Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje"

Transkript

1 Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje Sborník je vydán v rámci projektu Anabell pro mateřské školy. Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

2 Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje Autorský kolektiv: Mgr. Eliška Brožová doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. MUDr. Taťjána Horká Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Mgr. Lucie Mucalová Odpovědná redaktorka: PhDr. Lenka Procházková Jazyková korektorka: Mgr. Dagmar Mertová Grafické zpracování: Robert Donné Vydalo: Občanské sdružení Anabell Milady Horákové Brno telefon: Občanské sdružení Anabell, vydání ISBN

3 OBSAH Sport a pohybové aktivity aneb Kreativní pohyb u dětí a práce s tělem pro nejmenší...4 Mgr. Eliška Brožová, Mgr. Lucie Mucalová Jdeme společně...6 MUDr. Taťjána Horká Výchova ke zdraví pomocí aktivizačních výukových metod v praxi mateřských škol...8 Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Primární prevence rizikového chování v mateřské škole...11 doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. 3

4 Sport a pohybové aktivity aneb Kreativní pohyb u dětí a práce s tělem pro nejmenší Mgr. Eliška Brožová, Mgr. Lucie Mucalová Pro cílovou skupinu učitelek mateřských škol byly v rámci projektového programu připraveny workshopy věnující se využití kreativního pohybu a improvizované hudby u dětí. Pro práci s předškolními dětmi jsou jak tanečně-pohybové, tak hudebně-rytmické aktivity zvlášť vhodnou formou skupinové práce a hry. Vedou ke komplexnímu rozvoji osobnosti a sebepojetí dítěte a napomáhají také k rozvoji zdravého životního stylu. V předškolním věku se u dětí dotváří vědomí vlastního těla a tělesného schématu, na kterém je postaveno vědomí Já jako samostatné bytosti. Pohybové aktivity podporují rozvoj zdravého sebepojetí a hranic a tím pomáhají předcházet výskytu sociálně patologických jevů, jejichž rizikové faktory jsou četné již v prostředí mateřské školky. Hudebně-rytmické prvky napomáhají k rozvoji zdravého životního stylu, skupinové kooperace, ke správnému rozvoji řeči, sluchového vnímání a improvizovaného projevu (odvaha k projevu sebe sama, podpora sebevědomí dětí, rozvoj kreativity, fantazie a autentičnosti). Skupinová forma práce prostřednictvím hudební nebo pohybové hry rozvíjí u dětí schopnost kooperace, empatie, emoční inteligence, komunikace a dalších sociálních dovedností, jako přijímání odlišností, začlenění do skupiny a pohybu ve skupinových rolích. Učitelky mateřských škol se mohly po dobu třídenního vzdělávání seznámit s metodami práce a hrami pro děti v těchto oblastech: seznamovací hry s využitím pohybu a hudby: podpora paměti, skupinové soudržnosti, tolerance a kooperace, naladění na společnou práci, rozvoj sluchového vnímání a osobitého projevu; práce s chůzí v různých rolích a fantaziích: schopnost vnímání vlastního těla, rozlišování tempa, rytmu a jednotlivých pohybů, rozvoj fantazie, odstranění strachu z projevu ve skupině, relaxace, poznávání prostoru, přizpůsobování se, hraní rolí, rozlišování činností v různých profesích, pojmenovávání zvířat a napodobování jejich pohybů; skupinový pohyb v prostoru, příp. jeho výtvarné zachycení: zážitek sounáležitosti, neverbální komunikace prostřednictvím pohybu a výtvarných prostředků, zážitek vedení skupiny, schopnost spolupráce, tolerance, přizpůsobivost, kladný vztah k různorodosti i pocit přijetí ve skupině; samostatný kreativní pohyb a pohybová improvizace: rozvoj vlastní tvořivosti, sebevyjádření, fantazie a osobního stylu, schopnost projevit vlastní individualitu za pomoci vlastního těla nebo rytmu, respektovat individualitu druhých, vnímání 4

5 jednotlivých částí těla a jejich funkce, kladný vztah k tělu, projev aktuálních emocí a jejich přijetí; práce s dotekem: uvědomění si vlastních hranic i příjemnosti a vnímání prostřednictvím hmatu, vnímání doteků, získávání sebedůvěry a důvěry v ostatní, začlenění do skupiny a do společného tvořivého procesu, přijímání odlišností jako součásti skupiny, hmatové vyjádření příběhu, přijímání vlastního těla, péče o vlastní tělo, o sebe i o druhé; společná dramatizace příběhu: kooperace, rozvíjení příběhu, tělesné vyjádření děje, vlastností a postav, rozvoj fantazie, improvizace, schopnost naslouchat a dobře pozorovat; hudební improvizace: rozvoj fantazie, sluchového vnímání, propojení rytmu a pohybu, skupinová koheze, empatie a naladění na ostatní, odstranění bariér ve skupině i strachu ze sebevyjádření; vytváření hudebních rituálů: strukturování dne a pravidelnost denního režimu, rozvoj fantazie a skupinové sounáležitosti, využití rituálů v náročných životních situacích, prevence sociálně patologických jevů, poukazování na důležitost pravidel v životě dětí i dospělých; zrcadlení a jeho role ve vývoji emoční inteligence: schopnost verbální a neverbální komunikace, schopnost všímání si detailů, rozvoj empatického naladění na druhého, rozpoznávání jeho emocí a mimiky, schopnost vést a být veden, všímání si polarit a podobností v životě, upevňování vztahů ve skupině. Učitelky mateřských škol si mohly odnést vlastní zážitek ze skupinové práce a další možnosti nových postupů, využitelných při práci s dětmi. Byly představeny nové techniky a metody práce pro rozvíjení zdravého životního stylu u dětí, a to za pomoci kreativního pohybu, práce s tělem a hudebních prvků. Byly nastíněny možnosti pro rozvoj osobnostní a sociální výchovy dětí, která je aplikovatelná v prostředí mateřské školy. Po celou dobu workshopu měly učitelky MŠ možnost sebevyjádření, sdílení a vzájemné reflexe zkušeností a možností aplikace v reálných podmínkách vlastní praxe. Důraz byl kladen na prevenci sociálně patologických jevů skrze rozvoj zdravého životního stylu se zaměřením na přijetí vlastního těla a posilování sociálních dovedností dítěte. Kontakt na autorky: Mgr. Eliška Brožová Mgr. Lucie Mucalová 5

6 Jdeme společně MUDr. Taťjána Horká Workshop reagoval na nespokojenost a mnohdy neblahé potíže u dětí (i dospělých) vznikající z oddělenosti mezi působením rodiny a školy, na potíže vznikající z odlidštěné, mechanicky vedené komunikace v institucích, v nichž je pečováno o děti a dospívající. Přičemž nejen nejmodernější neurobiologické výzkumy zdůrazňují, že děti mohou zdravě růst v přítomnosti nejen schopného, ale především vnitřně klidného a posíleného dospělého. Záměrem workshopu bylo, aby pedagogové a vychovatelé věnovali zvýšenou pozornost vlastnímu emočnímu stavu, protože lidský přístup pedagogů, provázený empatickým sdílením a sounáležitostí, je nutný i ve zcela běžných situacích. Kumulativní efekt stresujících, tzv. obyčejných událostí, které dítě zažívá, bývá obvykle stejně náročný jako vliv událostí tzv. katastrofických. 1. část workshopu byla vedena zážitkově k uvědomění si propojenosti a sounáležitosti každého z nás ke své původní rodině (pěstounské rodině, adoptivní rodině, instituci např. dětskému domovu aj.). Uvědomění si a zažití otisku a vlivu tohoto uspořádání. S otevřenými otázkami: Co já osobně si odnáším za zkušenosti a prožitky?, A co já osobně dál předávám a přenáším na ostatní (vlastní rodina, rodina mých svěřenců, vlastní děti, instituce aj.)? Prostřednictvím živého obrazu, tvořeného z účastníků workshopu, si každý zažívá svoji vlastní jedinečnou zkušenost s obrazem a jeho vlivem na prožitek teď a tady. Společná reflexe skupiny prožitého cvičení ukazuje hloubku propojení a sounáležitosti každého člověka s lidskou rodinou. Všem nám je společné, že pocházíme ze spojení mužského a ženského těla, z mateřského a otcovského principu, které jsou od sebe neoddělitelné jdeme společně Uplatnění v praxi: Každé dítě je neoddělitelnou součástí své rodiny a jejího unikátního příběhu a nelze dítě ani rodiče oddělovat. Máme možnost v praxi pracovat na akceptaci rodinného systému, který reprezentuje každé jednotlivé dítě. 2. část workshopu byla věnována komunikaci a byla rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části jsme si popsali možnosti komunikace verbální a nonverbální. Velkou část workshopu jsme věnovali tématu: emoce jako řeč těla. Reflektovali jsme, jak vnímáme emoce a jak s nimi zacházíme. V praktické části proběhla ukázka komunikace mezi krokodýly (prostřednictvím maňásků) útěk a útok, doprovázená písní Kdo to jde z Afriky, a následně zážitková práce s touto písní. Na krokodýlech si znázorňujeme komunikaci animální, vedenou instinkty k záchraně života, a uvědomujeme si, že my nejsme krokodýlové, my jsme lidé a máme další možnosti, jak komunikovat, aniž bychom museli bojovat nebo utíkat. Reflektujeme, kdy jsme krokodýlem byli my sami a kdy jim byl někdo blízký? Jak 6

7 můžeme svoji komunikaci proměnit pouze tímto uvědoměním si, že nemusím být krokodýlem (nebojuji, neutíkám ze situace). Dále jsme si ukázali možnosti zrcadlení a rezonance a jeho vlivu v komunikaci. Tento workshop vyjevuje, že každý z nás (dospělí ve skupině) se může svobodně rozhodnout, jak bude reagovat a jakou cestou v komunikaci půjde. V praxi mohou frekventanti workshopu prostřednictvím sebereflexe sledovat svoji komunikaci a uvědomit si, kdy je tzv. animální a kdy je lidská, tzn. kdy jasně vyjadřují svoje myšlenky, pocity, názory v 1. osobě čísla jednotného (např. já potřebuji, já mám ten a ten pocit, vadí mi, já nerozumím tomu ). Kontakt na autorku: MUDr. Taťjána Horká 7

8 Výchova ke zdraví pomocí aktivizačních výukových metod v praxi mateřských škol Úvod Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Výchova ke zdraví a zdravému způsobu života je jedním ze základních parametrů poslání výchovně-vzdělávacího procesu ve školách, nevyjímaje školy mateřské. Protože je však známo, že informací se na děti valí relativně velké množství a ne vždy jde o fakta vědecky ověřená a aktuální, je důležité hledat zejména cestu, jakým způsobem budou děti do oblasti péče o své zdraví zainteresovány. Z tohoto důvodu byla vytvořena publikace Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole, která přináší kromě teoretických poznatků také navržené a v praxi ověřené výukové metody k problematice zdraví a jeho složek, výživy a pitného režimu, prevence kouření a alkoholu. Cíle Hlavním cílem bylo představit navržené výukové metody v problematice výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu pro vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo, vhodné pro aplikaci do výchovně-vzdělávacího procesu v prostředí mateřské školy, a provést jejich evaluaci pedagogy z MŠ. Metodika V rámci přípravy a vlastní tvorby Lexikonu dobré praxe bylo navrženo sedm aktivizačních výukových metod (detailněji jsou popsány v samotné publikaci Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole), které byly podrobeny ověření v praxi a následné evaluaci v šesti mateřských školách (ŽŠ a MŠ Příkazy, MŠ Havlíčkova Šlapanice, MŠ Rafinerský lesík Bohumín, ZŠ a MŠ Vražné, MŠ Otrokovice a MŠ Bulhary). Evaluace byla uskutečněna pomocí dotazníku, který posuzoval jednotlivé metody z hlediska efektivity, atraktivity, náročnosti pro učitele (příprava) a náročnosti pro žáky (pochopení). Pedagogové mohli využívat pro hodnocení číselné škály 1 5, kdy vždy známka 1 odpovídala nejlepšímu hodnocení (tzn. nejefektivnější, nejatraktivnější, nejméně náročné), číslo 5 pak představovalo nejhorší možné hodnocení (tzn. nejméně efektivní, nejméně atraktivní a nejvíce náročné). Pedagogové také hodnotili výuku jako celek pomocí nabídnutých aktivizačních metod ve srovnání s běžnou výukou. Princip hodnocení byl identický s předchozím modelem. Ze získaných údajů byly stanoveny průměrné koeficienty pro jednotlivé výukové metody a pro jednotlivé posuzované parametry. 8

9 Výsledky a diskuse Pro Lexikon dobré praxe bylo zvoleno sedm aktivizačních metod, a to metoda Potravinová pyramida, Moje potravinová pyramida, Pít, či nepít, Zdraví a jeho složky, Kouření zdraví, Cigaretový kouř x čerstvý vzduch a Alkohol x rovnováha. Jednotlivé metody mají za cíl přibližovat dětem zdravý životní styl pomocí zážitkové pedagogiky. Metody jsou detailně popsány v samotném Lexikonu, je však žádoucí konstatovat, že téměř všechny jsou finančně nenáročné, a tudíž dostupné všem mateřským školám. Dosažené hodnocení pro konkrétní metody je uvedeno v následující tabulce: Tabulka 1. Souhrnné hodnocení výukových metod v jednotlivých posuzovaných parametrech Výuková metoda Efektivita Atraktivita Náročnost Náročnost pro učitele pro žáky Potravinová pyramida 1,83 1,83 2,50 2,83 Moje potravinová pyramida 1,83 2,00 2,50 2,50 Pít, či nepít 2,17 2,50 2,67 2,00 Zdraví a jeho složky 2,00 2,33 2,17 2,83 Kouření zdraví 2,17 1,83 3,00 2,00 Cigaretový kouř x čerstvý vzduch 2,67 2,00 2,50 2,00 Alkohol x rovnováha 3,17 2,67 2,50 2,33 K hodnocení byla využita číselná škála 1 5 (1 nejlepší, tzn. nejefektivnější, nejatraktivnější, nejméně náročná; 5 nejhorší, tzn. nejméně efektivní, nejméně atraktivní a nejvíce náročná). V tabulce jsou uvedeny průměrné koeficienty posuzovaných parametrů. Tučně jsou označeny nejlepší a podbarveně nejhorší koeficienty u jednotlivých metod a posuzovaných oblastí. Jako nejefektivnější ohodnotili pedagogové metody Potravinová pyramida a Moje potravinová pyramida, které společně s metodou Kouření zdraví byly označeny jako velmi atraktivní pro děti v MŠ. Metodu Kouření zdraví současně pedagogové určili jako nejnáročnější pro vlastní přípravu učitele. Jako nejvíce náročné na pochopení pro žáky se jim jevily metody Potravinová pyramida a Zdraví a jeho složky. Na základě provedené analýzy však lze uvést, že dosažený koeficient jednotlivých výukových metod všech posuzovaných parametrů se pohyboval na předních stupních použité číselné škály 1 5, kdy 1 značila nejlepší hodnocení a 5 nejhorší. Zainteresovaní pedagogové také posuzovali výuku jako celek dle nabídnutých aktivizačních metod ve srovnání s běžnou výukou, a to opět pomocí číselné škály se stejným principem hodnocení (1 nejlepší, 5 nejhorší). Celkově bylo dosaženo koeficientu 2,00, což lze interpretovat jako velmi dobrý výsledek znamenající atraktivnější a efektivnější výuku v oblasti výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu. 9

10 Závěr Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole by se měl stát publikací, která přináší nejen aktuální a vědecké teoretické poznatky, ale nabízí také návrhy didaktického využití témat zdraví a zdravého životního stylu v běžné každodenní praxi mateřské školy. K tomu by mělo dopomoci sedm výukových metod, které pracují s vlastní aktivitou a intervencí dětí, působí na kognitivní, afektivní a psychomotorickou složku osobnosti dítěte a formují adekvátní postoje ke zdraví a životnímu stylu. Metody ověřené v praxi šesti mateřských škol jsou vnímány jako efektivní a atraktivní a ve srovnání s běžnou výukou jsou hodnoceny velmi dobře. Literatura: Hřivnová, M. Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole. Brno: Anabell, In press Kontakt na autorku: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 10

11 Primární prevence rizikového chování v mateřské škole doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Mateřská škola je ihned po rodině dalším klíčovým prostředím, které se podílí na ovlivňování dítěte předškolního věku, rozvoji jeho osobnosti, hodnotového žebříčku a správných životních postojů. Je třeba si uvědomit, že něj ve školním prostředí tráví podstatnou část svého života, proto má pro dítě tak zásadní význam. Mateřská škola dává velmi důležitý základ pro návaznou práci ve škole základní. Vedle přípravy na každodenní život a schopnosti začlenit se do společnosti po stránce sociální a pracovní je jednou ze stěžejních rolí, kterou škola ve vztahu k dítěti má, připravit dospívajícího mladého člověka na nežádoucí jevy, které s sebou přináší každodenní životní realita, a zformovat klíčové kompetence ke všem rizikům, se kterými se může dítě setkat a která ho mohou negativně ovlivnit, narušit jeho psychosociální vývoj a poznamenat jej na celý život. Hovoříme o primární prevenci rizikového chování, kam řadíme: zneužívání návykových látek včetně experimentování vedle nikotinu především léků, alkoholu, konopných a dalších drog; nelátkové závislosti a rizika jejich vzniku v dětském věku se jedná především o netolismus, tedy závislost na virtuálních drogách (televize, video, počítačové hry), která se může pojit s rizikem gamblingu (patologické hráčství) nebo fenoménem netomanie (závislost na internetu); negativní psychosociální chování například problémy agresivity, šikany, delikvence, záškoláctví, poruch chování, xenofobie, rasismu, které mohou vést k dalším závažnějším projevům sociopatologického jednání; nežádoucí sexuální chování, kde je výrazně rizikovým jedinec v období pubescence. Podstatou primární prevence rizikového chování je ovlivnit dospívajícího jedince dříve, než bude vystaven bezprostřednímu riziku, na které nebude schopen adekvátně a kompetentně reagovat. Primární prevence se proto zaměřuje převážně na širší populaci a jejím cílem je všechny, na které působíme, imunizovat před negativními vlivy, vytvořit a zformovat správné životní postoje a hodnoty a vybavit mladého člověka potřebnými kompetencemi, díky kterým bude schopen hrozící riziko včas rozeznat, nenechat se jím negativně ovlivnit a adekvátně vzniklé situaci na něj správně reagovat. Z předchozích řádků je patrné, jak významnou roli hraje primární prevence v životě každého člověka, ať už v rovině nespecifické prevence, která podporuje žádoucí formy chování obecně a koresponduje s výchovou (otázky mravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, utváření správných životních postojů, kvality trávení volného 11

12 času atp.), nebo prevence specifické. Z praxe víme, že se nejedná o jednoduchý úkol včas imunizovat dítě před nežádoucími vlivy; nezřídka bývá primární prevence podceňována a také se školy a především učitelé potýkají s problémem, jak implementovat primárně- -preventivní témata a aktivity do výuky a života školy. Jako významný faktor úspěšnosti preventivně-výchovného působení na dítě se tak jeví role mateřské školy, kde by měla prevence rizikového chování začít. Je nasnadě, že především v podobě zmíněné nespecifické prevence. Ale je již třeba také začít formovat kompetence dětí ke konkrétním rizikům, v předškolním věku především k experimentování se společensky tolerovanými drogami (alkohol, kouření), k různým podobám agrese a šikany a dalších delikventních projevů (vandalismus, rasismus aj.). Učitel se však může v MŠ setkat s dětmi, které jsou v rodinném prostředí vystavovány různým formám agrese, týrání, nebo dokonce zneužívání, a na tyto problémy by měl být rovněž připraven. Aby prevence v MŠ plnila svou roli, byla fundovaná, vyžaduje to konkrétní vědomosti a kompetence učitelů v mateřských školách. A na jejich posílení byl zaměřen stejnojmenný workshop. Kontakt na autora: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. 12

13 Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje Sborník je vydán v rámci projektu Anabell pro mateřské školy. Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Občanské sdružení Anabell Milady Horákové Brno telefon: Občanské sdružení Anabell, 2013 Neprodejné ISBN >

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P -

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Výchova k dobrovolnictví mentoring Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Mgr. Gabriela Málková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole 5 Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více