obr. Citlivost ukazatele AETR na změny nezdanitelných částí základu daně při použití lineární sazby daně Obr. Citlivost ukazatele TW L na změny nezdanitelných částí základu daně při použití lineární sazby daně Na základě grafického znázornění vlivu změn ve výši nezdanitelných částí základu daně na hodnoty ukazatelů průměrné osobní sazby daně, daňového klínu z práce a průměrné efektivní sazby daně (viz Obr., Obr. a Obr. ) lze konstatovat, že také

8 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 v podmínkách lineární sazby daně kladné relativní odchylky α ve výši nezdanitelných částí základu daně vyvolávají snížení hodnot všech testovaných ukazatelů a naopak záporné odchylky vyvolávají zvýšení daňového zatížení. S růstem příjmu poplatníka citlivost posuzovaných ukazatelů na změny ve výši nezdanitelných částí základu daně klesá Obr. 6 Citlivost ukazatele PATR na změny sazeb daně při použití lineární sazby daně Obr. 7 Citlivost ukazatele TW L na změny sazeb daně při použití lineární sazby daně Obr. 8 Citlivost ukazatele AETR na změny sazeb daně při použití lineární sazby daně Na základě grafického znázornění vlivu změn ve výši sazeb daně na hodnoty vybraných ukazatelů daňového zatížení (viz Obr. 6, Obr. 7 a Obr. 8) lze shledat, že kladné relativní odchylky α ve výši sazeb daně vyvolávají zvýšení hodnot vybraných ukazatelů a naopak snížení sazeb daně představuje snížení hodnot ukazatelů. Hodnoty ukazatelů nejsou stejně citlivé pro jednotlivé násobky referenční příjmové úrovně, nejvíce jsou citlivé pro příjem v intervalu cca - 8, s dalším růstem příjmu poplatníka citlivost ukazatelů na změny sazby daně postupně klesá Obr. 9 Citlivost ukazatele PATR na změny slev na dani při použití lineární sazby daně Obr. Citlivost ukazatele TW L na změny slev na dani při použití lineární sazby daně

9 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září Obr. Citlivost ukazatele AETR na změny slev na dani při použití lineární sazby daně Na základě grafického znázornění vlivu změn ve výši slev na dani (viz Obr. 9, Obr. a Obr. ) lze uvést, že kladné relativní odchylky α ve výši slev na dani vyvolávají snížení hodnot ukazatelů daňového zatížení a naopak záporné změny slev na dani vyvolávají zvýšení hodnot ukazatelů. Citlivost ukazatelů opět není stejná v celém testovaném intervalu průměrné mzdy, nejcitlivější jsou hodnoty ukazatelů pro mzdu v intervalu cca 8 % průměrné mzdy, s dalším růstem příjmu poplatníka citlivost ukazatelů postupně klesá. 6 Závěr Na základě zjištěných relativních změn v hodnotách vybraných ukazatelů míry daňového zatížení na změny vstupních parametrů výpočtu osobní důchodové daně jak v podmínkách klouzavě, tak v podmínkách lineární sazby daně lze konstatovat následující. Hodnoty ukazatelů průměrné osobní sazby daně a průměrné efektivní sazby daně jsou citlivější na změny jednotlivých vstupních parametrů výpočtu osobní důchodové daně než ukazatel daňového klínu z práce, důvodem této menší citlivosti je konstrukce ukazatele, kdy ukazatel daňového klínu z práce obsahuje kromě osobní důchodové daně a příspěvků na sociální zabezpečení placených zaměstnancem také příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem. Ukazatele průměrné osobní sazby daně a průměrné efektivní sazby daně jsou až na počáteční násobky průměrné mzdy testovaného poplatníka stejně citlivé na změny v parametrech osobní důchodové daně. Ukazatel průměrné efektivní sazby daně je pro nízkopříjmové poplatníky citlivější než ukazatel průměrné osobní sazby daně, a to z důvodu interakce osobní důchodové daně a sociálních dávek získávaných v závislosti na výši příjmu poplatníka. Kladná relativní odchylka nezdanitelných částí základu daně, šíře daňových pásem a slev na dani způsobí snížení hodnot vybraných ukazatelů míry daňového zatížení, záporná odchylka vyvolá naopak jejich zvýšení. Kladná relativní odchylka sazeb daně vyvolá zvýšení hodnot vybraných ukazatelů míry daňového zatížení, záporná odchylka způsobí jejich snížení. Citlivost vybraných ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů osobní důchodové daně s růstem příjmu poplatníka klesá, výjimkou je pouze šíře daňových pásem, pro kterou se citlivost ukazatelů s růstem příjmů poplatníka zvyšuje. Literatura [] DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování.. vyd. Praha: Ekopress, 6. 9 s. ISBN

10 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 [] KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika.. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN [] KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie úvod do problematiky.. vyd. Praha: ASPI,. s. ISBN [] ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck,. 9 s. ISBN [] VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR 8 aneb učebnice daňového práva. 9. vyd. Praha: VOX, 8. 9 s. ISBN [6] PAVEL, J., VÍTEK, L. Mezní efektivní daňové sazby zaměstnanců na českém a slovenském pracovním trhu v období transformace. Politická ekonomie, ročník LIII, č. /, s. 79. ISSN -. [7] Zákon č. 86/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Summary Sensitivity analysis of selected microeconomic indicators of tax burden on parameters calculation of personal income tax Personal income tax is one of the best known taxes of the present tax systems and its changes are very sensitively accepted by tax payers. Changes in selected parameters in its calculation have impact not only in absolute tax paid by tax payer, but also on microeconomic indicators values. The aim of the paper is to analyze the sensitivity of personal average tax rate, tax wedge on labour and average effective tax rate on changes in parameters changes in tax calculation, which are tax free part of tax base, tax rate and tax discounts.

11 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Příloha Základ daně od Kč do Kč Daň ze základu daně přesahujícího od Kč Základ daně do Kč Daň ze základu daně přesahujícího 9 % % Kč+ % 9 Kč 8 Kč + 9 % Kč 8 8 Kč + % 8 Kč 8 Kč+ % 8 Kč a více 66 Kč + % Kč a více 6 Kč + % Kč Zdroj: zákon č. 86/99 Sb., o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů Tab. Sazby daně z příjmů fyzických osob v letech 7 Zdaňovací období Nezdanitelné části základu daně Slevy na dani Poplatník Manželka Vyživované dítě Částečný invalidní důchod Plný invalidní důchod Držitel průkazu ZTP/P Studium - Zdroj: zákon č. 86/99 Sb., o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů Tab. Položky nezdanitelných částí základu daně a slev na dani u daně z příjmů fyzických osob z titulu uplatnění poplatníka a jeho sociální situace

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Iveta Ratmanová 1 Abstrakt S účinností od 1. 1. 25 došlo v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálných investic

Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálných investic Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálných investic Iveta Ratmanová, Ondřej Fasora 1 Abstrakt I přes snahy o zajištění efektivnosti daňových systémů je chování ekonomických subjektů

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců

Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců Seminární práce pro kurz 1VF200 - Veřejné finance II Michal Dvořák Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Záměr Cílem studie

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 5405-1_19_3AK.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Radka Berková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Vzájemné vazby daní a sociálních dávek v ČR

Vzájemné vazby daní a sociálních dávek v ČR Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studentů magisterského studia Katedra hospodářské a sociální

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1.

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Abstrakt Srovnání podílu osobní důchodové daně ve srovnání s průměrem států EU i OECD je zajímavé, neboť podíl osobní důchodové daně je malý a má i poměrně malý

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby Lucie Nedbálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem bylo optimalizovat daňovou

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více