1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE"

Transkript

1 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 40. Název : Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně 1. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace 2. Everesta, s.r.o. Důvod předložení: Usnesení č. 47/17/RK ze dne Zpracoval: JUDr. Eva Horáková stížnosti, kontrola odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Projednal: Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje Předkládá: Petr Tulpa náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání povoluje a) prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (mylné platby) při čerpání finančních prostředků z globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje, příjemci Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor, ve výši Kč, tj. 100 %, b) prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nezpůsobilé výdaje) při čerpání finančních prostředků z globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Praktické vyučování jinak!, příjemci Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 10

2 organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor, ve výši Kč, tj. 100 %, c) prominutí penále a úrok z posečkané částky z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (neuznatelné výdaje, mylná platba) při čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci Operačního programu rozvoj lidských zdrojů na projekt Projekt na zvýšení dovedností a profesních kompetencí zaměstnanců firem, veřejné správy a zdravotnických institucí v LK příjemci Everesta, s.r.o., IČO: , se sídlem Mimoňská 3223, Česká Lípa, penále ve výši Kč, tj. 100 % a úrok z posečkané částky ve výši Kč, tj. 100 % a ukládá Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. Termín: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 10

3 Důvodová zpráva: a) Prominutí penále Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace projekt Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje Na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/ v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo OLP/3497/2011 (dále jen smlouva), byla Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor (dále jen příjemce) poskytnuta veřejná finanční podpora na financování grantového projektu s názvem Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje. Administrativní kontrolou tohoto projektu bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši ,52 Kč, spočívající v následujících pochybeních: 1. Příjemce dne uhradil z projektového účtu částky ve výši Kč a Kč. Příjemce omylem použil prostředky z projektového účtu dříve, nežli začala realizace projektu (doba realizace projektu nastavena smlouvou od do ). Svůj omyl příjemce zjistil a peněžní prostředky dne vrátil zpět na projektový účet. Kontrolou byly tyto výdaje určeny jako nezpůsobilé výdaje. Příjemce si proplacení částek nenárokoval v žádosti o platbu, proto tato nebyla krácena. 2. Příjemce dne zaplatil z projektového účtu omylem podruhé v rámci DPČ pracovníkovi mzdu ve výši Kč. Vyplacené peněžní prostředky byly příjemcem vráceny na projektový účet dne Kontrolou byl tento výdaj určen jako mylná platba. Příjemce si proplacení této částky nenárokoval v žádosti o platbu, proto tato nebyla krácena. 3. Příjemce chybně vypočítal zákonné pojištění za 2. čtvrtletí roku 2012 ve výši 387,33 Kč, které dne refundoval z projektového účtu. Správná výše zákonného pojištění byla 379,48 Kč. Příjemce rozdíl ve výši 7,85 Kč vrátil dne na projektový účet. Kontrolou byl tento výdej určen jako mylná platba. Příjemce si tento výdaj nenárokoval v žádosti o platbu, proto tato nebyla krácena. 4. Příjemce vykázal v pracovním výkazu metodika workshopů za měsíc červenec 2014 odpracovanou dobu v délce 27,6 hodiny. Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k chybě v počtech a skutečně odpracovaná doba metodika workshopů činila pouze 27,4 hodiny. Z projektového účtu byla mzda metodika workshopů proplacena dne Proplacením 0,2 hodiny vznikl příjemci nezpůsobilý výdaj ve výši 34,78 Kč (hrubá mzda) + 9 Kč (sociální pojištění) + 3 Kč (zdravotní pojištění) + 0,35 Kč (příděl do FKSP) + 0,15 Kč (zákonné pojištění), celkem 42,28 Kč. V souladu se smlouvou se k nezpůsobilým výdajům přičítají nepřímé náklady ve výši 18 % ze způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených, tj. částka ve výši 8,51 Kč. Celkové nezpůsobilé výdaje byly kontrolou určeny na částku 55,79 Kč. 5. Příjemce dne uhradil z projektového účtu částky 2.001,90 Kč a 6.322,02 Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce tyto částky z projektového účtu uhradil až po skončení doby realizace projektu, neboť doba realizace projektu byla smlouvou stanovena od do Částka ve výši 6.322,02 Kč byla uhrazena za přímé náklady, z tohoto důvodu v souladu se smlouvou se k tomuto nezpůsobilému výdaji přičítají nepřímé náklady ve výši 18 % ze způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených, tj. částka ve výši 1.137,96 Kč. Částka ve výši 2.001,90 Kč jsou nepřímé náklady. Kontrolou byly GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 10

4 výdaje ve výši 9.461,88 Kč určeny jako nezpůsobilé výdaje. Příjemce si tyto výdaje uplatnil v žádosti o platbu, která byla dne o tuto částku pokrácena. Dne bylo s příjemcem v souladu s ust. 91 zákona č. 280/2008 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád) zahájeno řízení pro porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech). Po provedeném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že příjemce se výše popsaným jednáním dopustil porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněného použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Proto příjemci platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-032/ , který nabyl právní moci dne , uložil povinnost provést do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši Kč. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost příjemce o prominutí odvodu. Zastupitelstvo Liberecké kraje (dále jen zastupitelstvo) o této žádosti rozhodlo dne a usnesením číslo 288/16/ZK částečně příjemci prominulo odvod, a to ve výši ,60 Kč. Zbývající část odvodu ve výši 3.052,40 Kč uhradil příjemce dne V souladu s ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále ve výši 1 z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále bylo příjemci vyčísleno na částku Kč a platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-032/ ze dne (právní moc dne ) uloženo k úhradě. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí penále. Příjemce v žádosti uvedl, že při administraci projektu došlo pouze k administrativním chybám a že cíle projektu bylo dosaženo. Jako důvod žádosti uvedl, že vůči krajskému úřadu ani státnímu rozpočtu nemá žádné nedoplatky a veškeré odvody má uhrazeny řádně a včas. Dle 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl. Zastupitelstvo svým usnesením číslo 37/15/ZK schválilo Sazebník pro stanovení výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen sazebník). Tento sazebník stanoví procentní výši prominutí pro jednotlivé druhy porušení rozpočtové kázně, nestanoví však sazbu pro prominutí samotného penále. Zastupitelstvu je navrženo, aby penále bylo prominuto ve výši 100 %, a to proto, že v identických případech, kdy bylo projednáváno prominutí penále v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (např. usnesení zastupitelstva číslo 139/2014/ZK, 197/14/ZK, 222/16/ZK) povolilo zastupitelstvo prominutí penále ve výši 100 %. Současně je tato výše prominutí penále navržena analogicky se Zásadami k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podle kterých se postupuje při promíjení odvodů a penále u dotací poskytnutých z Dotačního fondu Libereckého kraje. Tyto zásady mají nastavenu sazbu prominutí penále ve všech případech porušení rozpočtové kázně výši 100 %. Prominutí penále ve výši 100 %, tj. částky ve výši Kč i u tohoto příjemce tak zajistí dodržení stejných a transparentních podmínek pro všechny příjemce dotací bez ohledu na jejich zdroj. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 10

5 Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož zaplacením je podmíněno projednání žádosti o prominutí penále, zaplatil příjemce dne b) Prominutí penále Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace projekt Praktické vyučování jinak! Na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/ číslo OLP/3116/2012 (dále jen smlouva), byla Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor (dále jen příjemce) poskytnuta veřejná finanční podpora na financování grantového projektu s názvem Praktické vyučování jinak!. Administrativní kontrolou tohoto projektu bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši ,46 Kč, spočívající v následujícím pochybení: Příjemce dne uhradil z projektového účtu fakturu za 2 dílenské skříně v celkové výši Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že nákup tohoto zařízení nesouvisí s projektem. Z tohoto důvodu byl výdaj ve výši Kč určen jako nezpůsobilý výdaj. V souladu se smlouvou se k nezpůsobilým výdajům přičítají nepřímé náklady ve výši 18 % ze způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených. Celkové nezpůsobilé výdaje celkem činí ,46 Kč, z toho přímé náklady činí Kč a nepřímé náklady 3.473,46 Kč. Příjemce nezpůsobilé výdaje vrátil dne na projektový účet. Příjemce částku ve výši ,46 Kč uplatnil v žádosti o platbu, proto mu tato byla o tuto částku dne krácena. Dne bylo s příjemcem, v souladu s ust. 91 daňového řádu, zahájeno řízení pro porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Po provedeném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že příjemce se výše popsaným jednáním dopustil porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněného použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Proto příjemci platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-021/ ze dne (právní moc dne ), uložil povinnost provést do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši Kč. Povinnost úhrady odvodu byla splněna dne krácením žádosti o platbu. V souladu s ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále ve výši 1 z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále bylo příjemci celkově vyčísleno na částku Kč a platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-021/2015-9, ze dne (právní moc dne ), uloženo příjemci k úhradě. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí penále. Příjemce v žádosti uvedl, že při administraci projektu došlo pouze k administrativním chybám a že cíle projektu bylo dosaženo. Jako důvod žádosti uvedl, že vůči krajskému úřadu ani státnímu rozpočtu nemá žádné nedoplatky a veškeré odvody má uhrazeny řádně a včas. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 10

6 Dle 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl. Zastupitelstvo svým usnesením číslo 37/15/ZK schválilo Sazebník pro stanovení výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen sazebník). Tento sazebník stanoví procentní výši prominutí pro jednotlivé druhy porušení rozpočtové kázně, nestanoví však sazbu pro prominutí samotného penále. Zastupitelstvu je navrženo, aby penále bylo prominuto ve výši 100 %, a to proto, že v identických případech, kdy bylo projednáváno prominutí penále v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (např. usnesení zastupitelstva číslo 139/2014/ZK, 197/14/ZK, 222/16/ZK) povolilo zastupitelstvo prominutí penále ve výši 100 %. Současně je tato výše prominutí penále navržena analogicky se Zásadami k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podle kterých se postupuje při promíjení odvodů a penále u dotací poskytnutých z Dotačního fondu Libereckého kraje. Tyto zásady mají ve všech případech porušeni rozpočtové kázně nastavenu sazbu prominutí penále ve výši 100 %. Prominutí penále ve výši 100 %, tj. částky ve výši Kč i u tohoto příjemce tak zajistí dodržení stejných a transparentních podmínek pro všechny příjemce dotací bez ohledu na jejich zdroj. Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož zaplacením je podmíněno projednání žádosti o prominutí penále, zaplatil příjemce dne c) Prominutí penále a úroku z posečkané částky společnosti Everesta, s.r.o. Ve dnech 4. až 6. června 2012 byla ve firmě Everesta, s.r.o., IČO: , se sídlem Mimoňská 3223, Česká Lípa (dále jen příjemce) provedena veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní kontrole). Předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků poskytnutých příjemci na projekt číslo CZ.041.3/ /0011, který byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, číslo OLP/43/2006, ve znění jejích dodatků. Kontrolou bylo zjištěno, že se příjemce dopustil následujících pochybení: 1. Příjemce zahrnul do uznatelných výdajů projektu částku ve výši 2.283,20 Kč za nájemné, kterou uhradil na základě faktury FD 6001 ze dne Nájemné bylo uhrazeno za nájem kanceláře využívané pro projekt za měsíc leden 2006, ačkoli realizace projektu byla zahájena až dne Příjemce v období od do vykazoval v monitorovacích zprávách rozdílné údaje o osobních nákladech, než jaké byly ve skutečnosti. Celkem takto v monitorovacích zprávách vykázal na mzdových nákladech částku o ,40 Kč vyšší, než jaké byly skutečné uznatelné mzdové náklady související s projektem. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 10

7 3. Příjemce v období od měsíce srpna 2007 do měsíce prosince 2007 prováděl převod finančních prostředků na úhradu osobních nákladů tak, že tyto finanční prostředky nejdříve převedl z projektového účtu na svůj provozní účet a poté tyto finanční prostředky použil na úhradu osobních nákladů jednotlivých svých zaměstnanců. Příjemce měl uhradit osobní náklady nejdříve ze svého provozního účtu a teprve poté refundovat v příslušné výši finanční prostředky z projektového účtu na svůj provozní účet. Takto nepovoleně použil příjemce finanční prostředky v celkové výši Kč. 4. Příjemce dne uhradil fakturu číslo na částku Kč za inzerci nabídky zaměstnání. Tuto částku příjemce neuvedl v žádné monitorovací zprávě a nebyla uvedena ani v žádné žádosti o platbu. Kontrolou bylo zjištěno, že tato inzerce nesouvisí s projektem. Dne bylo s příjemcem v souladu s ust. 91 daňového řádu zahájeno řízení pro porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Po provedeném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že příjemce se výše popsaným jednáním dopustil porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněného použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Proto příjemci platebním výměrem č. j. OŠMTS-PRK-003/2013, OŠMTS/20/12 ze dne , uložil povinnost provést do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši Kč. Dne podal příjemce proti platebnímu výměru odvolání k Ministerstvu financí. Ministerstvo financí o odvolání rozhodlo svým rozhodnutím č. j. MF /2013/55, které nabylo právní moci dne a potvrdilo pro příjemce povinnost odvodu ve výši Kč. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost příjemce o prominutí odvodu. Zastupitelstvo o této žádosti rozhodlo dne a svým usnesením číslo 469/15/ZK částečně příjemci prominulo odvod, a to ve výši Kč. Neprominutou část odvodu ve výši Kč byl příjemce povinen uhradit do 15 dnů po právní moci rozhodnutí o částečném prominutí odvodu. Na základě žádosti příjemce ze dne , kterou požádal o posečkání s povinností uhradit odvod a povolení splátkového kalendáře, vydal krajský úřad rozhodnutí č. j. OŠMTS- PRK-003/ , které nabylo právní moci dne , kterým příjemci povolil posečkání s odvodem ode dne (den splatnosti odvodu). Následně rozhodnutím č. j. OŠMTS-PRK-003/ (právní moc dne ), povolil krajský úřad příjemci splátkový kalendář. Příjemce neprominutou část odvodu ve výši Kč uhradil v 9 splátkách, poslední dne V souladu s ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále ve výši 1 z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Nepřesáhne-li penále v dílčím případě Kč, neuloží se. Jednotlivě stanovená penále se sčítají. V případě, kdy je příjemci prominuta část z předepsané povinnosti odvodu, počítá se penále samostatně z dlužné částky odvodu v plné výši až do dne rozhodnutí zastupitelstva GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 10

8 o prominutí části odvodu a samostatně ze zbývající částky odvodu po prominutí až do dne jejího zaplacení, tj. do dne jejího připsání na účet Libereckého kraje. Vypočtené částky penále se sčítají. U tohoto příjemce bylo penále vypočteno takto: částka 1: 2.283,20 Kč období: dny: 3323 penále: 7.587,07 Kč částka 2: ,40 Kč období: dny: 2603 penále: ,47 Kč částka 3: částka do prominutí: Kč období: dny: 2857 penále: ,33 Kč částka po prominutí: Kč období: dny: 64 penále: 123,33 Kč částka 4: Kč období: dny: 3116 penále: ,75 Kč Celkem penále: ,95 Kč Příjemci bylo penále vypočteno z částek každého porušení rozpočtové kázně samostatně. Doba běhu penále je u částek 1, 2 a 4 ukončena dnem , neboť ode dne bylo příjemci povoleno posečkání s úhradou odvodu. U částky 3, která byla předmětem částečného prominutí odvodu, je penále vypočteno z celé částky odvodu za dobu od porušení rozpočtové kázně do dne rozhodnutí zastupitelstva o částečném prominutí. Z neprominuté části odvodu je penále vypočteno za období ode dne následujícího po částečném prominutí odvodu do dne zaplacení 1. splátky odvodu. Celková částka penále byla krajským úřadem vypočtena na částku ,95 Kč. Dle ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech je možné uložit penále pouze do výše odvodu, ke kterému se penále vztahuje. Jak je výše uvedeno, příjemci byl uložen odvod ve výši Kč. Z tohoto důvodu uložil krajský úřad příjemci povinnost uhradit penále pouze ve výši Kč. Jak je v tomto materiálu uvedeno výše, vydal krajský úřad (na základě žádosti příjemce) rozhodnutí č. j. OŠMTS-PRK-003/ (právní moc dne ), kterým příjemci povolil posečkání s odvodem ode dne Následně rozhodnutím č. j. OŠMTS-PRK- 003/ (právní moc dne ), povolil krajský úřad příjemci splátkový kalendář. Příjemce neprominutou část odvodu ve výši Kč uhradil v 9 splátkách, a to dne , , , , , , , a GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 10

9 V souladu s ust. 157 odst. 1 daňového řádu, nevzniká příjemci za dobu povoleného posečkání povinnost hradit penále. Dle odst. 2 a 3 téhož paragrafu však vzniká příjemci povinnost uhradit za dobu posečkání úrok z posečkané částky, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro 1. den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesáhne-li 100 Kč. Celková výše úroku z posečkané částky byla příjemci vypočtena z jednotlivých splátek na částku Kč, která mu byla platebním výměrem č.j. OŠMTS- PRK-003/ , ze dne (právní moc dne ), předepsána k úhradě. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí penále. Příjemce v žádosti zrekapitulovat průběh řízení o porušení rozpočtové kázně a dále v žádosti uvedl, že uložený odvod byl neúměrně tvrdý vzhledem k porušení, které bylo kontrolou shledáno. Proto se příjemce proti uložení odvodu odvolal, nebyl však schopen ovlivnit dlouhé lhůty rozhodování správních orgánů, zejména pak Ministerstva financí. V závěru žádosti příjemce uvedl, že uplatnění sankce by znamenalo výrazný, či dokonce zcela zásadní zásah do rozpočtu a hospodaření příjemce, a to i s ohledem na následné ohrožení pracovních míst, které příjemce poskytuje. V souladu s ust. 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech může prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu povolit z důvodů hodných zvláštního zřetele orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, a to na základě písemné žádosti toho, komu byla povinnost odvodu uložena. Pro potřebu sjednocení postupů při posuzování kraji doručených žádostí o prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně jednotlivými příjemci finanční podpory schválilo zastupitelstvo svým usnesením číslo 318/15/ZK ze dne Zásady k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně (dále jen zásady), které vytvářejí předpoklady pro shodné rozhodování v identických případech porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. 22 zákona z důvodů hodných zvláštního zřetele tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů a tím poskytnutí veřejné podpory. Zásady v článku 4 stanovují ve všech případech porušení rozpočtové kázně možnost prominutí penále ve výši 100 %. Z tohoto důvodu je zastupitelstvu předkládán návrh, aby v případě daného příjemce bylo povoleno prominutí penále ve výši 100 %, tj. ve výši Kč. Dne byla krajskému úřadu doručena také žádost o prominutí úroku z posečkané částky. V této žádosti příjemce uvedl, že vzhledem k tíživé finanční situaci požádal o posečkání s povinností uhradit odvod a o splátkový kalendář. Příjemce tento splátkový kalendář dodržel a splátky uhradil ve stanovených termínech a splnil tedy své závazky řádně a v plném rozsahu. Z tohoto důvodu příjemce žádá o prominutí úroku z posečkané částky, a to vzhledem k tomu, že odvod, v jehož důsledku úrok z posečkané částky vznikl, byl uhrazen řádně a v dohodnutém termínu. Dle ust. 259b daňového řádu je subjekt oprávněn požádat o prominutí úroku z posečkané částky v případě, že byl uhrazen odvod, v jehož důsledku úrok z posečkané částky vznikl. Tuto povinnost příjemce beze zbytku splnil, neboť jak krajský úřad ze spisového materiálu zjistil, stanovený splátkový kalendář dodržel a všechny splátky řádně uhradil ve stanovených termínech. Zásady ve svých ustanoveních nemají samostatnou sazbu pro prominutí úroku z posečkané částky. Vzhledem k tomu, že úrok z posečkané částky ve své podstatě supluje povinnost GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9 / 10

10 zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v případech, kdy příjemci bylo řádně povoleno posečkání se splácením, je zastupitelstvu předkládán návrh, aby také v případě úroku z posečkané částky bylo u daného příjemce povoleno jeho prominutí ve výši 100 %, tj. ve výši Kč. Na základě výše uvedených skutečností a v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech je předkládán tento materiál radě, resp. zastupitelstvu k rozhodnutí. Přílohy: Příloha č. 1 žádost o prominutí penále Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, projekt Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje Příloha č. 2 žádost o prominutí penále Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, projekt Praktické vyučování jinak! Příloha č. 3 žádost o prominutí penále Everesta, s.r.o. Příloha č. 4 žádost o prominutí úroku z posečkané částky Everesta, s.r.o. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10 / 10

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ivana

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 17493/14/7000-51000 Pokyn č. GFŘ D 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla ) Obec Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

X. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje X. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje Nová struktura Finanční správy ČR Převody výnosů do obecních rozpočtů Kontrola čerpání dotací Finanční úřad pro Karlovarský kraj Mariánské Lázně

Více

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 č e r v e n 2 0 0 8 Ministerstvo financí Odbor 17 - Kontrola oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2006. na projekt

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2006. na projekt MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 24.9.2015 Výsledek administrativní kontroly poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku. Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku. Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu ČR na rok 2005. na projekt

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu ČR na rok 2005. na projekt MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ROZHODNUTÍ

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Čl. 1

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Více

uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů KUMSP80QK55Í, Í0 RAVSKOKS5Ý^ -- K * A 1 S ]^' \ ;;^- CÍSUV$ÍVIX'KJVV {Doa-vTKij j ^ uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 10.4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

METODIKA města Kroměříže pro poskytování dotací

METODIKA města Kroměříže pro poskytování dotací METODIKA města Kroměříže pro verze 1.1 platnost od zpracoval Město Kroměříž Odbor kanceláře úřadu Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis dotačních programů...3 Dotace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Převod majetku získaného na základě projektu "Síť tvořivých škol Libereckého kraje"

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany KUMSP88QK6KY I^^^OSLEZSKÝ KRAJ- KRAJSKÝ Ú:UD ÍÍSLO SMLOÍ IVY f DODATkl h OOtfJŽ poř, čísio Ti... - [ 2o A" mk zkr. utib. i 1 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Se sídlem: Zastoupen: Bankovní spojení:

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

:;':'^XXXX-X^X_>! K. X_.:. * tvh. n 'XV (DXX-XKiX \\

:;':'^XXXX-X^X_>! K. X_.:. * tvh. n 'XV (DXX-XKiX \\ KUMSP00QK6DQ ''-'^s: :;':'^XXXX-X^X_>! K. X_.:. * tvh. n 'XV (DXX-XKiX \\ CDH?x_> pui\ čisto rok zkr. oďb. uzavřená podle zákona č. 6/1999 Sb v o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na spolufinancování

Více

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP88QK6SN ČÍSI/) SMLOUVY (DODATKU) -2- i 0039/ j *ío#~ poř. čísio ] rok JA-ií?kt. odh. uzavřená podie zákona č. 6/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Informace z oblasti činnosti Finanční správy

Informace z oblasti činnosti Finanční správy Informace z oblasti činnosti Finanční správy Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje Ing. Tatjana Richterová, ředitelka FÚ pro Ústecký kraj 27.02.2014 Obsah vystoupení 1. Organizační struktura

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 4 V Praze dne 7. září 2005

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 4 V Praze dne 7. září 2005 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 4 V Praze dne 7. září 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Forma zdanění při poskytnutí daru

Více

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 urad Císlo jednací 69277/2010-606/X.vyr. ~~ Y~m01~ 15 10 010;0. ~'tj.~.7~j;'i ~~l TOTO MOCI ROZHODNUTI dne

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více