VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

2 Obsah I. Identifikační údaje o mateřské škole 4 II. Obecná charakteristika mateřské školy 6 1. Materiální podmínky vzdělávání 6 2. Životospráva a psychosociální podmínky vzdělávání 6 3. Řízení mateřské školy 4. Organizační zajištění a personální podmínky 7 5. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi 8 III. Organizace vzdělávání 9 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných 10 IV. Charakteristika vzdělávacího programu Metody a formy vzdělávání 2. Vzdělávací obsah ve vzdělávacím programu Klíčové kompetence Třídní vzdělávací programy 11 V. Integrované bloky blok - dílčí témata 13 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle 2. blok - dílčí témata 15 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle 3. blok - dílčí témata 17 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle 4. blok - dílčí témata 19 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle 5. blok - dílčí témata 21 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle 6. blok - dílčí témata 24 - okruhy činností - dílčí vzdělávací cíle VI. Hodnocení dětí 26 VII. Autoevaluace 28 2

3 Kolik barev duha má, První druhá třetí, Kdo je se mnou spočítá? Pomozte mi děti! HLAVNÍ ZÁSADY: Dítě není protivník, ale partner. Dítě nemáš zlomit, ale nadchnout. Nenařizuj, nabízej. Chval, chval a zase chval. Neveď monolog, ale dialog. I dítě má svá práva, ale nezapomeň, že by také mělo mít určité povinnosti. 3

4 I. Identifikační údaje o mateřské škole Název vzdělávacího programu Všechny barvy duhy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. ZŠ/2009/559 - vytvořen podle RVP PV Název a adresa školy Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, Stod Zřizovatel školy Město Stod nám. ČSA 294, Stod IZO IČO REDIZO Ředitelka školy Mgr. Věra Fichtlová Vedoucí učitelka pro třídy mateřské školy Bc.Markéta Römanová Zpracovatel ŠVP Iva Hořanová, Bc. Markéta Römanová Kontakty ředitelství - tel , mateřská škola tel , 4

5 Platnost dokumentu od 1. září 2009, aktualizováno od Mgr. Věra Fichtlová ředitelka školy razítko školy 5

6 II. Obecná charakteristika mateřské školy 1. Materiální podmínky vzdělávání Naše mateřská škola byla od roku 2009 pětitřídní, během poslední dvou let se ale rozrostla o další dvě třídy. Nyní jsme škola se sedmi třídami a nejvyšším povoleným počtem dětí 181. Jsme městská škola, která je rozdělena na dvě pracoviště. Hlavní budova (Čapkova 728) je umístěná v klidném prostředí z dosahu dopravního ruchu a v blízkosti řeky. V objektu školy se nachází velká zahrada umožňující dětem dostatek pohybových i hravých aktivit. Děti využívají asfaltové hřiště, pískoviště a v zimních měsících kopec na sáňkování a bobování. Na podzim roku 2005 byla školní zahrada obohacena o sestavu prolézaček, skluzavek a šplhacích věží. Přibyl také balanční most. V roce 2006 se opravily lavičky na zahradě a jedna terasa, druhá terasa prošla rekonstrukcí v roce Bylo také opraveno obložení pískovišť. Ve školním roce 2006/2007 se zahrada doplnila o malý kolotoč, dřevěné auto a několik houpadel. Budova je jednopatrová montovaného typu. Do provozu byla uvedena v r Součástí budovy je spojovací trakt se školní kuchyní a kotelnou. Třídy jsou prostorné, světlé, propojené s hernou. Děti mají k činnostem dostatek volného prostoru. Každá třída má vlastní sociální zařízení a šatnu. 4 třídy využívají přípravnou kuchyňku, kabinet na pomůcky a sklad lehátek. V roce 2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce rozvodů topení a vody. Ve školním roce 2009/2010 byla nově zřízena třída pro 13 dětí včetně hygienického zázemí. Hygienické zázemí bylo také rekonstruováno v 1. třídě. Odloučené pracoviště (Krandova 272) se nachází v centru města, kde sídlí v jednom objektu se školní jídelnou. Tento prostor, kde třídy prošly úplnou rekonstrukcí, je plně vyhovující potřebám dětí předškolního věku. V areálu se nachází zahrada doplněná o hrací prvky a pískoviště. Děti mohou využívat dobrého vybavení tříd hračkami či ostatními pomůckami, které jsou většinou umístěny tak, aby byl dětem umožněn samostatný přístup při jejich výběru. Prostory školy jsou vyzdobeny především výtvory samotných dětí. Všechny prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické předpisy. 2. Životospráva a psychosociální podmínky vzdělávání V denním programu je respektována individuální potřeba pohybových aktivit a vhodných činností dětí, odpočinku, spánku. Podporován je dostatečný pobyt venku na zahradě nebo vycházkách. - ranní cvičení, využívání tělocvičného náčiní 6

7 - pohybové aktivity pod vedením učitelky - zdravotní tělesná výchova vedená kvalifikovaným učitelem - předplavecký výcvik v bazénu ve Kdyni - škola v přírodě na Šumavě - účinná relaxace Ve škole je dětem poskytováno celodenní stravování, které odpovídá výživovým normám, důraz je kladen na dodržování pitného režimu, dodržujeme zásadu, že se děti nenutí násilně do jídla. - celodenní přístup dětí k dostatečnému množství tekutin - zajištění kvalitní, kaloricky vyvážené stravy doplněné ovocem a zeleninou - podpora správných stravovacích návyků prostřednictvím přirozeného vzoru v chování učitelek Snažíme se, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně a spokojeně. Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci na prostředí školy. Všechny děti mají ve škole rovnocenné postavení, na začátku jsou srozumitelně a citlivě formulována pravidla soužití. Dodržujeme zásady empatie, vstřícného přístupu při řešení problémů,respektujeme samostatné rozhodování dítěte. 3. Řízení mateřské školy Povinnosti a pravomoci všech pracovníků jsou vymezeny v organizačním řádu školy. Vedením školy je pověřena ředitelka školy, která pověřila s účinností od řízením předškolních tříd vedoucí učitelku, jejíž kompetence jsou stanoveny v pracovní náplni. Odpovídá za organizaci výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole, metodickou pomoc a odborné vedení učitelek, provádění hospitační a kontrolní činnosti. Zajišťuje kvalitní informovanost zákonných zástupců. Ve škole je vytvořen funkční informační systém pravidelné konzultace vedoucí učitelky s ředitelkou školy, plán práce školy, týdenní plán práce školy, pravidelné porady v MŠ. Jednou z priorit školy je vytvoření přívětivého a tvůrčího klimatu, ředitelka školy motivuje zaměstnance a podporuje jejich týmovou práci, zajišťuje spolupráci mezi učitelkami mateřské školy a elementaristkami na 1. stupni základní školy, resp. ostatními pedagogy základní školy. 4. Organizační zajištění a personální podmínky K předškolnímu vzdělávání může být v mateřské škole zapsáno 181 dětí. Do tříd nejsou rozděleny striktně podle věku: - 1. třída děti 3-5 leté - 2. třída děti 3-5 leté - 3. třída děti 3-5 leté 7

8 - 4. třída děti 3-5 leté - 5. třída děti 4-6 leté / + děti s OŠD / - 6. třída děti 5 6 leté děti s OŠD - 7. třída děti 5 6 leté děti s OŠD Provoz školy je od 6.00 do hodin /v 5. třídě pouze do hodin, potom děti spojeny v 1.třídě/. Provoz zajišťuje 13 učitelů, 2 uklízečky, 3 kuchařky, organizaci školní kuchyně zabezpečuje vedoucí školní jídelny. Rozvrh pracovní doby učitelek i ostatních zaměstnanců je uveden v samostatné příloze. Během pobytu dětí venku a oběda se pracovní doba učitelek překrývá /s výjimkou 5. třídy/. Pedagogičtí pracovníci splňují předepsanou odbornou kvalifikaci, nebo si vzdělání doplňují. K prohlubování kvalifikace využívají učitelé v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků především nabídky seminářů NIDV Plzeň a KCVJŠ Plzeň. Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň. Režim dne je pružný, přizpůsobuje se individuálním možnostem a potřebám dětí, pevně je stanovena pouze doba podávání jídel scházení dětí, volné hry a činnosti, individuální práce s dětmi volné hry a činnosti, individuální práce s dětmi nebo činnosti dle plánu učitelky ranní svačinka činnosti dle plánu učitelky včetně pobytu venku oběd převlékání, ukládání k odpočinku, odchod dětí domů odpočinek, hry nespavých dětí spánek, volné hry dětí, individuální činnosti s učitelkou odpolední svačinka hry a individuální činnosti do odchodu dětí domů Po celý den se učitelé plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Vytvářejí podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti. Při pedagogické práci vycházejí z potřeb a zájmů dětí, respektují individuální vzdělávací možnosti dětí. 5. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi Při komunikaci mezi pedagogy a rodiči klademe důraz na vytvoření vzájemné důvěry, porozumění. Rodiče mají možnost vyjádřit svůj názor a podílet se na dění ve škole, účastní se pravidelně programů (Den matek, Vánoční nadělování ), společných projektů 8

9 (dílny ). Učitelé pomáhají rodičům v péči o dítě, případně nabízí podporu a radu v otázkách výchovy, konzultují s rodiči prospívání dítěte. Tradicí se stalo několik každoročních akcí pořádaných ve spolupráci se základní školou (Slavnostní vyřazení, Zábavné dopoledně, příprava programů pro předškoláky ). Pravidelně organizujeme setkávání dětí z mateřské školy s žáky základní školy, připravenost dětí konzultujeme s elementaristkami na 1. stupni základní školy, účastníme se přípravy zápisu do 1. třídy. Nejen při rekonstrukcích či obnově vybavení využíváme podpory Města Stoda, zřizovatele školy. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či nadanými žáky, vycházíme z konzultací s odborníky z Pedagogickopsychologické poradny Plzeň, která v naší škole organizuje také vyšetření školní zralosti. Jsou pro nás dále poradenským zařízením i v otázkách vhodných vzdělávacích metod, materiálů a pomůcek. Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem organizujeme mnohé kulturně vzdělávací programy. Pro rozvíjení zájmové činnosti dětí využíváme nabídky kroužků Domu dětí a mládeže Stod a Základní umělecké školy. III. Organizace vzdělávání Mateřská škola je sedmitřídní: 1. třída Žabičky 2. třída Kočičky 3. třída Včeličky 4. třída Kuřátka 5. třída Berušky 6. třída Sovičky 7. třída Méďové V 1., 2., 3., 4., 6. a 7. třídě je zapsáno vždy 28 dětí, v 5. třídě 13 dětí. Ve školním roce 2013/2014 je v mateřské škole umístěno jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami. Zástupci dětí předávají ráno zdravé děti pedagogům ve třídách. Ti zodpovídají za děti od jejich převzetí až do předání zpět rodičům či jejich zástupcům. Kontakt ve třídách je každodenní, společné informativní schůzky se konají 2x ročně. Nově nastupujícím dětem je umožněna individuální adaptace. Rodiče si mohou z MŠ vyzvednout dítě po obědě v době od do h nebo odpoledne od do h. Příchod či odchod je možno domluvit i v jinou dobu s učiteli ve třídách. Děti si vyzvedávají rodiče, popřípadě jejich zástupce podle dohody o předávání dítěte. Nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba co nejdříve omluvit. 9

10 Do MŠ jsou přijímány děti od 3 let věku /mladší pouze výjimečně/ do naplnění nejvyššího povoleného počtu dětí /181 dětí/. Zápis do MŠ se koná každoročně v jarních měsících. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 1/ děti s odkladem školní docházky, 2/ děti předškolního věku, které do konce školního roku / / dosáhnou věku 6 let, 3/ děti zaměstnaných rodičů ve věku 3 až 5 let / potvrzení zaměstnavatele /, 4/ děti ve věku 4 až 5 let, 5/ děti ve věku 3 až 4 roky, matka na MD /omezená docházka/, - pro všechny tyto děti platí podmínka bydliště ve Stodě nebo přidružených obcích 6/ děti z jiných obcí. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Na základě odborných posouzení poradenských institucí přizpůsobujeme naplňování cílů stanovených ve vzdělávacím programu možnostem dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. mimořádně nadaným žákům. Při přípravě podmínek vzdělávání pro tyto děti vycházíme z podmínek stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Snažíme se o individuální přístup k těmto dětem, případné problémy konzultujeme se speciálním pedagogem, který působí v základní škole, a dále s odborníky z poradenských zařízení. IV. Charakteristika vzdělávacího programu Cílem našeho vzdělávacího programu Všechny barvy duhy je umožnit dětem vnímat krásy světa i dění kolem nás a položit základy zdravému fyzickému, mentálnímu, emocionálnímu a sociálnímu rozvoji osobnosti. Chceme učit děti objevovat tajemství ukrytá kolem nás i v sobě samém, podporovat u dětí vzájemnou spolupráci a toleranci, vést je k vyjadřování vlastních potřeb, pocitů a představ. Úkolem našeho vzdělávacího programu je položit základy společenských norem chování a sebehodnocení, naučit děti uvědomit si pravidla bezpečnosti, přiblížit jim sebeobslužné činnosti. Od roku 2012 se více zaměřujeme na evironmentální výchovu a lidové tradice. 10

11 1. Metody a formy vzdělávání Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne ve všech činnostech formou individuální, skupinové či frontální práce. Činnosti vychází z dětské zvídavosti a touhy po poznání mají charakter hry a zábavy. Upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání metodami vlastního prožitku, manipulace, experimentu, hry. Vedle toho je potřeba ponechat dětem prostor pro spontánní aktivity, individuální volbu, relaxaci i pohyb. 2. Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu Vzdělávací nabídka školního vzdělávacího programu je formulována prostřednictvím integrovaných bloků, které prolínají průřezově všemi vzdělávacími oblastmi. Integrované bloky vycházejí z potřeb dětí, měly by jim pomoci chápat sebe sama, okolní svět, orientovat se v něm. V rámci jednotlivých tříd jsou upraveny v třídních programech tak, aby respektovaly věk dětí, jejich zkušenosti a stupeň vývoje. 3. Klíčové kompetence Na základě klíčových kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání uvádíme jejich úroveň dosažitelnou před vstupem do základní školy. Jakých dílčích kompetencí by tedy mělo tedy dosahovat dítě předškolního věku: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské 4. Třídní vzdělávací programy Při přípravě jednotlivých TVP vychází učitelky ze školního vzdělávacího programu. Součástí třídního vzdělávacího programu jsou: myšlenková mapa dílčí témata - charakteristika dílčího tématu (výběr témat vychází z věkového složení třídy a zájmu dětí) - dílčí cíle 11

12 - časový plán - konkrétní činnosti - očekávané výstupy - hodnocení V. Integrované bloky Vzdělávací obsah má podobu integrovaných bloků, které na sebe navazují a sledují rámcové cíle: - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, - osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, - získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Mimo integrované bloky jsou zařazovány doplňkové aktivity: - lidové tradice - tvořivé dílny - akce pro děti a rodiče - kultura - předplavecká výuka - zdravotní tělesná výchova Vzdělávací obsah každého integrovaného bloku respektuje pět vzdělávacích oblastí, které směřují k dílčím vzdělávacím cílům jednotlivých vzdělávacích oblastí: - dítě a jeho tělo, - dítě a jeho psychika, - dítě a ten druhý, - dítě a společnost, - dítě a svět. 12

13 1. blok To jsme rádi, to jsme rádi, že jsme tady kamarádi V úvodním bloku budeme postupně včleňovat naše nové děti do kolektivu třídy, nejdříve ve vztahu k vlastní osobě /jméno, značka, místo v šatně, vlastní lehátko, místo u stolku/, poté i k ostatním /noví kamarádi, moje učitelky, ostatní pedagogové, zaměstnanci MŠ/. Také budeme poznávat nové prostředí /moje třída, naše školka a nejbližší okolí/. Starší děti pomohou učitelkám a kamarádům, aby se ve třídě všem líbilo. Budeme také poznávat svoje tělo. Vytvoříme spolu s dětmi pravidla soužití ve třídě. Poznáme zahradu, poučíme se o tom, jak chránit svoje zdraví. A jako velcí školáci se o sebe také postaráme /hygiena, stolování, oblékání/ někteří i s pomocí ostatních dětí nebo učitelek. Dílčí témata: - Mám nové kamarády - Už nebrečím - Naše školka Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - manipulační činnosti s předměty, pomůckami, materiálem, - zdravotně zaměřené činnosti, - hudebně pohybové hry a činnosti, - sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla. Dítě a jeho psychika - sluchové a rytmické hry, hry se slovy, - skupinová konverzace, - poslech čtených a vyprávěných pohádek, - kooperativní operace s materiálem - smyslové hry - námětové hry a činnosti - získání citové samostatnosti. 13

14 Dítě a ten druhý - aktivity podporující sbližování dětí, - hry a činnosti vedoucí k ohleduplnému chování, - kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách. Dítě a společnost - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření, Dítě a svět - pozorování blízkého prostředí, - poučení o možných nebezpečných situacích, - praktické užívání hraček a předmětů, - Dílčí vzdělávací cíle: o Adaptace dětí na prostředí MŠ o Posilování prosociální chování o Poznávání jména a profese zaměstnanců MŠ o Vytváření pravidel soužití o Vedení dětí ke zvládnutí sebeobsluhy, péče o své věci o Orientace v novém prostředí o Rozvíjení komunikativních dovedností o Rozvíjení manipulačních schopností o Rozvíjení hudebních a pohybových dovedností 14

15 2. blok Podzim chystá barvičky pro kluky a holčičky Budeme poznávat krásu podzimní přírody, budeme si všímat změn v okolí. Pojmenujeme barvy podzimu.podíváme se k řece, na pole i do zahrádek. Ochutnáme plody podzimu a naučíme se je poznávat ostatními smysly. Ukážeme si co dělají zvířátka. A také zjistíme, proč je někdy tma a někdy světlo. Půjdeme do divadla někteří poprvé zopakujeme si správné chování. Dílčí témata: - Babí léto - Jiljí jasný, podzim krásný - Přichází podzim - Kopu, kopu brambory - V sadu - Co vyprávěl vítr - Na začátku listopada telo se se zimou hádá - Poznávám své tělo Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - lokomoční a nelokomoční pohybové tělocviku, - činnosti směřující k prevenci úrazů, - manipulační činnosti, jednoduché úkony s předměty, Dítě a jeho psychika - artikulační a sluchové hry, slovní hádanky, - individuální a skupinová konverzace, - vyprávění, přednes, recitace, - záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, - manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, - činnosti zaměřené na cvičení postřehu a vnímání, - estetické a tvůrčí aktivity, - výlety do okolí. 15

16 Dítě a ten druhý - aktivity podporující sbližování dětí, - hry, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého, Dítě a společnost - výtvarné projekty, - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, zaměstnání, řemesla, pracovní činnosti, - aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění. Dítě a svět - pozorování okolní přírody, - sledování rozmanitosti a změn v přírodě, - využívání encyklopedií, - pozorování stavu životního prostředí, - poznávání ekosystémů. Dílčí vzdělávací cíle: o Vnímání změn v přírodě o Sbírání přírodních materiálů o Vnímání krásy barev přírody, sledování práce na poli a zahradě o Vytvoření povědomí o sounáležitosti s přírodou (živou i neživou) o Osvojení návyků potřebných k pochopení potřeby péče o životní prostředí o Vytvoření povědomí o časových souvislostech 16

17 3. blok Bílá zima, bílé nebe, to to studí, to to zebe Zvládneme své strachy, čertů se bát nemusíme. Budeme se připravovat na vystoupení před veřejností a užijeme si advent a přípravu na vánoce. Svěříme se papíru se svými přáními a vyzdobíme krásně naši školu. Připravíme nadílku pro zvířátka, i dárečky. Zamkneme zahradu a budeme přivolávat sníh. Užijeme si radovánek s vodou, sněhem a ledem a možná zkusíme i nějaké to kouzlo. Také si budeme povídat o tom, jaké je to být nemocný a jak to udělat aby na nás byl bacil krátký. Staneme se sportovci a kopec v zahradě nám bude malý. Dílčí témata: - Brzy přijde Mikuláš - Nasvatého Mikuláše už je celá zima naše - Vánoční čas - V kuchyni - Co leden sněhem přináší, to únor vichrem odnáší - Stopy ve sněhu - U lékaře - Zakleté království Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - sezónní pohybové činnosti, - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí, - činnosti směřující k ochraně zdraví a k vytváření zdravých životních návyků, - činnosti směřující k prevenci úrazů Dítě a jeho psychika - vyprávění podle skutečnosti i obrazového materiálu, - samostatný slovní projev na určité téma, - prohlížení a čtení knížek, - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, 17

18 - konkrétní operace s materiálem, třídění, přiřazování, porovnávání, - hry na rozvoj zrakové a sluchové paměti, - činnosti podporující tvořivost, - hry procvičující orientaci v prostoru i v rovině, - sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte, - hry na téma rodiny - dramatické činnosti. Dítě a ten druhý - sociální interaktivní hry, - hudební hry a etudy, - společná setkávání, povídání, sdílení. Dítě a společnost - přípravy a realizace společných slavností, - tvůrčí činnosti dramatické, hudební, výtvarné, - aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, lež), - návštěvy výstav, divadelních představení. Dítě a svět - sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé, - sledování rozmanitostí a změn v přírodě, - práce s literárními texty, - praktické činnosti vedoucí k seznámení s rozmanitými přírodními materiály a jejich vlastnostmi (pokusy, zkoumání). Dílčí vzdělávací cíle: o Uvedení do světa kulturního dědictví a tradic o Osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a bezpečí o Rozvoj hudebních dovedností o Poznávání krás a kouzel zimní přírody, pokusy s vodou, ledem, sněhem o Zvládnutí jednoduchých dramatických úloh o Rozvoj a používání všech smyslů, manipulace s materiálem 18

19 o Uvádění do světa lidí o Podporování a rozvíjení pohybové aktivity o Podporování chuti k učení 4. blok Jaro nese košíček, písniček a kytiček V tomto bloku nás čeká zázrak v přírodě rostlinky, zvířátka budeme znát zvířátka na dvorku i ve stáji, poznáme i jejich mláďata. Také je spočítáme a zjistíme co baští nejraději. Rozloučíme se se zimou hodíme ji do Radbuzy a pustíme k nám jaro. Užijeme si velikonoce budeme i s maminkami, nebo tatínky zdobit vajíčka.stanou se z nás zahradníci a pokusíme se vypěstovat nějakou rostlinku. Poznáme, co všechno rostlinky potřebují k růstu a porovnáme to s potřebami nás dětí. Dílčí témata: - Na dvorku - Březnové slunce má krátké ruce - Velikonoce - Překvapení v trávě Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - pohybové činnosti, - manipulační činnosti, - zdravotně zaměřené činnosti, - konstruktivně zaměřené činnosti, - činnosti směřující k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí, Dítě a jeho psychika - činnosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky, - artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, - pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledcích pozorování, 19

20 - experimenty s materiálem a předměty, - námětové hry a činnosti, - činnosti podporující tvořivost a fantazii, - činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti, - činnosti zasvěcují dítě do časových pojmů a vztahů, - cvičení v projevování citů, - výlety do okolí, - mimické vyjadřování nálad, - činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, čím se lidé liší. Dítě a ten druhý - hudební a hudebně pohybové hry, - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi, - četba, vyprávění a poslech pohádek s etickým obsahem a poučením. Dítě a společnost - námětové hry, - přípravy a realizace společných zábav a slavností, - receptivní, slovesné, literární, výtvarné a dramatické činnosti, - návštěvy kulturních míst a akcích zajímavých pro předškolní dítě. Dítě a svět - vycházky do okolí, - sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé, - poučení o možných nebezpečných situacích (kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny), - poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě, - práce s obrazovým materiálem, - praktické pokusy, zkoumání, manipulace s materiálem a surovinami, - poznávání ekosystémů. Dílčí vzdělávací cíle: o Porozumění jevům kolem sebe 20

21 o Ovládání pohybového aparátu o Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání o Rozvoj kooperativních dovedností o Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách o Získávání poznatků o živé a neživé přírodě 5. blok Už jsme velcí školáci, umíme vzít za práci Co je to škola? Podíváme se na budovy ve městě a najdeme školu, připravíme se k zápisu. Přineseme do školky svou oblíbenou knihu a budeme si hodně číst. Písmenka budou naši kamarádi poznáme je, nakreslíme si je a budeme je hledat v knížkách. Stanou se z nás řidiči a naučíme se přecházet správně přes ulici. Poznáme některé dopravní značky a řekneme si jak se bezpečně chovat. Také uspořádáme školní olympiádu na stadionu a budou nám pomáhat děti z velké školy. A nezapomeneme ani na naše nejmilejší maminky mají přece svátek. Ukážeme jim na besídce, co všechno umíme a vyrobíme ten nejkrásnější dáreček. Také si zahrajeme na princezny a rytíře uspořádáme pohádkový bál.vyzkoumáme z čeho jsou věci vyrobeny a pojmenujeme materiály. Zjistíme kam chodí maminka, tatínek do práce a co tam dělají a určitě to řekneme ve školce a zahrajeme si na profese. Dílčí témata: - Veselá písmenka - Moje pohádky - Májová vlažička poroste travička, májový deštíček poroste chlebíček - Pozor, pozor na silnici - Maminka má svátek - Jedeme na olympiádu - Jdeme k zápisu Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - lokomoční pohybové činnosti, - zdravotně zaměřené činnosti, - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů při pohybových činnostech a dopravních situacích, 21

22 Dítě a jeho psychika - samostatný slovní projev na určité téma - přednes, recitace, dramatizace, zpěv, - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, - manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, - hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, koncentrace pozornosti, - řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant, - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti, - činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými matematickými pojmy a jejich symbolikou, - činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání, cvičení v projevování citů, - estetické a tvůrčí aktivity, - hry na téma rodiny, přátelství. Dítě a ten druhý - společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření, - kooperativní činnosti ve dvojicích i ve skupinách, - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi, - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije. Dítě a společnost - různorodé hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích, - přípravy a realizace společných slavností, - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich života a práce, Dítě a svět - aktivity zaměřené k získávání orientace v obci, - poučení o možných nebezpečných situacích (doprava, přístroje a jiná nebezpečí), - hry a aktivity na téma dopravy, - sledování rozmanitostí a změn v přírodě, - kognitivní činnosti, kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse, 22

23 - seznamování s věkově odpovídajícími reáliemi o naší vlasti. Dílčí vzdělávací cíle : o Posilování lásky k matce, rodině o Vytváření prosociálních postojů o Vytváření povědomí o širším prostředí o Podporování a rozvíjení pohybových aktivit o Využívání činností k předcházení úrazům, nemocem, nezdravým návykům o Osvojování si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní o Podporování zájmu o knihy o Procvičování bezpečného chování v dopravních situacích o Podporování chuti k učení 6. Vláček houká do léta, pojedeme do světa A na konec si určitě uděláme výlet, a nebude ledajaký! Připraví ho pro nás velcí školáci a určitě bude samé dobrodružství. Oslavíme náš svátek co takhle skákací hrad, nafukovací obří skluzavku zvládneme to? Obejdeme zahrádky a poznáme první plody léta, zopakujeme si roční období a jejich znaky. A vyjedeme do světa vyzkoumáme jak to vypadá jinde, jestli je svět opravdu kulatý a proč je každý člověk jiný. Dílčí témata: - Hurá, máme svátek - Dary léta - Voda - Prázdniny jsou tu 23

24 Okruhy činností: Dítě a jeho tělo - manipulační činnosti s předměty, - zdravotně zaměřené činnosti, - činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí, Dítě a jeho psychika - sluchové a rytmické hry, slovní hádanky, - sledování filmových pohádek a příběhů, - vyprávění toho, co dítě slyšelo a zhlédlo, - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, - manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, - námětové hry a činnosti, - činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů, - činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů, - cvičení organizačních dovedností, - výlety do okolí, - činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, čím se lidé liší a v čem jsou si podobní. Dítě a ten druhý - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým, - aktivity podporující sbližování dětí, - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi, kamarádství, přátelství, úcta ke stáří, - četba vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením. Dítě a společnost - přípravy a realizace společných zábav a slavností, - tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné, hudební, - setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo školu, - hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, učitel, žák ). 24

25 Dítě a svět - poznávání jiných kultur, - poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě. Dílčí vzdělávací cíle: o Osvojování poznatků o významu vody pro člověka o Osvojování zásad chování v přírodě o Vytváření povědomí o existenci různých kultur a národností o Poznávání zajímavých míst v okolí o Rozvoj a užívání všech smyslů o Rozvoj řečových schopností o Rozvoj tvořivosti VI. Hodnocení dětí Děti hodnotíme společně s nimi samotnými každý den slovně. Písemně hodnotíme : - individuální rozvoj a pokrok jednotlivých dětí /na osobním listu dítěte, osobním portfoliem/ - průběh vzdělávání dětí po ukončení tématického celku - na závěr školního roku Formy hodnocení: - slovní hodnocení /rozhovor, reflexe, diskuse, vyprávění / - kreslení, malování zážitků a dojmů /co se nejvíc líbilo, co mě nejvíc zaujalo / - hodnocení prostřednictvím vyjádření tělem /gesta, mimika, práce s výrazem / - hodnocení prostřednictvím stopované, kdy se vydáváme po stopách určité akce, události, situace, kdy se pokoušíme vystopovat přednosti, ale i problémy, co se nám líbilo, nelíbilo, co se povedlo, nepovedlo, co nám vadilo apod. a hledáme příčinu, původ, 25

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod ZPĚT K PRAMENŮM

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod ZPĚT K PRAMENŮM Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod ZPĚT K PRAMENŮM Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Obsah

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VŠECHNY BARVY DUHY. Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

VŠECHNY BARVY DUHY. Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í M A T E Ř S K É Ř Á D Š K O L Y Obsah: I. Práva a povinnosti dětí...3 II. Práva a povinnosti zákonných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště. Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-162/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Mateřská škola Kaliště Sídlo 394 51 Kaliště 60 E-mail právnické osoby IČO 75

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace zapsána u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka č.834, IČ 73184993 Školní vzdělávací program platný od září 2015 Pracoviště : 2.května 1654 K Muzeu

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více