1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE"

Transkript

1 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 40. Název : Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně 1. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace 2. Everesta, s.r.o. Důvod předložení: Usnesení č. 47/17/RK ze dne Zpracoval: JUDr. Eva Horáková stížnosti, kontrola odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Projednal: Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje Předkládá: Petr Tulpa náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání povoluje a) prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (mylné platby) při čerpání finančních prostředků z globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje, příjemci Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor, ve výši Kč, tj. 100 %, b) prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nezpůsobilé výdaje) při čerpání finančních prostředků z globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Praktické vyučování jinak!, příjemci Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 10

2 organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor, ve výši Kč, tj. 100 %, c) prominutí penále a úrok z posečkané částky z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (neuznatelné výdaje, mylná platba) při čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci Operačního programu rozvoj lidských zdrojů na projekt Projekt na zvýšení dovedností a profesních kompetencí zaměstnanců firem, veřejné správy a zdravotnických institucí v LK příjemci Everesta, s.r.o., IČO: , se sídlem Mimoňská 3223, Česká Lípa, penále ve výši Kč, tj. 100 % a úrok z posečkané částky ve výši Kč, tj. 100 % a ukládá Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. Termín: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 10

3 Důvodová zpráva: a) Prominutí penále Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace projekt Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje Na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/ v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo OLP/3497/2011 (dále jen smlouva), byla Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor (dále jen příjemce) poskytnuta veřejná finanční podpora na financování grantového projektu s názvem Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje. Administrativní kontrolou tohoto projektu bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši ,52 Kč, spočívající v následujících pochybeních: 1. Příjemce dne uhradil z projektového účtu částky ve výši Kč a Kč. Příjemce omylem použil prostředky z projektového účtu dříve, nežli začala realizace projektu (doba realizace projektu nastavena smlouvou od do ). Svůj omyl příjemce zjistil a peněžní prostředky dne vrátil zpět na projektový účet. Kontrolou byly tyto výdaje určeny jako nezpůsobilé výdaje. Příjemce si proplacení částek nenárokoval v žádosti o platbu, proto tato nebyla krácena. 2. Příjemce dne zaplatil z projektového účtu omylem podruhé v rámci DPČ pracovníkovi mzdu ve výši Kč. Vyplacené peněžní prostředky byly příjemcem vráceny na projektový účet dne Kontrolou byl tento výdaj určen jako mylná platba. Příjemce si proplacení této částky nenárokoval v žádosti o platbu, proto tato nebyla krácena. 3. Příjemce chybně vypočítal zákonné pojištění za 2. čtvrtletí roku 2012 ve výši 387,33 Kč, které dne refundoval z projektového účtu. Správná výše zákonného pojištění byla 379,48 Kč. Příjemce rozdíl ve výši 7,85 Kč vrátil dne na projektový účet. Kontrolou byl tento výdej určen jako mylná platba. Příjemce si tento výdaj nenárokoval v žádosti o platbu, proto tato nebyla krácena. 4. Příjemce vykázal v pracovním výkazu metodika workshopů za měsíc červenec 2014 odpracovanou dobu v délce 27,6 hodiny. Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k chybě v počtech a skutečně odpracovaná doba metodika workshopů činila pouze 27,4 hodiny. Z projektového účtu byla mzda metodika workshopů proplacena dne Proplacením 0,2 hodiny vznikl příjemci nezpůsobilý výdaj ve výši 34,78 Kč (hrubá mzda) + 9 Kč (sociální pojištění) + 3 Kč (zdravotní pojištění) + 0,35 Kč (příděl do FKSP) + 0,15 Kč (zákonné pojištění), celkem 42,28 Kč. V souladu se smlouvou se k nezpůsobilým výdajům přičítají nepřímé náklady ve výši 18 % ze způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených, tj. částka ve výši 8,51 Kč. Celkové nezpůsobilé výdaje byly kontrolou určeny na částku 55,79 Kč. 5. Příjemce dne uhradil z projektového účtu částky 2.001,90 Kč a 6.322,02 Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce tyto částky z projektového účtu uhradil až po skončení doby realizace projektu, neboť doba realizace projektu byla smlouvou stanovena od do Částka ve výši 6.322,02 Kč byla uhrazena za přímé náklady, z tohoto důvodu v souladu se smlouvou se k tomuto nezpůsobilému výdaji přičítají nepřímé náklady ve výši 18 % ze způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených, tj. částka ve výši 1.137,96 Kč. Částka ve výši 2.001,90 Kč jsou nepřímé náklady. Kontrolou byly GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 10

4 výdaje ve výši 9.461,88 Kč určeny jako nezpůsobilé výdaje. Příjemce si tyto výdaje uplatnil v žádosti o platbu, která byla dne o tuto částku pokrácena. Dne bylo s příjemcem v souladu s ust. 91 zákona č. 280/2008 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád) zahájeno řízení pro porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech). Po provedeném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že příjemce se výše popsaným jednáním dopustil porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněného použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Proto příjemci platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-032/ , který nabyl právní moci dne , uložil povinnost provést do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši Kč. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost příjemce o prominutí odvodu. Zastupitelstvo Liberecké kraje (dále jen zastupitelstvo) o této žádosti rozhodlo dne a usnesením číslo 288/16/ZK částečně příjemci prominulo odvod, a to ve výši ,60 Kč. Zbývající část odvodu ve výši 3.052,40 Kč uhradil příjemce dne V souladu s ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále ve výši 1 z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále bylo příjemci vyčísleno na částku Kč a platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-032/ ze dne (právní moc dne ) uloženo k úhradě. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí penále. Příjemce v žádosti uvedl, že při administraci projektu došlo pouze k administrativním chybám a že cíle projektu bylo dosaženo. Jako důvod žádosti uvedl, že vůči krajskému úřadu ani státnímu rozpočtu nemá žádné nedoplatky a veškeré odvody má uhrazeny řádně a včas. Dle 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl. Zastupitelstvo svým usnesením číslo 37/15/ZK schválilo Sazebník pro stanovení výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen sazebník). Tento sazebník stanoví procentní výši prominutí pro jednotlivé druhy porušení rozpočtové kázně, nestanoví však sazbu pro prominutí samotného penále. Zastupitelstvu je navrženo, aby penále bylo prominuto ve výši 100 %, a to proto, že v identických případech, kdy bylo projednáváno prominutí penále v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (např. usnesení zastupitelstva číslo 139/2014/ZK, 197/14/ZK, 222/16/ZK) povolilo zastupitelstvo prominutí penále ve výši 100 %. Současně je tato výše prominutí penále navržena analogicky se Zásadami k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podle kterých se postupuje při promíjení odvodů a penále u dotací poskytnutých z Dotačního fondu Libereckého kraje. Tyto zásady mají nastavenu sazbu prominutí penále ve všech případech porušení rozpočtové kázně výši 100 %. Prominutí penále ve výši 100 %, tj. částky ve výši Kč i u tohoto příjemce tak zajistí dodržení stejných a transparentních podmínek pro všechny příjemce dotací bez ohledu na jejich zdroj. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 10

5 Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož zaplacením je podmíněno projednání žádosti o prominutí penále, zaplatil příjemce dne b) Prominutí penále Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace projekt Praktické vyučování jinak! Na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/ číslo OLP/3116/2012 (dále jen smlouva), byla Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem Wolkerova 316, Nový Bor (dále jen příjemce) poskytnuta veřejná finanční podpora na financování grantového projektu s názvem Praktické vyučování jinak!. Administrativní kontrolou tohoto projektu bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši ,46 Kč, spočívající v následujícím pochybení: Příjemce dne uhradil z projektového účtu fakturu za 2 dílenské skříně v celkové výši Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že nákup tohoto zařízení nesouvisí s projektem. Z tohoto důvodu byl výdaj ve výši Kč určen jako nezpůsobilý výdaj. V souladu se smlouvou se k nezpůsobilým výdajům přičítají nepřímé náklady ve výši 18 % ze způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených. Celkové nezpůsobilé výdaje celkem činí ,46 Kč, z toho přímé náklady činí Kč a nepřímé náklady 3.473,46 Kč. Příjemce nezpůsobilé výdaje vrátil dne na projektový účet. Příjemce částku ve výši ,46 Kč uplatnil v žádosti o platbu, proto mu tato byla o tuto částku dne krácena. Dne bylo s příjemcem, v souladu s ust. 91 daňového řádu, zahájeno řízení pro porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Po provedeném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že příjemce se výše popsaným jednáním dopustil porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněného použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Proto příjemci platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-021/ ze dne (právní moc dne ), uložil povinnost provést do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši Kč. Povinnost úhrady odvodu byla splněna dne krácením žádosti o platbu. V souladu s ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále ve výši 1 z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále bylo příjemci celkově vyčísleno na částku Kč a platebním výměrem č. j. ORREP-PRK-021/2015-9, ze dne (právní moc dne ), uloženo příjemci k úhradě. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí penále. Příjemce v žádosti uvedl, že při administraci projektu došlo pouze k administrativním chybám a že cíle projektu bylo dosaženo. Jako důvod žádosti uvedl, že vůči krajskému úřadu ani státnímu rozpočtu nemá žádné nedoplatky a veškeré odvody má uhrazeny řádně a včas. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 10

6 Dle 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl. Zastupitelstvo svým usnesením číslo 37/15/ZK schválilo Sazebník pro stanovení výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen sazebník). Tento sazebník stanoví procentní výši prominutí pro jednotlivé druhy porušení rozpočtové kázně, nestanoví však sazbu pro prominutí samotného penále. Zastupitelstvu je navrženo, aby penále bylo prominuto ve výši 100 %, a to proto, že v identických případech, kdy bylo projednáváno prominutí penále v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (např. usnesení zastupitelstva číslo 139/2014/ZK, 197/14/ZK, 222/16/ZK) povolilo zastupitelstvo prominutí penále ve výši 100 %. Současně je tato výše prominutí penále navržena analogicky se Zásadami k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podle kterých se postupuje při promíjení odvodů a penále u dotací poskytnutých z Dotačního fondu Libereckého kraje. Tyto zásady mají ve všech případech porušeni rozpočtové kázně nastavenu sazbu prominutí penále ve výši 100 %. Prominutí penále ve výši 100 %, tj. částky ve výši Kč i u tohoto příjemce tak zajistí dodržení stejných a transparentních podmínek pro všechny příjemce dotací bez ohledu na jejich zdroj. Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož zaplacením je podmíněno projednání žádosti o prominutí penále, zaplatil příjemce dne c) Prominutí penále a úroku z posečkané částky společnosti Everesta, s.r.o. Ve dnech 4. až 6. června 2012 byla ve firmě Everesta, s.r.o., IČO: , se sídlem Mimoňská 3223, Česká Lípa (dále jen příjemce) provedena veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní kontrole). Předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků poskytnutých příjemci na projekt číslo CZ.041.3/ /0011, který byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, číslo OLP/43/2006, ve znění jejích dodatků. Kontrolou bylo zjištěno, že se příjemce dopustil následujících pochybení: 1. Příjemce zahrnul do uznatelných výdajů projektu částku ve výši 2.283,20 Kč za nájemné, kterou uhradil na základě faktury FD 6001 ze dne Nájemné bylo uhrazeno za nájem kanceláře využívané pro projekt za měsíc leden 2006, ačkoli realizace projektu byla zahájena až dne Příjemce v období od do vykazoval v monitorovacích zprávách rozdílné údaje o osobních nákladech, než jaké byly ve skutečnosti. Celkem takto v monitorovacích zprávách vykázal na mzdových nákladech částku o ,40 Kč vyšší, než jaké byly skutečné uznatelné mzdové náklady související s projektem. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 10

7 3. Příjemce v období od měsíce srpna 2007 do měsíce prosince 2007 prováděl převod finančních prostředků na úhradu osobních nákladů tak, že tyto finanční prostředky nejdříve převedl z projektového účtu na svůj provozní účet a poté tyto finanční prostředky použil na úhradu osobních nákladů jednotlivých svých zaměstnanců. Příjemce měl uhradit osobní náklady nejdříve ze svého provozního účtu a teprve poté refundovat v příslušné výši finanční prostředky z projektového účtu na svůj provozní účet. Takto nepovoleně použil příjemce finanční prostředky v celkové výši Kč. 4. Příjemce dne uhradil fakturu číslo na částku Kč za inzerci nabídky zaměstnání. Tuto částku příjemce neuvedl v žádné monitorovací zprávě a nebyla uvedena ani v žádné žádosti o platbu. Kontrolou bylo zjištěno, že tato inzerce nesouvisí s projektem. Dne bylo s příjemcem v souladu s ust. 91 daňového řádu zahájeno řízení pro porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Po provedeném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že příjemce se výše popsaným jednáním dopustil porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněného použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Proto příjemci platebním výměrem č. j. OŠMTS-PRK-003/2013, OŠMTS/20/12 ze dne , uložil povinnost provést do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši Kč. Dne podal příjemce proti platebnímu výměru odvolání k Ministerstvu financí. Ministerstvo financí o odvolání rozhodlo svým rozhodnutím č. j. MF /2013/55, které nabylo právní moci dne a potvrdilo pro příjemce povinnost odvodu ve výši Kč. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost příjemce o prominutí odvodu. Zastupitelstvo o této žádosti rozhodlo dne a svým usnesením číslo 469/15/ZK částečně příjemci prominulo odvod, a to ve výši Kč. Neprominutou část odvodu ve výši Kč byl příjemce povinen uhradit do 15 dnů po právní moci rozhodnutí o částečném prominutí odvodu. Na základě žádosti příjemce ze dne , kterou požádal o posečkání s povinností uhradit odvod a povolení splátkového kalendáře, vydal krajský úřad rozhodnutí č. j. OŠMTS- PRK-003/ , které nabylo právní moci dne , kterým příjemci povolil posečkání s odvodem ode dne (den splatnosti odvodu). Následně rozhodnutím č. j. OŠMTS-PRK-003/ (právní moc dne ), povolil krajský úřad příjemci splátkový kalendář. Příjemce neprominutou část odvodu ve výši Kč uhradil v 9 splátkách, poslední dne V souladu s ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále ve výši 1 z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Nepřesáhne-li penále v dílčím případě Kč, neuloží se. Jednotlivě stanovená penále se sčítají. V případě, kdy je příjemci prominuta část z předepsané povinnosti odvodu, počítá se penále samostatně z dlužné částky odvodu v plné výši až do dne rozhodnutí zastupitelstva GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 10

8 o prominutí části odvodu a samostatně ze zbývající částky odvodu po prominutí až do dne jejího zaplacení, tj. do dne jejího připsání na účet Libereckého kraje. Vypočtené částky penále se sčítají. U tohoto příjemce bylo penále vypočteno takto: částka 1: 2.283,20 Kč období: dny: 3323 penále: 7.587,07 Kč částka 2: ,40 Kč období: dny: 2603 penále: ,47 Kč částka 3: částka do prominutí: Kč období: dny: 2857 penále: ,33 Kč částka po prominutí: Kč období: dny: 64 penále: 123,33 Kč částka 4: Kč období: dny: 3116 penále: ,75 Kč Celkem penále: ,95 Kč Příjemci bylo penále vypočteno z částek každého porušení rozpočtové kázně samostatně. Doba běhu penále je u částek 1, 2 a 4 ukončena dnem , neboť ode dne bylo příjemci povoleno posečkání s úhradou odvodu. U částky 3, která byla předmětem částečného prominutí odvodu, je penále vypočteno z celé částky odvodu za dobu od porušení rozpočtové kázně do dne rozhodnutí zastupitelstva o částečném prominutí. Z neprominuté části odvodu je penále vypočteno za období ode dne následujícího po částečném prominutí odvodu do dne zaplacení 1. splátky odvodu. Celková částka penále byla krajským úřadem vypočtena na částku ,95 Kč. Dle ust. 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech je možné uložit penále pouze do výše odvodu, ke kterému se penále vztahuje. Jak je výše uvedeno, příjemci byl uložen odvod ve výši Kč. Z tohoto důvodu uložil krajský úřad příjemci povinnost uhradit penále pouze ve výši Kč. Jak je v tomto materiálu uvedeno výše, vydal krajský úřad (na základě žádosti příjemce) rozhodnutí č. j. OŠMTS-PRK-003/ (právní moc dne ), kterým příjemci povolil posečkání s odvodem ode dne Následně rozhodnutím č. j. OŠMTS-PRK- 003/ (právní moc dne ), povolil krajský úřad příjemci splátkový kalendář. Příjemce neprominutou část odvodu ve výši Kč uhradil v 9 splátkách, a to dne , , , , , , , a GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 10

9 V souladu s ust. 157 odst. 1 daňového řádu, nevzniká příjemci za dobu povoleného posečkání povinnost hradit penále. Dle odst. 2 a 3 téhož paragrafu však vzniká příjemci povinnost uhradit za dobu posečkání úrok z posečkané částky, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro 1. den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesáhne-li 100 Kč. Celková výše úroku z posečkané částky byla příjemci vypočtena z jednotlivých splátek na částku Kč, která mu byla platebním výměrem č.j. OŠMTS- PRK-003/ , ze dne (právní moc dne ), předepsána k úhradě. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí penále. Příjemce v žádosti zrekapitulovat průběh řízení o porušení rozpočtové kázně a dále v žádosti uvedl, že uložený odvod byl neúměrně tvrdý vzhledem k porušení, které bylo kontrolou shledáno. Proto se příjemce proti uložení odvodu odvolal, nebyl však schopen ovlivnit dlouhé lhůty rozhodování správních orgánů, zejména pak Ministerstva financí. V závěru žádosti příjemce uvedl, že uplatnění sankce by znamenalo výrazný, či dokonce zcela zásadní zásah do rozpočtu a hospodaření příjemce, a to i s ohledem na následné ohrožení pracovních míst, které příjemce poskytuje. V souladu s ust. 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech může prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu povolit z důvodů hodných zvláštního zřetele orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, a to na základě písemné žádosti toho, komu byla povinnost odvodu uložena. Pro potřebu sjednocení postupů při posuzování kraji doručených žádostí o prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně jednotlivými příjemci finanční podpory schválilo zastupitelstvo svým usnesením číslo 318/15/ZK ze dne Zásady k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně (dále jen zásady), které vytvářejí předpoklady pro shodné rozhodování v identických případech porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. 22 zákona z důvodů hodných zvláštního zřetele tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů a tím poskytnutí veřejné podpory. Zásady v článku 4 stanovují ve všech případech porušení rozpočtové kázně možnost prominutí penále ve výši 100 %. Z tohoto důvodu je zastupitelstvu předkládán návrh, aby v případě daného příjemce bylo povoleno prominutí penále ve výši 100 %, tj. ve výši Kč. Dne byla krajskému úřadu doručena také žádost o prominutí úroku z posečkané částky. V této žádosti příjemce uvedl, že vzhledem k tíživé finanční situaci požádal o posečkání s povinností uhradit odvod a o splátkový kalendář. Příjemce tento splátkový kalendář dodržel a splátky uhradil ve stanovených termínech a splnil tedy své závazky řádně a v plném rozsahu. Z tohoto důvodu příjemce žádá o prominutí úroku z posečkané částky, a to vzhledem k tomu, že odvod, v jehož důsledku úrok z posečkané částky vznikl, byl uhrazen řádně a v dohodnutém termínu. Dle ust. 259b daňového řádu je subjekt oprávněn požádat o prominutí úroku z posečkané částky v případě, že byl uhrazen odvod, v jehož důsledku úrok z posečkané částky vznikl. Tuto povinnost příjemce beze zbytku splnil, neboť jak krajský úřad ze spisového materiálu zjistil, stanovený splátkový kalendář dodržel a všechny splátky řádně uhradil ve stanovených termínech. Zásady ve svých ustanoveních nemají samostatnou sazbu pro prominutí úroku z posečkané částky. Vzhledem k tomu, že úrok z posečkané částky ve své podstatě supluje povinnost GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9 / 10

10 zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v případech, kdy příjemci bylo řádně povoleno posečkání se splácením, je zastupitelstvu předkládán návrh, aby také v případě úroku z posečkané částky bylo u daného příjemce povoleno jeho prominutí ve výši 100 %, tj. ve výši Kč. Na základě výše uvedených skutečností a v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech je předkládán tento materiál radě, resp. zastupitelstvu k rozhodnutí. Přílohy: Příloha č. 1 žádost o prominutí penále Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, projekt Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje Příloha č. 2 žádost o prominutí penále Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, projekt Praktické vyučování jinak! Příloha č. 3 žádost o prominutí penále Everesta, s.r.o. Příloha č. 4 žádost o prominutí úroku z posečkané částky Everesta, s.r.o. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10 / 10

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 17493/14/7000-51000 Pokyn č. GFŘ D 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín. č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín. č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks V souladu s podmínkami směrnice Města Nový Jičín č.../2015 Poskytování dotací a návratných

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

R O Z H O D N U TÍ O P R OMINUTÍ O D V O DU

R O Z H O D N U TÍ O P R OMINUTÍ O D V O DU Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

Informace z oblasti činnosti Finanční správy

Informace z oblasti činnosti Finanční správy Informace z oblasti činnosti Finanční správy Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje Ing. Tatjana Richterová, ředitelka FÚ pro Ústecký kraj 27.02.2014 Obsah vystoupení 1. Organizační struktura

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen "Smlouva").

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen Smlouva). Smlouva č. 1875/13/5628 - NÁVRH SMLOUVY strana 1 se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 IČ: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 131/2007-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

SMĚRNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU

SMĚRNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU SMĚRNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU SMĚRNICE Č. 6/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 30.1.2014

IX. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 30.1.2014 IX. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 30.1.2014 Ing. Pavel Trsek Vedoucí odboru metodiky a výkonu daní Finanční úřad pro Jihočeský kraj Program 1. Nová struktura Finanční správy ČR 2.

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblasti podpory 5.3 Infrastruktura pro podnikání, programu NEMOVITOSTI Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

03/05 Správa dotací poskytovaných ze státního rozpočtu vykonávaná územními finančními orgány

03/05 Správa dotací poskytovaných ze státního rozpočtu vykonávaná územními finančními orgány Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 341 03/05 Správa dotací poskytovaných ze státního rozpočtu vykonávaná územními finančními orgány Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy Smluvní strany: S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/389/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 16.4.2013 usnesením č.679/13/rk Liberecký kraj se sídlem : U Jezu

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více