Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje"

Transkript

1 Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje Sborník je vydán v rámci projektu Anabell pro mateřské školy. Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

2 Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje Autorský kolektiv: Mgr. Eliška Brožová doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. MUDr. Taťjána Horká Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Mgr. Lucie Mucalová Odpovědná redaktorka: PhDr. Lenka Procházková Jazyková korektorka: Mgr. Dagmar Mertová Grafické zpracování: Robert Donné Vydalo: Občanské sdružení Anabell Milady Horákové Brno telefon: Občanské sdružení Anabell, vydání ISBN

3 OBSAH Sport a pohybové aktivity aneb Kreativní pohyb u dětí a práce s tělem pro nejmenší...4 Mgr. Eliška Brožová, Mgr. Lucie Mucalová Jdeme společně...6 MUDr. Taťjána Horká Výchova ke zdraví pomocí aktivizačních výukových metod v praxi mateřských škol...8 Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Primární prevence rizikového chování v mateřské škole...11 doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. 3

4 Sport a pohybové aktivity aneb Kreativní pohyb u dětí a práce s tělem pro nejmenší Mgr. Eliška Brožová, Mgr. Lucie Mucalová Pro cílovou skupinu učitelek mateřských škol byly v rámci projektového programu připraveny workshopy věnující se využití kreativního pohybu a improvizované hudby u dětí. Pro práci s předškolními dětmi jsou jak tanečně-pohybové, tak hudebně-rytmické aktivity zvlášť vhodnou formou skupinové práce a hry. Vedou ke komplexnímu rozvoji osobnosti a sebepojetí dítěte a napomáhají také k rozvoji zdravého životního stylu. V předškolním věku se u dětí dotváří vědomí vlastního těla a tělesného schématu, na kterém je postaveno vědomí Já jako samostatné bytosti. Pohybové aktivity podporují rozvoj zdravého sebepojetí a hranic a tím pomáhají předcházet výskytu sociálně patologických jevů, jejichž rizikové faktory jsou četné již v prostředí mateřské školky. Hudebně-rytmické prvky napomáhají k rozvoji zdravého životního stylu, skupinové kooperace, ke správnému rozvoji řeči, sluchového vnímání a improvizovaného projevu (odvaha k projevu sebe sama, podpora sebevědomí dětí, rozvoj kreativity, fantazie a autentičnosti). Skupinová forma práce prostřednictvím hudební nebo pohybové hry rozvíjí u dětí schopnost kooperace, empatie, emoční inteligence, komunikace a dalších sociálních dovedností, jako přijímání odlišností, začlenění do skupiny a pohybu ve skupinových rolích. Učitelky mateřských škol se mohly po dobu třídenního vzdělávání seznámit s metodami práce a hrami pro děti v těchto oblastech: seznamovací hry s využitím pohybu a hudby: podpora paměti, skupinové soudržnosti, tolerance a kooperace, naladění na společnou práci, rozvoj sluchového vnímání a osobitého projevu; práce s chůzí v různých rolích a fantaziích: schopnost vnímání vlastního těla, rozlišování tempa, rytmu a jednotlivých pohybů, rozvoj fantazie, odstranění strachu z projevu ve skupině, relaxace, poznávání prostoru, přizpůsobování se, hraní rolí, rozlišování činností v různých profesích, pojmenovávání zvířat a napodobování jejich pohybů; skupinový pohyb v prostoru, příp. jeho výtvarné zachycení: zážitek sounáležitosti, neverbální komunikace prostřednictvím pohybu a výtvarných prostředků, zážitek vedení skupiny, schopnost spolupráce, tolerance, přizpůsobivost, kladný vztah k různorodosti i pocit přijetí ve skupině; samostatný kreativní pohyb a pohybová improvizace: rozvoj vlastní tvořivosti, sebevyjádření, fantazie a osobního stylu, schopnost projevit vlastní individualitu za pomoci vlastního těla nebo rytmu, respektovat individualitu druhých, vnímání 4

5 jednotlivých částí těla a jejich funkce, kladný vztah k tělu, projev aktuálních emocí a jejich přijetí; práce s dotekem: uvědomění si vlastních hranic i příjemnosti a vnímání prostřednictvím hmatu, vnímání doteků, získávání sebedůvěry a důvěry v ostatní, začlenění do skupiny a do společného tvořivého procesu, přijímání odlišností jako součásti skupiny, hmatové vyjádření příběhu, přijímání vlastního těla, péče o vlastní tělo, o sebe i o druhé; společná dramatizace příběhu: kooperace, rozvíjení příběhu, tělesné vyjádření děje, vlastností a postav, rozvoj fantazie, improvizace, schopnost naslouchat a dobře pozorovat; hudební improvizace: rozvoj fantazie, sluchového vnímání, propojení rytmu a pohybu, skupinová koheze, empatie a naladění na ostatní, odstranění bariér ve skupině i strachu ze sebevyjádření; vytváření hudebních rituálů: strukturování dne a pravidelnost denního režimu, rozvoj fantazie a skupinové sounáležitosti, využití rituálů v náročných životních situacích, prevence sociálně patologických jevů, poukazování na důležitost pravidel v životě dětí i dospělých; zrcadlení a jeho role ve vývoji emoční inteligence: schopnost verbální a neverbální komunikace, schopnost všímání si detailů, rozvoj empatického naladění na druhého, rozpoznávání jeho emocí a mimiky, schopnost vést a být veden, všímání si polarit a podobností v životě, upevňování vztahů ve skupině. Učitelky mateřských škol si mohly odnést vlastní zážitek ze skupinové práce a další možnosti nových postupů, využitelných při práci s dětmi. Byly představeny nové techniky a metody práce pro rozvíjení zdravého životního stylu u dětí, a to za pomoci kreativního pohybu, práce s tělem a hudebních prvků. Byly nastíněny možnosti pro rozvoj osobnostní a sociální výchovy dětí, která je aplikovatelná v prostředí mateřské školy. Po celou dobu workshopu měly učitelky MŠ možnost sebevyjádření, sdílení a vzájemné reflexe zkušeností a možností aplikace v reálných podmínkách vlastní praxe. Důraz byl kladen na prevenci sociálně patologických jevů skrze rozvoj zdravého životního stylu se zaměřením na přijetí vlastního těla a posilování sociálních dovedností dítěte. Kontakt na autorky: Mgr. Eliška Brožová Mgr. Lucie Mucalová 5

6 Jdeme společně MUDr. Taťjána Horká Workshop reagoval na nespokojenost a mnohdy neblahé potíže u dětí (i dospělých) vznikající z oddělenosti mezi působením rodiny a školy, na potíže vznikající z odlidštěné, mechanicky vedené komunikace v institucích, v nichž je pečováno o děti a dospívající. Přičemž nejen nejmodernější neurobiologické výzkumy zdůrazňují, že děti mohou zdravě růst v přítomnosti nejen schopného, ale především vnitřně klidného a posíleného dospělého. Záměrem workshopu bylo, aby pedagogové a vychovatelé věnovali zvýšenou pozornost vlastnímu emočnímu stavu, protože lidský přístup pedagogů, provázený empatickým sdílením a sounáležitostí, je nutný i ve zcela běžných situacích. Kumulativní efekt stresujících, tzv. obyčejných událostí, které dítě zažívá, bývá obvykle stejně náročný jako vliv událostí tzv. katastrofických. 1. část workshopu byla vedena zážitkově k uvědomění si propojenosti a sounáležitosti každého z nás ke své původní rodině (pěstounské rodině, adoptivní rodině, instituci např. dětskému domovu aj.). Uvědomění si a zažití otisku a vlivu tohoto uspořádání. S otevřenými otázkami: Co já osobně si odnáším za zkušenosti a prožitky?, A co já osobně dál předávám a přenáším na ostatní (vlastní rodina, rodina mých svěřenců, vlastní děti, instituce aj.)? Prostřednictvím živého obrazu, tvořeného z účastníků workshopu, si každý zažívá svoji vlastní jedinečnou zkušenost s obrazem a jeho vlivem na prožitek teď a tady. Společná reflexe skupiny prožitého cvičení ukazuje hloubku propojení a sounáležitosti každého člověka s lidskou rodinou. Všem nám je společné, že pocházíme ze spojení mužského a ženského těla, z mateřského a otcovského principu, které jsou od sebe neoddělitelné jdeme společně Uplatnění v praxi: Každé dítě je neoddělitelnou součástí své rodiny a jejího unikátního příběhu a nelze dítě ani rodiče oddělovat. Máme možnost v praxi pracovat na akceptaci rodinného systému, který reprezentuje každé jednotlivé dítě. 2. část workshopu byla věnována komunikaci a byla rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části jsme si popsali možnosti komunikace verbální a nonverbální. Velkou část workshopu jsme věnovali tématu: emoce jako řeč těla. Reflektovali jsme, jak vnímáme emoce a jak s nimi zacházíme. V praktické části proběhla ukázka komunikace mezi krokodýly (prostřednictvím maňásků) útěk a útok, doprovázená písní Kdo to jde z Afriky, a následně zážitková práce s touto písní. Na krokodýlech si znázorňujeme komunikaci animální, vedenou instinkty k záchraně života, a uvědomujeme si, že my nejsme krokodýlové, my jsme lidé a máme další možnosti, jak komunikovat, aniž bychom museli bojovat nebo utíkat. Reflektujeme, kdy jsme krokodýlem byli my sami a kdy jim byl někdo blízký? Jak 6

7 můžeme svoji komunikaci proměnit pouze tímto uvědoměním si, že nemusím být krokodýlem (nebojuji, neutíkám ze situace). Dále jsme si ukázali možnosti zrcadlení a rezonance a jeho vlivu v komunikaci. Tento workshop vyjevuje, že každý z nás (dospělí ve skupině) se může svobodně rozhodnout, jak bude reagovat a jakou cestou v komunikaci půjde. V praxi mohou frekventanti workshopu prostřednictvím sebereflexe sledovat svoji komunikaci a uvědomit si, kdy je tzv. animální a kdy je lidská, tzn. kdy jasně vyjadřují svoje myšlenky, pocity, názory v 1. osobě čísla jednotného (např. já potřebuji, já mám ten a ten pocit, vadí mi, já nerozumím tomu ). Kontakt na autorku: MUDr. Taťjána Horká 7

8 Výchova ke zdraví pomocí aktivizačních výukových metod v praxi mateřských škol Úvod Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Výchova ke zdraví a zdravému způsobu života je jedním ze základních parametrů poslání výchovně-vzdělávacího procesu ve školách, nevyjímaje školy mateřské. Protože je však známo, že informací se na děti valí relativně velké množství a ne vždy jde o fakta vědecky ověřená a aktuální, je důležité hledat zejména cestu, jakým způsobem budou děti do oblasti péče o své zdraví zainteresovány. Z tohoto důvodu byla vytvořena publikace Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole, která přináší kromě teoretických poznatků také navržené a v praxi ověřené výukové metody k problematice zdraví a jeho složek, výživy a pitného režimu, prevence kouření a alkoholu. Cíle Hlavním cílem bylo představit navržené výukové metody v problematice výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu pro vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo, vhodné pro aplikaci do výchovně-vzdělávacího procesu v prostředí mateřské školy, a provést jejich evaluaci pedagogy z MŠ. Metodika V rámci přípravy a vlastní tvorby Lexikonu dobré praxe bylo navrženo sedm aktivizačních výukových metod (detailněji jsou popsány v samotné publikaci Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole), které byly podrobeny ověření v praxi a následné evaluaci v šesti mateřských školách (ŽŠ a MŠ Příkazy, MŠ Havlíčkova Šlapanice, MŠ Rafinerský lesík Bohumín, ZŠ a MŠ Vražné, MŠ Otrokovice a MŠ Bulhary). Evaluace byla uskutečněna pomocí dotazníku, který posuzoval jednotlivé metody z hlediska efektivity, atraktivity, náročnosti pro učitele (příprava) a náročnosti pro žáky (pochopení). Pedagogové mohli využívat pro hodnocení číselné škály 1 5, kdy vždy známka 1 odpovídala nejlepšímu hodnocení (tzn. nejefektivnější, nejatraktivnější, nejméně náročné), číslo 5 pak představovalo nejhorší možné hodnocení (tzn. nejméně efektivní, nejméně atraktivní a nejvíce náročné). Pedagogové také hodnotili výuku jako celek pomocí nabídnutých aktivizačních metod ve srovnání s běžnou výukou. Princip hodnocení byl identický s předchozím modelem. Ze získaných údajů byly stanoveny průměrné koeficienty pro jednotlivé výukové metody a pro jednotlivé posuzované parametry. 8

9 Výsledky a diskuse Pro Lexikon dobré praxe bylo zvoleno sedm aktivizačních metod, a to metoda Potravinová pyramida, Moje potravinová pyramida, Pít, či nepít, Zdraví a jeho složky, Kouření zdraví, Cigaretový kouř x čerstvý vzduch a Alkohol x rovnováha. Jednotlivé metody mají za cíl přibližovat dětem zdravý životní styl pomocí zážitkové pedagogiky. Metody jsou detailně popsány v samotném Lexikonu, je však žádoucí konstatovat, že téměř všechny jsou finančně nenáročné, a tudíž dostupné všem mateřským školám. Dosažené hodnocení pro konkrétní metody je uvedeno v následující tabulce: Tabulka 1. Souhrnné hodnocení výukových metod v jednotlivých posuzovaných parametrech Výuková metoda Efektivita Atraktivita Náročnost Náročnost pro učitele pro žáky Potravinová pyramida 1,83 1,83 2,50 2,83 Moje potravinová pyramida 1,83 2,00 2,50 2,50 Pít, či nepít 2,17 2,50 2,67 2,00 Zdraví a jeho složky 2,00 2,33 2,17 2,83 Kouření zdraví 2,17 1,83 3,00 2,00 Cigaretový kouř x čerstvý vzduch 2,67 2,00 2,50 2,00 Alkohol x rovnováha 3,17 2,67 2,50 2,33 K hodnocení byla využita číselná škála 1 5 (1 nejlepší, tzn. nejefektivnější, nejatraktivnější, nejméně náročná; 5 nejhorší, tzn. nejméně efektivní, nejméně atraktivní a nejvíce náročná). V tabulce jsou uvedeny průměrné koeficienty posuzovaných parametrů. Tučně jsou označeny nejlepší a podbarveně nejhorší koeficienty u jednotlivých metod a posuzovaných oblastí. Jako nejefektivnější ohodnotili pedagogové metody Potravinová pyramida a Moje potravinová pyramida, které společně s metodou Kouření zdraví byly označeny jako velmi atraktivní pro děti v MŠ. Metodu Kouření zdraví současně pedagogové určili jako nejnáročnější pro vlastní přípravu učitele. Jako nejvíce náročné na pochopení pro žáky se jim jevily metody Potravinová pyramida a Zdraví a jeho složky. Na základě provedené analýzy však lze uvést, že dosažený koeficient jednotlivých výukových metod všech posuzovaných parametrů se pohyboval na předních stupních použité číselné škály 1 5, kdy 1 značila nejlepší hodnocení a 5 nejhorší. Zainteresovaní pedagogové také posuzovali výuku jako celek dle nabídnutých aktivizačních metod ve srovnání s běžnou výukou, a to opět pomocí číselné škály se stejným principem hodnocení (1 nejlepší, 5 nejhorší). Celkově bylo dosaženo koeficientu 2,00, což lze interpretovat jako velmi dobrý výsledek znamenající atraktivnější a efektivnější výuku v oblasti výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu. 9

10 Závěr Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole by se měl stát publikací, která přináší nejen aktuální a vědecké teoretické poznatky, ale nabízí také návrhy didaktického využití témat zdraví a zdravého životního stylu v běžné každodenní praxi mateřské školy. K tomu by mělo dopomoci sedm výukových metod, které pracují s vlastní aktivitou a intervencí dětí, působí na kognitivní, afektivní a psychomotorickou složku osobnosti dítěte a formují adekvátní postoje ke zdraví a životnímu stylu. Metody ověřené v praxi šesti mateřských škol jsou vnímány jako efektivní a atraktivní a ve srovnání s běžnou výukou jsou hodnoceny velmi dobře. Literatura: Hřivnová, M. Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole. Brno: Anabell, In press Kontakt na autorku: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 10

11 Primární prevence rizikového chování v mateřské škole doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Mateřská škola je ihned po rodině dalším klíčovým prostředím, které se podílí na ovlivňování dítěte předškolního věku, rozvoji jeho osobnosti, hodnotového žebříčku a správných životních postojů. Je třeba si uvědomit, že něj ve školním prostředí tráví podstatnou část svého života, proto má pro dítě tak zásadní význam. Mateřská škola dává velmi důležitý základ pro návaznou práci ve škole základní. Vedle přípravy na každodenní život a schopnosti začlenit se do společnosti po stránce sociální a pracovní je jednou ze stěžejních rolí, kterou škola ve vztahu k dítěti má, připravit dospívajícího mladého člověka na nežádoucí jevy, které s sebou přináší každodenní životní realita, a zformovat klíčové kompetence ke všem rizikům, se kterými se může dítě setkat a která ho mohou negativně ovlivnit, narušit jeho psychosociální vývoj a poznamenat jej na celý život. Hovoříme o primární prevenci rizikového chování, kam řadíme: zneužívání návykových látek včetně experimentování vedle nikotinu především léků, alkoholu, konopných a dalších drog; nelátkové závislosti a rizika jejich vzniku v dětském věku se jedná především o netolismus, tedy závislost na virtuálních drogách (televize, video, počítačové hry), která se může pojit s rizikem gamblingu (patologické hráčství) nebo fenoménem netomanie (závislost na internetu); negativní psychosociální chování například problémy agresivity, šikany, delikvence, záškoláctví, poruch chování, xenofobie, rasismu, které mohou vést k dalším závažnějším projevům sociopatologického jednání; nežádoucí sexuální chování, kde je výrazně rizikovým jedinec v období pubescence. Podstatou primární prevence rizikového chování je ovlivnit dospívajícího jedince dříve, než bude vystaven bezprostřednímu riziku, na které nebude schopen adekvátně a kompetentně reagovat. Primární prevence se proto zaměřuje převážně na širší populaci a jejím cílem je všechny, na které působíme, imunizovat před negativními vlivy, vytvořit a zformovat správné životní postoje a hodnoty a vybavit mladého člověka potřebnými kompetencemi, díky kterým bude schopen hrozící riziko včas rozeznat, nenechat se jím negativně ovlivnit a adekvátně vzniklé situaci na něj správně reagovat. Z předchozích řádků je patrné, jak významnou roli hraje primární prevence v životě každého člověka, ať už v rovině nespecifické prevence, která podporuje žádoucí formy chování obecně a koresponduje s výchovou (otázky mravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, utváření správných životních postojů, kvality trávení volného 11

12 času atp.), nebo prevence specifické. Z praxe víme, že se nejedná o jednoduchý úkol včas imunizovat dítě před nežádoucími vlivy; nezřídka bývá primární prevence podceňována a také se školy a především učitelé potýkají s problémem, jak implementovat primárně- -preventivní témata a aktivity do výuky a života školy. Jako významný faktor úspěšnosti preventivně-výchovného působení na dítě se tak jeví role mateřské školy, kde by měla prevence rizikového chování začít. Je nasnadě, že především v podobě zmíněné nespecifické prevence. Ale je již třeba také začít formovat kompetence dětí ke konkrétním rizikům, v předškolním věku především k experimentování se společensky tolerovanými drogami (alkohol, kouření), k různým podobám agrese a šikany a dalších delikventních projevů (vandalismus, rasismus aj.). Učitel se však může v MŠ setkat s dětmi, které jsou v rodinném prostředí vystavovány různým formám agrese, týrání, nebo dokonce zneužívání, a na tyto problémy by měl být rovněž připraven. Aby prevence v MŠ plnila svou roli, byla fundovaná, vyžaduje to konkrétní vědomosti a kompetence učitelů v mateřských školách. A na jejich posílení byl zaměřen stejnojmenný workshop. Kontakt na autora: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. 12

13 Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje Sborník je vydán v rámci projektu Anabell pro mateřské školy. Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Občanské sdružení Anabell Milady Horákové Brno telefon: Občanské sdružení Anabell, 2013 Neprodejné ISBN >

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Nabídka primárně preventivních programů pro školní rok 2015/16 Centrum prevence v Brně - Společnost Podané ruce o.p.s. 20 let předcházíme pádům Kontakt objednávka programů Margareta Hvižďová - koordinátorka

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel.: 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 2.1 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Úvod Školní družina (ŠD) je součástí Základní školy Čechtice, okr. Benešov a je zřízena dle Školského zákona. Řídí se zejména

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Odpovědný garant programu je Mgr. Stanislav Oplt, DiS., koordinátor prevence rizikových projevů chování. 1. Realizace MPP vychází z těchto dokumentů:

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mgr. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k

Více

1) Práce s Alkoholovou mládeží a prevenci zneužívání návykových látek 2) Podpory sociálního klimatu tříd 3) Bezpečný pohyb ve virtuálním světě

1) Práce s Alkoholovou mládeží a prevenci zneužívání návykových látek 2) Podpory sociálního klimatu tříd 3) Bezpečný pohyb ve virtuálním světě Nabídka programů specifické primární prevence pro rok 2012 Poslání a cíl služby: Poskytujeme programy primární prevence pro třídní kolektivy základních a středních škol, interaktivní semináře pro studenty

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Školní preventivní strategie 2010-2015

Školní preventivní strategie 2010-2015 Školní preventivní strategie 2010-2015 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz 1 Obsah I. Zdůvodnění potřeby školní preventivní strategie II. Popis současného stavu problematiky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více