prosinec 2013 Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2013 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 prosinec 2013 Vážení čtenáři, nově ustavená Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu, která novelizují daňové zákony s účinností od 1. ledna O úpravě daňových zákonů jsme Vás informovali v minulých vydáních Finančních aktualit a hlavní změny Vám připomínáme i v tomto čísle. Významnou skutečností, která může nepřímo ovlivnit daňovou povinnost českých společností, je konec stávajícího programového období EU pro poskytování veřejné podpory ( ) a začátek dalšího období, jež přinese pro poskytování veřejné podpory nová pravidla. Od roku 2014 se sníží základní míra veřejné podpory pro velké podniky ze současných 40 % na 25 % a zároveň dojde ke zpřísnění časových i technických aspektů procesu žádosti o investiční pobídky. Vzhledem k tomu, že účinnost nových pravidel byla odložena až na období od 1. července 2014, nabízí uvedená změna příležitost pro ty, kteří ještě zvažují investice do rozšíření výrobní kapacity, zejména formou pořízení nového strojního vybavení během následujících 3 let v minimální výši 100 mil. Kč (popř. 50 mil. Kč ve vybraných regionech). Žádosti o investiční pobídky ve stávajícím režimu, výhodnějším pro velké podniky, by tak mělo být možné podávat ještě na přelomu ledna a února 2014, aby mohly být schváleny před 1. červencem Více informací k dané problematice naleznete v tomto vydání Finančních aktualit.

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Ratihabice zákonných opatření upravujících daňové zákony od roku 2014 Vklady nemovitostí do základního kapitálu nebudou od ledna 2014 osvobozeny od daně z převodu nemovitostí (resp. daně z nabytí nemovitých věcí). Přiznání k DPH se bude od ledna podávat pouze elektronicky Elektronicky by měla být podána již přiznání za prosinec 2013, resp. čtvrté čtvrtletí roku Informace Generálního finančního ředitelství k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu GFŘ připouští, že ještě do konce roku, resp. i u období započatých v roce 2013, může poplatník postupovat při zohlednění nerealizovaných kurzových rozdílů dle závěrů judikatury. Změny v oblasti sociálního pojištění zaměstnanců vyslaných do České republiky Zahraniční zaměstnavatel by měl tyto zaměstnance deregistrovat pro účely sociálního pojištění k 31. prosinci 2013, česká společnost by je měla naopak registrovat k 1. lednu Nastává čas rozhodnutí o podřízení se novému korporátnímu právu Nový zákon připouští, aby byl zápis do obchodního rejstříku proveden v některých případech prostřednictvím dálkového přístupu. INVESTIČNÍ POBÍDKY Změna veřejné podpory a investičních pobídek pro velké podniky od 1. července 2014 V případě, že plánujete investice do dlouhodobého majetku v následujících 3 až 5 letech, doporučujeme zvážit možnost získání investiční pobídky za stávajících podmínek. EU Evropská komise navrhuje novelu směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností Výhody plynoucí ze směrnice by neměly být společnostem k dispozici v případě, že se bude jednat o umělé uspořádání, jehož podstatným cílem bude získání daňové výhody, která by daným společnostem jinak nepříslušela. JUDIKATURA Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu k problematice solárního odvodu Nejvyšší správní soud rozhodl v rozporu s právním názorem orgánů finanční správy, že osvobození od solárního odvodu pro malé fotovoltaické elektrárny bylo rozšířeno s účinností již od 30. května SLOVENSKO Povinnosť elektronického doručovania finančnej správe od 1. januára 2014 Osoby, na které se vztahuje povinná elektronická komunikace, již nebudou moci od 1. ledna 2014 doručovat finanční správě žádná podání v listinné podobě. Taková podání budou neúčinná.

3 LEGISLATIVA Ratihabice zákonných opatření upravujících daňové zákony od roku 2014 Nově ustavená Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu v daňové oblasti. Jedná se o novou úpravu daně z nabytí nemovitých věcí a novelizaci ostatních daňových zákonů. Připomínáme hlavní změny platné od roku 2014: Daň z příjmů integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů; prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky; zvýšená podpora výzkumu a vývoje; zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám; zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely; nový odpočet na podporu odborného vzdělávání a zvýšení daňově odčitatelného motivačního příspěvku na žáka nebo studenta vysoké školy; Daň z nabytí nemovitých věcí v případě koupě nebo směny nemovité věci zůstává standardně i nadále poplatníkem převodce; nabyvatel bude poplatníkem pouze v případě, že se tak smluvní strany dohodnou; zrušení osvobození od daně v případě vkladu nemovitosti do základního kapitálu. Daň z přidané hodnoty zdanění převodu pozemků, na nichž je zřízena stavba či inženýrská síť; uplatnění ručení za neuhrazenou daň z přidané hodnoty v případě poskytnutí úplaty na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet pouze tehdy, překročí-li úplata Kč; Novela zákona o DPH není bohužel zcela jednoznačná zejména v otázce převodů nemovitostí, resp. pozemků. Jedná se především o: uplatnění sazby DPH u pozemků, zejména v případě převodu bytových jednotek či pozemků se stavbou, které naplňují definici sociálního bydlení; uplatnění DPH či osvobození u pozemků/parcel, které přiléhají k zastavěným parcelám; stanovení základu daně u převodu pozemků, u nichž byla/bude přijata záloha do konce roku 2013; uplatnění lhůty pro osvobození (tříleté či pětileté) u převodu pozemků, na nichž je zřízena stavba či inženýrská síť, která byla nabyta před 1. lednem 2013 (kdy byla prodloužena lhůta pro osvobození ze tří na pět let od první kolaudace či prvního užívání stavby); uplatnění DPH u pozemků, na nichž je zřízena pouze inženýrská síť (byť jen na části);

4 vymezení pozemků, na nichž je zřízena stavba či inženýrská síť, a zda se jedná pouze o konkrétní parcely či i další parcely tvořící s těmito parcelami jeden celek. Je zřejmé, že odpovědi na tyto otázky mohou v mnoha případech značně ovlivnit hospodářský výsledek budoucího převodu takových nemovitostí a některá osvědčená řešení, která byla použita při minulých změnách zákona o DPH, již nemusí být nadále použitelná. Některé z těchto otázek budou také projednávány se zástupci Generálního finančního ředitelství v rámci koordinačního výboru Komory daňových poradců v druhé polovině prosince. O výsledcích tohoto jednání Vás budeme informovat prostřednictvím mimořádných Finančních aktualit. Jednotlivé problematické oblasti s Vámi rádi prodiskutujeme osobně. Petr Toman, tel.: Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Přiznání k DPH se bude od ledna podávat pouze elektronicky Od ledna příštího roku budou plátci DPH povinni komunikovat s finančními úřady v oblasti daně z přidané hodnoty výlučně elektronicky. Tato povinnost se týká nejen podávání daňových přiznání a hlášení (včetně příloh), ale i přihlášky k registraci za plátce DPH a oznámení o změně registračních údajů. Výjimkou budou pouze plátci DPH fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhne za období nejvýše 12 předcházejících měsíců 6 milionů korun. Tito plátci mohou přiznání nadále podávat v klasické listinné podobě. Elektronicky by přiznání měla být podána již za prosinec 2013, resp. čtvrté čtvrtletí roku Všem plátcům DPH zůstává zachována povinnost elektronického podání výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti a souhrnného hlášení. Dle Informace Generálního finanční ředitelství vydané v této souvislosti 19. listopadu 2013 se elektronická podání mohou zasílat prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu, která je dostupná na adrese Pro tuto formu podání je nutný elektronický podpis. Informace GFŘ přímo neuvádí způsob podání elektronického daňového přiznání prostřednictvím datové schránky plátce, který je již běžně používán a který nevyžaduje elektronický podpis. Tento způsob podání bude možný i po 1. lednu Připomínáme však, že daňové přiznání je přes datovou schránku nutno podat ve speciálním elektronickém formátu (zaslání přiznání prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf je nedostačující). Informace GFŘ dále uvádí, že finanční správa připravuje také možnost podání, při níž bude identita podatele ověřována způsobem využívaným při přihlašování do datové schránky. Jakmile bude tento nový způsob elektronické komunikace technicky možný, zveřejní finanční správa informaci, jak takové podání učinit. Tento nový způsob je zakotven v novele daňového řádu obsažené v zákonném opatření Senátu upravujícím rekodifikační novely daňových zákonů. Petr Toman, tel.: Tomáš Havel, tel.:

5 Informace Generálního finančního ředitelství k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu Generální finanční ředitelství zveřejnilo 15. listopadu Informaci k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů. V ní upozorňuje na to, že zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů novelizuje ustanovení zákona o daních z příjmů, které vymezuje základ daně z příjmů ve vztahu k účetnictví poplatníka. Bude tak jednoznačné, že nerealizované kurzové rozdíly budou zahrnuty do základu daně ve zdaňovacím období, v němž se o nich účtuje. Tato novelizace reaguje především na rozsudky Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 45/ a 5 Afs 56/ , podle kterých nejsou nerealizované kurzové zisky zdanitelným příjmem a mají být zahrnuty do základu daně až v okamžiku jejich realizace. Navzdory těmto závěrům soudu zastávala finanční správa názor, že i podle současného znění příslušného ustanovení se nerealizované kurzové rozdíly zahrnují daňově do období, v němž se o nich účtuje. GFŘ v Informaci připouští, že ještě do konce roku, resp. i u období započatých v roce 2013 (dokud nevstoupí v platnost zákonné opatření Senátu), může poplatník postupovat při zohlednění nerealizovaných kurzových rozdílů dle závěrů výše zmíněné judikatury. Musí přitom dodržet následující podmínky: současně s nerealizovanými kurzovými zisky vyloučit i nerealizované kurzové ztráty, nerealizované kurzové zisky/ztráty jednoznačně vymezit a stanovit, u kterých rozvahových položek v cizí měně se budou nerealizované kurzové rozdíly přesouvat do období jejich realizace (např. pohledávky či závazky a nikoliv např. valutová pokladna, devizové účty, cenné papíry v cizí měně, u nichž žádný další okamžik realizace nevzniká anebo u nichž se o kurzovém vlivu samostatně neúčtuje), v okamžiku realizace (např. uhrazením závazku či pohledávky v cizí měně) zahrnout skutečný zisk/ztrátu do základu daně. Obě varianty zohlednění nerealizovaných kurzových rozdílů se neliší v celkovém zdanění, rozdíl spočívá pouze v časovém rozložení do jednotlivých zdaňovacích období. Poplatníkům, kteří by chtěli pro rok 2013 postupovat dle judikatury Nejvyššího správního soudu, doporučujeme zvážit všechna případná rizika. Jsme připraveni pomoci Vám při posouzení Vaší konkrétní situace. Tomáš Kroupa, tel.: Alena Podhrádská, tel.: Změny v oblasti sociálního pojištění zaměstnanců vyslaných do České republiky V návaznosti na zákonné opatření Senátu bude od roku 2014 pro účely sociálního zabezpečení nově definován pojem zaměstnání, což přispěje k dalšímu sjednocování vymezení zaměstnání z pohledu sociálního a zdravotního pojištění. Tato změna může mít důsledek pro českou společnost, pro niž

6 pracují v režimu mezinárodního pronájmu pracovníci ze zemí EU nebo ze státu, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, kterým nebyla udělena výjimka z účasti v českém pojistném systému (certifikát A1 v případě EU). Doposud za tyto zahraniční pracovníky, kteří měli povinnost platit sociální pojištění v České republice z důvodu výkonu práce pro českou společnost, vybíral a platil toto pojištění zahraniční zaměstnavatel, který měl povinnost registrovat v České republice pro tyto účely sebe i zaměstnance. Od roku 2014 přejde povinnost vybrat a platit sociální pojištění z odměny těchto pracovníků na českou společnost, u které vykonávají práci. Zahraniční zaměstnavatel by měl tyto zaměstnance deregistrovat pro účely sociálního pojištění k 31. prosinci 2013, česká společnost by je naopak měla registrovat k 1. lednu Uvedený krok přispěje ke sjednocení s přístupem uplatňovaným při výběru daně z příjmů fyzických osob a zdravotního pojištění za tyto pracovníky. Dále se mění povinnosti související se sociálním pojištěním smluvních zaměstnanců, tedy zahraničních zaměstnanců vyslaných pracovat do České republiky v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly ze země mimo EU, s níž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Tito zaměstnanci, pokud byli povinně účastni důchodového pojištění v mateřské zemi, měli povinnost platit sociální pojištění v České republice teprve po uplynutí lhůty 270 dnů. Nově by tento časový test neměl být aplikován a česká společnost tak bude povinna odvádět za tyto zaměstnance sociální pojištění v České republice od prvního dne výkonu jejich práce v České republice. Zaměstnanci, kteří v České republice již pracují, avšak po dobu kratší než 270 dnů, tak budou od ledna 2014 účastni sociálního pojištění v České republice. Iva Krákorová, tel.: Gabriela Vokněrová, tel.: Nastává čas rozhodnutí o podřízení se novému korporátnímu právu V souvislosti s blížící se účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (ZOK) musí všechny obchodní společnosti bez rozdílu a bez ohledu na to, jakou podnikatelskou činností se zabývají, splnit některé statutární povinnosti vyplývající z přechodu na nové korporátní právo. Jde zejména o povinnost podřídit zakladatelské dokumenty a smlouvy s členy statutárních orgánů mandatorním ustanovením ZOK, a to do 30. června Povinnou revizi uvedených dokumentů je přitom vhodné spojit s rozhodnutím, zda společnost využije zákonné možnosti podřídit své vnitřní poměry novému zákonu jako celku (tzv. generální opt-in). Takový krok přinejmenším posílí právní jistotu společnosti, a to s ohledem na mnohdy konfliktní vztah mezi novou úpravou a úpravou v obchodním zákoníku, která by jinak byla pro vztahy mezi společností a jejími podílníky nadále aplikovatelná. Společnost, která se nové úpravě jako celku podřídí, tak bude mít mimo jiné jistotu, že se na ni již nevztahuje žádné z omezení obsažených v obchodním zákoníku (např. 196a). Na druhou stranu generální opt-in umožní obchodní společnosti využít kteroukoli z liberalizačních novinek, kterou nové korporátní právo přináší. Jde například o rozpuštění a výplatu rezervního fondu či základního kapitálu (s.r.o.), stanovení různých druhů podílů/akcií, snížení počtu členů představenstva či dozorčí rady, přechod na monistický systém řízení (a.s.), účast právnických osob v orgánech společnosti, rozhodování valné hromady per-rollam atd. Generální opt-in je přitom možné začít realizovat ještě v roce 2013 tak, aby byl účinný již od 1. ledna Martin Kofroň, tel.:

7 INVESTIČNÍ POBÍDKY Změna veřejné podpory a investičních pobídek pro velké podniky od 1. července 2014 V návaznosti na ukončení aktuálního programového období EU vstoupí v platnost nová pravidla EU pro poskytování veřejné podpory. Aktuálně je připravován také nový koncept příslušné zákonné úpravy na lokální úrovni, který nové normy reflektuje. Nová pravidla pro poskytování veřejné podpory přinesou pro velké podniky mimo jiné významné snížení veřejné podpory pro dotační projekty a investiční pobídky, a to z aktuálních až 40 % na 25 %. Současně lze očekávat, že se zvýší administrativní náročnost celého procesu žádosti o investiční pobídky. Mezi nejvýznamnější změny patří: zpřísnění vymezení podporovaných aktivit v případě velkých podniků by veřejná podpora měla být poskytována pouze na počáteční investice nebo pro účely diverzifikace stávající produkce; zpřísnění prokazování motivačního účinku nově bude nutné prokázat skutečné důvody vedoucí k motivaci pro umístění investice do konkrétní lokality a současně uvést hypotetické srovnání, co by se stalo v případě, že by společnost podporu nezískala. Mimoto bude nutné předložit písemné doklady ilustrující daný model (analýzu ziskovosti projektu, srovnání místa realizace projektu s realizací v jiném regionu apod.); v případě podpory na diverzifikaci produkce musí způsobilé náklady převyšovat alespoň o 200 % účetní hodnotu znovu používaného majetku v roce, jež předchází roku zahájení prací aj. Nové pokyny EU k regionální podpoře, které byly zveřejněny v průběhu června letošního roku, posunuly účinnost nových pravidel na 1. červenec V důsledku toho je možné podávat žádosti o investiční pobídky ve stávajícím režimu, výhodnějším pro velké podniky, ještě na přelomu ledna a února Tomáš Kroupa, tel.: Karin Osinová tel.: Evropská komise navrhuje novelu směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností Evropská komise předložila návrh na novelizaci směrnice o systému zdanění mateřských a dceřiných společností 2011/96/EU, jehož deklarovaným cílem je vyloučit mezery ve směrnici, které umožňují společnostem optimalizovat daně tak, že se jim v konečném důsledku zcela vyhnou. Podobně jako na platformě OECD a zemí G20, kde se nyní intenzivně diskutuje o akčním plánu BEPS (Base erosion and profit shifting), je rovněž na úrovní EU již od prosince 2012 předmětem diskuse akční plán, jehož cílem je koordinovaný postup členských zemí v boji proti agresivnímu daňovému EU

8 plánování. Návrh na novelizaci zmíněné směrnice představuje jeden z kroků realizace akčního plánu EU. Primárním cílem a smyslem směrnice bylo vždy zabránit ekonomickému dvojímu zdanění podílů na zisku u jednotlivých členů nadnárodních skupin společností. Toho se dosahuje osvobozením vyplacených dividend z jednoho státu od srážkové daně a zároveň vynětím ze zdanění nebo zápočtem daně na straně příjemce dividendy ve druhém státě. Komise navrhuje další pravidla, která by zamezila zneužívání principů směrnice: 1) Členské státy by měly přijmout taková opatření, na jejichž základě by výhody plynoucí ze směrnice byly poskytovány pouze tehdy, bude-li mít uspořádání podnikatelských aktivit skutečný ekonomický obsah. Zejména by tedy neměly být společnostem k dispozici v případě umělého uspořádání, jehož podstatným cílem bude získání daňové výhody, která by jim jinak nepříslušela. Návrh obsahuje příklady situací, které by byly relevantní při posouzení takového umělého uspořádání. Příkladem je holdingová společnost integrovaná v podobě tzv. poštovní schránky bez ekonomické podstaty činnosti do celkové struktury podnikání tak, aby společnost dosáhla osvobození od srážkové daně. 2) Další navrhovanou změnou je odmítnutí výhod směrnice pro tzv. hybridní půjčky. Jedná se o případy, v nichž je půjčka považována v jednom státě za dluh, zatímco ve druhém státě za vklad do kapitálu. Z daňového hlediska jsou pak úroky v jednom státě daňově odečitatelné, zatímco ve druhém jsou příjmy jakožto dividendy osvobozeny. Směrnice již dnes obsahuje ustanovení, které umožňuje členským státům aplikovat domácí pravidla zamezující zneužívání směrnice. V současné době do jisté míry záleží na tom, jaká pravidla mají jednotlivé státy na lokální úrovni. Praktický dopad začlenění takového konkrétního ustanovení do směrnice bude pravděpodobně významný. Lze očekávat, že daňové správy členských států budou mnohem častěji využívat tato ustanovení, či že domácí soudy se budou častěji dotazovat na jejich interpretaci Soudního dvora EU. Návrh počítá s implementací členskými státy do 31. prosince Předtím musí návrh projít celým schvalovacím procesem v EU, musí tedy být schválen Evropským parlamentem a především samotnými členskými státy. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: JUDIKATURA Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu k problematice solárního odvodu Nejvyšší správní soud (NSS) vydal v poslední době dva rozsudky, které mohou být významné pro některé skupiny provozovatelů fotovoltaických elektráren. Rozhodnutí se týkají uplatnění odvodu z elektřiny ze slunečního záření, jejž zavedla novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Odvodu podle tohoto zákona podléhala podpora hrazená výrobcům fotovoltaické elektřiny vyrobené v letech 2011 až 2013ze solární energie, a to v zařízeních uvedených do provozu v letech 2009 a Od odvodu byla osvobozena elektřina vyrobená v malých výrobnách (zařízeních s instalovaným výkonem do 30 kw) umístěných na střechách nebo obvodových zdech budov. Zákonem

9 o podporovaných zdrojích energie, přijatým v průběhu roku 2012, pak byly některé parametry odvodu upraveny a osvobození od odvodu bylo rozšířeno na veškeré malé výrobny bez ohledu na to, kde jsou instalovány. První ze zmiňovaných rozhodnutí NSS (č. j. 9 Afs 25/ ze dne 7. listopadu 2013) se týká okamžiku, od nějž se mělo aplikovat rozšířené osvobození pro malé výrobny. Orgány finanční správy zastávají názor, že osvobození od odvodu rozšířené na malé fotovoltaické elektrárny, které nejsou umístěny na střešní konstrukci nebo obvodové zdi budov, nabývá účinnosti ke dni 1. ledna Naproti tomu NSS konstatoval, že rozsah osvobození byl legislativou rozšířen již s účinností od 30. května S ohledem na tento rozsudek by se pro dotčené provozovatele mohla otevřít určitá možnost získat zpět částku odvodu sraženého za období od května do prosince roku Další z předmětných rozsudků NSS (č. j. 1 Afs 76/ ze dne 23. října 2013) se zabývá otázkou, jaký procesní přístup by měl být zvolen v případě jednotlivých výrobců ohledně posuzování námitky protiústavního působení odvodu z důvodu tzv. rdousícího efektu. V nálezu Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. května 2012, o kterém jsme Vás ve Finančních aktualitách již informovali, vyhodnotil Ústavní soud solární odvod v obecné rovině jako souladný s ústavním pořádkem. Připustil nicméně, že v některých individuálních případech by uplatnění tohoto odvodu mohlo mít na výrobce elektřiny likvidační dopad, a tedy by mohlo působit protiústavně. V návaznosti na výše zmíněný nález řešily správní soudy celou řadu žalob a kasačních stížností výrobců solární elektřiny, kteří argumentovali mimo jiné právě rdousícím efektem odvodu. Zatímco až do nedávné doby byli tito výrobci před NSS s tímto argumentem neúspěšní, uvedeným rozhodnutím prvního senátu byla jedna z těchto kauz postoupena rozšířenému senátu NSS. Rozšířený senát bude muset zodpovědět otázku, zda se námitkou rdousícího efektu odvodu má věcně zabývat finanční orgán v řízení o stížnosti výrobců na postup plátce daně nebo zda je třeba využít jiných institutů daňového práva (např. posečkání daně, prominutí daně). Avšak vzhledem k tomu, že platná legislativa neobsahuje žádný institut nebo postup, jenž by individuální zohlednění situace jednotlivých výrobců při aplikaci odvodu umožnil, je pravděpodobné, že praktické naplnění požadavků Ústavního soudu se neobejde bez nutnosti přijetí dodatečného legislativního nebo exekutivního opatření. Jana Pytelková Svobodová tel.: SLOVENSKO Povinnosť elektronického doručovania finančnej správe od 1. januára 2014 Od 1. januára 2014 vzniká určitému okruhu osôb, o. i. daňovým subjektom, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, povinnosť doručovať finančnej správe (daňové úrady, colné úrady, Finančné riaditeľstvo SR) podania výlučne elektronickými prostriedkami. Nová povinnosť elektronickej komunikácie sa od 1. januára 2014 vzťahuje na všetky podania, napr. daňové priznanie k DPH, daňové priznanie k dani z príjmov, žiadosti, odvolania a akékoľvek iné podania orgánom finančnej správy. Prílohy k podaniu zákon umožňuje doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami.

10 Podanie urobené elektronickými prostriedkami bude musieť byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva, alebo podané v súlade s dohodou o elektronickom doručovaní podľa 13 ods. 5 Daňového poriadku. Finančná správa by mala od 1. januára 2014 zaviesť nový portál, prostredníctvom ktorého by sa mali elektronické podania doručovať. Tiež sa očakáva nová verzia programu edane prispôsobená novej legislatíve. Technické detaily zatiaľ neboli zverejnené. Osoby, na ktoré sa vzťahuje povinná elektronická komunikácia, od 1. januára 2014 už nebudú môcť doručovať žiadne podania finančnej správe písomne. Takéto podania budú neúčinné, pretože nebudú urobené predpísanou formou. Ak Vaša spoločnosť: doposiaľ doručovala finančnej správe podania elektronickými prostriedkami na základe dohody o spôsobe doručovania písomností uzatvorenej podľa 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov, tento spôsob už nebude od 1. januára 2014 možný. Odo dňa 31. decembra 2013 dochádza zo strany finančnej správy SR k jednostrannej výpovedi takýchto starých dohôd. V takom prípade je potrebné do 31. decembra 2013 vykonať potrebné kroky, aby Vaša spoločnosť mohla od 1. januára 2014 doručovať podania: o na základe novej dohody o elektronickom doručovaní uzatvorenej podľa 13 ods. 5 Daňového poriadku, alebo o podpísané zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). má uzatvorenú novú dohodu podľa 13 ods. 5 Daňového poriadku, táto ostáva v platnosti a na jej základe je možné doručovať podania správcovi dane aj po 31. decembri už aj doposiaľ využívala pri komunikácii s finančnou správou ZEP, tento spôsob zostane v platnosti, v súlade s pravidlami účinnými od 1. januára Michaela Stachová, KRÁTCE GFŘ upozorňuje na svých webových stránkách na upravené daňové tiskopisy za rok Správce daně zveřejňuje čísla bankovních účtů poskytovatelů zdanitelných plnění v registru plátců DPH, jejž naleznete na webových stránkách Finanční správy ČR v sekci Daňový portál či na adrese Od 1. ledna 2014 bude ručení za nezaplacenou daň dle 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH správcem daně aplikováno v plném rozsahu. GFŘ dále upozorňuje na změny v dani z nemovitostí od 1. ledna Bližší informace naleznete v tiskové zprávě Změny u daně z nemovitostí na následujícím odkazu: GFŘ informuje o aktualizovaném přehledu platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA Tax Information Exchange Agreement), v němž nově přibyla smlouva s Kajmanskými ostrovy. Dále konstatuje, že Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech se začne uplatňovat od 1. února Vedle států, s nimiž může výměna informací probíhat na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění či smlouvy o výměně informací, se jedná o další nástroj, na jehož základě může Finanční správa ČR spolupracovat s daňovými správami jiných států. Nově se bude jednat o Kostariku, Argentinu a Ghanu. Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle

11 stavu k 1. prosinci Zároveň informovalo o podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Republikou Kosovo. Vláda v demisi souhlasila s návrhem zákona, který pro cizince dlouhodobě žijící a pracující v České republice navrhuje nový druh povolení. Takzvaná zaměstnanecká karta by měla cizincům usnadnit získat povolení k práci a ubytování v ČR; stejně tak by měla přinést úlevu úředníkům. Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o schválení zákona ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Ministerstvo financí shrnuje hlavní kroky, které směřují k podepsání dohody FATCA. Jakmile budou dokončena expertní jednání o textu návrhu této dohody, bude do připomínkového řízení rozeslán návrh na sjednání dohody a následně návrh českého prováděcího zákona (předpokládaný vstup v účinnost 1. ledna 2015). OECD vyzývá veřejnost k předkládání komentářů k návrhu technických změn, které mají být zakomponovány do aktualizované modelové smlouvy OECD Komentáře bude přijímat do 15. ledna 2014 na ové adrese Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: Pro občany USA budou při platbě zdravotního pojištění platit stejné podmínky jako pro Čechy. Ministr práce a sociálních věcí podepsal dodatek ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o sociálním zabezpečení z roku Dodatek smlouvy zamezí situaci, kdy by občan USA vyslaný k výkonu práce k dceřiným americkým společnostem v ČR musel platit zdravotní pojištění jak v ČR, tak v USA. Současná občanská sdružení mohou přistoupit k transformaci na obecně prospěšné společnosti v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb. O změně právní formy podle tohoto zákona lze rozhodnout pouze do konce letošního roku. V případě, že tak neučiní, budou se od 1. ledna 2014 považovat za spolek podle nového občanského zákoníku. 1. prosince byl spuštěn eportál České správy sociálního zabezpečení. Vybrané služby a informace, jež si klient nově opatří elektronicky, byly dosud dostupné jen při osobním kontaktu s pracovníky úřadu nebo korespondenčně. Portál je určen prakticky pro všechny občany, kteří chtějí zjistit, jaké údaje o nich ČSSZ eviduje, popřípadě těm, kteří chtějí získat konkrétní výpis nebo podat žádost. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu.

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. PRÁVNÍ NEWS legislativa 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. Zákon o e-governmentu zavádí dvě klíčové novinky, které výrazným způsobem ovlivní všechny procesy

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny,

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. RUČENÍ PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ ZA DPH 3. ZMĚNY V OBLASTI DANĚ DĚDICKÉ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 4. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 5. NOVELA

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

listopad 2013 Vážení čtenáři,

listopad 2013 Vážení čtenáři, listopad 2013 Vážení čtenáři, zákonná opatření upravující novely daňových zákonů či zcela nový zákon o nabytí nemovitého majetku, o kterých jsme Vás informovali v říjnovém čísle Finančních aktualit, byla

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou Jiří Peterka jak to bylo kdysi dávno. lidé (i firmy) se naučili pracovat s počítači, a následně i s Internetem zjistili, že jim to

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad

umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad Kurzové přepočty v účetnictví a daních RNDr. Ivan BRYCHTA umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad 1 Jazykový rozbor kurs versus kurz zkoumaný předpis

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více