1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE"

Transkript

1 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 40. Název : Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně 1. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace 2. Everesta, s.r.o. Důvod předložení: Usnesení č. 47/17/RK ze dne Zpracoval: JUDr. Eva Horáková stížnosti, kontrola odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Projednal: Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje Předkládá: Petr Tulpa náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání povoluje a) prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (mylné platby) při čerpání finančních prostředků z globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje, příjemci Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor, ve výši Kč, tj. 100 %, b) prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nezpůsobilé výdaje) při čerpání finančních prostředků z globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Praktické vyučování jinak!, příjemci Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 10

2 organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor, ve výši Kč, tj. 100 %, c) prominutí penále a úrok z posečkané částky z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (neuznatelné výdaje, mylná platba) při čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci Operačního programu rozvoj lidských zdrojů na projekt Projekt na zvýšení dovedností a profesních kompetencí zaměstnanců firem, veřejné správy a zdravotnických institucí v LK příjemci Everesta, s.r.o., IČO: , se sídlem Mimoňská 3223, Česká Lípa, penále ve výši Kč, tj. 100 % a úrok z posečkané částky ve výši Kč, tj. 100 % a ukládá Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. Termín: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 10

3 Důvodová zpráva: a) Prominutí penále Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace projekt Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje Na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/ v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo OLP/3497/2011 (dále jen smlouva), byla Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor (dále jen příjemce) poskytnuta veřejná finanční podpora na financování grantového projektu s názvem Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje. Administrativní kontrolou tohoto projektu bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši ,52 Kč, spočívající v následujících pochybeních: 1. Příjemce dne uhradil z projektového účtu částky ve výši Kč a Kč. Příjemce omylem použil prostředky z projektového účtu dříve, nežli začala realizace projektu (doba realizace projektu nastavena smlouvou od do ). Svůj omyl příjemce zjistil a peněžní prostředky dne vrátil zpět na projektový účet. Kontrolou byly tyto výdaje určeny jako nezpůsobilé výdaje. Příjemce si proplacení částek nenárokoval v žádosti o platbu, proto tato nebyla krácena. 2. Příjemce dne zaplatil z projektového účtu omylem podruhé v rámci DPČ pracovníkovi mzdu ve výši Kč. Vyplacené peněžní prostředky byly příjemcem vráceny na projektový účet dne Kontrolou byl tento výdaj určen jako mylná platba. Příjemce si proplacení této částky nenárokoval v žádosti o platbu, proto tato nebyla krácena. 3. Příjemce chybně vypočítal zákonné pojištění za 2. čtvrtletí roku 2012 ve výši 387,33 Kč, které dne refundoval z projektového účtu. Správná výše zákonného pojištění byla 379,48 Kč. Příjemce rozdíl ve výši 7,85 Kč vrátil dne na projektový účet. Kontrolou byl tento výdej určen jako mylná platba. Příjemce si tento výdaj nenárokoval v žádosti o platbu, proto tato nebyla krácena. 4. Příjemce vykázal v pracovním výkazu metodika workshopů za měsíc červenec 2014 odpracovanou dobu v délce 27,6 hodiny. Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k chybě v počtech a skutečně odpracovaná doba metodika workshopů činila pouze 27,4 hodiny. Z projektového účtu byla mzda metodika workshopů proplacena dne Proplacením 0,2 hodiny vznikl příjemci nezpůsobilý výdaj ve výši 34,78 Kč (hrubá mzda) + 9 Kč (sociální pojištění) + 3 Kč (zdravotní pojištění) + 0,35 Kč (příděl do FKSP) + 0,15 Kč (zákonné pojištění), celkem 42,28 Kč. V souladu se smlouvou se k nezpůsobilým výdajům přičítají nepřímé náklady ve výši 18 % ze způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených, tj. částka ve výši 8,51 Kč. Celkové nezpůsobilé výdaje byly kontrolou určeny na částku 55,79 Kč. 5. Příjemce dne uhradil z projektového účtu částky 2.001,90 Kč a 6.322,02 Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce tyto částky z projektového účtu uhradil až po skončení doby realizace projektu, neboť doba realizace projektu byla smlouvou stanovena od do Částka ve výši 6.322,02 Kč byla uhrazena za přímé náklady, z tohoto důvodu v souladu se smlouvou se k tomuto nezpůsobilému výdaji přičítají nepřímé náklady ve výši 18 % ze způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených, tj. částka ve výši 1.137,96 Kč. Částka ve výši 2.001,90 Kč jsou nepřímé náklady. Kontrolou byly GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 10

4 výdaje ve výši 9.461,88 Kč určeny jako nezpůsobilé výdaje. Příjemce si tyto výdaje uplatnil v žádosti o platbu, která byla dne o tuto částku pokrácena. Dne bylo s příjemcem v souladu s ust. 91 zákona č. 280/2008 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád) zahájeno řízení pro porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech). Po provedeném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že příjemce se výše popsaným jednáním dopustil porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněného použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Proto příjemci platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-032/ , který nabyl právní moci dne , uložil povinnost provést do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši Kč. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost příjemce o prominutí odvodu. Zastupitelstvo Liberecké kraje (dále jen zastupitelstvo) o této žádosti rozhodlo dne a usnesením číslo 288/16/ZK částečně příjemci prominulo odvod, a to ve výši ,60 Kč. Zbývající část odvodu ve výši 3.052,40 Kč uhradil příjemce dne V souladu s ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále ve výši 1 z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále bylo příjemci vyčísleno na částku Kč a platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-032/ ze dne (právní moc dne ) uloženo k úhradě. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí penále. Příjemce v žádosti uvedl, že při administraci projektu došlo pouze k administrativním chybám a že cíle projektu bylo dosaženo. Jako důvod žádosti uvedl, že vůči krajskému úřadu ani státnímu rozpočtu nemá žádné nedoplatky a veškeré odvody má uhrazeny řádně a včas. Dle 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl. Zastupitelstvo svým usnesením číslo 37/15/ZK schválilo Sazebník pro stanovení výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen sazebník). Tento sazebník stanoví procentní výši prominutí pro jednotlivé druhy porušení rozpočtové kázně, nestanoví však sazbu pro prominutí samotného penále. Zastupitelstvu je navrženo, aby penále bylo prominuto ve výši 100 %, a to proto, že v identických případech, kdy bylo projednáváno prominutí penále v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (např. usnesení zastupitelstva číslo 139/2014/ZK, 197/14/ZK, 222/16/ZK) povolilo zastupitelstvo prominutí penále ve výši 100 %. Současně je tato výše prominutí penále navržena analogicky se Zásadami k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podle kterých se postupuje při promíjení odvodů a penále u dotací poskytnutých z Dotačního fondu Libereckého kraje. Tyto zásady mají nastavenu sazbu prominutí penále ve všech případech porušení rozpočtové kázně výši 100 %. Prominutí penále ve výši 100 %, tj. částky ve výši Kč i u tohoto příjemce tak zajistí dodržení stejných a transparentních podmínek pro všechny příjemce dotací bez ohledu na jejich zdroj. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 10

5 Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož zaplacením je podmíněno projednání žádosti o prominutí penále, zaplatil příjemce dne b) Prominutí penále Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace projekt Praktické vyučování jinak! Na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/ číslo OLP/3116/2012 (dále jen smlouva), byla Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor (dále jen příjemce) poskytnuta veřejná finanční podpora na financování grantového projektu s názvem Praktické vyučování jinak!. Administrativní kontrolou tohoto projektu bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši ,46 Kč, spočívající v následujícím pochybení: Příjemce dne uhradil z projektového účtu fakturu za 2 dílenské skříně v celkové výši Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že nákup tohoto zařízení nesouvisí s projektem. Z tohoto důvodu byl výdaj ve výši Kč určen jako nezpůsobilý výdaj. V souladu se smlouvou se k nezpůsobilým výdajům přičítají nepřímé náklady ve výši 18 % ze způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených. Celkové nezpůsobilé výdaje celkem činí ,46 Kč, z toho přímé náklady činí Kč a nepřímé náklady 3.473,46 Kč. Příjemce nezpůsobilé výdaje vrátil dne na projektový účet. Příjemce částku ve výši ,46 Kč uplatnil v žádosti o platbu, proto mu tato byla o tuto částku dne krácena. Dne bylo s příjemcem, v souladu s ust. 91 daňového řádu, zahájeno řízení pro porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Po provedeném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že příjemce se výše popsaným jednáním dopustil porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněného použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Proto příjemci platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-021/ ze dne (právní moc dne ), uložil povinnost provést do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši Kč. Povinnost úhrady odvodu byla splněna dne krácením žádosti o platbu. V souladu s ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále ve výši 1 z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále bylo příjemci celkově vyčísleno na částku Kč a platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-021/2015-9, ze dne (právní moc dne ), uloženo příjemci k úhradě. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí penále. Příjemce v žádosti uvedl, že při administraci projektu došlo pouze k administrativním chybám a že cíle projektu bylo dosaženo. Jako důvod žádosti uvedl, že vůči krajskému úřadu ani státnímu rozpočtu nemá žádné nedoplatky a veškeré odvody má uhrazeny řádně a včas. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 10

6 Dle 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl. Zastupitelstvo svým usnesením číslo 37/15/ZK schválilo Sazebník pro stanovení výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen sazebník). Tento sazebník stanoví procentní výši prominutí pro jednotlivé druhy porušení rozpočtové kázně, nestanoví však sazbu pro prominutí samotného penále. Zastupitelstvu je navrženo, aby penále bylo prominuto ve výši 100 %, a to proto, že v identických případech, kdy bylo projednáváno prominutí penále v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (např. usnesení zastupitelstva číslo 139/2014/ZK, 197/14/ZK, 222/16/ZK) povolilo zastupitelstvo prominutí penále ve výši 100 %. Současně je tato výše prominutí penále navržena analogicky se Zásadami k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podle kterých se postupuje při promíjení odvodů a penále u dotací poskytnutých z Dotačního fondu Libereckého kraje. Tyto zásady mají ve všech případech porušeni rozpočtové kázně nastavenu sazbu prominutí penále ve výši 100 %. Prominutí penále ve výši 100 %, tj. částky ve výši Kč i u tohoto příjemce tak zajistí dodržení stejných a transparentních podmínek pro všechny příjemce dotací bez ohledu na jejich zdroj. Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož zaplacením je podmíněno projednání žádosti o prominutí penále, zaplatil příjemce dne c) Prominutí penále a úroku z posečkané částky společnosti Everesta, s.r.o. Ve dnech 4. až 6. června 2012 byla ve firmě Everesta, s.r.o., IČO: , se sídlem Mimoňská 3223, Česká Lípa (dále jen příjemce) provedena veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní kontrole). Předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků poskytnutých příjemci na projekt číslo CZ.041.3/ /0011, který byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, číslo OLP/43/2006, ve znění jejích dodatků. Kontrolou bylo zjištěno, že se příjemce dopustil následujících pochybení: 1. Příjemce zahrnul do uznatelných výdajů projektu částku ve výši 2.283,20 Kč za nájemné, kterou uhradil na základě faktury FD 6001 ze dne Nájemné bylo uhrazeno za nájem kanceláře využívané pro projekt za měsíc leden 2006, ačkoli realizace projektu byla zahájena až dne Příjemce v období od do vykazoval v monitorovacích zprávách rozdílné údaje o osobních nákladech, než jaké byly ve skutečnosti. Celkem takto v monitorovacích zprávách vykázal na mzdových nákladech částku o ,40 Kč vyšší, než jaké byly skutečné uznatelné mzdové náklady související s projektem. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 10

7 3. Příjemce v období od měsíce srpna 2007 do měsíce prosince 2007 prováděl převod finančních prostředků na úhradu osobních nákladů tak, že tyto finanční prostředky nejdříve převedl z projektového účtu na svůj provozní účet a poté tyto finanční prostředky použil na úhradu osobních nákladů jednotlivých svých zaměstnanců. Příjemce měl uhradit osobní náklady nejdříve ze svého provozního účtu a teprve poté refundovat v příslušné výši finanční prostředky z projektového účtu na svůj provozní účet. Takto nepovoleně použil příjemce finanční prostředky v celkové výši Kč. 4. Příjemce dne uhradil fakturu číslo na částku Kč za inzerci nabídky zaměstnání. Tuto částku příjemce neuvedl v žádné monitorovací zprávě a nebyla uvedena ani v žádné žádosti o platbu. Kontrolou bylo zjištěno, že tato inzerce nesouvisí s projektem. Dne bylo s příjemcem v souladu s ust. 91 daňového řádu zahájeno řízení pro porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Po provedeném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že příjemce se výše popsaným jednáním dopustil porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněného použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Proto příjemci platebním výměrem č. j. OŠMTS-PRK-003/2013, OŠMTS/20/12 ze dne , uložil povinnost provést do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši Kč. Dne podal příjemce proti platebnímu výměru odvolání k Ministerstvu financí. Ministerstvo financí o odvolání rozhodlo svým rozhodnutím č. j. MF /2013/55, které nabylo právní moci dne a potvrdilo pro příjemce povinnost odvodu ve výši Kč. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost příjemce o prominutí odvodu. Zastupitelstvo o této žádosti rozhodlo dne a svým usnesením číslo 469/15/ZK částečně příjemci prominulo odvod, a to ve výši Kč. Neprominutou část odvodu ve výši Kč byl příjemce povinen uhradit do 15 dnů po právní moci rozhodnutí o částečném prominutí odvodu. Na základě žádosti příjemce ze dne , kterou požádal o posečkání s povinností uhradit odvod a povolení splátkového kalendáře, vydal krajský úřad rozhodnutí č. j. OŠMTS- PRK-003/ , které nabylo právní moci dne , kterým příjemci povolil posečkání s odvodem ode dne (den splatnosti odvodu). Následně rozhodnutím č. j. OŠMTS-PRK-003/ (právní moc dne ), povolil krajský úřad příjemci splátkový kalendář. Příjemce neprominutou část odvodu ve výši Kč uhradil v 9 splátkách, poslední dne V souladu s ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále ve výši 1 z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Nepřesáhne-li penále v dílčím případě Kč, neuloží se. Jednotlivě stanovená penále se sčítají. V případě, kdy je příjemci prominuta část z předepsané povinnosti odvodu, počítá se penále samostatně z dlužné částky odvodu v plné výši až do dne rozhodnutí zastupitelstva GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 10

8 o prominutí části odvodu a samostatně ze zbývající částky odvodu po prominutí až do dne jejího zaplacení, tj. do dne jejího připsání na účet Libereckého kraje. Vypočtené částky penále se sčítají. U tohoto příjemce bylo penále vypočteno takto: částka 1: 2.283,20 Kč období: dny: 3323 penále: 7.587,07 Kč částka 2: ,40 Kč období: dny: 2603 penále: ,47 Kč částka 3: částka do prominutí: Kč období: dny: 2857 penále: ,33 Kč částka po prominutí: Kč období: dny: 64 penále: 123,33 Kč částka 4: Kč období: dny: 3116 penále: ,75 Kč Celkem penále: ,95 Kč Příjemci bylo penále vypočteno z částek každého porušení rozpočtové kázně samostatně. Doba běhu penále je u částek 1, 2 a 4 ukončena dnem , neboť ode dne bylo příjemci povoleno posečkání s úhradou odvodu. U částky 3, která byla předmětem částečného prominutí odvodu, je penále vypočteno z celé částky odvodu za dobu od porušení rozpočtové kázně do dne rozhodnutí zastupitelstva o částečném prominutí. Z neprominuté části odvodu je penále vypočteno za období ode dne následujícího po částečném prominutí odvodu do dne zaplacení 1. splátky odvodu. Celková částka penále byla krajským úřadem vypočtena na částku ,95 Kč. Dle ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech je možné uložit penále pouze do výše odvodu, ke kterému se penále vztahuje. Jak je výše uvedeno, příjemci byl uložen odvod ve výši Kč. Z tohoto důvodu uložil krajský úřad příjemci povinnost uhradit penále pouze ve výši Kč. Jak je v tomto materiálu uvedeno výše, vydal krajský úřad (na základě žádosti příjemce) rozhodnutí č. j. OŠMTS-PRK-003/ (právní moc dne ), kterým příjemci povolil posečkání s odvodem ode dne Následně rozhodnutím č. j. OŠMTS-PRK- 003/ (právní moc dne ), povolil krajský úřad příjemci splátkový kalendář. Příjemce neprominutou část odvodu ve výši Kč uhradil v 9 splátkách, a to dne , , , , , , , a GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 10

9 V souladu s ust. 157 odst. 1 daňového řádu, nevzniká příjemci za dobu povoleného posečkání povinnost hradit penále. Dle odst. 2 a 3 téhož paragrafu však vzniká příjemci povinnost uhradit za dobu posečkání úrok z posečkané částky, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro 1. den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesáhne-li 100 Kč. Celková výše úroku z posečkané částky byla příjemci vypočtena z jednotlivých splátek na částku Kč, která mu byla platebním výměrem č.j. OŠMTS- PRK-003/ , ze dne (právní moc dne ), předepsána k úhradě. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí penále. Příjemce v žádosti zrekapitulovat průběh řízení o porušení rozpočtové kázně a dále v žádosti uvedl, že uložený odvod byl neúměrně tvrdý vzhledem k porušení, které bylo kontrolou shledáno. Proto se příjemce proti uložení odvodu odvolal, nebyl však schopen ovlivnit dlouhé lhůty rozhodování správních orgánů, zejména pak Ministerstva financí. V závěru žádosti příjemce uvedl, že uplatnění sankce by znamenalo výrazný, či dokonce zcela zásadní zásah do rozpočtu a hospodaření příjemce, a to i s ohledem na následné ohrožení pracovních míst, které příjemce poskytuje. V souladu s ust. 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech může prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu povolit z důvodů hodných zvláštního zřetele orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, a to na základě písemné žádosti toho, komu byla povinnost odvodu uložena. Pro potřebu sjednocení postupů při posuzování kraji doručených žádostí o prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně jednotlivými příjemci finanční podpory schválilo zastupitelstvo svým usnesením číslo 318/15/ZK ze dne Zásady k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně (dále jen zásady), které vytvářejí předpoklady pro shodné rozhodování v identických případech porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. 22 zákona z důvodů hodných zvláštního zřetele tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů a tím poskytnutí veřejné podpory. Zásady v článku 4 stanovují ve všech případech porušení rozpočtové kázně možnost prominutí penále ve výši 100 %. Z tohoto důvodu je zastupitelstvu předkládán návrh, aby v případě daného příjemce bylo povoleno prominutí penále ve výši 100 %, tj. ve výši Kč. Dne byla krajskému úřadu doručena také žádost o prominutí úroku z posečkané částky. V této žádosti příjemce uvedl, že vzhledem k tíživé finanční situaci požádal o posečkání s povinností uhradit odvod a o splátkový kalendář. Příjemce tento splátkový kalendář dodržel a splátky uhradil ve stanovených termínech a splnil tedy své závazky řádně a v plném rozsahu. Z tohoto důvodu příjemce žádá o prominutí úroku z posečkané částky, a to vzhledem k tomu, že odvod, v jehož důsledku úrok z posečkané částky vznikl, byl uhrazen řádně a v dohodnutém termínu. Dle ust. 259b daňového řádu je subjekt oprávněn požádat o prominutí úroku z posečkané částky v případě, že byl uhrazen odvod, v jehož důsledku úrok z posečkané částky vznikl. Tuto povinnost příjemce beze zbytku splnil, neboť jak krajský úřad ze spisového materiálu zjistil, stanovený splátkový kalendář dodržel a všechny splátky řádně uhradil ve stanovených termínech. Zásady ve svých ustanoveních nemají samostatnou sazbu pro prominutí úroku z posečkané částky. Vzhledem k tomu, že úrok z posečkané částky ve své podstatě supluje povinnost GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9 / 10

10 zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v případech, kdy příjemci bylo řádně povoleno posečkání se splácením, je zastupitelstvu předkládán návrh, aby také v případě úroku z posečkané částky bylo u daného příjemce povoleno jeho prominutí ve výši 100 %, tj. ve výši Kč. Na základě výše uvedených skutečností a v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech je předkládán tento materiál radě, resp. zastupitelstvu k rozhodnutí. Přílohy: Příloha č. 1 žádost o prominutí penále Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, projekt Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje Příloha č. 2 žádost o prominutí penále Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, projekt Praktické vyučování jinak! Příloha č. 3 žádost o prominutí penále Everesta, s.r.o. Příloha č. 4 žádost o prominutí úroku z posečkané částky Everesta, s.r.o. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10 / 10

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2016 Bod pořadu jednání: 55. Název : Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně: 1) Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 75. Název : Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně: 1) Tělovýchovná jednota Jiskra Josefův Důl 2) TJ (Tělovýchovná

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.09.2013 Bod pořadu jednání: 35. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu SEV Divizna pedagogům

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 36. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Rozvoj žákovských

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 2. 2016 27 Věc: Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 3. 9. 2014 22 Věc: Žádost o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí nebo

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 1 23. srpna 2016 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 2 27. května 2015 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 2 12. listopadu 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.03.2017 Bod pořadu jednání: 37. Název : Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková

Více

ŠKOLENÍ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Nesrovnalosti Porušení rozpočtové kázně

ŠKOLENÍ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Nesrovnalosti Porušení rozpočtové kázně ŠKOLENÍ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Nesrovnalosti Porušení rozpočtové kázně Hradec Králové Základní vymezení pojmů Postupy při řešení nesrovnalostí/porušení

Více

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: PŘEDKLÁDÁ: NÁVRH USNESENÍ: S004P0194IXW. Žádost o prominutí odvodu. Bod číslo: projednání: konané dne:

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: PŘEDKLÁDÁ: NÁVRH USNESENÍ: S004P0194IXW. Žádost o prominutí odvodu. Bod číslo: projednání: konané dne: Romské snížení MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194IXW Bod číslo: 41 projednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Žádost o prominutí odvodu středisko Důvod

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 30. 10. 2013 25.1 Věc: Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/1663/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

Metodický pokyn k porušení rozpočtové kázně

Metodický pokyn k porušení rozpočtové kázně k porušení rozpočtové kázně Verze 1.0 ke dni 25. 6. 2012, účinnost od 28. 6. 2012 Vydání č. Platné od 1.0 25. 6. 2012 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Mgr. Milada

Více

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí Konference o hospodaření a financování měst a obcí 9. dubna 2015 Bc. Ing. Zuzana Strnadová ředitelka odboru nefiskálních agend GFŘ Rozpočtová kázeň při čerpání dotací kontrola sankce promíjení odvodů +

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 58. Název : Převod některých činností Základní školy, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace a její sloučení s Pedagogicko-psychologickou

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 5) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 67. Název : Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Důvod předložení:

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Předkládá: Zpracoval: Návrh usnesení Zastupitelstvo města Doksy Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy - poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace Zpracoval:

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Příloha 9.36 Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 7) Příloha 9.36 Finanční opravy při

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

smlouvu o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Článek I. Předmět a účel smlouvy

smlouvu o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Článek I. Předmět a účel smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3089/2016 schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2010 Bod pořadu jednání: Cyklostezka Nisa : Liberec centrum - přijetí dotace Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Martin

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Výsledek fyzické kontroly poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 17493/14/7000-51000 Pokyn č. GFŘ D 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č. OLP/2/2017 schválená Radou Libereckého

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č...

VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č... Příloha č. 10 vzor A... č. j.... tel:.... Dlužník: RČ/IČ: VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č.... na úrok za období od... do... Za dobu prodlení se splacením dluhu vzniklého na základě rozhodnutí..........

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2016004 Smluvní strany: MĚSTO DOKSY se sídlem: náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy zastoupené: starostkou Města Doksy, Ing. Evou Burešovou IČ : 00260444

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ivana

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 25. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně

Více

SMLOUVA. I. Smluvní strany

SMLOUVA. I. Smluvní strany SMLOUVA o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov na rok 2016 I. Smluvní strany Obec Chotíkov Se sídlem: Chotíkov 118 IČO: 00257834 DIČ: CZ 00257834 zastoupená:

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Pro dotační titul Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup knihovního

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 č e r v e n 2 0 0 8 Ministerstvo financí Odbor 17 - Kontrola oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B08-7368/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní spojení:

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ

TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ÚHRADU VÝDAJŮ NA CELOROČNÍ ČINNOST PŘÍJEMCE DOTAČNÍ TITUL 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2006. na projekt

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2006. na projekt MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE. Smlouva o poskytnutí dotace

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE. Smlouva o poskytnutí dotace VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000

Více

X. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje X. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje Nová struktura Finanční správy ČR Převody výnosů do obecních rozpočtů Kontrola čerpání dotací Finanční úřad pro Karlovarský kraj Mariánské Lázně

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2016 Bod pořadu jednání: 15. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Předkládá: K jednání přizván: Návrh na usnesení: Majetkoprávní operace

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla ) Obec Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2016 Bod pořadu jednání: 48. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/16 úprava kapitol 914 04 působnosti a 917 04 - transfery odboru školství,

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 Dotační program PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 1. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

KUJCP00C29KR. Obecná ustanovení

KUJCP00C29KR. Obecná ustanovení Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na koílnancování projektu Střední škola České Velenice - snížení energetické náročnosti na domově mládeže a škole" schváleného Ministerstvem životního prostředí

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Obec Mlečice Mlečice 11, Zbiroh osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Václav Král CSc., starosta obce IČO:

Obec Mlečice Mlečice 11, Zbiroh osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Václav Král CSc., starosta obce IČO: Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Václav Štekl, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám. S. Freuda 19, Příbor IČ:

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám. S. Freuda 19, Příbor IČ: MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz z rozpočtu města Příbora Druh

Více