VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

2 Obsah I. Identifikační údaje o mateřské škole 4 II. Obecná charakteristika mateřské školy 6 1. Materiální podmínky vzdělávání 6 2. Životospráva a psychosociální podmínky vzdělávání 6 3. Řízení mateřské školy 4. Organizační zajištění a personální podmínky 7 5. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi 8 III. Organizace vzdělávání 9 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných 10 IV. Charakteristika vzdělávacího programu Metody a formy vzdělávání 2. Vzdělávací obsah ve vzdělávacím programu Klíčové kompetence Třídní vzdělávací programy 11 V. Integrované bloky blok - dílčí témata 13 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle 2. blok - dílčí témata 15 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle 3. blok - dílčí témata 17 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle 4. blok - dílčí témata 19 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle 5. blok - dílčí témata 21 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle 6. blok - dílčí témata 24 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle VI. Hodnocení dětí 26 VII. Autoevaluace 28 2

3 Kolik barev duha má, První druhá třetí, Kdo je se mnou spočítá? Pomozte mi děti! HLAVNÍ ZÁSADY: Dítě není protivník, ale partner. Dítě nemáš zlomit, ale nadchnout. Nenařizuj, nabízej. Chval, chval a zase chval. Neveď monolog, ale dialog. I dítě má svá práva, ale nezapomeň, že by také mělo mít určité povinnosti. 3

4 I. Identifikační údaje o mateřské škole Název vzdělávacího programu Všechny barvy duhy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. ZŠ/2009/559 - vytvořen podle RVP PV Název a adresa školy Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, Stod Zřizovatel školy Město Stod nám. ČSA 294, Stod IZO IČO REDIZO Ředitelka školy Mgr. Věra Fichtlová Vedoucí učitelka pro třídy mateřské školy Bc.Markéta Römanová Zpracovatel ŠVP Iva Hořanová, Bc. Markéta Römanová Kontakty ředitelství - tel , mateřská škola tel , 4

5 Platnost dokumentu od 1. září 2009, aktualizováno od Mgr. Věra Fichtlová ředitelka školy razítko školy 5

6 II. Obecná charakteristika mateřské školy 1. Materiální podmínky vzdělávání Naše mateřská škola byla od roku 2009 pětitřídní, během poslední dvou let se ale rozrostla o další dvě třídy. Nyní jsme škola se sedmi třídami a nejvyšším povoleným počtem dětí 181. Jsme městská škola, která je rozdělena na dvě pracoviště. Hlavní budova (Čapkova 728) je umístěná v klidném prostředí z dosahu dopravního ruchu a v blízkosti řeky. V objektu školy se nachází velká zahrada umožňující dětem dostatek pohybových i hravých aktivit. Děti využívají asfaltové hřiště, pískoviště a v zimních měsících kopec na sáňkování a bobování. Na podzim roku 2005 byla školní zahrada obohacena o sestavu prolézaček, skluzavek a šplhacích věží. Přibyl také balanční most. V roce 2006 se opravily lavičky na zahradě a jedna terasa, druhá terasa prošla rekonstrukcí v roce Bylo také opraveno obložení pískovišť. Ve školním roce 2006/2007 se zahrada doplnila o malý kolotoč, dřevěné auto a několik houpadel. Budova je jednopatrová montovaného typu. Do provozu byla uvedena v r Součástí budovy je spojovací trakt se školní kuchyní a kotelnou. Třídy jsou prostorné, světlé, propojené s hernou. Děti mají k činnostem dostatek volného prostoru. Každá třída má vlastní sociální zařízení a šatnu. 4 třídy využívají přípravnou kuchyňku, kabinet na pomůcky a sklad lehátek. V roce 2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce rozvodů topení a vody. Ve školním roce 2009/2010 byla nově zřízena třída pro 13 dětí včetně hygienického zázemí. Hygienické zázemí bylo také rekonstruováno v 1. třídě. Odloučené pracoviště (Krandova 272) se nachází v centru města, kde sídlí v jednom objektu se školní jídelnou. Tento prostor, kde třídy prošly úplnou rekonstrukcí, je plně vyhovující potřebám dětí předškolního věku. V areálu se nachází zahrada doplněná o hrací prvky a pískoviště. Děti mohou využívat dobrého vybavení tříd hračkami či ostatními pomůckami, které jsou většinou umístěny tak, aby byl dětem umožněn samostatný přístup při jejich výběru. Prostory školy jsou vyzdobeny především výtvory samotných dětí. Všechny prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické předpisy. 2. Životospráva a psychosociální podmínky vzdělávání V denním programu je respektována individuální potřeba pohybových aktivit a vhodných činností dětí, odpočinku, spánku. Podporován je dostatečný pobyt venku na zahradě nebo vycházkách. - ranní cvičení, využívání tělocvičného náčiní 6

7 - pohybové aktivity pod vedením učitelky - zdravotní tělesná výchova vedená kvalifikovaným učitelem - předplavecký výcvik v bazénu ve Kdyni - škola v přírodě na Šumavě - účinná relaxace Ve škole je dětem poskytováno celodenní stravování, které odpovídá výživovým normám, důraz je kladen na dodržování pitného režimu, dodržujeme zásadu, že se děti nenutí násilně do jídla. - celodenní přístup dětí k dostatečnému množství tekutin - zajištění kvalitní, kaloricky vyvážené stravy doplněné ovocem a zeleninou - podpora správných stravovacích návyků prostřednictvím přirozeného vzoru v chování učitelek Snažíme se, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně a spokojeně. Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci na prostředí školy. Všechny děti mají ve škole rovnocenné postavení, na začátku jsou srozumitelně a citlivě formulována pravidla soužití. Dodržujeme zásady empatie, vstřícného přístupu při řešení problémů,respektujeme samostatné rozhodování dítěte. 3. Řízení mateřské školy Povinnosti a pravomoci všech pracovníků jsou vymezeny v organizačním řádu školy. Vedením školy je pověřena ředitelka školy, která pověřila s účinností od řízením předškolních tříd vedoucí učitelku, jejíž kompetence jsou stanoveny v pracovní náplni. Odpovídá za organizaci výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole, metodickou pomoc a odborné vedení učitelek, provádění hospitační a kontrolní činnosti. Zajišťuje kvalitní informovanost zákonných zástupců. Ve škole je vytvořen funkční informační systém pravidelné konzultace vedoucí učitelky s ředitelkou školy, plán práce školy, týdenní plán práce školy, pravidelné porady v MŠ. Jednou z priorit školy je vytvoření přívětivého a tvůrčího klimatu, ředitelka školy motivuje zaměstnance a podporuje jejich týmovou práci, zajišťuje spolupráci mezi učitelkami mateřské školy a elementaristkami na 1. stupni základní školy, resp. ostatními pedagogy základní školy. 4. Organizační zajištění a personální podmínky K předškolnímu vzdělávání může být v mateřské škole zapsáno 181 dětí. Do tříd nejsou rozděleny striktně podle věku: - 1. třída děti 3-5 leté - 2. třída děti 3-5 leté - 3. třída děti 3-5 leté 7

8 - 4. třída děti 3-5 leté - 5. třída děti 4-6 leté / + děti s OŠD / - 6. třída děti 5 6 leté děti s OŠD - 7. třída děti 5 6 leté děti s OŠD Provoz školy je od 6.00 do hodin /v 5. třídě pouze do hodin, potom děti spojeny v 1.třídě/. Provoz zajišťuje 13 učitelů, 2 uklízečky, 3 kuchařky, organizaci školní kuchyně zabezpečuje vedoucí školní jídelny. Rozvrh pracovní doby učitelek i ostatních zaměstnanců je uveden v samostatné příloze. Během pobytu dětí venku a oběda se pracovní doba učitelek překrývá /s výjimkou 5. třídy/. Pedagogičtí pracovníci splňují předepsanou odbornou kvalifikaci, nebo si vzdělání doplňují. K prohlubování kvalifikace využívají učitelé v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků především nabídky seminářů NIDV Plzeň a KCVJŠ Plzeň. Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň. Režim dne je pružný, přizpůsobuje se individuálním možnostem a potřebám dětí, pevně je stanovena pouze doba podávání jídel scházení dětí, volné hry a činnosti, individuální práce s dětmi volné hry a činnosti, individuální práce s dětmi nebo činnosti dle plánu učitelky ranní svačinka činnosti dle plánu učitelky včetně pobytu venku oběd převlékání, ukládání k odpočinku, odchod dětí domů odpočinek, hry nespavých dětí spánek, volné hry dětí, individuální činnosti s učitelkou odpolední svačinka hry a individuální činnosti do odchodu dětí domů Po celý den se učitelé plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Vytvářejí podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti. Při pedagogické práci vycházejí z potřeb a zájmů dětí, respektují individuální vzdělávací možnosti dětí. 5. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi Při komunikaci mezi pedagogy a rodiči klademe důraz na vytvoření vzájemné důvěry, porozumění. Rodiče mají možnost vyjádřit svůj názor a podílet se na dění ve škole, účastní se pravidelně programů (Den matek, Vánoční nadělování ), společných projektů 8

9 (dílny ). Učitelé pomáhají rodičům v péči o dítě, případně nabízí podporu a radu v otázkách výchovy, konzultují s rodiči prospívání dítěte. Tradicí se stalo několik každoročních akcí pořádaných ve spolupráci se základní školou (Slavnostní vyřazení, Zábavné dopoledně, příprava programů pro předškoláky ). Pravidelně organizujeme setkávání dětí z mateřské školy s žáky základní školy, připravenost dětí konzultujeme s elementaristkami na 1. stupni základní školy, účastníme se přípravy zápisu do 1. třídy. Nejen při rekonstrukcích či obnově vybavení využíváme podpory Města Stoda, zřizovatele školy. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či nadanými žáky, vycházíme z konzultací s odborníky z Pedagogickopsychologické poradny Plzeň, která v naší škole organizuje také vyšetření školní zralosti. Jsou pro nás dále poradenským zařízením i v otázkách vhodných vzdělávacích metod, materiálů a pomůcek. Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem organizujeme mnohé kulturně vzdělávací programy. Pro rozvíjení zájmové činnosti dětí využíváme nabídky kroužků Domu dětí a mládeže Stod a Základní umělecké školy. III. Organizace vzdělávání Mateřská škola je sedmitřídní: 1. třída Žabičky 2. třída Kočičky 3. třída Včeličky 4. třída Kuřátka 5. třída Berušky 6. třída Sovičky 7. třída Méďové V 1., 2., 3., 4., 6. a 7. třídě je zapsáno vždy 28 dětí, v 5. třídě 13 dětí. Ve školním roce 2013/2014 je v mateřské škole umístěno jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami. Zástupci dětí předávají ráno zdravé děti pedagogům ve třídách. Ti zodpovídají za děti od jejich převzetí až do předání zpět rodičům či jejich zástupcům. Kontakt ve třídách je každodenní, společné informativní schůzky se konají 2x ročně. Nově nastupujícím dětem je umožněna individuální adaptace. Rodiče si mohou z MŠ vyzvednout dítě po obědě v době od do h nebo odpoledne od do h. Příchod či odchod je možno domluvit i v jinou dobu s učiteli ve třídách. Děti si vyzvedávají rodiče, popřípadě jejich zástupce podle dohody o předávání dítěte. Nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba co nejdříve omluvit. 9

10 Do MŠ jsou přijímány děti od 3 let věku /mladší pouze výjimečně/ do naplnění nejvyššího povoleného počtu dětí /181 dětí/. Zápis do MŠ se koná každoročně v jarních měsících. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 1/ děti s odkladem školní docházky, 2/ děti předškolního věku, které do konce školního roku / / dosáhnou věku 6 let, 3/ děti zaměstnaných rodičů ve věku 3 až 5 let / potvrzení zaměstnavatele /, 4/ děti ve věku 4 až 5 let, 5/ děti ve věku 3 až 4 roky, matka na MD /omezená docházka/, - pro všechny tyto děti platí podmínka bydliště ve Stodě nebo přidružených obcích 6/ děti z jiných obcí. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Na základě odborných posouzení poradenských institucí přizpůsobujeme naplňování cílů stanovených ve vzdělávacím programu možnostem dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. mimořádně nadaným žákům. Při přípravě podmínek vzdělávání pro tyto děti vycházíme z podmínek stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Snažíme se o individuální přístup k těmto dětem, případné problémy konzultujeme se speciálním pedagogem, který působí v základní škole, a dále s odborníky z poradenských zařízení. IV. Charakteristika vzdělávacího programu Cílem našeho vzdělávacího programu Všechny barvy duhy je umožnit dětem vnímat krásy světa i dění kolem nás a položit základy zdravému fyzickému, mentálnímu, emocionálnímu a sociálnímu rozvoji osobnosti. Chceme učit děti objevovat tajemství ukrytá kolem nás i v sobě samém, podporovat u dětí vzájemnou spolupráci a toleranci, vést je k vyjadřování vlastních potřeb, pocitů a představ. Úkolem našeho vzdělávacího programu je položit základy společenských norem chování a sebehodnocení, naučit děti uvědomit si pravidla bezpečnosti, přiblížit jim sebeobslužné činnosti. Od roku 2012 se více zaměřujeme na evironmentální výchovu a lidové tradice. 10

11 1. Metody a formy vzdělávání Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne ve všech činnostech formou individuální, skupinové či frontální práce. Činnosti vychází z dětské zvídavosti a touhy po poznání mají charakter hry a zábavy. Upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání metodami vlastního prožitku, manipulace, experimentu, hry. Vedle toho je potřeba ponechat dětem prostor pro spontánní aktivity, individuální volbu, relaxaci i pohyb. 2. Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu Vzdělávací nabídka školního vzdělávacího programu je formulována prostřednictvím integrovaných bloků, které prolínají průřezově všemi vzdělávacími oblastmi. Integrované bloky vycházejí z potřeb dětí, měly by jim pomoci chápat sebe sama, okolní svět, orientovat se v něm. V rámci jednotlivých tříd jsou upraveny v třídních programech tak, aby respektovaly věk dětí, jejich zkušenosti a stupeň vývoje. 3. Klíčové kompetence Na základě klíčových kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání uvádíme jejich úroveň dosažitelnou před vstupem do základní školy. Jakých dílčích kompetencí by tedy mělo tedy dosahovat dítě předškolního věku: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské 4. Třídní vzdělávací programy Při přípravě jednotlivých TVP vychází učitelky ze školního vzdělávacího programu. Součástí třídního vzdělávacího programu jsou: myšlenková mapa dílčí témata - charakteristika dílčího tématu (výběr témat vychází z věkového složení třídy a zájmu dětí) - dílčí cíle 11

12 - časový plán - konkrétní činnosti - očekávané výstupy - hodnocení V. Integrované bloky Vzdělávací obsah má podobu integrovaných bloků, které na sebe navazují a sledují rámcové cíle: - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, - osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, - získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Mimo integrované bloky jsou zařazovány doplňkové aktivity: - lidové tradice - tvořivé dílny - akce pro děti a rodiče - kultura - předplavecká výuka - zdravotní tělesná výchova Vzdělávací obsah každého integrovaného bloku respektuje pět vzdělávacích oblastí, které směřují k dílčím vzdělávacím cílům jednotlivých vzdělávacích oblastí: - dítě a jeho tělo, - dítě a jeho psychika, - dítě a ten druhý, - dítě a společnost, - dítě a svět. 12

13 1. blok To jsme rádi, to jsme rádi, že jsme tady kamarádi V úvodním bloku budeme postupně včleňovat naše nové děti do kolektivu třídy, nejdříve ve vztahu k vlastní osobě /jméno, značka, místo v šatně, vlastní lehátko, místo u stolku/, poté i k ostatním /noví kamarádi, moje učitelky, ostatní pedagogové, zaměstnanci MŠ/. Také budeme poznávat nové prostředí /moje třída, naše školka a nejbližší okolí/. Starší děti pomohou učitelkám a kamarádům, aby se ve třídě všem líbilo. Budeme také poznávat svoje tělo. Vytvoříme spolu s dětmi pravidla soužití ve třídě. Poznáme zahradu, poučíme se o tom, jak chránit svoje zdraví. A jako velcí školáci se o sebe také postaráme /hygiena, stolování, oblékání/ někteří i s pomocí ostatních dětí nebo učitelek. Dílčí témata: - Mám nové kamarády - Už nebrečím - Naše školka Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - manipulační činnosti s předměty, pomůckami, materiálem, - zdravotně zaměřené činnosti, - hudebně pohybové hry a činnosti, - sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla. Dítě a jeho psychika - sluchové a rytmické hry, hry se slovy, - skupinová konverzace, - poslech čtených a vyprávěných pohádek, - kooperativní operace s materiálem - smyslové hry - námětové hry a činnosti - získání citové samostatnosti. 13

14 Dítě a ten druhý - aktivity podporující sbližování dětí, - hry a činnosti vedoucí k ohleduplnému chování, - kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách. Dítě a společnost - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření, Dítě a svět - pozorování blízkého prostředí, - poučení o možných nebezpečných situacích, - praktické užívání hraček a předmětů, - Dílčí vzdělávací cíle: o Adaptace dětí na prostředí MŠ o Posilování prosociální chování o Poznávání jména a profese zaměstnanců MŠ o Vytváření pravidel soužití o Vedení dětí ke zvládnutí sebeobsluhy, péče o své věci o Orientace v novém prostředí o Rozvíjení komunikativních dovedností o Rozvíjení manipulačních schopností o Rozvíjení hudebních a pohybových dovedností 14

15 2. blok Podzim chystá barvičky pro kluky a holčičky Budeme poznávat krásu podzimní přírody, budeme si všímat změn v okolí. Pojmenujeme barvy podzimu.podíváme se k řece, na pole i do zahrádek. Ochutnáme plody podzimu a naučíme se je poznávat ostatními smysly. Ukážeme si co dělají zvířátka. A také zjistíme, proč je někdy tma a někdy světlo. Půjdeme do divadla někteří poprvé zopakujeme si správné chování. Dílčí témata: - Babí léto - Jiljí jasný, podzim krásný - Přichází podzim - Kopu, kopu brambory - V sadu - Co vyprávěl vítr - Na začátku listopada telo se se zimou hádá - Poznávám své tělo Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - lokomoční a nelokomoční pohybové tělocviku, - činnosti směřující k prevenci úrazů, - manipulační činnosti, jednoduché úkony s předměty, Dítě a jeho psychika - artikulační a sluchové hry, slovní hádanky, - individuální a skupinová konverzace, - vyprávění, přednes, recitace, - záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, - manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, - činnosti zaměřené na cvičení postřehu a vnímání, - estetické a tvůrčí aktivity, - výlety do okolí. 15

16 Dítě a ten druhý - aktivity podporující sbližování dětí, - hry, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého, Dítě a společnost - výtvarné projekty, - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, zaměstnání, řemesla, pracovní činnosti, - aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění. Dítě a svět - pozorování okolní přírody, - sledování rozmanitosti a změn v přírodě, - využívání encyklopedií, - pozorování stavu životního prostředí, - poznávání ekosystémů. Dílčí vzdělávací cíle: o Vnímání změn v přírodě o Sbírání přírodních materiálů o Vnímání krásy barev přírody, sledování práce na poli a zahradě o Vytvoření povědomí o sounáležitosti s přírodou (živou i neživou) o Osvojení návyků potřebných k pochopení potřeby péče o životní prostředí o Vytvoření povědomí o časových souvislostech 16

17 3. blok Bílá zima, bílé nebe, to to studí, to to zebe Zvládneme své strachy, čertů se bát nemusíme. Budeme se připravovat na vystoupení před veřejností a užijeme si advent a přípravu na vánoce. Svěříme se papíru se svými přáními a vyzdobíme krásně naši školu. Připravíme nadílku pro zvířátka, i dárečky. Zamkneme zahradu a budeme přivolávat sníh. Užijeme si radovánek s vodou, sněhem a ledem a možná zkusíme i nějaké to kouzlo. Také si budeme povídat o tom, jaké je to být nemocný a jak to udělat aby na nás byl bacil krátký. Staneme se sportovci a kopec v zahradě nám bude malý. Dílčí témata: - Brzy přijde Mikuláš - Nasvatého Mikuláše už je celá zima naše - Vánoční čas - V kuchyni - Co leden sněhem přináší, to únor vichrem odnáší - Stopy ve sněhu - U lékaře - Zakleté království Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - sezónní pohybové činnosti, - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí, - činnosti směřující k ochraně zdraví a k vytváření zdravých životních návyků, - činnosti směřující k prevenci úrazů Dítě a jeho psychika - vyprávění podle skutečnosti i obrazového materiálu, - samostatný slovní projev na určité téma, - prohlížení a čtení knížek, - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, 17

18 - konkrétní operace s materiálem, třídění, přiřazování, porovnávání, - hry na rozvoj zrakové a sluchové paměti, - činnosti podporující tvořivost, - hry procvičující orientaci v prostoru i v rovině, - sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte, - hry na téma rodiny - dramatické činnosti. Dítě a ten druhý - sociální interaktivní hry, - hudební hry a etudy, - společná setkávání, povídání, sdílení. Dítě a společnost - přípravy a realizace společných slavností, - tvůrčí činnosti dramatické, hudební, výtvarné, - aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, lež), - návštěvy výstav, divadelních představení. Dítě a svět - sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé, - sledování rozmanitostí a změn v přírodě, - práce s literárními texty, - praktické činnosti vedoucí k seznámení s rozmanitými přírodními materiály a jejich vlastnostmi (pokusy, zkoumání). Dílčí vzdělávací cíle: o Uvedení do světa kulturního dědictví a tradic o Osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a bezpečí o Rozvoj hudebních dovedností o Poznávání krás a kouzel zimní přírody, pokusy s vodou, ledem, sněhem o Zvládnutí jednoduchých dramatických úloh o Rozvoj a používání všech smyslů, manipulace s materiálem 18

19 o Uvádění do světa lidí o Podporování a rozvíjení pohybové aktivity o Podporování chuti k učení 4. blok Jaro nese košíček, písniček a kytiček V tomto bloku nás čeká zázrak v přírodě rostlinky, zvířátka budeme znát zvířátka na dvorku i ve stáji, poznáme i jejich mláďata. Také je spočítáme a zjistíme co baští nejraději. Rozloučíme se se zimou hodíme ji do Radbuzy a pustíme k nám jaro. Užijeme si velikonoce budeme i s maminkami, nebo tatínky zdobit vajíčka.stanou se z nás zahradníci a pokusíme se vypěstovat nějakou rostlinku. Poznáme, co všechno rostlinky potřebují k růstu a porovnáme to s potřebami nás dětí. Dílčí témata: - Na dvorku - Březnové slunce má krátké ruce - Velikonoce - Překvapení v trávě Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - pohybové činnosti, - manipulační činnosti, - zdravotně zaměřené činnosti, - konstruktivně zaměřené činnosti, - činnosti směřující k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí, Dítě a jeho psychika - činnosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky, - artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, - pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledcích pozorování, 19

20 - experimenty s materiálem a předměty, - námětové hry a činnosti, - činnosti podporující tvořivost a fantazii, - činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti, - činnosti zasvěcují dítě do časových pojmů a vztahů, - cvičení v projevování citů, - výlety do okolí, - mimické vyjadřování nálad, - činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, čím se lidé liší. Dítě a ten druhý - hudební a hudebně pohybové hry, - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi, - četba, vyprávění a poslech pohádek s etickým obsahem a poučením. Dítě a společnost - námětové hry, - přípravy a realizace společných zábav a slavností, - receptivní, slovesné, literární, výtvarné a dramatické činnosti, - návštěvy kulturních míst a akcích zajímavých pro předškolní dítě. Dítě a svět - vycházky do okolí, - sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé, - poučení o možných nebezpečných situacích (kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny), - poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě, - práce s obrazovým materiálem, - praktické pokusy, zkoumání, manipulace s materiálem a surovinami, - poznávání ekosystémů. Dílčí vzdělávací cíle: o Porozumění jevům kolem sebe 20

21 o Ovládání pohybového aparátu o Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání o Rozvoj kooperativních dovedností o Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách o Získávání poznatků o živé a neživé přírodě 5. blok Už jsme velcí školáci, umíme vzít za práci Co je to škola? Podíváme se na budovy ve městě a najdeme školu, připravíme se k zápisu. Přineseme do školky svou oblíbenou knihu a budeme si hodně číst. Písmenka budou naši kamarádi poznáme je, nakreslíme si je a budeme je hledat v knížkách. Stanou se z nás řidiči a naučíme se přecházet správně přes ulici. Poznáme některé dopravní značky a řekneme si jak se bezpečně chovat. Také uspořádáme školní olympiádu na stadionu a budou nám pomáhat děti z velké školy. A nezapomeneme ani na naše nejmilejší maminky mají přece svátek. Ukážeme jim na besídce, co všechno umíme a vyrobíme ten nejkrásnější dáreček. Také si zahrajeme na princezny a rytíře uspořádáme pohádkový bál.vyzkoumáme z čeho jsou věci vyrobeny a pojmenujeme materiály. Zjistíme kam chodí maminka, tatínek do práce a co tam dělají a určitě to řekneme ve školce a zahrajeme si na profese. Dílčí témata: - Veselá písmenka - Moje pohádky - Májová vlažička poroste travička, májový deštíček poroste chlebíček - Pozor, pozor na silnici - Maminka má svátek - Jedeme na olympiádu - Jdeme k zápisu Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - lokomoční pohybové činnosti, - zdravotně zaměřené činnosti, - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů při pohybových činnostech a dopravních situacích, 21

22 Dítě a jeho psychika - samostatný slovní projev na určité téma - přednes, recitace, dramatizace, zpěv, - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, - manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, - hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, koncentrace pozornosti, - řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant, - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti, - činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými matematickými pojmy a jejich symbolikou, - činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání, cvičení v projevování citů, - estetické a tvůrčí aktivity, - hry na téma rodiny, přátelství. Dítě a ten druhý - společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření, - kooperativní činnosti ve dvojicích i ve skupinách, - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi, - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije. Dítě a společnost - různorodé hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích, - přípravy a realizace společných slavností, - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich života a práce, Dítě a svět - aktivity zaměřené k získávání orientace v obci, - poučení o možných nebezpečných situacích (doprava, přístroje a jiná nebezpečí), - hry a aktivity na téma dopravy, - sledování rozmanitostí a změn v přírodě, - kognitivní činnosti, kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse, 22

23 - seznamování s věkově odpovídajícími reáliemi o naší vlasti. Dílčí vzdělávací cíle : o Posilování lásky k matce, rodině o Vytváření prosociálních postojů o Vytváření povědomí o širším prostředí o Podporování a rozvíjení pohybových aktivit o Využívání činností k předcházení úrazům, nemocem, nezdravým návykům o Osvojování si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní o Podporování zájmu o knihy o Procvičování bezpečného chování v dopravních situacích o Podporování chuti k učení 6. Vláček houká do léta, pojedeme do světa A na konec si určitě uděláme výlet, a nebude ledajaký! Připraví ho pro nás velcí školáci a určitě bude samé dobrodružství. Oslavíme náš svátek co takhle skákací hrad, nafukovací obří skluzavku zvládneme to? Obejdeme zahrádky a poznáme první plody léta, zopakujeme si roční období a jejich znaky. A vyjedeme do světa vyzkoumáme jak to vypadá jinde, jestli je svět opravdu kulatý a proč je každý člověk jiný. Dílčí témata: - Hurá, máme svátek - Dary léta - Voda - Prázdniny jsou tu 23

24 Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - manipulační činnosti s předměty, - zdravotně zaměřené činnosti, - činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí, Dítě a jeho psychika - sluchové a rytmické hry, slovní hádanky, - sledování filmových pohádek a příběhů, - vyprávění toho, co dítě slyšelo a zhlédlo, - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, - manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, - námětové hry a činnosti, - činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů, - činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů, - cvičení organizačních dovedností, - výlety do okolí, - činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, čím se lidé liší a v čem jsou si podobní. Dítě a ten druhý - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým, - aktivity podporující sbližování dětí, - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi, kamarádství, přátelství, úcta ke stáří, - četba vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením. Dítě a společnost - přípravy a realizace společných zábav a slavností, - tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné, hudební, - setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo školu, - hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, učitel, žák ). 24

25 Dítě a svět - poznávání jiných kultur, - poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě. Dílčí vzdělávací cíle: o Osvojování poznatků o významu vody pro člověka o Osvojování zásad chování v přírodě o Vytváření povědomí o existenci různých kultur a národností o Poznávání zajímavých míst v okolí o Rozvoj a užívání všech smyslů o Rozvoj řečových schopností o Rozvoj tvořivosti VI. Hodnocení dětí Děti hodnotíme společně s nimi samotnými každý den slovně. Písemně hodnotíme : - individuální rozvoj a pokrok jednotlivých dětí /na osobním listu dítěte, osobním portfoliem/ - průběh vzdělávání dětí po ukončení tématického celku - na závěr školního roku Formy hodnocení: - slovní hodnocení /rozhovor, reflexe, diskuse, vyprávění / - kreslení, malování zážitků a dojmů /co se nejvíc líbilo, co mě nejvíc zaujalo / - hodnocení prostřednictvím vyjádření tělem /gesta, mimika, práce s výrazem / - hodnocení prostřednictvím stopované, kdy se vydáváme po stopách určité akce, události, situace, kdy se pokoušíme vystopovat přednosti, ale i problémy, co se nám líbilo, nelíbilo, co se povedlo, nepovedlo, co nám vadilo apod. a hledáme příčinu, původ, 25

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více