Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Podle čl. 395 odst. 1 směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH ) může Rada jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby uplatnil zvláštní opatření odchylující se od uvedené směrnice, jejichž cílem je zjednodušit postup výběru DPH nebo zabránit určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. Dopisem, který Komise zaevidovala dne 16. února 2017, požádala Italská republika o povolení, aby se i nadále mohla odchylovat od článků 206 a 226 směrnice o DPH, pokud jde o požadavky na placení a fakturaci daně z přidané hodnoty (DPH) u dodávek zboží a poskytování služeb orgánům veřejné moci. Itálie rovněž požádala o rozšíření oblasti působnosti povolení a o uplatnění odchylky od článků 206 a 226 směrnice o DPH na dodávky zboží a služeb společnostem kontrolovaným ústředními a místními orgány veřejné moci a o rozšíření seznamu společností kotovaných na burze. V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice o DPH informovala Komise dopisem ze dne 15. března 2017 o žádosti Italské republiky ostatní členské státy. Dopisem ze dne 16. března 2017 uvědomila Komise Italskou republiku, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti. 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Odůvodnění a cíle návrhu Po zavedení systému statistických kontrol Itálie zjistila značný počet podvodů v oblasti DPH týkajících se dodání zboží a služeb orgánům veřejné moci. V zájmu ukončení těchto praktik Itálie v roce 2014 požádala, aby se splatná DPH za dodávky zboží / poskytování služeb orgánům veřejné moci již neplatila dodavatelům/poskytovatelům přímo, ale na zvláštní vázaný bankovní účet správce daně. Tato odchylka byla povolena prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2015/ do 31. prosince 2017, kterým bylo Itálii povoleno odchýlit se od článku 206 směrnice o DPH, pokud jde o platby DPH, a od článku 226 směrnice o DPH, pokud jde o pravidla fakturace. O odchylku Itálie požádala na omezenou dobu, která by jí umožnila zorganizovat a provést odpovídající kontrolní strategická opatření a plně využít údaje dostupné z elektronické fakturace. Zavedení povinnosti elektronické fakturace za zboží dodané / služby poskytnuté orgánům veřejné moci, jež umožní v reálném čase kontrolu jednotlivých transakcí i přesné výše DPH, kterou mají orgány veřejné moci za své nákupy zaplatit, by mělo Itálii umožnit kontrolovat dotčené odvětví prostřednictvím zavedených kontrolních technik, aniž by bylo třeba odchýlit se od směrnice o DPH. Podle informací, které Itálie poskytla, zavedení elektronické fakturace za zboží dodané / služby poskytnuté orgánům veřejné moci poskytlo správci daně značné množství informací o toku faktur umožňujících kontrolu transakcí i odpovídající výše DPH. Další prvek účinného kontrolního systému povinnost sdělovat správci daně údaje o všech vydaných i přijatých fakturách byl však zaveden až od 1. ledna Je doposud do značné míry v počáteční fázi a ještě nějakou dobu potrvá, než se projeví jeho účinky a než opravdu přiměje daňové poplatníky více dodržovat daňové povinnosti. Itálie v důsledku toho nebude s to doorganizovat a zavést náležitá kontrolní strategická opatření před uplynutím doby platnosti stávající odchylky, tj. do 31. prosince Dopisem, který Komise zaevidovala dne 16. února 2017, Itálie požádala o prodloužení stávající odchylky od článků 206 a 226 směrnice o DPH za dodávky zboží / poskytnutí služeb orgánům veřejné moci až do konce roku Úř. věst. L 217, , s CS 2 CS

3 Itálie navíc odhalila daňové úniky v odvětví dodávek pro společnosti, které jsou kontrolovány orgány veřejné moci, a pro malou skupinu 40 společností, které jsou kotovány na burze cenných papírů. Za účelem potírání daňových úniků a zajištění toho, aby nedocházelo k dalším výpadkům veřejných příjmů z DPH, Itálie dopisem, který Komise zaevidovala dne 16. února 2017, požádala o rozšíření oblasti působnosti odchylky od článků 206 a 226 směrnice o DPH na dodání zboží a poskytnutí služeb výše uvedeným subjektům, které Itálie považuje za stejně spolehlivé jako orgány veřejné moci. Celkem se jedná o přibližně společností; jsou to jednak společnosti kontrolované ústředními a místními orgány veřejné moci, jednak asi 40 společností kotovaných na burze. Itálie očekává, že prodloužení opatření oddělených plateb těmto společnostem vyřeší daňové úniky spočívající v neplacení DPH ze strany dodavatelů dotčených subjektů, a v důsledku toho se zvýší příjmy z DPH. V červnu 2016 Itálie předložila zprávu v souladu s čl. 3 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2015/1401. Podle této zprávy oddělené platby zavedené v Itálii zvýšily příjmy z DPH a tento nárůst byl vyšší než odhady provedené v době zavedení tohoto opatření. Zpráva navíc uvedla, že opatření nemá záporný dopad na vracení DPH dodavatelům. Podle Itálie se opatření osvědčilo jako účinné k radikálnímu řešení daňových úniků v jakékoli podobě vyplývajících z nezaplacení DPH ze strany dodavatelů zboží / poskytovatelů služeb orgánům veřejné moci. Podle informací předložených Itálií se v zemi od 1. ledna 2017 uplatňují další kontrolní opatření. Těmi jsou volitelný účetní systém známý jako elektronická fakturace a povinnost podávat správci daně zprávy o vydaných a přijatých fakturách, která se bude vztahovat na společnosti, u nichž je požadováno rozšíření oblasti působnosti odchylky, jakož i na jejich dodavatele. To umožní italským správcům daně křížově ověřovat různé operace deklarované hospodářskými subjekty a monitorovat provedené platby DPH. Tato kontrolní opatření jsou však v počáteční fázi a je třeba více času, aby šlo posoudit, jak účinně přimějí daňové poplatníky k plnění daňových povinností. V následujících letech posoudí Itálie efektivitu těchto opatření, jakož i potřebu pokračovat v uplatňování odchylky. Jedním z dopadů tohoto opatření je skutečnost, že dodavatelé jakožto osoby povinné k dani nemohou započítat DPH placenou jako odvod oproti DPH obdržené při přijetí zboží/služeb. Může dojít k tomu, že budou neustále ve věřitelské pozici a budou muset požádat správce daně o skutečné vrácení DPH. Na druhé straně italské orgány za určitých podmínek povolují těmto dodavatelům započítat DPH, kterou neobdrželi od svých zákazníků, oproti jiným daním splatným v Itálii, což limituje problém peněžních toků, který by jinak mohl vzniknout podnikům, které musejí odvádět daně v Itálii. V okamžiku podání žádosti o stávající odchylku zreformovala Itálie svůj systém vracení DPH 2. Ve zprávě předložené v červnu 2016, jak ukládá čl. 3 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2015/1401, Itálie uvádí, že její systém vracení DPH řádně funguje a že ačkoli nelze přesně odhadnout průměrnou dobu trvání řízení o vrácení DPH, lze rozumně tvrdit, že průměrná doba vracení DPH nepřesahuje 3 měsíce. Podle informací, které Itálie poskytla, se navíc na dodavatele / poskytovatele služeb pro orgány veřejné moci vztahuje prioritní postup, při němž je vrácení DPH dokonce ještě rychlejší. Podle Itálie se očekává, že novými pravidly, která již platí, bude případný nárůst vracení DPH řádně ošetřen. Vzhledem k širší oblasti působnosti odchylky a k obavám podniků, pokud jde o vracení DPH, je důležité, aby byla zajištěna nezbytná následná opatření v rámci této odchylky, a zejména dopad opatření na objem podvodů v oblasti DPH a na situaci v oblasti vracení DPH osobám povinným k dani, na které se odchylka vztahuje. Itálie se proto vyzývá, aby do patnácti 2 Italský systém vracení DPH byl reformován v reakci na řízení o nesplnění povinnosti č. 2013/4080, které dosud probíhá, neboť některé otázky zůstávají otevřené, např.: náhrada nákladů na záruku/jistotu. CS 3 CS

4 měsíců od vstupu této odchylky v platnost předložila zprávu o postupu v oblasti vracení DPH s ohledem na situaci dodavatelů / poskytovatelů služeb (osob povinných k dani), na které se odchylka vztahuje. Zpráva by měla obsahovat zejména statistiky průměrného času, který je potřebný pro skutečné vrácení DPH uvedeným osobám, a rámcový popis konkrétních problémů, které se v této souvislosti mohly objevit. Ve zprávě by rovněž měla být uvedena účinnost zavedených opatření v boji proti daňovým únikům v případě dodání zboží, na které se odchylka vztahuje. Navrhuje se povolit odchylku od 1. května 2017 do 30. dubna Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky V souladu s článkem 206 směrnice o DPH musí osoba povinná k dani, která má odvést DPH, zaplatit čistou výši DPH v okamžiku podání přiznání k DPH. Ke stanovení odchylky od tohoto článku je třeba uložit, aby DPH z dodání byla placena zákazníky (orgány veřejné moci, subjekty pod kontrolou ústředních a místních orgánů veřejné moci a podniky kotovanými na burze cenných papírů). Je rovněž nezbytné odchýlit se od článku 226 směrnice o DPH týkajícího se maximálního množství informací, které lze po dodavateli/poskytovateli povinném k dani požadovat, a umožnit tak uvést na faktuře dodatečnou zvláštní informaci o tom, že částka DPH nemá být uhrazena dodavateli/poskytovateli, ale na zvláštní bankovní účet. Odchylka může být povolena na základě článku 395 směrnice o DPH, aby se zjednodušil postup výběru DPH nebo se zabránilo určitým formám daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. Itálie požádala o odchylující se opatření v zájmu boje proti daňovým únikům v odvětví dodávek pro orgány veřejné moci, podniky pod kontrolou ústředních a místních orgánů veřejné moci a společnosti kotované na burze. Z údajů poskytnutých Itálií vyplývá, že odchylka je v souladu s platnými předpisy v dané oblasti politiky. 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA Právní základ Článek 395 směrnice o DPH. Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci) Vzhledem k ustanovení směrnice o DPH, z něhož návrh vychází, spadá návrh do výlučné pravomoci Unie. Zásada subsidiarity se proto neuplatní. Proporcionalita Návrh je v souladu se zásadou proporcionality z těchto důvodů: Toto rozhodnutí se týká povolení udělovaného členskému státu na základě jeho vlastní žádosti a nezakládá žádnou povinnost. Vzhledem k tomu, že odchylka je časově omezená a vztahuje se pouze na veřejný sektor, na společnosti pod kontrolou státu a na společnosti kotované na burze, je oblast působnosti zaměřena na odvětví, které představuje značné problémy, pokud jde o daňové úniky. Zvláštní opatření je tudíž úměrné sledovanému cíli, jímž je boj proti daňovým únikům. V zájmu vyřešení obav podniků, pokud jde o vracení DPH, se Itálie vyzývá, aby do patnácti měsíců od vstupu této odchylky v platnost poskytla zprávu o postupu v oblasti vracení DPH s ohledem na situaci dodavatelů / poskytovatelů služeb (osob povinných k dani), na které se odchylka vztahuje. Itálie rovněž poskytla ujištění, že dodavatelé / poskytovatelé služeb, na něž se odchylka vztahuje, mohou pro vracení DPH použít prioritní postup. Měly by být poskytnuty podrobné informace a statistické údaje o počtu žádostí o vrácení daně podaných CS 4 CS

5 osobami povinnými k dani, na které se vztahuje tato odchylka, jakož i o době, po níž tyto osoby skutečně obdržely náhradu daně. Itálie je také v kontaktu s Komisí ohledně postupu vracení DPH a přijala již řadu opatření ke zlepšení procesu vracení, které je třeba provést. Itálie Komisi ujistila, že italské orgány věnují situaci dodavatelů / poskytovatelů služeb, na něž se vztahují oddělené platby, zvláštní pozornost. Volba nástroje Navrhovaný nástroj: prováděcí rozhodnutí Rady. Podle článku 395 směrnice o DPH je odchylka od společných pravidel pro DPH možná pouze v případě, že ji jednomyslně schválí Rada na návrh Komise. Prováděcí rozhodnutí Rady je nejvhodnějším nástrojem, neboť může být určeno jednotlivému členskému státu. Jelikož oblast působnosti a doba požadované odchylky by se překrývaly se stávající odchylkou přiznanou Itálii prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2015/1401, bude uvedené rozhodnutí zrušeno a nahrazeno tímto novým prováděcím rozhodnutím. 3. VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ Posouzení dopadů Návrh prováděcího rozhodnutí Rady má za cíl prodloužit uplatňování odchylky od článků 206 a 226 směrnice o DPH v případě dodávek zboží / poskytnutí služeb orgánům veřejné moci o další 3 roky. Jeho dalším cílem je rozšířit oblast působnosti opatření odchylujícího se od směrnice o DPH na dodávky společnostem pod kontrolou ústředních a místních orgánů a přibližně 40 společnostem kotovaným na burze celkem běží přibližně o společností. Prodloužené opatření s rozšířenou oblastí působnosti se týká přibližně dodavatelů / poskytovatelů služeb. Tím, že ukládá povinnost uhradit splatnou daň na zvláštní bankovní účet správce daně, je cílem návrhu prováděcího rozhodnutí Rady v první řadě boj proti daňovým únikům spočívajícím v neplacení DPH dodavateli subjektů uvedených na seznamu. Opatření v současné době uplatňovaná Itálií na dodávky zboží / poskytování služeb orgánům veřejné moci se osvědčila jako účinný nástroj pro dosažení tohoto cíle. Protože však dodavatelé / poskytovatelé v rámci tohoto systému od svých klientů DPH neobdrží, budou muset častěji žádat o skutečné vrácení DPH, pakliže nemohou tuto DPH započítat oproti jiným daním splatným v Itálii. Aby se zabránilo negativnímu dopadu na tyto osoby povinné k dani, tím spíše, pokud dodavatelé / poskytovatelé nejsou usazeni v Itálii, je třeba, aby postup vrácení DPH fungoval řádně a včas. Podle Itálie funguje její systém vracení DPH řádně a průměrná doba pro vrácení DPH nepřesahuje 3 měsíce. Očekává se dále, že novými pravidly, která již platí, bude případný nárůst vracení DPH řádně ošetřen. Podle informací, které Itálie poskytla, se navíc na dodavatele / poskytovatele služeb pro orgány veřejné moci vztahuje prioritní postup, při němž je vrácení DPH dokonce ještě rychlejší než výše uvedené 3 měsíce. 4. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY Opatření nebude mít nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH. CS 5 CS

6 2017/0078 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 3, a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice, s ohledem na návrh Evropské komise, vzhledem k těmto důvodům: (1) Prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2015/ se Itálie opravňuje požadovat, aby daň z přidané hodnoty (DPH) splatná za dodávky zboží / poskytnutí služeb orgánům veřejné moci musela být zaplacena na zvláštní vázaný bankovní účet správce daně. Toto opatření představuje odchylku od článků 206 a 226 směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla pro placení a fakturaci DPH. (2) Dopisem, který Komise zaevidovala dne 16. února 2017, požádala Itálie o prodloužení tohoto povolení. Současně Itálie požádala o rozšíření oblasti působnosti odchylky na dodání zboží a poskytnutí služeb podnikům pod kontrolou ústředních a místních orgánů veřejné moci a společnostem ze seznamu kotovaným na burze. (3) Komise o žádosti Itálie informovala ostatní členské státy dopisem ze dne 15. března Dopisem ze dne 16. března 2017 oznámila Komise Itálii, že má již k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti. (4) Itálie zavedla další kontrolní opatření, jež umožní italským správcům daně křížově ověřovat různé operace deklarované hospodářskými subjekty a monitorovat provedené platby DPH na vázané státní účty. Tato kontrolní opatření jsou však v počáteční fázi a je třeba více času, aby bylo možno posoudit, jak účinně přimějí daňové poplatníky k plnění daňových povinností. Itálie tudíž nebude s to doorganizovat a zavést náležitá kontrolní strategická opatření před uplynutím doby platnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/401, tj. před 31. prosincem Proto Itálie požádala o prodloužení této odchylky. (5) Itálie odhalila podvody ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb jiným subjektům, které jsou pod kontrolou ústředních a místních orgánů veřejné správy, a řadě společností kotovaných na burze. V zájmu řešení daňových úniků spočívajících v neplacení DPH dodavateli dotyčných subjektů požádala Itálie o odchylující se opatření od článku 206 směrnice 2006/112/ES a o požadavek, aby rovněž DPH splatná 3 4 Úř. věst. L 347, , s. 1. Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1401 ze dne 14. července 2015, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 217, , s. 7). CS 6 CS

7 za dodávky zboží a poskytnutí služeb společnostem pod kontrolou ústředních a místních orgánů veřejné moci a 40 společnostem kotovaným na burze uvedenými subjekty byla placena na zvláštní vázaný účet správce daně. Navíc je také nutné odchýlit se od článku 226 směrnice 2006/112/ES, aby bylo možné uvádět na faktuře zvláštní poznámku, že DPH je nutné uhradit na uvedený zvláštní účet. (6) Jedním z dopadů tohoto opatření je skutečnost, že dodavatelé jakožto osoby povinné k dani nemohou započítat DPH placenou jako odvod oproti DPH obdržené při přijetí zboží/služeb. Může dojít k tomu, že budou neustále ve věřitelské pozici a budou muset požádat správce daně o skutečné vrácení DPH. Ve zprávě předložené v červnu 2016, jak ukládá čl. 3 odst. 2 prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1401, Itálie prokázala, že její systém vracení DPH řádně funguje a že průměrná doba vracení DPH nepřesahuje 3 měsíce. Podle informací, které Itálie poskytla, se navíc na dodavatele / poskytovatele služeb pro orgány veřejné moci vztahuje prioritní postup, při němž je vrácení daně dokonce ještě rychlejší. Podle Itálie se očekává, že novými pravidly, která již platí, bude případný nárůst vracení DPH řádně ošetřen. (7) V roce 2014 Itálie zavedla pro dodavatele zboží a poskytovatele služeb orgánům veřejné moci povinnou elektronickou fakturaci. To by mělo umožnit řádnou kontrolu dotčeného odvětví v budoucnosti, kdy bude na základě elektronicky dostupných údajů vypracována a zavedena vhodná kontrola. V Itálii se od 1. ledna 2017 uplatňují další kontrolní opatření. Těmito opatřeními jsou volitelný účetní systém známý jako elektronická fakturace a povinnost podávat správci daně zprávy o vydaných a přijatých fakturách, která se bude vztahovat na společnosti, pro něž je požadována odchylka, jakož i na jejich dodavatele. Tato opatření umožní italským správcům daně křížově ověřovat různé operace deklarované hospodářskými subjekty a monitorovat provedené platby DPH. Jakmile bude tento systém plně zaveden, neměla by být odchylka od směrnice 2006/112/ES nutná. Itálie proto poskytla ujištění, že nebude žádat o prodloužení platnosti uvedené odchylky. (8) Požadovaná odchylka by měla být časově omezena, aby bylo možné posoudit, zda je zvláštní opatření přiměřené a účinné. (9) Pro zajištění nezbytných následných opatření v rámci této odchylky, a zejména pro udržení přehledu o dopadu na vracení DPH osobám povinným k dani, na které se odchylka vztahuje, mělo by být Itálii uloženo předložit Komisi do 15 měsíců po vstupu odchylujícího se opatření v platnost zprávu o celkové situaci, a zejména o průměrné době potřebné pro navrácení DPH osobám povinným k dani a o účinnosti zavedených opatření, pokud jde o omezení daňových úniků v dotčených odvětvích. Itálie by měla pokračovat v provádění reforem, aby se zajistil bezproblémový a včasný postup vracení DPH. (10) Odchylka je přiměřená sledovaným cílům, protože je časově omezená a vztahuje se pouze na odvětví, která představují značné problémy, pokud jde o daňové úniky. Odchylka navíc nevede ke vzniku rizika, že by se podvodná činnost přesunula do jiného odvětví nebo jiného členského státu. (11) Odchylující se opatření nebude mít negativní vliv na celkovou výši daňových příjmů vybranou na stupni konečné spotřeby a nebude mít žádný nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH. (12) Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1401 by mělo být zrušeno, CS 7 CS

8 PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Odchylně od článku 206 směrnice 2006/112/ES je Itálie oprávněna stanovit, že splatná DPH za dodání zboží a poskytnutí služeb následujícím subjektům musí být zaplacena příjemcem na samostatný vázaný bankovní účet daňové správy: orgánům veřejné moci, společnostem pod kontrolou orgánů veřejné moci ve smyslu článku 2359 italského občanského zákoníku (Codice Civile), společnostem kotovaným na burze, jejichž seznam Itálie zveřejní v úředním věstníku Italské republiky (Gazzetta Ufficiale) po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost; tento seznam bude každoročně revidován, bude-li to nutné. Článek 2 Odchylně od článku 226 směrnice 2006/112/ES je Itálie oprávněna požadovat, aby faktury vystavené v souvislosti s dodávkami zboží a poskytováním služeb subjektům uvedeným v článku 1 obsahovaly zvláštní poznámku, že DPH musí být zaplacena na samostatný vázaný bankovní účet daňové správy. Článek 3 Itálie oznámí Komisi vnitrostátní opatření uvedená v článcích 1 a 2. Do patnácti měsíců poté, co opatření uvedená v článcích 1 a 2 vstoupí v Itálii v platnost, předloží Itálie zprávu Komisi o celkové situaci ohledně vracení DPH osobám povinným k dani, kterých se tato opatření dotýkají, a zejména o průměrné době trvání postupu vrácení daně a o celkové účinnosti tohoto opatření na snižování objemu vyhýbání se daňovým povinnostem ve vztahu k DPH v dotyčných odvětvích. Článek 4 Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1401 se zrušuje s účinkem ode dne 1. května Článek 5 Toto rozhodnutí se použije od 1. května 2017 do 30. dubna Toto rozhodnutí je určeno Italské republice. V Bruselu dne Článek 6 Za Radu předseda CS 8 CS

Rada Evropské unie Brusel 10. dubna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 10. dubna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 10. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8066/17 FISC 74 ECOFIN 269 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 7. dubna 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017)

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. června 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 16. června 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 16. června 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0129 (NLE) 9988/15 FISC 78 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. června 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady 2013/676/EU, kterým se Rumunsku povoluje dále uplatňovat

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 561 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 561 final. Rada Evropské unie Brusel 3. října 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. října 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 561 final

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.8.2017 COM(2017) 451 final 2017/0205 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Polské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Maďarsku povoluje uplatnit opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 55 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 55 final. Rada Evropské unie Brusel 9. února 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 5. února 2018 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2018)

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Estonské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0185 (NLE) 11734/15 FISC 104 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. srpna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 11. srpna 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 426 final

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0289 (NLE) 14272/14 FISC 157 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 13. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm.

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2018/0375 (NLE) 13931/18 FISC 439 ECOFIN 1015 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 6. listopadu 2018 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 25. března 2011 (OR. en) 8266/11. Interinstitucionální spis: 2011/0057 (NLE) FISC 25

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 25. března 2011 (OR. en) 8266/11. Interinstitucionální spis: 2011/0057 (NLE) FISC 25 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. března 2011 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0057 (NLE) 8266/11 FISC 25 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 24. března 2011 Předmět: Návrh prováděcího rozhodnutí

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. srpna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 9. srpna 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 421 final

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Polské republice povoluje nadále uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. června (06.06) (OR. en) 10535/13 FISC 119

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. června (06.06) (OR. en) 10535/13 FISC 119 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. června (06.06) (OR. en) 10535/13 FISC 119 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 29. května 2013

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. června 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0131 (NLE) 10415/17 FISC 144 NÁVRH Odesílatel: Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 318 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.4.2010 KOM(2010)111 v konečném znění 2010/0070 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spolkové republice Německo a Lucemburskému velkovévodství povoluje používat

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 214 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 214 final. Rada Evropské unie Brusel 28. května 2015 (OR. en) 9367/15 FISC 53 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 26. května 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.01.2005 KOM(2004) 854 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/256/ES, kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES a 2009/1013/EU, kterými se Německu a Rakousku povoluje

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.10.2004 KOM(2004) 692 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/746/ES, kterým se Francouzské republice povoluje

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2013 COM(2013) 584 final 2013/0283 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje prodloužit uplatňování zvláštního

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. dubna 2012 (02.05) (OR. en) 9337/12. Interinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) FISC 61 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. dubna 2012 (02.05) (OR. en) 9337/12. Interinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) FISC 61 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. dubna 2012 (02.05) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) 9337/12 FISC 61 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 26. dubna 2012 Č. dok. Komise: COM(2012) 185

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d Italia a

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšsku

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 24 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 24 final. Rada Evropské unie Brusel 20. ledna 2017 (OR. en) 5469/17 FISC 20 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 19. ledna 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 24 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. října 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. října 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. října 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY o změně prováděcího

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 1. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah

Více

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2010 KOM(2010)313 v konečném znění 2010/0174 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést opatření odchylující se od článku 193

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.9.2007 KOM(2007) 491 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Nizozemskému království povoluje použít opatření odchylující se od článku 193 směrnice

Více

SMĚRNICE. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise,

SMĚRNICE. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, 27.12.2018 L 329/3 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2018/2057 ze dne 20. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2018 COM(2018) 819 final 2018/0415 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.7.2010 KOM(2010)381 v konečném znění 2010/0205 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění Směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2018 COM(2018) 298 final 2018/0150 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. září 2010 (OR. en) 12570/10 Interinstitucionální spis: 2010/0161 (NLE) FISC 77

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. září 2010 (OR. en) 12570/10 Interinstitucionální spis: 2010/0161 (NLE) FISC 77 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. září 2010 (OR. en) 12570/10 Interinstitucionální spis: 2010/0161 (NLE) FISC 77 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Polské republice povoluje

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. července 2012 (OR. en) 11987/12 Inte rinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) FISC 95 OC 365

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. července 2012 (OR. en) 11987/12 Inte rinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) FISC 95 OC 365 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. července 2012 (OR. en) 11987/12 Inte rinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) FISC 95 OC 365 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.9.2006 KOM(2006) 555 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl.

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2017 COM(2017) 422 final 2017/0189 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení CS CS

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0288 (NLE) 14521/14 FISC 163 ECOFIN 944 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Estonské

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 29.12.2017 L 348/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

PŘIJATÉ TEXTY. P8_TA(2017)0471 Povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku *

PŘIJATÉ TEXTY. P8_TA(2017)0471 Povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku * Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(2017)0471 Povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení (EU) č..../2018, kterým se zavádí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.7.2009 KOM(2009) 364 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spolkové republice Německo povoluje dále uplatňovat opatření odchylující se od článku

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o pozastavení cel na dovoz některých těžkých olejů a jiných podobných výrobků

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o pozastavení cel na dovoz některých těžkých olejů a jiných podobných výrobků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o pozastavení cel na dovoz některých těžkých olejů a jiných podobných výrobků CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0406 (CNS) 10042/17 LIMITE PUBLIC FISC 129 ECOFIN 503 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Interinstitucionální spis: 2018/0117 (NLE) 8534/18 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. května 2018 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2018) 249

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 783 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 783 final. Rada Evropské unie Brusel 20. prosince 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 19. prosince 2017 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2019 C(2019) 793 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 30.1.2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Chorvatsko, Nizozemsko, Portugalsko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.,

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2010 KOM(2010) 544 v konečném znění 2010/0272 (COD) C7-0316/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č., kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.12.2017 COM(2017) 724 final 2017/0320 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2019 COM(2019) 223 final 2019/0108 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.4.2018 C(2018) 2420 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 26.4.2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, pokud jde o

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 18.12.2015 L 332/19 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2378 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD) AGRI 55 ENV 82 FORETS 5 CODEC 215 DEVGEN 31 RELEX 99 JUR 46 UD 30 WTO 26 PROBA 5 NÁVRH Odesílatel:

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.7.2012 COM(2012) 428 final 2012/0205 (CNS)C7-0260/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

2. Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor vydaly svá stanoviska dne 24. dubna 2009 a dne 14. května 2009.

2. Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor vydaly svá stanoviska dne 24. dubna 2009 a dne 14. května 2009. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. května 2009 (02.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0228 (CNS) 10430/09 FISC 77 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Předmět:

Více

SMĚRNICE. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise,

SMĚRNICE. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, 7.12.2018 L 311/3 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2018 COM(2018) 746 final 2018/0386 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2013 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10-19

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10-19 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 28. 1. 2010 2009/0009(CNS) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10-19 Návrh zprávy David Casa (PE430.975v01-00) k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.5.2019 COM(2019) 210 final 2019/0103 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dovozu rýže pocházející z Bangladéše CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více