Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje"

Transkript

1 Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje Sborník je vydán v rámci projektu Anabell pro mateřské školy. Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

2 Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje Autorský kolektiv: Mgr. Eliška Brožová doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. MUDr. Taťjána Horká Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Mgr. Lucie Mucalová Odpovědná redaktorka: PhDr. Lenka Procházková Jazyková korektorka: Mgr. Dagmar Mertová Grafické zpracování: Robert Donné Vydalo: Občanské sdružení Anabell Milady Horákové Brno telefon: Občanské sdružení Anabell, vydání ISBN

3 OBSAH Sport a pohybové aktivity aneb Kreativní pohyb u dětí a práce s tělem pro nejmenší...4 Mgr. Eliška Brožová, Mgr. Lucie Mucalová Jdeme společně...6 MUDr. Taťjána Horká Výchova ke zdraví pomocí aktivizačních výukových metod v praxi mateřských škol...8 Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Primární prevence rizikového chování v mateřské škole...11 doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. 3

4 Sport a pohybové aktivity aneb Kreativní pohyb u dětí a práce s tělem pro nejmenší Mgr. Eliška Brožová, Mgr. Lucie Mucalová Pro cílovou skupinu učitelek mateřských škol byly v rámci projektového programu připraveny workshopy věnující se využití kreativního pohybu a improvizované hudby u dětí. Pro práci s předškolními dětmi jsou jak tanečně-pohybové, tak hudebně-rytmické aktivity zvlášť vhodnou formou skupinové práce a hry. Vedou ke komplexnímu rozvoji osobnosti a sebepojetí dítěte a napomáhají také k rozvoji zdravého životního stylu. V předškolním věku se u dětí dotváří vědomí vlastního těla a tělesného schématu, na kterém je postaveno vědomí Já jako samostatné bytosti. Pohybové aktivity podporují rozvoj zdravého sebepojetí a hranic a tím pomáhají předcházet výskytu sociálně patologických jevů, jejichž rizikové faktory jsou četné již v prostředí mateřské školky. Hudebně-rytmické prvky napomáhají k rozvoji zdravého životního stylu, skupinové kooperace, ke správnému rozvoji řeči, sluchového vnímání a improvizovaného projevu (odvaha k projevu sebe sama, podpora sebevědomí dětí, rozvoj kreativity, fantazie a autentičnosti). Skupinová forma práce prostřednictvím hudební nebo pohybové hry rozvíjí u dětí schopnost kooperace, empatie, emoční inteligence, komunikace a dalších sociálních dovedností, jako přijímání odlišností, začlenění do skupiny a pohybu ve skupinových rolích. Učitelky mateřských škol se mohly po dobu třídenního vzdělávání seznámit s metodami práce a hrami pro děti v těchto oblastech: seznamovací hry s využitím pohybu a hudby: podpora paměti, skupinové soudržnosti, tolerance a kooperace, naladění na společnou práci, rozvoj sluchového vnímání a osobitého projevu; práce s chůzí v různých rolích a fantaziích: schopnost vnímání vlastního těla, rozlišování tempa, rytmu a jednotlivých pohybů, rozvoj fantazie, odstranění strachu z projevu ve skupině, relaxace, poznávání prostoru, přizpůsobování se, hraní rolí, rozlišování činností v různých profesích, pojmenovávání zvířat a napodobování jejich pohybů; skupinový pohyb v prostoru, příp. jeho výtvarné zachycení: zážitek sounáležitosti, neverbální komunikace prostřednictvím pohybu a výtvarných prostředků, zážitek vedení skupiny, schopnost spolupráce, tolerance, přizpůsobivost, kladný vztah k různorodosti i pocit přijetí ve skupině; samostatný kreativní pohyb a pohybová improvizace: rozvoj vlastní tvořivosti, sebevyjádření, fantazie a osobního stylu, schopnost projevit vlastní individualitu za pomoci vlastního těla nebo rytmu, respektovat individualitu druhých, vnímání 4

5 jednotlivých částí těla a jejich funkce, kladný vztah k tělu, projev aktuálních emocí a jejich přijetí; práce s dotekem: uvědomění si vlastních hranic i příjemnosti a vnímání prostřednictvím hmatu, vnímání doteků, získávání sebedůvěry a důvěry v ostatní, začlenění do skupiny a do společného tvořivého procesu, přijímání odlišností jako součásti skupiny, hmatové vyjádření příběhu, přijímání vlastního těla, péče o vlastní tělo, o sebe i o druhé; společná dramatizace příběhu: kooperace, rozvíjení příběhu, tělesné vyjádření děje, vlastností a postav, rozvoj fantazie, improvizace, schopnost naslouchat a dobře pozorovat; hudební improvizace: rozvoj fantazie, sluchového vnímání, propojení rytmu a pohybu, skupinová koheze, empatie a naladění na ostatní, odstranění bariér ve skupině i strachu ze sebevyjádření; vytváření hudebních rituálů: strukturování dne a pravidelnost denního režimu, rozvoj fantazie a skupinové sounáležitosti, využití rituálů v náročných životních situacích, prevence sociálně patologických jevů, poukazování na důležitost pravidel v životě dětí i dospělých; zrcadlení a jeho role ve vývoji emoční inteligence: schopnost verbální a neverbální komunikace, schopnost všímání si detailů, rozvoj empatického naladění na druhého, rozpoznávání jeho emocí a mimiky, schopnost vést a být veden, všímání si polarit a podobností v životě, upevňování vztahů ve skupině. Učitelky mateřských škol si mohly odnést vlastní zážitek ze skupinové práce a další možnosti nových postupů, využitelných při práci s dětmi. Byly představeny nové techniky a metody práce pro rozvíjení zdravého životního stylu u dětí, a to za pomoci kreativního pohybu, práce s tělem a hudebních prvků. Byly nastíněny možnosti pro rozvoj osobnostní a sociální výchovy dětí, která je aplikovatelná v prostředí mateřské školy. Po celou dobu workshopu měly učitelky MŠ možnost sebevyjádření, sdílení a vzájemné reflexe zkušeností a možností aplikace v reálných podmínkách vlastní praxe. Důraz byl kladen na prevenci sociálně patologických jevů skrze rozvoj zdravého životního stylu se zaměřením na přijetí vlastního těla a posilování sociálních dovedností dítěte. Kontakt na autorky: Mgr. Eliška Brožová Mgr. Lucie Mucalová 5

6 Jdeme společně MUDr. Taťjána Horká Workshop reagoval na nespokojenost a mnohdy neblahé potíže u dětí (i dospělých) vznikající z oddělenosti mezi působením rodiny a školy, na potíže vznikající z odlidštěné, mechanicky vedené komunikace v institucích, v nichž je pečováno o děti a dospívající. Přičemž nejen nejmodernější neurobiologické výzkumy zdůrazňují, že děti mohou zdravě růst v přítomnosti nejen schopného, ale především vnitřně klidného a posíleného dospělého. Záměrem workshopu bylo, aby pedagogové a vychovatelé věnovali zvýšenou pozornost vlastnímu emočnímu stavu, protože lidský přístup pedagogů, provázený empatickým sdílením a sounáležitostí, je nutný i ve zcela běžných situacích. Kumulativní efekt stresujících, tzv. obyčejných událostí, které dítě zažívá, bývá obvykle stejně náročný jako vliv událostí tzv. katastrofických. 1. část workshopu byla vedena zážitkově k uvědomění si propojenosti a sounáležitosti každého z nás ke své původní rodině (pěstounské rodině, adoptivní rodině, instituci např. dětskému domovu aj.). Uvědomění si a zažití otisku a vlivu tohoto uspořádání. S otevřenými otázkami: Co já osobně si odnáším za zkušenosti a prožitky?, A co já osobně dál předávám a přenáším na ostatní (vlastní rodina, rodina mých svěřenců, vlastní děti, instituce aj.)? Prostřednictvím živého obrazu, tvořeného z účastníků workshopu, si každý zažívá svoji vlastní jedinečnou zkušenost s obrazem a jeho vlivem na prožitek teď a tady. Společná reflexe skupiny prožitého cvičení ukazuje hloubku propojení a sounáležitosti každého člověka s lidskou rodinou. Všem nám je společné, že pocházíme ze spojení mužského a ženského těla, z mateřského a otcovského principu, které jsou od sebe neoddělitelné jdeme společně Uplatnění v praxi: Každé dítě je neoddělitelnou součástí své rodiny a jejího unikátního příběhu a nelze dítě ani rodiče oddělovat. Máme možnost v praxi pracovat na akceptaci rodinného systému, který reprezentuje každé jednotlivé dítě. 2. část workshopu byla věnována komunikaci a byla rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části jsme si popsali možnosti komunikace verbální a nonverbální. Velkou část workshopu jsme věnovali tématu: emoce jako řeč těla. Reflektovali jsme, jak vnímáme emoce a jak s nimi zacházíme. V praktické části proběhla ukázka komunikace mezi krokodýly (prostřednictvím maňásků) útěk a útok, doprovázená písní Kdo to jde z Afriky, a následně zážitková práce s touto písní. Na krokodýlech si znázorňujeme komunikaci animální, vedenou instinkty k záchraně života, a uvědomujeme si, že my nejsme krokodýlové, my jsme lidé a máme další možnosti, jak komunikovat, aniž bychom museli bojovat nebo utíkat. Reflektujeme, kdy jsme krokodýlem byli my sami a kdy jim byl někdo blízký? Jak 6

7 můžeme svoji komunikaci proměnit pouze tímto uvědoměním si, že nemusím být krokodýlem (nebojuji, neutíkám ze situace). Dále jsme si ukázali možnosti zrcadlení a rezonance a jeho vlivu v komunikaci. Tento workshop vyjevuje, že každý z nás (dospělí ve skupině) se může svobodně rozhodnout, jak bude reagovat a jakou cestou v komunikaci půjde. V praxi mohou frekventanti workshopu prostřednictvím sebereflexe sledovat svoji komunikaci a uvědomit si, kdy je tzv. animální a kdy je lidská, tzn. kdy jasně vyjadřují svoje myšlenky, pocity, názory v 1. osobě čísla jednotného (např. já potřebuji, já mám ten a ten pocit, vadí mi, já nerozumím tomu ). Kontakt na autorku: MUDr. Taťjána Horká 7

8 Výchova ke zdraví pomocí aktivizačních výukových metod v praxi mateřských škol Úvod Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Výchova ke zdraví a zdravému způsobu života je jedním ze základních parametrů poslání výchovně-vzdělávacího procesu ve školách, nevyjímaje školy mateřské. Protože je však známo, že informací se na děti valí relativně velké množství a ne vždy jde o fakta vědecky ověřená a aktuální, je důležité hledat zejména cestu, jakým způsobem budou děti do oblasti péče o své zdraví zainteresovány. Z tohoto důvodu byla vytvořena publikace Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole, která přináší kromě teoretických poznatků také navržené a v praxi ověřené výukové metody k problematice zdraví a jeho složek, výživy a pitného režimu, prevence kouření a alkoholu. Cíle Hlavním cílem bylo představit navržené výukové metody v problematice výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu pro vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo, vhodné pro aplikaci do výchovně-vzdělávacího procesu v prostředí mateřské školy, a provést jejich evaluaci pedagogy z MŠ. Metodika V rámci přípravy a vlastní tvorby Lexikonu dobré praxe bylo navrženo sedm aktivizačních výukových metod (detailněji jsou popsány v samotné publikaci Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole), které byly podrobeny ověření v praxi a následné evaluaci v šesti mateřských školách (ŽŠ a MŠ Příkazy, MŠ Havlíčkova Šlapanice, MŠ Rafinerský lesík Bohumín, ZŠ a MŠ Vražné, MŠ Otrokovice a MŠ Bulhary). Evaluace byla uskutečněna pomocí dotazníku, který posuzoval jednotlivé metody z hlediska efektivity, atraktivity, náročnosti pro učitele (příprava) a náročnosti pro žáky (pochopení). Pedagogové mohli využívat pro hodnocení číselné škály 1 5, kdy vždy známka 1 odpovídala nejlepšímu hodnocení (tzn. nejefektivnější, nejatraktivnější, nejméně náročné), číslo 5 pak představovalo nejhorší možné hodnocení (tzn. nejméně efektivní, nejméně atraktivní a nejvíce náročné). Pedagogové také hodnotili výuku jako celek pomocí nabídnutých aktivizačních metod ve srovnání s běžnou výukou. Princip hodnocení byl identický s předchozím modelem. Ze získaných údajů byly stanoveny průměrné koeficienty pro jednotlivé výukové metody a pro jednotlivé posuzované parametry. 8

9 Výsledky a diskuse Pro Lexikon dobré praxe bylo zvoleno sedm aktivizačních metod, a to metoda Potravinová pyramida, Moje potravinová pyramida, Pít, či nepít, Zdraví a jeho složky, Kouření zdraví, Cigaretový kouř x čerstvý vzduch a Alkohol x rovnováha. Jednotlivé metody mají za cíl přibližovat dětem zdravý životní styl pomocí zážitkové pedagogiky. Metody jsou detailně popsány v samotném Lexikonu, je však žádoucí konstatovat, že téměř všechny jsou finančně nenáročné, a tudíž dostupné všem mateřským školám. Dosažené hodnocení pro konkrétní metody je uvedeno v následující tabulce: Tabulka 1. Souhrnné hodnocení výukových metod v jednotlivých posuzovaných parametrech Výuková metoda Efektivita Atraktivita Náročnost Náročnost pro učitele pro žáky Potravinová pyramida 1,83 1,83 2,50 2,83 Moje potravinová pyramida 1,83 2,00 2,50 2,50 Pít, či nepít 2,17 2,50 2,67 2,00 Zdraví a jeho složky 2,00 2,33 2,17 2,83 Kouření zdraví 2,17 1,83 3,00 2,00 Cigaretový kouř x čerstvý vzduch 2,67 2,00 2,50 2,00 Alkohol x rovnováha 3,17 2,67 2,50 2,33 K hodnocení byla využita číselná škála 1 5 (1 nejlepší, tzn. nejefektivnější, nejatraktivnější, nejméně náročná; 5 nejhorší, tzn. nejméně efektivní, nejméně atraktivní a nejvíce náročná). V tabulce jsou uvedeny průměrné koeficienty posuzovaných parametrů. Tučně jsou označeny nejlepší a podbarveně nejhorší koeficienty u jednotlivých metod a posuzovaných oblastí. Jako nejefektivnější ohodnotili pedagogové metody Potravinová pyramida a Moje potravinová pyramida, které společně s metodou Kouření zdraví byly označeny jako velmi atraktivní pro děti v MŠ. Metodu Kouření zdraví současně pedagogové určili jako nejnáročnější pro vlastní přípravu učitele. Jako nejvíce náročné na pochopení pro žáky se jim jevily metody Potravinová pyramida a Zdraví a jeho složky. Na základě provedené analýzy však lze uvést, že dosažený koeficient jednotlivých výukových metod všech posuzovaných parametrů se pohyboval na předních stupních použité číselné škály 1 5, kdy 1 značila nejlepší hodnocení a 5 nejhorší. Zainteresovaní pedagogové také posuzovali výuku jako celek dle nabídnutých aktivizačních metod ve srovnání s běžnou výukou, a to opět pomocí číselné škály se stejným principem hodnocení (1 nejlepší, 5 nejhorší). Celkově bylo dosaženo koeficientu 2,00, což lze interpretovat jako velmi dobrý výsledek znamenající atraktivnější a efektivnější výuku v oblasti výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu. 9

10 Závěr Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole by se měl stát publikací, která přináší nejen aktuální a vědecké teoretické poznatky, ale nabízí také návrhy didaktického využití témat zdraví a zdravého životního stylu v běžné každodenní praxi mateřské školy. K tomu by mělo dopomoci sedm výukových metod, které pracují s vlastní aktivitou a intervencí dětí, působí na kognitivní, afektivní a psychomotorickou složku osobnosti dítěte a formují adekvátní postoje ke zdraví a životnímu stylu. Metody ověřené v praxi šesti mateřských škol jsou vnímány jako efektivní a atraktivní a ve srovnání s běžnou výukou jsou hodnoceny velmi dobře. Literatura: Hřivnová, M. Lexikon dobré praxe výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole. Brno: Anabell, In press Kontakt na autorku: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 10

11 Primární prevence rizikového chování v mateřské škole doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Mateřská škola je ihned po rodině dalším klíčovým prostředím, které se podílí na ovlivňování dítěte předškolního věku, rozvoji jeho osobnosti, hodnotového žebříčku a správných životních postojů. Je třeba si uvědomit, že něj ve školním prostředí tráví podstatnou část svého života, proto má pro dítě tak zásadní význam. Mateřská škola dává velmi důležitý základ pro návaznou práci ve škole základní. Vedle přípravy na každodenní život a schopnosti začlenit se do společnosti po stránce sociální a pracovní je jednou ze stěžejních rolí, kterou škola ve vztahu k dítěti má, připravit dospívajícího mladého člověka na nežádoucí jevy, které s sebou přináší každodenní životní realita, a zformovat klíčové kompetence ke všem rizikům, se kterými se může dítě setkat a která ho mohou negativně ovlivnit, narušit jeho psychosociální vývoj a poznamenat jej na celý život. Hovoříme o primární prevenci rizikového chování, kam řadíme: zneužívání návykových látek včetně experimentování vedle nikotinu především léků, alkoholu, konopných a dalších drog; nelátkové závislosti a rizika jejich vzniku v dětském věku se jedná především o netolismus, tedy závislost na virtuálních drogách (televize, video, počítačové hry), která se může pojit s rizikem gamblingu (patologické hráčství) nebo fenoménem netomanie (závislost na internetu); negativní psychosociální chování například problémy agresivity, šikany, delikvence, záškoláctví, poruch chování, xenofobie, rasismu, které mohou vést k dalším závažnějším projevům sociopatologického jednání; nežádoucí sexuální chování, kde je výrazně rizikovým jedinec v období pubescence. Podstatou primární prevence rizikového chování je ovlivnit dospívajícího jedince dříve, než bude vystaven bezprostřednímu riziku, na které nebude schopen adekvátně a kompetentně reagovat. Primární prevence se proto zaměřuje převážně na širší populaci a jejím cílem je všechny, na které působíme, imunizovat před negativními vlivy, vytvořit a zformovat správné životní postoje a hodnoty a vybavit mladého člověka potřebnými kompetencemi, díky kterým bude schopen hrozící riziko včas rozeznat, nenechat se jím negativně ovlivnit a adekvátně vzniklé situaci na něj správně reagovat. Z předchozích řádků je patrné, jak významnou roli hraje primární prevence v životě každého člověka, ať už v rovině nespecifické prevence, která podporuje žádoucí formy chování obecně a koresponduje s výchovou (otázky mravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, utváření správných životních postojů, kvality trávení volného 11

12 času atp.), nebo prevence specifické. Z praxe víme, že se nejedná o jednoduchý úkol včas imunizovat dítě před nežádoucími vlivy; nezřídka bývá primární prevence podceňována a také se školy a především učitelé potýkají s problémem, jak implementovat primárně- -preventivní témata a aktivity do výuky a života školy. Jako významný faktor úspěšnosti preventivně-výchovného působení na dítě se tak jeví role mateřské školy, kde by měla prevence rizikového chování začít. Je nasnadě, že především v podobě zmíněné nespecifické prevence. Ale je již třeba také začít formovat kompetence dětí ke konkrétním rizikům, v předškolním věku především k experimentování se společensky tolerovanými drogami (alkohol, kouření), k různým podobám agrese a šikany a dalších delikventních projevů (vandalismus, rasismus aj.). Učitel se však může v MŠ setkat s dětmi, které jsou v rodinném prostředí vystavovány různým formám agrese, týrání, nebo dokonce zneužívání, a na tyto problémy by měl být rovněž připraven. Aby prevence v MŠ plnila svou roli, byla fundovaná, vyžaduje to konkrétní vědomosti a kompetence učitelů v mateřských školách. A na jejich posílení byl zaměřen stejnojmenný workshop. Kontakt na autora: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. 12

13 Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje Sborník je vydán v rámci projektu Anabell pro mateřské školy. Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Občanské sdružení Anabell Milady Horákové Brno telefon: Občanské sdružení Anabell, 2013 Neprodejné ISBN >

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost O organizaci nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost Práce se třídou KPPP, Asistence při řešení krizových situací Práce s pedagogickými týmy Vzdělávání semináře a výcviky Prevence metodický

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika 1. (Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová -- Vydání první [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015 -- 139 stran -- cze ISBN 978-80-7395-961-6 Sign.: II 113880V1

Více

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63%

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63% RSPCH 1. Dotazník rizik sociálně patologického chování žáku pro učitele. Tento dotazník mapuje názory pedagogů na míru rizik výskytu jednotlivých sociálně patologických jevů u svých žáku a studentů. Odpovědi

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Vypracovala: Martina Sulovari školní metodik prevence Schválila: Ing. Vladimíra Ilievová ředitelka školy Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Pro koho je program určen? škol, primárně pro 1. třídy. Jaká je časová struktura programu? Beseda je realizována

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy, školní rok 2016/2017 DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Nabídka primárně preventivních programů pro školní rok 2015/16 Centrum prevence v Brně - Společnost Podané ruce o.p.s. 20 let předcházíme pádům Kontakt objednávka programů Margareta Hvižďová - koordinátorka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PREVENTIVNÍ PROGRAM V MATEŘSKÉ ŠKOLE MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA KYJOV, ŠKOLNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 3208/51, 697 01 KYJOV PREVENTIVNÍ PROGRAM V MATEŘSKÉ ŠKOLE Preventivní program mateřské školy je zaměřen na výchovu a vzdělávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Hravě o prevenci pro střední školy

Hravě o prevenci pro střední školy Hravě o prevenci pro střední školy Nabídka pro školní rok 2016/2017 DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD při ZŠ a MŠ Plavsko 1 Osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle ŠVP IV. Délka a časový plán vzdělávání ve školní družině V. Formy

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel.: 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou Tereza Vošahlíková Peter Grahn a kol. (1997) - Porovnání 2 MŠ: moderní městská a lesní vesnická - Rodiče dětí srovnatelné sociometrické ukazatele - Učitelé

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více